Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:01

Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn MỤC LỤC I Khái quát nguồn tài trợ dài hạn 1.1 Phát hành cổ phiếu thường 1.1.1 Khái niệm hình thức phát hành cổ phiếu thường Khái niệm Đối với cơng ty cổ phần, Cổ phiếu sản phẩm riêng cơng ty cổ phần Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành nhiều phần gọi cổ phần Người mua cổ phần gọi cổ đông Cổ đông cấp giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi cổ phiếu Cổ phiếu chứng chứng xác nhận quyền sở hữu cổ đông cơng ty cổ phần Hay nói cách khác, cổ phiếu thường phương tiện để hình thành vốn chủ sở hữu ban đầu công ty phương tiện để huy động thêm vốn chủ sở hữu q trình kinh doanh Cổ phiếu gọi chứng khốn vốn Các hình thức phát hành cổ phiếu thường Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Phát hành cổ phiếu với việc dành quyền ưu tiên cho cổ đông hữu (quyền mua cổ phiếu hay chứng quyền): Đây hình thức phổ biến dược công ty cổ phần sử dụng định tăng thêm vốn chủ sở hữu Cách phát hành nhằm bảo vệ cho cổ đông hành Được thể chỗ: - Bảo vệ quyền kiểm sốt cổ đơng hành Việc dành quyền ưu tiên mua giúp họ trì giữ vững tỉ lệ sở hữu hành công ty - Bảo vệ cho cổ đông tránh thiệt hại sụt giá cổ phiếu thị trường phát hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu việc chào bán cổ phiếu cho người quan hệ mật thiết với cơng ty (người quản lý, người lao động, đối tác, …) Cách phát hành mặt giúp công ty tăng vốn kinh doanh, mặt khác tăng cường mối quan hệ lợi ích tạo gắn bó chặt chẽ công ty người thường xuyên mối quan hệ với cơng ty Tuy nhiên cần thấy rằng, để thực hình thức phải tán thành Đại hội cổ đông Phát hành rộng rãi cổ phiếu công chúng: Để tăng thêm vốn đầu tư công ty cổ phần lựa chọn đường phát hành rộng rãi cổ phiếu công chúng việc chào bán công khai Phương thức thường sử dùng khối lượng vốn cần huy động lớn việc huy động thường thực hình thức bảo lãnh phát hành thơng qua tổ chức tài 1.1.2 Đặc trưng cổ phiếu thường - Khơng kỳ hạn khơng hồn vốn: Cổ phiếu chứng nhận góp vốn cổ đơng vào cơng ty cổ phần Chỉ chiều góp vào, khơng thể thời hạn hồn vốn; khơng kỳ hạn (Khi cơng ty phá sản giải thể, khơng tồn cổ phiếu) - Cổ tức không ổn định phụ thuộc vào kết SXKD doanh nghiệp: Cổ tức cổ phiếu thường tùy thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp, kết kinh doanh không ổn định nên cổ tức cố định Khi doanh nghiệp làm ăn phát đạt cổ đông hưởng lợi nhuận nhiều so với loại chứng khoán Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn khác lãi suất cố định Ngược lại, làm ăn khó khăn thua lỗ, cổ tức thấp khơng cổ tức - Khi phá sản, cổ đông người cuối nhận giá trị lại tài sản lý - Giá cổ phiếu biến động mạnh: Giá biến động nhiều thị trường thứ cấp, giá chịu tác động nhiều nhân tố, nhân tố quan trọng kết kinh doanh cơng ty - Tính khoản cao: Cổ phiếu khả chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng Tuy nhiên tính khoản cổ phiếu phụ thuộc vào yếu tố sau: Thứ nhất, kết kinh doanh tổ chức phát hành (cơng ty cổ phiếu niêm yết) Nếu tổ chức phát hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, trả cổ tức cao, cổ phiếu công ty thu hút nhà đầu tư cổ phiếu thực dễ mua bán thị trường Ngược lại công ty làm ăn hiệu không trả cổ tức cổ tức thấp, cổ phiếu công ty giảm giá khó bán Thứ hai, mối quan hệ cung - cầu thị trường chứng khoán: Thị trường cổ phiếu loại thị trường khác chịu chi phối qui luật cung cầu Giá cổ phiếu thị trường không phụ thuộc vào chất lượng cơng ty mà phụ thuộc lớn vào nhu cầu nhà đầu tư Tuy loại cổ phiếu tốt thị trường bão hòa nguồn cung (nhiều hàng bán) cổ phiếu khó tăng giá Ngược lại thị trường khan hàng hóa cổ phiếu chất lượng bán dễ dàng Tuy nhiên cần ý đến đầu thị trưòng, số nhà đầu tư sở hữu phần lớn lượng cổ phiếu thị trường, đẩy giá lên xuống theo ý để trục lợi - tính lưu thơng: Tính lưu thơng khiến cổ phiếu giá trị loại tài sản thực sư, tính khoản giúp cho chủ sở hữu cổ phiếu chuyển cổ phiếu thành tiền mặt cần thiết tính lưu thơng giúp chủ sở hữu cổ phiếu thực nhiều hoạt động thừa kế tặng cho để thục nghĩa vụ tài sản Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn - Tính Tư giả: Cổ phiếu tính tư giả tức cổ phiếu giá trị tiền Tuy nhiên cổ phiếu khơng phải tiền giá trị đảm bảo tiền Mệnh giá cổ phiếu không phản ánh giá trị cổ phiếu - Tính Rủi ro cao: Tính Rủi ro phụ thuộc vào thơng tin tình hình phát triển, trị Giá trị cổ phiếu ln biến động theo yếu tố 1.1.3 Những lợi bất lợi huy động vốn phát hành cổ phiếu thường Những lợi - Doanh nghiệp tăng vốn đầu tư dài hạn không bị bắt buộc tính pháp lý phải trả khoản chi cho việc sử dụng vốn Khi doanh nghiệp bị thua lỗ, công ty chịu lợi tức cổ phần cho cổ đơng - Doanh nghiệp khơng nghĩa vụ hồn trả vốn cho cổ đơng theo kì hạn cố định, điều đố giúp công ty chủ động sử dụng vốn mà không phỉ lo gánh nợ nần - Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu thường làm giảm hệ số nợ tăng mức độ vững tài công ty Những bất lợi - Do cổ đông quyền tham gia bầu cử ứng cử vào Hội đồng quản trị nên việc phát hành cổ phiếu thường công chúng làm tăng thêm cổ đông từ phải phân chia quyền bỏ phiếu quyền kiểm sốt cơng ty cho số cổ đơng mới, gây bất lợi cho cổ đông hữu Mặt khác cơng ty hoạt động kinh doanh hiệu quả, phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn lợi cho cơng ty cách phát hành trái phiếu - Chi phí phát hành cổ phiếu thường cao phát hành cổ phiếu ưu đãi trái phiếu: Theo chế độ quảntài nhiều nước, lợi tức cổ phiếu khơng tính vào chi phi kinh doành hợp lệ để giảm trừ thu nhập chịu thuế 1.2 Phát hành cổ phiếu ưu đãi 1.2.1 Khái niệm phân loại cổ phiếu ưu đãi Khái niệm Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Cổ phiếu ưu đãi chứng xác nhận quyền sở hữu công ty cổ phần, đồng thời cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu hưởng số quyền lợi ưu đãi so với cổ đông thường Phân loại cổ phiếu ưu đãi Ở Việt Nam, công ty cổ phần phát hành loại cổ phiếu sau: - Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: loại cổ phiếu phát hành cho tổ chức phủ uỷ quyền cỏ đông sáng lập Thời gian hiệu lực cổ phiếu năm kể từ cấp chứng kinh doanh sau chuyển thành cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức - Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại - Cổ phiếu ưu đãi khác 1.2.2 Đặc trưng cổ phiếu ưu đãi - Quyền ưu tiên cổ tức tốn lý cơng ty: cỏ phiếu ưu đãi đưa cho người nắm giữ hưởng khoản lợi tức cố định xác định không phụ thuộc vào vào kết hoạt động công ty Mặt khác, cổ đông ưu đãi nhận cổ tức trước cổ đông thường giải thể hay lý công ty, cổ đông ưu đãi toán giá trị cổ phiếu trước cổ đơng thường - Sự tích lũy cổ tức: năm cơng ty gặp khó khăn kinh doanh tun bố hỗn trả cổ tức cổ phần ưu đãi số cổ tức tích lũy lại chyển đến kỳ trả trước công ty trả cổ tức cho cổ đông thường - Không hưởng quyền bỏ phiếu: cổ đông ưu đãi thường không hưởng quyền bỏ phiếu để bầu Hội đồng quản trị định vấn đề quảncông ty - Không thời hạn tốn vốn gốc - Lợi tức cổ phần khơng tính giảm trừ tính thuế TNDN 1.2.3 Những lợi bất lợi huy động vốn phát hành cổ phiếu ưu đãi: Những lợi Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn - Măc dù phải trả lợi tức cố định khác với trái phiếu công ty không bị bắt buộc phải trả hạn hàng năm mà hỗn trả sang kỳ sau, điều giúp cơng ty khơng bị phá sản gặp khó khăn tốn - Tránh phần chia quyền kiểm sốt cho cổ đơng thông qua quyền biểu - Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi khơng thời hạn hồn trả nên việc sử dung cổ phiếu ưu đãi tính mềm dẻo linh hoạt - Lợi tức cổ phiếu ưu đãi cao trái phiếu - Lợi tức cổ phiếu ưu đãi khơng tính vào chi phí làm giảm thu nhập thuế thu nhập phải nộp Nhìn chung việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn tỏ thích hợp tình mà điều kiện công ty cho thấy việc sử dụng cổ phiếu thường trái phiếu đưa lại bất lợi với công ty 1.3 Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm phân loại trái phiếu Khái niệm Trái phiếu loại chứng khoán quy định nghĩa vụ người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) khoản tiền xác định, thường khoảng thời gian cụ thể, phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu đáo hạn Phân loại trái phiếu doanh nghiệp Căn vào việc ghi danh hay không: - Trái phiếu vô danh: trái phiếu không mang tên trái chủ, chứng sổ sách người phát hành Những phiếu trả lãi đính theo tờ chứng chỉ, đến hạn trả lãi, người giữ trái phiếu việc xé mang tới ngân hàng nhận lãi Khi trái phiếu đáo hạn, người nắm giữ mang chứng tới ngân hàng để nhận lại khoản cho vay - Trái phiếu ghi danh: loại trái phiếu ghi tên địa trái chủ, chứng sổ người phát hành Hình thức ghi danh thực cho Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn phần vốn gốc, ghi danh toàn bộ, gốc lẫn lãi Dạng ghi danh toàn mà ngày phổ biến hình thức ghi sổ Trái phiếu ghi sổ hồn tồn khơng dạng vật chất, quyền sở hữu xác nhận việc lưu giữ tên địa chủ sở hữu máy tính Theo mức độ bảo đảm khoản người phát hành trái phiếu - Trái phiếu đảm bảo: trái phiếu đảm bảo tài sản chấp cụ thể, thường bất động sản thiết bị Người nắm giữ trái phiếu bảo vệ mức độ cao trường hợp công ty phá sản, họ quyền đòi nợ tài sản cụ thể - Trái phiếu không bảo đảm: Trái phiếu tín chấp khơng đảm bảo tài sản mà đảm bảo tín chấp cơng ty Nếu công ty bị phá sản, trái chủ trái phiếu giải quyền lợi sau trái chủ bảo đảm, trước cổ động Các trái phiếu tín chấp chuyển đổi cho phép trái chủ quyền chuyển trái phiếu thành cổ phiếu thường công ty phát hành Tuỳ theo quy định, việc chuyển đổi tiến hành vào thời điểm nào, vào thời điểm cụ thể xác định Căn vào lợi tức trái phiếu phân biệt trái phiếu lãi suất cố định trái phiếu lãi suất thả - Trái phiếu lãi suất cố định: loại trái phiếu phổ biến loại trái phiếu doanh nghiệp Lãi suất ghi mặt trái phiếu (Coupon rate) không thay đổi suốt kỳ hạn Việc tốn lãi trái phiếu qui định rõ thông thường trả lãi hàng năm lần vào 30/6 31/12 Thông thường lãi suất ghi trái phiếu vào lãi suất trái phiếu kỳ hạn tương đương kho bạc Nhà nước mức độ rủi ro doanh nghiệp Tuy nhiên cần lưu ý rằng, lãi suất trả cho trái phiếu cố định hàng năm giá trị trái phiếu thay đổi tuỳ thuộc vào biến động thị trường - Trái phiếu lãi suất thả nổi: giai đoạn nhiều biến động kinh tế lãi suất thị trường vốn thay đổi liên tục doanh nghiệp thường phát hành trái phiếu lãi suất thả Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Tuy gọi lãi suất thả thực lãi suất phụ thuộc vào số nguồn lãi suất quan trọng lãi suất LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) lãi suất trái phiếu lấy lãi suất trái phiếu kho bạc làm chuẩn định kỳ điều chỉnh sau khoảng thời gian định theo quy định Như việc phát hành trái phiếu hấp dẫn nhà đầu tư điều kiện kinh tế không ổn định, thị trường tài biến động khơng ngừng Những trái phiếu thường tỏ phù hợp nhà đầu tư không ưa mạo hiểm, loại trái phiếu nhược điểm doanh nghiệp khơng thể phân biệt chắn chi phí lãi vay trái phiếu hoạch định ngân quỹ việc quản lý trái phiếu đòi hỏi tốn nhiều thời gian phải điều chỉnh lãi suất Ngoài loại trái phiếu đặc biệt trái phiếu chiết khấu, trái phiếu lãi suất theo thu nhập, - Trái phiếu trả lãi theo thu nhập: trái phiếu trả lãi theo thu nhập trái phiếu mà tiền lãi trả người vay (doanh nghiệp) thu lợi nhuận Khi lợi nhuận thấp số tiền phải trả trái chủ nhận tiền trả khoản thu nhập khơng quyền tuyên bố người vay bị phá sản Số tiền trả cho trái chủ thiếu chuyển sang năm tuỳ theo quy định khế ước hai bên Với doanh nghiệp loại trái phiếu khơng hạn chế đòn cân nợ trái phiếu khác loại trái phiếu tính linh hoạt cao, thích hợp cho doanh nghiệp gặp khó khăn tài - Trái phiếu mua lại: cho phép người phát hành mua lại chứng khoán trước đáo hạn thấy cần thiết Đặc tính lợi cho người phát hành song lại bất lợi cho người đầu tư, nên loại trái phiếu lãi suất cao so với trái phiếu khác thời hạn - Trái phiếu bán lại: cho phép người nắm giữ trái phiếu quyền bán lại trái phiếu cho bên phát hành trước trái phiếu đáo hạn Quyền chủ động trường hợp thuộc nhà đầu tư, lãi suất trái phiếu thấp so với trái phiếu khác thời hạn Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn - Trái phiếu chuyển đổi: cho phép người nắm giữ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường, tức thay đổi tư cách từ người chủ nợ trở thành người chủ sở hữu cơng ty Loại trái phiếu thuộc vào nhóm hàng hố chứng khốn chuyển đổi đề cập tới 1.3.3 Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam Ở Việt Nam nay, theo luật chứng khốn hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007, tổ chức kinh té doanh nghiêp muốn phát hành trái phiếu công chúng để huy động vón phải đáp ứng điều kiện sau: - Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp từ thời điểm đăng ký chào bán tối thiểu 10 tỷ đồng - Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký chào bắn phải lãi, khơng lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, khơng khoản lợi phải trả q hạn năm - phương án phát hành, phương án sử dụng trả nợ số vốn huy động từ đợt chào bán hội đồng quản trị hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty thơng qua - cam kết thực nghĩa vụ tổ chức phát hành nhà đầu tư điều kiện phát hành - Phải tổ chức bảo lãnh phát hành, trừ trường hợp thân tổ chức phát hành trái phiếu tổ chức tín dụng - Tổ chức phát hành phải xác định đại diện người sở hữu trái phiếu 1.3.4 Những lợi bất lợi huy động vốn phát hành trái phiếu Những lợi - Lợi tức trái phiếu giới hạn mức độ định Nếu doanh nghiệp kinh doanh triển vọng thu lợi nhuận cao làm tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu - Chí phí phát hành trái phiếu thường thấp so với cổ phiếu - Khi phát hành trái phiếu, chủ sở hữu doanh nghiệp không bị phân chia quyền kiểm soát doanh nghiệp cho trái chủ Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn - Ở hầu hết nước, lợi tức trái phiếu tính vào chi phí kinh doanh làm giảm thu nhập thuế thu nhập phải nộp - Khi phát hành trái phiếu mua lại doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cấu vốn Những bất lợi - Doanh nghiệp nghĩa vụ trả gốc lợi tức cho trái chủ kỳ hạn Nếu thời điểm trả nợ công ty gặp khó khăn tài dẫn đến tình trạng khả toán, tăng nguy phá sản - Việc tăng vốn phát hành trái phiếu dẫn đến hệ số nợ cao, công ty kinh doanh thua lỗ làm tăng mức thua lỗ vốn chủ sở hữu, làm giảm vốn chủ sở hữu 1.4 Thuê tài 1.4.1 Khái niệm chủ thể thuê tài Khái niệm Thuê tài hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng qua việc cho th máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển động sản khác sở hợp đồng cho thuê hai bên cho thuê thuê Bên cho thuê cam kết mua máy máy móc thiết bị … theo yêu cầu bên thuê nắm quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê tiếp tục thuê theo điều kiện thoả thuận hơp đồng cho thuê tài Trong giao dịch thuê tài thường bao gồm chủ thể sau: - Bên thuê doanh nghiệp nhu cầu sử dụng tài sản khơng vốn đầu tư xét thấy việc đầu tư đem lại hiệu không cao - Bên cho thuê thường công ty cho th tài chính, cơng ty dùng vốn đầu tư mua sẳm máy móc thiết bị theo yêu cầu người thuê thuê nhằm thu hồi vốn tím kiếm lợi nhuận - Nhà cung cấp máy móc thiết bị hãng sản xuất đạiphân phối nhà sản xuất 10 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Trong doanh nghiệp gặp khó khăn thủ tục chấp tài sản vay vốn ngân hàng việc mặt cơng ty cho thuê tài mở nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp Việc cấp tín dụng hình thức cho th tài khơng đòi hỏi bảo đảm tài sản trước, tạo cho doanh nghiệp tiếp cận hình thức cấp tín dụng mới, vừa giải tỏa áp lực tài sản làm đảm bảo phải vay ngân hàng Ngồi ra, cơng ty cho th tài mua tài sản doanh nghiệp cho thuê lại tài sản doanh nghiệp thiếu vốn lưu động tập trung vốn để đầu tư mua sắm tài sản cố định Như doanh nghiệp vừa tài sản để sử dụng lại vừa vốn lưu động để sản xuất kinh doanh Loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng nhiều nhờ ưu điểm chấp tài sản, doanh nghiệp thuê tài khơng bị vướng thủ tục chấp tài sản phải vay vốn ngân hàng Mặc dù cơng ty cho th tài tác dụng cho doanh nghiệp hoạt động công ty tài thời gian vừa qua nhiều hạn chế, chưa phát huy khả năng, nhu cầu thuê máy móc, thiết bị doanh nghiệp nhỏ vừa lớn Nguyên nhân hạn chế môi trường pháp lý cơng ty tài chưa đầy đủ, chưa hồn thiện Thời gian tới, chế sách hoạt động cho th tài hồn thiện, doanh nghiệp cần chủ động “đón đầu” để phát huy tối đa lợi kênh tín dụng Huy động vốn hình thức cơng – tư: Một hình thức huy động vốn giúp DN tìm nguồn vốn bối cảnh nhiều khó khăn theo hình thức cơng - tư Bà Thái Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết, dự án đầu tư theo hình thức cơng – tư hấp dẫn DN rủi ro thấp nhà nước cung cấp cam kết thể chế cho dự án, bảo lãnh xúc tiến khả thi cho dự án Tính dài hạn đầu tư điểm thu hút khu vực tư nhân, dự án thường mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận ổn định dài hạn Bên cạnh DN không đủ khả để tự thực dự án lớn thiếu tham gia hợp tác nhà nước 21 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Để thu hút đầu tư tư nhân thông qua hình thức hợp tác cơng – tư, Chính phủ sử dụng biện pháp ưu đãi bảo đảm đầu tư thông qua ưu đãi thuế, quyền mua ngoại tệ bảo đảm cân đối ngoại tệ, quyền bảo đảm cung cấp dịch vụ công cộng… Hợp tác công – tư xu tất yếu để thu hút vốn nhà đầu tư nhằm lấp đầy khoảng cách đầu tư tranh thủ lực quản lý, kỹ thuật, công nghệ khu vực tư nhân để nâng cao hiệu đầu tư cải thiện chất lượng dịch vụ cơng Nói tóm lại, với ưu điểm riêng từ kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu hợp tác công – tư, liên doanh liên kết…các DN Việt Nam hồn tồn huy động vốn phù hợp với thực trạng DN mình, làm đa dạng nguồn vốn tài trợ khác nhau, giảm phụ thuộc vào hệ thống NH, từ chủ động hoạt động kinh doanh 2.2.2 Ví dụ thực trạng quản trị nguồn tài trợ Công Ty cổ phần FPT thể hình dung cấu nguồn vốn công ty FPT qua bảng sau: Đơn vị: tỷ đồng Năm Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận gộp Lợi nhuận từ hoạt động TC Lợi nhuận sau thuế 2007 5356 1939 13518 1961 953 737 2008 6124 2373 16429 2978 1190 836 2009 10395 2999 18422 3685 1594 1063 2010 12305 3981 20017 3988 1877 1265 Tuy nhiên, để hiểu rõ ràng cấu nguồn tài trợ thực trạng quảnnguồn tài trợ FPT, phân loại nguồn vốn công ty theo quyền sở hữu tập trung tìm hiểu chi tiết cấu loại vốn thành phần tổng nguồn vốn cơng ty Theo đó, nguồn vốn cơng ty FPT bao gồm: vốn chủ sở hữu, khoản nợ nguồn vốn khác Nguồn vốn chủ sở hữu 22 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Vốn điều lệ: Tháng 03/2002, Cơng ty cổ phần hóa, tên Cơng ty thay đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Số vốn điều lệ công ty 1,930.981 tỷ đồng Vốn bổ sung: sau cổ phần hóa, cơng ty tiến hành bổ sung nguồn vốn điều lệ theo năm Thể qua bảng sau: Bảng: Quá trình tăng vốn điều lệ công ty FPT Thời gian 04/2002 04/2003 10/2003 05/2004 08/2005 06/2006 10/2006 11/2006 06/2007 08/2007 06/2008 11/2008 07/2009 2010 Số vốn tăng thêm (tỷ đồng) 1.00 12.00 3.98 9.88 18.52 6.08 547.29 304.05 11.37 18.08 470.02 26.70 496.49 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 2.00 3.00 15.00 18.98 36.21 54.73 60.81 608.10 912.15 923.53 941.61 1411.62 1438.32 1934.81 Qua bảng thấy nguồn vốn cơng ty bổ sung tăng dần qua năm với số tiền ngày lớn Ví dụ năm 2003 số vốn tăng thêm tỷ đồng đến năm 2010 số vốn tăng lên gấp gần 500 lần 496,49 tỷ đồng Vốn điều lệ tăng nhanh qua năm, năm 2002 với số vốn tỷ đồng năm 2010 số vốn tăng lên 1943,81 tỷ tổng Các khoản nợ Nợ ngân hàng tổ chức trung gian: FPT phần nguồn vốn hình thành từ hoạt động vay ngân hàng tổ chức trung gian Cụ thể qua bảng sau: Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn 58% 53% 64% 59% 23 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Nhìn chung hoạt động tập đoàn chủ yếu tài trợ khoản nợ ngắn hạn Nhìn vào bảng ta thấy khoản nợ phải trả tổng nguồn vốn qua năm từ 2007 đến năm 2010 chiếm tỷ trọng lớn 50% đến năm 2010 nợ phải trả giảm nhiên chiếm tỷ trọng cao, dẫn tới chi phí tài cao làm tăng rủi ro tài Đây bất cập cấu nguồn vốn công ty Đặc biệt, bối cảnh kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn, lãi vay gánh nặng tập đoàn Khoản nợ từ tín dụng thương mại: Đây hình thức tài trợ quan trọng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp mua hàng hoá dịch vụ từ nhà cung cấp song chưa phải trả tiền Vì vậy, doanh nghiệp sử dụng tài sản mua từ nhà cung cấp nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn doanh nghiệp Sau tình hình tín dụng thương mại cơng ty số năm gần Năm 2005 Phải trả 266.958 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 626.707 1.060.379 1.238.653 1.272.096 1.057.508 người bán (Đơn vị triệu đồng) Ta thấy nguồn tín dụng thương mại nguồn tài trợ lớn cho cơng ty Nó tăng không ngừng qua năm, bật dấu mốc năm 2005 2006 nguồn tín dụng tăng gấp lần, năm sau lượng tăng khơng đáng kể giữ số lớn Điều cho thấy công ty biết tận dụng nguồn tài trợ ngắn hạn, chiếm dụng vốn công ty khác FPT công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, 24 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn cơng ty uy tín ngày lớn với đối tác nguồn tài trợ từ tín dụng thương mại cơng ty xu hướng ngày tăng năm tới Cổ phiếu trái phiếu Tháng 10-2009, Công ty cổ phần FPT phát hành 1.800 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất mức 7%/năm cho kỳ hạn ba năm Mức lãi suất rõ ràng không hấp dẫn trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu FPT thời gian định với mức giá xác định trước Kết thúc quý I năm 2010, doanh thu Tập đoàn đạt 4.272 tỷ đồng tăng 8,7% so với kỳ đạt 106% kế hoạch đề Đặc biệt, lợi nhuận tập đoàn tăng trưởng đáng kể Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 455 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch tăng 16,2% so với kỳ Ngày 27 tháng 03 năm 2010 Công ty công bố Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Đại hội đồng cổ đông FPT thông qua phương án trả cổ tức gồm tiền mặt 25% 33,3% cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu (3 cổ phiếu cũ chia thêm 01 cổ phiếu mới) Ngồi ra, năm 2010, cổ đơng FPT tạm ứng cổ tức tiền mặt tối thiểu 15% chia cổ phiếu thưởng 25% (tỷ lệ 4:1 - 04 cổ phần hữu sau chia cổ tức cổ phiếu thêm 01 cổ phần mới) Bảng số liệu năm 2010 Cổ đông Cổ đông nhà nước Cổ đơng khác Cổ đơng nước ngồi Tổng Nợ tích lũy Số lượng cổ phiếu (CP) 10.270.742 76.431.439 55.961279 142.649.197 Tỷ lệ sở hữu (%) 7,20 58,58 39,23 100 Nợ tích luỹ bao gồm khoản phải trả cơng nhân chưa đến hạn trả, thuế phải nộp ngân sách nhà nước, tiền đặt cọc khách hàng Dưới số liệu nguồn số năm công ty Chỉ tiêu Năm 2006 Thuế khoản 82.471 Năm 2007 242.917 Năm 2008 189.056 Năm 2009 353.375 phải nộp Các khoản phải trả 67.208 72.645 37.337 165.343 25 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn công nhân viên Tiền đặt cọc 71.237 160.212 336.640 271.717 khách hàng (đơn vị triệu đồng) Trong trình tiến hành hoạt động kinh doanh công ty nhiều nguyên nhân khác mà nảy sinh khoản nợ phải trả tính chất chu kỳ Các khoản nợ gọi nợ tích luỹ, chúng phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh, khoản nợ chưa đến hạn tốn doanh nghiệp sử dụng tạm thời vào hoạt động kinh doanh thể thấy khoản phải trả cho công nhân viên công ty tăng theo năm bảng số liệu nêu ra, q trình hoạt động kinh doanh cơng ty ngày mở rộng số lượng công nhân viên năm tăng lượng lớn để đáp ứng yêu cầu nhân công ty Hiện Công ty trả lương công nhân viên vào thời điểm cố định tháng, khoảng thời gian 30 ngày chưa đến hạn phải trả cơng nhân viên nguồn tài trợ giá trị công ty ngắn hạn Thuế khoản phải nộp hàng năm công ty lớn tăng mạnh qua năm, thấy năm 2007 khoản tăng gấp lần năm 2006, điều chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày hiệu với quy mô ngày lớn Riêng năm 2008 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cấu, nên nguồn tài trợ công ty giảm mạnh, đến năm 2009 hoạt động kinh doanh công ty nhanh hồi phục, thể việc tất thành tố nợ tích luỹ công ty năm 2009 tăng cao so với năm 2007 tức trước thời kỳ khủng hoảng Theo số liệu năm 2009, khoản khách hàng ứng trước đầu năm 1.969.358.500 cuối năm 197.500.000 Từ ta thấy nợ tích luỹ nguồn tài trợ ngắn hạn lớn cơng ty, đòn bẩy thúc đẩy hoạt động kinh doanh cơng ty phát triển, ngồi khoản nợ tính chất thương xun coi nguồn tài trợdoanh nghiệp tận dụng trước mà khơng phải trả chi phí 26 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 2.3 Hiệu sử dụng nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam Huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp vấn đề nan giải, sử dụng hiệu vấn đề khó khăn Sử dụng vốn vay không hiệu Theo báo cáo Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa hội thảo “Ngân hàng DN trước tác động sách tiền tệ”, 60% doanh nghiệp lấy nhiều vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn, đa số doanh nghiệp đầu tư ngành Lãi phải trả cho 100% khoản vay 60% vốn sử dụng hiệu Theo điều tra gần Vietnam Report, số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 500 công ty lớn Việt Nam (VNR500) xu hướng giảm dần năm gần Tỷ lệ sụt giảm hiệu sử dụng vốn nghiêm trọng doanh nghiệp ngành viễn thông ngành vận tải đường thủy (với tỷ lệ sụt giảm hiệu vốn tới 50% từ BXH VNR500 năm 2009 tới BXH năm 2010) Còn theo Báo cáo thường niên doanh nghiệp vừa nhỏ VCCI năm 2010, lực sử dụng vốn doanh nghiệp ngành nghiên cứu, gồm viễn thông, bảo hiểm, sản xuất phân phối điện, vận tải đường thủy, sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất, may mặc, sản xuất sản phẩm từ cao su - plastic xây dựng xu hướng giảm, ngành viễn thơng, sản xuất phân phối điện giảm mạnh Đặc biệt, hiệu sử dụng vốn bị sụt giảm thời gian gần đây, doanh nghiệp lớn Việt Nam trọng nhiều vào việc tăng vốn, tăng quy mơ doanh nghiệp, thay trọng nâng cao hiệu suất đồng vốn doanh nghiệp tới 60% doanh nghiệp điều tra Vietnam Report cho "khó huy động vốn" thuộc nhóm khó khăn lớn doanh nghiệp năm 2011 2012 Trong đó, 30% doanh nghiệp cho "thiếu dự án đầu tư hiệu cao" khó khăn lớn doanh nghiệp năm tới Không doanh nghiệp lớn tăng trưởng nhanh thuộc BXH VNR500 FAST500 gặp vấn đề hiệu sử dụng vốn, DN vừa nhỏ gặp khó khăn tương tự 27 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Thiếu chiến lược cấu vốn Một điểm yếu cố hữu doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp SMEs, quan điểm cấu vốn thân doanh nghiệp Theo đó, doanh nghiệp cần đầu tư bắt đầu tính đến chuyện vay phát hành cổ phiếu để huy động vốn mà không tính đến chiến lược dài hạn nhằm quy hoạch lại cách hiệu nguồn vốn Chính quan điểm phần chủ quan làm cho doanh nghiệp Việt bỏ lỡ nhiều hội đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn cấu trúc vốn Thực tế thời gian qua rõ doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, doanh nghiệp khơng kiểm sốt dòng tiền thu chạy theo tiêu doanh thu dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung hạn dẫn đến cân đối nguồn vốn Ngồi phận khơng nhỏ doanh nghiệp dùng q nhiều vốn tự có, không chủ động vay huy động từ nguồn khác nhau, điều dẫn đến hệ tiêu cực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khơng thể đạt quy mơ vốn lớn, từ dẫn đến khơng đủ khả tiếp cận dự án lớn, kéo theo khơng hội để bứt phá tăng trưởng Trong vài năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn, tìm cách tăng vốn cổ phần liên tục, chưa thực dự án đầu tư hiệu doanh nghiệp vốn cổ phần tăng gấp hàng chục lần vài năm Điều dẫn đến việc vốn cổ phần ngày tăng, tỷ số ROE EPS ngày giảm, khơng lợi cho chiến lược dài hạn doanh nghiệp Đánh giá nguyên nhân khiến cho việc sử dụng vốn chưa hiệu quả, đại diện WB cho rằng, điểm yếu doanh nghiệp quan điểm cấu sử dụng vốn chưa phù hợp Họ trọng đến nguồn vốn đầu vào mà chưa trọng đến tính hiệu sử dụng đồng vốn Cụ thể, dự án cần đầu tư, doanh nghiệp bắt đầu tính đến chuyện vay ngân hàng huy động hình thức khác Nhưng khơng tính đến việc quy hoạch lại nguồn vốn cách hiệu III Giải pháp quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp 28 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 3.1 Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp 3.1 1.Xây dựng hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp Hiện khơng doanh nghiệp chịu sức ép vốn việc huy động nguồn tài trợ dài hạn giải pháp tối ưu doanh nghiệp Muốn trước hết doanh nghiệp cần xây dựng hình ảnh đẹp mắt nhà đầu tư nhận thức khách hàng Ngồi hình ảnh doanh nghiệp yếu tố quan trọng việc định hình phát triển kinh doanh doanh nghiệp Hình ảnhdoanh nghiệp yếu tố vơ hình song doanh nghiệp lại thơng qua tài sản hữu hình, vật chất để xây dựng lên hình ảnh doanh nghiệp Quá trình xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp q trình lâu dài đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư chiến lược, lập kế hoạch cách rõ ràng Doanh nghiệp dựa số yếu tố sau: Thông qua công cụ marketing: Doanh nghiệp cần ý đến mẫu quảng cáo mà doanh nghiệp xây dựng, tờ rơi, túi đựng sản phẩm, card visit…phải phản ánh hình ảnh doanh nghiệp cách rõ ràng tích Logo: Đây yếu tố quan trọng việc xác định hình ảnh doanh nghiệp Cần lưu ý Logo doanh nghiệp phải tạo ấn tượng dễ nhớ Đương nhiên Logo phải đảm bảo tính liên tưởng tới doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp Cần tránh việc thay đổi liên tục nhanh Logo tạo tính không quán cho doanh nghiệp Website: Website phương tiện hữu dụng để doanh nghiệp giới thiệu thân doanh nghiệp mình, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sách hoạt động, chương trình khuyến mãi….với khách hàng bên Bên cạnh nhiều doanh nghiệp ý xây dựng Website khơng doanh nghiệp khơng website khơng thơng tin Website không cập nhật kịp thời bị lỗi khiến khách hàng truy cập điều làm giảm uy tín doanh nghiệp ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu công ty Trụ sở doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, giao dịch: Văn phòng giao dịch nơi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đối tác doanh nghiệp cần lưu tâm 29 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn đến việc trang trí nơi làm việc cho gọn gàng, ngăn nắp tạo cảm giác thoải mái, ấm áp cho khách hàng đến giao dịch đồng thời phải tạo nên sắc riêng doanh nghiệp cách trí văn phòng.Chính điều tạo nên thiện cảm đánh giá chunh cho khách hàng hình ảnh thương hiệu cơng ty Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thơng qua đội ngũ nhân sự: Một sắc tạo nên giá trị tảng doanh nghiệp phải lấy người làm nòng cốt Đào tạo đội ngũ nhân viên nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao, ln quan tâm chăm sóc khách hàng ln hướng tới lợi ích khách hàng Suy nghĩ cho khách hàng đem lại cho khách hàng lợi ích tốt nhất, sản phẩm rẻ chất lượng cao Những nhận xét đánh giá khách hàng đối tác cách quảng cáo tốt hiệu góp phần tạo nên uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp nhờ giúp doanh nghiệp thu hút nguồn tài trợ nguồn tài trợ dài hạn 3.1.2 Tạo dựng độ tin cậy cho doanh nghiệp Trước định tài trợ vốn, nhà tài trợ thường vào độ tin cậy uy tín công ty Nếu công ty muốn sớm nhận định tài trợ vốn, tài liệu chứng minh độ tin cậy công ty cần thiết Văn trung thực rõ ràng tốt nhiêu Các nhà tài trợ tiến hành xác minh, phát chi tiết thiếu trung thực, họ đặt dấu hỏi độ tin cậy công ty Bên cạnh đó, máy kế tốn tài hiệu đóng vai trò quan trọng việc tạo dựng độ tin cậy công ty Sau vụ bê bối tài lớn Enron, Worldcom công ty giới quan tâm đến máy kế tốn Điều hồn toàn hợp lý, tiếp tục xem thường máy kế tốn trước đây, hẳn không tránh khỏi “vết xe đổ” lòng tin nhà đầu tư giảm sút nghiêm trọng Nhiều hãng lớn châu Âu Orcale, Vodaphone quy định: chưa am hiểu kế toán, nhà quản lý phải bổ sung kiến thức chun mơn cách tham dự khóa học ngắn hạn trường đại học trung học kinh tế tổ chức Thời gian học khoảng từ hai đến sáu tháng, sau học tiếp lớp nâng cao tham khảo sách 30 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn chuyên ngành Nhà quảndoanh nghiệp hiểu biết kế tốn, tất nhiên, khơng phải để tự làm lấy công việc lập sổ sách, mà để kiểm tra lại tính xác thơng tin cấp báo cáo, giúp cho công tác quản lý, điều hành định hiệu phù hợp với tình hình thực tế Theo chuyên gia tài Oracle, tập đồn viễn thơng lớn châu Âu, máy kế tốn Oracle nói riêng cơng ty khác nói chung, tác dụng huy động khai thác nguồn tài nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh, tổ chức sử dụng vốn công ty cho hiệu Bộ máy kế toán xác định nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đẩy mạnh kinh doanh làm sở để huy động vốn, đảm bảo nguồn vốn phát triển hữu ích, từ nâng cao lợi nhuận cơng ty 3.1.3 Tạo dựng hình ảnh lực công ty Nếu công ty bạn chứng minh với nhà tài trợ vốn khả quản lý, kỹ hoạt động, lực tài nhạy bén kinh doanh, bạn thuận lợi việc huy động vốn, lực công ty yếu tố tiên mà nhà tài trợ vốn xem xét cân nhắc trước đưa định tài trợ vốn Ngồi việc chủ động huy động vốn trình bày lực kinh doanh, bạn phải thể cam kết tài cơng ty hoạt động kinh doanh cụ thể Nhà tài trợ vốn ln nhìn vào giá trị thực cơng ty hệ số chuẩn mực tài Bạn nên chuẩn bị báo cáo tài hiệu kinh doanh, lực quản lý (chứng nhận tiêu chuẩn ISO, TQM…) , chúng biểu rõ ràng khả công ty mắt nhà tài trợ Báo cáo tài “tiết lộ” hoạt động công ty bạn, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho quan quản lý, nhà đầu tư tương lai, chủ nợ,… tình hình tài cơng ty Vì vậy, tính trung thực báo cáo tài ý nghĩa đặc biệt quan trọng Ngồi ra, số vừa cần thiết cho nhà tài trợ vốn muốn tìm hiểu thực lực công ty bạn, vừa giúp “trang điểm” cho hình ảnh cơng ty hiệu quả: 31 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn - Tỷ lệ giá/lợi nhuận (P/E): Cho đến nay, tỷ lệ sử dụng phố biến để đánh giá cổ phiếu tình hình tài cơng ty, thể bạn sẵn sàng trả cho USD lợi nhuận công ty - Tỷ lệ giá/doanh thu (P/S): Chỉ số sử dụng để nhận cơng ty mạng lưới kinh doanh ổn định, lợi nhuận giảm sút sau q trình phát triển nóng - Tỷ lệ giá/ lưu lượng tiền mặt (P/C): Con số doanh thu lợi nhuận mà công ty báo cáo “sản phẩm” quy tắc tính tốn phức tạp vận dụng để làm sai lệch số liệu, Lưu lượng tiền mặt từ hoạt dộng kinh doanh đưa tranh xác thực - Tỷ lệ giá/ giá trị sổ sách (P/B): Tỷ lệ dùng để đánh giá tồn mạng lưới cơng ty máy móc, thiết bị tài sản khác, thường sử dụng để tìm kiếm mục tiêu tiếp quản 3.1.4 Tài sản bảo đảm Tài sản bảo đảm loại tài sản hai bên thỏa thuận luật pháp quy định phải nhằm đảm bảo việc thực nghĩa vụ bên (thường nghĩa vụ trả nợ) Những tài sản cho phép người thụ hưởng quyền định liên quan đến Các quyền thể khác tùy loại tài sản bảo đảm, hầu hết trường hợp (và hầu hết nước) quyền mục đích mà tài sản bảo đảm đem lại cho phép người cầm tài sản quyền giữ lại tài sản bán để chuộc lại phần nợ mà bên nợ không trả Các nhà đầu tư đối tượng phải chịu rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tài sản bảo đảm để doanh nghiệp định cho doanh nghiệp vay vốn hay không Bởi lẽ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ phá sản tài sản bảo đảm phương tiện để giảm bớt gánh nặng cho nhà đầu tư Trong trình huy động vốn, đòi hỏi tất yếu khoản tiền vốn huy động cần đảm bảo tài sản hợp pháp cơng ty, hoạt động kinh doanh triển vọng thị trường mà công ty bạn kiểm sốt 32 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Bạn nên chứng minh cho nhà tài trợ thấy tài sản hữu hình tài sản vơ hình mà bạn sở hữu Đơi tài sản vơ giá trị thương hiệu, thị phần, kênh phân phối… giá trị lớn nhiều so với tài sản hữu hình Đôi việ nhờ tổ chức chuyên nghiệp định giá công ty bạn cần thiết để việc huy động vốn bạn thực dễ dàng nhanh chóng 3.1.5 Hạn chế rủi ro nhà tài trợ vốn Trong kế hoạch huy động vốn, vấn đề lo ngại nhà tài trợ rủi ro tài biến động thị trường, giá ngoại tệ lên xuống thất thường, đồng nội tệ giá, thị trường bất động sản thay đổi, tình trạng trượt giá phi mã,… Các nhà tài trợ vốn xem xét suy tính kỹ rủi ro xấu xảy Chính vậy, để giúp nhà tài trợ sớm định, công ty nên phương án giải thích rõ ràng tính tối ưu khả thi khoản tiền huy động, đồng thời việc giải thích chi tiết, rõ ràng lợi cho bạn nhiêu Sau cùng, doanh nghiệp nên cân nhắc tới khoản huy động vốn, bạn tin tưởng tính tốn thấy lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh đầu tư từ khoản vốn huy động cao chi phí huy động vốn bạn tuyệt đối khơng nên huy động vốn để trang trải khoản lỗ cơng việc kinh doanh tại, việc kéo bạn lún sâu vào “vũng lầy” với tình trạng khó khăn tài Thay vào đó, bạn cắt giảm loại chi phí, hợp lý hoá hoạt động kinh doanh cho tốt hiệu Bạn nên tập trung vào hoạt động kinh doanh chắn mang lại lợi nhuận Nếu biện pháp không giúp cho bạn, bạn nên suy nghĩ tới việc chuyển hướng hoạt động kinh doanh 3.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài trợ Cần trọng tới chiến lược nâng cao hiệu vốn Các cơng ty theo đuổi mơ hình kinh doanh hiệu vốn (capital - efficient model) ln tìm cách xây dựng tái cấu trúc yếu tố bảng cân đối kế toán để khơi dậy hội dù nhỏ nhằm kiếm lợi nhuận từ đồng vốn bỏ 33 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn Tập trung vốn đầu tư vào tài sản, phi vụ kinh doanh mà theo họ mang lại lợi nhuận tốt cho cơng ty chiến lược kinh doanh hiệu vốn Mặc dù nhiều chứa đựng rủi ro hạn chế yếu tố thị trường mang lại thân chiến lược Tuy nhiên, nhiều chiến lược giúp nhiều công ty tạo giá trị thực nhiều trường hợp giải pháp tối ưu giai đoạn hoạt động SXKD công ty bị trì trệ Trên thực tế, cơng ty hồn tồn sử dụng cấu trúc vốn bảng cân đối kế tốn để tìm kiếm hội kinh doanh mới, nâng cao hiệu sử dụng vốn, mà không cần phải thường xuyên tìm đến thị trường vốn để huy động thêm cốn cho công ty Điều không nâng cao tín nhiệm nhà đầu tư cơng ty mà giúp cơng ty giảm chi phí giao dịch nhanh chóng nắm bắt hội Trong điều kiện nguồn vốn bị ràng buộc nay, công ty cần tiến hành cấu trúc lại danh mục tài sản bảng cân đối kế tốn cách chủ đích nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng tạo lợi nhuận cao, loại bỏ bớt tài sản không quan trọng bỏ qua dòng tiền khó kiểm sốt Sau tích lũy vốn tạo từ hoạt động kinh doanh này, dòng vốn tạo tái đầu tư trở lại mảng kinh doanh cơng ty thơng qua vốn cơng ty bắt đầu cải thiện đáng kể, thơng qua hoạt động mua bán sáp nhập Các doanh nghiệp cần xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm làm giảm rủi ro chi phí vốn Các trường hợp hiệu kinh doanh giá trị doanh nghiệp tăng cao không thuộc doanh nghiệp biết sử dụng nguồn vốn tự Tùy theo tỷ lệ vốn vay sử dụng để tạo hiệu kinh doanh mà giá trị doanh nghiệp tăng lên nhiều hay Do vậy, doanh nghiệp cần xác định mức tỷ lệ vốn vay định cấu trúc vốn doanh nghiệp Trên thực tế, doanh nghiệp nâng mức vốn vay lên 50% mà đạt hiệu sử dụng vốn mong đợi Nhưng từ cấu trúc vốn tối ưu xác định ứng với điều kiện riêng doanh nghiệp, cấu trúc vốn mục tiêu thường 34 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp trì mức tỷ lệ vốn vay độ an toàn mà đa phần doanh nghiệp ứng dụng thấp tỷ lệ vốn sở hữu, 60% vốn chủ sở hữu 40% vốn vay Chiến lược huy động sử dụng vốn Các cơng ty phải ln tư chiến lược thích ứng hợp lý để đưa việc sử dụng hiệu vốn vào chiến lược kinh doanh Những cơng ty sử dụng vốn cách hiệu thường danh mục tài sản rủi ro hẹp hơn, điều thích hợp với lực họ, với chiến lược tạo giá trị lợi nhuận công ty Những công ty khuynh hướng định hình kĩ lưỡng vai trò tài sản họ chọn nắm giữ tập trung nguồn lực vào mảng thị trường với rủi ro thu hẹp để mang lại giá trị thực 35 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang ... động nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Cách thức huy động nguồn tài trợ doanh nghiệp sử dụng Nguồn tài trợ dài hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Việt Nam Huy động vốn dài hạn. .. HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 2.3 Hiệu sử dụng nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam Huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp vấn đề nan giải, sử dụng... nguồn vốn có cách hiệu III Giải pháp quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp 28 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 3.1 Giải pháp huy động vốn cho doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT , Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay