Trắc nghiệm sinh học hkII lớp 10

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:00

Trắc nghiệm sinh 10 HkII đầy đủ chi tiết đầy đủ, bao gồm các câu trách nghiệm từ đơn giản đến nâng cao cuả các bài học kì hai đước tóm gọn trong 18 trang có kết quả chính xát rỏ ràng giúp bạn đọc dễ tiếp thu nhất là vào những thời điểm ôn thi cấp tóc này CHƯƠNG IV PHÂN BÀO Câu 288 Chu kỳ tế bào bao gồm pha theo trình tự A G1, G2, S, nguyên phân B G1, S, G2, nguyên phân C S, G1, G2, nguyên phân D G2, G1, S, nguyên phân *Câu 287 Sự kiện không xẩy kì nguyên phân? A tái AND B phân ly nhiễm sắc tử chị em C tạo thoi phân bào D tách đôi trung thể Câu 289 Trong chu kỳ tế bào, ADN NST nhân đôi pha A G1 B G2 C S D nguyên phân Câu 290 Ở người, loại tế bào tồn pha G1 mà không phân chia A tế bào tim B hồng cầu C bạch cầu D tế bào thần kinh Câu 291 Trong q trình ngun phân, thoi vơ sắc dần xuất kỳ A đầu B C sau D cuối Câu 321 Trong trình nguyên phân, thoi vơ sắc bắt đầu xuất A- kì trung gian B- kì đầu C- kì D- kì sau Câu 292 Trong trình nguyên phân, NST co xoắn cực đại kỳ A đầu B C sau D cuối Câu 293 Số NST tế bào kỳ trình nguyên phân A n NST đơn B n NST kép C 2n NST đơn D 2n NST kép Câu 294 Số NST tế bào kỳ sau trình nguyên phân A 2n NST đơn B 2n NST kép C 4n NST đơn D 4n NST kép Câu 295 Số NST tế bào kỳ cuối trình nguyên phân A n NST đơn B 2n NST đơn C n NST kép D 2n NST kép Câu 296 Trong nguyên phân, tế bào động vật phân chia chất tế bào cách A tạo vách ngăn mặt phẳng xích đạo B kéo dài màng tế bào C thắt màng tế bào lại tế bào D A, B, C Câu 297 Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào cách A tạo vách ngăn mặt phẳng xích đạo B kéo dài màng tế bào C thắt màng tế bào lại tế bào D A, B, C Câu 298 Từ tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo A 2k tế bào B k/2 tế bào C 2k tế bào D k – tế bào Câu 302 Sự phân chia vật chất di truyền trình nguyên phân thực xảy kỳ A đầu B C sau D cuối Câu 303 Trong trình nguyên phân, phân chia nhân thực nhờ A màng nhân B nhân C trung thể D thoi vô sắc Câu 304 Ở người ( 2n = 46), số NST tế bào kì nguyên phân A 23 B 46 C 69 D 92 Câu 305 Ở người ( 2n = 46 ), số NST tế bào kì sau nguyên phân A 23 B 46 C 69 D 92 Câu 306 Ở người ( 2n = 46 ), số NST tế bào kì cuối nguyên phân A 23 B 46 C 69 D 92 *Câu 313 Có tế bào sinh dưỡng loài nguyên phân liên tiếp đợt, số tế bào tạo thành A- B- 12 *C- 24 D- 48 Câu 314 Một loài thực vật có NST lưỡng bội 2n = 24 Một tế bào tiến hành trình phân bào nguyên phân, kì sau có số NST tế bào là: A- 24 NST đơn B- 24 NST kép C- 48 NST đơn D- 48 NST kép Câu 330.Trong giảm phân I, NST kép tồn A-kì trung gian B- kì đầu C- kì sau D- tất kì Câu 329 Trong giảm phân II, NST kép tồn A-kì B- kì sau C- kì cuối D tất kì Câu 299 Kết trình giảm phân I tạo tế bào con, tế bào chứa An NST đơn B n NST kép C 2n NST đơn D 2n NST kép Câu 300 Sự trao đổi chéo NST cặp tương đồng xảy vào kỳ A đầu I B I C sau I D đầu II Câu 301 Kết trình giảm phân từ tế bào tạo A tế bào con, tế bào có 2n NST B tế bào con, tế bào có n NST C tế bào con, tế bào có 2n NST D tế bào con, tế bào có n NST Câu 307 Hình thức phân chia tế bào sinh vật nhân sơ A nguyên phân B giảm phân C nhân đơi D phân đơi Câu 308 Trong q trình phân đôi tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền thực nhờ A hình thành vách ngăn B co thắt màng sinh chất C kéo dài màng tế bào D tự nhân đôi màng sinh chất Câu 315 Quá trình giảm phân xảy A- tế bào sinh dục B- tế bào sinh dưỡng C- hợp tử D- giao tử Câu 316 Từ tế bào qua giảm phân tạo số tế bào A- B- C- D-8 Câu 317 Kết thúc giảm phân II, tế bào có số NST so với tế bào mẹ ban đầu A- tăng gấp đôi B- C- giảm nửa D- vài cặp Câu 318 Một tế bào có NST 2n=14 thực trình giảm phân, kì cuối I số NST tế bào A- NST kép B- NST đơn C- 14 NST kép D- 14 NST đơn * Câu 319 Q trình giảm phân tạo giao tử khác tổ hợp NST A- xảy nhân đơi ADN B- xảy trao đổi chéo NST kép tương đồng kì đầu I C- kì sau diễn phân li độc lập cặp NST tương đồng hai cực tế bào D-cả B C Câu 323 Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia q trình giảm phân tạo 512 tinh trùng Số tế bào sinh tinh A- 16 B- 32 C- 64 D- 128 * Câu 324 Ở gà có NST 2n=78 Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp số lần, tất tế bào tạo thành tham gia giảm phân tạo giao tử Tổng số NST đơn tất giao tử 19968 Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân với số lần A- B- C- D- Câu 325 Quá trình truyền đạt thông tin di truyền ADN thực thơng qua A- hình thức phân chia tế bào C- q trình hơ hấp nội bào B- trao đổi chất lượng tế bào D- q trình đồng hố Câu 326 Q trình giảm phân xảy thể A- đơn bào B- đa bào C- lưỡng bội D-lưỡng bội có hình thức sinh sản hữu tính *Câu 327 Hoạt động quan trọng NST nguyên phân A- tự nhân đơi đóng xoắn C- tự nhân đôi phân li B- phân li đồng cực tế bào D- đóng xoắn tháo xoắn Câu 328 Nhiễm sắc thể nhân đơi dễ dàng nhờ A- tháo xoắn nhiễm sắc thể C- phân chia tế bào chất B- tập trung mặt phẳng xích đạo nhiễm sắc thể D.sự tự nhân đôi phân li nhiễm sắc thể tế bào *Câu 331 Xem ảnh hiển vi chụp tế bào chuột phân chia thấy tế bào có 19 NST, NST gồm crơmatit Tế bào A,kì trước II giảm phân B.kì trước nguyên phân C.kì trước I giảm phân D kì cuối II giảm phân *Câu 332 Trong kì trung gian lần phân bào khó quan sát NST A NST chưa tự nhân đơi B NST tháo xoắn hồn toàn, tồn dạng sợi mảnh C.NST khỏi nhân phân tán tế bào chất C,các NST tương đồng chưa liên kết thành cặp * Câu 333 Trong giảm phân phân li độc lập cặp NST kép tương đồng xảy A kì sau lần phân bào II B.kì sau lần phân bào I C kì cuối lần phân bào I D.kì cuối lần phân bào II * Câu 319 Q trình giảm phân tạo giao tử khác tổ hợp NST A- xảy nhân đơi ADN B- xảy trao đổi chéo NST kép tương đồng kì đầu I C- kì sau diễn phân li độc lập cặp NST tương đồng hai cực tế bào D-cả B C Câu 320 loài giao phối, Bộ NST đặc trưng loài trì ổn định qua hệ khác lồi nhờ A- q trình giảm phân B- trình nguyên phân C- trình thụ tinh D- A, B C *Câu 322 Sự đóng xoắn tháo xoắn NST trình phân bào có ý nghĩa B thuận lợi cho tự nhân đôi NST C thuận lợi cho phân li NST D thuận lợi cho tập hợp NST mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc E A, B C SINH HỌC VI SINH VẬT Chương I CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Câu 357 Môi trường mà thành phần có chất tự nhiên mơi trường A tự nhiên B tổng hợp C bán tự nhiên D bán tổng hợp .Câu 358 Môi trường mà thành phần có chất tự nhiên chất hố học môi trường A tự nhiên B tổng hợp C bán tự nhiên D bán tổng hợp Câu 445 Tụ cầu vàng sinh trưởng môi trường chứa nước, muối khống, nước thịt Đây loại mơi trường A tự nhiên B tổng hợp C bán tổng hợp .D A, B, C * Câu 506 Khi có ánh sáng giàu CO 2, loại vi sinh vật phát triển mơi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: (NH4)3PO4 (0,2); KH2PO4 (1,0) ; MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5) Mơi trường mà vi sinh vật sống gọi môi trường A tự nhiên B nhân tạo C tổng hợp D bán tổng hợp Câu 375: Môi trường V-F có thành phần: nước thịt, gan, glucozơ Đây loại môi trường A tự nhiên B tổng hợp bán tự nhiên D bán tổng hợp Câu 359 Đối với vi khuẩn lactic, nước rau muối chua môi trường A tự nhiên B tổng hợp C bán tổng hợp D A, B, C Câu 515 Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu A quang tự dưỡng B quang dị dưỡng C hoá tự dưỡng D hố dị dưỡng Câu 516 Vi khuẩn tía không chứa S dinh dưỡng theo kiểu A quang tự dưỡng B quang dị dưỡng C hoá tự dưỡng D hoá dị dưỡng Câu 517 Nấm vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu A quang tự dưỡng B quang dị dưỡng C hoá tự dưỡng D hoá dị dưỡng Câu 518 Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu từ A ánh sáng CO2 C chất vô CO2 B ánh sáng chất hữu D chất hữu Câu 519 Vi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu từ A ánh sáng CO2 B ánh sáng chất hữu C chất vô CO2 D chất hữu Câu 520 Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu từ A ánh sáng CO2 B ánh sáng chất hữu C chất vô CO2 D chất hữu Câu 334 Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon nguồn lượng A CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 335 Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn C nguồn lượng A CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 336 Vi sinh vật hoá tự dưỡng sử dụng nguồn C nguồn lượng A CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 337 Vi sinh vật hoá dị dưỡng sử dụng nguồn C nguồn lượng A CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 338 Kiểu dinh dưỡng vi khuẩn lam A hoá tự dưỡng B quang tự dưỡng C hoá dị dưỡng D quang dị dưỡng Câu 339 Kiểu dinh dưỡng động vật nguyên sinh A hoá tự dưỡng B quang tự dưỡng C hoá dị dưỡng D quang dị dưỡng Câu 340 Vi khuẩn lactic dinh dưỡng theo kiểu A quang tự dưỡng B quang dị dưỡng C hoá tự dưỡng D hoá dị dưỡng Câu 343 Vi sinh vật sử dụng chất hữu làm nguồn cacbon vi sinh vật A hoá dưỡng B quang dưỡng C tự dưỡng D dị dưỡng Câu 344 Vi sinh vật sử dụng chất hữu làm nguồn lượng vi sinh vật A quang dưỡng B hoá dưỡng C tự dưỡng D dị dưỡng Câu 345 Vi sinh vật sử dụng CO2 làm nguồn cacbon vi sinh vật A quang dưỡng B hoá dưỡng C tự dưỡng D dị dưỡng Câu 346 Vi sinh vật sử dụng ánh sáng làm nguồn lượng vi sinh vật A quang dưỡng B hoá dưỡng C tự dưỡng D dị dưỡng * Câu 505 Khi có ánh sáng giàu CO 2, loại vi sinh vật phát triển mơi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: (NH4)3PO4, KH2PO4 (1,0) ; MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5) Nguồn cacbon vi sinh vật A chất hữu B chất vô C CO2 D A B * Câu 507 Khi có ánh sáng giàu CO 2, loại vi sinh vật phát triển mơi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: (NH4)3PO4, KH2PO4 (1,0) ; MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5) Nguồn N2 vi sinh vật từ A hợp chất chứa NH4+ B ánh sáng C chất hữu D chất vô chất hữu Câu 347 Trong sơ đồ chuyển hoá CH3CH2OH + O2 -> X + H2O + Năng lượng X A axit lactic B rượu etanol C axit axetic D axit xitric Câu 348 Axit axetic sản phẩm q trình A hơ hấp hiếu khí hồn tồn B hơ hấp hiếu khí khơng hồn tồn C hơ hấp kị khí D vi hiếu khí Câu 341 Vi khuẩn lactic hơ hấp A hiếu khí B vi hiếu khí C kị khí D lên men Câu 342 Nấm sinh axit xitric hô hấp theo kiểu A hiếu khí hồ tồn B hiếu khí khơng hồn tồn C vi hiếu khí D kị khí Câu 350 Kiểu hô hấp nấm cúc đen ( sinh axit xitric) A hiếu khí hồn tồn B hiếu khí khơng hồn tồn C vi hiếu khí D kị khí Câu 376: Sản xuất sinh khối nấm men cần môi trường A hiếu khí hồn tồn B hiếu khí khơng hồn tồn C vi hiếu khí D kị khí Câu 351 Sản phẩm trình lên men rượu A etanol O2 B etanol CO2 C nấm men rượu CO2 D nấm men rượu O2 Câu 352 Việc sản xuất bia lợi dụng hoạt động A vi khuẩn lactic đồng hình B vi khuẩn lactic dị hình C nấm men rượu D nấm cúc đen Câu 353 Sản phẩm trình lên men lactic dị hình A axit lactic; O2 B axit lactic, etanol, axit axetic, CO2 C axit lactic D A, B, C Câu 354 Việc muối chua rau lợi dụng hoạt động A nấm men rượu B vi khuẩn mì C nấm cúc đen D vi khuẩn lactic Câu 355 Các chất sau chất chuyển hoá sơ cấp A axit xitric, axit amin B axit axetic, axit nucleic C axit xitric, axit axetic D axit amin, axit nucleic Câu 356 Các chất sau chất chuyển hoá thứ cấp A axit nucleic, axit amin B axit pyruvic, axit nucleic C axit xitric, axit axeti D axit axetic, axit pyrunic .Câu 377: Việc làm tương, nước chấm lợi dụng trình A lên men rượu B lên men lactic C phân giải polisacarit D phân giải protein Chương II SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Câu 379: Trong quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào Thời gian hệ 20phút, số tế bào quần thể sau 2h A: 104.23 B 104.24 C 104.25 D 104.26 Câu 380: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng vi sinh vật đạt cực đại pha A tiềm phát B cấp số C cân động D suy vong Câu 381: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại không đổi theo thời gian pha A.lag B.log C.cân động D suy vong Câu 382: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật tối đa nên dừng đầu pha A lag B log C cân động D suy vong Câu 383: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng hình thành pha A lag B log C cân động D suy vong Câu 384: Loại bào tử sau loại bào tử sinh sản vi khuẩn A bào tử nấm B bào tử vơ tính C bào tử hữu hình D ngoại bào tử Câu 385: Loại bào tử bào tử sinh sản vi khuẩn A nội bào tử B ngoại bào tử C bào tử đốt D A, B, C Câu 386: Các hình thức sinh sản chủ yếu tế bào nhân sơ A phân đôi nội bào tử, ngoại bào tử B phân đôi ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi C phân đôi nảy chồi, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính D phân đơi nội bào tử, nảy chồi Câu 387: Các hình thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật nhân thực A phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử B phân đôi nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính C phân đơi nảy chồi, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính D nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính Câu 388: Trong q trình phân bào vi khuẩn, sau tế bào tăng kích thước, khối lượng, màng sinh chất gấp nếp tạo thành hạt A ribôxom B lizôxôm C glioxixôm D mêzôxôm Câu 389: Xạ khuẩn sinh sản A nội bào tử B ngoại bào tử C bào tử đốt D bào tử vơ tính Câu 390: Đặc điểm bào tử sinh sản vi khuẩn A vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat C có màng,khơng có vỏ, có canxi dipicolinat B có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat D có màng,khơng có vỏ canxi dipicolinat Câu 391: Các loại bào tử sinh sản vi khuẩn bao gồm A nội bào tử, bào tử đốt B nội bào tử, ngoại bào tử C bào tử đốt, ngoại bào tử D nội, ngoại bào tử, bào tử đốt Câu 392: Nội bào tử bền với nhiệt có A vỏ hợp chất axit dipicolinic B lớp màng dày axit dipicolinic C lớp màng dày canxi dipicolinic D vỏ canxi dipicolinat Câu 393: Bào tử nấm cấu tạo chủ yếu A vỏ canxi dipicolinat B vỏ axit dipicolinic C lớp màng dày canxi dipicolinic Câu 394: Hợp chất canxi dipicolinat tìm thấy A bào tử nấm B ngoại bào tử vi khuẩn C nội bào tử vi khuẩn D bào tử đốt xạ khuẩn Câu 395: Hợp chất hemixenlulozơ tìm thấy A nội bào tử vi khuẩn B ngoại bào tử vi khuẩn C bào tử nấm D bào tử đốt xạ khuẩn Câu 396: Nấm men rượu sinh sản A bào tử trần B bào tử hữu tính C bào tử vơ tính D nẩy chồi Câu 397: Hình thức sinh sản hữu tính có nhóm vi sinh vật A vi khuẩn, nấm xạ khuẩn B vi khuẩn, nấm, tảo C nấm, tảo, động vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh D hemixenluzơ kitin Câu 398: Nhân tố sinh trưởng tất chất A cần cho sinh trưởng sinh vật B không cần cho sinh trưởng sinh vật C cần cho sinh trưởng sinh vật mà chúng tự tổng hợp D cần cho sinh trưởng sinh vật mà chúng không tự tổng hợp Câu 399: Vi sinh vật khuyết dưỡng vi sinh vật không tự tổng hợp A tất chất chuyển hoá sơ cấp B tất chất chuyển hoá thứ cấp C tất chất cần thiết cho sinh trưởng D vài chất cần thiết cho sinh trưởng vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp Câu 400: Trong trình sinh trưởng vi sinh vật, nguyên tố bản: C, H, 0, N, S, P có vai trò A nhân tố sinh trưởng B kiến tạo nên thành phần tế bào C cân hoá thẩm thấu D hoạt hoá enzim Câu 401: Vi sinh vật nguyên dưỡng vi sinh vật tự tổng hợp tất chất A chuyển hoá sơ cấp B chuyển hoá thứ cấp C cần thiết cho sinh trưởng D chuyển hoá sơ cấp thứ cấp Câu 402: Cơ chế tác động hợp chất phenol A ơxi hố thành phần tế bào B bất hoạt protein C diệt khuẩn có tính chọn lọc D biến tính protein Câu 403: Cơ chế tác động loại cồn A làm biến tính loại màng B ơxi hố thành phần tế bào C thay đổi cho qua lipit màng D diệt khuẩn có tính chọn lọc Câu 404: Clo sử dụng để kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật lĩnh vực A khử trùng dụng cụ nhựa, kim loại B tẩy trùng bệnh viện C khử trùng phòng thí nghiệm D trùng nước máy Câu 405: Để diệt bào tử nảy mầm sử dụng A loại cồn B andehit C hợp chất kim loại nặng D loại khí ơxit Câu 406: Cơ chế tác động chất kháng sinh A diệt khuẩn có tính chọn lọc B ơxi hố thành phần tế bào C gây biến tính protein D bất hoạt protein Câu 407: Các hợp chất sau không dùng diệt khuẩn bệnh viện A: kháng sinh B cồn C iốt D hợp chất kim loại nặng Câu 408: Sử dụng chất hoá học ức chế sinh trưởng vi sinh vật nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp B sản xuất chất chuyển hố thứ cấp C kích thích sinh trưởng vi sinh vật D kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật Câu 410: Nhiệt độ ảnh hưởng đến A tính dễ thấm qua màng tế bào vi khuẩn B hoạt tính enzin tế bào vi khuẩn C hình thành ATP tế bào vi khuẩn D tốc độ phản ứng sinh hoá tế bào vi sinh vật Câu 411: Vi sinh vật ký sinh động vật thuộc nhóm vi sinh vật A ưa ấm B ưa nhiệt C ưa lạnh D ưa axit Câu 412: Vi khuẩn E.Coli, ký sinh hệ tiêu hố người, chúng thuộc nhóm vi sinh vật A.ưa ấm B: ưa nhiệt C ưa lạnh D ưa kiềm Câu 413: Các tia tử ngoại có tác dụng A đẩy mạnh tốc độ phản ứng sinh hoá tế bào vi sinh vật C tăng hoạt tính enzim B tham gia vào trình thuỷ phân tế bào vi khuẩn D gây đột biến gây chết tế bào vi khuẩn Câu 227 Giữ thực phẩm lâu tủ lạnh A- nhiệt độ thấp diệt khuẩn B- nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn phân huỷ C- tủ lạnh vi khuẩn bị nước nên không hoạt động D- nhiệt độ thấp tủ lạnh vi khuẩn kí sinh bị ức chế Câu 414: Yếu tố vật lý ức chế sinh trưởng vi sinh vật có hại trình muối chua rau A nhiệt độ B ánh sáng C độ ẩm D độ pH Câu 415: Vi khuẩn H.pylori ký sinh dày người, thuộc nhóm vi sinh vật A ưa kiềm B ưa pH trung tính C ưa axit D ưa lạnh Câu 416: Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hố sơ cấp B sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp C kiểm soát vi sinh vật D: A, B, C Câu 417: Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật A ưa lạnh B ưa axit Chương III C ưa kiềm D ưa pH trung tính VI RÚT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Câu 557 Virut A- dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào C- sống kí sinh bắt buộc B- có vỏ prơtêin lõi axit nuclêic D- A,B C .Câu 559 Virut có cấu tạo gồm A- vỏ prơtêin ,axit nuclêic có vỏ ngồi C- có vỏ prơtêin ARN B- có vỏ prơtêin ADN D- có vỏ prơtêin, ARN có vỏ Câu 530 Hai thành phần tất virut bao gồm A protein axit amin B protein axit nucleic C axit nucleic lipit D prtein lipit .Câu 533 Capsome A lõi virut B đơn phân axit nucleic cấu tạo nên lõi virut C vỏ bọc virut D đơn phân cấu tạo nên vỏ capsit virut Câu 534 Cấu tạo virut trần gồm có A axit nucleic capsit B axit nucleic, capsit vỏ C axit nucleic vỏ D capsit vỏ Câu 535 Cấu tạo virion bao gồm A axit nucleic capsit B axit nucleic vỏ C capsit vỏ D axit nucleic, capsit vỏ ngồi Câu 532 Priơn A phân tử ARN gây nhiễm cho tế bào thực vật B phân tử protein ADN gây nhiễm cho số tế bào động vật C phân tử protein ARN gây nhiễm cho số tế bào động vật D phân tử protein gây nhiễm ở1 số tế bào động vật,khơng có axit nucleic Câu 538 Mỗi loại virut nhân lên tế bào định A tế bào có tính đặc hiệu B virut có tính đặc hiệu C virut khơng có cấu tạo tế bào D virut tế bào có cấu tạo khác Câu 540 Virut HIV gây bệnh cho người bị nhiễm loại virut chúng phá huỷ tế bào A máu B não C tim D hệ thống miễn dịch Câu 541 Phagơ virut gây bệnh cho A người B động vật C thực vật D vi sinh vật Câu 542 Virut xâm nhiễm vào tế bào thực vậtqua vật trung gian A ong, bướm B vi sinh vật C côn trùng D: virut khác Câu 543 Tỷ lệ % bệnh đường hô hấp tác nhân virut A 60% Câu 544 Lõi virut HIV B 70% C 80% D 90% A ADN B ARN C ADN ARN D protein Câu 545 Lõi virut cúm A ADN B ARN C protein D ADN ARN Câu 550 Đặc điểm có vi rút mà khơng có vi khuẩn A.có cấu tạo tế bào B.chỉ chứa ADN ARN C.chứa ADN ARN D.Chứa ribôxôm, sinh sản độc lập .Câu 556 Hoạt động sau KHÔNG lây nhiễm HIV A- bắt tay, nói chuyện, ăn chung bát B- dùng chung bơm kim tiêm với người nhiễm C- quan hệ tình dục với người nhiễm D- B C .Câu 558 Virut người động vật có gen A- ADN B- ARN.C- ADN ARN D- ADN ARN * Câu 560 Nếu trộn axit nuclêic chủng virut B với nửa prôtêin chủng virut A nửa prôtêin chủng B chủng lai có dạng A- giống chủng A B- giống chủng B C- vỏ giống A B , lõi giống B D- vỏ giống A, lõi giống B * Câu 561 Không thể tiến hành nuôi virut môi trường nhân tạo giống vi khuẩn A- kích thước vơ nhỏ bé B- hệ gen chứa loại axit nuclêic C- khơng có hình dạng đặc thù D- sống kí sinh nội bào bắt buộc Câu 562 Các phagơ tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui gọi giai đoạn A- hấp phụ B- phóng thích C- sinh tổng hợp D- lắp ráp * Câu 570 Trong số vi rút sau loại chứa ADN(hai mạch) A.HIV B.vi rút khảm thuốc C.phagơ T2 D.vi rút cúm Câu 582 Chu trình nhân lên virut gồm giai đoạn theo trình tự… A hấp phụ- xâm nhập- lắp ráp- sinh tổng hợp- phóng thích B hấp phụ- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích- lắp ráp C hấp phụ - lắp ráp- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích D hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích Câu 536 Chu trình tan chu trình A lắp axit nucleic vào protein vỏ B bơm axit nucleic vào chất tế bào C đưa nucleocapsit vào chất tế bào D virut nhân lên phá vỡ tế bào .Câu 537 Quá trình tiềm tan trình A virut nhân lên phá tan tế bào B ADN gắn vào NST tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường C virut sử dụng enzim nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic nguyên liệu riêng mìn D lắp axit nucleic vào protein vỏ .Câu 585 Khi xâm nhập vào thể người, HIV công vào tế bào… A hồng cầu B C thần kinh D limphôT .Câu 586 Đối với người nhiễm HIV, người ta tìm thấy virut ở… A nước tiểu, mồ hôi B máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo C đờm, mồ hôi D nước tiểu, đờm, mồ hôi .Câu 587 HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì… A làm giảm lượng hồng cầu người bệnh C tăng tế bào bạch cầu B phá huỷ tế bào LimphôT đại thực bào D làm vỡ tiểu cầu .*Câu 588 Vi sinh vật gây bệnh hội vi sinh vật… A kết hợp với loại virut để công vật chủ B công vật chủ chết C lợi dụng lúc thể bị suy giảm miễn dịch để công D cơng vật chủ có sinh vật khác công Câu 589 Đối với thực vật, virut xâm nhập vào tế bào thông qua… A hấp phụ bề mặt B hạt giống, củ, cành chiết C vết tiêm chích trùng vết xước D B C Câu 590 Virut sau nhân lên tế bào thực vật lan sang tế bào khác thông qua… A khoảng gian bào B màng lưới nội chất C cầu sinh chất D hệ mạch dẫn Câu 591 Virut thường trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì… A thành tế bào thực vật bền vững C kích thước lỗ màng nhỏ B khơng có thụ thể thích hợp D A C Câu 592 Virut gây hại cho thể vật chủ chúng… A sống kí sinh tế bào vật chủ B sử dụng nguyên liệu tế bào vật chủ C phá huỷ tế bào vật chủ D cả, B C Câu 593 Công nghệ sinh học sản xuất prôtêin dựa vào sinh trưởng vi sinh vật theo… A cấp số nhân B cấp số cộng C cấp số mũ D hàm log Câu 594 Đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV A học sinh, sinh viên B trẻ sơ sinh C người cao tuổi, sức đề kháng yếu D người nghiện ma tuý gái mại dâm Câu 595 Sự hình thành mối liên kết hố học đặc hiệu thụ thể virut tế bào chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp Câu 596 Sự hình thành ADN thành phần phagơ chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp Câu 597 Virut nhâm nhập vào tế bào chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp * Câu 598 Nếu đặt số thứ tự bước trình tạo virut sau: tổng hợp prôtêin virut loại bỏ vỏ capsit hợp màng bao virut với màng tế bào lắp ghép prôtêin giải phóng virut khỏi tế bào nhân ARN virut Trường hợp với trật tự diễn bước trình phát triển virut độc ? A – – – – – * Vi khuẩn gây bệnh B – – – – – C – – – – – * D – – – – – A tiết ngoại độc tố thường prôtêin gây độc cho tế bào thể B tiết nội độc tố tế bào vi khuẩn (gram âm) thành tế bào, gây độc cho tế bào thể C cách làm suy giảm sức đề kháng thể nên gây bệnh hội D A, B C * Biến dị di truyền lồi vi khuẩn tạo chế A.đột biến, biến nạp, tải nạp C biến nạp, tải nạp tiếp hợp B đột biến, biến nạp, tải nạp tiếp hợp D đột biến, biến nạp, tiếp hợp Câu 616: Miễn dịch thể dịch miễn dịch A mang tính bẩm sinh B có tham gia tế bào T độc C sản xuất kháng thể D sản xuất kháng nguyên Câu 617: Miễn dịch tế bào miễn dịch A tế bào B mang tính bẩm sinh C sản xuất kháng thể D có tham gia tế bào T độc Câu 618: Miễn dịch đặc hiệu miễn dịch A mang tính bẩm sinh B xảy có kháng ngun xâm nhập C khơng đòi hỏi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh D A, B, C ... Chương II SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Câu 379: Trong quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào Thời gian hệ 20phút, số tế bào quần thể sau 2h A: 104 .23 B 104 .24 C 104 .25 D 104 .26 Câu... nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh D hemixenluzơ kitin Câu 398: Nhân tố sinh trưởng tất chất A cần cho sinh trưởng sinh vật B không cần cho sinh trưởng sinh vật C cần cho sinh. .. chất hoá học ức chế sinh trưởng vi sinh vật nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hố sơ cấp B sản xuất chất chuyển hố thứ cấp C kích thích sinh trưởng vi sinh vật D kiểm sốt sinh trưởng vi sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh học hkII lớp 10, Trắc nghiệm sinh học hkII lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay