Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc (Luận văn thạc sĩ)

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:57

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộcNghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MAI VĂN THANH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY THEO HÌNH “VAI MẪU” ĐỐI VỚI KỊCH HÁT DÂN TỘC Ngành: Kỹ thuật phần mềm Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã Số: 8480103.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THẾ DUY TS NGÔ THỊ DUYÊN Hà Nội – 2018 LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn trân trọng muốn dành tới PGS.TS Bùi Thế Duy, TS Ngô Thị Duyên người thầy, người cô dìu dắt hướng dẫn tơi suốt q trình làm luận văn, bảo định hướng thầy, cô giúp tự tin nghiên cứu vấn đề cần giải đề tài, để có kiến thức phù hợp áp dụng vào đề tài giao nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu làm khóa luận cách thuận lợi Tơi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ từ đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện bảo tồn phát huy di sản văn hoá phi vật thể" mã số ĐTĐL.CN-34/16 Cuối xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tạo điều kiện để học hồn thành tốt khố học Mặc dù cố gắng nhiều, chắn trình học tập luận văn khơng khỏi thiếu sót Tôi mong thông cảm bảo tận tình thầy bạn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Mai Văn Thanh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, nội dung trình bày luận văn “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo hình “vai mẫu” kịch hát dân tộc” thực hướng dẫn PGS.TS Bùi Thế Duy TS Ngô Thị Duyên Tôi trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo, cơng trình nghiên cứu liên quan nước quốc tế Tất tham khảo từ nghiên cứu liên quan nêu nguồn gốc cách rõ ràng từ danh mục tài liệu tham khảo luận văn Học viên thực luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Mai Văn Thanh ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục thuật ngữ v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Mở đầu Chương Tổng quan quy trình phát triển phần mềm 1.1 Quy trình phát triển phần mềm 1.2 Các phương pháp phát triển phần mềm 1.3 Một số quy trình phát triển phần mềm 1.4 Kết chương 22 Chương Các phương pháp tạo mẫu, thiết kế tương tác người - máy 23 2.1 Tổng quan mẫu thiết kế 23 2.2 Phương pháp kỹ thuật tạo mẫu 24 2.2.1 Quá trình tạo mẫu (Software Prototyping) 24 2.2.2 Các phương pháp tạo mẫu 25 2.2.3 Các kỹ thuật xây dựng mẫu 28 2.2.4 Các công cụ tạo mẫu 35 2.3 Ưu điểm nhược điểm tạo mẫu 37 2.4 Tiêu chí đánh giá mẫu 38 2.5 Kết chương 41 Chương Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo hình “vai mẫu” kịch hát dân tộc 43 3.1 Phân tính hình người dùng 45 3.2 Áp dụng kỹ thuật tạo nguyên mẫu để đặc tả tương tác hệ thống 48 3.2.1 Chức đăng nhập hệ thống 48 3.2.2 Chức đăng ký tài khoản 49 3.2.3 Chức quản lý quyền 50 3.2.4 Chức quản lý hệ thống 51 3.2.5 Chức quản lý thư viện đa phương tiện 52 3.2.6 Chức xem diễn dạng video 2D, 3D 53 iii 3.2.7 Chức quản lý khóa học 54 3.2.8 Chức quản lý môn học – chủ đề 55 3.2.9 Chức quản lý giảng điện tử 56 3.2.10 Chức quản lý người dùng 57 3.2.11 Chức người học đăng ký vào khóa học 58 3.2.12 Chức người học xem học 59 3.3 Phân tích, đánh giá mẫu 60 3.3.1 Lập kế hoạch đánh giá mẫu 60 3.3.2 Tổ chức phiên đánh giá kết phiên đánh giá 62 3.3.3 Những hạn chế đề xuất cải tiến việc áp dụng xây dựng mẫu lấy người dùng làm trung tâm 63 3.4 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống 64 3.4.1 Phân tích thiết kế 64 3.4.2 Xây dựng hệ thống 68 3.5 Kết chương 76 Kết luận 77 Tài liệu tham khảo 78 iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ Ký hiệu, Tiếng anh viết tắt Agile Agile Software Development HTML RAD SEP UAT UCSD XP GUI Chú giải Phát triển phần mềm Agile Hypertext Markup Language Rapid Application hình phát triển nhanh Development Software development/ Quy trình phát triển phần mềm Engineering Process User acceptance test Test case kiểm thử chấp nhận Thiết kế lấy người dùng làm trung User Center System Design tâm Extreme Programming Lập trình cực hạn Graphical User Interface Giao diện đồ họa người dùng Những nhân vật tiêu biểu số tích diễn sân khấu Vai mẫu truyền thống v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh kỹ thuật tạo mẫu độ trung thực thấp 31 Bảng 2.2 So sánh kỹ thuật tạo mẫu mức độ trung thực cao 35 Bảng 3.1 Phân loại hình người dùng hệ thống 46 Bảng 3.2 tả nhóm làm việc nhiệm vụ 46 Bảng 3.3 Xác định nhu cầu đối tượng liên quan dựa yêu cầu chức hệ thống định xây dựng 47 Bảng 3.4 Tạo kịch nhiệm vụ đánh giá mẫu 61 Bảng 3.5 Những góp ý, kết đánh giá mẫu 62 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 hình thác nước Hình 1.2 hình chữ V 11 Hình 1.3 hình thử nghiệm tiến hóa 12 Hình 1.4 hình xoắn ốc 13 Hình 1.5 hình lặp gia tăng 15 Hình 1.6 hình Scrum 16 Hình 1.7 hình Agile 17 Hình 1.8 hình XP 19 Hình 1.9 hình phát triển nhanh 21 Hình 2.1 Quá trình tạo mẫu (Software Prototyping) 24 Hình 2.2 Các bước thực xây dựng nguyên mẫu 26 Hình 2.3 Các bước thực xây dựng mẫu tiến hóa 27 Hình 2.4 Các bước thực xây dựng mẫu gia tăng 27 Hình 2.5 Các bước thực xây dựng mẫu cực biên 28 Hình 2.6 So sánh mức độ trung thực từ thấp đến cao 28 Hình 2.7 Phác thảo nhanh wireframes 29 Hình 2.8 Một thiết kế phác họa hình điện thoại 30 Hình 2.9 Bảng phân cảnh tương tác chức điện thoại 31 Hình 2.10 Ngun mẫu tương tác có độ trung thực cao tạo Adobe XD 32 Hình 2.11 Kỹ thuật Wizard of Oz 34 Hình 2.12 Kỹ thuật nguyên mẫu trình chiếu video 35 Hình 2.13 Các công cụ tạo mẫu 36 Hình 3.1 hình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm 44 Hình 3.2 Bản phác thảo chức đăng nhập mức độ trung thực thấp 49 Hình 3.3 Bản phác thảo chức đăng nhập mức độ trung thực cao 49 Hình 3.4 Bản phác thảo chức đăng ký tài khoản mức độ trung thực thấp 49 Hình 3.5 Bản phác thảo chức đăng ký tài khoản mức độ trung thực cao 50 Hình 3.6 Bản phác thảo chức quản lý quyền độ trung thực thấp 50 Hình 3.7 Bản phác thảo chức quản lý quyền độ trung thực cao 51 Hình 3.8 Bản phác thảo chức quản lý hệ thống trung thực thấp 51 Hình 3.9 Bản phác thảo chức quản lý hệ thống độ trung thực cao 52 Hình 3.10 Bản phác thảo chức quản lý thư viện đa phương tiện trung thực thấp 52 Hình 3.11 Bản phác thảo chức quản lý thư viện đa phương tiện trung thực cao 53 vii Hình 3.12 Bản phác thảo chức xem diễn dạng video 2D, 3D trung thực thấp 53 Hình 3.13 Bản phác thảo chức xem diễn dạng video 2D, 3D trung thực cao 54 Hình 3.14 Bản phác thảo chức quản lý khóa học trung thực thấp 54 Hình 3.15 Bản phác thảo chức quản lý khóa học trung thực cao 55 Hình 3.16 Bản phác thảo chức quản lý môn học trung thực thấp 55 Hình 3.17 Bản phác thảo chức quản lý môn học trung thực cao 56 Hình 3.18 Bản phác thảo chức quản lý giảng điện tử trung thực thấp 57 Hình 3.19 Bản phác thảo chức quản lý giảng điện tử trung thực cao 57 Hình 3.20 Bản phác thảo chức quản lý người dùng trung thực thấp 58 Hình 3.21 Bản phác thảo chức quản lý người dùng trung thực cao 58 Hình 3.22 Bản phác thảo chức người học đăng ký vào khóa học trung thực thấp 59 Hình 3.23 Bản phác thảo chức người học đăng ký vào khóa học trung thực cao 59 Hình 3.24 Bản phác thảo chức người học xem học trung thực thấp 60 Hình 3.25 Bản phác thảo chức người học xem học trung thực cao 60 Hình 3.26 Lược đồ Use Case hệ thống 64 Hình 3.27 Lược đồ hoạt động thêm nội dung 3D 64 Hình 3.28 Lược đồ hoạt động thêm nội dung video 2D 65 Hình 3.29 Lược đồ hoạt động thêm nội dung đa phương tiện, hình ảnh 65 Hình 3.30 Lược đồ hoạt động tra cứu, xem nội dung đa phương tiện 66 Hình 3.31 Lược đồ hoạt động xây dựng giảng 66 Hình 3.32 Lược đồ lớp 67 Hình 3.33 Lược đồ quan hệ bảng sở liệu 67 Hình 3.34 Tóm tắt quy trình xây dựng video 3D 68 Hình 3.35 Chức thêm – upload nội dung video 3D 70 Hình 3.36 Cấu trúc lưu trữ tệp tin video 3D sau người dùng tải lên hệ thống 72 Hình 3.37 Cấu trúc bảng liệu video 3D hệ thống 72 Hình 3.38 Danh sách thư viện video 3D 73 Hình 3.39 Màn hình biểu diễn diễn viên cảnh video 3D thời điểm 73 Hình 3.40 Màn hình biên tập giảnghỗ trợ nhúng nội dung đa phương tiện từ thư viện 75 Hình 3.41 Màn hình biên tập giảng nhúng nội dung đa phương tiện từ thư viện 75 Hình 3.42 Màn hình xem nội dung giảng, so sánh diễn viên 76 viii MỞ ĐẦU Trong đời sống người sắc dân tộc, văn hóa nói chung di sản văn hóa nói riêng, ln có vai trò, vị trí quan trọng Văn hóa khơng tạo nên nét độc đáo khác biệt dân tộcvăn hóa giúp cho đời sống văn hóa xã hội thêm phong phú, đa dạng Cùng với phát triển thay đổi ngày xã hội đại sắc, hoạt động văn hóa ngày mai cần bảo tồn Có nhiều hình thức bảo tồn, bảo tồn dạng số hóa để lưu trữ máy tính, lưu giữ làm tài liệu giảng dạy cho hệ mai sau thu hút nhiều nghiên cứu Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu bảo tồn nội dung văn hóa phi vật thể sử dụng cơng nghệ khác với hai hướng hệ thống công nghệ nhằm truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể hệ thống cơng nghệ hỗ trợ giảng dạy nội dung văn hóa phi vật thể Việc giảng dạy truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể phụ thuộc nhiều vào việc truyền thụ trực tiếp người dạy người học Các phương pháp giảng dạy trực tiếp khó truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể cách rộng rãi, tài nguyên người cho việc giảng dạy truyền thụ hạn chế Do đó, việc xây dựng hệ thống hỗ trợ giảng dạy theo hình vai mẫu tạo phương pháp học mới, người học có cơng cụ để xem so sánh diễn viên khác diễn nhân vật Từ đó, tăng khả cảm thụ tính sáng tạo người học Bên cạnh hệ thống giúp bảo tồn truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể cách rộng rãi Cũng lý mà chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo hình “vai mẫu” kịch hát dân tộc” Đề tài nội dung thực dự án bảo tồn phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nhằm nâng cao chất lượng, tăng hiệu việc giảng dạy, bảo tồn truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể dân tộc, đề tài đề xuất để giải thực trạng giảng dạy trường nghệ thuật, phục vụ công tác đào tạo bậc đại học cao đẳng văn hoá nghệ thuật Cụ thể áp dụng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội 3.4 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống 3.4.1 Phân tích thiết kế Lược đồ trường hợp sử dụng theo ngơn ngữ UML Hình 3.26 Lược đồ Use Case hệ thống Lược đồ hoạt động chức thêm video 3D Hình 3.27 Lược đồ hoạt động thêm nội dung 3D 64 Hình 3.28 Lược đồ hoạt động thêm nội dung video 2D Hình 3.29 Lược đồ hoạt động thêm nội dung đa phương tiện, hình ảnh 65 Hình 3.30 Lược đồ hoạt động tra cứu, xem nội dung đa phương tiện Hình 3.31 Lược đồ hoạt động xây dựng giảng 66 Lược đồ lớp Hình 3.32 Lược đồ lớp hình sở liệu Hình 3.33 Lược đồ quan hệ bảng sở liệu 67 3.4.2 Xây dựng hệ thống Từ nguyên mẫu xây dựng đánh giá, học viên tiến hành xây dựng hệ thống Học viên lựa chọn công nghệ phát triển hệ thống ứng dụng tảng web, dùng ngôn ngữ lập trình C# Net Framework, sử dụng sở liệu SQL Server để lưu trữ liệu, sử dụng thư viện Java Script cụ thể thư viện Three.js để xử lý biểu diễn liệu 3D lên trình duyệt web, giao diện hệ thống sử dụng Bootstrap v3.3.2,… Hệ thống hỗ trợ giảng dạy xây dựng có đặc điểm khác biệt so với hệ thống khác đặc điểm như: với hệ thống khác dừng mức cho phép người dùng nhúng nội dung video 3D từ hệ thống khác vào giảng Còn đối hệ thống hỗ trợ giảng dạy xây dựng cung cấp chức cho phép người dùng chủ động quản lý thư viện nội dung video 3D, cho phép nhúng video 3D từ thư viện vào giảng, chức so sánh video 3D vai diễn khác người diễn, chức so sánh vai diễn video 2D với video 3D, tiện ích xem – dừng – tua – đổi góc nhìn xem diễn video 3D, đặc biệt chức hỗ trợ biên tập nội dung 3D (đóng gói liệu từ video 3D khác kết hợp với nhạc thành diễn biểu diễn đồng thời video 3D thời điểm web) Tơi nói rõ ý tưởng cách xử lý nội dung trình bày Trong trình xây dựng hệ thống, mục tiêu hệ thống ứng dụng công nghệ đa phương tiện đặc biệt công nghệ 3D vào giảng dạy, nội dung 3D phần hệ thống Tuy nhiên việc thu thập biên tập liệu video 3D trình tốn nhiều thời gian công sức Để hiểu rõ việc biên tập liệu video 3D, xin phác thảo tóm tắt quy trình xây dựng video 3D vai mẫu Thu thập liệu Xây dựng hình người Xây dựng sân khấu Gắn chuyển động khung xương vào hình người Hình 3.34 Tóm tắt quy trình xây dựng video 3D 68 Ghép hình người chuyển động vào sân khấu Bước 1: Thu thập liệu, trích xuất chuyển động khung xương thiết bị sence, kinec Đầu vào bước diễn viên mặc trang phục có gắn cảm biến, có kết nối với máy tính Khi diễn viên chuyển động cảm biển gửi chuyển động diễn viên máy tính Đầu bước tệp tin liệu khung xương chuyển động với định dạng bvh, hình ảnh diễn viên thực tế trang phục, tệp tin liệu âm trình ghi, hình ảnh sân khấu Bước 2: Sử dụng Human Maker để dựng hình người, bước sử dụng hình người có sẵn Đầu bước hình người với định dạng obj Bước 3: Xây dựng sân khấu, bước dùng hình ảnh sân thu thập bước hình ảnh sân khấu thực tế tham khảo để dựng lên cảnh sân khấu 3D Bước 4: Sử dụng Blender gắn hình người tạo bước vào khung xương chuyển động thu bước 1, kết hợp dựng trang phục theo nhân vật với kỹ thuật phủ da cho hình người – (skinning), chỉnh sửa – (modifies), chuyển động vật lý – (physics simulations), để hình người trang phục nhân vật chuyển động theo khung xương Kết bước xuất hình vai mẫu 3D chuyển động Bước 5: Ghép hình vai mẫu 3D chuyển động bước với sân khấu 3D xây dựng bước Kết bước xuất diễn 3D với định dạng glb Khi theo dõi quy trình biên tập nội dung video 3D thấy vấn đề hạn chế quy trình thời gian cho việc dựng video 3D, câu hỏi đặt làm để tiết kiệm thời gian người biên tập nội dung, tái sử dụng đoạn video 3D xây dựng, chun biệt hóa cơng đoạn, hệ thống xây dựng lên giải hỗ trợ vấn đề cho người biên tập nội dung video 3D? Ý tưởng chia nhỏ công đọan dựng video 3D thành cảnh khác nhau, tách nội dung làm cảnh người biên tập nội dung phụ trách làm cảnh khác nhau, kết hợp với xử lý nhạc cảnh diễn Ví dụ: 69 người làm cảnh sân khấu, người khác phân chia việc dựng nhân vật diễn, kết cuối cảnh diễn 3D người tải lên hệ thống hỗ trợ giảng dạy, hệ thống ghép cảnh diễn lại biểu diễn thành video 3D web Việc giải vấn đề giúp tiết kiệm thời gian xây dựng nội dung 3D, giúp tái sử dụng cảnh Từ ý tưởng trên, nghiên cứu cách để hệ thống thực ý tưởng đó, thể lúc nhiều đoạn diễn video 3D web Qua tìm hiểu thấy hệ thống thư viện hỗ trợ biểu diễn tệp tin liệu 3D định dạng glb thời điểm (giống mở tệp tin video chương trình chơi nhạc Windows media player), chưa có hệ thống cho phép mở đồng thời nhiều tệp tin video 3D Để thực ý tưởng hệ thống, cần xử lý việc tổng hợp, đóng gói thơng tin diễn biểu diễn tất cảnh video 3D thời điểm Đầu tiên nghiên cứu xây dựng chức upload tệp tin, chức cho phép người dùng upload tệp tin lên hệ thống, hệ thống tự động phân tích phân loại kiểu liệu liệu âm hay liệu cảnh video 3D - liệu âm tệp tin nhạc tiếng hát người diễn viên thu lại bước quy trình xây dựng nội dung video 3D, sau đóng gói thơng tin lại thành tệp tin lưu trữ máy chủ đồng thời lưu sở liệu Hình 3.35 Chức thêm – upload nội dung video 3D 70 Chức hoạt động xử lý liệu theo luồng sau: người dùng nhập thông tin tả tiêu đề diễn, chọn tệp liệu diễn (dữ liệu hình ảnh, liệu âm thanh, liệu cảnh diễn 3D kết quy trình biên tập nội dung video 3D) chọn lưu, hệ thống phân tích liệu đầu vào tệp chọn có kiểu liệu gì, sau tải tệp tin lên thư mục lưu trữ máy chủ đồng thời ghi đóng gói lại thơng tin (tên tệp tin, vị trí lưu tệp tin) tệp tin vào tệp tin dạng json, tệp tin đồng thời tải lên thư mục lưu trữ máy chủ hệ thống lưu tên tệp tin vào sở liệu, tệp tin json có cấu trúc sau: { "bgm": "", "gltf": [ "[ * ]" ] } Ví dụ: { "bgm": "files/3d/suyvan/suyvan.mp3", "gltf": ["files/3d/suyvan/scene.glb","files/3d/suyvan/scene1.glb"] } Trong đó:  bgm: tham số truyền vào đường dẫn đến tệp tin nhạc  gltf: tham số truyền vào đường dẫn đến tệp tin video 3D  * : thể tham số đường dẫn nhiều tệp tin Sau tải liệu lên hệ thống thành công, cấu trúc lưu trữ tệp tin video 3D lưu thư mục 71 Hình 3.36 Cấu trúc lưu trữ tệp tin video 3D sau người dùng tải lên hệ thống Đối với thơng tin vai mẫu video 3D lưu sở liệu SQL Server hình sau Hình 3.37 Cấu trúc bảng liệu video 3D hệ thống Chức hệ thống quản lý hiển thị thư viện video 3D hình 72 Hình 3.38 Danh sách thư viện video 3D Bước cách biểu diễn tệp tin cảnh video 3D đóng gói web thời điểm Hình 3.39 Màn hình biểu diễn diễn viên cảnh video 3D thời điểm Chức hoạt động xử lý liệu theo luồng sau: người dùng chọn xem video 3D từ thư viện video 3D, hệ thống lấy thông tin video 3D mà người dùng chọn từ sở liệu, đưa thông tin tệp tin đóng gói vào đoạn script var clip3D = new h3r.Clip(document.getElementById("main")); let jsonURL = 'files/3d/'; let prog = clip3D.appendJson(jsonURL); prog.onFinishAll = function () { totalTime.textContent = formatTime(clip3D.duration); } 73 function appendJson(url) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == && this.status == 200) { var serverResponse = this.responseText; var h3r = JSON.parse(serverResponse); /** sence video 3d */ progress.needDone = h3r.gltf.length; h3r.gltf.forEach(function (gltf) { appendGLTF(gltf); }); /** audio */ if (h3r.bgm) { audio = new Audio(h3r.bgm); } console.log(audio); } } xhttp.open("GET", url, true); xhttp.send(); return progress; } Trong đó:  clip: khai báo đối tượng video 3D  h3rURL : đường dẫn đến tệp tin đóng gói chức upload tệp tin video 3D  prog: tiến trình mà hệ thống tải tệp tin lên Hệ thống sử dụng thư viện Three.js hàm mở rộng để biểu diễn tất cảnh tệp tin json đóng gói Tệp tin json đọc để lấy thông tin tệp tin nhạc, video 3D sau hàm mở rộng nối chúng vào thành video 3D đầy đủ biểu diễn lên trình duyệt web Với chức trên, hệ thống thực hóa ý tưởng tổng hợp cảnh diễn vào diễn thể lúc cảnh diễn, giúp giảm thời gian biên tập nội dung 3D, giúp tái sử dụng cảnh diễn 74 Ngoài chức hỗ trợ việc biên tập nội dung biểu diễn lúc nhiều nội dung 3D web, hệ thống cung cấp chức biên soạn giảnghỗ trợ việc nhúng nội dung đa phương tiện nội dung video 3D vào giảng, chức biên tập nội dung giảng có so sánh vai diễn video 3D với video 3D video 2D với video 3D, chức xem nội dung giảng,… số hình ảnh chụp từ hệ thống Hình 3.40 Màn hình biên tập giảnghỗ trợ nhúng nội dung đa phương tiện từ thư viện Hình 3.41 Màn hình biên tập giảng nhúng nội dung đa phương tiện từ thư viện 75 Hình 3.42 Màn hình xem nội dung giảng, so sánh diễn viên 3.5 Kết chương Trong chương này, học viên áp dụng hình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User Center System Design – UCSD), kỹ thuật tạo mẫu nhanh (Rapid Prototying) trình xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo hình “vai mẫu” kịch hát dân tộc Các mẫu thiết kế xây dựng dựa hai mức độ mẫu thiết kế có độ trung thực thấp mẫu thiết kế có độ trung thực cao Từ mẫu xây dựng được, học viên tiến hành lên kế hoạch đánh giá mẫu từ rút hạn chế đề xuất cải tiến phù hợp trình phát triển phần mềm sử dụng kỹ thuật tạo mẫu nhanh Hệ thống xây dựng dựa mẫu xây dựng Học viên nghiên cứu công nghệ để xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ đa phương tiện Các chức hỗ trợ trình biên tập nội dung video 3D, giúp tiết kiệm thời gian xây dựng nội dung video 3D, giúp tái sử dụng cảnh diễn 3D Hỗ trợ giảng viên chức hỗ trợ việc xây dựng giảng, cho phép tìm kiếm nhúng nội dung đa phương tiện từ thư viện đa phương tiện, cho phép xây dựng nội dung giảng có tính chất so sánh Đối với người học, hệ thống cho phép xem diễn vai mẫu nhiều góc cảnh khác nhau, cho phép chơi – dừng – tua video 3D 76 KẾT LUẬN Những kết luận văn Luận văn cung cấp nhìn tổng thể yếu tố qui trình phát triển phần mềm ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm khả đáp ứng mong muốn khách hàng Mỗi qui trình phát triển phần mềm có ưu điểm nhược điểm riêng, cần phải phân tích hệ thống chi tiết trước lựa chọn qui trình xây dựng để có sản phẩm phần mềm có chất lượng, thoả mãn mong muốn khách hàng đảm bảo tiến độ thực Tìm hiểu, phân tích, so sánh, đánh giá ưu, nhược điểm kỹ thuật xây dựng mẫu thiết kế hệ thống phần mềm với tiêu chí đánh giá Áp dụng hình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, kỹ thuật tạo mẫu nhanh xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo hình “vai mẫu” kịch hát dân tộc Các mẫu thiết kế xây dựng dựa hai mức độ mẫu thiết kế có độ trung thực thấp mẫu thiết kế có độ trung thực cao Từ mẫu xây dựng được, học viên tiến hành lên kế hoạch đánh giá mẫu từ rút hạn chế đề xuất cải tiến phù hợp trình phát triển phần mềm sử dụng kỹ thuật tạo mẫu nhanh Nghiên cứu công nghệ xây dựng hệ thống ứng dụng nội dung đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 2D, video 3D) hỗ trợ vào việc giảng dạy, hỗ trợ cán biên tập nội dung đa phương tiên, hỗ trợ giáo viên xây dựng giảng, hỗ trợ người học xem học vai mẫu video 3D Hướng phát triển luận văn Tiếp tục hoàn thiện qui trình tổ chức đánh giá mẫu, xây dựng hình kết hợp đánh giá mẫu người dùng với người phát triển hệ thống để nắm bắt, phản ánh tốt yêu cầu mẫu Xây dựng khuyến nghị công cụ xây dựng mẫu thiết kế với mức độ trung thực khác dễ sử dụng, dễ thiết kế, dễ vận hành dễ tương tác Xây dựng bổ sung chức tiện ích hệ thống hỗ trợ người dùng 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Thế Duy (2005) Bài giảng môn “Tương tác người máy” [2] Ngô Thị Duyên Bài giảng môn “Thiết kế giao diện người dùng” Tiếng Anh [3] Ghezzi, C., Jazayeri, M., & Mandrioli, D (2002) Fundamentals of software engineering Prentice Hall PTR [4] Tavolato, P., & Vincena, K (1984) A prototyping methodology and its tool In Approaches to prototyping (pp 434-446) Springer, Berlin, Heidelberg [5] Carr, M., & Verner, J (1997) Prototyping and software development approaches Department of Information Systems, City University of Hong Kong, Hong Kong, 319-338 [6] Morris, D (Ed.) engineering (Vol 1) Elsevier (2013) Concise encyclopedia of software [7] Seffah, A., Gulliksen, J., & Desmarais, M C (Eds.) (2005) Human- centered software engineering-integrating usability in the software development lifecycle (Vol 8) Springer Science & Business Media [8] Rome, N Y (1992) Software Prototyping and Requirements Engineering [9] Landay, J A., & Myers, B A (1995, May) Interactive sketching for the early stages of user interface design In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp 43-50) ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co [10] Dix, A (2009) Human-computer interaction In Encyclopedia of database systems (pp 1327-1331) Springer, Boston, MA [11] Rising, L., & Janoff, N S (2000) The Scrum software development process for small teams IEEE software, 17(4), 26-32 [12] Cockburn, A (2002) Agile software development (Vol 177) Boston: Addison-Wesley 78 ... tập trung vào kế hoạch Đối với dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể nói chung nội dung Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mơ hình vai mẫu kịch hát dân tộc nói riêng, việc áp... truyền bá nội dung văn hóa phi vật thể cách rộng rãi Cũng lý mà tơi chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mơ hình vai mẫu kịch hát dân tộc Đề tài nội dung... điểm tạo mẫu 37 2.4 Tiêu chí đánh giá mẫu 38 2.5 Kết chương 41 Chương Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mơ hình vai mẫu kịch hát dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay