Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng_2019

81 7 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Đức Hiếu Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHỊNG - 2019 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Đức Hiếu Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2019 Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Đức Hiếu Mã SV:1412401324 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần đầu xây lắp điện Hải Phòng Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Tính đến kinh kế thị trường nước ta trải qua hai mươi năm Khoảng thời gian chưa phải dài đủ cho doanh nghiệp tự nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ Trong mơi trường doanh nghiệp khơng nhà nước bao cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà phải tự xây dựng cho mục tiêu kế hoạch để thực mục tiêu kinh tế Vì thế, vấn đề đặt mà doanh nghiệp đề quan tâm vốn để sản xuất kinh doanh Vốn tiền tài sản lưu động giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để toán khoản cơng nợ Vậy doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải lượng vốn cần thiết, lượng vốn phải gắn liền vơi quy mô sản xuất kinh doanh định phải quản lí đồng vốn tốt để làm cho việc xử lí đồng vốn hiệu Vì thực cơng tác vốn tiền vấn đề đặt cho doanh nghiệp Với kiến thức học nhà trường thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng” nhằm củng cố, nâng cao kiến thức hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Ngồi lời mở đầu kết luận, khoá luận bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Trong thời gian thực khóa luận em giúp đỡ tận tình thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Văn Thụ cô, cán phòng kế tốn cơng ty, cố gằng nhiều trình độ hạn chế thời gian hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Do em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để khóa luận em hồn thiện Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn tiền doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp Với doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh thiết cần lượng vốn định, sở tạo lập vốn kinh doanh doanh nghiệp, dùng vào việc mua sắm tài sản cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh Do vốn tiền vị trí quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Vốn tiền vừa sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Thiếu vốn trở ngại nguyên nhân kìm hãm phát triển doanh nghiệp Do vốn tiền đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho cơng tác sản xuất, kinh doanh liên tục đem lại hiệu cho doanh nghiệp Việc quản lí sử dụng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khâu quan trọng tính định tới mức độ tăng trưởng hay suy thoái doanh nghiệp Vốn tiền đối tượng khả phát sinh rủi ro cao loại tài sản khác cần quản lí chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra kiểm soát khoản thu chi tiền cần thiết Trong quản lý người ta sử dụng nhiều cơng cụ quản lí khác thống kê, phân tích hoạt động kinh tế kế tốn ln coi cơng cụ quản lí kinh tế quan trọng Với chức ghi chép phản ánh, tính tốn giám sát thường xuyên liên tục biến động vật tư, tiền vốn thước đo giá trị vật, kế toán cung cấp tài liệu cần thiết thu chi vốn tiền đáp ứng yêu cầu quản lí sản xuất kinh doanh Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Các thơng tin kinh tế tài kế tốn cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp người quản lí doanh nghiệp nắm vững tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh việc sử dụng vốn để từ thấy mặt mạnh, mặt yếu để từ định đạo cho trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao 1.1.2.Yêu cầu quản lý vốn tiền doanh nghiệp Vốn tiền loại tài sản đặc biệt, vật ngang giá chung, q trình quản lý dễ xảy tham lãng phí Để quản lý chặt chẽ vốn tiền cần đảm bảo tốt yêu cầu sau: - Để quản lí tốt vốn tiền doanh nghiệp trước hết cần tách biệt việc bảo quản vốn tiền khỏi việc ghi chép nghiệp vụ Ngoài doanh nghiệp phải phân cơng số nhân viên làm nhiệm vụ ghi sổ để kiểm tra công việc người thông qua việc người Việc phân chia trách nhiệm nhằm hạn chế bớt tình trạng gian lận móc ngoặc nhân viên việc tham ô tiền mặt - Mọi biến động vốn tiền phải làm đầy đủ thủ tục chứng từ gốc hợp lệ 1.1.3 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp - Phản ánh xác, kịp thời khoản thu, chi tình hình tăng giảm thừa thiếu loại vốn tiền - Kiểm tra thường xuyên tình hình thực chế độ sử dụng quản lí vốn tiền, kỉ luật tốn, kỉ luật tín dụng Phát ngăn ngừa tượng tham ô lợi dụng tiền mặt kinh doanh - Hướng dẫn kiểm tra việc ghi chép thủ quỹ, kiểm tra thường xuyên đối chiếu số liệu thủ quỹ với kế toán tiền mặt để đảm bảo tính cân đối thống - Tham gia vào công tác kiểm quỹ tiền mặt, phản ánh kết kiểm kịp thời Phản ánh khoản tiền chuyển, kịp thời phát nguyên nhân làm cho tiền chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp biện pháp thích hợp, giải phóng tiền chuyển kịp thời Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP - Phản ánh tình hình tăng giảm số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám đốc việc chấp hành chế độ tốn khơng dùng tiền mặt 1.2 Nội dung cơng tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp 1.2.1 Quy định hạch toán kế toán vốn tiền doanh nghiệp + Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ tính số tồn quỹ tài khoản Ngân hàng thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu + Các khoản tiền doanh nghiệp khác cá nhân ký cược, ký quỹ doanh nghiệp quản lý hạch toán tiền doanh nghiệp + Khi thu, chi phải phiếu thu, phiếu chi đủ chữ ký theo quy định chế độ chứng từ kế toán + Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ Khi phát sinh giao dịch ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: - Bên Nợ tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; - Bên tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền + Tại thời điểm lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế 1.2.2 Kế toán tiền mặt quỹ doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp lượng tiền mặt quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh Thông thường tiền giữ doanh nghiệp bao gồm: Giấy bạc ngân hàng Việt Nam, loại ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim loại quý, đá quý 1.2.2.1.Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt doanh nghiệp + Tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ vàng tiền tệ Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ Đối với khoản tiền thu chuyển nộp vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt doanh nghiệp) khơng ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ TK 113 “Tiền chuyển” Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP + Các khoản tiền mặt doanh nghiệp khác cá nhân ký cược, ký quỹ doanh nghiệp quản lý hạch toán loại tài sản tiền doanh nghiệp + Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải phiếu thu, phiếu chi đủ chữ ký người nhận, người giao, người thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định chế độ chứng từ kế tốn Một số trường hợp đặc biệt phải lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm + Kế tốn quỹ tiền mặt phải trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ tính số tồn quỹ thời điểm + Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt sổ kế tốn tiền mặt Nếu chênh lệch, kế toán thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch + Khi phát sinh giao dịch ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: - Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế Riêng trường hợp rút ngoại tệ từ ngân hàng nhập quỹ tiền mặt áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán TK 1122; - Bên TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế thực theo quy định phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đối tài khoản liên quan + Vàng tiền tệ phản ánh tài khoản vàng sử dụng với chức cất trữ giá trị, không bao gồm loại vàng phân loại hàng tồn kho sử dụng với mục đích nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hàng hoá để bán Việc quản lý sử dụng vàng tiền tệ phải thực theo quy định pháp luật hành Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP + Tại tất thời điểm lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ vàng tiền tệ theo nguyên tắc: - Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng đánh giá lại số dư tiền mặt ngoại tệ tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) thời điểm lập Báo cáo tài - Vàng tiền tệ đánh giá lại theo giá mua thị trường nước thời điểm lập Báo cáo tài Giá mua thị trường nước giá mua công bố Ngân hàng Nhà nước Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng tính theo giá mua cơng bố đơn vị phép kinh doanh vàng theo luật định 1.2.2.2.Chứng từ hạch toán tiền mặt doanh nghiệp Các chứng từ sử dụng cơng tác hạch tốn tiền mặt quỹ bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy toán tạm ứng, giấy đề nghị toán, biên lai thu tiền, biên lai thu tiền… - Phiếu thu (Mẫu số: 01 - TT gồm liên): Được sử dụng làm để hạch toán số tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ thu kỳ theo nguồn thu - Phiếu chi (Mẫu số: 02 - TT gồm liên): Được sử dụng làm để hạch toán số tiền chi đơn vị kỳ, xác định trách nhiệm vật chất người nhận tiền - Giấy đề nghị toán (Mẫu số: 05 - TT): Dùng trường hợp chi chưa toán chưa nhận toán tạm ứng để tổng hợp khoản chi kèm theo chứng từ (nếu có) làm thủ tục tốn - Biên lai thu tiền (Mẫu số: 06 - TT): Là giấy biên nhận đơn vị cá nhân thu tiền thu séc người nộp tiền làm để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ đồng thời để người nộp toán với đơn vị nộp tiền lưu quỹ 1.2.2.3.Tài khoản sử dụng + Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 111 “Tiền mặt”: Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bên Nợ: - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ; - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa quỹ phát kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư ngoại tệ thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam); - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng thời điểm báo cáo Bên Có: - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ; - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam); - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm thời điểm báo cáo Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ tồn quỹ tiền mặt thời điểm báo cáo + TK 111 “Tiền mặt”: Phản ánh số tình hình thu, chi, tồn quỹ loại tiền mặt quỹ doanh nghiệp TK 111 bao gồm loại tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam quỹ tiền mặt - Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá số dư ngoại tệ quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi Đồng Việt Nam - Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động giá trị vàng tiền tệ quỹ doanh nghiệp 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán tiền mặt doanh nghiệp Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 10 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Qua thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng cơng ty ưu nhược điểm sau: 3.1.1 Ưu điểm Về phận kế tốn Cơng ty tổ chức máy kế tốn tổ chức tương đối hồn chỉnh khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát tình hình tài việc đưa định quản lý đạo kinh doanh kịp thời Ban giám đốc công ty, đồng thời tạo điều kiện cho công tác phân công lao động chun mơn theo phần hành, nâng cao trình độ quản lý, nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm cán kế tốn cơng ty Các phần hành kế tốn phân cơng tương đối rõ ràng khoa học cho kế tốn viên, phối hợp chặt chẽ đồng phần hành với nhau, đảm bảo tính thống phạm vi, phương pháp tính tốn, ghi chép Từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, phát kịp thời sai sót, giúp Ban giám đốc đánh giá hiệu kinh doanh kỳ, qua xác định kết kinh doanh phù hợp với u cầu thị trường Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Đây hình thức sổ kế tốn đơn giản quy trình hạch tốn, khơng giúp cho kế toán viên thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế tốn mà tiết kiệm thời gian, công sức tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời Cùng với hỗ trợ kế toán Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP máy Excel, việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn nhanh chóng, thuận lợi, kiết kiệm thời gian cơng sức Về chứng từ kế tốn sử dụng Công ty sử dụng chứng từ theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Các thủ tục chứng từ liên quan đến việc hạch toán thực đầy đủ Từ công việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý chứng từ tiến hành cách cẩn thận, đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng dễ hiểu Chứng từ lưu trữ đóng theo thứ tự để thuận lợi cho việc kiểm tra, tra Về sổ sách tài khoản kế toán sử dụng Sổ sách kế tốn cơng ty lập rõ ràng, xác theo mẫu hướng dẫn Nhà nước Không cứng nhắc theo mẫu sổ kế toán quy định, kế tốn cơng ty sáng tạo lập sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế yêu cầu quản lý công ty tuân thủ theo quy định, phản ánh xác, minh bạch nội dụng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tăng hiệu giám sát đối chiếu Công ty xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm đối tượng hạch tốn cơng ty, tạo điều kiện cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động vốn tiền hoàn hoàn toàn tuân thủ theo quy định chế độ kế toán Nhà nước ban hành Về hạch toán kế toán Kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán nghiệp vụ ghi theo trình tự thời gian hợp lý thuận tiện cho việc theo dõi - Hạch toán tiền mặt: việc lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp vào phiếu thu, phiếu chi ngày giúp cho việc quản lý tiền mặt hiệu Kế tốn đối chiếu số liệu với sổ quỹ cách nhanh chóng, thuận Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tiện, dễ dàng, xác, giúp phát chênh lệch, tìm nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch kịp thời - Hạch toán tiền gửi ngân hàng: việc lập sổ tiền gửi ngân hàng vào giấy báo nợ, giấy báo giúp cho kế tốn tiện việc theo dõi, quản lý lượng tiền gửi cách tốt  Về việc lập thời gian lập báo cáo tài Cơng ty thực theo chế độ quy định Các báo cáo tài nộp cho quan thuế, ngân hàng theo thời gian quy định Cơng ty lập báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý giúp cho Ban giám đốc cơng ty đưa định kịp thời, xác 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ hiệu công việc Vì cần phải phân tích mặt hạn chế để đưa giải pháp khắc phục, giúp cho công việc đạt hiệu cao Việc tốn Cơng ty khơng sử dụng cách triệt để việc tốn qua ngân hàng, nhiều khoản tiền thực quỹ chuyển khoản, điều ảnh hưởng đến vấn đề an tồn tiền quỹ cơng ty, dễ xảy mát Mặt khác lượng tồn quỹ công ty nhiều không đảm bảo khả sinh lời tiềnKế tốn khơng tiến hành kiểm quỹ định kỳ Lượng tiền mặt hàng ngày công ty giao dịch lớn, việc kiểm tra thường xuyên quỹ tiền mặt hạn chế sai sót nhầm lẫn hành vi gian lận quản lý quỹ tiền mặt kế tốn khơng tiến hành kiểm định kỳ cuối năm lần Do không xác định số chênh lệch tiền tồn quỹ thực tế với sổ quỹ để từ tăng cường quản lý làm sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch  Về việc đại hóa cơng tác kế tốn Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hiện nay, cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn riêng biệt để phục vụ cơng tác kế tốn nên chưa thực phát huy hết vai trò máy tính cơng tác hạch tốn kế tốn Việc áp dụng kế tốn thủ cơng làm tăng thêm thời gian ghi chép, tổng hợp số liệu chuyển sổ Nhất vào cuối kỳ kế tốn, khối lượng cơng việc nhiều dễ dẫn đến sai sót Vì vậy, việc sử dụng phần mềm kế tốn khơng giảm nhẹ áp lực khối lượng công việc mà đem lại hiệu cơng việc cao 3.2.Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Đối với doanh nghiệp kinh tế thị trường yêu cầu sống khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao khả cạnh tranh thị trường để tồn phát triển Muốn làm điều đòi hỏi doanh nghiệp phải chiến lược phát triển tốt, khơng ngừng nâng cao hiệu đồng vốn biện pháp tích cực phát triển hoạt động kinh doanh Cơng ty Vốn tiền nói riêng doanh nghiệp khác kinh tế nói chung chiếm tỷ trọng lớn vốn kinh doanh Để thực tốt việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cần phát huy điểm mạnh mà phải hạn chế tồn để việc kinh doanh đạt hiệu cao 3.2.2 u cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Để phù hợp với xu ngày phát triển mở rộng nước ta các nước khác giới, Nhà nước ta ban hành sách, chuẩn mực thông hướng dẫn cụ thể lĩnh vực kinh tế - xã hội Nhiệm vụ thành phần kinh tế vận dụng cho đúng, cho đủ hợp lý lĩnh vực để đem lại hiệu hoạt động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nước, hội nhập mở rộng với kinh tế tồn cầu u cầu đặt cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty kịp thời áp Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP dụng chuẩn mực kế toán nhất, thông hướng dẫn… phù hợp với đặc điểm đơn vị Hạch tốn đầy đủ, xác theo chuẩn mực khơng thể tính nghiêm túc chấp hành pháp luật mà vai trò quan trọng cơng tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp Vì q trình tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp cần đáp ứng: + Tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cơng tác quản lý Mỗi doanh nghiệp đặc điểm sản xuất kinh doanh khác chọn cho hình thức kế tốn, phương pháp kế tốn khác đảm bảo phù hợp Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức, phương pháp kế tốn khơng thích hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp tạo bất hợp lý hạch tốn khơng đem lại hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn mong muốn Tuy việc lựa chọn dù linh động đến đâu phải đảm bảo chế độ chuẩn mực Nhà Nước ban hành + Cơng tác kế tốn phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xác u cầu vơ quan trọng việc đưa định nhà quản trị doanh nghiệp Hơn thơng tin kế tốn cung cấp tình hình doanh nghiệp Nó để thuyết phục chủ đầu tư, ngân hàng… thơng tin kế tốn cung cấp định thắng lợi doanh nghiệp cạnh tranh kinh tế thị trường + Hồn thiện kế tốn vốn tiền phải mối quan hệ thống với phần hành kế toán khác nhau, kế toán tổng hợp kế tốn chi tiết, kế tốn tài kế toán quản trị phần hành kế tốn khác Giữa chúng mối quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, khơng thể thiếu phậnphần hành kế toán yếu ảnh hưởng tới phần hành kế tốn khác tác động tới tất hệ thống kế toán doanh nghiệp 3.2.3 Ngun tắc việc hồn thiện kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trong điều kiện cạnh tranh để tìm chỗ đứng thị trường, doanh nghiệp cần phải thơng tin thật xác tình hình tài để đề biện pháp thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do đòi hỏi kế tốn doanh nghiệp nói chung kế tốn vốn tiền nói riêng cần phải hồn thiện để đáp ứng nhu cầu cao quản lý Để đáp ứng yêu cầu quản lý vốn tiền doanh nghiệp tốt hơn, cần phải dựa vào nguyên tắc sau: - Hoàn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty Mỗi cơng ty đặc điểm khác tổ chức sản xuất kinh doanh, loại hình kinh doanh, trình độ yêu cầu quản lý Do việc vận dụng hệ thống chế độ, thể lệ tài kế tốn doanh nghiệp phải hợp lý, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp - Ln tn thủ chế độ tài kế tốn hành, văn pháp luật Nhà nước liên quan Cơng ty vận dụng chế độ linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình kinh doanh Công ty phải tuân thủ theo nguyên tắc chung chế độ kế toán Việt Nam - Hồn thiện kế tốn hướng tới làm tốt vai trò cung cấp thơng tin cho cấp quản trị doanh nghiệp người quan tâm biết tình hình tài Cơng ty - Để đáp ứng yêu cầu kế tốn vốn tiền phải tiến hành hồn thiện mặt theo phương hướng sau: - Trước hết, thơng tin phải nhanh chóng, kịp thời xác phục vụ cho người quản lý nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, từ định đắn nhằm nâng cao sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp đạt hiệu cao - Củng cố tăng cường vai trò cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tăng giảm vốn tiền từ sổ kế tốn tổng hợp Cơng ty - Phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ, tạo điều kiện cung cấp xác hạch tốn kế tốn Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Hoàn thiện song phải dựa nguyên tắc tiết kiệm hiệu 3.3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng Việc nâng cao hiệu vốn tiền biện pháp tích cực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh công ty Để thực tốt việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cần phát huy điểm mạnh mà phải hạn chế tồn để bước hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác vốn tiền nói riêng nhằm giúp việc kinh doanh đạt hiệu tốt Qua thời gian thực tập công ty, vào tồn khó khăn cơng tác tổ chức kế tốn, vào quy định Nhà nước Bộ tài kết hợp với lý luận học trường, em xin nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác vốn tiền công ty sau: * Hồn thiện việc tăng cường hình thức tốn qua ngân hàng: Với xu hướng chung đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, với khoản tiền lớn doanh nghiệp nên toán qua hệ thống Ngân hàng Bởi việc toán khoản tiền lớn qua Ngân hàng ưu điểm sau: - Hiện hệ thống Ngân hàng phát triển toàn quốc, khơng Ngân hàng Nhà nước mà Ngân hàng nhân Với cơng nghệ đại tiên tiến, việc chuyển tiền ngân hàng nhanh chóng thuận lợi Hơn doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng - Thanh toán qua Ngân hàng đảm bảo an toàn cho quỹ tiền mặt, an toàn cho đồng tiền trình vận chuyển, tránh xảy cắp, gian lận, sai sót q trình hạch tốn - Mặt khác lượng tiền gửi Ngân hàng đảm bảo khả sinh lời tiền Bên cạnh đó, việc trả lương cho cán cơng nhân viên theo hình thức toán trực tiếp tiền mặt khơng phù hợp Do Cơng ty nên tạo tài khoản riêng cho người lao động, hàng tháng tiến hành việc trả lương theo hình thức tốn thơng qua thẻ ATM Việc làm giảm áp Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP lực công việc cho Thủ quỹ, tránh sai sót nhầm lẫn q trình trả lương lại không tồn khoản tiền lớn quỹ * Hồn thiện cơng tác quản lý quỹ tiền mặt Việc thực kiểm quỹ vào cuối tháng định kỳ giúp công ty xác định lượng tiền tồn quỹ số thừa, thiếu so với sổ quỹ Trên sở đó, tăng cường cơng tác quản lý quỹ quy trách nhiệm vật chất Khi tiến hành kiểm quỹ, phải lập ban kiểm quỹ Trước kiểm quỹ, Thủ quỹ phải ghi sổ quỹ, tất phiếu thu, phiếu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê, khoản chênh lệch quỹ phải báo cáo Giám đốc xem xét giải Cách xử lý trường hợp kiểm gặp phải: + Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát kiểm kê: - Chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) - Khi xác định nguyên nhân: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) TK 711 – Thu nhập khác TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)… + Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát kiểm kê: - Chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) TK 111 – Tiền mặt - Khi xác định nguyên nhân: Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) Nợ TK 334 – Trừ vào lương… TK 138 – Phải thu khác (1388) Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Việc kiểm quỹ phải tiến hành định kỳ cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cần thiết kiểm đột xuất bàn giao quỹ phải lập Bảng kiểm quỹ dùng cho VNĐ theo mẫu số 08a-TT (Ban thành theo TT 200/2014/QĐ – BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Biên kiểm quỹ gồm hai bản, lưu quỹ, lưu kế toán toán Sau mẫu Bảng kiểm quỹ (Biểu 3.1): Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 3.1: Mẫu Bảng kiểm quỹ Mẫu số: 08a - TT (Ban hành theo TT số: 200/2014/QĐ- BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Đơn vi:……… Bộ phận:……… BẢNG KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào ngày tháng … năm Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Đại diện Thủ quỹ Ông/Bà: Đại diện Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x II Số kiểm thực tế x Trong đó: - Loại - Loại - Loại - III Chênh lệch (III = I – II) x - Lý do: + Thừa: + Thiếu: - Kết luận sau kiểm quỹ: Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP * Hồn thiện việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn Mặc dù cơng tác kế tốn Cơng ty hỗ trợ tin học qua chương trình Microsoft Excel, song cơng tác kế tốn chưa phải giải pháp mang lại hiệu tối ưu Cùng với phát triển ngày cao khoa học kĩ thuật, xu hướng phát triển nhanh chóng tồn giới, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin vào kế tốn cần thiết Mặt khác cơng tác kế tốn thủ cơng đòi hỏi cần nhiều nhân làm kế toán phần mềm kế tốn tự động hóa hồn tồn cơng đoạn tính tốn, lưu trữ, tìm kiếm kết xuất báo cáo nên tiết kiệm nhân thời gian, điều góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Với quy mơ Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng em xin giới thiệu số phần mềm kế toán phổ biến, phù hợp với doanh nghiệp Sau số phần mềm phổ biến nay: Phần mềm kế toán MISA (Phiên MISA SME.NET 2017) Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING Fast accounting (phiên 10.0) phần mềm kế toán thiết kế dành cho doanh nghiệp Dưới hình ảnh giao diện phần mềm Fast accounting ( phiên 10.0) Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Kết luận Kế tốn vốn tiền đóng vai trò vơ quan trọng cần thiết, công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài doanh nghiệp Hơn nữa, hạch tốn tốt cơng tác kế tốn vốn tiền giúp cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tăng, giảm loại vốn tiền để từ định đến sản xuất kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp Vì vậy, việc hồn thiện q trình hạch toán kế toán vốn tiền điều tất yếu doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng, em tìm hiểu thêm cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng thể nói, cơng tác kế tốn tốn cơng ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC Song không tránh khỏi hạn chế: + Về việc sử dụng tiền mặt + Về công tác kiểm quỹ + Về công tác ghi chép sổ sách kế toán Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng: + Hồn thiện việc sử dụng tiền mặt + Hồn thiện cơng tác kiểm quỹ Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 79 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP + Hồn thiện cơng tác ghi chép sổ sách kế toán Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế công ty nên thực tế khả thi Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ với Ban giám đốc cán phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng hướng dẫn tận tình trình em thực tập tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận ./ Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài 2.Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài 3.Thơng 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp, Bộ tài 4.Cơng ty Cổ phần Đầu Xây lắp điện Hải Phòng (2017), Sổ sách kế tốn Cơng ty 5.Các tài liệu khác mạng internet Nguyễn Đức Hiếu - QT1806K Page 81 ... TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG 2.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng 2.1.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp. .. kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng Trong thời... thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng” nhằm củng cố, nâng cao kiến thức hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng_2019, Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng_2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay