Nghiên cứu khảo sát và chiết tách acid betulinic dùng trong điều trị ung thư từ thực vật

89 14 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NGUYỄN ĐÌNH TRUNG NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT CHIẾT TÁCH ACID BETULINIC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỪ THỰC VẬT LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH: HỐ PHÂN TÍCH ĐÀ LẠT - 2005 BAO T ~O TRUONG f>~I HOC f>,\ L~T HQc vien: NGuYEN DiNH TRUNG TEN DE TAl: NGHIEN CUU KHAo SAT vA CHIET TAcH ACID BETULINIC DUNG TRONG DIEU TRI UNG THU TU TH1/CV~T Chuyen ngimh: H6a hQc phiin tich Mil: s6: 60 44 29 LU~N VAN TH~C SI HOA HQC THtJ \11 Et
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khảo sát và chiết tách acid betulinic dùng trong điều trị ung thư từ thực vật , Nghiên cứu khảo sát và chiết tách acid betulinic dùng trong điều trị ung thư từ thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay