Biện pháp quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT ngoài công lập tỉnh khánh hòa (tt)

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THỊ THÙY TRANG BI PH QU L CÔNG T PH H Ô Ô Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC ỚNG DẪN KHOA H C PGS.TS PHAN MINH TIẾN Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đào Thị Thùy Trang Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời cảm ơn Lời cảm ơn sâu sắc nhất, xin dành gửi tới thầy, PGS.TS Phan Minh Tiến - người quan tâm tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm luận văn hầy cho thêm nhiều kiến thức khoa học quản giáo dục giúp kỹ nghiên cứu khoa học Một lần nữa, xin nói lời cảm ơn hầy xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng tạo sau đại học, hoa tâm giáo dục, rường ại học sư phạm Huế, thầy cô giáo quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều công sức giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn ôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí ãnh đạo Sở iáo dục tạo tỉnh hánh òa, quan, tổ chức, đơn vị, Ban giám hiệu, đồng chí cán giáo viên, CMHS trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, trường THPT NCL tỉnh hánh òa gia đình nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, cho ý kiến, quan tâm, động viên, giúp Demo Version - Select.Pdf SDKđỡ để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ học tập nghiên cứu suốt thời gian qua! Mặc dù cố gắng thật nhiều q trình thực đề tài, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mong thơng cảm đóng góp ý kiến quý thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 10/2014 Tác giả Đào Thị Thùy Trang iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii M C L C DANH M DANH M VIẾT TẮT B NG, BIỂ Ồ MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên Democứu Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINHTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 hái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 12 1.3 ông tác cho học sinh trường THPT NCL 17 1.4 ia đình vai trò gia đình cơng tác 1.5 ông tác phối hợp cho học sinh 26 hoạt động 1.6 Nội dung quản phối hợp cho học sinh THPT 29 công tác cho học sinh THPT 33 Tiểu kết chương 37 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINHCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NGỒI CƠNG LẬP TỈNH KHÁNH HỊA 38 2.1 hái quát đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục - đàotạo tỉnh hánh òa 38 2.1.1 Về đặc điểm địa lý, dân cư 38 2.1.2 Về tình hình kinh tế - xã hội 39 2.1.3 hái quát tình hình - 41 2.2 hái quát trình khảo sát thực trạng 48 2.2.1 Mục đích khảo sát 48 2.2.2 Nội dung khảo sát 48 2.2.3 ối tượng khảo sát 48 2.2.4 Thời gian phương pháp khảo sát 48 2.2.5 Thiết kế mẫu khảo sát 48 2.3 Thực trạng học sinh trường THPT NCL tỉnh hánh òa 49 2.4 Thực trạng công tác phối hợp NT việc cho học sinh THPT NCL, tỉnh hánh òa 50 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.4.1 Nhận thức CBQL, GV, CMHS công tác phối hợp việc cho học sinh 50 2.4.2 Thực trạng công tác phối hợp việc cho học sinh 56 2.5 Thực trạng quản công tác phối hợp việc cho học sinh trường THPT NCL, tỉnh hánh òa 58 2.5.1 Thực trạng nhận thức CBGV ý nghĩa quản phối hợp NT việc cho học sinh 58 2.5.2 Thực trạng công tác quản kế hoạch, chương trình, phối hợp 59 2.5.3 Thực trạng quản việc thực nội dung phối hợp công tác cho học sinh 60 2.6 guyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quản công tác phối hợp NT việc cho học sinh 63 2.7 Nhận định, đánh giá chung thực trạng 66 2.7.1 u điểm 66 2.7.2 Hạn chế 66 Tiểu kết chương 68 Chương BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NGỒI CƠNG LẬP, TỈNH KHÁNH HỊA 69 3.1 sở nguyên tắc xác lập biện pháp 69 3.1.1 ịnh hướng đề xuất biện pháp 69 3.1.2 guyên tắc xác lập biện pháp 70 3.2 ác biện pháp cụ thể 72 3.2.1 Biện pháp 1: ăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, CMHS tầm quan trọng phối hợp nhà trường gia đình công tác cho học sinh 72 3.2.2 Biện pháp 2: iện toàn nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo việc phối hợp công tác cho học sinh 74 3.2.3 Biện pháp 3: ế hoạch hóa hoạt động phối hợp tác công cho học sinh 76 3.2.4 Biện pháp 4: Quản có hiệu nội dung, hình thức phối hợp cơng tác cho học sinh 78 3.2.5 Biện pháp 5: Version ăng cường- vai trò chủ đạoSDK nhà trường vai trò chủ động Demo Select.Pdf Ban đại diện CMHS việc phối hợp công tác cho học sinh 79 3.2.6 Biện pháp 6: ăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động phối hợp công tác cho học sinh 82 3.2.7 Biện pháp 7: ổ chức điều kiện hỗ trợ việc phối hợp gia đình cơng tác cho học sinh 83 3.3 Mối quan hệ biện pháp 84 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 Tiểu kết chương 87 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Ban giám hiệu BGH : CBGV : án giáo viên CBQL : án quản CMHS : CNH- : ông nghiệp hóa - Hiện đại hóa : ạo đức : ạo đức xã hội X CMHS : : iáo dục đào tạo : iáo dục thường xuyên : ia đình GV : iáo viên GVBM : iáo viên môn GDTX GVCN Demo :Version - Select.Pdf iáo viên chủSDK nhiệm HS : Học sinh KHCN : Khoa học công nghệ LLGD : Lực lượng giáo dục NT : Nhà trường THPT : Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1 Số lượng cán giáo viên (cơ hữu) học sinh trường THPT NCL tỉnh hánh òa ( ăm học 2013-2014) 44 Bảng 2.2 Về trình độ học vấn gia đình học sinh 45 Bảng 2.3 Số lượng phiếu điều tra khảo sát thực trạng 49 Bảng 2.4 Kết xếp loại đạo đức học sinh 49 Bảng 2.5 ánh giá CBQL mức độ cần thiết việc phối hợp NT công tác cho học sinh 50 Bảng 2.6 Nhận thức CBGV tầm quan trọng việc phối hợp NT công tác cho học sinh 51 Bảng 2.7 Thống kê nhận thức M việc công tác phối hợp NT cho học sinh 51 Bảng 2.8 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến Bảng 2.9 ác lực lượng ảnh hưởng đến học sinh 52 cho học sinh 55 Bảng 2.10 Mức độ thực nội dung công việc 56 Bảng 2.11 Nhận thức CBGV ý nghĩa công tác quản phối hợp Version - Select.Pdf SDK Demo 58 Bảng 2.12 Kết khảo sát ý kiến từ 162 CBGV cơng tác quản kế hoạch, chương trình, phối hợp 59 Bảng 2.13 Thống kê biện pháp phối hợp lực lượng mà nhà trường sử dụng học sinh 61 Bảng 2.14 guyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quản công tác phối hợp 63 Bảng 3.1 ối tượng khảo nghiệm 84 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 85 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 86 Biểu đồ 2.1 Nghề nghiệp thu nhập gia đình học sinh 2008 - 2014 45 Biểu đồ 2.2 rình độ học vấn gia đình học sinh 46 MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự nghiệp trồng người đặt không nhà trường mà cần phối hợp với gia đình ướng tới chân thiện mỹ, phát triển toàn diện tri thức đạo đức nhiệm vụ hàng đầu giáo dục, đặc biệt giai đoạn tuổi thiếu niên, lứa tuổi tự hoàn thiện thân để bước sang tuổi trưởng thành đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhiều vào cơng tác ì vậy, ể trở thành cơng dân tốt hay không phụ thuộc học sinh cấp THPT cho học sinh cần coi trọng, bối cảnh xã hội nay, với quan tâm đến giáo dục nước nhà không khỏi lo lắng trước sụt giảm đạo đức giới trẻ vào iệt hi luồng văn hóa phương ây ạt tràn am, với hội nhập khoa học kỹ thuật đại loài người, tác động mạnh mẽ vào lối sống, cách suy nghĩ lớp trẻ, nhận thức non nớt, chưa đủ phân biệt gió lành, gió độc, tác động xấu đan xen với tác động tốt, nên dễ bị ảnh hưởng xấu nhiều tốt Demo Version - Select.Pdf SDKnộp hồ sơ vào đa số có học lực ối với trường THPT NCL, học sinh trung bình, yếu, ý thức rèn luyện thân chưa thật rõ nét: không thiết tha học tập, bỏ học, trốn học… xử với bạn bè, thầy cô giáo khiếm nhã, thiếu tôn trọng, thể sa sút nhân cách Do vậy, muốn cải thiện tình hình này, điều quan trọng cần hướng tới quan tâm vấn đề GDĐĐ cho học sinh nhà trường ạo đức tạo dựng nên nhiều yếu tố quan trọng định phối hợp, thống nhất, liên tục toàn vẹn nhà trường, đội ngũ thầy cô giáo vai trò CMHS hà trường có vai trò đường, giáo viên có vai trò dẫn lối, CMHS có vai trò đồng hành iệc phối hợp làm cho công tác giáo dục nhà trường gia đình xã hội có kết tốt hính vậy, Hồ Chủ Tịch dặn: “Giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục ngồi xã hội gia đình, để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy, thiếu giáo dục gia đình ngồi xã hội, kết khơng hồn tồn” Q trình học sinh giáo dục trưởng thành nhà trường chiếm thời gian dài có tính định uy nhiên, mơi trường sống, học tập trải nghiệm học sinh bên cạnh tác động tích cực có tác động tiêu cực Do vậy, kết hợp giáo dục chặt chẽ chiếm vị trí quan trọng Thực tế cho thấy, công tác phối hợp NCL tỉnh Khánh òa hoạt động trường THPT cho học sinh thời gian qua, bên cạnh kết đạt nhiều bất cập, hạn chế công tác tổ chức, quản Xuất phát từ trên, tác giả chọn đề tài: “Biện pháp quản công tác phối hợp NT GĐ việc GDĐĐ cho học sinh trường THPT NCL tỉnh Khánh Hòa” Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận thực trạng, xác lập biện pháp quản phối hợp NT hoạt động cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung trường THPT NCL tỉnh hánh òa Khách thể đối tượng nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK 3.1 Khách thể nghiên cứu ông tác quản Hiệu trưởng trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản phối hợp NT tác Hiệu trưởng công cho học sinh THPT NCL Giả thuyết khoa học Nếu khảo sát, điều tra, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản phối hợp NCL, tỉnh hánh cho học sinh trường THPT việc òa năm qua kết hợp với sở luận công tác quản nhà trường, xác lập biện pháp quản Hiệu trưởng cách khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường địa phương nâng cao chất lượng đạo đức học sinh nói riêng, chất lượng đào tạo nói chung trường THPT NCL, tỉnh hánh òa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 công tác ghiên cứu sở luận quản phối hợp cho học sinh trường 5.2 hảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản việc phối hợp NT việc 5.3 cho học sinh trường ề xuất biện pháp quản công tác NCL tỉnh hánh òa iệu trưởng việc phối hợp cho học sinh Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại hệ thống hóa tài liệu để xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp điều tra phiếu hỏi, vấn, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu 6.3 Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử kiến nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu TrongDemo phạm vi đề tài này, tác giả nghiên cứu biện pháp quản Hiệu Version - Select.Pdf SDK trưởng phối hợp cho học sinh NT với trường THPT NCL tỉnh hánh òa Cấu trúc luận văn Luận văn cấu trúc gồm phần: Phần Mở đầu: Phần Nội dung: Gồm chương Chương 1: sở luận quản phối hợp NT việc cho học sinh trường THPT Chương 2: Thực trạng quản công tác phối hợp NT việc cho học sinh trường THPT NCL tỉnh hánh òa Chương 3: việc ác biện pháp quản công tác phối hợp NT cho học sinh trường THPT NCL Tỉnh hánh òa Phần Kết luận khuyến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục ... học sinh THPT 33 Tiểu kết chương 37 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH. .. ông tác cho học sinh trường THPT NCL 17 1.4 ia đình vai trò gia đình cơng tác 1.5 ơng tác phối hợp cho học sinh 26 hoạt động 1.6 Nội dung quản lý phối hợp cho học sinh THPT 29 công tác cho. .. tác quản lý phối hợp NCL, tỉnh hánh cho học sinh trường THPT việc òa năm qua kết hợp với sở lý luận công tác quản lý nhà trường, xác lập biện pháp quản lý Hiệu trưởng cách khoa học, phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT ngoài công lập tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT ngoài công lập tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay