Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường THPT thành phố cam ranh, tỉnh khánh hòa (tt)

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỮU PHƯỚC BI PH QU L C HI TRƯ CÔNG T GI D PH CH T N H CHO H C SINH C TRƯ R Ô R Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành : Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN MINH TIẾN Huế, năm 2014 i X LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Huế, tháng 10 năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Demo Version - Select.Pdf SDK Nguyễn Hữu Phước ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phan Minh Tiến tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ội đồng khoa học thầy giáogiáo hoa âm giáo dục hoa đào tạo sau ại học thuộc trường ại học Sư hạm Huế- ại học Huế ác thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy tham gia quản trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn Ban giám hiệu cán giáo viên học sinh trường THPT Phan hâu Bộ D& rần hánh ưng ạo gơ ia ự ác phòng ban Sở òa; ơng an thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa bạn bè giúp đỡ động viên tạo điều kiện tốt đóng góp ý kiến quý báu cho tơi q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Luận văn không tránh khỏi sai sót kính mong nhận quan tâm Demo - Select.Pdf SDK dẫn thầy Version giáogiáo bạn đồng nghiệp để kết nghiên cứu hoàn chỉnh hơn./ Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả Nguyễn Hữu Phước iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii M C L C DANH M U VIẾT TẮT DANH M B NG, BIỂ Ồ SƠ Ồ MỞ ĐẦU chọn đề tài ục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học 8 hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu hạm vi nghiên cứu ấu trúc luận văn 10 NỘI DUNG 11 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC GIÁO DỤC Demo TỆ Version - Select.Pdf PHÒNG, CHỐNG NẠN HỘI CHO SDK HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.1 hái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 ác khái niệm đề tài 14 1.2.1 Quản 14 1.2.2 Quản giáo dục 15 1.2.3 Quản nhà trường 16 1.3 ệ nạn hội ảnh hưởng X phát triển nhân cách học sinh 17 1.3.1 ệ nạn hội 17 1.3.2 ệ nạn hội nhà trường 18 1.3.3 ác động xấu X phát triển nhân cách học sinh 22 1.4 luận cơng tác giáo dục phòng chống X trường 27 1.4.1 nghĩa cơng tác phòng chống X 27 1.4.2 trò nhà trường cơng tác phòng chống X 28 1.4.3 ội dung cơng tác phòng chống X trường 29 1.4.4 hương pháp hình thức đường phòng chống X trường 29 1.5 iệu trưởng trường cho học sinh trường quản cơng tác giáo dục phòng chống X 32 1.5.1 trò chức nhiệm vụ hiệu trưởng trường 32 1.5.2 ông tác quản hoạt động giáo dục phòng chống X cho học sinh trường TIỂU KẾ 34 ƯƠ 36 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNGQUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 37 2.1 hái quát tình hình kinh tế hội giáo dục đào tạo thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 37 2.1.1 ài nét khái quát thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 37 2.1.2 ình hình phát triển kinh tế-xã hội ( -X ) năm qua thành phố am Ranh 37 2.1.3 ình hình phát triển giáo dục thành phố am Ranh tỉnh hánh òa năm gần 40 2.2 hái quát trình khảo sát 41 2.3 hực trạng tệ nạn hội học sinh trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 42 2.3.1 ệ nạnDemo hội địa bàn- Select.Pdf thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 42 Version SDK 2.3.2 ệ nạn hội trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 43 2.3.3 guyên nhân X học sinh trường thành phố Cam Ranh tỉnh hánh òa 45 2.4 hực trạng công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 48 2.4.1 hực trạng nhận thức cơng tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường 48 2.4.2 hực trạng thực cơng tác D phòng chống X cho S trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 49 2.5 hực trạng quản hiệu trưởng công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 54 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 hực trạng kế hoạch hóa cơng tác giáo dục phòng chống X cho học sinh 54 hực trạng tổ chức triển khai công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh 55 hực trạng giám sát đạo cơng tác giáo dục phòng chống X cho học sinh 56 hực trạng quản sở vật chất ( S ) trang thiết bị kinh phí thực cơng tác phòng chống X cho học sinh trường 57 2.5.5 hực trạng kiểm tra đánh giá công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh 58 2.5.6 ánh giá chung thực trạng 59 TIỂU KẾ ƯƠ 62 Chương BIỆN PHÁP QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CƠNG TÁC GIÁO DỤC PHỊNG, CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HỊA 63 3.1 sở nguyên tắc xác lập biện pháp 63 3.1.1 sở pháp công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường 63 3.1.2 guyên tắc xây dựng tổ chức thực biện pháp quản công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường 66 3.2 ác biện pháp quản hiệu trưởng công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường thành phố am Ranh tỉnh hánh òa 68 3.2.1 âng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đội ngũ cán quản giáo viên học sinh gia đình cơng tác phòng chống X cho S 68 3.2.2 ế hoạch hóa cơng tác quản hiệu trưởng giáo dục phòng chống X cho học sinh 71 3.2.3 ổ chức máy nâng cao lực đội ngũ cán quản giáo viên cơng tác phòng chống X cho học sinh 74 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.4 âng cao hiệu việc tổ chức thực cơng tác phòng chống X cho học sinh 77 3.2.5 ăng cường công tác đạo kiểm tra đánh giá cơng tác phòng chống X cho học sinh 88 3.2.6 ổ chức điều kiện hỗ trợ cơng tác phòng chống X cho học sinh 91 3.3 ối quan hệ biện pháp 91 3.4 hảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 92 TIỂU KẾ ƯƠ 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 ết luận 95 huyến nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CBQL : án quản CN : ông nghiệp CSVC : sở vật chất GD : iáo dục : iáo dục tạo GV : iáo viên GVCN : iáo viên chủ nhiệm HS : ọc sinh KT-XH : inh tế - hội NXB : hà xuất PHHS : hụ huynh học sinh PPGD : hương pháp giáo dục QL : Quản QLGD : Quản giáo dục D& Demo Version - Select.Pdf QLNT : QuảnSDK nhà trường THPT : rung học phổ thông TNCS : hanh niên cộng sản TNXH : ệ nạn hội UBND : y ban nhân dân XH : hội XHCN : hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Trang BẢNG Bảng 2.1 Số lượng học sinh năm học 41 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực hạnh kiểm S qua năm học 41 Bảng 2.3 Tệ nạn hội trường THPT thành phố Cam Ranh 44 Bảng 2.4 Những nguyên nhân TNXH học sinh trường THPT theo đánh giá BQL 45 Bảng 2.5 Những nguyên nhân dẫn đến TNXH học sinh trường THPT theo đánh giá HS 46 Bảng 2.6 guyên nhân dẫn đến tệ nạn hội học sinh trường THPT theo đánh giá PHHS 47 Bảng 2.7 ánh giá GV cần thiết triển khai công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường THPT 48 Bảng 2.8 Mức độ thực nội dung GD nhằm phồng, chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa 50 Bảng 2.9 Mức độ thực hình thức giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh 52 Bảng 2.10 Mức độ thực biện pháp D phòng chống TNXH cho HS trường thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa 53 - Select.Pdf SDK Bảng 2.11 Demo ánh giáVersion việc xây dựng kế hoạch giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT 54 Bảng 2.12 ánh giá kế hoạch công tác phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh 55 Bảng 2.13 Tổ chức triển khai công tác giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh 56 Bảng 2.14 Kết việc đạo giám sát cơng tác phòng chống TNXH cho học sinh THPT 56 Bảng 2.15 Thực trạng quản sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh 57 Bảng 2.16 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá cơng tác phòng chống TNXH cho S trường THPT địa bàn thành phố Cam Ranh 58 Bảng 3.1 ính cấp thiết biện pháp 92 Bảng 3.2 ính khả thi biện pháp 93 BIỂ Ồ Biểu đồ 2.1 Mức độ nhận thức cần thiết phải triển khai công tác giáo dục phòng chống X cho học sinh trường THPT 49 SƠ Ồ Sơ đồ 1: ác chức quản 15 MỞ ĐẦU chọn đề tài ất nước ta bước hành trình hội nhập giao lưu quốc tế on đường phía trước mở cho nhiều hội tốt đẹp buộc phải đối đầu với không khó khăn thách thức ột thách thức lớn vấn đề xúc đạo đức lối sống ùng với mở cửa giao lưu văn hố kinh tế nước ngồi, du nhập tư tưởng lối sống không lành mạnh không phù hợp với tập quán truyền thống phương ông rong bối cảnh hội phức tạp mặt trái kinh tế thị trường, với tác động tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ đến tầng lớp thiếu niên hà trường, nơi nuôi dưỡng đạo đức tưởng nhân cách hoài bảo ước mơ trí tuệ học sinh khơng tránh khỏi xâm nhập công tệ nạn hội ( X ) tượng tiêu cực Lồi người khẳng định với phát minh vĩ đại khoa học kỹ thuật đối mặt với nhiều hiểm họa mang tính toàn cầu như: TNXH ma túy X / DS dịch bệnh thiên tai lũ lụt hiểm họa Demo Select.Pdf Version vấn- đề mà cộngSDK đồng quốc tế bỏ không cơng sức tiền để phòng chống Song hiểm họa X ngày có xu hướng gia tăng điều ảnh hưởng đến đời sống an toàn hội (XH); vi phạm pháp luật đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc; phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình; đe dọa tương lai nòi giống dân tộc Báo cáo Ban chấp hành rung ương ảng cộng sản Việt Nam ại hội ại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: “ ặc dầu có nhiều cố gắng ngăn chặn song tệ nạn hội có xu hướng gia tăng tệ nghiện hút cờ bạc, mại dâm trộm cướp tham nhũng buôn lậu nghiêm trọng làm cho nhân dân bất bình ảnh hưởng đến niềm tin ảng nhà nước” [9, tr.64-67] Trải qua 25 năm đổi đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, vị đất nước ngày nâng cao đời sống nhân dân ngày cải thiện hưng thành công có bền vững hay khơng phần tuỳ thuộc vào công tác đào tạo nguồn nhân lực vào nghiệp “trồng người” ảng ta xác định: “Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phải thật quốc sách hàng đầu” [20, tr.37] ể làm điều đòi hỏi cho ngành giáo dục (GD), trường học đội ngũ thầy cô giáo cán quản (CBQL) nhà trường trách nhiệm nặng nề Trong việc thực sứ mệnh thiêng liêng trường học phải tập thể đoàn kết, phấn đấu nâng cao chất lượng GD đạo đức chất lượng dạy học đích thực; đào tạo hệ trẻ thành cơng dân có nhân cách tồn diện, có ý chí có hồi bão vươn lên hoàn thiện thân, phục vụ đất nước nhân dân ặc biệt, Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành rung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) với nội dung: ổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế nêu rõ: “Đối với giáo dục phổ thơng, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời ” “Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức công dân Tập trung vào giá trị văn hóa, Demo Version - Select.Pdf SDK truyền thống đạo dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh ” [20, tr.65] Trong phát triển chế thị trường hội hập quốc tế, bộc lộ khó khăn thử thách lớn; có tác động khơng nhỏ đến đời sống hội len lỏi vào trường phổ thông; tượng học sinh (HS) sa vào X vi phạm pháp luật, sử dụng buôn bán ma tuý mại dâm đánh trộm cắp lưu hành ấn phẩm đồi trụy trở lên phổ biến Hiện hàng loạt giải pháp hính phủ, ngành GD, đoàn thể nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho HS, bước ngăn chặn X chưa thật đồng chưa vững Thực tế cho thấy trường trung học phổ thông ( ) tỉnh hánh òa nói chung thành phố am Ranh nói riêng cơng tác GD phòng chống TNXH cho học sinhquan tâm đạt số kết đáng khích lệ uy nhiên nội dung GD nên nhà trường gặp khơng khó khăn cơng tác quản chưa trang bị sở luận chưa đầu tư cách mức cho công tác dẫn đến HS vi phạm X trường học có nguy lan rộng ặc biệt, cơng tác phối hợp cấp uỷ quyền địa phương, hoạt động đồn thể, nhà trường gia đình hội có nhiều hạn chế Một số trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa thiếu biện pháp kiên quyết, tình trạng học sinh vi phạm X phổ biến ơng tác quản lí thực GD pháp lụât nhà trường nơi dựa văn hướng dẫn kinh nghiệm riêng; trình quản lí triển khai thực GD pháp luật GD phòng chống TNXH cho HS có phần phiến diện chưa sát thực tế chưa thật hiệu Từ lí cán quản trường THPT, chọn vấn đề: “Biện pháp quản hiệu trưởng công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn hội cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa" làm đề tài luận văn cao học Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận đánh giá thực trạng quản công tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa, luận văn đề xuất biện pháp quản hiệu cơng tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa Demo Version - Select.Pdf SDK Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Cơng tác GD phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu ác biện pháp quản hiệu trưởng cơng tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng thực đồng biện pháp quản hiệu trưởng cơng tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa cách khoa học, phù hợp với thực tế nhà trường, đặc điểm địa phương tận dụng phát huy sức mạnh tổ chức nhà trường ngồi XH hiệu GD cơng tác phòng chống TNXH cho học sinh nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 ghiên cứu sở luận quản (QL) cơng tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản GD phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa 5.3 ề xuất biện pháp QL hiệu trưởng cơng tác GD phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích-tổng hợp; phân loại tài liệu, nhằm xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp: - hương pháp quan sát: quan sát hoạt động GD tuyên truyền phòng X trường chống thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa - hương pháp điều tra giáo dục: phiếu câu hỏi (điều tra) dành cho cán quản giáo viên chủ nhiệm (GVCN), học sinh phụ huynh học sinh (PHHS) Demo Version - Select.Pdf SDK - hương pháp vấn trò chuyện: vấn trò chuyện với cán quản giáo viên chủ nhiệm học sinh thực trạng nguyên nhân kiểm chứng tính khả thi; hiệu biện pháp quản đề xuất - hương pháp lấy ý kiến chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia vấn đề nghiên cứu 6.3 Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu - ề tài tập trung nghiên cứu khảo sát đánh giá thực trạng QL hiệu trưởng công tác giáo dục phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa - ối tượng khảo sát gồm: CBQL cán phụ trách (12 CBQL, giáo viên phụ trách oàn GVCN PHHS oàn 60 giáo viên chủ nhiệm, 600 HS khối 10, 11 12 50 PHHS) Cấu trúc luận văn Luận văn cấu trúc gồm phần: Phần Mở đầu: Giới thiệu chung đề tài nghiên cứu Phần Nội dung: gồm có chương Chương 1: sở lí luận cơng tác quảngiáo dục phòng chống TNXH cho học sinh THPT Chương 2: Thực trạng cơng tác D phòng chống TNXH cho HS quản cơng tác GD phòng chống TNXH cho HS trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa Chương 3: Biện pháp quản hiệu trưởng cơng tác giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa Phần Kết luận khuyến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK 10 ... TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG VÀ QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 37 2.1 hái quát tình hình kinh tế xã hội giáo dục. .. 62 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CƠNG TÁC GIÁO DỤC PHỊNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HỊA ... quản lý GD phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh, tỉnh hánh òa 5.3 ề xuất biện pháp QL hiệu trưởng cơng tác GD phòng chống TNXH cho học sinh trường THPT thành phố Cam Ranh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường THPT thành phố cam ranh, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường THPT thành phố cam ranh, tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay