Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông mã

175 10 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LƢƠNG NGỌC CHUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƢỚC VÙNG HẠ DU SÔNG MÃ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LƢƠNG NGỌC CHUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƢỚC VÙNG HẠ DU SÔNG MÃ Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nƣớc Mã số: 9-58-02-12 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS TRẦN VIẾT ỔN TS LÊ VIẾT SƠN HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông Mã” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa đƣợc trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tác giả Luận án Lƣơng Ngọc Chung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, nhận hướng dẫn tận tình thầy hướng dẫn, hỗ trợ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô Nhà trường để tơi hồn thành Luận án Đầu tiên, tơi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Viết Ổn người có định hướng trực tiếp hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu; Tôi xin cảm ơn chân thành đến TS Lê Viết Sơn người bạn, người hướng dẫn thứ hai hỗ trợ có nhiều ý kiến chuyên môn quý báu cho nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Bộ môn Kỹ thuật Quản lý tưới, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Thủy lợi tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp Viện Quy hoạch Thủy lợi hỗ trợ tạo điều điều kiện cho tơi q trình thực Luận án Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn người thân gia đình ln động viên, hỗ trợ khích lệ tơi vượt qua thời điểm khó khăn để hồn thành Luận án Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Luận án 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Bố cục Luận án CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU VÀ LƢU VỰC SÔNG MÃ .6 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu dòng chảy tối thiểu, dòng chảy mơi trƣờng lƣu vực sơng 1.1.1 Khái niệm dòng chảy tối thiểu, dòng chảy mơi trƣờng 1.1.2 Vai trò dòng chảy tối thiểu 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu dòng chảy tối thiểu 1.2 Tổng quan lƣu vực sông Mã 31 1.2.1 Giới thiệu chung 31 1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội lƣu vực sông Mã 33 1.2.3 Hiện trạng môi trƣờng, sinh thái vùng hạ du lƣu vực sông Mã 35 1.2.4 Lịch sử khai thác, sử dụng nguồn nƣớc sông Mã 38 1.3 Định hƣớng nghiên cứu vấn đề cần giải Luận án .40 1.4 Kết luận chƣơng 42 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY TỐI THIỂU HẠ DU SƠNG MÃ 43 2.1 Nhận diện tác động đến chế độ dòng chảy hạ du sông Mã 43 2.1.1 Những tác động tự nhiên 43 2.1.2 Những tác động hoạt động kinh tế - xã hội 46 2.1.3 Biến động nhu cầu sử dụng nƣớc lƣu vực 53 2.1.4 Hệ tác động 53 2.2 Xây dựng phƣơng pháp xác định dòng chảy tối thiểu cho hạ lƣu sơng Mã 61 2.2.1 Phƣơng pháp xác định dòng chảy tối thiểu 61 iii 2.2.2 Phƣơng pháp mơ hình tốn để mơ tính tốn chế độ dòng chảy .64 2.2.3 Phƣơng pháp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm 71 2.2.4 Phƣơng pháp xác định dòng chảy cho giao thông thủy 77 2.3 Thiết lập mơ hình thủy lực cho mùa cạn mạng sông Mã 78 2.3.1 Sơ đồ mạng sông 78 2.3.2 Số liệu đầu vào, biên tính tốn 79 2.3.3 Mô phỏng, hiệu chỉnh kiểm định mơ hình 81 2.4 Thiết lập mơ hình sinh thái vùng hạ lƣu sông Mã 84 2.4.1 Số liệu đầu vào, biên tính tốn 84 2.4.2 Đánh giá mức độ phù hợp loài với điều kiện môi trƣờng 90 2.5 Kết luận chƣơng định hƣớng nội dung chƣơng .91 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 93 3.1 Tính tốn xác định dòng chảy tối thiểu vùng hạ du sông Mã .93 3.1.1 Xác định điểm kiểm sốt dòng chảy tối thiểu 93 3.1.2 Kết tính tốn thủy lực mùa cạn hạ lƣu sông Mã 97 3.1.3 Xác định lƣu lƣợng cho nhu cầu sử dụng nƣớc đoạn sông 102 3.1.4 Xác định dòng chảy mơi trƣờng khơng tiêu hao 104 3.1.5 Xác định dòng chảy tối thiểu vùng hạ du sông Mã .115 3.2 Phân tích phù hợp dòng chảy tối thiểu 116 3.2.1 So sánh kết tính tốn với kết phƣơng pháp Tessman 116 3.2.2 Sự phù hợp DCTT với dòng chảy mùa cạn diễn khứ 119 3.3 Các giải pháp trì dòng chảy tối thiểu vùng hạ du sơng Mã 121 3.3.1 Giải pháp điều hành hồ chứa 122 3.3.2 Đề xuất giải pháp quản lý 126 3.4 Kết luận Chƣơng 127 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .128 Kết luận .128 Kiến nghị .129 Những hạn chế định hƣớng nghiên cứu 130 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO .132 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mối liên hệ vai trò dòng chảy tối thiểu chức hệ sinh thái [12] Bảng 1.2 Phân loại mô hình mục đích loại [13], [14] 10 Bảng 1.3 Phân tích, so sánh mơ hình 11 Bảng 1.4 Tỷ lệ phần trăm (%) dòng chảy năm trung bình nhiều năm (Qo) dùng cho tính tốn dòng chảy mơi trƣờng theo phƣơng pháp Tennant [17] .13 Bảng 1.5 Dòng chảy năm trung bình số vị trí lƣu vực sơng Mã 32 Bảng 1.6 Kết điều tra trạng khai thác thủy sản sông Mã [73] 34 Bảng 1.7 Số lƣợng động, thực vật ghi nhận hạ lƣu sông Mã [73] 36 Bảng 1.8 So sánh thành phần lồi cá sơng Mã với khu vực nghiên cứu khác [73] 38 Bảng 1.9 Quy mô khai thác nguồn nƣớc sông Mã qua thời kỳ [5] 40 Bảng 2.1 Bình quân lƣợng mƣa năm thập kỷ trạm sông Mã [74] 45 Hình 2.3: Diễn biến lƣợng mƣa mùa khô trạm sông Mã 45 Bảng 2.2 Bình qn lƣợng mƣa mùa khơ thập kỷ trạm sông Mã [74] .46 Bảng 2.3 Bình quân lƣợng mƣa mùa mƣa thập kỷ trạm sông Mã [74] 46 Bảng 2.4 Diễn biến tình hình phát triển dân số lƣu vực sông Mã [5], [72] 52 Bảng 2.5 Diễn biến sản xuất ngành nông nghiệp lƣu vực [5], [72] 52 Bảng 2.6 Diễn biến sản xuất ngành công nghiệp lƣu vực sông Mã [5] 52 Bảng 2.7 Biến động nhu cầu sử dụng nƣớc lƣu vực sông Mã [70], [5] 53 Bảng 2.8 Xếp hạng chất lƣợng nƣớc theo số đa dạng Shannon [84] 74 Bảng 2.9 Xếp hạng mức độ đa dang theo số Margalef 76 Bảng 2.10 Địa hình lòng dẫn mạng sông Mã [5], [85] 79 Bảng 2.11 Chỉ tiêu biên gia nhập khu sông Mã 80 Bảng 2.12 Kết mực nƣớc thực đo tính tốn mơ 81 Bảng 2.13 Kết nồng độ mặn thực đo tính tốn mơ 82 Bảng 2.14 Kết mực nƣớc thực đo tính tốn kiểm định 82 Bảng 2.15 Kết nồng độ mặn thực đo tính tốn mơ kiểm định .83 Bảng 2.16 Lƣu lƣợng thấp ngày ngày vùng nghiên cứu .86 Bảng 2.17 Một số thơng tin lồi cá đƣợc lựa chọn hạ du sông Mã .87 Bảng 2.18 Mức độ phù hợp với số yếu tố môi trƣờng cá Chép [86] 88 Bảng 2.19 Mức độ phù hợp với số yếu tố môi trƣờng cá Ngạnh thƣờng [87] 88 Bảng 2.20 Mức độ phù hợp với số yếu tố môi trƣờng cá Đối đất [88] 89 Bảng 2.21 Mức độ phù hợp với số yếu tố môi trƣờng cá Bống [89] 89 Bảng 2.22 Mức độ phù hợp với số yếu tố môi trƣờng cá Bống cát tối [92] .89 Bảng 3.1 Tần suất dòng chảy năm, dòng chảy mùa cạn trạm Cẩm Thủy 98 Bảng 3.2 Tần suất lƣu lƣợng mùa cạn trạm Cẩm Thủy 1999 2010÷2015 .99 v Bảng 3.3 Tần suất lƣu lƣợng mùa cạn trạm Lý Nhân, Sét Thơn 1999 2010÷2015 101 Bảng 3.4: Lƣu lƣợng sông Mã mùa cạn số năm .102 Bảng 3.5 Lƣu lƣợng khai thác cho nhu cầu nƣớc đoạn sông 103 Bảng 3.6 Quy định kích thƣớc đƣờng thủy nội địa cho miền Bắc miền Trung 105 Bảng 3.7 Quy định kích thƣớc đƣờng thủy nội địa cho sông Mã 105 Bảng 3.8 Một số thông số mặt cắt sông Mã từ ngã ba Vĩnh Khang đến ngã ba Bông106 Bảng 3.9 Một số thông số mặt cắt sông Mã đoạn từ ngã ba Bơng đến cầu Hồng Long 108 Bảng 3.10 Mực nƣớc nhỏ sông Mã từ ngã ba Bông đến cầu Hoàng Long 108 Bảng 3.11 So sách mực nƣớc nhỏ khứ với yêu cầu kích thƣớc đƣờng thủy nội địa sông Mã từ ngã ba Bông đến cầu Hoàng Long 109 Bảng 3.12 Nhu cầu dòng chảy cho giao thơng thủy hạ du sông Mã .109 Bảng 3.13 u cầu dòng chảy cho lồi thị đoạn sông 112 Bảng 3.14 Đề xuất lƣu lƣợng sinh thái tối thiểu cho đoạn sông hạ du sơng Mã 114 Bảng 3.15 Dòng chảy môi trƣờng không tiêu hao đoạn sông vùng hạ du sơng Mã 115 Bảng 3.16 Dòng chảy tối thiểu đoạn sông vùng hạ du sông Mã 116 Bảng 3.17 Đề xuất số yếu tố dòng chảy cho lồi thị .116 Bảng 3.18 Lƣu lƣợng trung bình tháng nhiều năm điểm kiểm soát 117 Bảng 3.19 Xác định dòng chảy tối thiểu Lý Nhân theo phƣơng pháp Tessman 117 Bảng 3.20 Xác định dòng chảy tối thiểu Sét Thôn theo phƣơng pháp Tessman 118 Bảng 3.21 So sánh kết dòng chảy tối thiểu phƣơng pháp .118 Bảng 3.22 So sánh giá trị DCTT với giá trị dòng chảy kiệt từ 1980÷2015 119 Bảng 3.23 Các trạm bơm sông Mã đƣợc kênh Cửa Đạt tƣới thay [5], [94] 123 Bảng 3.24 Kết tính tốn lƣu lƣợng số vị trí sơng mùa cạn năm 1999 cho trƣờng hợp 123 Bảng 3.25 Mực nƣớc nhỏ sông Mã mặt cắt từ ngã ba Vĩnh Khang đến ngã ba Bông với trƣờng hợp tính tốn 125 Bảng 3.26 Mực nƣớc nhỏ sông Mã mặt cắt từ ngã ba Bơng đến cầu Hồng Long với trƣờng hợp tính tốn 125 Bảng (phụ lục 1): Đặc trƣng mực nƣớc trung bình tháng, năm trạm 139 Bảng (phụ lục 1): Đặc trƣng mực nƣớc nhỏ tháng, năm trạm 140 Bảng (phụ lục 1) Các khu công nghiệp tập trung có dự kiến sơng Mã [5] 141 Bảng (phụ lục 1): Kết phân tích mẫu nƣớc trung bình đợt đo sơng Mã [73] 141 vi Bảng (phụ lục 2): Kết khảo sát mặt cắt sông Mã Lý Nhân đoạn sông 142 Bảng (phụ lục 2): Kết khảo sát mặt cắt sông Mã Sét Thôn đoạn sông 142 Bảng (phụ lục 2): Kết khảo sát mặt cắt sông Mã trạm bơm Hoằng Khánh đoạn sông 142 Bảng (phụ lục 2): Kết phân tích thành phần hạt theo khối lƣợng 143 Bảng (phụ lục 2): Kết phân tích thành phần hạt theo tỷ lệ % 145 Bảng (phụ lục 3) Kết lƣu lƣợng trung bình mùa cạn, trung bình tháng kiệt trung bình tháng kiệt số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 148 Bảng (phụ lục 3): Kết lƣu lƣợng max, số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 149 Bảng (phụ lục 3): Kết mực nƣớc max, số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 150 Bảng (phụ lục 3): Thống kê cơng trình lấy nƣớc hạ du sơng Mã [5], [94] 151 Bảng (phụ lục 3): Chỉ tiêu vị trí lấy nƣớc hạ du sông Mã [5], [94] 151 Bảng (phụ lục 4): Cấu trúc thành phần lồi cá vùng hạ du sơng Mã 154 Bảng (phụ lục 4): Thành phần loài cá tƣơng ứng với 10 mặt cắt thu mẫu vùng hạ du sông Mã năm 2016 154 Bảng (phụ lục 4): Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt cắt sông Mã khảo sát từ 15÷25/2/2016 157 Bảng (phụ lục 4): Vị trí mặt cắt khảo sát chất lƣợng nƣớc, thu mẫu môi trƣờng mẫu thủy sinh vật 159 lƣu vực sông Mã 159 Bảng (phụ lục 5): Bảng phân hạng cách tính điểm cho số tổ hợp sinh học cá 160 áp dụng cho việc đánh giá chất lƣợng nƣớc vùng cửa sông Mã 160 Bảng (phụ lục 5): Ma trận số tổ hợp sinh học (IBI) cá để đánh giá chất lƣợng nƣớc vùng cửa sông Mã 160 vii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Sơ đồ mạng lƣới sông suối lƣu vực sông Mã 31 Hình 1.2: Sơ đồ vùng nghiên cứu - hạ du sông Mã 33 Hình 1.3: Cơ cấu kinh tế ngành năm 2015 lƣu vực sông Mã 33 Hình 1.4: Sơ đồ khai thác nguồn nƣớc hạ du sông Mã 40 Hình 1.5: Sơ đồ cấu trúc tổng thể dòng chảy tối thiểu 42 Hình 2.1: Diễn biến chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm sơng Mã 1961÷2015 43 Hình 2.2: Diễn biến lƣợng mƣa trung bình năm trạm sơng Mã 44 Hình 2.3: Diễn biến lƣợng mƣa mùa khô trạm sơng Mã 45 Hình 2.4: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện hệ thống sơng Mã 47 Hình 2.5: Diễn biến cao độ đáy sông Mã từ 2008 - 2013 [75] 50 Hình 2.6: Biến động hình thái mặt cắt ngang sơng Chu kè Định Thành [75] 51 Hình 2.7: Lƣu lƣợng ngày trung bình trạm Cửa Đạt - thời kỳ trƣớc sau có hồ 54 Hình 2.8: Lƣu lƣợng ngày trạm Cửa Đạt - thời kỳ trƣớc sau có hồ 54 55 Hình 2.9: Mực nƣớc ngày trung bình trạm Cửa Đạt - thời kỳ trƣớc sau có hồ 55 Hình 2.10: Mực nƣớc ngày trạm Cửa Đạt - thời kỳ trƣớc sau có hồ 55 Hình 2.11: Mực nƣớc ngày trung bình trạm thủy văn Xuân Khánh - thời kỳ trƣớc sau có hồ 56 Hình 2.12: Mực nƣớc ngày trạm Xuân Khánh - thời kỳ trƣớc sau có hồ 56 Hình 2.13: Lƣu lƣợng ngày trung bình trạm Cẩm Thủy - 1980÷2009 2010÷2015 57 Hình 2.14: Lƣu lƣợng ngày trạm Cẩm Thủy - 1980÷2009 2010÷2015 57 Hình 2.15: Mực nƣớc ngày trung bình trạm Cẩm Thủy - 1980÷2009 2010÷2015 57 Hình 2.16: Mực nƣớc ngày trạm Cẩm Thủy - thời kỳ 1980-2009 2010-2015 58 Hình 2.17: Mực nƣớc ngày trung bình trạm Lý Nhân - thời kỳ 1980÷2009 2010÷2015 58 Hình 2.18: Mực nƣớc ngày trạm Lý Nhân - thời kỳ 1980÷2009 2010÷2015 59 Hình 2.19: Mực nƣớc ngày trung bình trạm Giàng - thời kỳ 1980÷2009 2010÷2015 59 Hình 2.20: Mực nƣớc ngày trạm Giàng - thời kỳ 1980÷2009 2010÷2015 60 Hình 2.21: Sơ đồ bƣớc tính tốn, xác định dòng chảy tối thiểu 63 Hình 2.22: Diện tích sinh thái điểm khảo sát đại diện đoạn sông 67 viii Tên mẫu MC2 7-1 MC2 7-2 MC2 7-3 MC2 8-1 MC2 8-2 MC2 8-3 MC2 9-2 MC2 9-2 MC2 9-3 MC2 10-1 MC2 10-2 MC3 1-1 MC3 1-3 MC3 2-1 MC3 2-2 MC3 2-3 MC3 3-3 MC3 4-1 MC3 5-2 MC3 7-1 MC3 7-3 MC4 1-1 MC4 1-2 MC4 1-2 MC4 1-3 MC4 2-1 MC4 2-3 MC4 3-1 MC4 4-1 MC4 4-3 MC4 5-1 MC4 5-3 MC4 7-1 MC4 (3) MC5 1-1 MC5 1-2 MC5 1-3 MC5 2-1 MC5 2-2 MC5 2-3 MC5 3-1 MC5 3-2 MC5 3-3 MC5 4-1 MC5 4-2 MC5 4-2 Bụi (dƣới 0,06mm) 24,63 24,50 12,78 8,38 12,86 23,32 25,80 16,05 18,96 17,84 6,84 25,68 15,86 22,72 7,85 35,82 24,76 19,42 45,08 28,76 20,56 33,78 37,90 5,93 34,94 46,84 34,28 23,58 24,94 27,16 28,68 16,64 16,12 23,80 16,94 12,36 3,55 8,20 14,10 19,50 16,12 15,42 13,08 4,22 13,94 19,06 Tỉ lệ theo kích thƣớc hạt (%) Cát (0,06÷ Sỏi mịn (2÷ Sỏi (8÷ 2mm) 8mm) 64mm) 74,92 0,45 64,10 11,40 85,26 1,96 80,08 11,54 84,40 2,74 73,10 3,58 57,86 16,34 77,00 6,95 77,70 3,34 68,00 14,16 88,66 4,50 71,61 2,71 79,27 4,86 71,44 5,84 91,16 1,00 57,52 6,66 64,66 10,58 77,38 3,20 54,18 0,74 67,28 3,96 67,58 11,86 61,96 4,26 59,16 2,94 93,72 0,34 62,28 2,78 52,56 0,60 63,12 2,60 72,52 3,90 69,06 6,00 69,09 3,76 69,96 1,36 80,28 3,08 80,46 3,42 73,88 2,32 76,44 6,61 81,08 6,56 94,91 1,54 85,16 6,64 82,34 3,56 79,95 0,55 72,06 11,82 79,76 4,82 84,56 2,36 93,39 2,39 83,36 2,70 79,44 1,50 146 Sỏi đá (64÷ 264mm) Tên mẫu MC5 4-3 MC5 5-1 MC5 5-2 MC5 5-5 MC6 1-1 MC6 1-2 MC6 1-3 MC6 2-1 MC6 2-2 MC6 2-3 MC6 3-1 MC6 3-2 MC6 3-3 MC6 4-1 MC6 4-3 U16 TRẠM TV1 Bụi (dƣới 0,06mm) 50,00 3,44 29,37 22,06 10,50 0,30 20,07 18,04 13,76 5,86 41,04 27,02 18,54 39,02 28,26 1,00 26,71 Tỉ lệ theo kích thƣớc hạt (%) Cát (0,06÷ Sỏi mịn (2÷ Sỏi (8÷ 2mm) 8mm) 64mm) 46,65 3,35 94,82 1,74 69,74 0,89 75,44 2,50 88,54 0,96 99,53 0,17 76,71 3,22 79,06 2,90 81,60 4,64 92,93 1,21 55,45 3,51 71,80 1,18 78,70 2,76 54,90 6,08 68,78 2,96 99,00 0,00 67,36 5,93 Ghi chú: MC1: Thƣợng nguồn ngã ba sông Mã-Bƣởi MC2: Thƣợng nguồn ngã ba Mã-Lèn MC3: Sông Lèn (gần cầu Lèn cũ) MC4: Thƣợng nguồn ngã ba sông cầu chày - sông mã MC5: Thƣợng nguồn ngã ba sông chu - sông Mã MC6: Sông Chu Mỗi đoạn sông đo số mặt cắt, mặt cắt lấy 2÷3 mẫu đất 147 Sỏi đá (64÷ 264mm) Phụ lục 3: Kết tính tốn thủy lực mùa cạn chuỗi 35 năm (1980÷2015) Bảng (phụ lục 3) Kết lƣu lƣợng trung bình mùa cạn, trung bình tháng kiệt trung bình tháng kiệt số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 QTB-Cẩm Thủy (m /s) Năm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mùa tháng kiệt kiệt 117,5 100,7 143,8 117,9 139,6 131,2 153,3 142,6 139,1 112,8 154,4 140,6 169,6 120,2 118,6 111,7 120,3 101,8 117,4 99,6 154,1 141,2 125,4 115,1 122,1 103,2 120,4 87,2 130,4 110,1 115,6 89,2 117,4 105,6 161,7 162,0 122,6 111,6 96,6 68,6 139,4 113,5 149,4 127,6 147,6 116,1 245,0 221,6 228,7 191,9 119,0 114,7 131,1 120,7 127,7 110,6 146,7 140,2 182,5 158,5 Tháng 94,8 105,8 118,2 127,8 103,6 121,2 107,3 106,7 96,5 93,7 118,9 112,6 96,7 85,6 110,1 89,0 97,6 152,7 100,6 59,6 107,6 109,8 108,4 210,4 143,9 108,0 118,1 101,8 131,9 140,2 QTB-Lý Nhân (m /s) Mùa tháng kiệt kiệt 104,7 97,8 142,7 116,6 138,2 129,9 151,2 140,2 136,3 110,1 155,0 141,1 168,4 118,8 116,3 109,2 116,4 97,9 114,0 96,2 151,8 139,3 123,3 112,9 108,5 99,7 117,4 84,0 128,4 108,2 113,3 87,8 114,9 103,1 161,4 161,4 120,7 110,0 94,9 66,1 136,1 110,4 144,8 125,2 144,5 113,7 242,2 218,8 224,7 188,7 117,4 113,2 129,2 119,2 125,3 108,6 144,9 138,5 181,0 157,8 Tháng 91,8 104,3 116,8 124,1 101,1 120,7 106,3 104,3 92,7 89,9 116,9 109,1 93,1 84,4 107,1 87,3 95,2 151,4 98,7 57,1 105,9 107,4 105,5 208,0 141,2 105,7 116,9 101,1 129,4 139,0 148 QTB-Sét Thôn (m /s) QTB-XuânKhánh (m /s) Mùa tháng kiệt kiệt 89,6 81,7 141,2 110,2 127,0 118,3 143,7 128,8 133,4 96,2 157,0 142,7 165,2 112,2 108,9 99,0 99,9 80,7 104,5 84,4 152,3 142,3 114,1 103,0 92,1 81,6 109,9 68,3 120,1 96,3 91,8 79,4 106,8 92,4 170,8 167,2 109,4 98,2 88,9 54,1 126,4 95,3 137,7 114,4 143,1 101,2 232,1 204,2 211,6 172,2 102,9 97,7 124,6 106,8 117,0 94,6 131,9 124,5 180,5 146,4 Tháng 75,2 95,9 104,4 110,6 87,1 118,4 99,3 94,2 75,4 82,6 120,2 98,4 74,0 68,2 94,4 78,7 88,2 151,3 86,6 42,0 93,5 96,0 92,6 193,0 123,8 88,1 104,2 88,3 114,1 126,6 Mùa3tháng kiệt kiệt 7,8 5,0 31,5 24,6 16,9 13,4 25,3 16,9 25,1 8,8 28,3 19,2 46,2 21,0 14,3 9,9 14,3 5,0 24,5 9,9 46,8 38,3 23,9 19,6 6,9 3,7 20,1 4,3 29,9 13,4 32,3 13,9 20,5 14,0 47,1 46,4 16,5 10,9 24,0 9,2 40,4 18,9 37,7 23,9 32,8 16,1 26,1 15,0 18,7 9,2 7,3 5,1 32,8 21,8 15,7 8,4 35,8 27,0 44,7 29,0 Tháng 4,9 15,7 10,7 7,9 7,7 15,5 12,9 9,8 4,9 7,5 22,9 17,4 3,4 3,6 14,9 12,2 9,6 33,0 7,2 4,5 15,6 9,1 13,0 11,3 4,8 4,6 19,2 7,7 22,2 26,0 3 QTB-Cẩm Thủy (m /s) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mùa kiệt 131,9 135,4 138,6 139,6 122,8 123,4 tháng kiệt 107,2 113,4 110,0 118,6 112,1 109,7 QTB-Lý Nhân (m /s) Tháng 91,1 105,8 99,8 110,4 105,5 102,7 Mùa kiệt 119,4 132,9 135,6 138,0 121,1 110,8 QTB-Sét Thôn (m /s) QTB-XuânKhánh (m /s) tháng Tháng Mùa tháng Tháng Mùa3tháng kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt 104,6 88,4 104,5 89,0 72,5 9,2 8,4 110,8 102,2 125,0 100,3 89,9 33,9 34,5 107,6 97,1 129,3 98,1 86,8 69,7 66,4 116,5 108,3 131,5 110,6 101,1 62,3 52,5 110,1 103,7 115,2 101,5 94,9 64,1 50,5 106,9 100,0 97,8 93,4 86,3 78,3 70,5 Tháng 8,5 31,3 63,5 43,5 32,4 72,6 Bảng (phụ lục 3): Kết lƣu lƣợng max, số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 Năm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 QCẩm Thủy (m /s) max 74,02 179,86 85,88 746,73 91,25 284,28 94,94 267,03 80,74 439,85 110,09 319,48 96,71 725,04 79,00 202,57 77,29 344,62 68,98 544,53 89,42 668,57 87,64 283,71 72,36 239,20 69,98 422,99 77,34 715,64 68,60 229,96 79,23 390,43 110,04 344,44 89,60 395,68 52,80 449,00 86,80 653,05 84,70 946,69 90,40 659,27 177,03 433,99 128,04 777,96 QLý Nhân (m /s) max 71,09 174,42 84,15 739,30 89,08 279,89 92,55 265,58 78,03 438,01 110,91 313,74 95,02 720,35 77,08 199,83 73,12 337,25 65,26 532,36 87,06 658,15 84,81 279,06 68,50 233,95 66,59 420,80 75,17 700,55 66,21 227,76 76,54 381,53 108,94 339,09 87,26 346,30 49,95 443,97 83,41 631,82 81,53 878,35 87,31 640,35 174,13 431,90 125,43 771,66 149 QSét Thôn (m /s) max 52,85 158,72 74,15 808,52 72,95 271,70 72,80 324,80 62,00 839,30 107,53 314,30 83,82 745,53 69,01 203,92 57,07 322,20 54,87 587,76 80,72 671,06 72,00 271,51 56,82 222,72 54,90 824,63 61,99 697,22 57,30 226,55 61,34 498,93 109,06 341,46 72,42 312,98 39,63 674,70 65,90 651,55 65,94 976,08 69,17 232,00 157,10 496,61 107,51 835,93 QXuânKhánh (m /s) max 2,50 170,31 9,60 163,93 2,46 114,08 3,63 107,10 0,66 341,32 3,75 167,47 8,37 284,84 4,22 65,41 8,16 215,45 2,87 595,97 14,71 857,79 0,28 55,10 6,62 72,57 5,20 357,58 1,25 427,57 6,30 349,19 3,81 176,97 16,99 215,31 1,64 192,93 1,58 465,45 5,56 390,26 4,55 420,47 5,17 232,00 4,87 177,02 3,32 210,60 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 QCẩm Thủy (m /s) max 80,83 169,90 97,90 317,56 81,22 485,80 109,00 399,84 115,00 648,33 83,30 373,25 81,45 732,69 76,33 1119,31 93,02 569,71 76,44 371,95 75,32 361,22 QLý Nhân (m /s) max 79,32 164,70 95,79 313,66 79,02 464,32 106,75 352,99 113,37 590,91 80,32 364,47 79,34 698,05 74,35 1087,08 92,10 538,74 77,06 331,51 73,30 355,45 QSét Thôn (m /s) max 63,77 148,09 80,23 567,23 56,09 573,08 86,56 331,16 97,58 853,22 63,23 342,56 66,70 696,90 60,68 1677,40 84,81 538,00 69,35 351,43 56,57 342,64 QXuânKhánh (m /s) max 2,74 69,50 8,95 132,99 4,11 156,08 10,17 219,77 6,71 381,45 3,39 72,12 4,76 146,64 6,48 406,71 6,79 318,34 6,52 154,46 5,02 196,24 Bảng (phụ lục 3): Kết mực nƣớc max, số vị trí sơng mùa cạn năm từ 1980÷2015 Năm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 HCẩm Thủy (m) max 11,36 12,05 11,46 14,13 11,50 12,54 11,53 12,47 11,42 13,15 11,63 12,69 11,54 14,07 11,41 12,16 11,39 12,79 11,27 13,51 11,49 13,90 11,47 12,54 11,34 12,34 11,27 13,09 11,39 14,03 11,27 12,30 11,41 12,97 8,97 10,03 11,49 12,99 11,10 13,18 10,96 13,05 10,94 13,91 HLý Nhân (m) max 2,35 2,75 2,42 4,02 2,44 3,08 2,46 3,15 2,39 3,94 2,55 3,18 2,48 3,96 2,40 2,87 2,36 3,22 2,31 3,70 2,44 3,85 2,42 3,08 2,33 2,95 2,30 3,92 2,38 3,90 2,31 2,94 2,38 3,50 2,54 3,25 2,43 3,21 2,23 3,72 3,21 5,61 3,25 6,34 150 HSét Thôn (m) max 1,48 1,98 1,62 3,26 1,60 2,29 1,64 2,41 1,54 3,30 1,79 2,38 1,68 3,19 1,59 2,29 1,49 2,40 1,43 2,91 1,65 3,05 1,60 2,29 1,44 2,17 1,41 3,28 1,54 3,09 1,45 2,21 1,53 2,75 1,79 2,44 1,60 2,36 1,30 3,05 2,34 4,92 2,39 5,78 HXuân Khánh (m) max 1,31 2,44 1,56 2,43 1,45 2,27 1,45 2,25 1,42 2,85 1,56 2,44 1,56 2,75 1,39 2,36 1,32 2,56 1,43 3,32 1,71 3,67 1,45 2,29 1,26 2,13 1,29 2,89 1,41 3,30 1,47 2,87 1,41 2,46 1,72 2,56 1,40 2,50 1,32 3,10 1,93 5,51 1,88 5,62 Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HCẩm Thủy (m) max 10,98 13,08 11,39 12,34 11,20 13,46 10,91 11,36 11,04 11,91 10,91 12,50 11,11 12,16 11,14 13,01 10,44 11,22 11,43 14,22 11,39 15,29 11,52 13,63 11,38 12,89 11,35 12,81 HLý Nhân (m) max 3,33 5,86 4,05 5,12 3,44 6,04 3,30 4,14 3,35 5,13 3,11 5,28 3,30 4,76 3,79 5,96 2,81 3,56 2,41 4,92 2,54 6,76 2,59 3,99 2,39 3,24 2,21 3,37 HSét Thôn (m) HXuân Khánh (m) max max 2,48 5,31 1,91 4,66 3,01 4,42 1,90 4,29 2,61 5,44 1,80 4,52 2,42 2,96 1,76 3,22 2,47 4,65 2,07 3,94 2,16 4,66 1,85 4,11 2,44 3,80 2,12 4,57 2,66 5,48 1,98 5,43 1,95 2,80 1,51 2,42 1,97 4,49 1,42 2,38 1,87 6,33 1,55 3,39 2,08 3,43 1,46 2,80 1,94 2,77 1,45 2,40 2,00 3,00 1,42 2,51 Bảng (phụ lục 3): Thống kê cơng trình lấy nƣớc hạ du sông Mã [5], [94] Địa điểm Số công Ftƣới (ha) Qbơm/lấy trình (m /s) Huyện Cẩm Thủy 53 1887,0 2,96 Huyện Vĩnh Lộc 13 2942,4 5,54 Huyện Hoằng Hóa 8899,0 14,06 TP Thanh Hóa 275,0 0,93 Huyện Yên Định 11 7956,0 13,86 Huyện Thạch Thành 31 3586,7 5,70 Huyện Vĩnh Lộc 17 2470,0 3,89 Huyện Hà Trung 3521,0 9,26 Huyện Nga Sơn 443,0 0,71 Huyện Hậu Lộc 14 3045,5 9,31 Huyện Thiệu Hóa 12 1844,1 2,93 Huyện Thọ Xuân 1471,5 2,33 Huyện Thƣờng Xuân 45573,0 50,12 Tổng số 188 86476,2 118,52 Nguồn Ghi nƣớc Sông Mã Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Mã Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Mã Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Mã Sinh hoạt, nông nghiệp Sông Mã Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Bƣởi Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Bƣởi Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Lèn Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Lèn Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Lèn Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Chu Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Chu Nông nghiệp, sinh hoạt Sông Chu Nông nghiệp, sinh hoạt Bảng (phụ lục 3): Chỉ tiêu vị trí lấy nƣớc hạ du sơng Mã [5], [94] Địa điểm Cụm trạm bơm từ Cẩm Ngọc ÷ Cẩm Yên Cụm trạm bơm Cẩm Vân, Cẩm Phong Trạm bơm Yên Tôn Nguồn Nƣớc Sông Mã Sông Mã Sông Mã 151 Ký hiệu Ftƣới (ha) Qbơm/ lấy (m /s) Nút Nút Nút 1219,1 667,9 927,0 1,78 1,28 1,82 Địa điểm Trạm bơm Vĩnh Hùng Cụm trạm bơm nhỏ huyện Vĩnh Lộc Trạm bơm Nam sông Mã Trạm bơm Đồn Trang Cụm trạm bơm nhỏ huyện Yên Định Trạm bơm Hoàng Khánh Cụm trạm bơm Hoằng Hóa Cụm trạm bơm thành phố Thanh Hóa Cụm trạm bơm huyện Thạch Thành Cụm trạm bơm huyện Vĩnh Lộc Trạm bơm Cống Phủ Trạm bơm Cống Phủ Cụm trạm bơm nhỏ huyện Hà Trung Cụm trạm bơm huyện Nga Sơn Cống Lộc Động Trạm bơm Châu Lộc Trạm bơm Đại Lộc Cụm trạm bơm nhỏ huyện Hậu Lộc Cụm trạm bơm huyện Thiệu Hóa Cụm trạm bơm huyện Thọ Xuân Cống Bái Thƣợng Trạm bơm nhỏ huyện Thƣờng Xuân Tổng số Nguồn Nƣớc Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Mã Sông Bƣởi Sông Bƣởi Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Lèn Sông Chu Sông Chu Sông Chu Sông Chu Ký hiệu Ftƣới (ha) Qbơm/ lấy (m /s) Nút Nút Nút Nút Nút Nút Nút 10 Nút 11 Nút 12 Nút 13 Nút 14 Nút 15 Nút 16 Nút 17 Nút 18 Nút 19 Nút 20 Nút 21 Nút 22 Nút 23 Nút 24 Nút 25 850,0 1165,0 4821,0 1400,0 1735,0 8589,0 310,0 275,0 3586,7 2470,0 1900,0 2635,4 1621,0 443,0 Tạo nguồn 1218,0 791,0 1036,5 1844,1 1471,5 45500,0 73,0 86476,2 1,70 2,02 7,62 2,21 2,53 13,57 0,49 0,93 5,70 3,89 2,80 4,00 1,96 0,71 4,50 1.92 1.25 1,64 2,93 2,33 50,00 0,12 118,52 Hình (phụ lục 3): Biểu đồ hoạt động thực tế trạm bơm Hoằng Khánh [95] 152 Hình (phụ lục 3): Biểu đồ hoạt động trạm bơm Nam sơng Mã [96] Hình (phụ lục 3): Biểu đồ hoạt động trạm bơm Nam sông Mã [96] 153 Phụ lục 4: Tổng hợp thành phần loài cá Bảng (phụ lục 4): Cấu trúc thành phần lồi cá vùng hạ du sơng Mã STT 10 11 12 13 14 Tên Việt Nam Tên khoa học Bộ cá Đuối ó Myliobatiformes Bộ cá Cháo Elopiformes Bộ cá Chình Anguilliformes Bộ cá Trích Clupeiformes Bộ cá Chép Cypriniformes Bộ cá Nheo Siluriformes Bộ cá Ốt Me Osmeriformes Bộ cá Đèn lồng Aulopiformes Bộ cá Suốt Atheriniformes Bộ cá Nhói Beloniformes Bộ cá Mù Scorpaeniformes Bộ cá Vƣợc Perciformes Bộ cá Bơn Pleuronectiformes Bộ cá Nóc Tetraodontiformes Tổng Số họ Số giống Số loài n % n % n % 1 2 1 15 35 2,86 2,86 5,71 5,71 2,86 8,57 2,86 2,86 2,86 5,71 2,86 42,86 8,57 2,86 100 1 4 1 37 76 1,32 1,32 2,63 10,53 5,26 5,26 1,32 1,32 1,32 6,58 2,63 48,68 9,21 2,63 100 2 13 1 46 10 95 2,11 1,05 2,11 13,68 4,21 5,26 1,05 1,05 1,05 5,26 2,11 48,42 10,53 2,11 100 Bảng (phụ lục 4): Thành phần loài cá tƣơng ứng với 10 mặt cắt thu mẫu vùng hạ du sông Mã năm 2016 Mặt cắt thu mẫu Tên Việt Nam Tên khoa học MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC 10 I BỘ CÁ TRÍCH CLUPEIFORMES Họ cá Trích Clupeidae Cá Mòi cờ hoa Clupanodon thrissa X Cá Mai Escualosa thoracata X X Cá Trích xƣơng Sardinella gibbosa X X Họ cá Trỏng Engraulidae Cá Lành canh trắng Coilia grayii X X X Cá Cơm sông Stolephorus tri X X X Cá Cơm Ấn Độ Stolephorus indicus X Cá Lẹp cam Thryssa kammalensis X Cá Lẹp đỏ Thryssa dussumieri X II BỘ CÁ CHÉP CYPRINIFORMES 154 X X X X X X X X X X X X X Mặt cắt thu mẫu Tên Việt Nam Họ cá Chép Tên khoa học MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC 10 Cyprinidae Phân họ Cyprininae Cá Diếc Carassius auratus X Cirrhinus molitorella X Hypophthalmichthys harmandi X X X X X X X X X X X X X X Phân họ Labeoninae Cá Trôi trắng X Phân họ Xenocyprinae Cá Mè trắng X X Phân họ Gobioninae Cá Đục đanh Saurogobio immaculatus III BỘ CÁ NHEO SILURIFORMES Họ cá Ngạnh Cranoglanididae Cá Ngạnh thƣờng Cranoglanis henrici IV BỘ CÁ ỐT ME OSMERIFORMES Họ cá Ngần Salangidae Cá Ngần đầu nhọn Salanx cuvieri V BỘ CÁ VƢỢC PERCIFORMES Họ cá sơn Ambassidae Cá Sơn xƣơng Ambassis gymnocephalus Họ cá Nục Carangidae Cá Dóc/ cá Ét Alepes djedaba Họ cá Liệt Leiognathidae Cá Ngãng sọc Equulites rivulatus Cá Liệt sọc vàng Karalla daura Họ cá Đù Sciaenidae Cá Đù nanh Johnius borneensis 10 Họ cá Rô Phi Cichlidae Cá Rô Phi vằn Oreochromis niloticus 11 Họ cá bống đen Eleotridae Cá Bống Eleotris fusca 12 Họ cá Bống trắng Gobiidae X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Phân họ Oxudercinae Cá Thoi loi Periophthalmus modestus X Taenioides eruptionis X Phân họ Amblyopinae Cá Nhàm xám Phân họ Gobionellinae 155 Mặt cắt thu mẫu Tên Việt Nam Tên khoa học MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC 10 Cá Bống râu Tridentiger barbatus X X Cá Bống vân Tridentiger trigonocephalus X X Cá Bống bi nô Amblygobius bynoensis X X Cá Bống cát tối Glossogobius giuris VI BỘ CÁ BƠN PLEURONECTIFORMES 13 Họ cá Bơn cát Cynoglossidae Cá Bơn điểm/ Bơn vằn Cynoglossus puncticeps X X X X X Phân họ Gobiinae X X X X Tổng cộng 156 X X X X X 22 14 12 X X X 16 12 12 Bảng (phụ lục 4): Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt cắt sơng Mã khảo sát từ 15÷25/2/2016 TT Thơng số Đơn vị Mặt cắt khảo sát MC1 Nhiệt độ Độ dẫn C S/m o TDS pH DO mg/l NaCl %o mg/l NH4 +-N NO2 N MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 Giá trị giới hạn MC7 MC8 MC9 MC10 20,1 20,2 20,9 20,0 19,8 19,5 19,0 18,8 19,5 20,9 374,6 222,7 223,4 287,3 222,1 225,9 211,6 217,8 225,8 223,5 374,5 213,2 219,4 217,8 213,1 216,8 213,2 209,1 216,8 219,4 7,91 7,38 7,69 7,69 7,39 7,43 7,1 7,38 7,44 6,7 6,2 5,8 5,6 6,2 6,3 5,7 5,8 6,2 5,8 0,4353 0,2053 0,206 0,2096 0,2058 0,2096 0,2029 0,2018 0,2094 0,204 A1 A2 B1 B2 6-8,5 5,5-9 5,5-9 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 7,69 6-8,5 0,29 0,31 0,28 0,30 0,27 0,26 0,26 0,28 0,26 0,27 0,3 0,3 0,9 0,9 mg/l 0,046 0,045 0,047 0,048 0,046 0,048 0,045 0,049 0,047 0,046 0,05 0,05 0,05 0,05 NO3 N 10 PO43+-P mg/l 1,78 1,86 1,97 2,46 2,16 1,98 2,31 2,41 1,98 1,97 2 10 15 mg/l 0,14 0,14 0,15 0,14 0,12 0,16 0,17 0,15 0,16 0,15 0,1 0,2 0,3 0,5 11 BOD5(200C) 12 COD mg/l 2,9 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 15 25 mg/l 4,8 4,7 4,5 4,6 4,4 4,5 4,3 4,2 4,5 4,5 10 15 30 50 13 Pb mg/l 0,0084 0,0086 0,0082 0,0087 0,0085 0,0082 0,0079 0,0086 0,0081 0,0082 0,02 0,02 0,05 0,05 14 As mg/l 0,0054 0,0058 0,0057 0,0056 0,0055 0,0053 0,0061 0,0057 0,0054 0,0058 0,01 0,02 0,05 0,1 15 Zn mg/l 0,0642 0,0636 0,0639 0,0641 0,0638 0,0644 0,0643 0,0645 0,0643 0,0638 0,5 1,0 1,5 16 Fe mg/l 0,079 0,083 0,5 1,5 17 Mn mg/l 0,0657 0,0678 0,0686 0,0648 0,0682 0,0686 0,1 0,2 0,5 18 Hg mg/l 0,0006 0,00068 0,00064 19 Total Coliform 20 Nhiệt độ 21 Độ dẫn 0,075 0,084 0,083 0,083 0,081 0,079 0,076 0,0679 0,0691 0,0678 0,0643 0,00071 0,00066 0,00069 0,00065 0,078 0,00064 0,00067 0,00061 0,001 0,001 0,001 0,002 MPN/100ml 1200 1170 1100 1100 990 980 980 940 980 1100 2500 C ms 20,0 20,3 20,7 20,3 19,9 19,7 19,1 18,9 19,6 20,7 374,3 222,1 223,4 287,3 222,1 225,9 211,6 217,8 225,8 223,5 o 157 5000 7500 10000 TT Thông số Đơn vị Mặt cắt khảo sát MC1 22 TDS tổng chất rắn hòa tan mg/l 23 pH MC2 MC3 374,9 213,0 219,4 7,96 7,50 6,7 MC4 Giá trị giới hạn MC5 MC6 MC7 MC8 MC9 MC10 A1 217,8 213,1 216,8 213,2 209,1 216,8 219,4 7,60 7,60 7,39 7,43 7,1 7,38 7,44 7,69 6,0 5,5 5,9 6,0 6,6 5,7 5,8 6,2 5,8 0,44 0,2053 0,206 0,2096 0,2058 0,2096 0,2029 0,2018 0,2094 0,204 24 DO-Ơ xy hòa tan mg/l 25 Muối (NaCl) %o 26 COD mg/l 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 0,26 0,27 27 BOD5 28 NH4 +-N mg/l 2,9 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 0,047 0,046 mg/l 0,29 0,31 0,28 0,30 0,27 0,26 0,26 0,28 1,98 1,97 29 NO2 N 30 NO3 N mg/l 0,046 0,045 0,047 0,048 0,046 0,048 0,045 0,049 0,16 0,15 mg/l 1,74 1,86 1,97 2,46 2,16 1,98 2,31 2,41 2,3 2,5 31 PO43+-P 32 Chì (Pb) mg/l 0,14 0,14 0,15 0,14 0,12 0,16 0,17 0,15 4,5 4,5 mg/l 0,0084 0,0086 0,0082 0,0087 0,0085 0,0082 0,0079 0,0086 0,0081 0,0082 33 Asen (As) mg/l 0,0054 0,0058 0,0057 0,0056 0,0055 0,0053 0,0061 0,0057 0,0054 0,0058 34 Kẽm (Zn) mg/l 0,0642 0,0636 0,0639 0,0641 0,0638 0,0644 0,0643 0,0645 0,0643 0,0638 35 Sắt (Fe) mg/l 36 Mangan (Mn) mg/l 0,0657 0,0678 0,0686 37 Thủyngân(Hg) mg/l 0,0006 0,00068 0,00064 38 Coliform tổng số MNP/100ml (Total Coliform) 0,075 1210 0,084 1180 0,083 1130 0,083 0,081 0,079 0,076 0,0679 0,0691 0,0678 0,0643 0,00071 0,00066 0,00069 0,00065 1150 980 158 990 960 0,078 0,079 0,083 0,0648 0,0682 0,0686 0,00064 0,00067 0,00061 970 960 990 A2 B1 B2 Bảng (phụ lục 4): Vị trí mặt cắt khảo sát chất lƣợng nƣớc, thu mẫu môi trƣờng mẫu thủy sinh vật lƣu vực sông Mã Stt Ký hiệu Khu vực khảo sát Ngày khảo sát/thu mẫu Hà Nội - Thanh Hóa 15/2/2016 MC Sơng Mã, Trạm thủy văn cửa Hới, gần Cửa Hới (xã Hoằng Châu, Hoằng Hóa) 15/2/2016 MC Sơng Mã, Thƣợng lƣu ngã ba Chu Mã (hợp Đồng, Hoằng Giang, Hoằng Hóa 16/2/2016 MC Sơng Mã, Hạ lƣu ngã ba Chu Mã (Trịnh Sơn, Hồng Hợp, Hoằng Hóa) 17/2/2016 MC Sông Lèn (trạm bơm Cự thôn, xã Hà Phú, huyện Hà Trung) 18/2/2016 MC Sông Mã, ngã ba thƣợng nguồn ngã ba Lèn Mã (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung) 19/2/2016 MC Sông Mã, ngã ba Bông hạ nguồn ngã ba Lèn, Mã (Đội Hoằng Khánh, Hoằng Hóa) 20/2/2016 MC Sông Mã, thƣợng nguồn ngã ba Bƣởi, Mã (Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc) 21/2/2016 MC Sông Mã, Hạ nguồn ngã ba Bƣởi Mã (làng Quang Biểu Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc) 22/2/2016 MC Sông Mã, Trạm bơm Thiệu Quang, Thiệu Hóa 23/2/2016 10 MC 10 Sơng Mã, Trạm bơm Vĩnh Hùng, Vĩnh An, Vĩnh Lộc 24/2/2016 Kiểm tra tồn mẫu số liệu Thanh Hóa - Hà Nội 24/2/2016 159 Phụ lục 5: Cách xác định số tổ hợp đa dạng sinh học (IBI) Bảng (phụ lục 5): Bảng phân hạng cách tính điểm cho số tổ hợp sinh học cá áp dụng cho việc đánh giá chất lƣợng nƣớc vùng cửa sông Mã Thành phần Các tiêu cấu trúc Thành phần cấu trúc quần xã cá Cấu trúc dinh dƣỡng Cách tính điểm 1 Tổng số lồi cá địa > 80 60÷80 < 60 Số lồi cá đáy > 40 20÷40 < 20 Số lồi thuộc tầng nƣớc khác > 30 20÷30 < 20 Số lồi cá có kích thƣớc lớn, tuổi thọ cao > 10 5÷10 10 5÷10 15 8÷15 45 % cá thể nhóm ăn động vật khơng xƣơng sống > 45 45÷20 < 20 % cá thể nhóm ăn thịt (vật đầu bảng) >5 5÷1 1 2÷5 >5 0÷2 Kết tính điểm dựa phân hạng bảng 1, phụ lục cho số tổ hợp sinh học cá vùng cửa sông Mã đƣợc trình bày bảng 2, phụ lục Bảng (phụ lục 5): Ma trận số tổ hợp sinh học (IBI) cá để đánh giá chất lƣợng nƣớc vùng cửa sông Mã Thành phần cấu trúc Các tiêu Giá trị Điểm Tổng số loài cá địa 94 Số loài cá đáy 48 Thành phần cấu trúc Số loài thuộc tầng nƣớc khác 47 quần xã cá Số lồi cá có kích thƣớc lớn, tuổi thọ cao - Số lồi cá di cƣ (sơng - biển, biển - sơng) 6 Số lồi cá Bống 17 % cá thể nhóm cá ăn tạp (Omnivores) 0,8 53,7 % cá thể nhóm ăn thịt (vật đầu bảng) 8,5 Cấu trúc chức năng, 10 Độ phong phú (lấy số d) 3,84 độ phong phú điều kiện MT 11 % cá thể lai tạo, ngoại lai 0,25 12 % cá thể bị bệnh, dị tật, u, hỏng vây khuyết tật khác 2,1 Cấu trúc dinh dƣỡng % cá thể nhóm ăn động vật không xƣơng sống Tổng 160 49 ... án Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông Mã cần thiết cấp bách cho việc khai thác sử dụng hợp lý quản lý bền vững tài nguyên nƣớc hạ lƣu... cam đoan Luận án tiến sĩ Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông Mã cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận án trung thực... HỌC THỦY LỢI LƢƠNG NGỌC CHUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƢỚC VÙNG HẠ DU SÔNG MÃ Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nƣớc Mã số: 9-58-02-12 NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông mã , Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông mã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay