Biện pháp quả lý lưu học sinh tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

13 2 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LƯU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Huế, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LƯU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK C QUẢN GIÁO DỤC : 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VĨNH TƯỜNG Huế, 2014 i LỜI CA ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Thị Hồ Demo Version - Select.Pdf SDK ii P ươ Lời Cảm Ơ Với tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạmĐại học Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Quý thầy cô giáo tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Trần Vĩnh Tường, người thầy tận tình hướng dẫn, bảo giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, cán quản lý, viên chức, giảng viên sinh viên nước Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế Xin Demo cảm ơn người thân, bạn bè đồng nghiệp tạo Version - Select.Pdf SDK điều kiện giúp đỡ đóng góp ý kiến thời gian qua Mặc dù thân nỗ lực, cố gắng luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý, dẫn Q thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Huế, tháng 06 năm 2014 Tác iả luậ vă Nguyễn Thị Hồ P ươ iii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời Cam Đoa ii Lời Cảm Ơ iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LƯU HỌC SINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 Các khái niệm 12 1.2.1 Quản 12 1.2.2 Quản giáo dục 16 1.2.3 Quản nhà trường 23 1.2.4 Lưu học sinh (LHS) 24 1.2.5 Quản lưu học sinh 25 1.3 Ý nghĩa nội dung quản lưu học sinh trường đại học 25 1.3.1 Ý nghĩa việc quản LHS trường Đại học: 25 1.3.2 Nội dung quản LHS Trường Đại học 26 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản LHS trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 30 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 30 1.4.2 Các yếu tố khách quan 31 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LƯU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1 Khái quát trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Chức nhiệm vụ 33 2.1.3 Tổ chức quản 34 2.1.4 Hoạt động hợp tác quốc tế trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế 38 2.1.5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hội-thách thức Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 41 2.2 Khái quát trình khảo sát 44 2.3 Tình hình lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế 45 2.4 Thực trạng công tác quản lưu học sinh trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế 47 2.4.1 Bộ máy tổ chức quản lưu học sinh 47 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.4.2 Văn phục vụ công tác quản lưu học sinh 51 2.4.3 Thực trạng công tác tuyển sinh, tiếp nhận LHS 52 2.4.4 Thực trạng quản hoạt động đào tạo lưu học sinh 54 2.4.5 Thực trạng quản học tập lưu học sinh 58 2.4.6 Thực trạng quản sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đến hoạt động học tập lưu học sinh 60 2.4.7 Thực trạng hoạt động giám sát máy chuyên trách quản lưu học sinh 62 2.4.8 Thực trạng quản tư tưởng, trị, đạo đức lối sống 63 2.4.9 Thực trạng quản việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động lên lớp 65 2.4.10 Thực trạng việc phối hợp quan liên quan công tác quản lưu học sinh 66 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lưu học sinh Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 66 2.5.1 Đánh giá chung 66 2.5.2 Phân tích nguyên nhân thực trạng 68 Tiểu kết chương 69 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LƯU HỌC SINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 71 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 71 3.1.1 Chủ trương Đảng, nhà nước ngành giáo dục quản lưu học sinh 71 3.1.2 Chiến lược phát triển Đại học Huế định hướng Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đào tạo lưu học sinh 73 3.2 Nguyên tắc xác lập biện pháp 74 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thừa kế 74 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 74 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống toàn diện 75 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 75 3.3 Các biện pháp cụ thể 75 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.3.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giảng viên, sinh viên nhà trường công tác đào tạo lưu học sinh 75 3.3.2 Hoàn thiện cấu, tổ chức, máy chế phối hợp công tác quản lưu học sinh 77 3.3.3 Nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán quản lý, giảng viên tham gia quản lý, đào tạo lưu học sinh 79 3.3.4 Nâng cao hiệu hoạt động phận chuyên trách quản lưu học sinh 80 3.3.5 Tổ chức thực có hiệu công tác quản lưu học sinh 81 3.3.6 Tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lưu học sinh 82 3.3.7 Quản hiệu hoạt động giảng dạy giảng viên, hoạt động học tập rèn luyện lưu học sinh 83 3.3.8 Thực kiểm tra, đánh giá kết học tập lưu học sinh cách khoa học, hợp 86 3.3.9 Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo lưu học sinh cách phù hợp 87 3.3.10 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phương tiện dạy học phục vụ cho lưu học sinh 87 3.3.11 Phối hợp quan, đơn vị liên quan công tác quản lưu học sinh 88 3.4 Mối quan hệ biện pháp 89 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 89 Tiểu kết chương 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC P1 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT N Chữ viết tắt ĩa đầ đủ CHXHCN : Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa CNTT : Công nghệ thông tin CTSV : Công tác sinh viên DH : Dạy học ĐHNN-ĐHH : Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế ĐNGV : Đội ngũ giảng viên GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giảng viên KHCN-HTQT : Khoa học Công nghệ-Hợp tác Quốc tế KTX : Ký túc xá LHS : Lưu học sinh PPGD : Phương pháp giảng dạy QL : Quản Demo SDKnước SVNNVersion - Select.Pdf : Sinh viên DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Quy mô đào tạo giai đoạn 2011-2015 37 Bảng 2.1: Tình hình lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (dài hạn: năm trở lên) 46 Bảng 2.2: Tình hình lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ngắn hạn: từ 01 tháng đến 08 tháng) 47 Bảng 2.3: Kết điều tra mức độ thực công tác tư vấn tuyển sinh 53 Bảng 2.4: Kết điều tra quản nội dung, chương trình đào tạo 55 Bảng 2.5: Kết điều tra công tác quản hoạt động giảng dạy giảng viên 56 Bảng 2.6: Kết điều tra công tác kiểm tra kết đào tạo 57 Bảng 2.7: Kết điều tra quản học tập LHS 58 Bảng 2.8: Kết điều tra sở vật chất, kỹ thuật phục vụ quản học tập lưu học sinh 61 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.9: Kết điều tra hoạt động giám sát phận chuyên trách quản LHS 62 Bảng 2.10: Kết điều tra cơng tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức lối sống LHS 63 Bảng 2.11: Kết điều tra công tác hoạt động hỗ trợ sinh hoạt cho LHS lên lớp 65 Bảng 3.12: Kết khảo sát tính tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 90 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Trường ĐHNN-ĐHH 35 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lưu học sinh 48 MỞ ĐẦU c ọ đề t i Hiện sống giới thường xuyên thay đổi với tốc độ nhanh chóng Sự phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật cơng nghệ, hình thành kinh tế tri thức, xu hướng tồn cầu hố trở thành xu khách quan khơng cưỡng lại Chính vậy, giáo dục trở thành tượng xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng định đến vấn đề xã hội với thay đổi, thích ứng phù hợp Các tiến xã hội đòi hỏi người thời đại phải có khả mới: học tập, giải trao đổicác vấn đề mang tính tồn cầu Những tiến xã hội gây sức ép buộc hệ thống giáo dục phải có thay đổi để cung cấp người phù hợp với yêu cầu xã hội đại Trong bối cảnh đó, du học trở thành xu hướng phổ biến không Việt Nam mà hầu giới, bậc cha mẹ mong muốn tiếp cận với tri thức từ bên Demo Version - Select.Pdf SDK Nhiều sinh viên Việt Nam nước du học để tiếp cận với chất lượng đào tạo, chất lượng cấp môi trường học tập đại nước giới Dồng thời, với sách Đảng Nhà nước năm gần tập trung đầu tư cho giáo dục nhằm đưa chất lượng giáo dục đào tạo Việt Nam bước phát triển ngang tầm với khu vực giới, Việt Nam lựa chọn nhiều sinh viên quốc tế muốn tìm quốc gia để du học Ban đầu, số lượng sinh viên quốc tế tới Việt Nam du học hạn chế tập trung chủ yếu sinh viên nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc… Trong khoảng vài năm trở lại đây, số lượng sinh viên quốc tế, đặc biệt sinh viên tới từ nước phát triển Canada, Hàn Quốc, Úc, Pháp… theo học trường đại học Việt Nam không ngừng tăng nhanh Lưu học sinh (LHS) đến học trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhiều hình thức khác theo học chương trình liên thơng, liên kết đào tạo trường đại học Việt Nam (ĐH VN) với trường quốc tế Con số gia tăng môi trường học tập Việt Nam ngày nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt đảm bảo về tình hình an ninh, trật tự xã hội Để đảm bảo điều kiện liên kết, trường Đại học Việt Nam buộc phải đạt đủ tiêu chuẩn mà đối tác đề sở vật chất, giáo trình đào tạo, trình độ giảng viên…và đặc biệt vấn đề quản người Trong thời gian vừa qua số lượng LHS học tập trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN - ĐHH) năm tương đối lớn Chỉ năm học 2012-2013 số lượng LHS học tập ĐHNN - ĐHH gần 100 sinh viên Đặc biệt trường ĐHNN - ĐHH không đào tạo cho LHS Lào, Campuchia, Trung Quốc mà có nước khu vực giới Chính gia tăng đòi hỏi phải có quản tốt mặt LHS Tuy nhiên, năm qua, cán quản trực tiếp LHS đến học tập Trường ĐHNN - ĐHH, nhận thấy, vấn đề quản sinh viên nhiều hạn chế bất cập Việc tìm kiếm biện pháp quản LHS nhằm nâng cao chất lượng, đặc biệt hỗ trợ cho công tác quản LHS vào nề nếp, đảm bảo an ninh, văn hóa, tạo điều kiện học tập cho họ địa bàn thành phố Huế Demo Version - Select.Pdf vấn đề khơng cấp quyền SDK Tỉnh mà Đại học Huế trường ĐHNN - ĐHH quan tâm Xuất phát từ trên, với mong muốn góp phần đề xuất chiến lược làm sở để thu hút LHS, bên cạnh mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngồi, tơi chọn vấn đề “Biệ p áp q ả lư trườ ọc sinh Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Mục đíc i cứu Trên sở nghiên cứu luận phân tích thực trạng quản LHS trường ĐHNN-ĐHH, đề xuất biện pháp quản nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo đảm bảo quyền lợi cho LHS học tập trường ĐHNN-ĐHH K ác thể v đ i tượ i cứu 3.1 K ác t ể i cứu: Công tác quản LHS Trường Đại học 3.2 Đ i tượng n i cứu: Biện pháp quản LHS Trường ĐHNN-ĐHH Giả thuyết khoa học Hiện công tác quản LHS trường ĐHNN-ĐHH vào nề nếp, nhiên nhiều hạn chế bất cập Nếu đề xuất thực đồng biện pháp quản LHS tất mặt: trị tư tưởng, an ninh, văn hóa, đạo đức, hành vi lối sống học tập, rèn luyện … cách khoa học phù hợp với đặc điểm nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, quản LHS nâng cao vị trường ĐHNNĐHH vai trò hợp tác quốc tế i Nhiệm vụ cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận công tác quản LHS trường đại học 5.2 Đánh giá thực trạng công tác quản LHS trường ĐHNN-ĐHH 5.3 Đề xuất biện pháp quản LHS trường ĐHNN-ĐHH P ươ p áp 6.1 N óm p ươ i cứu p áp i l ận: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, thuyết sử dụng nghiên cứu nguồn tài liệu lí luận thực tiễn có liên quan nhằm xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 N óm p ươ p áp i cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát để Demo đánh giáVersion thực trạng đào tạo, quản hoạt động LHS trường - Select.Pdf SDK ĐHNN-ĐHH Sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp vấn với chuyên gia để kiểm chứng bổ sung nội dung vấn đề nghiên cứu khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 6.3 P ươ p áp t Phạm vi i k toá ọc: Nhằm xử kết nghiên cứu cứu Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản LHS Trường ĐHNN-ĐHH Cấ trúc luận vă Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, mục lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở luận công tác quản LHS trường đại học Chương 2: Thực trạng công tác quản LHS trường ĐHNN-ĐHH Chương 3: Các biện pháp nâng cao chất lượng quản LHS trường ĐHNN-ĐHH ... hình lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế 45 2.4 Thực trạng công tác quản lý lưu học sinh trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế 47 2.4.1 Bộ máy tổ chức quản lý lưu học sinh. .. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK C QUẢN LÝ GIÁO... 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1 Khái quát trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 32 2.1.1 Quá trình hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quả lý lưu học sinh tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt) , Biện pháp quả lý lưu học sinh tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay