Sơ lược về Chính phủ điện tử EGOV

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:14

E-GOV – CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ I Khái niệm chức phủ điện tử Khái niệm Chính phủ Điện tử (e-Government) tên gọi phủ mà hoạt động nhà nước "điện tử hóa", "mạng hóa" Theo nghĩa cụ thể “Chính phủ điện tử việc sử dụng cơng nghệ thông tin, mà đặc biệt Internet, cơng cụ để hỗ trợ nhằm đạt đến phủ hoạt động hiệu nhất” Chính phủ điện tử (e-gov) hiểu theo nhiều nghĩa, điều phụ thuộc vào mức độ ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động quản lý công, khả ưu tiên sách, khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin phủ cụ thể Một mơ hình phủ điện tử hiệu bao gồm mô thức giải quan hệ tương tác thơng tin ba chủ thể: phủ, doanh nghiệp dân chúng Đặc trưng Thứ nhất, phủ điện tử đưa phủ tới gần dân đưa dân tới gần phủ Thứ hai, phủ điện tử làm minh bạch hóa hoạt động phủ, chống tham nhũng, quan liêu, độc quyền Thứ ba, phủ điện tử giúp phủ hoạt động có hiệu quản lý phục vụ dân (cải cách hành nâng cao chất lượng dịch vụ công) Mục tiêu Mục tiêu chung phủ điện tử để cải tiến mối tác động qua lại ba chủ thể: Chính phủ, người dân doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiến trình trị, xã hội kinh tế đất nước, tiến đến Chính phủ đại Theo kinh nghiệm nước phát triển có mục tiêu lớn thường đặt cho phủ điện tử: (1) Nâng cao suất tính hiệu quan phủ Việc rà sốt, tái lập lại qui trình thủ tục để giảm bớt nạn quan liêu, hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ, nâng cao suất mặt hành tăng cường tiết kiệm thời gian trung dài hạn Đây lợi ích mà ứng dụng cơng nghệ thơng tin đem lại (2) Tạo mơi trường kinh doanh tốt hơn: Việc sử dụng công nghệ thông tin hoạt động Chính phủ việc xây dựng sở hạ tầng thông tin tạo môi trường thúc đẩy kinh doanh thông qua việc cải thiện mối tác động qua lại tương tác quan nhà nước doanh nghiệp Bằng việc tập trung giảm bớt khâu rườm rà thủ tục, trọng đến việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng hiệu tạo điều kiện thu hút đầu nhiều (3) Cải thiện phương thức giao dịch cung ứng dịch vụ công: Khách hàng trực tuyến, xếp hàng Điều liên quan trực tiếp đến việc cung cấp cách hiệu hàng hóa dịch vụ cơng cộng cho người dân thơng qua việc phản hồi nhanh chóng Chính phủ Mục tiêu hướng đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cơng cộng qua hệ thống máy tính mạng máy tính chủ yếu, với tham gia tối thiểu cán bộ, nhân viên máy (4) Tăng cường điều hành có hiệu phủ tham gia rộng rãi người dân: Nâng cao tính minh bạch tin cậy thông tin qua việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành, mở hội cho người dân chủ động tham gia góp ý vào vấn đề điều hành hoạch định sách Công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin cách đầy đủ nhanh chóng Việc phổ biến rộng rãi thơng tin hỗ trợ việc trao quyền cho người dân trình đưa định quan nhà nước Tính minh bạch thơng tin khơng thể dân chủ mà gây dựng nên tin cậy nhà lãnh đạo tính hiệu điều hành Mặt khác, nhằm vào mục tiêu chống tham nhũng Tuy nhiên, cần thực kết hợp với chế khác trở nên có hiệu lực đầy đủ (5) Nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng vùng sâu, vùng xa: cơng nghệ thơng tin giúp cho Chính phủ vươn tới nhóm, cộng đồng này, hỗ trợ nâng cao chất lượng sống người dân cách tạo điều kiện cho họ tham gia vào hoạt động trị cung cấp tối đa dịch vụ hàng hóa dụng cụ thiết yếu Giai đoạn Một mơ hình phủ điện tử sử dụng rộng rãi, hãng vấn nghiên cứu Gartner xây dựng nên, bốn giai đoạn (hay thời kỳ) q trình phát triển Chính phủ điện tử - Thơng tin: giai đoạn đầu, phủ điện tử có nghĩa diện trang web cung cấp cho cơng chúng thơng tin (thích hợp) Giá trị mang lại chỗ cơng chúng tiếp cận thơng tin Chính phủ, quy trình trở nên minh bạch hơn, qua nâng cao chất lượng dịch vụ Với dịch vụ phủ với phủ (G2G), quan Chính phủ trao đổi thông tin với phương tiện điện tử, internet mạng nội - Tương tác: giai đoạn thứ hai, tương tác Chính phủ công dân thông qua nhiều ứng dụng khác Người dân trao đổi trực tiếp qua thư điện tử, sử dụng công cụ tra cứu, tải xuống biểu mẫu tài liệu Các tương tác giúp tiết kiệm thời gian Thực tế, việc tiếp nhận đơn từ thực trực tuyến 24 ngày Thông thường, động tác thực bàn tiếp dân hành Về mặt nội (G2G), tổ chức Chính phủ sử dụng mạng LAN, intranet thư điện tử để liên lạc trao đổi liệu Rõ ràng giai đoạn thực thực cải cách hành (với chế cửa điện tử, chế cửa liên thông điện tử) theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ - Giao dịch: với giai đoạn thứ ba, tính phức tạp cơng nghệ có tăng lên, giá trị khách hàng (trong dịch vụ phủ với cơng dân - G2C phủ với doanh nghiệp G2B) tăng theo Các giao dịch hồn chỉnh thực mà kh ơng cần đến quan hành Có bốn dạng dịch vụ cụ thể cung cấp thơng qua phủ điện tử: Một là, Chính phủ với Cơng dân (Government-to-citizen - G2C): bao gồm phổ biến thông tin tới công chúng, dịch vụ công dân gia hạn giấy phép, cấp giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn kê khai biểu mẫu nộp thuế thu nhập hỗ trợ người dân địch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, thơng tin bệnh viện, thư viện dạng dịch vụ khác Hai là, Chính phủ với doanh nghiệp (Government-to-business - G2B): bao gồm nhiều dịch vụ khác trao đổi Chính phủ cộng đồng doanh nghiệp bao gồm việc phổ biến sách, qui định thê chế Các dịch vụ cung cấp bao gồm truy xuất thông tin kinh doanh, tải mẫu đơn, gia hạn giấy phép, đăng ký kinh doanh, xin cấp phép nộp thuế Các dịch vụ cung cấp thông qua giao dịch G2B hỗ trợ việc phát triển kinh doanh, đặc biệt phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việc đơn giản hóa thủ tục xin cấp phép, hỗ trợ trình phê duyệt yêu cầu doanh nghiệp vừa nhỏ thúc đẩy kinh doanh phát triển Ở mức cao hơn, dịch vụ G2B bao gồm việc mua sắm điện tử trao đổi trực tuyến Chính phủ với nhà cung cấp để mua sắm hàng hóa dịch vụ cho Chính phủ Một ví dụ điển hình website mở đấu thầu Việc mua sắm điện tử làm cho trình đấu thầu trở nên minh bạch cho phép doanh nghiệp nhỏ tham gia đấu thầu dự án lớn Chính phủ Hệ thống giúp cho Chính phủ tiết kiệm chi tiêu thơng qua việc cắt giảm chi phí cho mơi giới trung gian chi phí hành Ba là, Chính phủ với người lao động (Government-to-employees - G2E): Các dịch vụ G2E bao gồm dịch vụ G2C dịch vụ chuyên ngành khác dành riêng cho cơng chức Chính phủ việc cung cấp đào tạo phát triển nguồn nhân lực qua cải tiến chức hành hàng ngày cách thức giải công việc với người dân Bốn là, Chính phủ với Chính phủ Government-to-government - G2G): dịch vụ G2G triển khai hai cấp độ: Ở địa phương nước cấp độ quốc tế: Các dịch vụ G2G giao dịch Chính phủ trung ương/quốc gia quyền địa phương, vụ công ty có quan có liên quan Đồng thời, dịch vụ G2G giao dịch Chính phủ sử dụng cơng cụ mối quan hệ quốc tế ngoại giao Có thể lấy ví dụ dịch vụ trực tuyến như: Đăng ký thuế thu nhập, đăng ký thuế tài sản, gia hạn/cấp giấy phép, thị thực hộ chiếu, biểu qua mạng Giai đoạn phức tạp vấn đề an ninh cá thể hóa, chẳng hạn chữ ký số (chữ ký điện tử) cần thiết phép thực việc chuyển giao dịch vụ cách hợp pháp Về khía cạnh doanh nghiệp, Chính phủ điện tử bắt đầu với ứng dụng mua bán trực tuyến Ở giai đoạn này, quy trình nội (G2G) phải thiết kế lại để cung cấp dịch vụ tốt Chính phủ cần luật quy chế phép thực giao dịch không sử dụng tài liệu giấy - Chuyển hóa: giai đoạn thứ hệ thống thơng tin tích hợp lại cơng chúng hưởng dịch vụ phủ với cơng dân (G2C) phủ với doanh nghiệp (G2B) bàn giao dịch (điểm giao dịch ảo) Ở giai đoạn này, tiết kiệm chi phí, hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng đạt mức cao Không thiết bước phát triển dịch vụ phải nằm giai đoạn Quả thực, điều quan trọng phải biết lọc số dịch vụ cần đưa sang giai đoạn giai đoạn đưa mơ hình vai trò động để tiến lên làm tiếp Về vấn đề trọng tâm dịch vụ phủ với cơng dân phủ với doanh nghiệp (G2C G2B), với (G2C) nên đặt trọng tâm vào giai đoạn ban đầu Tuy nhiên, với G2B nên tập trung nỗ lực đạt giai đoạn giai đoạn đích cuối giai đoạn (nhưng mục tiêu dài hạn từ 10 đến 15 năm) II Chính phủ điện tử nước giới Đối với Ấn Độ Bao gồm 28 bang, điều hành phủ liên bang có thủ New Delhi Dân số: 1.06 tỷ người Diện tích: 3.3 triệu km2 GDP: 3,022 tỷ US$, tính theo đầu người 2,900 US$ Chính thể: Hệ thống nhà nước liên bang với phủ lập hiến * Kế hoạch hành động sách thúc đẩy phát triển phủ điện tử - Kế hoạch: Triển khai thí điểm mạng lưới cửa, giới thiệu phổ cập công nghệ, nhận thức thông tin Công khai cung cấp thông tin cho cộng đồng Xây dựng hệ thống an toàn liệu Luật giao dịch điện tử (thiết lập quan an ninh mạng, ban hành sách quốc gia bảo đảm an ninh, tự cá nhân bảo mật liệu) Đào tạo công nghệ thơng tin - Chính sách: Đạo luật cơng nghệ thông tin năm 2000 – luật quản lý nhà nước giao dịch điện tử Luật hội tụ công nghệ năm 2001 – hội tụ dịch vụ internet, truyền thơng truyền hình, tạo lập môi trường thể chế cho dịch vụ Chương trình năm 2000 phủ điện tử - xây dựng lộ trình hoạch định cácc dự án phủ điện tử (bao gồm chuẩn cơng nghệ, chế cung cấp chiến lược phát triển nguồn nhân lực) Luật tự thông tin năm 2002 – cung cấp thơng tin phủ cho công dân, làm cho quan nhà nước quản lý cởi mở, minh bạch trở nên tin cậy Hàn quốc Gồm tỉnh thành phố trực thuộc Thủ đô: Seoul Dân số: 48.6 triệu Diện tích: 98,480 km2 GDP bình qn đầu người: 17,700$ Chính thể: cộng hòa nghị viện * Kế hoạch dự án - Kế hoạch: Xây dụng mạng thông tin quốc gia (1987 – 1996) – thiết lập liệu (chứng minh thư nhân dân, thủ tục thông quan, kê khai đăng ký đất đai, phương tiện giao thơng,…) Chương trình xúc tiến tin học hóa (1996 – 1998) – hỗ trợ tin học hóa tồn quốc xây dựng cổng thông tin tốc độ cao phạm vi nước Chương trình đường trục quốc gia Hàn Quốc (1999 – 2002) – kế hoạch tổng thể (lần 2) xúc tiến tin học hóa Tầm nhìn phủ điện tử Hàn Quốc 2006 (triển khai từ năm 2002) - Dự án Cải cách việc cung cấp dịch vụ cơng phủ Tăng cường hệ thống sách quản lý hành Tạo sở cho phủ điện tử Singapore Bao gồm 84 xã phường Dân số: 4,34 triệu người Diện tích: 692 km2 GDP: 109,1 tỷ USD, bình qn đầu người: 23 700USD Chính thể: hệ thống phủ dân cử * Kế hoạch, chương trình chiến lược dự án - Kế hoạch: Kế hoạch tin học hóa quốc gia (1980 – 1985) Kế hoạch công nghệ thông tin quốc (1986 – 1991) Chương trình đảo quốc thơng tin (1992 – 2000) Chương trình Infocomm kỷ 21 (2000 – 2003) - Chương trình chiến lược: Knowledge Based Workforce – cho phép công chức nhà nước tiếp tục học hỏi chia sẻ kinh nghiệm công tác Electronic Services Delivery – dịch vụ công cần cải cách cung ứng hình thức điện tử Technology Experimentation – quan nhà nước khuyến khích thử nghiệm cơng nghệ Operational Efficiency Improvement – nhận dạng đầu vào hệ thống kỷ nguyên internet Adaptive and Robust Infocomm Infrastructure – sở hạ tầng thực thiết kế chuẩn nhằm hỗ trợ tầm nhìn phủ điện tử Infocomm Education – chương trình đào tạo ICT trước bước ứng dụng hệ thống nhằm cải thiện dịch vụ qui trình làm việc III Chính phủ điện tử Việt Nam Từ năm 2000, Đảng, Nhà nước ta quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước, xác định động lực góp phần thúc đẩy cơng đổi tạo khả tắt, đón đầu để thực thắng lợi cơng nghiệp hóa, đại hóa Năm 2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 36-NQ/TW đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế với quan điểm “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tất lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm Ưu tiên ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp…” Nghị xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 “triển khai có hiệu chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhiều lĩnh vực” Cụ thể hóa chủ trương Đảng, năm 2015, Chính phủ có Nghị tập trung Chính phủ điện tử nhằm“Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan Nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày tốt Nâng vị trí Việt Nam Chính phủ điện tử theo xếp hạng Liên Hợp Quốc Công khai, minh bạch hoạt động quan Nhà nước môi trường mạng” Thách thức Theo thông tin báo VTV năm 2018, Việt Nam xếp hạng 89/193 quốc gia số phủ điện tử, số dịch vụ công tăng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến hầu hết tỉnh chưa cao dù 63 tỉnh thành kết nối liên thông quản lý văn Hà Nội lãnh đạo Thành phố thể rõ tâm với giai đoạn tăng tốc xây dựng phủ điện tử vừa thông qua loạt hoạt động xúc tiến đầu tư, ký kết với đối tác chiến lược để bắt tay vào xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, tạo nên tảng cho việc triển khai phủ điện tử Vậy với nhiều địa phương phủ điện tử khơng khái niệm trừu tượng mà trở thành hành động cụ thể Tuy nhiên, theo chun gia có nút thắt cần giải để lộ trình đạt mục tiêu đề Tuy nhiên, việc tin học hóa hành đem lại nhiều bất lợi Một bất lợi cho quan có thẩm quyền phải tăng chi phí an ninh Để bảo vệ riêng thông tin mật liệu phải có biện pháp bảo mật (để chống công, xâm nhập, ăn cắp liệu từ bên ngoài, hay hacker), mà đòi hỏi chi phí bổ sung Đơi quyền phải thuê mướn quan nhân độc lập, khách quan để giám sát, bảo đảm quản lý thông tin cá nhân không bị nhà nước lạm dụng trái hiến pháp bảo vệ người dân cung cấp thông tin cho người dân Một bất lợi chức hệ thống sử dụng phải cập nhật nâng cấp liên tục, để thích ứng với tình cơng nghệ Các hệ thống khơng tương thích với khơng tương thích với hệ điều hành khơng thể hoạt động độc lập (ngoại tuyến) mà không cần liên kết hay phụ thuộc với thiết bị khác Đối với người dân, việc tập hợp lưu trữ thông tin cá nhân họ đưa đến việc bị kiểm soát đời sống riêng tư, bị quan nhà nước lạm dụng; chưa kể đến việc thông tin cá nhân bị rò rĩ, ăn cắp liệu, lưu truyền trái phép hay dùng cho mục đích thương mại họ khơng có phương tiện hay sở pháp lý để biết (và để xin xóa) thơng tin cá nhân bị lưu trữ giám sát mức độ xác thông tin [2] Mặt khác, việc xây dựng sở liệu quốc gia đòi hỏi chung tay hệ thống hành để đảm bảo tính thống dùng chung Đây q trình lâu dài khó khăn phức tạp Thuận lợi Chính phủ điện tử phủ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết lúc cho việc định Chính phủ điện tử lý tưởng phủ cung cấp đầy đủ thông tin, thời điểm cho người định, lợi lớn cơng nghệ thơng tin Chính phủ điện tử sử dụng cơng nghệ thơng tin để tự động hố thủ tục hành phủ, áp dụng cơng nghệ thơng tin vào quy trình quản lý, hoạt động phủ tốc độ xử lý thủ tục hành nhanh nhiều lần Chính phủ điện tử cho phép cơng dân truy cập tới thủ tục hành nà thơng qua phương tiện điện tử, ví dụ như: Internet, điện thoại di động, truyền hình tương tác Chính phủ điện tử giúp cho doanh nghiệp làm việc với phủ cách dễ dàng thủ tục hiểu, hướng dẫn bước công việc đảm bảo thực tốt, tin cậy Mọi thông tin kinh tế mà phủ có cung cấp đầy đủ cho doanh nghiệp để hoạt động hiệu Đối với công chức, công nghệ thông tin dùng phủ điện tử cơng cụ giúp họ hoạt động hiệu hơn, có khả dáp ứng nhu cầu công chúng thông tin truy cập xử lý chúng Đối với người dân doanh nghiệp Giảm thiểu thời gian cho công dân, doanh nghiệp người lao động truy nhập sử dụng dịch vụ phủ giảm thiếu chi phí nhân dân Khuyến khích tham gia cộng đồng vào hoạt động phủ Đối với Chính phủ Giảm “ nạn giấy tờ ” văn phòng – cơng sở, tiết kiệm thời gian, hợp lý hố việc vận hành cơng việc, cho phép quan Chính phủ cung cấp dịch vụ chất lượng cao giảm ngân sách chi tiêu phủ Giải pháp Giai đoạn 2018 - 2020, ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý, kiểm kê chia sẻ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, xác thực điện tử, đầu ứng dụng công nghệ thông tin Giai đoạn 2021 - 2025: 100% Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh kết nối, chia sẻ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh hệ thống thông tin cửa điện tử phải xác thực điện tử; 40% người dân doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử xác thực định danh điện tử thơng suốt hợp Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp chủ yếu gồm: 1- Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử; 2- Xây dựng tảng cơng nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu phát triển Chính phủ điện tử giới; 3- Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thơng tin với cải cách hành chính, đổi lề lối làm việc nhằm chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa, tích hợp, chia sẻ liệu quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đổi phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp; 4- Bảo đảm nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; 5- Thiết lập chế bảo đảm thực thi với mục tiêu, tiêu đo lường kết cụ thể, chế theo dõi, giám sát, trách nhiệm giải trình, xử lý kịp thời vướng mắc nguồn lực tài chính, người để bảo đảm thực thi V Tài liệu tham khảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử https://bitly.vn/lka Global e-Government Readiness Report 2005: from e-Government to E-inclusion" UNPAN 2005 Global e-Government Readiness Report 2008: From E-Government to Connected Governance UNPAN 2008 Global e-Government Readiness Report 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis UNPAN 2010 Review of the e-Government solution evolution The Cluster Competiveness Group 2007 Measuring the Information Society 2010 International Telecommunication Union 2010 Chatillon, Georgees Confidence in E-Government: The Outlook for Legal Framework for Personal Data and Privacy [book auth.] Mehdi Khosrow-Pour Practicing EGovernment: A Global Perspective s.l : Idea Group Inc., 2005 ... dựng phát triển Chính phủ điện tử; 2- Xây dựng tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu phát triển Chính phủ điện tử giới; 3- Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử gắn kết chặt... thống thông tin cửa điện tử phải xác thực điện tử; 40% người dân doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử xác thực định danh điện tử thông suốt hợp Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp... Chính phủ điện tử nhằm“Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan Nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày tốt Nâng vị trí Việt Nam Chính phủ điện tử theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ lược về Chính phủ điện tử EGOV, Sơ lược về Chính phủ điện tử EGOV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay