Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội (Luận án tiến sĩ)

171 3 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:42

Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà NộiTổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B XÂY D NG I H C KI N TRÚC N I - NCS ÀO PH NG ANH T CH C KHÔNG GIAN I M DỂN C NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH N I LU N ÁN TI N S KI N TRÚC N I - 2019 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B XÂY D NG I H C KI N TRÚC N I - NCS ÀO PH NG ANH T CH C KHÔNG GIAN I M DỂN C NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH N I CHUYÊN NGÀNH KI N TRÚC MÃ S : 62.58.01.02 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS KTS TR NH H NG OÀN PGS.TS KTS L NG TÚ QUYểN N I - 2019 L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n án ti n s ắT ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i” lƠ cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, tài li u lu n án trung th c vƠ ch a đ c công b b t k công trình nghiên c u N i, n m 2019 Nghiên c u sinh Ơo Ph ng Anh L IC M N Tôi xin bày t s bi t n chân thành sâu s c đ n PGS.TS Tr nh H ng oàn PGS.TS L ng Tú Quyên t n tình h ng d n, đ ng viên, khuy n khích tơi su t q trình th c hi n Lu n án Tơi xin trân tr ng c m n tr ng i h c Ki n trúc N i, khoa Sau đ i h c, B môn Sau đ i h c Nhà , Khoa Quy ho ch Khoa, Phòng ban khác Tr ô th Nông thôn c ng nh ng t o u ki n t t nh t giúp tơi hồn thành Lu n án Tôi c ng xin chân thành c m n Th y, Cô giáo, nhà khoa h c anh ch đ ng nghi p trao đ i, đóng góp nhi u ý ki n quý báu giúp tơi hồn thi n h n Lu n án Tôi xin đ c đ c bi t g i l i c m n t i Gia đình ln đ ng hành, đ ng viên, h tr giúp đ tơi su t q trình th c hi n Lu n án N i, n m 2019 Nghiên c u sinh Ơo Ph ng Anh I M CL C M CL C I DANH M C CÁC CH VI T T T IV DANH M C CÁC HỊNH V V DANH M C CÁC B NG VIII M U 1 Lý ch n đ tài it ng ph m vi nghiên c u M c đích nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u ụ ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài Nh ng đóng góp m i c a lu n án Các khái ni m s d ng lu n án C u trúc lu n án CH NG 1: T NG QUAN V T CH C KHỌNG GIAN I M DỂN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 1.1 So sánh hành lang xanh N i v i hƠnh lang xanh vƠ vƠnh đai xanh th gi i 1.2 T ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh th gi i 14 1.2.1 T ch c không gian 15 1.2.2 T ch c ki n trúc nhƠ 18 1.2.3 Các h c kinh nghi m 20 1.3 Th c tr ng t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 22 1.3.1 Th c tr ng hƠnh lang xanh HƠ N i 23 1.3.2 Th c tr ng không gian m dơn c nông thôn 25 1.3.3 Th c tr ng ki n trúc nhƠ 33 1.4 Các cơng trình nghiên c u liên quan 40 II CH NG 2: C DỂN C S KHOA H C V T CH C KHỌNG GIAN I M NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 44 2.1 C s lý thuy t 44 2.1.1 Lý thuy t v quy ho ch đô th vƠ nông thôn 44 2.1.2 Lý thuy t v t ch c không gian m dơn c nông thôn 45 2.1.3 Lý thuy t v t ch c ki n trúc nhƠ nông thôn 46 2.2 C s pháp lý 49 2.2.1 Các v n b n quy ph m pháp lu t 49 2.2.2 Các quy chu n, tiêu chu n 50 2.2.3 Các đ nh h ng, chi n l c vƠ quy ho ch liên quan 53 2.3 Các y u t tác đ ng đ n t ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i 59 2.3.1 Y u t t nhiên 59 2.3.2 Y u t kinh t xư h i 62 2.3.3 Các đ c tr ng v t ch c không gian m dơn c nông thôn 64 2.3.4 Tác đ ng c a th hóa, cơng nghi p hóa 69 2.3.5 Y u t tác đ ng c a khu v c hƠnh lang xanh 70 2.3.6 M t s ch tiêu áp d ng cho không gian m dơn c nông thôn 73 2.3.7 Y u t phơn lo i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 75 2.4 Kinh nghi m th c ti n 76 2.5 Nh n xét chung 84 CH NG 3: GI I PHÁP T CH C KHỌNG GIAN I M DỂN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 85 3.1 Quan m vƠ m c tiêu 85 3.1.1 Quan m 85 3.1.2 M c tiêu 85 3.2 Nguyên t c quy trình 88 3.2.1 Nguyên t c 88 3.2.2 Quy trình 88 III 3.3 xu t gi i pháp t ch c không gian 3.3.1 90 xu t bi n pháp ki m soát phát tri n 90 3.3.2 Xác đ nh tiêu chí t ch c khơng gian 91 3.3.3 Phơn lo i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i 94 3.3.4 xu t gi i pháp nh m t ng c ng kh n ng ti p c n 99 3.3.5 T ch c không gian 103 3.4 xu t gi i pháp t ch c ki n trúc nhà 3.4.1 xu t tiêu chí cho nhƠ 3.4.2 Phơn lo i nhƠ 113 nông thôn 113 nông thôn 114 3.4.3 Gi i pháp t ch c xơy m i nhƠ có ch c n ng truy n th ng 115 3.4.4 Gi i pháp t ch c xơy m i nhƠ có ch c n ng m i 123 3.4.5 Gi i pháp c i t o nhƠ hi n tr ng ch a phù h p tiêu chí 128 3.4.6 Các gi i pháp k thu t, môi tr ng, n ng l ng 130 3.5 Nghiên c u áp d ng 131 3.6 Bàn lu n v k t qu nghiên c u 143 K T LU N VÀ KI N NGH 146 BÀI BÁO KHOA H C Ã CỌNG B LIểN QUAN N LU N ÁN i TÀI LI U THAM KH O ii IV DANH M C CÁC CH VI T T T TT Ch vi t t t N i dung HLX Hành lang xanh V X VƠnh đai xanh DCNT Dơn c nông thôn TH QHC Quy ho ch chung NCS Nghiên c u sinh BSH KCN th hóa ng b ng sông H ng Khu công nghi p V DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1: Hành lang xanh N i vƠ ý t ng th c hi n Hình 1.2: So sánh hình d ng hành lang xanh, vƠnh đai xanh 11 Hình 1.3: M t s không gian xanh bi n th c a vƠnh đai xanh 14 Hình 1.4: Khơng gian m dơn c nông thôn vƠnh đai xanh Tokyo 15 Hình 1.5: VƠnh đai xanh London 16 Hình 1.6: VƠnh đai xanh Seoul 17 Hình 1.7: VƠnh đai xanh B c Kinh 18 Hình 1.8: a gi i hành huy n ti n hành kh o sát 22 Hình 1.9: So sánh s d ng đ t m t s hành lang xanh, vƠnh đai xanh 23 Hình 1.10: S d ng đ t hành lang xanh N i qua th i k 23 Hình 1.11: Các d án hành lang xanh N i n m 2011 24 Hình 1.12: Phân b m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i, 2016 26 Hình 1.13: T ng quan phơn b , t l di n tích m dơn c nơng thơn 26 Hình 1.14: So sánh s d ng đ t hành lang xanh N i qua n m 27 Hình 1.15: Quá trình phát tri n t phát c a m dơn c nơng thơn 27 Hình 1.16: M t s m dơn c nông thôn có nguy c k t n i v i 28 Hình 1.17: Hi n tr ng c nh quan, mơi tr Hình 1.18: Nhà ng, h t ng huy n 32 truy n th ng m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 35 Hình 1.19: Di n tích khn viên nhà b t n d ng t i đa 36 Hình 1.20: Q trình chia nh khn viên đ t đ xây nhà 37 Hình 1.21: Tình hình th c tr ng khu v c hành lang xanh N i 39 Hình 2.1: C s lý thuy t v t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 48 Hình 2.2: T ch c khơng gian m dơn c nông thôn theo v n b n quy ph m pháp lu t, quy chu n, tiêu chu n 52 Hình 2.3: Các mơ hình nhà t i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 55 VI Hình 2.4: nh h ng t ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh theo quy ho ch N i đ n 2030 56 Hình 2.5: S đ vƠ th c tr ng h th ng sông thƠnh ph HƠ N i 61 Hình 2.6: C u trúc m dơn c nông thôn truy n th ng 65 Hình 2.7: M t s hình nh đ c tr ng c a m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 66 Hình 2.8: c tr ng t ch c khơng gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 68 Hình 2.9: So sánh hành lang xanh N i theo quy ho ch hi n tr ng 70 Hình 2.10: Quy ho ch c i t o lƠng 1350 dơn vƠnh đai xanh B c Kinh 79 Hình 2.11: Chính sách m r ng nhà vƠnh đai xanh Birmingham 80 Hình 2.12: H ng d n thay th nhà vƠnh đai xanh Aberdeen 81 Hình 2.13: H ng d n thi t k c a s c a vào 82 Hình 2.14: H ng d n thi t k nhà nông thôn vƠnh đai xanh Surrey 83 Hình 3.1: Quy trình t ch c khơng gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 89 Hình 3.2: Các tiêu chí khơng gian m dơn c nơng thơn hành lang xanh N i 92 Hình 3.3: M i quan h gi a m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh v i m dơn c đô th c a N i 98 Hình 3.4: T o h sinh thái c nh quan cho hành lang xanh N i 100 Hình 3.5: C c u t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 104 Hình 3.6: Giao thơng m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N iầ.105 Hình 3.7: Quá trình t ch c ngõ xanh bán công c ng 107 Hình 3.8: H th ng khơng gian xanh t i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 109 Hình 3.9: Mơ hình khơng gian m dơn c nơng thơn s n xu t nông nghi p hành lang xanh 111 Hình 3.10: Phân lo i nhà Hình 3.11: Các b m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 115 c t ch c ki n trúc nhà xây m i 116 144 Ti p n i vi c thi t l p HLX cho đô th N i, m t s đô th đư đ a h th ng HLX, V X vƠo c u trúc quy ho ch c a C th , V X đ c thi t l p đ án u ch nh QHC xây d ng thành ph H i Phòng, phê t theo Quy t đ nh 1448/Q ngƠy 16/09/2009 c a Th t ng Chính ph ; HLX, V X c u trúc đô th t nh V nh Phúc theo đ án QH xây d ng Vùng t nh V nh Phúc, phê t theo theo quy t đ nh s 1883/Q -TTg ngày 26/10/2011 c a Th t ng Chính ph ầ Do v trí vƠ u ki n hi n tr ng c a h th ng m DCNT HLX N i vƠ HLX, V X c a V nh Phúc, H i Phòng, B c Ninh có nhi u m t ng đ ng nên b c t ch c không gian t i m DCNT HLX lƠ đ bao quát có th áp d ng t i th nói Kh i l ng, ch t l ng qu n lý không gian xanh: Lu n án đư đ xu t thi t l p t l không gian xanh l n, k t n i v i t o nên m t h sinh thái hoàn ch nh cho m DCNT cho toàn b khu v c HLX Tuy nhiên, ch s t l nƠy có nh c m ch a ph n ánh ch t l ng c a không gian xanh c ng nh s đa d ng c a h sinh thái HLX t n t i phát tri n, r t c n nghiên c u ti p theo v t ch c không gian xanh t i m DCNT t ch c không gian xanh HLX đ m b o ch t l ng, tính đa d ng vƠ tính đ a ph ng c a h th c v t Bên c nh đó, vi c thi t l p khơng gian xanh đư khó, nh ng vi c qu n lý, b o v , đ m b o cho s t n t i c a h th ng khơng gian nƠy khó h n Các nghiên c u v đ n bù, gi i t a đ t , đ t nông nghi p đ thi t l p không gian xanh c n ph n ánh đ c giá tr th c c a đ t đai Ch đó, đ án m i nh n đ c s ng h t c ng đ ng M t s không gian xanh quan tr ng c n có bi n pháp b o v nghiêm ng t H th ng r ng, công viên, đ t nông nghi p, h th ng công c ng, d ch v , vui ch i gi i trí, đ t nơng nghi p c n đ c lên k ho ch phát tri n thi t k tích h p đ HLX tr thành h th ng hồn ch nh Tính đ c tr ng c a không gian m dân c nông thôn hành lang xanh: Thông qua vi c nghiên c u t ng quan vƠ c s khoa h c v t ch c không gian m DCNT HLX, lu n án đư lƠm n i b t đ c tính đ c tr ng c a m DCNT HLX N i Các m DCNT thông th ng phát tri n theo ch ng trình nơng thơn m i đ cao s phát tri n kinh t , nơng cao u ki n s ng sinh ho t, có ý t i b o v giá tr b n s c Tuy nhiên, m DCNT HLX vi c đ t nh ng m c tiêu nh c n tr thành b ph n ch c n ng b n v ng, b sung tính ch t xanh c ng nh t o nên b n s c cho khu v c Chính v y, m DCNT HLX đ c đ c tr ng b i m t đ th p; quy mô v a ph i 145 phù h p c u trúc truy n th ng; t l không gian xanh l n; không phát tri n m r ng; s n xu t đ cao tính ch t vƠ đ c tr ng c a đ a ph ng; liên k t ch t ch v i khu v c th Trên c s đó, nhƠ nông thôn HLX c ng mang nh ng nét riêng đ phù h p v i không gian nh : có s kh ng ch v di n tích t i thi u khuôn viên , h n ch chi u cao, ki m sốt v lo i hình nhà, nhà b trí thành c m t 4-10 nhà; nhi u c m nhà t o nên nhóm v i kho ng không gian xanh chungầ M c dù v y, vi c t ch c không gian m i ch d ng mơ hình, ngun lý, ch a đ c nghiên c u chi ti t M t s v n đ c th nh l a ch n c u trúc không gian, th lo i nhà , v t li u xây d ng đ a ph ng, loƠi th c v t hay bi n pháp qu n lý v n c n đ c nghiên c u, thi t k V vi c áp d ng tiêu chí khơng gian nhà nông thôn hành lang xanh: D a vi c nghiên c u t ng quan, c s pháp lý, c s lý thuy t, kinh nghi m th c ti n, lu n án đ xu t h th ng tiêu chí cho khơng gian nhà nông thôn HLX Tuy nhiên, m DCNT HLX N i có hi n tr ng ph c t p, đó, vi c áp d ng tiêu chí đ s vơ khó kh n Chính v y, c n thi t ph i có l trình th c hi n theo k ho ch ng n dài h n, theo t ng khu v c c th đ đ m b o tính kh thi hi u qu c a mơ hình M c dù v y, c n nh n m nh, m DCNT hi n nguyên nhân t o nên kho ng gián đo n, đ t g y HLX Vi c áp d ng tiêu chí nêu cho không gian nhà nông thôn HLX vi c làm c n thi t nh m m c đích c i t o, bi n m DCNT tr thành b ph n ch c n ng b n v ng c a HLX 146 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Nhu c u thành l p m t không gian xanh bao quanh đô th đ h n ch s phát tri n lan t a thi u ki m soát nhu c u t t y u c a th đ t t i trình đ TH nh t đ nh Nhìn l i th i gian thành l p V X c a thành ph th gi i: London, 1938; Nh t B n 1941; Seoul, 1960; B c Kinh, 1972; có th th y N i ch m vi c ti p thu áp d ng ph ng pháp phát tri n đô th th gi i M c dù v y, s sau t o nên u th vi c h c t p đ c nhi u kinh nghi m đ s d ng u ki n th c t c a N i Tuy nhiên, áp l c t ng tr ng ngƠy m t đè n ng lên khu v c HLX, n u khơng nhanh chóng th c hi n, n i s d n m t khu v c sinh thái t v i Khu v c nông thôn N i n m hoàn toàn HLX H th ng m DCNT ch m t tám khu v c ch c n ng vƠ ch chi m kho ng 10% t ng di n tích t nhiên c a HLX nh ng l i có vai trò vơ quan tr ng, quy t đ nh đ n s thành b i c a toàn b mơ hình Tuy quan tr ng nh ng hi n nay, h th ng m DCNT l i thành ph n ch c n ng thi u b n v ng; gây nên nh ng kho ng đ t g y, gián đo n cho HLX s khác bi t c b n v tính ch t c a hai khu v c Trong HLX đ c đ c tr ng b i không gian xanh, m t đ th p; m DCNT có m t đ xây d ng dƠy đ c, không gian xanh vƠ ch u tác đ ng m nh c a TH Trong HLX c n trì khơng gian xanh đ ng n ch n s phát tri n lan t a c a th m DCNT c n thêm qu đ t đ phát tri n kinh t , nơng cao đ i s ng, đóng góp vƠo s phát tri n kinh t chung c a Th đô Do đó, m DCNT HLX N i c n phát tri n đ đ m b o đ ng th i m c tiêu: (1) phát tri n theo h ng n i li n kho ng đ t g y đ m b o cho s t n t i phát tri n c a HLX; (2) phát tri n kinh t ; (3) trì giá tr nơng thơn truy n th ng Chính v y, vi c t ch c khơng gian m DCNT HLX N i s g p ph i r t nhi u khó kh n vƠ thách th c đòi h i ph i có nghiên c u v h ng phát tri n; k ho ch t ch c, sách qu n lý c th ; s ng h c a c ng đ ng; s quan tâm c a quy n đ a ph ng vƠ s ph i h p n ý gi a b , ban, ngƠnh Có nh v y m i có th t ch c đ c m DCNT phù h p m c tiêu đ ra, qua t o l p trì khu v c HLX N i D a c s nghiên c u kinh nghi m t ch c không gian t i m DCNT HLX, V X th gi i; k t h p v i nghiên c u k hi n tr ng khu v c HLX N i, lu n án đư xác đ nh đ c b n ch t c a khu v c HLX N i Qua đó, đ xu t h ng t ch c không gian t i m DCNT bao g m b c: Ki m sốt phát tri n; Xác đ nh tiêu chí không gian m DCNT HLX 147 N i; Phân lo i m DCNT; T ng c ng kh n ng ti p c n; T ch c không gian t i m DCNT HLX; T ch c ki n trúc nhà t i m DCNT HLX M i m DCNT sau th c hi n theo quy trình t ch c không gian s đ t đ c tính đ c trung cho m DCNT khu v c HLX, khác bi t v i m DCNT thông th ng phát tri n theo ch ng trình nơng thơn m i Theo đó, m DCNT có quy mơ v a ph i, phù h p c u trúc truy n th ng; m t đ xây d ng th p; không phát tri n m r ng; khơng cho phép th hóa; qu n lý h th ng không gian xanh t ng b c k t n i ch t ch v i v i không gian xanh l n c a HLX Xu t phát t s khác bi t c n thi t không gian , ki n trúc nhà t i m DCNT c ng c n tuân theo yêu c u nghiêm ng t đ góp ph n th c hi n m c tiêu chung Ki n ngh HLX N i khu v c ph c t p v i nhi u thành ph n ch c n ng: khu v c t nhiên, m DCNT, khu đô th m i, khu c m công nghi pầ Nghiên c u t ch c không gian m DCNT HLX N i m i ch gi i quy t đ c b ph n ch c n ng c a HLX N u nh khu v c ch c n ng khác không đ c t ch c t t mơ hình HLX N i khó có th đ c trì Trên c s đó, lu n án đ xu t m t s h ng nghiên c u nh sau: - T ch c h th ng không gian xanh khu v c HLX N i - T ch c h th ng cơng viên, khơng gian vui ch i gi i trí khu v c HLX N i - Quy ho ch m ng l i khu du l ch khu v c HLX N i H ng nghiên c u th b t ngu n t lý do: HLX N i hi n t n t i r t nhi u d án phát tri n, khu c m công nghi p, đô th m i ơy lƠ nh ng khu v c có ch c n ng khơng phù h p v i HLX, c n thi t ph i có k ho ch khoanh vùng h n ch phát tri n, di d i, nh ng ch phát tri n khơng gian xanh Do đó, h ng nghiên c u th có th là: - Chính sách qu n lý phát tri n đ i v i khu v c ch c n ng không phù h p v i tính ch t xanh c a khu v c HLX N i Lu n án t ch c không gian t i m DCNT HLX m i ch t p trung vào t ch c không gian , không gian khác đư đ c nh c đ n nh ng m i m c đ khái quát Do đó, h ng ti p theo có th là: - T ch c không gian công c ng t i m DCNT HLX N i - T ch c không gian s n xu t t i m DCNT HLX N i i CÁC BÀI BÁO KHOA H C LU N ÁN Ã CỌNG B LIểN QUAN N TÀI Ơo Ph ng Anh, M t s v n đ v phát tri n hành lang xanh N i b i c nh th hóa, T p chí khoa h c Ki n trúc Xây d ng, tr ng i h c Ki n trúc N i, s 22, tháng 07 n m 2016 Ơo Ph ng Anh, Quy ho ch hành lang xanh N i: tốn khó v ki m sốt phát tri n, T p chí Quy ho ch xây d ng, vi n Quy ho ch đô th nông thôn qu c gia, s 81, 2016 Ơo Ph ng Anh, T ch c không gian t i m dân c nông thôn hành lang xanh N i, T p chí Quy ho ch xây d ng, vi n Quy ho ch đô th nông thôn qu c gia, s 87, 2017 Ơo Ph ng Anh, T ch c h th ng không gian xanh t i m dân c nông thôn hành lang xanh N i, H i th o khoa h c ắH i nh p đƠo t o quy ho ch, Khoa Quy ho ch đô th vƠ nông thôn, tr ng i h c Ki n trúc N i, tháng 11 n m 2017 ii TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Nguy n Th Bá (2009), Quy ho ch xây d ng đô th , Nhà xu t b n Xây D ng, N i B Chính Tr (2008), Ngh quy t 26/NQ-TW h i ngh l n th b y ban ch p hành Trung ng khóa X v nơng nghi p, nơng dân nông thôn N i B Nông nghi p phát tri n nông thôn (2013), Thông t 41/2013/TTBNNPTNT, h ng d n th c hi n b tiêu chí qu c gia v nơng thơn m i B Xây D ng (2009), Quy chu n k thu t qu c gia v Quy ho ch xây d ng nông thôn B Xây D ng (2012), Quy ho ch xây d ng nông thôn-Tiêu chu n thi t k Tr ng Chung (2016), T ch c môi tr ng nông thôn vùng đ ng b ng sông H ng theo h ng hi n đ i phát huy giá tr truy n th ng Lu n án ti n s tr ng i h c Xây d ng N i Nguy n Vi t C ng (2015), T ch c không gian ki n trúc làng ngh M c, V n i m, Th ng Tín, N i u ki n th hóa đ n n m 2030 Lu n v n th c s , đ i h c Ki n Trúc N i Ph m Hùng C ng (2009), Làng Vi t nh ng giá tr di s n Ki n trúc c nh quan, T p chí Ki n trúc Vi t Nam Ph m Hùng C ng (2012), C s thi t l p mơ hình phát tri n khu v c hành lang xanh phía tây N i theo quy ho ch chung th đô N i đ n n m 2030, Báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c 10 Nguy n Bá ang (2000), M u thi t k cơng trình c s h t ng nơng thơn, Nhà xu t b n Xây d ng, N i 11 Nguy n Bá ang (2005), nh h ng phát tri n ki n trúc Vi t Nam theo quan m gi gìn phát huy b n s c dân t c Báo cáo đ tài nghiên c u khoa h c c p nhƠ n c 12 Phan c (2006), Ngh may La Phù “du ngo i” Th i báo kinh t Vi t Nam s 40 13 ng D ng (2008), xu t mơ hình gi i pháp quy ho ch thôn H u Ái, xã Vân Canh, Hồi c, Tây q trình th hóa, Lu n v n th c s tr ng i h c Ki n trúc N i iii 14 inh Tu n H i (2014), Nghiên c u mơ hình qu n lý h th ng h t ng k thu t nông thôn q trình xây d ng nơng thơn m i N i, Báo cáo k t qu đ tài nghiên c u khoa h c 15 V Th H ng (2011), Xây d ng mơ hình phát tri n cho làng xã truy n th ng khu v c hành lang xanh quy ho ch thành ph N i m r ng 2030 t m nhìn 2050, Lu n án th c s đ i h c Xây D ng N i 16 Nguy n Lu n (1986), Cân b ng sinh thái c u trúc th , T p chí Xây D ng, s 17 Ph m c Minh (2015), Nghiên c u quy ho ch xây d ng nông thôn thành ph N i, Lu n v n th c s quy ho ch vùng vƠ đô th , tr ng i h c Ki n trúc N i 18 Nguy n c Nh n (2006), Nghiên c u đ xu t trình t , n i d ng ph ng pháp l p quy ho ch s d ng đ t khu dân c nông thôn phù h p v i giai đo n cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p nơng thôn th i k đ i m i, Báo cáo k t qu đ tài nghiên c u khoa h c 19 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi tr ng huy n Ch ng M (2011), Bi u m u th ng kê di n tích đ t khu dân c nơng thơn n m 2009 20 Phòng TƠi ngun vƠ Môi tr ng huy n Ch ng M (2014), Bi u m u th ng kê di n tích đ t khu dân c nông thôn n m 2011 21 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi Tr ng huy n an Ph bi u m u th ng kê, ki m kê đ t đai, an Ph ng ng (2013), H th ng 22 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi Tr ng huy n an Ph bi u m u th ng kê, ki m kê đ t đai, an Ph ng ng (2015), H th ng 23 Phòng TƠi nguyên vƠ Môi Tr kê đ t đai huy n M c 24 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi tr ng huy n Phú Xuyên (2011), Bi u m u th ng kê di n tích đ t khu dân c nơng thơn 25 Phòng Tài ngun Mơi tr ng huy n Phú Xuyên (2013), Bi u m u th ng kê di n tích đ t khu dân c nơng thơn n m 26 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi tr ng huy n Phúc Th (2013), Th ng kê đ t đai khu dân c nông thôn huy n Phúc Th 27 Phòng TƠi ngun vƠ Mơi Tr ng huy n Th ch Th t (2015), Th ng kê di n tích đ t khu dân c nơng thơn huy n Th ch Th t ng huy n M c (2014), Th ng kê, ki m iv 28 Phòng TƠi nguyên vƠ Môi Tr ng huy n Th ng Tín (2011), H th ng bi u m u th ng kê, ki m kê đ t đai huy n Th ng Tín 29 Phòng Th ng kê huy n Th Th ng Tín 30 Phùng H u Phú (2010), Phát huy ti m l c t nhiên, kinh t , xã h i giá tr l ch s - v n hóa phát tri n b n v ng th đô N i đ n n m 2020 Nhà xu t b n N i 31 Nguy n Th Lan Ph ng (2010), Mơ hình t ch c không gian làng sinh thái ven đô N i, Lu n án ti n s ki n trúc tr ng đ i h c Ki n trúc N i 32 Cao S Qu (1970), Quy ho ch thơn Viên T p chí Xây D ng s 9,10 33 Cao S Qu (1969), Quy ho ch c i t o m r ng xóm mu i T p chí Xây D ng s 1,2 34 Nguy n S Qu , L u Tr ng Giang, ng Vi t D ng, D ng Qu nh Nga (2009), Quy ho ch xây d ng m dân c nông thôn nhà xu t b n khoa h c k thu t 35 V Trung T ng (2003), C s sinh thái h c Nhà xu t b n giáo d c 36 Thành y N i (2011), Ch ng trình 02, thành y N i Ch ng trình phát tri n nơng nghi p, xây d ng nông thôn m i, nâng cao đ i s ng nông dân giai đo n 2016-2020 37 Nguy n Hồi Thu (2018), T ch c khơng gian ki n trúc nhà nông thôn ti u vùng Nam sơng H ng q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa lu n án ti n s tr ng đ i h c Xây D ng N i 38 Th t ng ph (2011), Quy t đ nh 2127/Q -TTg Phê t Chi n l c phát tri n nhà qu c gia đ n n m 2020 t m nhìn đ n n m 2030 39 Th t ng ph (2016), Quy t đ nh 1980/Q - TTg v vi c ban hành b tiêu chí qu c gia v xã nông thôn m i giai đo n 2016-2020 40 Nguy n D 41 Phó c Tùng (2015), Tr ng ph N i: vietnamnet.vn 42 Nguy n V n Tuyên (2018), Nghiên c u quy ho ch phát tri n hành lang xanh thành ph N i lu n án ti n s tr ng i h c Xây d ng N i 43 UBND huy n Ch ng T (2010), L ng Tín (2011), Niên giám Th ng kê huy n c kh o l ch s đô th Bài gi ng môn h c y ng n ngang ng M (2011), Niên giám th ng kê huy n Ch ng M v 44 UBND huy n Ch ng M (2011), Quy ho ch s d ng đ t huy n Ch M đ n n m 2020 45 UBND huy n Th ch Th t (2011), Quy ho ch s d ng đ t huy n Th ch Th t đ n n m 2020 46 UBND huy n an Ph ng (2013), Quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020, k ho ch s d ng đ t n m k đ u (2011-2015) 47 UBND huy n M c (2010), Báo cáo đ i h i đ i bi u l n th II nhi m k (2010 -2015) 48 UBND huy n Phú Xuyên (2010), Quy ho ch s d ng đ t huy n Phú Xuyên đ n n m 2020 49 UBND huy n Phú Xuyên (2011), Niên giám th ng kê huy n Phú Xuyên 50 UBND huy n Phú Xuyên (2012), Quy ho ch chung xây d ng huy n Phú Xuyên đ n n m 2020 t m nhìn đ n n m 2030 51 UBND huy n Qu c Oai (2011), Quy ho ch nông thôn m i xã Hòa Th ch, huy n Qu c Oai 52 UBND huy n Qu c Oai (2011), Quy ho ch nông thôn m i xã Ng c Li p, huy n Qu c Oai 2011 53 UBND huy n Th ch Th t (2008), Báo cáo u ch nh quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2010, đ nh h ng t i n m 2020 huy n Th ch Th t 55 UBND huy n Thanh Oai (2013), Quy ho ch nông thôn m i xã H ng Phong, huy n Thanh Oai 56 UBND huy n Thanh Oai (2015), Quy ho ch nông thôn m i xã Tân huy n Thanh Oai 57 UBND Thành ph N i (2010), Quy t đ nh s 7608/Q -UBND phê t quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020, k ho ch s d ng đ t n m đ u k (2011 - 2015) huy n Th ng Tín 58 UBND thành ph N i (2011), án quy ho ch chung xây d ng Th đô N i đ n 2030 t m nhìn 2050 59 UBND xư Phú Ngh a (2009), Báo cáo tình hình phát tri n kinh t xã h i s n xu t ngh truy n th ng 60 c Viêm (1997), Quy ho ch xây d ng phát tri n m dân c nông thôn, Nhà xu t b n Xây d ng, N i ng ng b M c c, vi 61 Vi n nghiên c u ki n trúc (2003), i u tra, kh o sát, ch p nh, v ghi, đánh giá ki n trúc nhà dân gian truy n th ng tính Tây tài h p tác v i Nh t B n Ti ng Anh 62 Aberdeenshire Council (2016), Housing and business development in the countryside and greenbelt Planning advice 01/2016 63 Ahern J (1995), Greenways as a planning strategy Landscape and urban planning, 1995 33(1-3): p 131-155 64 Amati M (2008), Urban green belts in the twenty-first century, Routledge 65 Bae Chang-Hee (1998), Korea's greenbelts: impacts and options for change, 7: p 479 66 Barbier E (1989), Blueprint for a green economy Earthscan London 67 Birmingham City Council (2004), Supplementary planning guidance, residental extensions and replacement dweliings in the greenbelt 68 Brenton M (2013), Senior cohousing communities – an alternative approach for the UK JRF Programme Paper A Better Life 69 Bridger J.C and Luloff A.E (1999), Toward an interactional approach to sustainable community development Journal of rural studies, p 377-387 70 British Government (2009), Development in greenbelt – Supplementary Planning Document 71 British Government (2012), Planning Policy Guidance 2: Green belts 72 British Government (2015), Development in greenbelt – Supplementary Planning Document 73 Cairns Regional Council (2016), form RAA6, Rural resindential Zone referral 74 Cooper G and Hull.A.P (2008), Manging a linear country park Town and Contry Planning, 46(168-172) 75 Dawson J (2006), Ecovillages: new frontiers for sustainability, schumacher briefing: Chelsea Green Publishing 76 Endo K (2006), The Influence of the postwar regional-scale landscape plans on the conservation and development of farmland in the National Capital Region: a case study of Ichikawa City vii 77 Eraghi S.G (2015), Meschi M., and Gholampour S., Studying the relationship between urban green corridors and sustainable urban landscape 78 Federal Home Loan Bank of Atlanta (FHLBA) (2005), The little green book, Atlanta, Georgia 79 Felicie A.L (2012), Global Ecovillage Network 80 Fernandes E (2011), Regularization of informal settlements in Latin America: Lincoln Institute of Land Policy Cambridge, MA 81 Freestone R (2009), Model communities: the garden city movement in Australia, Nelson, Melbourne 82 Global Green USA (2005), Greening affordable housing: Trends and opportunities Presentation at USGBC Greenbuild Conference 83 Gon K.K (1990), Land use changes in the urban fringe – the case of the Seoul capital green belt Republic of Korea 84 Groome D (2004), “Green corridors”: a discussion of a planning concept Landscape and Urban Planning, 19(4): p 383-387 85 Guneroglu N et al (2013), Green corridors and fragmentation in South Eastern Black Sea coastal landscape Ocean & coastal management, 83: p 67-74 86 Hall P (2001), The containment of urban England Geographical Journal, p 386-408 87 Hanley N and Knight L (2002), Valuing the environment: recent UK experience and an application to green belt land Journal of Environmental Planning and Management, 35(2): p 145-160 88 Hara H (2004), Learning from villages, Japan 89 Heckscher A and Robinson P.C (2007), Open spaces: The life of American cities,Vol 619, HarperCollins Publishers 90 Heriot-Watt University (2008), Review of the planning casework of Scottish Natural Heritage 91 Housing Assistance Council (2007), Affordable green building in rural communities viii 92 Howard E (2006), ''Author's Introduction' and 'The town-country magnet' from garden cities of tomorrow The city reader, eds LeGates, T Richard & F Stout, Routledge, London 93 Jessica B., Susan L.S and Burkhard M (2007), Greenbelt Walks: An Overview of the Opportunities and Challenges of Major Trails in the Ontario Greenbelt 94 Jongman R., Külvik M., and Kristiansen I (2004), European ecological networks and greenways Landscape and urban planning, 68(2-3): p 305319 95 Karlenzig W (2005), A blueprint for greening affordable housing: Developer guidelines and resource efficiency and sustainable communities Santa Monica, California: Global Green USA 96 Kebede B and Dube I (2004), Energy services for the urban poor in Africa: Issuse and policy implications London: Zed Books 97 Kurtaslan B.O (2010), Urban greenway planning: the example of Kayseri (Turkey) urban complex 98 Lee Chang Moo and Linneman P (2002), Dynamics of the greenbelt amenity effect on the land market—The Case of Seoul's greenbelt real estate economics, 26(1): p 107-129 99 Lee Man-Hyung and Choi Nam-Hee (2004), Green Belt Policy Change and Uninvited Aftereffect in Seoul in 22nd International Conference of the System Dynamics Society, July, Citeseer 100 LLC, Jonathan Rose Companies (2009), Smart growth guidelines for sustainable design and development, a project of the U.S environmental protection agency smart growth implementation assistance program and the Conecticut Capitol Region Council of Governments 101 Mackenzie R (2008), Town of Oliver Wine Village core area concept plan, Design Guidelines 102 Manawatu District Council (2011), Requirements for Site Plans, For Your Building Consent Application 103 Morita Tetsuo, et al (2012), Changes and Issues in Green Space Planning in the Tokyo Metropolitan Area: Focusing on the" Capital Region Plan International Journal of Geomate, 2(1): p 191-196 ix 104 Munton R (2006), London's green belt: containment in practice, Routledge 105 Natural England and the Campaign to Protect Rural England (2008), Greenbelt: a greener future 106 Nawei Wu (2007), An Introduction and Comparative Study of the Implementation Approaches of Beijing's Green Belts 107 Nurul M and Faruque H (2005), Rural Development Programme (RDP) of BRAC in the Development Issues in Bangladesh: An Appraisal Pakistan Journal of Social Sciences 108 Osborn F.J (1969), Green-belt cities, Schocken 109 Patrizia P (2001), Organic Farming and Sustainable Rural Development: A Multifaceted and Promising Convergence Sociologia Ruralis, Vol 41 110 Pendall R (2002), Holding the line: urban containment in the United States, Center on Urban and Metropolitan Policy, the Brookings Institution 111 Planning department the government of the Hong Kong special administrative region (2015), Chapter 2: Residential density Hong Kong planning standards and guidelines 112 Gilman R (2001), The eco-village challenge context, 29(10): p 10-15 113 Randolph J (2004), Environmental Land Use Planning and Management 114 Ravetz A (2013), Remaking Cities (Routledge Revivals): Contradictions of the Recent Urban Environment: Routledge 115 Rocha M.E and Ramos R.A (2012), Network of urban parks and green corridors in the city of Braga, Portugal in EED'12-The 10th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 116 Rogers J.C (2008), Public perceptions of opportunities for communitybased renewable energy projects Energy Policy 36 117 Roseland M (2000), Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives Progress in planning, 54(2): p 73-132 118 Rosly D.B (2011), Guideline And Framework For Green Township In Malaysia Seminar On Sustainable Cities-Sharing Swedish Experience x 119 Salốcố A and Altunkasa M.A (2010), Investigating the usability of Seyhan River along the axe of Çatalan River Dam Lake and Deli Burun as a greenway system Ekoloji, 19(76): p 36-49 120 Scott Planning Associates Ltd on behalf of Mr K McCarren (2015), Planning & Access Statement, Charnwood, Windmill Lane, Guildford road, Frimley green, Surrey Gu16 6NZ 121 Scotthanson.C (2005), The cohousing Handbook Building a place for community 122 Toccolini A (2006), Greenways planning in Italy: the Lambro River Valley greenways system Landscape and urban planning, 76(1-4): p 98-111 123 U.S Environmental Protection Agency (2009), Smart growth guidelines for sustainable design and development 124 United Kingdom Parliament (1990), Town and Country Planning Act 1990, for England and Wale 125 United Kingdom Parliament (2010), SPG 7, Supplementary planning guidance, residental extensions and replacement dweliings in the greenbelt 126 United Nations Human Settlements Programme (2009, Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 127 University of Sheffield (2009), Land Use Change Statistics, 1985 – 2006 128 Washington, D.C.: United States Green Building Council (2005), United States Green Building Council (USGBC) Rating system for pilot demonstration of LEED for Homes program, version 1.72, 129 Yang Jun (2007), The failure and success of greenbelt program in Beijing Urban forestry & urban greening, 6(4): p 287-296 130 Yokohari Makoto and Takeuchi Kazuhiko (2000), Beyond greenbelts and zoning: A new planning concept for the environment of Asian mega-cities Landscape and urban planning, 47(3-4): p 159-171 131 ZHANG Yue (2010), A Comprehensive Planning Model for Rural Settlements, Shunyi Project of China as a Case 132 Parsons K.C and Schuyler D (2004), From Garden City to Green City The Legacy of Ebenezer Howard 11 ... T CH C KHÔNG GIAN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ N I I M DÂN 1.1 So sánh hành lang xanh Hà N i v i hành lang xanh vƠnh đai xanh th gi i Trong trình nghiên c u v HLX Hà N i, lu n án nh n... Singapore Hành lang xanh Braga, B Nha c Hình 1.2: So sánh hình d ng hành lang xanh Hà N i hành lang xanh, vành đai xanh th gi i 12 B ng 1.1: So sánh hƠnh lang xanh HƠ N i v i hƠnh lang xanh vƠ... i hành huy n ti n hành kh o sát 22 Hình 1.9: So sánh s d ng đ t m t s hành lang xanh, vƠnh đai xanh 23 Hình 1.10: S d ng đ t hành lang xanh Hà N i qua th i k 23 Hình 1.11: Các d án hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội (Luận án tiến sĩ), Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay