giao kết hợp đồng dân sự

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:34

MỤC LỤCPHẦN 13LỜI MỞ ĐẦU3PHẦN 24NỘI DUNG CHÍNH4CHƯƠNG 14KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ4I.KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ41.Khái niệm42.Hình thức của hợp đồng dân sự42.1.Hình thức miệng42.2.Hình thức văn bản52.3.Hình thức thứ 3 của hợp đồng hành vi cụ thể53.Nội dung của hợp đồng dân sự54.Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự65.Phân loại hợp đồng dân sự65.1.Căn cứ vào tính chất có đi, có lại về mặt vật chất65.2.Căn cứ vào thời điểm có hiệu lực hợp đồng65.3.Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau65.4.Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ65.5.Ngoài ra, trong BLDS còn có quy định76.Giải thích hợp đồng dân sự77.Sửa đổi, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng dân sự77.1.Sửa đổi hợp đồng dân sự77.2.Chấm dứt hợp đồng dân sự87.3.Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng97.4.Tránh nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng108.Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hợp đồng dân sự108.1.Vấn đề trình tự áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng118.2.Vấn đề áp dụng phối hợp các quy phạm thuộc nhiều chế định khác nhau để điều chỉnh quan hệ hợp đồng128.3.Vấn đề xác định bản chất của hợp đồng dân sự để áp dụng quy phạm điều chỉnh phù hợp128.4.Vấn đề xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng13II.MỘT SỐ LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG13CHƯƠNG II14GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ14I.CÁC NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ141.Khái quát chung về các nguyên tắc142.Nguyên tắc cụ thể được quy định cho giao kết hợp đồng142.1.Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội142.2.Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng15II.TRÌNH TỰ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG161.Khái niệm162.Đề nghị giao kết hợp đồng162.1.Khái niệm, hình thức, nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng dân sự162.1.1.Khái niệm162.1.2.Hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng dân sự172.1.3.Nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng dân sự172.2.Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực182.3.Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 394)192.4.Thay đổi rút lại đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 392)202.5.Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng203.Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng203.1.Khái niệm203.2.Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng213.3.Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự(Điều 400)213.4.Hậu quả pháp lý của sự chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân sự214.Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự22PHẦN 324KẾT LUẬN24DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO25 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ MỤC LỤC PHẦN LỜI MỞ ĐẦU .3 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH .4 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ .4 I KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái niệm .4 Hình thức hợp đồng dân 2.1 Hình thức miệng .4 2.2 Hình thức văn 2.3 Hình thức thứ hợp đồng - hành vi cụ thể .5 Nội dung hợp đồng dân .5 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng dân .6 Phân loại hợp đồng dân 5.1 Căn vào tính chất có đi, có lại mặt vật chất 5.2 Căn vào thời điểm có hiệu lực hợp đồng 5.3 Căn vào phụ thuộc lẫn 5.4 Căn vào quyền nghĩa vụ 5.5 Ngồi ra, BLDS có quy định Giải thích hợp đồng dân 7 Sửa đổi, chấm dứt hủy bỏ hợp đồng dân 7.1 Sửa đổi hợp đồng dân 7.2 Chấm dứt hợp đồng dân 7.3 Hủy bỏ hợp đồng đơn phương chấm dứt thực hợp đồng 7.4 Tránh nhiệm dân vi phạm hợp đồng 10 Nguyên tắc áp dụng pháp luật hợp đồng dân 10 8.1 Vấn đề trình tự áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng .11 8.2 Vấn đề áp dụng phối hợp quy phạm thuộc nhiều chế định khác để điều chỉnh quan hệ hợp đồng 12 8.3 Vấn đề xác định chất hợp đồng dân để áp dụng quy phạm điều chỉnh phù hợp 12 NHÓM – CIL2010 8.4 II Vấn đề xác định nội dung chủ yếu hợp đồng 13 MỘT SỐ LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG .13 CHƯƠNG II 14 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 14 I CÁC NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 14 Khái quát chung nguyên tắc 14 Nguyên tắc cụ thể quy định cho giao kết hợp đồng 14 2.1 Nguyên tắc tự giao kết hợp đồng, không trái pháp luật đạo đức xã hội 14 2.2 II Ngun tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng 15 TRÌNH TỰ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 16 Khái niệm .16 Đề nghị giao kết hợp đồng 16 2.1 Khái niệm, hình thức, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng dân .16 2.1.1 Khái niệm 16 2.1.2 Hình thức đề nghị giao kết hợp đồng dân 17 2.1.3 Nội dung đề nghị giao kết hợp đồng dân .17 2.2 Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực 18 2.3 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 394) 19 2.4 Thay đổi rút lại đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 392) 20 2.5 Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 20 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng .20 3.1 Khái niệm 20 3.2 Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng .21 3.3 Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự(Điều 400) .21 3.4 Hậu pháp lý chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân .21 Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân 22 PHẦN .24 KẾT LUẬN 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHẦN LỜI MỞ ĐẦU Trong phát triển đời sống kinh tế, trị, xã hội nẩy sinh quan hệ xã hội chủ thể với việc bên bầy tỏ ý chí với theo nguyên tắc định để qua xác lập với quyền nghĩa vụ dân sự, quan hệ pháp luật dân ta gọi giao kết hợp đồng dân Vậy giao kết hợp đồng dân pháp luật quy định nào? Trình tự giao kết hợp đồng dân phải thực cho với quy định pháp luật? Vì muốn tìm hiểu quy định pháp luật giao kết hợp đồng dân nên nhóm chúng em xin lựa chọn chủ đề “giao kết hợp đồng dân sự” làm tập nhóm Kết cấu chủ đề bao gồm ba phần phân bổ sau: PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CHƯƠNG II: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHẦN 3: KẾT LUẬN NHÓM – CIL2010 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái niệm Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân (điều 388 BLDS 2005) Hai nét hợp đồng thỏa thuận bên làm phát sinh hậu pháp lí (xác lập, thay đổi , chấm dứt quyền nghĩa vụ dân đó) Sự thỏa thuận yếu tố bắt buộc phải có hợp đồng Khi nói đến hợp đồng có thỏa thuận hai bên (bên bán tài sản bên mua tài sản, bên cho thuê nhà bên mua nhà…) Có số trường hợp khơng có bàn bạc bên đơn phương ấn định điều khoản hợp đồng ,còn bên có chấp nhận hay khơng chấp nhận Sự thỏa thuận bên điều kiện cần chưa đủ để hình thành hợp đồng Nếu thỏa thuận bên không nhằm mục đích tạo lập hiêụ lực pháp lí (quyền nghĩa vụ) khơng hình thành hợp đồng Hình thức hợp đồng dân 2.1 Hình thức miệng Thứ nhất, hình thức miệng áp dụng trường hợp bên tham gia hợp đồng có độ tin cậy lẫn nhau, độ tin cậy chủ thường xác định thông qua quan hệ ruột thịt, quan hệ hàng xóm láng giềng… Hình thức miệng coi có độ xác thấp Thứ hai, hình thức miệng áp dụng trường hợp đồng có giá trị nhỏ Thứ ba, hình thức miệng áp dụng trường hợp đồng mà thể chấm dứt sau giao kết GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 2.2 Hình thức văn Các bên kí kết hợp đồng hình thức lập văn viết Hình thức hợp đồng văn mang tính xác so với hình thức hợp đồng miệng Các trường hợp áp dụng hình thức văn là: Đối với hợp đồng có giá trị lớn Đối với hợp đồng mà việc thực quyền nghĩa vụ hợp đồng diễn khoảng thời gian dài không lúc với việc giao kết Khi bên chưa đạt tin cậy Hợp đồng văn chia làm loại: hợp đồng văn thông thường hợp đồng văn có cơng chứng nhà nước chứng thực ủy ban nhân dân có thẩm quyền Hợp đồng văn có chứng nhận, chứng nhận coi mang tính xác thực cao thường pháp luật quy định với trường hợp sau : hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy tranh chấp đối tượng tài sản mà nhà nước cần phải quản lí kiểm sốt 2.3 Hình thức thứ hợp đồng - hành vi cụ thể Cần lưu ý hình thức cần bên thực một vài( không bắt buộc phải tất cả) hành vi nghĩa vụ hợp đồng hợp đồng coi giao kết Nội dung hợp đồng dân Các điều khoản có điều khoản mà thiếu chúng hợp đồng coi giao kết Điều khoản tính chất loại hợp đồng quy định, ngồi bao gồm điểu khoản mà bên tự cảm thấy cần thiết quy định với điều khoản Số lượng đóng vai trò quan trọng việc xác định đối tượng hợp đồng Yêu cầu chất lượng thường bên thỏa thuận Trong số loại hợp đồng, chất lượng quan nhà nước có thẩm quyền quy định giám sát Thời hạn hợp đồng thường coi yếu tố quan trọng hợp động Thời hạn xác định khoảng thời gian tồn hợp đồng, khoảng thời gian mfa bên phải thực cho nghĩa vụ cam kết hợp đồng Thời hạn xác định hai cách chính: thời điểm cụ thể theo lịch phương pháp tính khoảng độ dài thời gian Giá hợp đồng đóng vai trò cơng cụ chủ yếu để xác định giá trị tương đương đới tượng hợp đồng NHÓM – CIL2010 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng dân Hợp đồng xác lập thời điểm giao kết, bên đạt ý chí chung Điều 450 BLDS 2005 quy định: “ hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác” Phân loại hợp đồng dân 5.1 Căn vào tính chất có đi, có lại mặt vật chất Hợp đồng chia thành loại: hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng có đền bù o Hợp đồng có đền bù: loại hợp đồng bên chuyển giao lợi ích vật chất nhận lại lợi ích vật chất, (Chủ thể nghĩa vụ nhận lại lợi ích vật chất thực nghĩa vụ) o Hợp đồng khơng có đền bù: loại hợp đồng bên nhận lợi ích vật chất mà khơng phải chuyển giao lợi ích vật chất 5.2 Căn vào thời điểm có hiệu lực hợp đồng, hợp đồng chia làm hai loại: hợp đồng ưng thuận hợp đồng thực tế o Hợp đồng ưng thuận: hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm bên thỏa thuận xong nội dung hợp đồng o Hợp đồng thực tế: hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm bên chuyển giao cho đối tượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bên có thỏa thuận khác 5.3 Căn vào phụ thuộc lẫn nhau, hợp đồng chia thành hai loại: hợp đồng hợp đồng phụ o Hợp đồng chính: hợp đồng tồn độc lập có giá trị o Hợp đồng phụ: hợp đồng bổ sung cho hợp đồng Khi hợp đồng vơ hiệu hợp đồng phụ vô hiệu 5.4 Căn vào quyền nghĩa vụ, hợp đồng chia thành hai loại: hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ o Hợp đồng song vụ: hợp đồng đó, bên có nghĩa vụ nhau, quyền bên nghĩa vụ bên kia, ngược lại o Hợp đồng đơn vụ: hợp đồng đó, bên có quyền bên có nghĩa vụ 5.5 o Ngồi ra, BLDS có quy định: hợp đồng theo mẫu, hợp đồng có điều kiện hợp đồng lợi ích người thứ ba Hợp đồng theo mẫu: (Đ407 BLDS) hợp đồng đó, bên đưa nội dung, điều khoản; bên chấp nhận ký o Hợp đồng có điều kiện: dạng hợp đồng đó, bên thỏa thuận điều kiện, mà điều kiện xãy làm phát sinh, làm thay đổi làm chấm dứt hợp đồng GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ o Hợp đồng lợi ích người thứ ba: (Đ419 BLDS) hợp đồng đó, bên giao kết người thứ ba hưởng lợi từ việc giao kết Giải thích hợp đồng dân Khi giao kết hợp dồng bên thỏa thuận với cách kỹ lưỡng nội dung hợp đồng nhiên thực tiễn không tránh khỏi trường hợp sơ suất ngơn ngữ hợp đồng có nhiều cách hiểu khác việc giải tranh chấp bất đồng phải tào án nhân dân thực cách khách quan nhất.được quy đinh điều 409 BLDS 2005 Sửa đổi, chấm dứt hủy bỏ hợp đồng dân 7.1 Sửa đổi hợp đồng dân Sửa đổi hợp đồng dân việc bên tham gia giao kết hợp đồng ý chí tự nguyện thỏa thuận với để phủ nhận ( làm thay đổi) số điều khoản nội dung hợp đồng giao kết Điều 423 BLDS 2005 quy định sau hợp đồng ký kết bên có quyền thỏa thuận để sửa đổi lại nội dung hợp đồng cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế quyền lợi bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác VD: Theo điều 421 BLDS 2005 bên khơng có quyền sửa đồi quyề hủy bỏ hợp đồng người thứ ba đồng ý hưởng lợi ích khơng đồng ý cho phép sửa đổi hay hủy bỏ hợp đồng Sau hợp đồng sửa sửa đổi, bên thực hợp đồng theo phần không bị sửa đổi nội dung hợp đồng trước nội dung sửa đổi, đồng thời giải hậu khác việc sửa đổi hợp đồng Hình thức ghi nhận việc sửa đổi hợp đồng phải phù hơp với hình thức hợp đồng giao kết hoạt động thơng thường việc sửa đổi hợp đồng ghi nhận hình thức bên thỏa thuận Điều có nghĩa bên có thỏa thuận với áp dụng hình thức sửa đổi khác với hình thức hợp đồng Pháp luật quy định cụ thể hợp đồng lập thành văn bản, có chứng nhận cơng chức nhà nước, chứng thực, đăng kí cho phép, việc sửa đổi hợp đồng phải tn theo hình thức ( điều 423 khoản BLDS 2005) 7.2 Chấm dứt hợp đồng dân NHÓM – CIL2010 Dựa vào ý chí bên việc chấm dứt hợp đồng mà trường hợp chấm dứt hợp đồng phân thành ba nhóm bản: Nhóm thứ : Nhóm trường hợp chấm dứt hợp đồng theo ý chí hai bên đối tác Đó hai trường hợp sau : - Khi hợp đồng hoàn thành Việc thực hợp đồng thực nghĩa vụ mà bên cam kết hợp đồng thực nghĩa vụ mà bên cam kết hợp đồng Khi bên tự nguyện thực xong tồn nghĩa vụ cách chu đáo, u cầu, giải khỏi ràng buộc pháp lý hợp đồng Hợp đồng coi thực xong chấm dứt Đây trường hợp phổ biến làm chấm dứt hợp đồng - Theo thỏa thuận bên.Theo ngun tắc chung, bên hồn tồn có quyền tự thỏa thuận xác lập hợp đồng tự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng Trong số trường hợp, nghĩa vụ hợp đồng chưa thực xong, nhu cầu khách quan thay đổi, bên thỏa thuận lại với chấm dứt hợp đồng ngày mà không cần phải chờ đến thực xong Khi đó, theo thỏa thuận, bên giải khơng phải thực tiếp nghĩa vụ lại Hợp đồng đến chấm dứt Nhóm thứ hai: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo ý chí bên đối tác Gồm hai trường hợp sau: - Theo chất hợp đồng VD: điều 491 khoản BLDS 2005 quy định trường hợp đồng thuê tài sản với thời hạn khơng định trước bên chấm dứt hợp đồng mà cần báo trước cho bên đối tác khoảng thời gian hợp lý Điều 561 khoản BLDS quy định hợp đồng gửi giữ tài sản bên gửi có quyền lấy lại tài sản vào lúc nào, hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, phải báo trước cho bên giữ thời gian hợp lý để thu xếp việc trả lại - Khi bên đối tác vi phạm mà vi phạm coi sở đơn phương chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng Hủy bỏ hợp đồng đơn phương chấm dứt thực hợp đồng Nhóm thứ ba : Các trường hợp chấm dứt hợp đồng không theo ý trí bên đối tác Đây trường hợp xảy biến khách quan ảnh hưởng tới bên giao kết hợp đồng khơng dự liệu trước biến biến xảy tới bên khơng khắc phục để thực tiếp hợp đồng 7.3 Hủy bỏ hợp đồng đơn phương chấm dứt thực hợp đồng GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Theo nguyên tắc chung bên không quyền đơn phương thay đổi hay hủy bỏ hợp đồng mà không đồng ý bên đối tác Việc đơn phương chấm dứt hay hay hủy bỏ hợp đồng coi ngoại lệ phải pháp luật quy định cụ thể Điều 425 426 BLDS 2005 quy định việc bên quyền hủy bỏ hợp đồng dân hay đơn phương chấm dứt thực hợp đồng dân xảy bên đối tác vi phạm nghĩa vụ trường hợp theo thỏa thuận ( theo quy định pháp luật) vi phạm dẫn tới hủy bỏ hay đơn phương chấm dứt thực hợp đồng Những vi phạm nghiêm trọng hiểu vi phạm gây tổn thất cho bên bị thiệt hại với mức độ làm đáng kể lợi ích mà bên bị thiệt hại đáng hưởng theo hợp đồng giao kết Trong trường hợp bên bị thiệt hại quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng , mà có quyền đòi bồi thường thiệt hại vi phạm bên vi phạm gây VD : Trong hợp đồng mua bán theo điều 436 khoản mục b BLDS năm 2005 bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán yêu cầu bồi thường thiệt hại trường hợp tài sản mua bán chuyển giao đồng làm cho mục đích sử dụng vật không đạt Trường hợp hủy bỏ hợp đồng đơn phương chấm dứt thực hợp đồng có điểm giống khác sau: o Giống: Đều quyền bên hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng Quyền phát sinh trường hợp bên đối tác vi phạm hợp đồng Trường hợp vi phạm hợp đồng xem chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận theo quy định pháp luật Bên bị thiệt hại quyền yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại o Khác : Giữa trường hợp hủy bỏ hợp đồng đơn phương đình thực hợp đồng :khi hợp đồng bị hủy bỏ hợp đồng khơng có hiệu lực từ thời điểm giao kết bên phải hoàn trả cho tài sản nhận ( khơng hồn trả vật phải trả tiền ).còn hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên nhận thơng báo chấm dứt Từ thời điểm bên tiếp tục thực nghĩa vụ, bên thực nghĩa vụ trước có quyền yêu cầu bên toán 7.4 Tránh nhiệm dân vi phạm hợp đồng Hợp đồng dân thiết lâp buộc pháp lý bên, theo bên phải thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết hợp đồng Nếu bên khơng thực hoăc thưc NHĨM – CIL2010 khơng nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự.Trách nhiệm dân hiểu hậu bất lợi vật chất mà bên vi phạm phải gánh chịu nhằm mục đích khơi phục lại lợi ích hợp pháp cho bên bị vi phạm lập lại công bên Dựa vào phát sinh mà trách nhiệm dân phân thành hai nhóm trách nhiệm dân hợp đồng trách nhiệm dân ngồi hợp đồng.Hai loại trách nhiệm có khác biệt pháp lý sau: - Thứ nhất, trách nhiệm dân hợp đồng phát sinh bên vi phạm nghĩa vụ mà bên cam kết xác lập hợp đồng Chủ thể chịu trách nhiệm hợp đồng bắt buộc phải bên hợp đồng xác lập đối hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,, uy tín, tài sản … - Thứ hai, trách nhiệm hợp đồng mang tính chất bổ sung, phát sinh mối liên hệ hợp đồng tồn theo nguyên tắc chung việc chịu trách nhiêm khơng giải cho chủ thể vi phạm khỏi phải thực tiếp nghĩa vụ hợp đồng làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ mang tính độc lập chấm dứt trách nhiệm thực xon - Thứ ba, trách nhiệm hợp đồng bên thỏa thuận với bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm ngaycar khơng có lỗi coi giải thoát cho chủ thể vi phạm khỏi trách nhiệm dân ( trừ trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây ) - Thứ tư, trách nhiệm hợp đồng thường áp dụng hai hình thức bồi thường thiêth hại phạt vi phạm Còn trách nhiệm ngồi hợp đồng áp dụng hình thức bồi thường thiệt hại - Thứ năm, trách nhiệm hợp đồng thường liên quan tới thiệt hại vật chất trách nhiệm ngồi hợp đồng tính tới thiệt hại vật chất lẫn thiệt hại tinh thần Nguyên tắc áp dụng pháp luật hợp đồng dân 8.1 Vấn đề trình tự áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng Việc áp dụng quy định pháp luật để giải tranh chấp hợp đồng dân phải áp dụng theo trình tự ưu tiên sau: 10 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Thứ tự ưu tiên thứ nhất: áp dụng quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc Nguyên tắc thể chất quan hệ pháp luật dân nói chung quan hệ hợp đồng dân nói riêng nguyên tắc tôn trọng tự do, ý chí tự nguyện, bình đẳng chủ thể Trong quan hệ hợp đồng dân sự, quy định mang tính chất bắt buộc thể qua nhiều vấn đề khác Đó : - Các quy định bắt buộc phải giao kết hợp đồng ( hợp đồng trưng mua, trưng dụng, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc, hợp đồng ly-xăng bắt buộc,…) - Các quy định bắt buộc hình thức số hợp đồng mang tính phức tạp, dể xảy tranh chấp hợp đồng mà đối tượng tài sản nằm quản lý thống nhà nước Vd: Điều 450 BLDS 2005 quy định hợp đồng mua bán nhà bắt buộc phải lập văn bản, có cơng chứng chứng thực , Điều 492 BLDS 2005 quy định hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải thành lập văn bản, thời hạn thuê từ tháng trở lên phải có cơng chứng chứng thực phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác - Các quy định mang tính chất bắt buộc nội dung VD: quy định khung giá bán lẻ xăng dầu, quy định bắt buộc chất lượng sản phẩm, quy định nghĩa vụ bảo hành sản phẩm,… Thứ tự ưu tiên thứ hai: thỏa thuận bên Pháp luật không tạo quan hệ Các chủ thể hành vi hợp pháp cảu thống ý chí để tạo lập nên quan hệ hợp đồng Chính chủ thể giao kết hợp đồng nhằm hướng đạt lợi ích hợp pháp Chỉ có chủ thể có quyền định giao kết hợp đồng hay khơng, giao kết với ai, với nội dung gì, trừ nội dung quy định quy phạm bắt buộc nêu Thứ tự ưu tiên thứ ba: quy phạm nghi Loại quy phạm chiếm đa số quy định quy định hợp đồng dân Trong trình xác lập hợp đồng, nhiều han chế trình độ nhận thức pháp lý nên có nhiều trường hợp bên thỏa thuận với không đầy đủ, từ phát sinh nhiều tranh chấp.Khi quy phạm tùy nghi pháp luật hợp đồng coi cơng cụ bảo vệ dự phòng tránh cho chủ thể khỏi rủi ro đó.Đối với nội dung mà bên khơng có thỏa thuận riêng phát sinh tranh chấp áp dụng quy phạm tùy nghi đê giải quyết.ví dụ: bên hợp đồng mua bán không thỏa thuận địa điểm bàn giao tài sản mua bán xe đạp áp dụng quy định địa điểm bàn 11 NHÓM – CIL2010 giao nơi cư trú chủ thể quyền( tức bên mua) theo quy định Điều 284 khoản mục b BLDS năm 2005 Thứ tự ưu tiên thứ tư : tập quán địa phương Dù hệ thống pháp luật có đồ sộ khơg tránh khỏi bỏ sót chưa có quy phạm điều chỉnh trực tiếp số quan hệ phát sinh sống Đó lỗ hổng pháp luật Thứ tự ưu tiên thứ năm: áp dụng tương tự pháp luật Nguyên tắc đòi hỏi người áp dụng phải có tự tin kiến thức vững vàng, từ phân tích xác đáng tương đồng hai loại quan hệ, vê hợp lý việc áp dụng quy phạm điều chỉnh quan hệ để điều chỉnh quan hệ khác tương đồng 8.2 Vấn đề áp dụng phối hợp quy phạm thuộc nhiều chế định khác để điều chỉnh quan hệ hợp đồng Hợp đồng dân coi loại giao dịch dân ( song phương đa phương), để hợp đồng dân phát sinh hiệu lực( pháp luật công nhận bảo vệ) hợp đồng phải tn thủ điều kiện lực chủ thể, điều kiện về mục đích nội dung khơng vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội, điều kiện ý chí tự nguyện, điều kiện hình thức Việc thực hợp đồng dân việc thực nghĩa vụ mà bên thỏa thuận hợp đồng Do quy định cách thức thực nghĩa vụ ( Mục chươngXVII BLDS 2005, từ Điều 283 đến Điều 301) trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân … phải áp dụng trực tiếp để điều chỉnh quan hệ hợp đồng Chế định hợp đồng dân xây dựng theo hướng từ quy định chung đến quy định riêng Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà phải tuân thủ quy định chung hợp đồng dân sự, quy định riêng biệt hợp đồng mua bán nhà Bên cạnh đó, cần áp dụng quy định riêng cho loại đối tượng hợp đồng Ví dụ : đối tượng hợp đồng quyền sử dụng đất thìphair áp dụng quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất, đối tượng hợp đồng mua bán sáng chế phải áp dụng thêm quy định sở hữu trí tuệ, … 8.3 Vấn đề xác định chất hợp đồng dân để áp dụng quy phạm điều chỉnh phù hợp 12 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Việc xác định chất pháp lí hợp đồng cụ thể không dựa vào tên gọi hợp đồng (trong thực tế có nhiều hợp đồng khơng có tên gọi cụ thể ), mà phải dựa vào nội dung tổng thể hợp đồng Ví dụ: có hợp đồng có tên gọi “hợp đồng mượn tài sản”, nội dung bên lại thỏa thuận tiền mà bên mượn phải trả cho việc sử dụng tài sản mượn Điều thể chất hợp đồng thuê tài sản hợp đồng mượn tài sản, tranh chấm chúng phải áp dụng quy định hợp đồng thuê tài sản để giải Hoặc có hợp đồng mang tên gọi “ tặng cho tài sản” lại có nội dung “ A tặng cho B sách với điều kiện B phải quét vơi nhà cho A” mang chất hợp đồng dịch vụ ( có trả cơng dịch vụ vật) hợp đồng tặng cho tài sản, phát sinh tranh chấp phải áp dụng quy định hợp đồng dịch vụ để giải 8.4 Vấn đề xác định nội dung chủ yếu hợp đồng Nội dung chủ yếu hợp đồng tập hợp điều khoản bản, tức điều khoản mà thiếu hợp đồng khơng thể coi giao kết Việc quy định nội dung chủ yếu loại hợp đồng không quy định cụ thể BLDS, mà cụ thể văn khác ( chưa có quy định điều khoản cho tất loại hợp đồng dấn ự thông dụng ) Bởi vậy, giải tranh chấp hợp đồng, việc trước tiên cần phải xem xét là: Liệu hợp đồng có bên thảo thuận với đầy đủ điều khoản hay chưa? Nếu chưa đủ hợp đồng coi chưa giao kết, không thụ lý giải tranh chấp với hợp đồng đó… II MỘT SỐ LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG Hợp đồng mua bán tài sản Hợp đồng tặng cho tài sản Hợp đồng vay tài sản Hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng vận chuyển Hợp đồng gia công Hợp đồng giữ gửi 13 NHÓM – CIL2010 Hợp đồng bảo hiểm 10 Hợp đồng ủy quyền CHƯƠNG II GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I CÁC NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái quát chung nguyên tắc Các nguyên tắc Bộ luật Dân Việt Nam năm 2005 giao kết hợp đồng dân vào chất phân thành hai nhóm sau: Nhóm thứ nhất, nguyên tắc chung, cho toàn vấn đề luật dân sự, bao gồm giao kết hợp đồng quy định từ Điều đến Điều 13 Bộ luật dân là: (1) Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận; (2) Nguyên tắc bình đẳng; (3) Ngun tắc thiện chí, trung thực; (4) Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự; (5) Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp; (6) Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự; (7) Nguyên tắc tơn trọng lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền, lợi ích hợp pháp người khác; (8) Nguyên tắc tuân thủ pháp luật; (9) Nguyên tắc hòa giải Nhóm thứ hai, ngun tắc cụ thể quy định cho giao kết hợp đồng (Điều 384 BLDS): (1) Tự giao kết hợp đồng, không trái pháp luật đạo đức xã hội; (2) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng Nguyên tắc cụ thể quy định cho giao kết hợp đồng 2.1 Nguyên tắc tự giao kết hợp đồng, không trái pháp luật đạo đức xã hội Nguyên tắc hiểu bên tự giao kết hợp đồng dân không trái với đạo đức xã hội, nội dung nguyên tắc bao gồm quyền tự như: tự định có tham gia hay không tham gia giao kết hợp đồng, tự lựa chọn loại hợp đồng giao kết (dù pháp luật có quy định loại hợp đồng hay khơng), tự lựa chọn đối tác giao kết phải tuân thủ quy định pháp luật (có số hợp đồng bị hạn chế đối tượng giao kết), tự ấn định thỏa thuận nội dung điều kiện hợp đồng với điều kiện hợp đồng không tồn phần hay toàn nội dung trái với quy định pháp luật đạo đức xã hội, tự lựa chọn hình thức giao kết hợp đồng (bằng miệng, văn hay hành vi; nhiên có số loại hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn theo quy định pháp luật) 14 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Nguyên tắc thể bước tiến quan trọng việc bảo đảm quyền tự do, thỏa thuận hợp đồng bên Từ chỗ BLDS 1995 (Điều 7, Điều 10, Điều 395) ghi nhận quyền tự hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật, BLDS 2005 khẳng định cụ thể bên có quyền tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm pháp luật Đây quy định, nguyên tắc thể cao việc bảo đảm quyền tự giao kết hợp đồng Bộ luật Dân Nội dung hợp đồng không trái với đạo đức xã hội, phong mĩ tục theo quy định Điều 128 BLDS hiểu là: chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội,được cộng đồng thừa nhận tơn trọng Ngồi u cầu khơng trái với pháp luật đạo đức xã hội, quyền tự lựa chọn đối tác ký kết hợp đồng hoạt động dân - thương mại bị hạn chế điều kiện chủ thể số hoạt động thương mại, như: chủ thể hoạt động kinh doanh dịch vụ logistic, kinh doanh dịch vụ giám định, bảo hiểm, ngân hàng… Hiệu lực pháp lý hợp đồng vào nguyên tắc tự giao kết tơn trọng ngun tắc lợi ích chung, trật tự cơng cộng Vì lí này, hiệu lực hợp đồng bị hạn chế, hạn chế cần thiết pháp luật xã hội 2.2 Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng Nguyên tắc quy định nhằm bảo đảm việc giao kết hợp đồng không bị cưỡng ép bị cản trở trái với ý chí mình; đồng thời thể chất quan hệ pháp luật dân Quy luật giá trị đòi hỏi bên chủ thể tham gia quan hệ trao đổi phải bình đẳng với nhau; khơng viện lý khác biệt hoàn cảnh kinh tế, thành phần xã hội, dân tộc, giới tính hay tơn giáo…để tạo bất bình đẳng quan hệ dân Hơn nữa, ý chí tự nguyện bên chủ thể tham gia hợp đồng bảo đảm bên bình đẳng với phương diện Chính vậy, pháp luật khơng thừa nhận hợp đồng giao kết thiếu bình đẳng ý chí tự nguyện bên chủ thể Tuy nhiên, thực tế việc đánh giá hợp đồng có giao kết bảo đảm ý chí tự nguyện bên hay chưa, số trường hợp lại cơng việc hồn tồn không đơn giản phức tạp nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác Như biết, ý chí tự nguyện thống ý chí chủ quan bên bày tỏ ý chí nội dung hợp đồng mà chủ thể giao kết sở quan trọng để xác định hợp đồng đảm bảo nguyên tắc tự nguyện hay chưa Hay nói cách khác, việc giao 15 NHÓM – CIL2010 kết hợp đồng coi tự nguyện hình thức hợp đồng phản ánh cách khách quan, trung thực mong muốn, nguyện vọng bên chủ thể tham gia hợp đồng Do đó, theo quy định pháp luật tất hợp đồng giao kết bị nhầm lẫn, lừa dối hay bị đe dọa không đáp ứng nguyên tắc tự nguyện giao kết bị vơ hiệu Thiện chí, trung thực thẳng xem nghĩa vụ bắt buộc dù bên quan hệ hợp đồng dân có khơng có quy định loại trừ hay hạn chế Bộ luật dân năm 2005 khơng hai lần nhắc tới thiện chí,trung thực với cách thức khác (Điều Điều 389) ghi nhận Như có nghĩa quan hệ hợp đồng dân vấn đề quan tâm nhiều Tuy nhiên, quy định chưa đủ tầm để làm sở giải tranh chấp bên, quy định thiên cách thức thực hành vi có lừa dối hay khơng mà chưa nhấn mạnh động cơ, mục đích hành vi Theo đó, Điều 283 có quy định “Bên có nghĩa vụ dân phải thực cách trung thực, theo tinh thần hợp tác, cam kết…” Việc quy định nguyên tắc thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng Điều 389 tách riêng thành thuật ngữ “trung thực” “ngay thẳng” cho phép suy luận “trung thực” chưa bao hàm “ngay thẳng” ngược lại Tuy nhiên, vấn đề mà thẩm phán cần phải xem xét, nghiên cứu để nhận thức sử dụng nguyên tắc để phán II TRÌNH TỰ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Khái niệm Trình tự giao kết hợp đồng dân q trình mà bên chủ thể bày tỏ ý chí với cách trao đổi ý kiến để đến thỏa thuận việc làm xác lập quyền nghĩa vụ nhau, xác định nội dung cụ thể hợp đồng Trình tự giao kết hợp đồng dân diễn thông qua hai giai đoạn:  Đề nghị giao kết hợp đồng  Chấp nhận giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng 2.1 Khái niệm, hình thức, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng dân II.1.1 Khái niệm 16 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Đề nghị giao kết hợp đồng: việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định cụ thể.( K1- Điều 390) Bản chất đề nghị giao kết hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương II.1.2 Hình thức đề nghị giao kết hợp đồng dân Khi người muốn thiết lập hợp đồng dân ý muốn phải thể bên ngồi thơng qua hành vi định Chỉ có vậy, bên đối tác nhận biết ý muốn họ Và từ đến việc giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng dân hiểu phía chủ thể bày tỏ ý chí trước chủ thể cụ thể việc mong muốn giao kết hợp đồng mong muốn chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng với BLDS quy đinh hình thức hợp đồng dân nhiên khơng quy định hình thức đề nghị giao kết hợp đồng dân Thực tế cho thấy việc đề nghị thực nhiều hình thức khác khơng phụ thuộc vào hình thức hợp đồng dân Đề nghị giao kết hợp đồng thể ý chí bên đề nghị bên đề nghị giao kết tự lựa chọn hình thức thể ý chí Đề nghị giao kết hợp đồng dân thực lời nói hợp đồng dân giao kết văn Việc đề nghị giao kết hợp đồng thực nhiều cách khác Người đề nghị trực tiếp (đối mặt) với người đề nghị để trao đổi, thoả thuận thơng qua điện thoại, chuyển văn qua đường bưu điện v.v để biểu lộ ý chí muốn tham gia giao kết với chủ thể định hợp đồng dân II.1.3 Nội dung đề nghị giao kết hợp đồng dân Một lời đề nghị coi đề nghị giao kết hợp đồng phải chứa đựng yếu tố sau: (1) Đề nghị giao kết hợp đồng phải thể rõ nguyện vọng muốn đến giao kết hợp đồng bên đề nghị Đề nghị phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng mong muốn ràng buộc bên đưa đề nghị bên đề nghị nội dung đề nghị Điều thể chỗ đề nghị gửi tới cho bên đề nghị làm cho bên đề nghị tin tưởng cần trả lời chấp nhận hợp đồng ký kết Sự chắn tạo ràng buộc pháp lý bên đưa đề nghị Ví dụ: Bên đề nghị phải thể rõ nội dung muốn cho thuê nhà muốn giao kết hợp đồng cho thuê nhà với chủ thể khác 17 NHÓM – CIL2010 (2) Trong đề nghị giao kết hợp đồng phải có chứa tồn điều kiện hợp đồng Yêu cầu có nghĩa đề nghị giao kết hợp đồng dân phải có đầy đủ nội dung chủ yếu lợi hợp đồng dân phép bên nhận đề nghị biết cần họ thể đồng ý với đề nghị giao kết hợp đồng dân giao kết.Nội dung chủ yếu hợp đồng dân điều khoản mà thiếu loại hợp đồng;Nếu khơng thỏa thuận điều khoản hợp đồng dân khơng thể giao kết Tuy nhiên, BLDS 2005 không quy định nội dung “chủ yếu” hợp đồng dân mà quy định: “Tùy theo loại hợp đồng, bên thỏa thuận nội dung sau đây: Đối tượng hợp đồng tài sản phải giao, công việc phải làm không làm; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức toán; Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ bên; Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; Phạt vi phạm hợp đồng; Các nội dung khác (Điều 402) Quy định mang tính chất liệt kê nội dung thường gặp hợp đồng không quy định nội dung chủ yếu hợp đồng (Nội dung chủ yếu nội dung mà thiếu hợp đồng khơng thể coi giao kết) Ví dụ: Các quy định thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện… không thỏa thuận có quy định pháp luật.Như vậy,việc xác định nội dung đề nghị giao kết hợp đồng thực tế khó khăn phức tạp (3) Trong đề nghị giao kết hợp đồng phải xác định rõ bên đề nghị Một số tài liệu pháp lý bổ sung thêm yêu cầu thời hạn trả lời.Tuy nhiên,chúng cho thời hạn trả lời khơng phải u cầu bắt buộc phải có đề nghị giao kết hợp đồng Vì quy định BLDS 2005 đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 390, Điều 397 BLDS 2005) dự liệu cho trường hợp đề nghị có thời hạn trả lời đề nghị khơng có thời hạn trả lời 18 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Để đảm bảo quyền lợi cho người đề nghị Khoản 2-Điều 390: Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà khơng giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh 2.2 Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực Việc xác định thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực quan trọng thời điểm mà bên đề nghị giao kết chấp nhận lời đề nghị, ràng buộc bên đưa đề nghị hợp đồng định giao kết.Theo quy định pháp luật đề nghị giao kết hợp đồng phát sinh hiệu lực thong báo (gửi) cho bên đề nghị biết.Theo Điều 391, BLDS 2005 thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực xác định sau: (1) Do bên đề nghị ấn định; Đồng thời với việc đưa lời đề nghị bên đề nghị ấn định thời điểm có hiệu lực đề nghị giao kết hợp đồng Trường hợp náy thời điểm có hiệu lực giao kết hợp đồng phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí bên đề nghị giao kết hợp đồng (2) Nếu bên đề nghị khơng ấn định đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị Việc nhận đề nghị trường hợp khác khác Theo quy định pháp luật trường hợp coi nhận đề nghị giao kết hợp đồng: (1) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú, bên đề nghị cá nhân; chuyển đến trụ sở, bên đề nghị pháp nhân; (2) Đề nghị đưa vào hệ thống thơng tin thức bên đề nghị; (3) Khi bên đề nghị biết đề nghị giao kết hợp đồng thông qua phương thức khác Như vậy, pháp luật dân Việt Nam quy định thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực theo hướng bên đề nghị giao kết chủ động ấn định thời điểm, đồng thời dự liệu cho trường hợp bên đề nghị giao kết không ấn định thời điểm giao kết hợp đồng có hiệu lực (có hiệu lực từ bên đề nghị nhận đề nghị) 2.3 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 394) 19 NHÓM – CIL2010 Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trường hợp sau đây: (1) Bên nhận đề nghị trả lời không chấp nhận; (2) Hết thời hạn trả lời chấp nhận; (3) Khi thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị có hiệu lực; (4) Khi thơng báo việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; (5) Theo thoả thuận bên đề nghị bên nhận đề nghị thời hạn chờ bên đề nghị trả lời 2.4 Thay đổi rút lại đề nghị giao kết hợp đồng(Điều 392) Bên đề nghị giao kết hợp đồng thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp sau đây: (1) Nếu bên đề nghị nhận thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị trước với thời điểm nhận đề nghị; (2) Điều kiện thay đổi rút lại đề nghị phát sinh trường hợp bên đề nghị có nêu rõ việc thay đổi rút lại đề nghị điều kiện phát sinh Khi bên đề nghị thay đổi nội dung đề nghị đề nghị coi đề nghị 2.5 Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực quyền huỷ bỏ đề nghị nêu rõ quyền đề nghị phải thông báo cho bên đề nghị thông báo có hiệu lực bên đề nghị nhận thông báo trước bên đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (điều 393) Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 3.1 Khái niệm Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trả lời bên đề nghị bên đề nghị việc chấp nhận toàn nội dung đề nghị.( Điều 396) Câu trả lời bên đề nghị coi chấp nhận giao kết hợp đồng người đề nghị chấp nhận tồn (khơng thiếu) vơ điều kiện (không thừa) đề nghị nội dung giao kết hợp đồng Nếu câu trả lời không đáp ứng hai u cầu 20 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ coi lời đề nghị cần phúc đáp phía bên ( bên đề nghị ban đầu trở thành bên đề nghị mới) Qúa trình lặp lặp lại nhiều lần có chấp nhận giao kết hợp đồng yêu cầu hợp đồng coi giao kết Ví dụ: Sau nhận đề nghị ký kết hợp đồng, bên đề nghị gửi thư trả lời với nội dung: “Chấp thuận ký kết hợp đồng với nội dung ghi đề nghị giao kết hợp đồng Yêu cầu bên bán tiến hành công việc vận chuyển hàng Tiền toán sau tháng kể từ nhận hàng” Sau nhận thư, bên đề nghị không trả lời đem bán hàng cho người khác dẫn đến thiệt hại cho bên đề nghị Trong vụ việc này, thư trả lời khơng coi chấp nhận giao kết hợp đồng Vì bên đề nghị trí với tồn nội dung đề nghị ký kết hợp đồng, nội dung thư trả lời có bổ sung thêm điều kiện phương thức tốn Chính vậy, thư trả lời không coi chấp nhận giao kết hợp đồng Câu trả lời coi lời đề nghị phải chờ chấp thuận bên hợp đồng giao kết (bên đề nghị ban đầu trở thành bên đề nghị mới) Trong trường hợp này, bên đề nghị ban đầu không bị ràng buộc đề nghị giao kết hợp đồng ban đầu nữa, im lặng bên đề nghị bị coi thiếu thiện chí cần thiết thơng lệ bn bán 3.2 Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Bên đề nghị phải trả lời việc có chấp nhận giao kết hơp đồng hay khơng thời hạn mà bên đề nghị nêu Nếu sau thời hạn đó, bên đề nghị trả lời việc chấp thuận giao kết hợp đồng lời chấp nhận coi lời đề nghị bên chậm trả lời Thậm chí bên đề nghị nhận trả lời hết thời hạn trả lời câu trả lời coi đề nghị bên chậm trả lời Thời điểm nhận câu trả lời xác định ngày theo dấu bưu điện nơi chuyển đến Nếu bên đề nghị hoàn toàn khơng trả lời đề nghị , im lặng coi lời từ chối giao kết hợp đồng BLDS quy định cụ thể thời hạn trả lời ( Điều 397) (1) Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó; bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm lý khách quan mà bên đề nghị biết phải biết lý khách quan 21 NHĨM – CIL2010 thơng báo chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời không đồng ý với chấp nhận bên đề nghị (2) Khi bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể trường hợp qua điện thoại qua phương tiện khác bên đề nghị phải trả lời có chấp nhận khơng chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận thời hạn trả lời 3.3 Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự(Điều 400) Bên đề nghị giao kết hợp đồng rút lại thơng báo chấp nhận giao kết hợp đồng thông báo đến trước với thời điềm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 3.4 Hậu pháp lý chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân BLDS 2005 quy định làm rõ hậu pháp lý chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân Điều 398 trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân Điều 399 Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân sau bên đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng có giá trị Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân sau trả lời chấp nhận việc giao kết hợp đồng việc trả lời chấp nhận giao kết có giá trị Quy định cần thiết nhằm đảm bảo giá trị Hợp đồng dân giao kết.Tuy nhiên, quy định hợp lý yếu tố nhân thân chủ thể khơng đóng vai trò quan trọng việc thực hợp đồng Còn trường hợp đề nghị hay chấp nhận mang tính nhân thân (yếu tố nhân thân người đề nghị hay người đề nghị có vai trò định giao kết, ví dụ giao kết hợp đồng với ca sĩ, họa sĩ….) khơng hợp lý đề nghị (chấp nhận) hết hiệu lực bên đề nghị ( bên trả lời chấp nhận) chết Do đó, BLDS 2005 cần quy định thêm vấn đề Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân Trường hợp bên giao kết hợp đồng dân phương thức trực tiếp địa điểm giao kết xác định nơi mà trực tiếp bên đạt thỏa thuận đồng ý toàn nội dung hợp 22 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ đồng thời điểm giao kết hợp đồng dân thời điểm bên thỏa thuận xong toàn nội dung hợp đồng thời điểm bên sau ký vào văn Trường hợp bên giao kết hợp đồng dân phương thức gián tiếp việc xác định địa điểm giao kết thời điểm giao kết hợp đồng dân quy định cụ thể luật dân 2005: Địa điểm giao kết hợp đồng bên thỏa thuận, khơng có thỏa thuận địa điểm giao kết hợp đồng dân nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Điều 771 BLDS 2005 quy định cho trường hợp giao kết hợp đồng dân vắng mặt Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Hợp đồng dân xem giao kết hết thời hạn trả lời mà bên nhận đề nghị im lặng, có thỏa thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết Đối với giao kết hợp đồng lời nói thời điểm giao kết hợp đồng lời nói thời điểm bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Đối với giao kết hợp đồng văn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm bên sau ký vào văn Việc xác định thời điểm có hiệu lực hợp đồng quan trọng Bởi kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực quyền nghĩa vụ bên phát sinh pháp luật bảo vệ.Tuy nhiên, việc xác định thời điểm thực tế mặt lý luận nhiều khó khăn bất cập Đặc biệt đội với loại hợp đồng mà pháp luật buộc phải tuân thủ theo hình thức định (buộc phải cơng chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép quan có thẩm quyền,khoản Điều 122, Điều 124).Thời điểm phát sinh hiệu lực hợp đồng không giống trường hợp xác định cách rõ ràng (theo quy định pháp luật hành) 23 NHÓM – CIL2010 PHẦN KẾT LUẬN Trong thực tiễn xã hội việc giao kết hợp đồng diễn hàng ngày, thường xuyên có diễn biến phức tạp Việc tìm hiểu quy định pháp luật hành giao kết hợp đồng giúp cho có nhìn tổng thể pháp luật Việt Nam đưa hướng giải nhằm mục đích bảo vệ quyền, nghĩa vụ bên giao kết hợp đồng dân Các vấn đề tranh chấp quyền nghĩa vụ bên tham gia giao kết hợp đồng đòi hỏi cần phải áp dụng pháp luật cách linh hoạt nhằm mục đích đưa giải pháp pháp lý hợp lý Giới hạn tìm hiểu pháp luật Việt Nam “giao kết hợp đồng”, nhóm nêu tất vấn đề tìm hiểu bên cạnh có nhiều điểm thiếu sót mong giáo bạn cho ý kiến đóng góp để nhóm có nhìn rộng linh hoạt “giao kết hợp đồng” Nhóm xin chân thành cảm ơn! 24 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân Việt Nam Giáo trình luật dân Việt Nam – Học Viện Tư Pháp Giáo trình luật dân Việt Nam – Đại Học Luật Hà Nội Bình luận khoa học luật dân Việt Nam tập PGS.TS.Hồng Thế Liên – Nhà xuất Chính Trị Quốc Gia 25 ... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CHƯƠNG II: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHẦN 3: KẾT LUẬN NHÓM – CIL2010 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG DÂN... pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Điều 771 BLDS 2005 quy định cho trường hợp giao kết hợp đồng dân vắng mặt Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm bên đề... Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng vận chuyển Hợp đồng gia cơng Hợp đồng giữ gửi 13 NHĨM – CIL2010 Hợp đồng bảo hiểm 10 Hợp đồng ủy quyền CHƯƠNG II GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I CÁC NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: giao kết hợp đồng dân sự, giao kết hợp đồng dân sự, KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ, Sửa đổi, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng dân sự, Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hợp đồng dân sự, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ, Đề nghị giao kết hợp đồng, Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay