GIAO DỊCH dân sự

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:37

Giao dịch dân sự(hành vi pháp lý)I.Khái niệm giao dịch dân sự.a.Khái niệmĐiều 121 BLDS 2005 quy định “Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng làm pháp sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.b.Những điều kiện để hành vi được coi là sự kiện pháp lý làm pháp sinh, thay đổi, chấm dứt một giao dịch dân sự.Thứ nhất, phải có sự tuyên bố ý chí (thể hiện ý chí) của một hoặc các chủ thể thực hiện hành vi đó.Ý chí ở đây được hiểu là khả năng của chủ thể quan hệ pháp luật dân sự tự xác định cho mình mục đích hoạt động và định hướng cho hành động đạt được mục đích đã xác định.Tuyên bố ý chí được tạo thành bởi hai yếu tố: Hành vi tuyên bố công khai các ý định và ý định thật sự mong muốn những hậu quả pháp lý nhất định.Thứ hai, phải có hậu quả pháp lý xảy ra từ sự tuyên bố ý chí đó. Hậu quả pháp lý có thể là việc hưởng một quyền lợi nhất định và đồng thời gánh vác một nghĩa vụ tương xứng hoặc là việc thay đổi hay kết thúc các quyền và nghĩa vụ đang tồn tại.Thứ ba, hậu quả pháp lý xảy ra phải phù hợp với ý chí của người thực hiện hành vi đó và phù hợp với nội dung của tuyên bố ý chí đã được thực hiện.Thứ tư, nội dung và mục đích của giao dịch dân sự phải không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội.Hành vi mà chủ thể quan hệ pháp luật dân sự thực hiện phải là những hành vi hợp pháp thì người thực hiện hành vi đó mới có thể đạt được hậu quả pháp lý mà họ mong muốn. Ý chí của chủ thể quan hệ pháp luật dân sự phù hợp với ý chí của Nhà nước và không trái với đạo đức xã hội thì ý chí đó mới được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Do vậy những hậu quả pháp lý mà họ mong muốn mới phát sinh.Nếu hành vi chủ thể quan hệ pháp luật dân sự thực sự không phù Giao dịch dân (hành vi pháp lý) I Khái niệm giao dịch dân a Khái niệm - Điều 121 BLDS 2005 quy định “Giao dịch dân hành vi pháp lý đơn phương hợp đồng làm pháp sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” b Những điều kiện để hành vi coi kiện pháp lý làm pháp sinh, thay đổi, chấm dứt giao dịch dân - Thứ nhất, phải có tun bố ý chí (thể ý chí) chủ thể thực hành vi Ý chí hiểu khả chủ thể quan hệ pháp luật dân tự xác định cho mục đích hoạt động định hướng cho hành động đạt mục đích xác định Page1 Tuyên bố ý chí tạo thành hai yếu tố: Hành vi tuyên bố công khai ý định ý định thật mong muốn hậu pháp lý định - Thứ hai, phải có hậu pháp lý xảy từ tun bố ý chí Hậu pháp lý việc hưởng quyền lợi định đồng thời gánh vác nghĩa vụ tương xứng việc thay đổi hay kết thúc quyền nghĩa vụ tồn - Thứ ba, hậu pháp lý xảy phải phù hợp với ý chí người thực hành vi phù hợp với nội dung tuyên bố ý chí thực - Thứ tư, nội dung mục đích giao dịch dân phải khơng vi phạm điều cấm pháp luật không trái với đạo đức xã hội Hành vi mà chủ thể quan hệ pháp luật dân thực phải hành vi hợp pháp người thực hành vi đạt hậu pháp lý mà họ mong muốn Ý chí chủ thể quan hệ pháp luật dân phù hợp với ý chí Nhà nước không trái với đạo đức xã hội ý chí Nhà nước thừa nhận bảo vệ Do hậu pháp lý mà họ mong muốn phát sinh Page2 II Nếu hành vi chủ thể quan hệ pháp luật dân thực không phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội hành vi khơng Nhà nước thừa nhận bảo vệ, không làm phát sinh hậu pháp lý mà chủ thể mong muốn đạt - Thứ năm,giao dịch dân phải mang tính xác định khả thi Phân loại giao dịch dân Việc phân loại giao dịch dân cần thiết Thông qua việc phân loại giao dịch dân ta xác định phương thức thực quyền nghĩa vụ dân chủ thể tham gia giao dịch đó, phương thức bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quyền chế tài áp dụng trường hợp bên chủ thể có hành vi vi phạm Việc phân loại giao dịch dân dựa sở khác như: thể ý chí, hình thức thể ý chí, thời điểm phát sinh hiệu lực pháp lý v v Căn vào thể ý chí Căn vào tuyên bố ý chí bên tham gia giao dịch xác lập, thay đổi, chấm dứt giao dịch dân sự, giao dịch dân chia thành hai loại: Hành vi pháp lý đơn phương hợp đồng (Điều 122 BLDS 2005) Đây cách phân loại giao dịch dân chủ yếu phổ biến - Hành vi pháp lý đơn phương hay gọi giao dịch dân bên quan hệ pháp luật dân xác lập, thay đổi hay chấm dứt sở thực ý chí hợp pháp bên chủ thể mà không cần thể ý chí hay thống chủ thể khác quan hệ pháp luật dân Hành vi pháp lý đơn phương chia làm hai loại: Hành vi pháp lý đơn phương bên hành vi pháp lý đơn phương bên khơng có đối phương Ví dụ: việc lập di chúc, từ bỏ quyền đòi nợ, việc từ bỏ quyền hưởng di sản,… - Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự(Điều 338 BLDS 2005) Hợp đồng dân loại giao dịch dân phổ biến đời sống hàng ngày mà chủ thể quan hệ pháp luật dân hực nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất hay tinh thần Điểm khác biệt với hành vi pháp lý đơn phương đòi hỏi phải có thể ý chí nhiều bên quan hệ pháp luật dân thống ý chí chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng làm ăn… Căn vào hình thức thể ý chí Căn vào hình thức thể ý chí, giao dịch dân chia làm hai loại: giao dịch dân có hình thức bắt buộc, giao dịch dân khơng có hình thức bắt buộc Page3 - Giao dịch dân có hình thức bắt buộc giao dịch dân mà pháp luật quy định phải thực hình thức định (văn công chứng chứng thực, đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền) có hiệu pháp luật Hình thức bắt buộc giao dịch dân chứng quan trọng xác định tồn giao dịch dân sự, chứng xác định cách cách rõ ràng tồn quyền nghĩa vụ bên tham gia vào quan hệ pháp luật dân có tranh chấp xảy Khi pháp luật quy định loại giao dịch dân phải tuân theo hình thức định việc tuân theo hình thức điều kiện để giao dịch có hiệu lực pháp luật Thông thường giao dịch dân mà pháp luật đò hỏi phải thể hình thức bắt buộc có đối tượng tài sản có giá trị lớn có tầm quan trọng xã hội bên Ví dụ: hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, lập di chúc,… - Giao dịch dân khơng có hình thức bắt buộc loại hình giao dịch dân mà pháp luật quy định xác lập hình thức lời nói, văn hay hành động cụ thể tùy thuộc vào thỏa thuận bên tham gia giao dịch dân Ví dụ: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng tặng cho tài sản (trừ trường hợp mua bán tặng cho bất động sản tài sản có đăng ký quyền sở hữu), từ bỏ quyền đòi nợ, … Căn vào thời điểm phát sinh hậu pháp lý giao dịch dân - Giao dịch dân có hiệu lực người xác lập giao dịch chết giao dịch phát sinh hiệu lực người xác lập giao dịch chết Ví dụ: di chúc, di tặng,… - Giao dịch dân có hiệu lực người xác lập giao dịch sống giao dịch dân phát sinh hiệu lực sau giao dịch xác lập người xác lập giao dịch sống Ví dụ: Tun bố từ bỏ quyền đòi nợ, tuyên bố từ chối quyền hưởng di sản, hợp đồng tặng cho, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê,… Dựa vào thời điểm có hiệu lực giao dịch dân Dựa vào thời điểm có hiệu lực giao dịch dân chia giao dịch dân thành hai loại: giao dịch dân ưng thuận giao dịch dân thực tế - Giao dịch dân ưng thuận giao dịch dân xem có hiệu lực pháp luật kể từ bên tham gia giao dịch dân đạt thỏa thuận, thống ý chí với biểu thỏa thuận, thống ý chí bên ngồi hình thức định Ví dụ: hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng mua bán tài sản,… - Giao dịch dân thực tế giao dịch dân mà hiệu lực phát sinh bên thực tế nhận đối tượng giao dịch dân Ví dụ: Hợp đồng tặng cho động sản mà pháp luật khơng quy định phải đăng kí quyền sở hữu (Điều 466 BLDS 2005) Căn vào tính chất bồi hồn - Giao dịch dân có đền bù giao dịch dân mà bên chủ thể sau thực hành vi định lợi ích chủ thể bên thu lợi ích vật chất định từ chủ thể phía bên việc thực hành vi kể Ví dụ: hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng mua bán tài sản,… - Giao dịch dân khơng có đền bù giao dịch dân mà bên chủ thể thực hành vi định lợi ích chủ thể bên khơng bị chịu lợi ích vật chất Ví dụ: Hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng vay tài sản khơng có lãi… Page4 Dựa sở điều kiện làm phát sinh hay chấm dứt hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân có điều kiện giao dịch dân mà hiệu lực phát sinh hay hủy bỏ phụ thuộc vào hay kiện pháp lý (điều kiện) mà bên xác lập giao dịch dân đưa xác lập giao dịch dân Giao dịch dân có điều kiện chia làm hai loại: giao dịch dân có điều kiện phát sinh giao dịch dân hủy bỏ - Giao dịch dân có điều kiện phát sinh giao dịch dân xác lập hiệc lực pháp lý phát sinh có điều kiện định xảy mà bên xác lập giao dịch dân đưa xác lập giao dịch dân Ví dụ: A B có kí hợp đồng tặng cho Theo hợp đồng A tặng cho B xe máy B thi đỗ đại học Như việc B thi đỗ đại học điều kiện cần thiết để hợp đồng A ký với B có hiệu lực - Giao dịch dân có điều kiện hủy bỏ giao dịch dân xác lập phát sinh hiệu lực có điều kiện định xảy giao dịch dân bị hủy bỏ, quyền nghĩa vụ tham gia bên tham gia vào giao dịch dân chấm hết Ví dụ: A B ký hợp đồng cung ứng bàn ghế, theo hợp đồng A giao cho B 1000 bàn ghế với quy cách, chất lượng thời gian mà A B thỏa thuận với Ngoài thỏa thuận kể A B có thỏa thuận A vi phạm điều kiện quy cách chất lượng thời gian hợp đồng A B kí bị hủy bỏ Như vi phạm A điều kiện quy cách, chất lượng thời gian điều kiện để hủy bỏ giao dịch dân mà A B xác lập Điều kiện để giao dịch dân có hiệu lực (Được quy định Điều 122 BLDS 2005) Người tham gia giao dịch dân có lực hành vi Điều 122 Khoản Điểm a BLDS 2005 quy định “người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân sự” Người tham gia giao dịch dân đề cập đến chủ thể quan hệ pháp luật dân như: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Nhà nước CHXHCN Việt Nam Trong Điều 122 Khoản Điểm a BLDS 2005 quy định “người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân sự” không quy định “người tham gia GDDS phải có lực hành vi đầy đủ” cho thấy pháp luật đòi hỏi người tham gia GDDS phải có khả nhận thức, điều khiển hành vi khả ngăng nhận thức hậu hành vi gây nên Page5 III * Cá nhân: Khái niệm: “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự”- điều 17 BLDS 2005  Điều 19 BLDS 2005quy định: Người thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên) có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định Điều 22 Điều 23 Bộ luật  Năng lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi – Điều 20 BLDS 2005: - Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi pháp luật có quy định khác - Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực nghĩa vụ tự xác lập, thực giao dịch Page6 dân mà không cần phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác - Những người khơng có lực hành vi dân (Điều 21 BLDS 2005) người lực hành vi dân (Điều 22 BLDS 2005) không phép xác lập giao dịch Mọi giao dịch dân người người đại diện theo pháp luật xác lập, thực - Những người bị hạn chế hành vi giao dịch dân ( Điều 23 BLDS 2005) giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị hạn chế lực hành vi dân phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày * Pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Các chủ thể tham gia vào giao dịch dân thông qua người đại diện hợp pháp họ họ • Pháp nhân tham gia giao dịch dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ pháp nhân • Hộ gia đình tham gia giao dịch dân liên quan đến sử dụng đất, đến hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác theo quy định pháp luật ( Điều 106 BLDS 2005) • Tổ hợp tác tham gia giao dịch dân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tổ xác định hợp đồng hợp tác ( Điều 111 BLDS 2005) Người tham gia giao dịch dân phải hoàn toàn tự nguyện - Được quy định Điều 122 Khoản Điểm c BLDS 2005 - Bản chất giao dịch dân hành vi có ý chí nhằm làm phát sinh quyền nghĩa vụ mà bên mong muốn đạt Do nói chất giao dịch dân sự tự nguyện xác lập giao dịch Sự tự nguyện thể qua thống ý chí tun bố ý chí bên ngồi chủ thể mong muốn xác lập giao dịch dân - Sự tự nguyện bên tự nguyện bên quan hệ dân quy định Điều BLDS 2005: Tự do, tự nguyện,cam kết, thỏa thuận Theo hồn tồn tự nguyện hiểu thống ý chí nội tuyên bố ý chí chủ thể mà khơng bị ảnh hưởng tác động từ bên  Vì giao dịch dân thiếu tự nguyện chủ thể không làm phát sinhnhững quyền, nghĩa vụ hậu pháp lý - Dựa sở tuyên bố ý chí Pháp luật dân Việt Nam (các Điều 129,131,132,133 BLDS 2005) trường hợp giao dịch dân vô hiệu Page7 xác lập thiếu tự nguyện chủ thể như: + Giao dịch giả tạo + Giao dịch xác lập nhầm lẫn + Giao dịch xác lập lừa dối, đe dọa + Giao dịch người không làm chủ nhận thức, hành vi xác lập Ví dụ: A gây tai nạn cho B, dẫn đến B phải vào viện, A buộc phải bồi thường theo tỉ lệ thương tật B Tuy nhiên B thỏa thuận với bác sĩ C viết hồ sơ bệnh án tăng tỉ lệ thương tật thực tế B để tăng số tiền mà A phải bồi thường.Giao dịch dân B bác sĩ C vơ hiệu giao dịch dân mang tính chất lừa dối người thứ ba Nội dung mục đích giao dịch dân không vi phạm điều cấm pháp luật không trái với đạo đức xã hội - Được quy định Điều 122 Khoản Điểm b BLDS 2005 - Nội dung giao dịch dân tổng hợp điều khoản mà bên xác lập giao dịch dân đưa thỏa thuận với Nó xác định quyền nghĩa vụ cụ thể cho chủ thể tham gia vào giao dịch đó, đồng thời xác định trách nhiệm dân chủ thể trường hợp chủ thể không thực thực không cam kết - Mục đích giao dịch dân hiểu lợi ích vật chất lợi ích tinh thần mà chủ thể mong muốn đạt tham gia giao dịch dân - Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định - Đạo đức xã hội, giá trị cộng đồng thừa nhận lấy làm tiêu chuẩn để đánh giá hành vi người tốt hay xấu, hay sai chúng khơng mang tính chất bất biến mà thay đổi theo thời gian tình trạng xã hội - Một giao dịch dân bị coi bất hợp pháp nội dung mục đích vi phạm điều cấm pháp luật trái với phong mỹ tục trật tự công cộng xã hội, quy định điều 128 BLDS 2005 sau: “Giao dịch dân có mục đích nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội vơ hiệu Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tơn trọng.” Page8 Ví dụ: A trước chết lập di chúc định đoạt tồn tài sản cho B với điều kiện B phải dùng 50% di sản mà A để lại để tuyên truyền lối sống phi đạo đức làm băng hoại giá trị đạo đức xã hội Như giao dịch dân vơ hiệu trái với đạo đức xã hội Hình thức giao dịch phải phù hợp với quy định pháp luật - Được quy định tai Điều 122 Khoản BLDS 2005 - Hình thức giao dịch dân phương nội dung giao dịch Thông qua phương tiện bên đối tác bên thứ ba biết nội dung giao dịch xác lập - Hình thức giao dịch dân có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt có tranh chấp xảy chứng xác định quan hệ dân tồn bên tham gia giao dịch dân sự, hay nói cách khác chứng xác định trách nhiệm dân bên tham gia vào giao dịch dân đó, qua xác định trách nhiệm dân bên giao dịch dân có hành vi vi phạm pháp luật - Hình thức giao dịch dân ghi nhận Điều 124 Khoản BLDS 2005 bao gồm: lời nói, văn hành vi cụ thể Các bên tham gia giao dịch thỏa thuận với việc lựa chọn hình thức định, nhiên có trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể hình thức định tùy thuộc vào đối tượng tầm quan trọng giao dịch dân a Giao dịch dân thể lời nói - Đây giao dịch dân mà việc xác lập thực thơng qua đối thoại trực tiếp không cần phải ghi chép lại có hiệu lực pháp lý - Lời nói hình thức giao dịch dân dùng tương đối phổ biến, đặc biệt giao dịch dân thiết lập cá nhân với + Hình thức thường áp dụng giao dịch dân mà tài sản khơng lớn Ví dụ: trao đổi mua bán hàng hóa thơng thường chợ + Cũng có trường hợp giá trị tài sản giao dịch lớn thể hình thức lời nói Trong trường hợp này, thơng thường bên tham gia giao dịch có tin cậy định với nhau, có quan hệ thân thuộc gần gũi mục đích giao dịch nhằm để tương trợ Giúp đỡ lẫn Ví dụ: cho vay tiền mượn xe + Một giao dịch dân lớn xác lập hình thức lời nói người xác lập chúng khơng thể thực hình thức khác pháp luật cho phép Đó trường hợp lập di chúc miệng quy Page9 định Điều 651 BLDS 2005 - Ưu điểm: giao dịch dân hình thức lời nói dễ dàng nhanh chóng thực hiện, có hiệu lực sau thỏa thuận - Nhược điểm: Khi phát sinh tranh chấp bên chủ thể tham gia giao dịch khó giải Mặt khác tính hiệu lực giao dịch dân hình thức lời nói nhiều trường hợp khơng cao Ví dụ: Khi nhờ người khác trơng giữ đồ vận chuyển đồ mà đồ đạc bị hư hỏng khơng bồi thường b Giao dịch dân xác lập văn - Đây giao dịch dân mà việc tuyên bố ý chí bên việc mong muốn làm phát sinh quyền nghĩa vụ biểu văn theo thỏa thuận bên tham gia vào giao dịch dân theo quy định pháp luật - Tùy vào đối tượng giao dịch vị trí , tầm quan trọng mà hình thức văn giao dịch bao gồm: + Giao dịch dân thực văn thơng thường: Đây hình thức thể giao dịch bên tự thỏa thuận lựa chọn pháp luật quy định Đặc điểm: sau nội dung giao dịch ghi rõ vào văn bản, bên ký vào văn giao dịch dân có hiệu lực pháp luật Ví dụ: hợp đồng thuê nhà, hợp đồng bảo hiểm + Giao dịch dân thực văn có công chứng, chứng nhận giao dịch dân thực văn phải đăng kí cho phép: Đây hình thức thể giao dịch mà pháp luật buộc bên xác lập giao dịch dân phải tuân theo Đặc điểm: hiệu lực văn không phát sinh vào thời điểm bên kí vào văn mà hiệu lực giao dịch phát sinh vào thời điểm bên hồn tất thủ tục cơng chứng, chứng thực, đăng kí xin phép Ví dụ: Hợp đồng tặng cho, chuyển quyền sở hữu tài sản cố dăng kí quyền hữu c Giao dịch dân thể hình thức hành vi cụ thể - Hành vi cụ thể hình thức xác lập giao dịch dân chủ yếu dùng để thể ý chí bên xác lập giao dịch dân bên biết rõ nội dung giao dịch dân bên chủ thể hoàn toàn chấp nhận điều kiện phía bên đưa - Đặc điểm: Hiệu lực giao dịch dân phát sinh, đồng thời chấm dứt thời điểm mà bên chuyển giao cho đối tượng giao dịch dân Page10 - Ưu điểm: Nhanh gọn, đơn giản thủ tục - Nhược điểm: Khi xảy tranh chấp khó giải * Lưu ý: Hình thức không áp dụng cho “giao dịch dân bên” IV Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý hành vi pháp lý vô hiệu Giao dịch dân vơ hiệu - Tính vô hiệu giao dịch dân thể chỗ khơng làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn đạt tham gia xác lập giao dịch dân - Điều 127 BLDS 2005 quy định “giao dịch dân vô hiệu khơng có điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật này, vơ hiệu” - Điều có nghĩa giao dịch dân vi phạm bốn điều hình thức nội dung sau bị coi vô hiệu: + Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân + Mục đích nội dung giao dịch khơng vi phạm điều cấm PL, không trái đạo đức xã hội + Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện + Hình thức giao dịch phù hợp với quy định pháp luật - Ngoài điều kiện để giao dịch dân có hiệu lực pháp luật, BLDS 2005 quy định trường hợp giao dịch dân vô hiệu như: GDDS vi phạm điều cấm pháp luật , trái đạo đức xã hội (Điều 128); GDDS giả tạo (Điều 129); GDDS vi phạm điều kiện tự nguyện (từ Điều 130 đến Điều 133); Phân loại giao dịch dân vô hiệu a Cách phân loại thứ * Giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối - Khái niệm: giao dịch dân vi phạm quy tắc pháp lý có mục đích bảo vệ quyền lợi ích chung cộng đồng - Đây trường hợp giao dịch dân xác lập có tính chất bất hợp pháp trái với đạo đức xã hội Ví dụ: hợp đồng mua bán thuốc phiện, cho thuê nhà để đánh bạc - Thời gian yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu khơng hạn chế * Giao dịch dân vô hiệu tương đối - Khái niệm: Là giao dịch dân vi phạm quy tắc pháp lý có mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể xác định (cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác) - Đó trường hợp giao dịch dân xác lập thiếu tự nguyện chủ thể hay bên tham gia xác lập giao dịch dân khơng có lực hành vi dân cần thiết Ví dụ: hợp đồng xác lập bị 10 Page11 đe dọa, hợp đồng xác lập người chưa thành niên - Thời hạn để yêu cầu xem xét hiệu lực giao dịch dân hai năm kể từ ngày giao dịch dân xác lập b Cách phân loại thứ hai * Giao dịch dân vơ hiệu tồn - Một giao dịch dân coi vơ hiệu tồn tồn nội dung giao dịch dân vi phạm điều cấm pháp luật, xâm hại lợi ích cộng đồng, trái với đạo đức xã hội bên tham gia vào giao dịch khơng có quyền xác lập giao dịch dân - Giao dịch dân vô hiệu toàn trường hợp sau: + GDDS vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội (Điều 128 BLDS 2005) + GDDS giả tạo (Điều 129 BLDS 2005) + GDDS vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực (Điều 130 BLDS 2005) + GDDS vô hiệu bị nhầm lẫn (Điều 131 BLDS 2005) + GDDS vô hiệu bị đe dọa, lừa dối (Điều 130 BLDS 2005) + GDDS vô hiệu người xác lập giao dịch dân khơng nhận thức hành vi (Điều 133 BLDS 2005) * Giao dịch dân vô hiệu phần - Căn vào Điều 135 BLDS 2005, GDDS vô hiệu phần giao dịch dân mà có phần GDDS vơ hiệu khơng ảnh hưởng đến hiệu lực phần lại GDDS Hậu giao dịch dân vô hiệu Một giao dịch dân dù vô hiệu tuyệt đối hay vô hiệu tương đối Tòa án định chúng có hậu pháp lý - Thứ nhất: GDDS khơng làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền dân hay nghĩa vụ dân chủ thể tham gia xác lập GDDS kể từ thời điểm xác lập GDDS ( Khoản Điều 137 BLDS 2005) - Thứ hai: Các bên khôi phục lại tình trạng tài sản ban đầu Khi GDDS bị Tòa án tun bố vơ hiệu bên phải khơi phục lại tình trạng tài sản ban đầu, hồn trả cho nhận, khơng hồn trả vật hồn trả lại tiền ( Khoản Điều 137 BLDS 2005) - Thứ ba: Phải bồi thường thiệt hại Bên có lỗi gây vơ hiệu GDDS phải bồi thường thiệt hại xảy lỗi 11 Page12 V họ cho bên GDDS - Thứ tư: Bảo vệ lợi ích bên thứ ba tình Giải thích giao dịch dân - Khái niệm: giải thích giao dịch dân hành vi làm rõ nghĩa phạm vi hợp đồng hay nói cách khác làm sáng tỏ phần nội dung chưa rõ ràng giao dịch dân sự, bổ sung thêm cho giao dịch dân điều khoản thiếu kết hợp hai yếu tố - Trong việc giải thích giao dịch dân sự, Điều 126 Bộ luật dân năm 2005 xác định rõ để giải thích giao dịch dân theo thứ tự sau đây: + Thứ nhất, vào ý muốn đích thực bên xác lập giao dịch Điều có nghĩa là: trước tiên phải làm rõ ý đồ thực chất bên xác lập giao dịch Tuy nhiên, điều có khó khăn định, khơng phải lúc bên có mục đích Cho nên giải thích giao dịch dân sự, cần lưu ý đến hình thức bên ngồi thể ý chí bên để xem xét ý nghĩa hành vi mặt xã hội + Thứ hai, theo nghĩa phù hợp với mục đích giao dịch Tức lànếu xem xét ý muốn đích thực bên giao dịch dân mà nội dung giao dịch dân hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau,thì xem xét ý nghĩa hành vi theo hình thức bên ngồi thể ý chí phải cần phải làm rõ mục đích kinh tế, xã hội bên mối quan hệ với nội dung chung giao dịch dân (dựa vào tình tiết hồn cảnh cụ thể, ngơn từ sử dụng, điều khoản chính, phụ…) Thậm chí, nhiều điểm giao dịch tưởng mâu thuẫn nhau, làm rõ mục đích giao dịch hiểu tồn nội dung giao dịch + Thứ ba, theo tập quán nơi xác lập giao dịch dân Việc áp dụng tập quán Bộ luật dân năm 2005 ghi nhận Điều Bởi vậy, tập quán áp dụng tập quán nơi giao kết giao dịch dân thừa nhận có hiệu lực thơng lệ Tập qn thừa nhận địa phương, lĩnh vực sản xuất người nghề nghiệp Khi khẳng định giao dịch dân xác lập theo tập quán, tập qn trở thành yếu tố để giải thích pháp luật Tất nhiên tập quán áp dụng không vi phạm quy định mà pháp luật cấm, trái đạo đức xã hội Nếu giải thích giao dịch dân mà phát bên tuân thủ tập quán vùng khác, tập qn khơng có ý nghĩa yếu tố để giải thích giao dịch dân 12 13 Page13 ... hiệu lực giao dịch dân Dựa vào thời điểm có hiệu lực giao dịch dân chia giao dịch dân thành hai loại: giao dịch dân ưng thuận giao dịch dân thực tế - Giao dịch dân ưng thuận giao dịch dân xem... lực giao dịch dân Giao dịch dân có điều kiện giao dịch dân mà hiệu lực phát sinh hay hủy bỏ phụ thuộc vào hay kiện pháp lý (điều kiện) mà bên xác lập giao dịch dân đưa xác lập giao dịch dân Giao. .. hậu pháp lý giao dịch dân - Giao dịch dân có hiệu lực người xác lập giao dịch chết giao dịch phát sinh hiệu lực người xác lập giao dịch chết Ví dụ: di chúc, di tặng,… - Giao dịch dân có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH dân sự, GIAO DỊCH dân sự

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay