Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp luận án full

222 9 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LÂM THANH QUANG KHẢI NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA MÁI VỎ THOẢI BÊTÔNG CỐT THÉP CONG HAI CHIỀU DƯƠNG NHIỀU LỚP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LÂM THANH QUANG KHẢI NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA MÁI VỎ THOẢI BÊTÔNG CỐT THÉP CONG HAI CHIỀU DƯƠNG NHIỀU LỚP CHUN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 62.58.02.08 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THANH HUẤN GS TS NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG HÀ NỘI – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận án Lâm Thanh Quang Khải ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy PGS TS Lê Thanh Huấn thầy GS.TS Nguyễn Tiến Chương tận tình hướng dẫn, cho nhiều dẫn khoa học có giá trị thường xuyên động viên, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án nâng cao lực khoa học tác giả Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng cơng trình, cán bộ, giảng viên, thí nghiệm viên Phòng thí nghiệm cơng trình Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu thực nghiệm luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn cán bộ, giảng viên Bộ môn Kết cấu bêtông cốt thép, Khoa Xây dựng, Khoa Sau đại học Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, nơi tác giả nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn Chuyên gia, Nhà khoa học Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, giúp đỡ đóng góp ý kiến để luận án hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, nơi tác giả công tác, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành tốt luận án Cuối tác giả bày tỏ lòng biết ơn gia đình, người thân động viên khích lệ chia sẻ khó khăn với tác giả suốt thời gian học tập thực luận án Tác giả luận án Lâm Thanh Quang Khải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii DANH MỤC CÁC BẢNG xiii DANH MỤC CÁC HÌNH xv MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận án Những đóng góp luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU MÁI VỎ THOẢI BÊTÔNG CỐT THÉP CONG HAI CHIỀU 1.1 Tổng quan nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều lớp 1.1.1 Các nghiên cứu lý thuyết iv 1.1.1.1 Các nghiên cứu giải tích 1.1.1.2 Các nghiên cứu theo phương pháp số 10 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 13 1.2 Tổng quan nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp 16 1.3 Các nội dung cần nghiên cứu luận án 19 CHƯƠNG LÝ THUYẾT TÍNH MÁI VỎ THOẢI BÊTƠNG CỐ THÉP CONG HAI CHIỀU DƯƠNG NHIỀU LỚP 20 2.1 Các khái niệm ứng dụng mái vỏ mỏng 20 2.1.1 Các khái niệm mái vỏ mỏng 20 2.1.2 Phạm vi ứng dụng ưu điểm mái vỏ mỏng 22 2.1.3 Mái vỏ thoải cong hai chiều xây dựng nước 22 2.2 Lý thuyết tính mái vỏ thoải cong hai chiều dương lớp .23 2.2.1 Hệ phương trình Vlasov 23 2.2.2 Tính tốn vỏ theo trạng thái phi mô men 25 2.2.2.1 Dùng chuỗi lượng giác kép Navier 25 2.2.2.2 Dùng chuỗi lượng giác đơn Lévi 26 2.2.2.3 Dùng phương pháp điểm (bán giải tích) 26 2.2.3 Tính tốn vỏ theo trạng thái mô men 31 2.2.3.1 Tính tốn vỏ theo lý thuyết hiệu ứng biên 31 2.2.3.2 Tính tốn vỏ theo lý thuyết mơ men tổng quát 32 2.3 Lý thuyết tính mái vỏ thoải cong hai chiều dương nhiều lớp 34 v 2.3.1 Hệ phương trình giải mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp mặt chữ nhật 34 2.3.2 Trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải cong hai chiều dương nhiều lớp 37 2.4 Lời giải cho toán mái vỏ thoải nhiều lớp theo lý thuyết vỏ lớp tương đương 42 2.4.1 Mái vỏ thoải hai lớp 42 2.4.1.1 Lời giải giải tích 42 2.4.1.2 Lời giải phương pháp PTHH thông qua phần mềm Sap2000 47 2.4.2 Mái vỏ thoải lớp 52 2.4.2.1 Trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải lớp với điều kiện biên tựa khớp 52 2.4.2.2 Trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải lớp với điều kiện biên ngàm 61 2.5 Nhận xét 64 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA MÁI VỎ THOẢI BÊTÔNG CỐT THÉP HAI LỚP BẰNG THỰC NGHIỆM 66 3.1 Mục tiêu nội dung nghiên cứu thực nghiệm 66 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm 66 3.1.2 Nội dung nghiên cứu thực nghiệm 67 3.2 Cơ sở thiết kế mẫu mơ hình thí nghiệm 68 3.2.1 Cơ sở thiết kế 68 vi 3.2.2 Thiết lập mơ hình thí nghiệm cho luận án 69 3.2.3 Các tiêu chuẩn thiết kế 71 3.3 Thiết kế chế tạo mẫu thí nghiệm 71 3.3.1 Vật liệu 71 3.3.2 Mẫu thí nghiệm 72 3.3.3 Mục đích, loại vị trí dán strain gage 74 3.3.4 Chế tạo mẫu thí nghiệm 75 3.3.5 Bảo dưỡng mẫu 78 3.4 Thí nghiệm tiêu lý vật liệu 78 3.4.1 Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén bêtơng 78 3.4.2 Thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi bêtông 81 3.4.3 Thí nghiệm kéo thép 83 3.5 Thí nghiệm mái vỏ thoải bêtơng cốt thép lớp 83 3.5.1 Sơ đồ bố trí thiết bị thí nghiệm 85 3.5.2 Tiến hành thí nghiệm 89 3.5.3 Kết thí nghiệm mái vỏ thoải lớp 93 3.5.3.1 Biểu đồ biến dạng mái vỏ 94 3.5.3.2 Biểu đồ ứng suất, nội lực độ võng mái vỏ 97 3.6 Nhận xét 100 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA MÁI VỎ THOẢI HAI LỚP BẰNG MÔ PHỎNG SỐ VÀ KHẢO SÁT THAM SỐ 101 vii 4.1 Giới thiệu phần mềm ANSYS nội dung nghiên cứu 101 4.1.1 Giới thiệu sơ lược phần mềm ANSYS 101 4.1.2 Các nội dung nghiên cứu mô số 103 4.2 Lựa chọn mơ hình hóa cốt thép sợi phân tán bêtông 104 4.3 Lựa chọn mơ hình hóa vết nứt bêtông 105 4.4 Lựa chọn mơ hình tiếp xúc lớp bêtơng 106 4.5 Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn cho mái vỏ 111 4.5.1 Phần tử mơ hình 111 4.5.2 Chia lưới cho mơ hình 112 4.5.3 Điều kiện biên tải trọng tác dụng 113 4.6 Mơ hình vật liệu 113 4.6.1 Mơ hình vật liệu bêtông 113 4.6.1.1 Mơ hình ứng suất biến dạng bêtông chịu nén 114 4.6.1.2 Mô hình ứng suất biến dạng bêtơng chịu kéo 118 4.6.2 Tiêu chuẩn phá hoại bêtông 118 4.7 Thơng số đầu vào cho mơ hình 119 4.8 Kết nghiên cứu thí nghiệm mơ số 121 4.8.1 Độ võng phương pháp vỏ 121 4.8.2 Ứng suất phương pháp vỏ 122 4.8.3 Độ võng ứng suất mái vỏ cấp tải bắt đầu bêtông xuất vết nứt 124 4.8.4 Nhận xét 125 viii 4.9 Khảo sát tham số ảnh hưởng đến trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ mô số 125 4.9.1 Tham số bề dày lớp 125 4.9.2 Tham số vị trí lớp bêtơng sợi 129 4.9.3 Khảo sát trượt lớp mái vỏ thoải 131 4.10 Trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải 36×36m 134 4.11 Nhận xét 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 143 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 144 13 Kết thí nghiệm dầm lớp Hình dạng biến dạng hình thành vết nứt a) Dầm D-01 (Bêtơng sợi có chốt) b) Dầm D-02 (Bêtơng sợi có chốt) c) Dầm D-03 (Bêtơng sợi có chốt) d) Dầm D-04 (Bêtơng sợi không chốt) 14 e) Dầm D-05 (Bêtông sợi không chốt) f) Dầm D-06 (dầm BTT lớp) Hình Hình dạng biến dạng hình thành vết nứt Đường quan hệ tải trọng - biến dạng: Hình Quan hệ tải trọng - biến dạng nén gần mặt dầm 15 Hình Quan hệ tải trọng - biến dạng kéo gần mặt dầm Đường quan hệ tải trọng-biến dạng trượt, tải trọng-độ võng Hình Quan hệ tải trọng - biến dạng trượt dầm 16 Hình Quan hệ tải trọng – độ võng dầm Mô ANSYS Điều kiện biên tải trọng tác dụng Hình Chia lưới, điều kiện biên tải trọng tác dụng lên mơ hình Về biến dạng vết nứt dầm - Biến dạng dầm theo thí nghiệm (EXP) theo mô số (FEA), thể (Hình 10) a) Biến dạng theo thí nghiệm 17 b) Biến dạng theo mô số dầm bêtông sợi c) Biến dạng theo mô số dầm bêtông sợi Hình 10 Hình dạng biến dạng dầm thí nghiệm mô số - Sự phát triển vết nứt dầm theo mơ số, trình bày (Hình 11) a) Dầm bêtơng sợi có chốt (P=90kN) b) Dầm bêtông sợi không chốt (P=90kN) c) Dầm bêtơng sợi có chốt (P=90kN) Hình 11 Vết nứt dầm theo mô số 18 Về số đường quan hệ tải trọng – độ võng, tải trọng – biến dạng dầm a) Dầm BTS có chốt b) Dầm BTS khơng chốt c) Dầm BTS có chốt Hình 12 Biểu đồ quan hệ tải trọng - độ võng theo EXP FEA 19 a) Dầm bêtơng sợi có chốt b) Dầm bêtơng sợi không chốt 20 c) Dầm bêtông sợi có chốt Hình 13 Biểu đồ quan hệ tải trọng-biến dạng theo EXP FEA Chương trình mơ ANSYS /TITLE, DAM BE TONG COT SOI !NHAP THAM SO DAU VAO B=0.15 !M,BE RONG MAT CAT NGANG H1=0.2 !M,CHIEU CAO BE TONG THUONG B20 H2=0.1 !M,CHIEU CAO BE TONG COT SOI B30 L=2.2 !M,CHIEU DAI DAM L1=0.1 !M,DOAN CONG XON DAU L2=0.5 !M,KHOANG CACH VI TRI TAI TRONG DAU DAM BD=B !M, BE RONG TAM DEM LD=0.1 !M, CHIEU DAI TAM DEM HD=0.006 !M, CHIEU DAY TAM DEM P=90 !kN, TAI TRONG TAP TRUNG DK=0.022 !M,DUONG KINH COT DOC CHIU KEO DN=0.01 !M,DUONG KINH COT DOC CHIU NEN DD=0.006 !M,DUONG KINH COT DAI DC=0.006 !M,DUONG KINH CHOT A=0.05 !M,KHOANG CACH COT DAI B1=0.025 !M,LOP BAO VE COT THEP DOC B2=0.02 !M,LOP BAO VE COT BEN BC=0.08 !M,BE RONG CHOT HC=0.12 !M,CHIEU CAO CHOT 21 E_B20=2.628E7 !kN/m2, MO DUN DAN HOI CUA BE TONG THUONG B20 P_B20=0.2 !HE SO POISSON D_B20=2.4 !KHOI LUONG RIENG FT_B20=1259 !CUONG DO CHIU KEO, kN/m2 FC_B20=-1 !CUONG DO CHIN NEN, kN/m2 E_B30=3.2935E7 !kN/m2,MO DUN DAN HOI CUA BE TONG COT SOI B30 P_B30=0.167 !HE SO POISSON D_B30=2.45 !KHOI LUONG RIENG FT_B30=1549 !CUONG DO KHANG KEO kN/m2 FC_B30=-1 !CUONG DO KHANG NEN kN/m2 E_THEP=2.1E8 !kN/m2 P_THEP=0.3 !HE SO POISSON D_THEP=7.850 !KHOI LUONG RIENG SC_THEP=344000 !GIOI HAN CHAY CUA COT THEP,KN/M2 !DINH NGHIA THUOC TINH /PREP7 !DINH NGHIA LOAI PHAN TU ET,1,SOLID185 !PHAN TU MO PHONG BE TONG ET,2,BEAM188 !PHAN TU DAM MO PHONG COT THEP ET,3,TARGE170 ET,4,CONTA173 ET,5,SOLID45 !PHAN TU MO PHONG TAM DEM R,3,,, !DINH NGHIA MAT CAT PHAN TU SECTYPE,1,BEAM,CSOLID,CK !DINH NGHIA MAT CAT NGANG COT KEO SECOFFSET,CENT !TRUC DAM NAM TAI TAM MAT CAT SECDATA,DK/2 !BAN KINH CUA COT THEP KEO SECTYPE,2,BEAM,CSOLID,CN !DINH NGHIA MAT CAT NGANG COT NEN SECOFFSET,CENT !TRUC DAM NAM TAI TAM MAT CAT SECDATA,DN/2 !BAN KINH CUA COT THEP NEN SECTYPE,3,BEAM,CSOLID,CD SECOFFSET,CENT $SECDATA,DD/2 SECTYPE,4,BEAM,CSOLID,CHOT SECOFFSET,CENT $SECDATA,DC/2 22 !DINH NGHIA VAT LIEU MP,EX,1,E_B20 !DINH NGHIA VAT LIEU BE TONG THUONG B20 MP,PRXY,1,P_B20 $MP,DENS,1,D_B20 TB,CONC,1 $TBDATA,,0.3,0.9,FT_B20,FC_B20 MP,EX,2,E_B30 !DINH NGHIA VAT LIEU BE TONG SOI B25 MP,PRXY,2,P_B30 $MP,DENS,2,D_B30 TB,CONC,2 $TBDATA,,0.3,0.9,FT_B30,FC_B30 MP,EX,3,E_THEP !DINH NGHIA VAT LIEU COT THEP MP,PRXY,3,P_THEP $MP,DENS,3,D_THEP TB,BISO,3 $TBDATA,,SC_THEP MP,MU,4,0.8 $!XAY DUNG MO HINH HINH HOC RECTNG,0,B,0,H1 $RECTNG,0,B,H1,H1+H2 WPROT,0,0,90 $WPOFF,0,0,B2 ASBW,ALL $WPOFF,0,0,B-2*B2 ASBW,ALL $WPROT,0,-90,0 WPOFF,0,0,B1 $ASBW,ALL WPOFF,0,0,H1-B1+H2-B1 $ASBW,ALL WPOFF,0,0,-(H2-B1-HC/2) $ASBW,ALL WPOFF,0,0,-HC $ASBW,ALL WPROT,0,-90,0 $WPOFF,0,0,B/2-BC/2-B2 ASBW,ALL $WPOFF,0,0,BC ASBW,ALL $NDAI=L/A VEXT,ALL, , ,0,0,A $WPROT,0,0,-90 VGEN,NDAI,ALL,,,0,0,A $WPCSYS,-1,0 VSEL,S,LOC,Y,0,H1 $VGLUE,ALL ALLSEL $VSEL,S,LOC,Y,H1,H1+H2 VGLUE,ALL $ALLSEL ASEL,R,LOC,Y,H1+H2 $VEXT,ALL, , ,0,HD,0 ALLSEL !GAN THUOC TINH CHO DOI TUONG VSEL,S,LOC,Y,0,H1 $VATT,1,3,1 VSEL,S,LOC,Y,H1,H1+H2 $VATT,2,3,1 VSEL,S,LOC,Y,H1+H2,H1+H2+HD !TAM THEP VATT,3, ,5 $ALLSEL 23 LSEL,S,LOC,X,B2 $LSEL,A,LOC,X,B-B2 LSEL,R,LOC,Y,B1 $LATT,3,,2,,,,1 ALLSEL $LSEL,S,LOC,X,B2 LSEL,A,LOC,X,B-B2 $LSEL,R,LOC,Y,H1+H2-B1 LATT,3,,2,,,,2 $ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,Y,B1 LSEL,R,LOC,X,B2,B-B2 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,30,44 LSEL,S,LOC,Y,B1 LSEL,R,LOC,X,B2,B-B2 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,Y,H1+H2-B1 LSEL,R,LOC,X,B2,B-B2 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,30,44 LSEL,S,LOC,Y,H1+H2-B1 LSEL,R,LOC,X,B2,B-B2 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,X,B2 LSEL,R,LOC,Y,B1,H1+H2-B1 24 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,30,44 LSEL,S,LOC,X,B2 LSEL,R,LOC,Y,B1,H1+H2-B1 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,X,B-B2 LSEL,R,LOC,Y,B1,H1+H2-B1 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,30,44 LSEL,S,LOC,X,B-B2 LSEL,R,LOC,Y,B1,H1+H2-B1 LSEL,R,LOC,Z,I*A LATT,3,,2,,,,3 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,Y,H1+HC/2 LSEL,R,LOC,X,B/2-BC/2,B/2+BC/2 LSEL,R,LOC,Z,(3*I+1)*A LATT,3,,2,,,,4 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,X,B/2-BC/2 LSEL,R,LOC,Y,H1-HC/2,H1+HC/2 LSEL,R,LOC,Z,(3*I+1)*A 25 LATT,3,,2,,,,4 *ENDDO ALLSEL *DO,I,0,14 LSEL,S,LOC,X,B/2+BC/2 LSEL,R,LOC,Y,H1-HC/2,H1+HC/2 LSEL,R,LOC,Z,(3*I+1)*A LATT,3,,2,,,,4 *ENDDO ALLSEL !CHIA PHAN TU LESIZE,ALL,0.05 $VSWEEP,ALL LSEL,S,MAT,,3 $LMESH,ALL ALLSEL $!GAN TIEP XUC ESEL,S,MAT,,1 $NSLE,R NSEL,R,LOC,Y,H1 $CM,NUTDUOI,NODE ALLSEL $ESEL,S,MAT,,2 NSLE,R $NSEL,R,LOC,Y,H1 CM,NUTTREN,NODE $ALLSEL !TAO PHAN TU TIEP XUC !TAO MAT TARGE CMSEL,S,NUTDUOI $TYPE,3 ESURF $ALLSEL !TAO MAT CONTA CMSEL,S,NUTTREN $TYPE,4 MAT,4 $ESURF ALLSEL $ESEL,S,MAT,,3 NSLE,R $NUMMRG,NODE ALLSEL $FINISH !GAN DIEU KIEN BIEN VA TAI TRONG /SOLU $ACEL,0,9.81,0 !GAN DIEU KIEN BIEN $NSEL,S,LOC,Y,0 NSEL,R,LOC,Z,L1 $D,ALL,UX,0 D,ALL,UY,0 $D,ALL,UZ,0 ALLSEL $NSEL,S,LOC,Y,0 NSEL,R,LOC,Z,L-L1 $D,ALL,UX,0 26 D,ALL,UY,0 !GAN TAI TRONG NSEL,R,LOC,Y,H1+H2+HD ALLSEL !KHONG CHOT NGANG !ESEL,S,SECT,,4 !ALLSEL nropt,full NSUB,1 eqslv,sparse outres,all,all SOLVE !XEM KET QUA /POST1 /VIEW,1,1 SET,LAST /EFACET,1 ESEL,S,MAT,,1,2 PLNSOL,S,1 /DEVICE,VECTOR,1 PLCRACK,0,0 FINISH $ALLSEL $SF,ALL,PRES,P/(LD*BD) $!EKILL,ALL $!GIAI $TIME,1 $antype,static $ncnv,0 $outpr,all,all Một vài hình ảnh gia cơng thí nghiệm mái vỏ thoải lớp kích thước mặt 1x1m a) Gia cơng hình dạng vỏ b)Đổ cát tạo ván khuôn đáy vỏ 27 c) Gia công cốt thép biên d) Đổ bêtông lớp e) Đổ bêtông lớp f) Lắp strain gage g) Gia tải cát h) Gia tải bêtơng Hình 14 Các bước gia cơng, đổ bêtơng thí nghiệm mái vỏ ... vị nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương hai lớp mặt hình vng 4  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải bêtông. .. luận án góp phần làm sáng tỏ trạng thái ứng suất biến dạng xem xét khả tách trượt lớp vỏ dạng kết cấu mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp Ý nghĩa thực tiễn: toán mái vỏ thoải. .. dụng lớp bêtơng cốt sợi kim loại phân tán lớp vỏ Vì vậy, tác giả thấy cần thiết nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp luận án full , Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của mái vỏ thoải bêtông cốt thép cong hai chiều dương nhiều lớp luận án full

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay