Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam

135 8 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG TRẦN HUY HOÀN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG TRẦN HUY HOÀN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THẾ CHINH TS PHẠM NGỌC HẢI HÀ NỘI – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Số liệu sử dụng phân tích Luận án có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu Luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả Luận án Trần Huy Hoàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v PHẦN MỞ ĐẦU: TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1 Tính cấp thiết Luận án Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng Phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn, điểm Luận án Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận án PHẦN TỔNG QUAN: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC A Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Luận án ngồi nước: B Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Luận án nước: 18 C Đánh giá nghiên cứu có liên quan xác định hướng nghiên cứu Luận án: 21 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON 23 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn hình thành thị trường phát thải các-bon 23 1.2 Mơ hình thiết kế vận hành thị trường phát thải các-bon 31 1.3 Kinh nghiệm quốc tế xây dựng thị trường phát thải các-bon học cho Việt Nam .43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON VIỆT NAM 51 2.1 Thực trạng diễn biến biến đổi khí hậu Việt Nam 51 2.2 Thực trạng sách giảm phát thải các-bon Việt Nam 60 iii 2.3 Đánh giá tiềm điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon Việt Nam 67 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM 89 3.1 Xu hướng phát triển thị trường phát thải các-bon thời gian tới 89 3.2 Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các-bon Việt Nam 91 3.3 Một số giải pháp để đảm bảo tính khả thi hình thành thị trường phát thải các-bon Việt Nam .101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 108 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Giải nghĩa tiếng Việt BAU Business as usual Phương án phát triển bình thường CDM Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển ETS Emission Trading Scheme Thị trường phát thải các-bon GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GtCO2e Tấn phát thải các-bon tương đương JCM Join credit Mechanism Cơ chế tín chỉ chung JI Joint implementaion Cơ chế đồng thực LULUCF Land Use Land-Use Change and Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất Forestry lâm nghiệp MRV Monitor – Report - Verify Kiểm soát – Báo cáo- Xác minh NAMA Nationally Appropriate Mitigation Hành động giảm nhẹ khí nhà kính Actions phù hợp với điều kiện quốc gia OTC Over-The-Counter Market Thị trường phi tập trung REDD+ Reduction Emission from Giảm phát thải từ rừng suy deforestation and degredation RGGI The Regional Greenhouse Gas Sáng kiến khí thải nhà kính cấp Initiative SWOT thoái rừng Strength vùng – Weakness Opportunity - Threat UNFCCC United Nations – Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức Framework Chương trình Khung Liên Hiệp Convention on Climate Change Quốc Biến đổi Khí hậu DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh chi phí giảm thải trước sau có giấy phép thải 27 Bảng 1.2 Các cột mốc quan trọng tiến trình hình thành ETS tồn cầu 30 Bảng 2.1 Tổng hợp kết kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2010 54 v Bảng 2.2 Tổng hợp kết vấn chuyên gia 72 Bảng 2.3 Giá điện bình quân số nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 77 Bảng 2.4 Tổng hợp phân tích SWOT việc hình thành ETS Việt Nam 86 Bảng 2.5 Biểu khung mức thuế bảo vệ môi trường hành xăng dầu than đá Việt Nam 92 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Diễn biến phát thải khí nhà kính tồn cầu theo quốc gia nguồn phát thải 51 Đồ thị 2.2 Xu hướng quy mô phát thải nhóm 05 quốc gia có phát thải lớn giới .52 Đồ thị 2.3 So sánh tổng phát thải khí nhà kính năm 1994, 2000 2010 53 Đồ thị 2.4 Dự báo phát thải khí nhà kính giai đoạn đến 2030 55 Đồ thị 2.5 Thương mại tồn cầu hàng hóa môi trường, 2010-2016 81 Đồ thị 2.6 Xuất khẩu hàng hóa mơi trường Việt Nam 2010-2016 81 Danh mục Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Cơ chế vận hành EU-ETS 24 Sơ đồ 1.2 Mơ hình mua bán phát phải 27 Sơ đồ 1.1 Quy trình 10 bước thiết lập ETS 42 Sơ đồ 2.1 Khung sách liên quan đến hoạt động phát thải nhà kính Việt Nam 59 vi DANH MỤC HỘP Hộp 1.1 Một số kết đat từ ETS khuôn khổ thực Nghị định thư Kyoto biến đổi khí hậu 29 Hộp 2.1 Một số nội dung Nghị định thư Kyoto .57 Hộp 2.1 Một số chế tài giảm phát thải các-bon 63 Hộp 2.2 Danh mục Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam 76 Hộp 2.1 Hiệu sử dụng doanh thu từ ETS Hoa Kỳ .84 111 17 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH giai đoạn 2012 – 2015” 18 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược bảo vệ mơi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 19 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1393/QĐ - TTg ngày 25 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia tăng trưởng xanh 20 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon thị trường giới" 22 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 cảu Thủ tướng Chính phủ ban hành thành lập Ủy ban quốc gia biến đổi khí hậu 23 Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững 24 Chính phủ Việt Nam (2014), Quyết định số 403/QĐ-TTg, ngày 20 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 112 25 Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dưng thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam” 26 Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chiến lược phát lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 27 Chính phủ Việt Nam (2017), Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng năm 2017 Thủ tướng Chính phủ việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn lượng, áp dụng mức hiệu suất lượng tối thiểu lộ trình thực 28 Chính phủ Việt Nam (2011), “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giai đoạn 2011-2020” 29 Chính phủ Việt Nam (2008), Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đởi khí hậu” 30 CIEM, DOE UN University (2012), “Tác động biến đổi khí hậu tới tăng trưởng phát triển kinh tế Việt Nam”, Nhà xuất Thống kê 31 Hoàng Minh Lâm (2013), “Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu hướng đến phát triển bền vững”, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 17/2013 32 Nguyễn Thế Chinh (2003), “Kinh tế Quản lý môi trường”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 33 Phạm Hương Giang (2011), “Đánh giá hiện trạng tham gia thị trường phát thải các-bon giới doanh nghiệp ngành Công Thương xu hướng, tiềm thị trường phát thải các-bon giới sau kết thúc Nghị định thư Kyoto”; Đề tài nghiên cứu khoa học khuôn khổ 113 Kế hoạch hành động Bộ Công Thương thực Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 34 Phạm Thị Hiền (2016) về “Các yếu tố cần thiết để xây dưng thị trường mua bán quyền phát thải khí nhà kinh tương lai”, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/cac-yeu-to-can-thiet-de-xaydung-thi-truong-mua-ban-quyen-phat-thai-khi-trong-tuong-lai136986.html 35 Phạm Thị Nga (2014), “Một số chế mua bán phát thải các-bon giới”, http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/tai-lieu/t18285/motso-co-che-mua-ban-phat-thai-carbon-co2-tren-the-gioi.html 36 Quang Phong (2016), “Giá điện Việt Nam đâu so với giới?”, http://www.bemecmedia.vn/tin-tuc-su-kien/gia-dien-viet-nam-o-dau-sovoi-the-gioi.htm 37 Quốc hội Việt Nam (2010), Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng năm 2010 Quốc hội ban hành 38 Quốc hội Việt Nam (2011), Nghị số 10/2011/QH13 Quốc hội Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2015 39 Quốc hội Việt Nam (2011,2015), Nghị số 888a/2015/UBTVQH13 Nghị số 1269/2011/UBTVQH12 thuế môi trường xăng dầu than đá 40 Trần Hoàn (2017), “Kinh nghiệm một số quốc gia việc xây dưng thị trường phát thải các-bon học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Mơi trường, Chun đề III/2017 41 Trần Hữu Bưu (2013), “Đánh giá tiềm phát triển dư án tạo tín chỉ các-bon hoạt động xử lý chất thải đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển”, Đề tài nghiên cứu khoa học khuôn khổ Kế 114 hoạch hành động Bộ Cơng Thương thực Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 42 Trần Thọ Đạt nhiều người khác (2013), “Tác động biến đổi khí hậu đến kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Mơi trường, Tạp chí Mơi trường số 7/2013 43 Bộ Công Thương (2011) Báo cáo tổng kết đánh giá giai đoạn (20062010) định hướng nội dung thưc hiện giai đoạn II (2011-2015) Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 44 Vi Thùy Linh, Nguyễn Thu Hường, Chu Thị Hồng Huyền (2017), “Thị trường phát thải các-bon triển vọng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 113(13): 129 – 133 B - Tài liệu tham khảo nước 45 Albert Humphrey et al (2012), “SWOT analysis for management consulting”, SRI Alumni Newsletter (SRI International) 46 Aldy J E (2012), “The promise and problems of pricing carbon: theory and experience”, The Journal of Environment & Development, Vol (107), p.49-65 47 Burtraw D et al (2013), “Linking by Degrees: Incremental Alignment of Cap-and-Trade Markets”, Discussion Paper 13-04 Resources for the Future (RFF) 48 Chermack, T J & Kasshanna, B K (2007) “The use and misuse of SWOT Analysis and implications for HRD professionals”, Human Resource Development, 10 (4), pp 383-399 115 49 Cooper R (2007), “Alternatives to Kyoto: the case for a carbon tax’, in Aldy, JE and RN Stavins (eds.)”, Architectures for Agreement, Cambridge University Press, New York 50 Dales J H (1968), “Pollution, Property & Prices: An Essay in Policymaking and Economics”: University of Toronto Press, pp vii, 111 51 DARA International (2012), “Climate Vulnerability Monitor: Findings and Observations” 52 Daskalakis G (2009), “Modeling CO2 emission allowance prices and derivatives: Evidence from the European trading scheme”, Journal of Banking & Finance, Vol (33), p30-41 53 Dennis Tänzler (2018), “Analysis of Risks and Opportunities of Linking Emissions Trading Systems”, German Environment Agency, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publik ationen/2018-02-23_climate-change_07-2018_linking-eu-ets.pdf 54 Diekman J (2013), “EU Emissions Trading: The Need for Cap Adjustment in Response to External Shocks and Unexpected Developments”, German Federal Environment Agency 55 Duy Nong, Sam Meng and Mahinda Siriwardana, “An assessment of a proposed ETS in Australia by using the MONASH-Green model”, Energy Policy, 108, (281), (2017) 56 Ellerman A D (2010), “Pricing carbon: the European Union emissions trading scheme”, Cambridge University Press, New York 57 Ellis J, Tirpak, D (2006), “Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets”, OECD National Policy for the Trading of Carbon Credits 2010-2030” 116 58 Emet Gurel, Merba Tat (2017), “SWOT analysis: A Theoretical Review”, The Journal of International Social Research, Vol10, 51 https://www.researchgate.net/publication/319367788_SWOT_ANALYSI S_A_THEORETICAL_REVIEW 59 Fankhauser S & Hepburn C (2009), “Carbon Markets in Space and Time”, Centre for Climate Change Economics and Policy in Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment 60 Flachsland C, Marschinski R, Edenhofer O (2009), “To link or not to link: benefits and disadvantages of linking cap-and-trade systems”, Potsdam Institute for Climate Impact Research 61 Fuessler J et al (2012), “Chile PMR Activity MRV, Compliance and Registry”, Infras Deuman and Perspectives 62 Garnaut R (2008), “The Garnaut Climate Change Review”, Cambridge University Press, London 63 Getterberg L (2012), “Linking the Emissions Trading Systems in EU and California”, Swedish Environmental Research Institute 64 Gilbert A, Blinde P, Lam L, Blyth W (2014), “Cap-Setting, Price Uncertainty and Investment Decisions in Emissions Trading Systems”, Ecofys and Oxford Energy Associates 65 Goes S R (2010), “New and old market-based instruments for climate change policy”, Environmental Economics and Policy Studies, Vol 12, p10-30 66 Goulder L H (2006), “The economics of climate change”, National Bureau of Economic Research, Massachusetts 67 Haites E (2013), “Lessons learned from linking emissions trading systems: General principles and applications”, The World Bank 117 68 Hawkins S, Jegou J (2014), “Linking Emissions Trading Schemes – Considerations and Recommendations for a joint EU-Korean Carbon Market’, ICTSD 69 Hobbs B F (2010), “Upstream vs Downstream CO2 Trading: A Comparison for the Electricity Context”, Energy Institute at Haas 70 Jamaica Government (2010), “National Policy for the Trading of Carbon Credits 2010-2030” 71 ICAP (2015), “Emissions Trading Worldwide - ICAP Status Report”, International Carbon Action Partnership, Berlin 72 ICAP (2016), “Emissions Trading Worldwide - ICAP Status Report”, International Carbon Action Partnership, Berlin 73 ICAP (2017), “Emissions Trading Worldwide - ICAP Status Report”, International Carbon Action Partnership, Berlin 74 Jenny.S, Lori B & Hillary D (2011), “Carbon taxes: A review of experience and policy design considerations”, Climate Policy, vol 11, no (2), pp 922‐43 75 Jens Hillebrand (2015) “Carbon Credits and Global Emissions Trading”, Environmental Sciences, Vol 15, No 2, pp 14-26 76 Jos G.J Olivier (PBL), Greet Janssens-Maenhout (EC-JRC), Marilena Muntean (EC-JRC), Jeroen A.H.W Peters (PBL) (2017), “Trends in global CO2 emissions: 2016 Report”, Netherlands Environmental Assessment Agency the Hague 77 Jotzo F (2014), “Estimating the CDM market under the Marrakech Accords”, Climate Policy, vol 2, 179-196 118 78 Kachi, A et al (2015), “Linking Emissions Trading Systems: A Summary of Current Research”, International Carbon Action Partnership 79 Kachi A & Frerk M (2013), “Carbon Market Oversight Primer”, International Carbon Action Partnership 80 Kartha S, Baer P, Athanasiou T & Kemp‐Benedict E (2009), ‘The Greenhouse Development Rights framework’, Climate and Development, vol 1, no (2), p 147 81 Keyzer P et al (2012), “Integrity and oversight of the New Zealand Emissions Trading Scheme”, Carbon Market Institute 82 Kindleberger C P (2006), “International public goods without international government”, The American Economic Review, p1-13 83 Kopp R (2015), “Allowance allocation: Assessing U.S Climate Policy Options”, Resources for the Future 84 Kossoy A (2014), “State and Trends of Carbon Pricing”, World Bank, Washington, DC 85 Laing T, Mehling M (2013), “International Experience with Emissions Trading”, Climate Strategies 86 Le Quéré, C et al (2016), “Global carbon budget 2016 Earth System Science Data” DOI: 10.5194/essd-8-1-2016 87 Lopomo G, Marx L.M, McAdams D, Murray B (2011), “Carbon Allowance Auction Design: An Assessment of Options for the U.S”, Review of Environmental Economics and Policy, 2011, 5(1), 25-43) 88 Mahinda (2015), “A Dynamic Evaluation of the Impacts of an Emissions Trading Scheme on the Australian Economy and Emissions Levels”, The Australian Research Council 119 89 Mc Kibbin W J and Wilcoxen P (2007), “A credible foundation for long term international cooperation on climate change In Architectures for Agreement: Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto World, eds E Aldy and R N Stavins”, Cambridge University Press, pp 185–208 90 Nazifi F (2013), “Modelling the price spread between EUA and CER carbon prices”, Energy Policy, 56, 434-445 91 Neuhoff K (2008), “Tackling Carbon, How to Price Carbon for Climate Policy”, Climate Strategies 92 Neuhoff K, Matthes F et al (2008), “The Role of Auctions for Emissions Trading”, Climate Strategies 93 Neuhoff K, Schopp A, Boyd R, Stelmakh K, Vasa A (2012), “Banking of Surplus Emissions Allowances Does the Volume Matter?”, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 94 Newell R G (2012), “Carbon Markets: Past, Present, and Future”, Resources for the Future 95 Newell.R G (2013), “Carbon markets 15 years after kyoto: Lessons learned, new challenges”, The Journal of Economic Perspectives, 123-146 96 Nordhaus W (2001), “Climate change: Global warming economics Science”, Vol294, p1283 – 84 97 Nordhaus.W (2007), “To Tax or Not to Tax: Alternative Approaches to Slowing Global Warming”, Review of Environmental Economics and Policy, vol 1, no 1, pp 26-44 98 Parker C et al (2009), “The Little Climate Finance”, Global Canopy Foundation, Oxford 99 Pigou A C (1920), “Welfare economics”, University of Cambridge 120 100 Pirrong C (2009), “Market Oversight for Cap and Trade: Efficiently Regulating the Carbon Derivatives Market”, Brookings Institution 101 Pizer W A (2012), “Combining price and quantity controls to mitigate global climate change”, Journal of Public Economics, 85, 409 –34 102 Pizer W.A (2008), “Scope and point of regulation for pricing policies to reduce fossil fuel CO2 Emissions”, Resources for the Future 103 Prag A, Briner G, Hood C (2012), “Making Markets: Unpacking Design and Governance of Carbon Market Mechanisms Kossoy”, 104 Sato M et al (2015), “Methods for Evaluating the Performance of Emissions Trading Schemes”, Tsinghua University 105 Schneck J & Monast J (2011), “Financial Market Reform and the Implications for Carbon Trading”, Nicholas Institute, Duke University 106 Scotney R (2015), “Carbon Markets and Climate Policy in China”, The Climate Institute 107 Sebastian R, Alexander F & Jürgen W (2010), “New and old market‐ based instruments for climate change policy”, Environmental Economics and Policy Studies, vol 12, no 1‐2, p 108 Smale R, Hartley M, Hepburn C, Ward J & Grubb M (2006), “The impact of CO2 emissions trading on firm profits and market prices”, Climate Policy, vol 6, no 1, pp 31-48 109 Stavins R (2008), “Addressing climate change with a comprehensive US cap‐and‐trade system”, Oxford Review of Economic Policy, vol 24, no 2, pp 298‐321 110 Sterk W et al (2006), “Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Domestic Emissions Trading Schemes”, Wuppertal Institute, Center for Environmental Systems Research, Zentrum für 121 Wirtschaftsforschung, Institut für sozial-ökologische Forschung, Institut für Energie- und Umweltforschung 111 Stern.N (2006), “Stern Review: The economics of climate change”, HM treasury London 112 Stern.N (2007), “The economics of climate change: the Stern review”, cambridge University press 113 Tänzler D & Steuwer S (2009), “Cap and Invest Why Auctioning gains Prominence in the EU’s Emissions Trading Scheme”, Heinrich Böll Foundation North America 114 The International Carbon Action Partnership (2017), “An Introduction to Emission Trading Schemes”, https://icapcarbonaction.com/en/aboutemissions-trading/introductionhttps://icapcarbonaction.com/en 115 The International Carbon Action Partnership (2017), “Emission Trading Schemes Map”, https://icapcarbonaction.com/en/ets-map 116 The International Carbon Action Partnership (2017), “ICAP status report 2017”, https://icapcarbonaction.com/en/? option=com_attach&task=download&id=437 117 Trotignon R (2011), “Combining cap-and-trade with offsets: Lessons from the CER use in the EU ETS in 2008 and 2009”, Climate Economics Chair Publications 118 Türk A et al (2009), “Linking Emissions Trading Schemes”, Climate Strategies 119 U.S Commodity Futures Trading Commission (2011), “Report on the Oversight of Existing and Prospective Carbon Markets”, 122 120 Weihrich H (1982), “The TOWS Matrix a Tool for Situational Analysis” Long Range Planning, Vol 15, No 2, 1982, pp 54-66 doi:10.1016/0024-6301(82)90120-0 121 Weitzman.M.L (2011), “Fat-tailed uncertainty in the economics of catastrophic climate change”, Review of Environmental Economics and Policy, 5, 275-292 122 Wing S, Ellerman A, Song J (2009), “Absolute vs Intensity Limits for CO2 Emission Control: Performance under Uncertainty”, MIT Press, Cambridge 123 Winston Mak (2011), “The state of carbon finance in Europe: a 'SWOT' analysis of the EU's Emissions Trading Scheme”, International Journal of Green Economics, 2011, vol 5, issue 4, 334-352 124 World Bank (2014), “State and Trends of Carbon Pricing 2014”, The World Bank, Washington, DC 125 Xin Lui (2010), “Emission Trading for China the inspiration from the European Union Emissions Trading Scheme”, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Ecology 123 PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC-BON TẠI VIỆT NAM Thông tin chung Tên người vấn Thuộc nhóm Địa chỉ Điện thoại Fax Email Website Doanh nghiệp Nhà khoa học Cán quản lý Các nội dung vấn 2.1 Việc xây dựng thị trường phát thải các-bon Việt Nam có cần thiết khơng Cần thiết Khơng cần thiét Khơng biết 2.2 Nếu cần thiết, nên thành lập thị trường Càng sớm tốt Chưa nên giai đoạn Có lộ trình 2.3 Việc xây dựng thị trường phát thải các-bon có gây ảnh hưởng tới ai: Doanh nghiệp Người nghèo Toàn kinh tế giá hàng hóa tăng cao 124 2.4 Có nên xây dựng thị trường thí điểm trước áo dụng cho tồn kinh tế khơng Có Khơng Khơng rõ 2.5 Nếu có cho ngành trước: Điện than Thép Giao thông hàng không Khác: ………………………………………… 2.6 Đánh giá điềm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Việt Nam phát triển thị trường phát thải các-bon Điểm mạnh 1……………………………………… 2……………………………………… 3……………………………………… 4……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Điểm yếu 1……………………………………… 2……………………………………… 3……………………………………… 4……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Cơ hội 1……………………………………… 2……………………………………… 3……………………………………… 4……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Thách thức 1……………………………………… 2……………………………………… 3……………………………………… 4……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 125 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Xin cảm ơn hợp tác Quý vị! ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ... các- bon 31 1.3 Kinh nghiệm quốc tế xây dựng thị trường phát thải các- bon học cho Việt Nam .43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT THẢI CÁC -BON Ở VIỆT NAM. .. phát triển thị trường phát thải các- bon 4 + Đánh giá thực trạng tiềm phát triển thị trường phát thải các- bon Việt Nam + Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các- bon phù hợp với... trường phát thải các- bon Chương 2: Thực trạng tiềm phát triển thị trường phát thải các- bon Việt Nam Chương 3: Đề xuất lựa chọn mơ hình thiết kế thị trường phát thải các- bon phù hợp với điều kiện Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam , Phát triển thị trường phát thải các bon ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay