đồ án xếp dỡ hàng hóa đại học nha trang

25 18 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:50

đồ án này mô tả một cách chân thực về việc xếp dỡ hàng hóa trên tàu. Để thực hiện việc xếp hoặc dỡ bất kỳ một hàng hóa nào đó ta cần phải nắm rõ các vấn đề như mớn nước, trọng tải định mức của tàu, số lượng hàng hóa có thể xếp lên tàu, việc phân bố bố trí các loại hàng( hàng nặng , nhẹ ) phải phù hợp,tùy vào các khoan hàng sẽ có sự bố trí thích hợp, nhưng việc xếp hàng đó phải đảm bảo khối lượng ban yêu cầu của từng hầm và cả con tàu. việc tính toán khối lượng hàng hóa kèm theo khối lượng các trang thiết bị, lương thực trên tàu. đối với việc di chuyển thời tiết, sóng biển thì việc bảo quản hàng hóa sẽ dễ dàng nếu ta bố trí hàng một cách phù hợp từ trước, nói một cách ngắn gọn, đồ án sẽ cho ta hiểu rõ việc bố trí hàng há trên tàu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHẤT XẾP VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA SVTH: Dương Hiển Trung LỚP: 57KHHH GVHD: Ths Nguyễn Thái Vũ Khánh hòa, ngày 12 tháng năm 2018 MỞ ĐẦU Môn học Chất xếp bảo quản hàng hoá tàu biển nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức hàng hoá bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức ổn định sức bền tàu giúp cho học sinh đọc sử dụng hồ sơ tàu tự lập sơ đồ chất xếp hàng đảm bảo an tồn cho tàu, hàng hố người Đối với sinh viên theo học nghành khoa học hàng hải việc nắm bắt trình chết xếp giúp cho sinh viên hoạt động làm việc cảng cách dễ dàng Cảm ơn nhà trường thầy cô tạo điều kiện cho học ngành hay quan trọng này! Khánh hòa, ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên thực Dương Hiển Trung MỤC LỤC Contents Part one: DRAFT SURVEY The initial data: Hydrostatic table, Tank volume table and Trim correction table N FPT (m) 5.05 F.W (m3) 180.0 Họ SV Tên SV d'F (m) d'A (m) d'M (m) γ DW (m) Dương Hiển Trung 5.56 6.55 6.04 1.008 2P (m) 2S (m) 3P (m) 3S (m) 4P (m) 4S (m) 5P (m) 5S (m) AP T (m) No.4 3.6 4.5 3.7 0 1FO 2FOT T (m) (m) 3.4 3.0 3.4 2.7 2.6 4.7 4.6 4.00 5.55 1P (m) 1S (m) 0.70 1.00 3FOT (m) 4FOT (m) API FO Temp (°C) DOT (m) API DO Temp (°C) 0.60 0.00 14.29 23.70 1.10 29.20 20.70 Ship’s particular: Name of ship: Honshu Silvia Ship's Owner: Honshu Martima S.A Registered port: Panama Builder: Imabari Shipbuilding Co., Ltd Year: 1989 Vessel type: Woodchips Carrier No cargo hold ballast as ballast tanks when running empty Light ship (T) Gross Tonnage (T) Net Tonnage (T) Dead Weight (T) (m) 7.657 28.514 19.568 35.166 LOA (m) LBP (m) Fd (m) Ad (m) Md (m) Height (m) Breadth (m) Constant (T) LBM (m) 179.830 170.000 1.450 6.300 0.000 20.500 30.000 131.000 162.250 1.1 Hydrostatic table DRAF DISP TPC LCF MTC T 5.54 21782 42.3 -4.37 418.7 418.84 5.547 5.55 21824 42.3 -4.36 418.9 5.56 21867 42.3 -4.35 419.1 6.04 23906 42.6 -3.82 428.5 6.047 23938 42.6 -3.813 18.8 6.05 23949 42.6 -3.81 6.06 23992 42.6 -3.80 428.9 6.07 24034 42.7 -3.79 429.1 6.08 24077 42.7 -3.78 429.2 6.09 24120 42.7 -3.77 429.4 6.10 24162 42.7 -3.75 429.6 6.11 24205 42.7 -3.74 429.8 6.12 24248 42.7 -3.73 430.0 6.13 24291 42.7 -3.72 430.2 6.53 26004 43.0 -3.24 437.4 6.54 26047 43.0 -3.23 437.5 437.64 6.547 6.55 26090 43.0 -3.22 437.7 6.56 26133 43.0 -3.21 437.9 1.2 Trim correction tabl dfinal mean - 0.5 = 5.547 MCTCdtbc - 0.5 = 418.849 dfinal mean = 6.047 Dstbc = TPCs = LCFs = Denta MCTCs = 23938 42.6 -3.813 18.800 dfinal mean + 0.5 = 6.547 MCTC(dtbc + 0.5) = 437.649 1.3 1.4 Tank volume table 1.5 Data of draft survey 1.4.1 Ballast water and Fresh water DATA OF DRAFT SURVEY Vessel : Honshu Silvia No : Port : Nha trang Date : 11/07/2018 23:03 INITIAL SURVEY Elemen t B.W F.W Tank No FPT 1P 1S 2P 2S 3P 3S 4P 4S 5P 5S APT No.4 Hold F.W Ref Height (m) Trim : Sounding (m) 5,05 3,60 4,50 3,70 3,40 3,00 3,40 2,70 2,60 4,70 4,60 4,00 5,55 Gauge Ballast water : Total volume : Density : Total weight : Fresh water : Total volume : Density : Total weight : Total water : 11/07/2018 23:03 2,419 Heel : Correctio Corrected n (m) (m) -0,027 5,02 -0,067 3,53 -0,067 4,43 -0,075 3,63 -0,075 3,33 -0,132 2,87 -0,132 3,27 -0,068 2,63 -0,068 2,53 -0,069 4,63 -0,070 4,53 0,02 4,02 -0,06 5,49 Quantit y (m3) 318,98 433,64 467,60 482,94 469,50 834,20 872,81 444,01 437,30 551,72 479,21 129,44 2.254,64 180,00 8.175,990 m3 1,025 8.380,390 MT 180,000 m3 1,000 180,000 MT 8.560,390 MT 1.4.2 FO and DO DATA OF DRAFT SURVEY HONSHU Vessel : SILVIA No : Elemen t F.O D.O Tank No 1FOT 2FOT 3FOT 4FOT DOT Ref Height (m) Trim : Sounding (m) 0,70 1,00 0,60 0,00 1,10 F.O : Total volume : V.C.F Density : Tonnes : D.O : Total volume : V.C.F Density : Tonnes : Total oil : Tonnes : Port : Nha Trang Date : 11/07/2018 23:03 INITIAL SURVEY 11/07/2018 23:03 2,419 Heel : Correction Corrected Quantity (m) (m) (m3) -0,07 0,63 144,57 -0,071 0,93 212,82 -0,06 0,54 94,30 -0,012 0,00 2,18 -0,07 1,03 58,63 453,8700 m3 0,9959 0,9700 438,45 MT 58,6300 m3 0,9890 0,8800 51,030 MT 489,480 MT Sử dụng Table 54B, 54A ASTM Table để tính trọng lượng 1.6 Draft survey record DRAFT SURVEY RECORD Port : Nha Trang ; Vessel : Honshu Silvia ; LBM (m): LOA (m) : Height (m) LBP (m) : Breadth (m) : CS (T) : 162,25 179,83 20,500 170,00 30,000 131,00 INITIAL Year : 1989 Gross Tonnage (T) : 28,514 Fd (m) : 1,450 Net Tonnage (T) : Dead Weight (T) : 19,568 35,166 Ad (m) : Md (m) : 6,300 0,000 Light ship (T) : MCTCdtbc + 0.5 : MCTCdtbc - 0.5 : Appearant draft (m) : Mean (m) : 7,657 437,649 418,849 d'F Density : ΔD1 (T) : ΔD2 (T) : d'A 1,01 -99,100 5,949 d'M 6,55 6,04 0,038 6,588 0,000 6,040 Dstbc (T) : TPCs (T/cm) LCFs (m) ΔMCTC s (T.m/cm) 23938,031 42,600 -3,813 Appearant Trim (m) : Correction (m) : Corrected draft (m) : Actually Trim (m) : Average draft (m) : Mean of mean draft (m) : Final mean (m) : B.W (T) : 8380,3 F.W (T) : 180,00 Ds (T) : D.O (T) : F.O (T) : Deductible Weight (T): Disp Corrected 51,03 for Density: Dd1 (T) : 438,45 CARGO (T) : 9049,8 (EstCOB) 5,56 -0,99 0,009 5,551 -1,037 6,070 6,055 6,047 23844,880 23449,404 14260,877 18,800 ΔD3 (T) : 395,476 Ndisp (T) : 14399,53 1.7 Ship’s draft survey report Name of Vessel Plance/Port of Foreward Draft Afterward Draft Midship Draft Foce & After Mean Draft Mean of mean Final mean Displacement Trim Correction Trim TPC LCF ΔMCTC LBP Density SHIP'S DRAFT SURVEY REPORT : HONSHU SILVIA Light Ship : : NHA TRANG Constant : Date & Time of Reading Sea Condition Mean Correction Corrected Mean Correction Corrected Mean Correction Corrected 7,657 131,000 Initial survey 11/07/2018 Smooth 5,560 0,009 5,551 6,550 0,038 6,588 6,040 0,000 6,040 6,070 6,055 6,047 23938,031 m m m m m m m m m m m m m 1,037 42,600 ΔD1 : -3,813 18,800 170,000 1,01 ΔD2 : Displacement Corrected for Trim 10 Density Correction 11 Displacement Corrected for Density 12 Total Deductible Weight Balast 8380,39 MT Fresh Water 180,00 MT M -99,100 T M 5,949 T 23844,880 -395,476 23449,404 9049,870 M T M T M T M T Fuel Oil Diesel Oil 438,45 MT 51,03 MT M 14399,534 T 13 Net Displacement 14 Total Cargo Discharging Ackowledge Nguyễn Thái Vũ EST CARGO O/B : Surveyor M 14260,877 T Part tow: DHNT02 is general cargo vessel The vessel will go from Hai Phong port to Sai Gon port which is scheduled to depart in late May and it expected to take days Make a loading plan for the trip The initial data: 1) Principal Particulars: + Load displacement (summer): D = 8730 T ; + DeadWeight tonnager (Summer Deadweight): DWT = 6030 T + Summer Draft: SD = 6.78 m + D = 8730T: KM = 6,6 m; LCB = +1,85m; MCTC = 110 Tm/cm LCF = + Length Between Perpendiculars: LBP =107 m + Maximum Breadth: Bmax = 16 m + Moulded Depth: MD = 9.5 m 2) Tank data: Table Tank data FPT FW Capacity (m3) S.G (T/m3) Total weight (T) APT FW No1 FWT No2 WBT No3 FOT No4 AWST No5 WBT No6 WBT DO.SER 108 81 143 318 320 150 220 62 310 1.000 1.000 1.000 1.025 0.9375 1.000 1.025 1.025 0.903 108 81 143 326 300 150 226 64 280 3) Condition and reserves: Table Condition and reserves ITEM (%) LIGHT WEIGHT (LS) CONSTANTS (CS) F.P.T A.P.T NO.1 FWT NO.4 AWST NO.3.F.O.T DO.SER 46 37 35 67 67 21 Weight (T) 2700.00 100.00 50.00 30.00 50.00 100.00 200.00 60.00 LCGi (m) -0.30 0.80 53.00 -55.00 -14.00 -24.00 5.80 -6.00 KGi (m) 6.68 3.00 3.00 6.00 0.40 0.40 3.50 3.50 4) Hold capacity: Table Hold capacity Holds name NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 Total Lower hold Upper hold Bale Capacity Bulk Capacity Bale Capacity Bulk Capacity 1046.00 1717.00 1120.50 746.80 4630.30 938.9 2057.9 1450.5 546.5 4993.8 610.00 1002.00 1008.50 672.20 3292.70 762.1 1057.1 843.7 730.3 3393.2 Bale Capacity Vh (m3) 1656.00 2719.00 2129.00 1419.00 7923.00 Total bale capacity: Vs = 7923.00 m3 Total bulk capacity: 8387.0 m3 5) Fuel and fresh water consumption norms: Table Fuel and fresh water consumption norms (T/day) Fuel oil Fresh water The itinerary Anchors and cargo handling Anchors and no cargo handling 25 18 12 2,5 11 6) General arrangement plan: Vh/Vs (%) 20.90 34.32 26.87 17.91 Picture General arrangement plan 7) Information about each trip Table Compulsory cargo No Cargo name Packing Shaped steel Flour Bag Cotton Unit weight (kg) SF Total weight Total volume m3/T Pi (T) SF Pi (m3) 0.6 800.00 480.00 50 1.3 700.00 910.00 Bale 100 1.4 600.00 840.00 Spare parts Crate 100 1.6 400.00 640.00 Butter Drum 100 1.7 400.00 680.00 Bean Bag 80 2.0 500.00 1000.00 Cloth Roll 75 2.1 300.00 630.00 paper Roll 200 2.2 250.00 550.00 Canned food Cartons 40 2.4 250.00 600.00 10 Silk Case 40 2.4 200.00 480.00 11 Grocery Case 60 2.8 200.00 560.00 4600.00 7370.00 Table Custom cargo No Cargo name Steel plates Timber Packing Unit weight (kg) SF m3/T Total weight Pi (T) Note 0.4 Bundle 60 1.8 2.1 Tính lượng hàng tối đa nhận lên tàu Dcmax Dcmax = (D – LS) – Dst – CS = 8730 – 2700 – 490 – 100 = 5440 T 2.2 Xác định trọng lượng hàng tự chọn để tận dụng hết trọng tải dung tích: Tổng dung tích hàng bao tàu = Trọng tải tịnh chuyến = Trọng lượng hàng cố định = Thể tích hàng cố định trọng lượng = Trọng tải tịnh lại = Dung tích hầm lại = 7923 00 5440 4600 00 7370 00 840.0 553.0 m3 T T m3 2.3 Tính toán dự kiến phân phối trọng lượng hàng xuống hầm T m3 Trọng lượng hàng hóa tự chọn : Gọi lượng thépUpper Pn , Lower trọng lượng gỗ Pnh Upper HoldtrọngTotal Total hold hold weight T hold Wei Pn =volume 685.00 (T) (T) (m3) Vol Vol Pnh = 155.00 T (m3) (m3) 1046,00 2719,000 1002,000 1717,000 1008,50 2129,000 1120,500 1419,00 672,200 746,800 1656,000 610,000 Lower hold Wei (T) Bảng Phương án phân phối hàng Upper hold Uh (m3/T ) Lower hold Uh (m3/T ) Vh/Vs (%) 1137,000 454,800 682,200 1,340 1,530 20,900 1867,000 746,800 1120,200 1,340 1,530 34,320 1462,000 584,800 877,200 1,720 1,280 26,870 974,000 389,600 584,400 1,730 1,280 17,910 4630,30 7923,000 3292,700 5440,000 2176,000 3264,000 100,000 2.4 Bố trí xếp hàng hầm : Bảng Cargo list No Cargo name Steel plates 0,4 685,000 274,000 Shaped steel 0,6 800,000 480,000 Flour Cotton Spare parts Butter Timber Bag Bale Crate Drum Bundle 50 100 100 100 60 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 700,000 600,000 400,000 400,000 155,000 910,000 840,000 640,000 680,000 279,000 Bean Bag 80 500,000 1000,000 10 Roll Roll 75 200 2,1 2,2 300,000 250,000 630,000 550,000 Cartons 40 2,4 250,000 600,000 12 Cloth paper Canned food Silk Case 40 2,4 200,000 480,000 13 Grocery Case 60 2,8 200,000 560,000 11 Σ Unit Wei (Kg) Backing SF(m3/T) Total Wei (T) Total Vol (m3) 5440,000 7923,000 Bảng 9.1 Phương án chất xếp Total volume Upper hold Lower hold (m3) Vol (m3) Vol (m3) Total weight (T) 610,000 1002,000 1008,500 1046,000 1717,000 1120,500 1137,000 1867,000 1462,000 454,800 746,800 584,800 672,200 746,800 974,000 3292,700 4630,300 5440,000 Hold 1656,000 2719,000 2129,000 1419,00 7923,000 Cargo name 1up Bean 532,800 682,200 1120,200 877,200 Upper hold Uh (m3/T ) 1,340 1,340 1,720 Lower hold Uh (m3/T ) 1,530 1,530 1,280 20,900 34,320 26,870 389,600 584,400 1,730 1,280 17,910 2176,000 3264,000 Upper hold Wei (T) 266,400 Lower hold Wei (T) Vh/Vs (%) 100,000 Chiều cao 3,057 KGi 8,471 1up 1lo 1lo 1lo Steel plates Canned food Flour Shaped steel 77,200 SUB TOTAL 610,000 2up 2up 480,000 361,028 2up 2lo 2lo 2lo Silk Flour Shaped steel Butter Cotton 3up 3up 3up 3Lo 3Lo 3Lo Grocery paper Shaped steel Bean Cloth Steel plates SUB TOTAL Spare parts 4up Bean 4up Butter Shaped 4up steel 4lo Timber Spare 4lo parts Shaped 4lo steel Steel 4lo plates SUB TOTAL 4up GRAND TOTAL 0,443 6,721 482,400 201,000 2,767 5,116 514,280 395,600 2,950 2,258 49,320 82,200 0,283 0,641 678,800 9,500 1046,00 1138,200 160,972 459,400 200,000 277,714 1,68 1,26 9,16 7,69 268,286 400,000 0,56 2,38 6,78 5,31 600,000 2,94 2,66 123,125 0,69 0,84 1123,125 9,500 680,000 840,000 Spare parts SUB TOTAL 193,000 197,000 1002,00 1717,000 560,000 299,228 1869,125 149,273 746,000 200,000 136,013 2,50 1,34 8,75 6,83 248,788 162,263 300,000 0,67 1,45 2,81 5,83 3,87 2,65 414,938 0,74 0,87 877,200 9,500 324,525 630,000 165,975 1008,50 1120,500 1462,001 584,801 19,200 12,000 0,129 9,936 472,000 153,000 236,000 90,000 3,160 1,024 8,292 6,200 28,000 46,666 0,187 5,594 672,200 3292,70 279,000 155,000 1,868 4,566 380,000 237,500 2,544 2,360 31,200 52,000 0,209 0,983 56,600 141,500 0,379 0,689 9,500 746,800 4630,30 970,666 384,666 586,000 5440,0 2174,867 3265,125 2.4 Tính toán KG LCG hầm: (Hai phương án) Bảng 10.1 Hold calculation table HẦM NO.1 UPPER NO.1 UPPER NO.1 LOWER NO.1 LOWER NO.1 LOWER SUB.TOTAL NO.2 UPPER NO.2 UPPER NO.2 UPPER NO.2 LOWER NO.2 LOWER NO.2 LOWER SUB.TOTAL NO.3 UPPER NO.3 UPPER NO.3 UPPER NO.3 LOWER NO.3 LOWER NO.3 LOWER SUB.TOTAL NO.4 UPPER NO.4 UPPER NO.4 UPPER NO.4 UPPER NO.4 LOWER NO.4 LOWER NO.4 LOWER NO.4 LOWER SUB.TOTAL GRAND TOTAL TÊN HÀNG Weight (T) LCG (m) L.Moment (T.m) Bean Steel plates Silk Flour Shaped steel 266,400 193,000 201,000 395,600 82,200 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 10949,040 7932,300 8261,100 16259,160 3378,420 8,471 6,721 5,116 2,258 0,641 1138,200 41,100 46780,020 4,857 V.Moment (T.m) 2256,801 1297,245 1028,405 893,224 52,727 5528,402 200,000 277,714 268,286 400,000 600,000 123,125 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 4520,000 6276,336 6063,264 9040,000 13560,000 2782,625 9,162 7,693 6,781 5,312 2,656 0,844 1832,335 2136,402 1819,284 2124,752 1593,652 103,943 1869,125 22,600 42242,225 5,142 9610,369 200,000 136,013 248,788 162,263 300,000 414,938 -26,9 -26,9 -26,9 -26,9 -26,9 -26,9 -5380,000 -3658,736 -6692,397 -4364,861 -8070,000 -11161,821 8,751 6,834 5,833 3,870 2,646 0,870 1750,124 929,462 1451,189 628,007 793,876 361,126 1462,001 -26,900 -39327,816 4,045 5913,784 12,000 236,000 90,000 46,666 155,000 237,500 52,000 141,500 -41,9 -41,9 -41,9 -41,9 -41,9 -41,9 -41,9 -41,9 -502,800 -9888,400 -3771,000 -1955,305 -6494,500 -9951,250 -2178,800 -5928,850 9,936 8,292 6,200 5,594 4,566 2,360 0,983 0,689 119,229 1956,813 557,961 261,037 707,732 560,485 51,137 97,561 970,666 -41,900 -40670,905 4,442 4311,953 5440,0 1,659 9023,523 4,663 25364,508 Butter Flour Shaped steel Grocery Canned food Cotton Cloth paper Steel plates paper Cotton Spare parts Spare parts Bean Butter Shaped steel Timber Spare parts Shaped steel Steel plates KG (m) 2.5 Tính toán kiểm tra ổn định, mớn nước, hiệu số mớn nước cảng xếp: Bảng 11.1.a Loading conditions calculation table(summary cảng xếp) ITEM LIGHT (% ) Weight (T) LCGi (m) L.Moment (T.m) KGi (m) V.Moment (T.m) 2700 -0,3 -810 6,68 18036 WEIGHT CONSTANTS 46 37 35 67 67 21 F.P.T A.P.T NO.1 FWT NO.4 AWST NO.3.F.O.T DO.SER NO.1 HOLD NO.2 HOLD NO.3 HOLD 100 50 30 50 100 200 60 1138,200 1869,125 1462,000 80 2650 -1650 -700 -2400 1160 -360 46780,020 42242,225 39327,816 40670,905 3 0,4 0,4 3,5 3,5 4,857 5,142 300 150 180 20 40 700 210 5528,402 9610,369 4,045 5913,784 4,442 4311,953 8729,9916 0,801 6993,523 * * * * SUMMARY * * * * TRIM 8730 0,83 (m) 0,801 6,78 LCG (m) 6,36 KB (m) MID.B 7,20 1,85 (m) 5,155 45000,508 970,666 NO.4 HOLD 0,8 53 -55 -14 -24 5,8 -6 41,1 22,6 -26,9 -41,9 TOTAL x DISPT (T) DRAFT AT C.F DRAFT (F) (m) (m) DRAFT (A) (m) DRAFT (M) (m) 6,78 MID.F (m) GM (m) DRAFT (EQ) (m) 6,78 MTC (T.m) 110 G0M (m) T.P.C (T) T.KM (m) KG (m) 6,6 5,155 BG (m) 1,445 Bảng 11.2.a Loading conditions calculation table ITEM (%) LIGHT WEIGHT TOTAL x Weight (T) 2700.00 8730.00 LCGi L.Moment (m) (T.m) -0.30 -810.00 LCG ΣL.Moment KGi V.Moment (m) (T.m) 6.68 18036.00 KG ΣV.Moment * * * * SUMMARY * * * * Nhận xét: a Chiều cao ổn định : GM = 1.45 m ( Đảm bảo yêu cầu ổn định tàu, tàu lắc cứng) b Hiệu mớn nước T = -0.83 m ( Chúi lái đạt yêu cầu) c Mớn nước Với tâm F gần mặt phẳng sườn tàu mớn mũi, lái tính gần : dA = 7.20 m dF = 6.36 m 2.6 Tính toán kiểm tra ổn định, mớn nước, hiệu số mớn nước cảng dỡ: Tiêu hao nước ngọt: 18 x = 90 (T) Tiêu hao FO: 25 x = 125 (T) Xem trọng tâm két không thay đổi Bảng 11.1.b Loading conditions calculation table Weight (T) LCGi (m) L.Moment (T.m) KGi (m) V.Moment (T.m) LIGHT WEIGHT 2700 -0,3 -810 6,68 18036 CONSTANTS NO.1 FWT 46 37 35 100 40 0 0,8 53 -55 -14 80 2120 0 3 0,4 300 150 180 20 NO.4 AWST 67 100 -24 -2400 0,4 40 NO.3.F.O.T 67 21 75 60 5,8 -6 435 -360 700 210 NO.1 HOLD 1138,2 41,1 46780,020 NO.2 HOLD 1869,1 22,6 42242,225 NO.3 HOLD 1462 -26,9 NO.4 HOLD 970,67 -41,9 3,5 3,5 4,85 5,14 4,04 4,44 ITEM F.P.T A.P.T DO.SER TOTAL DISPT (%) x (T) 39327,816 40670,905 8514,9 0,950 8088,523 * * * * SUMMARY * * * * TRIM 8730 0,71 (m) 5,285 T.P.C (T) 5528,402 9610,369 5913,784 4311,953 45000,508 DRAFT AT (m) C.F DRAFT (F) (m) 6,78 LCG (m) 6,42 KB (m) MID.B (m) DRAFT (A) (m) 7,14 DRAFT (M) (m) 6,78 DRAFT (EQ) (m) 6,78 0,950 T.KM (m) KG (m) 1,85 BG (m) MID.F (m) GM (m) MTC (T.m) 110 G0M (m) 6,6 5,285 1,315 Nhận xét a Chiều cao ổn định : GM = 1.32 m ( Đảm bảo yêu cầu ổn định tàu, tàu lắc cứng) b Hiệu mớn nước T = c Mớn nước -0.70 m ( Chúi lái đạt yêu cầu) Với tâm F gần mặt phẳng sườn tàu mớn mũi, lái tính gần : dA = 7.13 m dF 6.43 m = 2.7 Vẽ sơ đồ chất xếp hàng hóa: ... đọc sử dụng hồ sơ tàu tự lập sơ đồ chất xếp hàng đảm bảo an tồn cho tàu, hàng hố người Đối với sinh viên theo học nghành khoa học hàng hải việc nắm bắt trình chết xếp giúp cho sinh viên hoạt động...MỞ ĐẦU Môn học Chất xếp bảo quản hàng hoá tàu biển nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức hàng hoá bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức ổn định sức bền tàu giúp cho học sinh đọc sử dụng... tâm F gần mặt phẳng sườn tàu mớn mũi, lái tính gần : dA = 7.13 m dF 6.43 m = 2.7 Vẽ sơ đồ chất xếp hàng hóa:
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án xếp dỡ hàng hóa đại học nha trang, đồ án xếp dỡ hàng hóa đại học nha trang, 7 Ship’s draft survey report, 4 Tính toán KG và LCG của từng hầm: (Hai phương án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay