Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình (tt)

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  - PHAN THANH DŨNG BI N PHÁP U N DỤC C C NG TÁC HỘI H GIÁO HI U TRƯ NG CÁC TRƯỜNG THCS HU U NG TRẠCH T NH U NG B NH Chuyên- Select.Pdf ngành: uảnSDK giáo dục Demo Version Mã số: 60.14.01.14 UẬN VĂN THẠC SĨ U N GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PH N MINH TIẾN Huế năm 2014 i N ỜI C M ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phan Thanh Dũng Demo Version - Select.Pdf SDK ii MỤC ỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn .iii Mục lục Chú giải chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ, đồ M Đ U chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Phạm vi nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương S C NG TÁC HHGD C UẬN VỀ C NG TÁC HHGD VÀ U N HI U TRƯ NG TRƯỜNG THCS 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 11 1.3 Cơng tác hội hóa giáo dục trường THCS 18 1.4 Hiệu trưởng trường THCS với việc quản công tác hội hóa giáo dục 30 * Tiểu kết chương 34 Chương THỰC TRẠNG C NG TÁC HHGD HHGD VÀ CÁC TRƯỜNG THCS HU N U N C NG TÁC U NG TRẠCH T NH U NG B NH 35 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội, giáo dục & đào tạo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 35 2.2 Khát quát trình khảo sát 43 2.3 Thực trạng công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 43 2.4 Thực trạng việc quản công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 52 2.5 Nhận định, đánh giá chung thực trạng công tác XHHGD quản công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 56 * Tiểu kết chương 62 Chương CÁC BI N PHÁP TĂNG CƯỜNG HI U THCS HU N U C U N C C NG TÁC U NG TRẠCH T NH HI U TRƯ NG NHẰM HHGD CÁC TRƯỜNG U NG B NH 63 3.1 Những sở xác lập biện pháp 63 Các biện pháp cụ thể 69 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 81 * Tiểu kết chương 83 KẾT UẬN VÀ KHU ẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Khuyến nghị 86 Demo Version - Select.Pdf SDK D NH MỤC TÀI I U TH M KH O 89 PHỤ ỤC CHÚ GI I CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BCH TW Ban chấp hành Trung ương BCĐPC Ban đạo phổ cập CBQL Cán quản CMHS Cha mẹ học sinh CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC – KT sở vật chất – kỹ thuật CNV Cơng nhân viên CTXH Chính trị hội CP Chính phủ GD&ĐT Giáo dục đào tạo GD Giáo dục GDMN Giáo dục mầm non GDTHĐĐT Giáo dục tiểu học độ tuổi HĐGD Hội đồng giáo dục Demo Version - Select.Pdf SDK HĐND Hội đồng nhân dân KT – XH Kinh tế - hội LLXH Lực lượng hội MN Mầm non NXB Nhà xuất NQ-CP Nghị Chính phủ THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân XHH hội hóa XHHGD hội hóa giáo dục XHCN hội chủ nghĩa TH Tiểu học D NH MỤC CÁC B NG BIỂU ĐỒ ĐỒ Trang Bảng 2.1 Hệ thống trường phổ thông huyện Quảng Trạch năm học 2012- 2013 37 Bảng 2.2 Số liệu học sinh THCS qua năm 39 Bảng 2.3 Chất lượng hai mặt GD cấp THCS 40 Bảng 2.4 Kết thăm dò ý kiến nhận thức hội hóa giáo dục 46 Bảng 2.5 Kết thăm dò ý kiến nhận thức quan điểm XHHGD 47 Bảng 2.6 Kết thăm dò ý kiến tầm quan trọng công tác hội hoá giáo dục 47 Bảng 2.7 Kết mức độ tham gia quan, ban ngành đoàn thể hoạt động GD trường THCS Quảng Trạch 48 Bảng 2.8 Kết khảo sát hoạt động Hội đồng giáo dục 49 Bảng 2.9 Kết ý kiến đánh giá việc thực công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 50 Bảng 2.10 Về việc quản hiệu trưởng trường THCS cơng tác kế hoạch hóa XHHGD 53 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.11 Kết điều tra công tác quản XHHGD trường THCS 55 Bảng 3.1 Tổng hợp kết tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 82 Biểu đồ 2.1: So sánh kinh phí XHH tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục THCS Quảng Trạch, 57 đồ 3.1: Mối quan hệ biện pháp 81 M Đ U DO CHỌN ĐỀ TÀI hội hóa giáo dục chủ trương lớn tầm chiến lược Đảng Nhà nước nh m tạo động lực huy động nguồn lực để phát triển giáo dục; phương thức để người dân hội học tập, đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước XHHGD vận động, tổ chức tham gia toàn hội vào nghiệp phát triển GD nh m t ng bước nâng cao mức hưởng thụ GD XHHGD khơng nghĩa x m nhẹ trách nhiệm đầu tư Nhà nước mà ngược lại Nhà nước thường xuyên tìm thêm nguồn thu để tăng t lệ ngân sách chi cho hoạt động GD, đồng thời quản tốt để nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí Nghị Trung ương khóa VIII kh ng định: “ Mọi người chăm lo cho GD, cấp ủy tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế - hội, gia đình cá nhân trách nhiệm tích cực góp phần phát triển nghiệp GD&ĐT, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho GD&ĐT Kết hợp giáo dục nhà trường, GD gia đình GD hội, tạo nên mơi Demo Version - Select.Pdf SDK trường lành mạnh nơi, cộng đồng, t ng tập thể” Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Đẩy mạnh XHHGD, coi giáo dục nghiệp toàn dân giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển GD” “Hoàn thiện chế, sách XHHGD, đào tạo ba phương diện: động viên nguồn lực hội; phát huy vai trò giám sát cộng đồng; khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập, tạo điều kiện để người dân học tập suốt đời” Luật Giáo dục Điều 12 quy định: “Phát triển giáo dục, xây dựng hội học tập nghiệp Nhà nước toàn dân, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nghiệp GD; huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghiệp GD Mọi tổ chức, gia đình cơng dân trách nhiệm chăm lo nghiệp GD, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn” [41, tr.4] GD vấn đề trung tâm đời sống hội, yếu tố định tương lai người hội Thực trạng GD Việt Nam đứng trước vấn đề lớn, đòi hỏi cần phải đổi thực cần giải pháp tính đột phá Nhận thức rõ vị trí, vai trò tính cấp thiết GD nghiệp xây dựng phát triển đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị lần thứ VIII đổi bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế Trong đó, cơng tác XHHGD tinh thần, nội dung giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng GD toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đổi Công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thời gian qua cấp ủy, quyền cấp quan tâm lãnh đạo, đạo; hưởng ứng tích lượng hội nhân dân nên đạt kết định Tuy nhiên, nhiều hạn chế, bất cập Việc huy động nguồn lực tham gia XHHGD trường, địa phương chưa thật đồng bộ; công tác tổng kết, đánh giá mặt phản ánh chưa đầy đủ, cụ thể thường xuyên dẫn đến kết đạt thấp Điều đó, xuất phát t nhiều nguyên nhân nguyên nhân bản, quan trọng công tác quản người hiệu trưởng Demo Version - Select.Pdf SDK Để việc thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, Nghị cấp ủy địa phương, quyền cấp cơng tác XHHGD hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa nguồn lực hội đầu tư cho GD, chọn nghiên cứu đề tài: iện pháp quản l công tác x hội h a giáo dục iệu trư ng trư ng Trung h c c s huyện uảng Tr ch, t nh uảng ình nh m đánh giá thành tựu hạn chế, đề xuất số biện pháp quản góp phần thực hiệu công tác XHHGD trường THCS địa bàn nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu luận, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác XHHGD quản công tác XHHGD trường THCS địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đề xuất biện pháp quản Hiệu trưởng nh m nâng cao hiệu công tác XHHGD, đáp ứng yêu cầu đổi GD giai đoạn KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách th nghi n c u Công tác quản Hiệu trưởng trường THCS 3.2 Đ i tư ng nghi n c u Biện pháp quản công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình GI THU ẾT KHO HỌC Công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thời gian qua đạt kết định, hạn chế bất cập công tác tổ chức, quản lý, hiệu chưa cao, công tác quản người hiệu trưởng Hiệu hoạt động nâng cao Hiệu trưởng trường THCS xây dựng thực đồng biện pháp quản cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường địa phương NHI M VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở luận quản công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác XHHGD Hiệu trưởng trường Demo Version - Select.Pdf SDK THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 5.3 Đề xuất biện pháp quản Hiệu trưởng nh m nâng cao hiệu công tác XHHGD trường THCS giai đoạn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương há nghi n c u lu n Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu nh m xây dựng sở luận vấn đề nghiên cứu 6.2 Phương há nghi n c u th c ti n Sử dụng phương pháp: điều tra Ank t, vấn, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia nh m khảo sát, đánh giá thực trạng công tác XHHGD quản công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 6.3 Phương há th ng toán h c Nh m xử kết nghiên cứu 7 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác XHHGD quản công tác XHHGD 35 trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình CẤU TRÚC C UẬN VĂN Ngồi phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chương: Chư ng 1: Cở sở luận công tác XHHGD quản công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS Chư ng 2: Thực trạng quản công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chư ng 3: Các biện pháp quản Hiệu trưởng nh m tăng cường hiệu công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Demo Version - Select.Pdf SDK ... sở lý luận công tác XHHGD quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS Chư ng 2: Thực trạng quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chư ng 3: Các biện. .. n c u Công tác quản lý Hiệu trưởng trường THCS 3.2 Đ i tư ng nghi n c u Biện pháp quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình GI THU ẾT KHO HỌC Cơng tác XHHGD... việc quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 52 2.5 Nhận định, đánh giá chung thực trạng công tác XHHGD quản lý công tác XHHGD trường THCS huyện Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình (tt) , Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay