CÂU hỏi PPDH đạo đức

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:57

CÂU HỎI PPDH ĐẠO ĐỨC Câu Trình bày khái niệm, chuẩn mực chức đạo đức Câu Phân tích mối quan hệ đạo đức với hình thái ý th ức xã hội khác (với trị, khoa học, pháp luật, nghệ thuật) Câu Phạm trù đạo đức gì? Nội dung, ý nghĩa c ph ạm trù hạnh phúc, nghĩa vụ, lương tâm? Câu 4: khái niệm đặc điểm giá trị truyền thống Câu 5: Khái niệm, biểu truyền thống yêu nước, nhân nghĩa Câu Trình bày vai trò, vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ mơn Đạo đức Tiểu học Câu Phân tích đặc điểm nội dung chương trình mơn Đạo đức Tiểu học Câu 8: Khái quát điểm chương trình dạy h ọc đạo đức Câu 9: Khái quát cấu trúc SGK tập Câu 10 Trình bày khái niệm định hướng đổi phương pháp dạy học môn Đạo đức Câu 11 Trình bày khái niệm, yêu cầu sư phạm, ví dụ phương pháp: Đàm thoại, Thảo luận nhóm; Kể chuyện; Đóng vai; Trò chơi; giải vấn đề động não Câu 12 Trình bày khái niệm, vai trò yêu cầu sư phạm sử dụng phương tiện đồ dùng dạy học Câu 13 Trình bày khái qt hình thức tổ chức dạy học mơn Đạo đức(khái niệm, hình thức tổ chức, Sử dụng trường h ợp nào? Hạn chế) - Hình thức tổ chức dạy học lớp - Hình thức tổ chức dạy học trường - Hình thức tổ chức dạy học tham quan - Hình thức tổ chức dạy học hoạt động ngoại khóa Câu 14 trình bày k/n yêu cầu sư phạm sd phương tiện, đồ dùng dạy học mơn học đạo đức câu 15: trình bày khái niệm vai trò,yêu cầu kiểm tra đánh giá môn đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi PPDH đạo đức, CÂU hỏi PPDH đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay