GIAO DỊCH dân sự

28 6 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:42

. Khái niệm và ý nghĩa của giao dịch dân sự1.Khái niệmGiao dịch là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được mục đích nhất định, cho nên giao dịch dân sự là hành vi mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch, với những mục đích và động cơ nhất định.Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 116 BLDS).Từ khái niệm giao dịch dân sự được quy định tại điều luật này có thể xác định: Hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự là làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự là một sự kiện pháp lí (hành vi pháp lí đơn phương hoặc đa phương một bên hoặc nhiều bên) làm phát sinh hậu quả pháp lí. Tuỳ từng giao dịch cụ thể mà làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự. 2.Dấu hiệu của giao dịch dân sự Được hình thành từ hành vi của con người: Nếu các quan hệ pháp luật dân sự nói chung có thể hình thành từ nhiều căn cứ khác nhau thì giao dịch dân sự chỉ có thể hình thành từ hành vi của con người. Vì vậy, nếu giao dịch dân sự hình thành từ hành vi bất hợp pháp thì giao dịch dân sự đó vô hiệu và ngược lại( khi đã đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với một giao dịch dân sự có hiệu lực) Nhằm phát sinh một hậu quả pháp lý nhất định: Hậu quả pháp lý mà người xác lập và tham gia giao dịch dân sự nhằm làm phát sinh có thể là xác lập các quyền, nghĩa vụ dân sự với nhau, có thể là chấm dứt các quyền,nghĩa vụ dân sự đối với nhau, có thể là thay đổi các quyền, nghĩa vụ dân sự. Hướng tới một quan hệ dân sự với chủ thể khác: Người xác lập giao dịch dân sự bao giờ cũng hướng tới việc hình thành một quan hệ dân sự giữa mình với một hoặc nhiều chủ thể khác và thông quan quan hệ dân sự đó để xác lập quyền, nghĩa vụ của các chủ thể. Chẳng hạn, các bên xác lập một hợp đồng bao giờ cũng hướng tới việc hình thành một quan hệ dân sự giữa các . Khái niệm và ý nghĩa của giao dịch dân sự1.Khái niệmGiao dịch là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được mục đích nhất định, cho nên giao dịch dân sự là hành vi mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch, với những mục đích và động cơ nhất định.Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 116 BLDS).Từ khái niệm giao dịch dân sự được quy định tại điều luật này có thể xác định: Hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự là làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự là một sự kiện pháp lí (hành vi pháp lí đơn phương hoặc đa phương một bên hoặc nhiều bên) làm phát sinh hậu quả pháp lí. Tuỳ từng giao dịch cụ thể mà làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự. 2.Dấu hiệu của giao dịch dân sự Được hình thành từ hành vi của con người: Nếu các quan hệ pháp luật dân sự nói chung có thể hình thành từ nhiều căn cứ khác nhau thì giao dịch dân sự chỉ có thể hình thành từ hành vi của con người. Vì vậy, nếu giao dịch dân sự hình thành từ hành vi bất hợp pháp thì giao dịch dân sự đó vô hiệu và ngược lại( khi đã đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với một giao dịch dân sự có hiệu lực) Nhằm phát sinh một hậu quả pháp lý nhất định: Hậu quả pháp lý mà người xác lập và tham gia giao dịch dân sự nhằm làm phát sinh có thể là xác lập các quyền, nghĩa vụ dân sự với nhau, có thể là chấm dứt các quyền,nghĩa vụ dân sự đối với nhau, có thể là thay đổi các quyền, nghĩa vụ dân sự. Hướng tới một quan hệ dân sự với chủ thể khác: Người xác lập giao dịch dân sự bao giờ cũng hướng tới việc hình thành một quan hệ dân sự giữa mình với một hoặc nhiều chủ thể khác và thông quan quan hệ dân sự đó để xác lập quyền, nghĩa vụ của các chủ thể. Chẳng hạn, các bên xác lập một hợp đồng bao giờ cũng hướng tới việc hình thành một quan hệ dân sự giữa các GIAO DỊCH DÂN SỰ I Khái niệm ý nghĩa giao dịch dân 1.Khái niệm Giao dịch hành vi có ý thức chủ thể nhằm đạt mục đích định, giao dịch dân hành vi mang tính ý chí chủ thể tham gia giao dịch, với mục đích động định "Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự" (Điều 116 BLDS) Từ khái niệm giao dịch dân quy định điều luật xác định: Hậu việc xác lập giao dịch dân làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân chủ thể quan hệ pháp luật dân Giao dịch dân sự kiện pháp lí (hành vi pháp lí đơn phương đa phương - bên nhiều bên) làm phát sinh hậu pháp lí Tuỳ giao dịch cụ thể mà làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân 2.Dấu hiệu giao dịch dân - Được hình thành từ hành vi người: Nếu quan hệ pháp luật dân nói chung hình thành từ nhiều khác giao dịch dân hình thành từ hành vi người Vì vậy, giao dịch dân hình thành từ hành vi bất hợp pháp giao dịch dân vơ hiệu ngược lại( đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định giao dịch dân có hiệu lực) - Nhằm phát sinh hậu pháp lý định: Hậu pháp lý mà người xác lập tham gia giao dịch dân nhằm làm phát sinh xác lập quyền, nghĩa vụ dân với nhau, chấm dứt quyền,nghĩa vụ dân nhau, thay đổi quyền, nghĩa vụ dân - Hướng tới quan hệ dân với chủ thể khác: Người xác lập giao dịch dân hướng tới việc hình thành quan hệ dân với nhiều chủ thể khác thơng quan quan hệ dân để xác lập quyền, nghĩa vụ chủ thể Chẳng hạn, bên xác lập hợp đồng hướng tới việc hình thành quan hệ dân bên hợp đồng để bên thực quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó, người lập di chúc hướng tới quan hệ thừa kế theo di chúc để dịch chuyển di sản cho người xác định di chúc - Là thể ý người xác lập giao dịch: Ý chí người thể thông qua hành vi, mặt khác, giao dịch dân hình thành từ hành vi người nên giao dịch dân sự thể ý chí người xác lập giao dịch Đặc điểm giao dịch dân Trong giao dịch dân có ý chí thể ý chí chủ thể tham gia giao dịch Ý chí nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên người mà nội dung xác định nhu cầu sản xuất, tiêu dùng thân họ Ý chí phải thể bên ngồi hình thức định để chủ thể khác có thể biết ý chí chủ thể muốn tham gia tham gia vào giao dịch dân cụ thể Bởi vậy, giao dịch dân phải thống ý chí bày tỏ ý chí Mục đích giao dịch dân lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt xác lập giao dịch Mục đích giao dịch hậu pháp lý phát sinh từ giao dịch mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch Nói cách khác mục đích ln mang tính pháp lý Ví dụ: Trong hợp đồng mua bán mục đích pháp lý bên mua trở thành chủ sở hữu tài sản mua bán, bên bán nhận tiền chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua Và có trường hợp hậu pháp lý phát sinh không phù hợp với mong muốn ban đầu (với mục đích pháp lý) Điều xảy giao dịch bất hợp pháp bên không tuân thủ nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch có hiệu lực Vấn đề giao dịch dân vấn đề phổ biến quan tọng lĩnh vực dân phương tiện hữu hiệu để thỏa mãn quyền lợi ích hợp pháp chủ thể thời đại phát triển Và thông qua phân tích ví dụ ta phần hiểu nội dung giao dịch dân để áp dụng cách xác vào giao dịch hàng ngày để thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần chủ thể Ý nghĩa giao dịch dân - Giao dịch dân phổ biến, thông dụng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự; - Là phương tiện pháp lí quan trọng giao lưu dân sự, việc dịch chuyển tài sản cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng tất thành viên xã hội - Trong sản xuất hàng hóa theo chế thị trường, thông qua giao dịch dân (hợp đồng) chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh nhu cầu khác đời sống hàng ngày 5.Phân loại giao dịch dân 1.Căn vào thể ý chí chủ thể việc xác lập giao dịch dân giao dịch dân chia thành: - Hành vi pháp lý đơn phương -Hợp đồng Hình thức thể giao dịch dân sự: -Giao dịch dân thể hình thức lời nói(hình thức miệng) -Giao dịch dân thể hình thức văn -Giao dịch dân thể hình thức hành vi cụ thể 3.Căn vào hậu pháp lý xác lập: -Giao dịch dân có hậu pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ dân - Giao dịch dân có hậu pháp lý làm thay đổi quyền nghĩa vụ dân -Giao dịch dân có hậu pháp lý chấm dứt quyền nghĩa vụ dân 4.Căn vào tự nguyện chủ thể tham gia giao dịch dân - Giao dịch dân phát sinh theo ý chí chủ thể tham gia giao dịch -Giao dịch dân phát sinh theo ý chí nhà nước II Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân - Người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân “Người” : hiểu theo nghĩa rộng bao gồm chủ thể quan hệ pháp luật dân sự: cá nhân, pháp nhân,hộ gia đình, tổ hợp tác a) Cá nhân + Đủ 18 tuổi (trừ người bị Tòa án tuyên bố lực hành vi) + Người từ 6-18 tuổi (có thể nhận thức) xác lập hành vi giao dịch dân phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày phù hợp vs lứa tuổi + Người 15-18 tuổi xác lập giao dịch dân phạm vi tài sản riêng mà họ có (trừ trường hợp pháp luật có qui định khác: lập di chúc) + Người tuổi lực hành vi dân thực giao dịch dân sự, người đại diện có quyền thực giao dịch dân nhằm thỏa mãn nhu cầu người · Có số qui định hạn chế lực hành vi để bảo đảm quyền lợi người đại diện VD: giao dịch mà người giám hộ thực có liên quan đến tài sản người giám hộ, giao dịch với người thứ giám hộ,… b) Pháp nhân Khi xác lập giao dịch dân pháp nhân cần thơng qua vai trò người đại diện + Các giao dịch dân xác lập đại diện coi hành vi pháp nhân hành vi tiến hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động pháp nhân ghi nhận định thành lập điều lệ pháp nhân + Quyền nghĩa vụ phát sinh xác định trường hợp hành vi không phù hợp: · Nếu hành vi người khơng có quyền xác lập khơng phát sinh quyền nghĩa vụ cho người đại diện Nó phát sinh người đại diện đồng ý · Nếu hành vi người đại diện xác lập vượt phạm vi đại diện không phát sinh quyền nghĩa vụ phần vượt quá, trừ trường hợp pháp nhân đồng ý biết mà không phản đối Tuy nhiên trường hợp khơng đồng ý người đại diện phải thực nghĩa vụ phần vượt phạm vi hội Mục đích nội dung giao dịch khơng trái pháp luật đạo đức xã Mục đích của giao dịch dân lợi ích hợp pháp mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch (Điều 118 BLDS 2015) Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Và, đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng (Điều 128) Chỉ tài sản phép giao dịch, công việc phép thực không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội đối tượng GDDS Những giao dịch xác lập nhằm trốn tránh pháp luật trái đạo đức xã hội giao dịch có mục đích nội dung không hợp pháp, không làm phát sinh hiệu lực giao dịch Người tham gia giao dịch hồn tồn tự nguyện Pháp luật đòi hỏi người tham gia xác lập, thực giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện GDDS chủ thể xác lập, thực khơng tự nguyện, bị vô hiệu đương nhiên vô hiệu Những trường hợp khơng có tự nguyện trường hợp mà việc xác lập, thực hợp đồng không ý chí đích thực chủ thể khơng có thống ý chí chủ thể với bày tỏ ý chí chủ thể bên Theo qui định BLDS 2005, giao dịch bị coi xác lập thiếu yếu tố tự nguyện thuộc năm trường hợp sau đây: GDDS giả tạo, nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, xác lập thời điểm mà không nhận thức làm chủ hành vi Hình thức giao dịch phải phù hợp với pháp luật Hình thức giao dịch biểu bên nội dung giao dịch, gồm tổng hợp cách thức, thủ tục, phương tiện để thể cơng bố ý chí bên, ghi nhận nội dung giao dịch biểu cho tồn giao dịch Chỉ số trường hợp đặc biệt pháp luật có u cầu hình thức bắt buộc chủ thể phải tuân thủ theo, quy định theo Điều 124 BLHS Các hình thức giao dịch: Miệng, Văn bản, Hành vi - Miệng: + Hình thức phổ biến + Có độ xác thực thấp + Thường sử dụng giao dịch chấm dứt sau ( mua bán trao tay ) chủ thể có quan hệ mật thiết, tin cậy, giúp đỡ + Có trường hợp giao dịch miệng phải theo luật định có giá trị (Di chúc miệng) - Văn bản: Văn thường: + Thường sử dụng giao dịch dân thỏa thuận pháp luật quy định phải thể văn + Có chữ kí xác nhận nên hình thức chứng rõ ràng Văn có cơng chứng chứng nhận, ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chứng thực: + Được sử dụng pháp luật quy định bắt buộc giao dịch dân phải có chứng nhận, chứng thực, đăng kí xin phép xác lập giao dịch bên phải tuân thủ hình thức, thủ tục (mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất…) - Giao dịch hành vi: + Xác lập thông qua hành vi định quy ước từ trước VD: Các giao dịch dịch vụ III Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý giao dịch dân vơ hiệu hóa 1.Khái niệm giao dịch dân vô hiệu: -Giao dịch dân vô hiệu giao dịch không tuân thủ điều kiện có hiệu lực pháp luật quy định nên khơng có giá trị pháp lý, khơng làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên -Theo quy định Điều 122 BLDS, Giao dịch dân khơng có điều kiện quy định Điều 117 Bộ luật vơ hiệu, trừ trường hợp Bộ luật có quy định khác Theo đó, thẩm quyền xem xét tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu thuộc Tòa án Còn quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu, tùy trường hợp, bên có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại, người có quyền lợi liên quan, tổ chức xã hội khởi kiện hay Viện kiểm sát nhân dân Phân loại Giao dịch dân vô hiệu a Căn vào thủ tục tố tụng để tuyên bố Giao dịch dân vơ hiệu Căn vào tính chất trái pháp luật Giao dịch dân xâm phạm đến quyền lợi ai, pháp luật quy định thủ tục tố tụng thời hiệu khởi kiện dân tương ứng với loại Giao dịch dân vơ hiệu Các Giao dịch dân xâm phạm đến lợi ích cơng đương nhiên vơ hiệu Các Giao dịch dân xâm phạm tới lợi ích tư có u cầu: Một có đơn u cầu người có quyền, lợi ích liên quan; hai có định Tòa án Dựa vào phân loại này, người ta chia Giao dịch dân vô hiệu thành loại: Giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối Giao dịch dân vô hiệu tương đối - Giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối Là Giao dịch dân bị xem đương nhiên vô hiệu việc xác lập Giao dịch dân trái pháp luật, xâm phạm tới lợi ích nhà nước lợi ích công cộng Hộp đồng thuộc trường hợp sau bị coi vơ hiệu tuyệt đối: - Giao dịch dân vô hiệu giả tạo - Giao dịch dân có nội dung, mục đích vi phạm điều cấm pháp luật - Giao dịch dân có nội dung, mục đích trái đạo đức xã hội - Giao dịch dân khơng hình thức pháp luật quy định Tòa án cho bên thời hạn để thực quy định hình thức hết thời hạn mà bên chưa thực hiện; trường hợp pháp luật có quy định Giao dịch dân vi phạm hình thức bên chưa thực Giao dịch dân bên có tranh chấp Giao dịch dân bị xem vơ hiệu Một Giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối khơng giải theo u cầu bên Mọi trường hợp giải theo quy định pháp luật khơng hòa giải, khơng có quyền công nhận giá trị pháp lý Giao dịch dân trình thụ lý giải tranh chấp Giao dịch dân nội dung pháp lý có liên quan Lưu ý: Thời hiệu kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Giao dịch dân vơ hiệu tuyệt đối khơng hạn chế: khởi kiện lúc nào, kể từ Giao dịch dân xác lập - Giao dịch dân vô hiệu tương đối Là Giao dịch dân xác lập, bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu người có quyền lợi ích liên quan Sự vơ hiệu tương đối chổ: giao dịch dân “ vơ hiệu” hay “ khơng đương nhiên bị xem vơ hiệu” xâm hại trực tiếp tới quyền lơi hợp pháp cá nhân bên chủ thể tham gia Do đó, Giao dịch dân khơng có xem xét Tòa án có hiệu lực Trong trường hợp muốn tiêu hủy Giao dịch dân này, bên phải yêu cầu Tòa án giải theo thủ tục tư pháp thông thường Giao dịch dân không đương nhiên bị xem vô hiệu Các trường hợp dẫn đến giao dịch dân vô hiệu tương đối: - Giao dịch dân vô hiệu người xác lập khơng có lực hành vi tương ứng với đòi hỏi pháp luật loại giao dịch đó; - Giao dịch dân vơ hiệu bị đe dọa; - Giao dịch dân vô hiệu lừa dối; - Giao dịch dân vô hiệu nhầm lẫn; - Giao dịch dân vô hiệu người xác lập tình trạng người khơng nhận thức, điều khiển hành vi Lưu ý: thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu tương đối năm tính từ ngày giao dịch dân xác lập b Căn vào phạm vi ( phần nội dung ) bị vô hiệu  Giao dịch dân vơ hiệu tồn Là Giao dịch dân có tồn nội dung vơ hiệu, có phần nội dung vơ hiệu phần lại ảnh hưởng đến hiệu lực tồn Giao dịch dân Khi có cho toàn điều khoản Giao dịch dân vơ hiệu, Giao dịch dân vơ hiệu tồn Căn cú làm cho Giao dịch dân vơ hiệu xuất phát từ vi phạm nội dung Giao dịch dân sự, khác như: mục đích, lực giao kết Giao dịch dân sự, Giao dịch dân giả tạo,… Lưu ý, có Giao dịch dân vơ hiệu tồn số điều khoản bên thỏa thuận ghi Giao dịch dân có vai trò độc lập với Giao dịch dân sự, Giao dịch dân vơ hiệu tồn điều khoản cơng nhận có hiệu lực đủ điều kiện luật định mà không lệ thuộc vào hiệu lực toàn Giao dịch dânGiao dịch dân vô hiệu phần ( vô hiệu phần) Là Giao dịch dân xác lập mà có phần nội dung khơng có giá trị pháp lý khơng ảnh hưởng đến hiệu lực phần khác Giao dịch dân Đối với Giao dịch dân vơ hiệu phần, ngồi phần vơ hiệu khơng áp dụng, phần lại có giá trị thi hành, nên bên phải tiếp tục thi hành phạm vi phầm Giao dịch dân hiệu lực c Căn vào điều kiện có hiệu lực Giao dịch dânGiao dịch dân vô hiệu giả tạo (điều 124 BLDS 2015) Nếu Giao dịch dân giả tạo dạng tưởng tượng bị vơ hiệu tuyệt đối Nếu Giao dịch dân giả tạo dạng giả cách, Giao dịch dân bị che giấu có hiệu lực tuân thủ quy định chung điều kiện có hiệu lực Giao dịch dânGiao dịch dân vô hiệu không tuân thủ hình thức Theo Điều 129 BLDS 2015 Giao dịch dân vơ hiệu hình thức pháp luật có quy định Giao dịch dân phải làm hình thức xác định, bên khơng thực quy định hình thức Tuy vậy, Giao dịch dân khơng lập hình thức khơng vơ hiệu mà bị coi “ chưa có giá trị pháp lý”  Giao dịch dân vô hiệu người xác lập khơng có lực chủ thể tương xứng Đây Giao dịch dân vô hiệu tương đối, bên tự nguyện chấp hành Giao dịch dân không bị vô hiệu Giao dịch dân không bị vô hiệu đại diện bên người có quyền lợi liên quan khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Giao dịch dân vô hiệu thời hiệu khởi kiện tùy trường hợp mà Tòa án tun bố Giao dịch dân vô hiệu giải hậu pháp lý Giao dịch dân vô hiệu Bên có lỗi làm cho Giao dịch dân vô hiệu phải chịu trách nhiệm thiệt hại gây cho phía bên  Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa (điều 126, 127 BLDS 2015) Đây Giao dịch dân vô hiệu tương đối Riêng Giao dịch dân vô hiệu nhầm lẫn phải nhầm lẫn nghiêm trọng đối tượng nội dung chủ yếu Giao dịch dân mà thỏa thuận để khắc phục bị Tòa án tun bố Giao dịch dân vơ hiệu Bên có lổi phải chịu trách nhiệm thiệt hại gây Giao dịch dân vô hiệu tương ứng với mức độ lỗi Nếu hai bên có lỗi mà khôn xác định tỷ lệ lỗi nhiều bên chịu trách nhiệm ngang  Giao dịch dân vô hiệu chủ thể không tự nhận thức, làm chủ hành vi xác lập Giao dịch dân (điều 128 BLDS 2015) Đây Giao dịch dân vô hiệu tương đối Chủ thể người có lực hành vi bình thường, vào thời điểm xác lập Giao dịch dân sự, lý mà họ khơng có khả nhận thức, làm chủ hành vi ( say rượu mức, bị ngộ độc ma túy dung liều, người bị hôn mê dung phải loại thuốc gây mê…), mà xác lập Giao dịch dân trái với ý chí tự nguyện  Giao dịch dân vơ hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực (điều 125 BLDS 2015) Đây giao dịch dân vô hiệu tưong đối Khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực đồng ý, trừ trường hợp quy định khoản Điều là: - Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi, người lực hành vi dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày người đó; - Giao dịch dân làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân với người xác lập, thực giao dịch với họ; - Giao dịch dân người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau thành niên sau khôi phục lực hành vi dân IV Các loại hợp đồng dân phân loại:  Nếu dựa vào hình thức Hợp đồng Hợp đồng dân phân thành Hợp đồng miệng, Hợp đồng văn bản, Hợp đồng có công chứng chứng nhận, Hợp đồng mẫu  Nếu dựa vào mối liên hệ quyền nghĩa vụ dân bên Hợp đồng phân thành hai loại Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ  Hợp đồng song vụ :Là hợp đồng mà bên chủ thể có nghĩa vụ Hay nói cách khác, bên chủ thể Hợp đồng song vụ người vừa có quyền lại vừa có nghĩa vụ dân Trong nội dung loại Hợp đồng này, quyền dân bên đối lập tương ứng với nghĩa vụ bên ngược lại Vì thế, Hợp đồng song vụ giao kết theo hình thức văn phải lập thành nhiều văn để bên giữ Hợp đồng ( hoạt động tín dụng : giải ngân – trả thời hạn )  Hợp đồng đơn vụ : Là hợp đồng mà bên có nghĩa vụ mà khơng có quyền bên bên người có quyền khơng phải thực nghĩa vụ nào.( ví dụ cho vay tài sản )  Nếu dựa vào phụ thuộc lẫn hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng phân thành hai loại: Hợp đồng Hợp đồng phụ  "Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào Hợp đồng khác" Như vậy, Hợp đồng tuân thủ đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định đương nhiên phát sinh hiệu lực có hiệu lực bắt buộc bên từ thời điểm giao kết  "Hợp đồng phụ Hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào Hợp đồng chính" (khoản Điều 406 BLDS) Trước hết, Hợp đồng phụ muốn có hiệu lực phải tuân thủ đầy đủ điều kiện luật định chủ thể, nội dung, hình thức v.v Mặt khác, tuân thủ đầy đủ điều kiện nói Hợp đồng khơng có hiệu lực Hợp đồng (Hợp đồng mà phụ thuộc) bị coi khơng có hiệu lực Ví dụ: Hợp đồng cầm cố khơng có hiệu lực Hợp đồng cho vay khơng có hiệu lực  Nếu dựa vào tính chất có có lại lợi ích chủ thể, Hợp đồng dân phân thành hai loại Hợp đồng có đền bù Hợp đồng khơng có đền bù  Hợp đồng có đền bù loại Hợp đồng mà bên chủ thể sau thực cho bên lợi ích nhận từ bên lợi ích tương ứng ( Chúng ta biết đặc điểm quan hệ tài sản giao lưu dân sự trao đổi ngang giá Bởi thế, đa phần Hợp đồng dân Hợp đồng có đền bù Tính chất đền bù Hợp đồng bên áp dụng để thực việc trao đổi với lợi ích vật chất Tuy nhiên, không thiết bên hưởng lợi ích vật chất bên hưởng lợi ích vật chất coi "đền bù tương ứng" Do nhu cầu đa dạng, bên thoả thuận để giao kết Hợp đồng mà bên hưởng lợi ích vật chất bên lại hưởng lợi ích thuộc nhu cầu tinh thần.) (mua bán nhà cửa)  Hợp đồng khơng có đền bù: Là hợp đồng mà bên nhận từ bên lợi ích khơng phải giao lại lợi ích Bên cạnh việc sử dụng Hợp đồng làm phương tiện để trao đổi lợi ích, chủ thể dùng làm phương tiện để giúp đỡ ( dựa tinh thần tương thân tình cảm ) ( hợp đồng cho tặng )  Nếu dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực Hợp đồng dân phân thành hai nhóm: Hợp đồng ưng thuận Hợp đồng thực tế  Hợp đồng ưng thuận Hợp đồng mà theo quy định pháp luật, quyền nghĩa vụ bên phát sinh sau bên thoả thuận với xong nội dung chủ yếu Hợp đồng ( hợp đồng cho vay tiền tư nhân )  Hợp đồng thực tế Hợp đồng mà sau thoả thuận, hiệu lực phát sinh thời điểm bên chuyển giao cho đối tượng Hợp đồng ( cầm cắm xe )  Ngồi có :  Hợp đồng có điều kiện: Là Hợp đồng mà giao kết, bên cạnh việc thoả thuận nội dung Hợp đồng bên thoả thuận để xác định kiện để kiện xảy Hợp đồng thực phải chấm dứt nhiên kiện phải đáp ứng nhu cầu sau : Thứ nhất, kiện phải mang tính khách quan u cầu đòi hỏi việc kiện nói có xuất hay khơng, hồn tồn nằm ngồi ý chí chủ thể, đồng thời phải tình tiết tương lai (chỉ xuất sau Hợp đồng giao kết) Thứ hai, điều kiện cơng việc phải làm phải cơng việc thực Thứ ba, kiện mà bên chủ thể thoả thuận phải phù Hợp với pháp luật không trái với đạo đức xã hội.)  Hợp đồng lợi ích người thứ ba: "Là Hợp đồng mà bên giao kết Hợp đồng phải thực nghĩa vụ người thứ ba hưởng lợi ích từ việc thực nghĩa vụ đó" Trong thực tế có trường hợp người thứ ba khơng trực tiếp tham gia vào Hợp đồng với tư cách chủ thể họ có quyền bên có nghĩa vụ ( hợp đồng chuyển bưu phẩm ) Do đa dạng nên xuất thêm: Hợp đồng hỗn hợp  Hợp đồng hỗn hợp: Là Hợp đồng mà kí kết, lúc làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân vốn nội dung hai hay nhiều Hợp đồng thông thường khác V Sự khác giao dịch dân luật dân 2005 2015 2005 Điều 122 Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân 2015 Điều 117: Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Chi tiết điều kiện để GDDS có Giao dịch dân có hiệu lực có hiệu lực: đủ điều kiện sau đây: - Chủ thể có NLPL dân sự, NLHVDS phù a) Người tham gia giao dịch có hợp với GDDS xác lập lực hành vi dân sự; b) Mục đích nội dung giao dịch khơng vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn - Chủ thể tham gia GDDS hoàn toàn tự nguyện - Mục đích nội dung GDDS khơng vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội tự nguyện Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định Điều 123 Mục đích giao dịch dân Điều 118: Mục đích giao dịch dân Bãi bỏ cụm từ “hợp pháp” quy định mục đích GDDS: Mục đích giao dịch dân lợi Mục đích GDDS lợi ích mà chủ thể ích hợp pháp mà bên mong muốn mong muốn đạt xác lập giao đạt xác lập giao dịch Điều 124 Hình thức giao dịch dân dịch Điều 119 Hình thức giao dịch dân Quy định cụ thể trường hợp GDDS Giao dịch dân thể thơng qua hình thức thơng điệp lời nói, văn hành liệu: vi cụ thể GDDS thông qua phương tiện điện tử Giao dịch dân thông qua phương hình thức thơng điệp liệu theo tiện điện tử hình thức thơng điệp quy định pháp luật giao dịch điện tử liệu coi giao dịch văn coi giao dịch văn bản Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải có cơng chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định Điều 127 Giao dịch dân vơ hiệu Điều 122: Giao dịch dân vô hiệu Thêm điều khoản loại trừ: Giao dịch dân khơng có GDDS khơng có điều kiện điều kiện quy định Điều có hiệu lực nêu vơ hiệu, trừ 122 Bộ luật vơ hiệu Điều 130 Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực trường hợp BLDS 2015 có quy định khác Điều 125:Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực Khi giao dịch dân người chưa Quy định cụ thể trước, đồng thời, thành niên, người lực hành vi bổ sung điều khoản loại trừ GDDS dân người bị hạn chế lực không bị xem vô hiệu: hành vi dân xác lập, thực - Khi GDDS người chưa thành niên, theo yêu cầu người đại diện người NLHVDS, người có khó khăn người đó, Tồ án tun bố giao dịch nhận thức, làm chủ hành vi vơ hiệu theo quy định pháp người bị hạn chế NLHVDS xác lập, thực luật giao dịch phải người đại theo yêu cầu người đại diện diện họ xác lập, thực người đó, Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực đồng ý, trừ trường hợp sau: GDDS người nêu không bị vô hiệu trường hợp sau: + GDDS người chưa đủ 06 tuổi, người NLHVDS nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày người + GDDS làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người NLHVDS, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế NLHVDS với người xác lập, thực giao dịch với họ + GDDS người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau thành niên sau khôi phục NLHVDS Điều 131 Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn Điều 126: Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn Quy định lại nội dung GDDS vô hiệu Khi bên có lỗi vơ ý làm cho bên bị nhầm lẫn: nhầm lẫn nội dung giao dịch - Trường hợp GDDS xác lập có dân mà xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn làm cho bên bên nhầm lẫn có quyền u cầu bên khơng đạt mục đích việc xác thay đổi nội dung giao dịch đó, bên khơng chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tồ án tun bố giao dịch vơ hiệu lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố GDDS vô hiệu, trừ trường hợp bên đạt mục đích GDDS - GDDS xác lập có nhầm lẫn Trong trường hợp bên lỗi cố ý khơng vơ hiệu trường hợp mục đích làm cho bên nhầm lẫn nội dung xác lập GDDS bên đạt giao dịch giải theo bên khắc phục quy định Điều 132 Bộ luật nhầm lẫn làm cho mục đích việc xác lập GDDS đạt Điều 132 Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa Điều 127: Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép Bổ sung từ “cưỡng ép” sau cụm từ Khi bên tham gia giao dịch dân “đe dọa” bị lừa dối bị đe dọa có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu Lừa dối giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Điều 134 Giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức Điều 129: Giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức Quy định điều khoản loại trừ khơng bị xem vô hiệu không tuân thủ quy Trong trường hợp pháp luật quy định định hình thức: hình thức giao dịch dân điều kiện - GDDS xác lập theo quy định có hiệu lực giao dịch mà bên phải văn văn khơng khơng tn theo theo yêu cầu quy định luật mà bên bên, Toà án, quan nhà bên thực 2/3 nghĩa vụ nước có thẩm quyền khác định giao dịch theo yêu cầu buộc bên thực quy định bên bên, Tòa án định hình thức giao dịch thời cơng nhận hiệu lực giao dịch hạn; q thời hạn mà khơng thực - GDDS xác lập văn giao dịch vô hiệu vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực 2/3 nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực Điều 137 Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Điều 131: Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu - Thêm quy định sau: “Trường hợp Giao dịch dân vơ hiệu khơng làm khơng thể hồn trả vật phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, trị giá thành tiền để hoàn trả.” nghĩa nghĩa vụ dân bên kể từ thời vụ khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn điểm xác lập trả cho nhận Khi giao dịch dân vơ hiệu - Bổ sung quy định sau: bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, + Bên tình việc thu hoa lợi, hồn trả cho nhận; lợi tức khơng phải hồn trả lại hoa lợi, lợi khơng hồn trả vật tức phải hoàn trả tiền, trừ trường + Việc giải hậu GDDS vô hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức hiệu liên quan đến quyền nhân thân thu bị tịch thu theo quy định BLDS 2015, luật khác có liên quan quy pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải định bồi thường Điều 136 Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Điều 132: Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Quy định cụ thể mốc thời điểm để xác Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố định thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định GDDS vô hiệu: điều từ Điều 130 đến Điều 134 Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố Bộ luật hai năm, kể từ ngày giao dịch dân xác lập GDDS vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người Đối với giao dịch dân có khó khăn nhận thức, làm chủ quy định Điều 128 Điều 129 hành vi, người bị hạn chế lực hành Bộ luật thời hiệu u cầu Tồ vi dân xác lập, thực hiện; bị nhầm lẫn; án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm không bị hạn chế chủ hành vi mình; khơng tn thủ quy định hình thức 02 năm, kể từ ngày: + Người đại diện người chưa thành niên, người NLHVDS, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế NLHVDS biết phải biết người đại diện tự xác lập, thực giao dịch + Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết phải biết giao dịch xác lập bị nhầm lẫn, bị lừa dối + Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép + Người không nhận thức làm chủ hành vi xác lập giao dịch + GDDS xác lập trường hợp GDDS khơng tn thủ quy định hình thức - Hết thời hiệu quy định mà khơng có u cầu tun bố GDDS vơ hiệu GDDS có hiệu lực Điều 138 Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Điều 133: Nhiều quy định bảo đảm quyền lợi người thứ tình giao dịch dân vô hiệu So với BLDS 2005, quy định bảo vệ Trong trường hợp giao dịch dân quyền lợi người thứ tình vơ hiệu tài sản giao dịch động GDDS vô hiệu mở rộng hơn: sản đăng ký quyền sở hữu - Trường hợp GDDS vô hiệu đối chuyển giao giao tượng giao dịch tài sản dịch khác cho người thứ ba tình đăng ký chuyển giao cho người giao dịch với người thứ ba có thứ tình giao dịch xác hiệu lực, trừ trường hợp quy định lập, thực với người thứ ba có Điều 257 Bộ luật hiệu lực, trừ trường hợp quy định Trong trường hợp tài sản giao dịch quyền đòi lại động sản khơng phải đăng bất động sản động sản phải ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu đăng ký quyền sở hữu chuyển tình giao giao dịch khác cho - Trường hợp GDDS vô hiệu tài người thứ ba tình giao dịch sản đăng ký quan nhà với người thứ ba bị vơ hiệu, trừ trường nước có thẩm quyền, sau chuyển hợp người thứ ba tình nhận giao GDDS khác cho người thứ tài sản thơng qua bán đấu giá ba tình người vào giao dịch với người mà theo án, việc đăng ký mà xác lập, thực định quan nhà nước có giao dịch giao dịch khơng bị vơ thẩm quyền chủ sở hữu tài sản hiệu sau người khơng phải Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền GDDS với người thứ ba bị vơ hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thông qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể khơng phải chủ sở hữu tài sản án, định bị huỷ, sửa - Chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình, GDDS với người không bị vô hiệu theo quy định vừa nêu có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch xác lập với người thứ ba phải hoàn trả chi phí hợp lý BTTH ... lực giao kết Giao dịch dân sự, Giao dịch dân giả tạo,… Lưu ý, có Giao dịch dân vơ hiệu tồn số điều khoản bên thỏa thuận ghi Giao dịch dân có vai trò độc lập với Giao dịch dân sự, Giao dịch dân. .. quy ước từ trước VD: Các giao dịch dịch vụ III Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý giao dịch dân vơ hiệu hóa 1.Khái niệm giao dịch dân vô hiệu: -Giao dịch dân vô hiệu giao dịch không tuân thủ điều... gia giao dịch dân - Giao dịch dân phát sinh theo ý chí chủ thể tham gia giao dịch -Giao dịch dân phát sinh theo ý chí nhà nước II Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân - Người tham gia giao dịch dân
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH dân sự, GIAO DỊCH dân sự

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay