các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

54 6 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:32

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU4I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ51. Khát quát chung về Nghĩa vụ dân sự52. Khái quát chung về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự72.1. Khái niệm72.2. Đặc điểm83. Đối tượng của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự94. Hình thức và đăng ký giao dịch bảo đảm134.1. Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm134.2. Hình thức và các trường hợp đăng kí giao dịch bảo đảm.14II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ151. Cầm cố151.1. Khái niệm :161.2. Chủ thể và đối tượng của cầm cố tài sản:171.3. Hình thức và thời hạn cầm cố:191.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên:192. Thế chấp202.1 Khái niệm202.2 Đặc điểm của thế chấp:202.3 Chủ thê và đối tượng212.4 Qyền và nghĩa vụ các bên222.5. So sánh cầm cố tài sản và thế chấp tài sản263. Đặt cọc283.1. Khái niệm :283.2. Nội dung :294. Ký cược:304.1. Khái niệm :304.2. Nội dung :304.3. Mục đích314.4. Hậu quả pháp lý đối với ký cược:315. Ký quỹ345.1. Khái niệm345.2. Nội dung345.3. Mục đích375.4. Nghĩa vụ của các bên tham gia ký quỹ376. Bảo lãnh386.1. Khái niệm:386.2. Nội dung :396.3. Mục đích406.4. Hậu quả pháp lí417. Tín chấp427.1. Khái niệm427.2. Chủ thể427.3 Hình thức437.4. Nội dung438. Cầm giữ tài sản458.1. Khái niệm:458.2. Chủ thể và đối tượng của cầm giữ458.3. Nội dung469. Bảo lưu quyền sở hữu489.1. Khái niệm.489.2. Nội dung489.3. So sánh bảo lưu quyền sở hữu và thế chấp51III. Tổng kết53 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ Khát quát chung Nghĩa vụ dân Khái quát chung biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân 2.1 Khái niệm 2.2 Đặc điểm Đối tượng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân .9 Hình thức đăng ký giao dịch bảo đảm 13 4.1 Vai trò đăng ký giao dịch bảo đảm .13 4.2 Hình thức trường hợp đăng kí giao dịch bảo đảm 14 II CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ 15 Cầm cố 15 1.1 Khái niệm : .16 1.2 Chủ thể đối tượng cầm cố tài sản: 17 1.3 Hình thức thời hạn cầm cố: 19 1.4 Quyền nghĩa vụ bên: .19 Thế chấp 20 2.1 Khái niệm 20 2.2 Đặc điểm chấp: 20 2.3 Chủ thê đối tượng 21 2.4 Qyền nghĩa vụ bên 22 2.5 So sánh cầm cố tài sản chấp tài sản 26 Đặt cọc 28 3.1 Khái niệm : .28 3.2 Nội dung : 29 Ký cược: 30 4.1 Khái niệm : .30 4.2 Nội dung : 30 4.3 Mục đích 31 4.4 Hậu pháp lý ký cược: .31 Ký quỹ 34 5.1 Khái niệm 34 5.2 Nội dung 34 5.3 Mục đích 37 5.4 Nghĩa vụ bên tham gia ký quỹ .37 Bảo lãnh 38 6.1 Khái niệm: 38 6.2 Nội dung : 39 6.3 Mục đích 40 6.4 Hậu pháp lí 41 Tín chấp 42 7.1 Khái niệm 42 7.2 Chủ thể .42 7.3 Hình thức 43 7.4 Nội dung 43 Cầm giữ tài sản .45 8.1 Khái niệm: 45 8.2 Chủ thể đối tượng cầm giữ 45 8.3 Nội dung 46 Bảo lưu quyền sở hữu .48 9.1 Khái niệm 48 9.2 Nội dung 48 9.3 So sánh bảo lưu quyền sở hữu chấp .51 III Tổng kết 53 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế quốc tế giao dịch dân sự, thương mại xem công cụ hữu hiệu giúp cho chủ thể tìm kiếm lợi ích Một kinh tế động chứa đựng yếu tố rủi ro việc nhận biết chúng, khắc phục ngăn chặn rủi ro từ giao dịch ký kết cách khôn ngoan chủ động mà nhà làm luật dự phòng thơng qua việc thiết kế quy định pháp luật biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ dân Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân nâng cao ý thức thực nghĩa vụ đầy đủ bên có nghĩa vụ Mặt khác, biện pháp giúp cho bên có quyền ln thể chủ động việc bảo vệ lợi ích giao dịch ký kết Trong trường hợp có tranh chấp đối kháng lợi ích bên nhận bảo đảm với chủ thể khác biện pháp bảo đảm sở vững để bảo vệ lợi ích bên nhận bảo đảm Từ đó, giao dịch dân sự, thương mại ngày thúc đẩy mạnh mẽ, động lực để phát triển kinh tế đất nước Những chế định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân quy định cụ thể pháp luật dân Việt Nam pháp luật dân số nước khác nào; có điểm tốt cần phát huy bất cập cần thay đổi? Sau trình nghiên cứu, nhóm có kết định để giúp bạn hiểu rõ vấn đề Mặc dù cố gắng trình tìm hiểu, chắn nghiên cứu nhóm không tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế Rất mong nhận ý kiến đóng góp giáo bạn để làm hoàn thiện TẬP THỂ NHÓM I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ Khát quát chung Nghĩa vụ dân Bộ luật Dân 2005 Việt Nam định nghĩa: “Nghĩa vụ dân việc mà theo đó, nhiều chủ thể (sau gọi chung bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền giấy tờ có giá, thực cơng việc khác khơng thực cơng việc định lợi ích nhiều chủ thể khác (sau gọi chung bên có quyền)” Có thể hiểu định nghĩa sau: “ Nghĩa vụ dân hiểu quan hệ pháp luật tài sản nhân thân chủ thể, theo chủ thể mang quyền có quyền yêu cầu chủ thể mang nghĩa vụ phải chuyển giao tài sản, thực việc khơng thực việc lợi ích hay lợi ích người thứ ba, phải bối thường thiệt hại tài sản nhân than có hành vi gây thiệt hại, vi phạm lợi ích hợp pháp bên có quyền Chủ thể mang nghĩa vụ dânnghĩa vụ thực quyền yêu cầu chủ thể mang quyền Các quyền dân nghĩa vụ dân bên chủ thể quan hệ nghĩa vụ theo quy định pháp luật theo thỏa thuận bên xác lập quan hệ nghĩa vụ dân sự” Theo đó, đối tượng Nghĩa vụ dân gồm: tài sản, công việc phải thực hiện, công việc không thực Nghĩa vụ dân quan hệ pháp luật dân sự, nên có đặc điểm quan hệ pháp luật dân nói chung, đồng thời có đặc điểm riêng đặc thù Cụ thể: Nghĩa vụ dân thể rõ mối liên hệ quyền nghĩa vụ dân chủ thể quan hệ; nghĩa vụ dân mối quan hệ quyền nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ dân bên chủ thể luôn xác định được; nội dung quan hệ nghĩa vụ dân mối liên hệ hữu cơ, mật thiết quyền dân bên nghĩa vụ dân bên; nghĩa vụ dân loại quan hệ pháp luật tương đối tài sản mang tính chất hàng hóa-tiền tệ… Nghĩa vụ dân phát sinh theo hợp đồng phát sinh theo kiện pháp luật quy định Nghĩa vụ dân loại quan hệ pháp luật dân sự, có đầy đủ loại chủ thể quan hệ pháp luật dân sự: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, nhà nước loại chủ thể khác theo quy định pháp luật Khách thể nghĩa vụ dân lợi ích vật chất phi vật chất bên chủ thể tham gia vào quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa-tiền tệ lợi ích nhân thân phi tài sản, ln hướng tới mong đạt mục đích Về nội dung nghĩa vụ dân sự, hiểu tổng hợp quyền nghĩa vụ dân bên chủ thể quan hệ nghĩa vụ định Nội dung nghĩa vụ dân xác định từ quan hệ nghĩa vụ bên chủ thể thỏa thuận xác lập pháp luật quy định Nghĩa vụ dân phân loại dựa yếu tố chủ thể mang quyền chủ thể mang nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ cụ thể Có : nghĩa vụ dân riêng rẽ; nghĩa vụ dân liên đới; nghĩa vụ dân phân chia theo phần; nghĩa vụ dân hoàn lại nghĩa vụ dân bổ sung Nghĩa vụ dân thực theo nguyên tắc định: + + + + Bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ cách trung thực Thực nghĩa vụ theo tinh thần hợp tác Thực nghĩa vụ cam kết Thực nghĩa vụ không trái pháp luật Thực nghĩa vụ dân không trái đạo đức xã hội Trong thực nghĩa vụ dân phải đảm bảo nội dung sau: Địa điểm thực nghĩa vụ dân ( điều 284) Thời hạn Thực đối tượng Thực phương thức Việc thay đổi chủ thể quan hệ nghĩa vụ dân việc: chuyển giao quyền yêu cầu; chuyển giao nghĩa vụ dân sự; thực nghĩa vụ dân thông qua người thứ ba Nếu vi phạm nghĩa vụ dân sự: - Bồi thường thiệt hại theo điều 302 BLDS 2005 - Tiếp tục thực nghĩa vụ dân bên vi phạm nghĩa vụ dân Nghĩa vụ dân loại quan hệ pháp luật dân sự, nên không kéo dài mãi, chấm dứt có kiện pháp lý định Theo điều 374 BLDS2005, nghĩa vụ dân chấm dứt khi: - Nghĩa vụ hoàn thành Theo thỏa thuận bên Bên có quyền miễn thực nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ Được thay nghĩa vụ dân khác Bù trừ nghĩa vụ Và số trường hợp khác theo quy định Pháp luật Khái quát chung biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân 2.1 Khái niệm Bảo đảm thực nghĩa vụ dân biện pháp bên thỏa thuận mang tính chất tài sản nhằm thúc đẩy bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ người có quyền trường hợp người có nghãi vụ không thực thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ người có quyền thỏa mãn quyền thơng qua biện pháp bảo đảm Các biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ dân biện pháp dự phòng bên chủ thể thảo thuận để đảm bảo lợi ích bên có quyền cách cho phép bên có quyền xử lý tài sản thuộc sở hữu bên có nghĩa vụ để khấu trừ giá trị nghĩa vụ trường hợp nghĩa vụ bị vi phạm Như biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ dân nâng cao ý thức thực đầy đủ bên có nghĩa vụ Mặt khác biện pháp giúp cho bên chủ động việc bảo vệ lợi ích giao dịch ký kết Bộ luật Dân 2005 Quốc hội thơng qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 quy định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, gồm: cầm cố tài sản, chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh tín chấp Quy định chi tiết quy định BLDS giao dịch bảo đảm có Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm 2.2 Đặc điểm Các biện pháp bảo đảm pháp sinh sở có thỏa thuận Hay nói cách khác biện pháp đảm bảo không pháp sinh bên cạnh hợp đồng chính, trừ trường hợp quan hệ vay tiền lĩnh vực tín dụng, ngân hàng Các biện pháp đảm bảo coi hợp đồng phụ với mục đích để đảm bảo thực nghĩa vụ hợp đồng xác định( coi hợp đồng chính) Vì biện pháp bảo đảm( hợp đồng phụ) xác lập sau hay đồng thời với hợp đồng Lợi ích vật chất đối tượng chủ yếu biện pháp bảo đảm Nghĩa vụ cần bảo đảm nghĩa vụ mang tính chất tài sản( nghĩa vụ tốn tiền hay nghĩa vụ thực công việc trị giá tiền…) đối tượng biện pháp bảo đảm phải mang tính chất tài sản, Tuy nhiên , BLDS 2005 có quy định biện pháp tín chấp, theo tổ chức xã hội sở đứng bảo đảm cho thành viên vay tiền ngân hàng sách xã hội thơng qua việc xác nhận yếu tố nhân thân kiểm soát mục địch sử dụng tiền vay Đây ngoại lệ biện pháp bảo đảm quy định BLDS nhằm thực đường lối sách xóa đói giảm nghèo Đảng Nhà nước Các biện pháp bảo đảm có tính chất dự phòng, áp dụng có hành vi vi phạm nghĩa vụ xảy Phạm vi biện pháp bảo đảm bên thỏa thuận, tồn hay phần nghĩa vụ Toàn nghĩa vụ bảo đảm bao gồm nghĩa vụ trả lãi bồi thường thiệt hại Về nguyên tắc, phạm vi biện pháp bảo đảm không vượt phạm vi nghĩa vụ Các biện pháp đảm bảo có mục đích bảo vệ lợi ích cho bên có quyền cách chắn thông qua việc thỏa thuận tài sản dự phòng xử lý để khấu trừ nghĩa vụ vi phạm Đối tượng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Quan hệ nghĩa vụ quan hệ mang tính chất tài sản, lợi ích bên có quyền ln gắn với tài sản Xuất phát từ lí này, đối tượng biện pháp đảm bảo thường lợi ích vật chất, điều xuất phát từ ý nghĩa biện pháp bảo đảm bên có quyền (trừ trường hợp sử dụng biện pháp tín chấp Việt Nam, xuất phát từ điều kiện hoàn cảnh đất nước) Đối tượng biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ dân quy định điều 320, 321, 322 BLDS 2005 Các đặc điểm cụ thể đối tượng ghi rõ khái niệm biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ, phân tích cụ thể phần tập nhóm Có thể nói, phạm vi đối tượng biện pháp đảm bảo rộng, bao gồm toàn loại tài sản liệt kê theo quy định Điều 163 BLDS 2005 Mặc dù vậy, loại đối tượng lại áp dụng cho quan hệ nghĩa vụ cụ thể khác Tuy nhiên, thiết lập biện pháp bảo đảm, cần phải ý vấn đề sau liên quan đến đối tượng biện pháp đảm bảo: Thứ nhất, tài sản bảo đảm phải xác định cụ thể Nếu tài sản bảo đảm phải xác định mang tính chất tài sản động sản hay bất động sản, vật đặc định hay vật loại, có hay khơng giấy tờ đăng kí quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật; thuộc loại đồng hay bao gồm vật vật phụ, vật tiêu hao hay không tiêu hao… Nếu tài sản tiền Việt Nam phải xác định rõ số cụ thể Nếu tài sản hình thành tương lai phải có giấy tờ chứng minh tài sản chắn hình thành tương lai, chắn thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm vào thời điểm phải xử lí tài sản Thứ hai, đối tượng biện pháp bảo đảm phải có giá trị phép giao dịch, phép lưu thông Do tài sản bảo đảm phải tài sản phép lưu thông nên tài sản gắn với yếu tố nhân thân chủ thể đối tượng biện pháp bảo đảm Tài sản phép giao dịch tài sản không bị cấm giao dịch theo quy định pháp luật thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm Tài sản bị hạn chế giao dịch, lưu thông với điều kiện định coi tài sản phép giao dịch, xử lí tài sản bảo đảm phải tn thủ đầy đủ điều kiện Điều kiện đảm bảo quyền lợi ích cho bên nhận bảo đảm Trong trường hợp bên bảo đảm không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ bên nhận bảo đảm giữ quyền lợi ích Nếu tài sản đảm bảo thuộc loại tài sản bị pháp luật cấm giao dịch, bên nhận bảo đảm không bảo đảm mặt pháp lí để xử lí tài sản bảo đảm gặp nhiều tổn thất Do vậy, tài sản bảo đảm phải tài sản phép giao dịch Thứ ba, đối tượng biện pháp bảo đảm phải thuộc sở hữu bên có nghĩa vụ bên có nghĩa vụ có quyền phép áp dụng biện pháp bảo đảm Điều kiện đặt thực tế, bên bảo đảm không thực nghĩa vụ thực không nghĩa vụ bên nhận bảo đảm tài sản bảo đảm lúc bị đưa để thực nghĩa vụ hợp đồng Do đó, tài sản phải thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm Để chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu mình, bên bảo đảm phải xuất trình giấy tờ, tài liệu giấy tờ có liên quan thực quyền sở hữu bên bào đảm Nếu đối tượng biện pháp bảo đảm thuộc sở hữu nhiều chủ thể thiết lập biện pháp bảo đảm buộc phải đồng ý văn tất đồng sở hữu chủ, tài sản thuộc sở hữu hộ gia đình phải đồng ý văn thành viên họ gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên… Thứ tư, tài sản sau đối tượng biện pháp bảo đảm: tài sản có tranh chấp quyền sở hữu, tài sản bất động sản nằm vị trí quy hoạch, giải tỏa, tài sản pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, tài sản thuê, mượn… Nói cách khác, tài sản đảm bảo đối tượng bị tranh chấp quyền sở hữu quyền sử dụng Bên bảo đảm phải chứng minh cam kết văn tình trạng khơng có tranh chấp quyền nghĩa vụ liên quan đến tài sản thời điểm kí kết hợp đồng Thứ năm, nhiều tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ, thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm, tài sản có giá trị lớn tổng giá trị nghĩa vụbảo đảm Tương tự, tài sản đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ tài sản có giá trị (xác lập vào thời điểm giao dịch) lớn tổng giá trị nghĩa vụbảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Quy định pháp luật thể tôn trọng yếu tố thỏa thuận, định đoạt bên, vốn đặc thù quan hệ dân Theo đó, bên thỏa thuận dùng tài sản có giá trị nhỏ hơn, lớn tổng giá trị nghĩa vụ đảm bảo, trừ trường hợp có pháp luật quy định khác Nếu tài sản bảo đảm thực cho nhiều nghĩa vụ bên bảo đảm thơng báo cho bên nhận bảo đảm sau biết việc tài sản bảo đảm dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ khác Mỗi lần bảo đảm phải thành lập thành văn Điều có ý nghĩa quan trọng liên quan đến thứ tự ưu tiên tốn trường hợp phải xử lí tài sản đảm bảo Trong trường hợp phải xử lí tài sản để thực nghĩa vụ đến hạn nghĩa vụ khác, chưa đến hạn, coi đến hạn tất bên nhận bảo đảm tham gia xử lý tài sản Bên nhận bảo đảm (bên thông báo việc xử lý tài sản) có trách nhiệm xử lý tài sản, bên nhận bảo đảm khác khơng có thỏa thuận khác Trong trường hợp bên muốn tiếp tục thực nghĩa vụ chưa đến hạn thỏa thuận việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực nghĩa vụ chưa đến hạn Thứ sáu, tài sản bảo đảm tài sản hình thành tương lai (Khoản điều 320 BLDS 2005) Theo quy định khoản Điều Nghị định 163/2006/NĐ-CP “Tài sản hình thành tương lai tài sản thuộc sở hữu bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ xác lập giao dịch bảo đảm giao kết Tài sản hình thành tương lai bao gồm tài sản tồn vào thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thuộc sở hữu bên bảo đảm” Như vậy, tiêu chí để xác định tài sản hình thành tương lai thời điểm tài sản thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm Trong trường hợp bảo đảm thực nghĩa vụ tài sản hình thành tương lai bên bảo đảm có quyền sở hữu phần toàn tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm có quyền phần tồn tài sản Đối với tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu mà bên bảo đảm 10 xác định việc chia toàn nghĩa vụ bảo lãnh cho số người bảo lãnh bên khơng có thoả thuận khác + Khi bên bảo lãnh hoàn thành nghĩa vụ có quyền u cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ hồn lại mình, khơng có thoả thuận khác.Trước hết, bên bảo lãnh phải thơng báo cho bên bảo lãnh việc thực nghĩa vụ bảo lãnh, không thông báo mà bên bảo lãnh tiếp tục thực nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh khơng có quyền u cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên nhận bảo lãnh hoàn trả nhận từ bên bảo lãnh VD: B bảo lãnh cho A ký hợp đồng với C, Theo A có nghĩa vụ phải chuyển giao cho C 500 triệu đồng, sau C bàn giao công việc u cầu A tốn khoản tiền A khơng có khả tốn Lúc phát sinh nghĩa vụ B việc trả cho C 500 triệu đồng (nghĩa vụ bảo lãnh) 6.4 Hậu pháp lí + Trường hợp đến hạn thực nghĩa vụ bảo lãnh mà bên bảo lãnh không thực thực khơng nghĩa vụ bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu để tốn cho bên bảo lãnh Khi đó, bên thoả thuận tài sản, thời gian, địa điểm phương thức xử lý, không thoẩ thuận bên nhận bảo lãnh có quyền khởi kiện tồ + Việc bảo lãnh huỷ bỏ bên nhận bảo lãnh đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác + Việc bảo lãnh chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo băng bảo lãnh chấm dứt: Đây trường hợp đương nhiên chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh Bởi lẽ, thời hạn tồn việc bảo lãnh thời hạn tồn nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ chấm dứt việc bảo lãnh chấm dứt Việc bảo lãnh huỷ bỏ với đồng ý bên nhận bảo lãnh thay biện pháp bảo đảm khác: Trong trường hợp biện pháp bảo lãnh chấm dứt.Tuy nhiên chúng có khác nhau, trường hợp việc bảo lãnh bên thoả thuận huỷ bỏ quan hệ nghĩa vụ bên có quyền bên có nghĩa vụ trở thành quan hệ nghĩa vụ không bảo đảm, trường hợp bên thoả thuận thay biện pháp bảo đảm khác quan hệ nghĩa vụ 40 bên có quyền bên có nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ bảo đảm khác biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Bên cạnh việc bảo lãnh chấm dứt bên bảo lãnh hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo thoả thuận bên: Việc thực nghĩa vụ bảo lãnh người bảo lãnh tự nguyện thơng qua hình thức cưỡng chế thực quan có thẩm quyền Tín chấp 7.1 Khái niệm Tín chấp việc tổ chức trị - xã hội sở uy tín bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay khoản tiền tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ (Khoản Điều 49 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) Theo Từ điển Tiếng Việt phổ thông, vay tín chấp hình thức vay tiền ngân hàng tổ chức tín dụng bảo đảm tín nhiệm, khơng cần có tài sản chấp.Tất nhiên, tài sản chấp đề cập tài sản hữu hình bất động sản đầu tư Khái niệm cho thấy, vay tín chấp khơng phải việc cho vay khơng có bảo đảm mà cao hơn, tài sản bảo đảm tín nhiệm người cho vay (các ngân hàng, tổ chức tín dụng) người vay - thơng thường doanh nghiệp 7.2 Chủ thể • Chủ thể cho vay theo hình thức tín chấp: tổ chức tài ngân hàng, tổ chức tín dụng • Chủ thể vay theo hình thức tín chấp là: cá nhân, hộ gia đình nghèo thành viên tổ chức trị, xã hội quy định Điều 50 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) • Bên bảo đảm: Tổ chức trị - xã hội bảo đảm tín chấp: Đơn vị sở cá tổ chức trị - xã hội sau bên bảo đảm tín chấp: + Hội nơng dân Việt Nam 41 + Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam + Tổng liên đoàn lao động Việt Nam + Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh + Hội cựu chiến binh Việt Nam + Mặt trận tổ quốc Việt Nam 7.3 Hình thức Việc cho vay có bảo đảm tín chấp phải lập thành văn bản, phải ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay tổ chức bảo đảm (điều 373 BLDS 2005) Trong đó, hợp đồng cho vay phải có xác nhận tổ chức trị, xã hội điều kiện hoàn cảnh cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn tổ chức tín dụng 7.4 Nội dung 7.4.1 Quyền nghĩa vụ tổ chức trị xã hội * Quyền tổ chức trị - xã hội: Từ chối bảo đảm tín chấp xét thấy cá nhân, hộ gia đình nghèo khơng có khả sử dụng vốn vay để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng (Điều 52 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) * Nghĩa vụ tổ chức trị, xã hội: Xác nhận theo yêu cầu tổ chức tín dụng điều kiện, hồn cảnh nhân, hộ gia đình vay vốn tổ chức tín dụng Chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín dụng giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình ngheo vay vốn, giám sát hoạt động việc sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả, đơn đốc trả nợ đầy đủ, hạn cho tổ chức tin dụng (Điều 51 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) 42 7.4.2 Quyền nghĩa vụ tổ chức tín dụng - Quyền tổ chức tín dụng Yêu cầu tổ chức trị- xã hội bảo đảm tín chấp phối hợp việc kiểm tra, sử dụng vốn vay đôn đốc trả nợ (Điều 54 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) - Nghĩa vụ tổ chức tín dụng: Phối hợp với tổ chức trị - xã hội bảo đảm tín chấp việc cho vay thu hồi nợ (Điều 53 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) 7.4.3 Quyền nghĩa vụ bên vay vốn Sử dụng vốn vay mục đích cam kết Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng tổ chức trị- xã hội kiểm tra việc sử dụng vốn vay Trả nợ đầy đủ gốc lãi vay hạn cho tổ chức tín dụng (Điều 55 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo) Ý nghĩa hạn chế - Ý nghĩa việc cho vay vốn có sử dụng biện pháp bảo đảm tín chấp tổ chức trị xã hội thể chất nhà nước XHCN dân, dân dân - Hạn chế: việc thực biện pháp bảo đảm khơng vướng mắc thực tế mà thân tổ chức tín dụng đơn vị sở tổ chức trị - xã hội cần giúp kinh nghiệm Thứ nhất, thực tế nhiều địa phương thực việc đảm bảo tín chấp cách dàn trải, đại trà Thứ hai, số tiền cho vay đảm bảo tín chấp q nhỏ, hộ gia đình thực cần vốn đề mua tư liệu sản xuất, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh không đủ để thực => hiệu sử dụng vốn vay thấp 43 Thứ ba, BLDS quy định tổ chức trị - xã hội sở bảo đảm tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình ngheo vay vốn khơng quy định việc bảo đảm uy tín cá nhân cho cá nhân khác cho vay vốn Cầm giữ tài sản Cầm giữ tài sản (jus retentionnis) biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ áp dụng rộng rãi giao lưu dân kinh tế nước, chí biện pháp đề cập Luật dân La Mã Biện pháp quy định Điều 2286 BLDS Pháp nằm phần biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân ghi nhận quyền cầm giữ người có quyền quyền tồn mà khơng cần có thỏa thuận trước với người có nghĩa vụ 8.1 Khái niệm: Cầm giữ tài sản việc bên có quyền (sau gọi bên cầm giữ) chiếm giữ hợp pháp tài sản đối tượng hợp đồng song vụ cầm giữ tài sản bên có nghĩa vụ không thực nghĩa vụ thực nghĩa vụ không theo thỏa thuận.( Điều 416 BLDS 2005) 8.2 Chủ thể đối tượng cầm giữ 8.2.1 Chủ thể cầm giữ Trong quan hệ cầm giữ thực chất có hai chủ thể: - Bên cầm giữ bên có quyền lợi bị xâm phạm việc khơng thực nghĩa vụ thực nghĩa vụ không theo thỏa thuận bên có nghĩa vụ gây - Bên bị cầm giữ bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hợp đồng bảo đảm cầm giữ Các bên quan hệ cầm giữ cá nhân, pháp nhân chủ thể khác phải thỏa mãn yêu cầu lực chủ thể 44 8.2.2 Đối tượng cầm giữ Đối tượng cầm giữ tài sản nằm nội dung hợp đồng vật tài sản chiếm giữ hợp pháp bên có quyền Kinh nghiệm cho thấy việc cầm giữ giấy tờ liên quan đến tài sản hiệu Do đó, nên mở rộng BLDS theo hướng cho phép cầm giữ giấy tờ liên quan đến tài sản, đối tượng hợp đồng 8.3 Nội dung 8.3.1 Quyền nghĩa vụ bên cầm giữ tài sản (Khoản Điều 416 BLDS 2005) a) Cầm giữ toàn phần tài sản trường hợp quy định khoản Điều này; b) Thu hoa lợi từ tài sản cầm giữ dùng để bù trừ nghĩa vụ; c) Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ; d) Yêu cầu bên có tài sản bị cầm giữ tốn chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản 8.3.2 Chấm dứt quyền cầm giữ tài sản (Khoản Điều 416 BLDS 2005): a) Theo thỏa thuận bên; b) Bên cầm giữ vi phạm nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ; c) Bên có tài sản bị cầm giữ hoàn thành nghĩa vụ * Thực tế áp dụng Việt Nam: Có nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề này, BLDS chưa thức công nhận Cầm giữ tài sản biện pháp bảo đảm nghĩa vụ - Điều 318 BLDS không ghi nhận Cầm giữ tài sản biện pháp bảo đảm Cũng Biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ quy định BLDS mục đích Cầm giữ tài sản nhằm để đảm bảo thực nghĩa vụ bên có nghĩa vụ với bên có quyền 45 Tuy nhiên, khác việc thỏa thận trước bên (đối với biện pháp bảo đảm) việc dùng tài sản làm tài sản đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ, có hiệu lực từ thời điểm giao kết hợp đồng Nghĩa hình thành tồn sở thỏa thuận bên Còn Cầm giữ tài sản ngược lại, bên có nghĩa vụ thực khơng khơng thực bên có quyền có quyền cầm giữ tài sản Tức phát sinh sở quy định pháp luật Vì vậy, Pháp luật Việt Nam cho cầm giữ tài sản biện pháp bảo đảm, mà hậu pháppháp luật quy định xảy vi phạm số hợp đồng định, ví dụ: hợp đồng gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, So Sánh cầm cố cầm giữ Giống Khác Cầm cố Cầm giữ Đều nhằm để đảm bảo thực nghĩa vụ bên có nghĩa vụ với bên có quyền Một bên giao tài sản thuộc quyền việc bên có quyền (sau gọi sở hữu cho bên để bên cầm giữ) chiếm giữ bảo đảm thực nghĩa vụ dân hợp pháp tài sản đối tượng => chủ động giao tài sản hợp đồng song vụ cầm giữ tài sản bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ thực nghĩa vụ không theo thỏa thuận => “bị” chiếm giữ tài sản Việc cầm cố tài sản phải lập Việc cầm giữ Không bắt buộc phải thành văn bản, lập thành lập thành văn bản, hay ghi văn riêng ghi hợp hợp đồng đồng Hình thành tồn sở Phát sinh bên có nghĩa vụ thỏa thuận bên,Có hiệu thực không không lực kể từ thời điểm chuyển giao tài thực bên có quyền có sản cho bên nhận cầm cố quyền cầm giữ tài sản Tức phát sinh sở quy định pháp luật 46 Bảo lưu quyền sở hữu 9.1 Khái niệm Bảo lưu quyền sở hữu điều khoản bảo đảm phổ biến hợp đồng mua bán tài sản động sản theo bên bán bảo lưu quyền sở hữu bên mua toán hết giá trị hợp đồng, tài sản giao cho bên mua Muốn hiểu rõ bảo lưu quyền sở hữu ta cần làm rõ hai khái niệm “quyền sở hữu”, “bảo lưu” Quyền sở hữu theo Điều 164 BLDS 2005 quy định “ bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu theo quy định pháp luật Chủ sở hữu cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản” Việc bảo lưu quyền sở hữu việc bên có quyền giữ lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản Ví dụ: Anh A mua xe máy trả góp công ty xe máy H xe máy trị giá 20 triệu đồng, trả trước triệu đồng, trả góp 12 tháng Khi Anh A hoàn thành xong thủ tục mua xe trả góp với cơng ty H, anh A phép nhận sử dụng xe mua người chiếm giữ hợp pháp Nhưng công ty H sử dụng biện pháp bảo đảm bảo lưu quyền sở hữu theo quy đinh điều 461 BLDS 2005 mua trả chậm trả góp anh A khơng cầm giấy đăng kí sở hữu xe máy đó, mà giữ phơt cơng chứng Anh A nhận lại giấy toán đầy đủ giá trị hợp đồng trả góp thỏa thuận 9.2 Nội dung a Chủ thể bảo lưu quyền sở hữu Theo quy định BLDS 2005 Điều 461 quy định việc mua trả chậm, trả dần “1 Các bên thoả thuận việc bên mua trả chậm trả dần tiền mua thời hạn sau nhận vật mua; bên bán bảo lưu quyền sở hữu vật bán bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác 47 Như chủ thể bảo lưu quyền sở hữu bên tham gia giao dịch mua trả chậm trả dần, với bên bảo lưu quyền sở hữu bên bán, bên bị bảo lưu quyền sở hữu bên mua Hợp đồng mua trả chậm trả dần phải lập thành văn Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần phải chịu rủi ro thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.” Theo nghị định số 04/2007/TT-BTP ngày 17/5/2007 Hướng dẫn thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ có quy định đối tượng bảo lưu quyền sở hữu sau :  Các hợp đồng đăng ký theo quy định Thông tư bao gồm: a) Hợp đồng mua trả chậm, trả dầnbảo lưu quyền sở hữu bên bán (gọi chung hợp đồng mua trả chậm, trả dần) quy định khoản Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm (sau gọi Nghị định số 163/2006/NĐ-CP); b) Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ năm trở lên quy định khoản Điều 13 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, bao gồm: hợp đồng có thời hạn thuê tài sản từ năm trở lên, hợp đồng có thời hạn thuê tài sản năm, bên giao kết hợp đồng thỏa thuận việc gia hạn tổng thời hạn thuê (bao gồm thời hạn gia hạn) từ năm trở lên”  Theo khoản điều 13 nghị định 163/2006 TĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Giao dịch đảm bảo có quy định: Trong trường hợp tài sản bảo đảm tài sản mua trả chậm, trả dần, tài sản thuê có thời hạn từ năm trở lên doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký kinh doanh gồm máy móc, thiết bị động sản khác không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê đăng ký quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng th bên bán có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê có thứ tự ưu tiên toán cao xử lý tài sản bảo đảm; không đăng ký đăng ký sau thời hạn sau thời điểm giao dịch bảo đảm đăng ký bên nhận 48 bảo đảm coi bên nhận bảo đảm tình có thứ tự ưu tiên tốn cao xử lý tài sản bảo đảm” Theo hướng dẫn Thơng tư, đối tượng đăng ký bao gồm hợp đồng sau đây: a) Hợp đồng mua trả chậm, trả dầnbảo lưu quyền sở hữu máy móc, thiết bị động sản khác không đăng ký quyền sở hữu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà bên mua doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký kinh doanh; b) Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị động sản khác khơng đăng ký quyền sở hữu có thời hạn từ năm trở lên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà bên thuê doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký kinh doanh, bao gồm: hợp đồng có thời hạn thuê tài sản từ năm trở lên, hợp đồng có thời hạn thuê tài sản năm, bên giao kết hợp đồng thỏa thuận việc gia hạn tổng thời hạn thuê (bao gồm thời hạn gia hạn) từ năm trở lên;  Như từ ta rút chủ thể bảo lưu quyền sở “các cá nhân tổ chức mua trả chậm, trả dần tài sản, tài sản thuê doanh nghiệp cá nhân khác”  Việc đăng ký theo quy định Thông tư số 163/2006/NĐ-CP áp dụng bên ký kết, thực hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho th tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ theo quy định pháp luật Việt Nam (sau gọi chung “Hợp đồng”) Tài sản đối tượng hợp đồng bao gồm động sản theo quy định pháp luật dân  Mọi tổ chức, cá nhân muốn xác định tình trạng pháp lý động sản có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định Thơng tư b Thời hạn có hiệu lực việc đăng ký Thời hạn có hiệu lực việc đăng ký hợp đồng tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm chấm dứt hiệu lực việc đăng ký kê khai đơn yêu cầu đăng ký Trong trường hợp yêu cầu xóa đăng ký trước thời hạn kê khai thời điểm chấm dứt hiệu lực việc đăng ký thời điểm Trung tâm Đăng ký nhận đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp lệ c Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu 49 - Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt bên có nghĩa vụ thực đầy đủ nghĩa vụ với bên có quyền Khi quyền sở hữu tài sản chuyển giao cho từ người có quyền sang người có nghĩa vụ - Việc bảo đảm sở chuyển giao quyền khơng có thời hiệu riêng so với thời hiệu nghĩa vụ mà bảm đảm - Trong trường hợp tài sản hao hụt, mát hư hỏng việc bảo đảm sở chuyền giao quyền bị chấm dứt, nhiên điều khơng làm chấm dứt nghĩa vụbảo đảm 9.3 So sánh bảo lưu quyền sở hữu chấp Bảo lưu quyền sở hữu Giống Thế chấp tài sản Đều có mục đích nhằm để đảm bảo thực nghĩa vụ bên có nghĩa vụ với bên có quyền Ý chí Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh thỏa thuận bên bên tham gia, bên có nghĩa vụ tham gia hợp đồng quy định điều 461 BLDS phải chấp nhận để bên có quyền bảo lưu quyền sở hữu Thế chấp tài sản bên thỏa thuận biện pháp bảo đảm thực hợp đồng từ thời điểm thỏa thuận để ký kết hợp đồng Đối tượng Bên chấp dùng tài sản thuộc quyền sở hữu để bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên nhận chấp Bên có quyền giữ lại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản mà bên có nghĩa vụ chiếm giữ 50 Xử lý tài sản biện pháp bảo đảm chấm dứt Bên bảo lưu quyền sở hữu Bên nhận chấp tài sản có quyền xử yêu cầu bên có nghĩa vụ hồn thành lý tài sản cầm cố theo phương thức nghĩa vụ đến thời hạn thỏa thuận thỏa thuận khơng có quyền đòi lại tài sản Nếu bên có nghĩa vụ hồn thành nghĩa vụ giao quyền sở hữu từ bên có quyền * Thực tế áp dụng bảo lưu quyền sở hữu Việt Nam Theo BLDS 2005, bảo lưu quyền sở hữu không quy định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Cụ thể điều 318 không nhắc đến biện pháp bảo lưu quyền sở hữu Mà coi quyền bên bán hợp đồng trả chậm, trả góp (Điều 461 BLDS 2005) 51 III Tổng kết Các hình Khái niệm Chủ thể thức bảo đảm Cầm cố Là việc Bên cầm cố bên(bên cầm cố) Bên nhận cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu cho bên kia(bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực nghĩa vụ dân Thế chấp Là việc bên (bên chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu để bảo đảm thực nghĩa vụ dân với bên kia(bên nhận chấp) khơng chuyển giao tài sản cho bên nhận chấp Bảo lãnh Là việc người thứ ba(bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền(bên nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ(bên bảo lãnh), đến thời hạn mà Nội dung Hình thức Tài sản thuộc quyền sở hữu bên cầm cố giao cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực nghĩa vụ dân -Bên chấp Là tài sản -Bên nhận mà bên chấp chấp -Có thể có thêm dùng để bên thứ ba giữ tài bảo đảm sản chấp thực nghĩa vụ bên nhận chấp -Quyền nghĩa vụ bên -Xử lí tài sản cầm cố -Thanh toán tiền bán tài sản cầm cố… Phải lập thành văn lập thành văn riêng ghi hợp đồng -Quyền nghĩa vụ bên -Thay sửa chữa tài sản chấp -Xử lí tài sản chấp -Bên bảo lãnh -Bên nhận bảo lãnh -Bên bảo lãnh -Quyền yêu cầu bên bảo lãnh -Phạm vi bảo lãnh -xử lí tài sản bên bảo lãnh … Phải lập thành văn trường hợp pháp luật quy định văn bảo lãnh phải công chứng, chứng thực Phải lập thành văn trường hợp pháp luật quy định văn bảo lãnh phải công chứng, 52 Đối tượng Là tài sản thuộc quyền sở hữu bên bảo lãnh dùng để bảo lãnh cho nghĩa vụ mà bên Kí quỹ Kí cược bên bảo lãnh khơng thực thực không nghĩa vụ (điều 361 BLDS năm 2005) Là biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân theo bên có nghĩa vụ gửi khoản tiền kim quý, đá quý giấy tờ trị giá tiền vào tài khoản phong tỏa ngân hàng để bảo đảm thực nghĩa vụ(khoản điều 360 BLDS năm 2005) Là việc bên thuê tài sản động sản, giao cho bên cho thuê khoản tiền kim khí quý, đá quý vật có giá trị khác thời hạn để đảm bảo lại việc trả lại tài sản thuê (Điều 359 BLDS) bảo lãnh phải thực chứng thực -Bên kí quỹ bên thực kí quỹ ngân hàng -Bên có quyền bên ngân hàng toán, bồi thường thiệt hại -Ngân hàng nơi kí quỹ Tiền, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá -Quyền nghĩa vụ ngân hàng nơi kí quỹ, bên kí quỹ bên có quyền ngân hàng tốn, bồi thường thiệt hại -Bên giao tài sản để đảm bảo việc thực nghĩa vụ gọi bên kí cược -Bên giữ tài sản để đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ bên nhận kí cược Tài sản mà người có nghĩa vụ dùng để đảm bảo việc thực nghĩa vụ dân sự, khoản tiền kim khí quý, đá quý vật có giá trị khác -Quyền nghĩa vụ bên -Xử lí tài sản kí cược 53 BLDS 2005 không quy định phải lập thành văn bản, đó, việc ký cược khơng thiết phải lập thành văn mà thỏa thuận miệng có giá trị pháp lý Tín chấp Là việc tổ chức trị- xã hội sở uy tín bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay khoản tiền tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ.(Khoản Điều 49 nghị định phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảmbảo) Đặt cọc Đặt cọc việt bên giao cho bên khoản tiền hoạc kim khí quí, đá quý vật có giá trị khác thời hạn để đảm bảo giao kết thực HĐDS(khoản điều 358 BLDS năm 2005) -Chủ thể cho vay: tổ chức tài ngân hàng, tổ chức tín dụng -Chủ thể vay: cá nhân, hộ gia đình nghèo thành viên tổ chức trị, xã hội -Bên bảo đảm: tổ chức trị-xã hội bảo đảm tín chấp VD: hội nơng dân VN,… -Bên đặt cọc bên dùng tiền hoạc vật có tài sản khác giao cho bên giữ thời gian định để đảm bảo giao kết thực hợp đồng -Bên nhận đặt cọc bên nhận tiền tài sản khác 54 Quyền Phải nghĩa vụ lập thành bên văn bản, phải ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi xuất, quyền nghĩa vụ trách nhiệm người vay, ngân hàng, … Tiền, vật có giá trị vật thông thường khác mà bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc -Quyền nghĩa vụ bên đặt cọc nhận đặt cọc -Thời điểm có hiệu lực đặt cọc -Xử lí tài sản đặt cọc Phải lập văn cần nói rõ số tiền, vật giao cho bên nhận đặt cọc ... thiết kế quy định pháp luật biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ dân Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân nâng cao ý thức thực nghĩa vụ đầy đủ bên có nghĩa vụ Mặt khác, biện pháp giúp cho bên có... thể mang nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ cụ thể Có : nghĩa vụ dân riêng rẽ; nghĩa vụ dân liên đới; nghĩa vụ dân phân chia theo phần; nghĩa vụ dân hoàn lại nghĩa vụ dân bổ sung Nghĩa vụ dân thực theo... có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ cách trung thực Thực nghĩa vụ theo tinh thần hợp tác Thực nghĩa vụ cam kết Thực nghĩa vụ không trái pháp luật Thực nghĩa vụ dân không trái đạo đức xã hội Trong thực
- Xem thêm -

Xem thêm: các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Đối tượng của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ, 4 Qyền và nghĩa vụ các bên, Cầm giữ tài sản, Bảo lưu quyền sở hữu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay