Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:44

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA C I Mục tiêu: - Biết viết chữ hoa C (Theo cở chữ vừa nhỏ) - Biết viết câu ứng dụng" Chia sẻ bùi"( Theo cở chữ nhỏ); Viết tả, nét nối quy định - Giáo dục HS ý thức tự giác học tập,ý thức viết đúng, đẹp tính cẩn thận trình bày II Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ C, bảng phụ - Vở tập viết, bút III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung/ TG Hoạt động Giáo viên 1.Kiểm tra - Chấm tập viết nhà 3' Bài Hoạt độngcủa Học sinh - Nhận xét, đánh giá - Dẫn dắt, ghi tên HĐ1: DH -Giới thiệu mẫu chữ cách viết hoa - Chữ C có độ cao li ? (7-8') - HD cách viết quy trình viết - HD yêu cầu viết bảng - HS nhắc lại tên học - Quan sát, phân tích - li - Theo dõi GV viết mẫu - Viết bảng (2-3 lần) HĐ2:DH viết - Nhận xét cách viết - sửa sai câu ứng - Giới thiệu câu ứng dụng: dụng (10') Chia sỴ ngät bïi - Em hiểu nghĩa cụm từ Chia sẻ bùi ? -2-3 HS đọc cụm từ - yêu thương, đùm bọc lẫn - Yêu cầu quan sát nhận xét độ cao chữ - HS quan sát nêu - DH cách viết nối nét chữ - Viết bảng (2-3 lần) "Chia" HĐ3: Thực hành (12') - Uốn nắn chữ viết cho HS yếu nhận xét - HD viết vào -Nhắc nhở học sinh khoảng cách chữ - Lắng nghe Gv hướng dẫn - Viết vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Chấm nhận xét chữ viết HS Củng cốdặn dò (1-2') -Nhận xét tiết học -Dặn học sinh -Về hoàn thành nhà ... Yêu c u quan sát nhận xét độ cao chữ - HS quan sát nêu - DH c ch viết nối nét chữ - Viết bảng (2- 3 lần) "Chia" HĐ3: Th c hành ( 12' ) - Uốn nắn chữ viết cho HS yếu nhận xét - HD viết vào -Nh c nhở... vào -Nh c nhở h c sinh khoảng c ch chữ - Lắng nghe Gv hướng dẫn - Viết vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Chấm nhận xét chữ viết HS C ng c dặn dò (1 -2' ) -Nhận xét tiết h c -Dặn h c sinh -Về hoàn...H 2: DH viết - Nhận xét c ch viết - sửa sai c u ứng - Giới thiệu c u ứng dụng: dụng (10') Chia sỴ ngät bïi - Em hiểu nghĩa c m từ Chia sẻ bùi ? -2- 3 HS đ c cụm từ - yêu thương, đùm b c lẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay