Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

283 13 0
  • Loading ...
1/283 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:57

B GIÁO D C ðÀO T ᄂ O TR NG ð ᄂ I H ᄂ C NÔNG NGHIP HÀ NI CH ðC TUYÊN TÌNH HÌNH NHI M C"U TRÙNG (Coccida) TRÊN ðÀN L%N NUÔI T ᄂ I HUYN THANH BA, T(NH PHÚ TH ᄂ BIN PHÁP PHỊNG TR+ LU,N VĂN TH ᄂ C SĨ NƠNG NGHIP Chuyên ngành: THÚ Y Mã s: : 60 62 50 Ng @i h Bng dDn khoa hHc: TS NGUY N VĂN TH ᄂ HÀ NI - 2011 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s li-u k!t qu# trình bày lu%n văn trung th'c ch a t)ng có cơng b b+t c cơng trình khác Tơi cam đoan r,ng m-i s' giúp đ0 cho vi-c th'c hi-n lu%n văn ñã ñ 2c c#m n thơng tin trích d6n lu%n văn ñ7u ñã ñ 2c ch8 rõ ngu:n gc./ Tác giM luOn văn ChR ðSc Tuyên Tr ng ð i h c Nông Nghip Hà N ᄉ i – Lun văn th c sĩ khoa h c nông nghip ……………………… i L I CTM ƠN Trong sut thi s' n? l'c ca b#n thân, tơi nh%n đ 2c s' giúp ñ0, h >ng d6n t%n tình ca nhi7u cá nhân t%p th@, nhân dAp hoàn thành lu%n văn tt nghi-p cho phép tơi đ 2c tC lòng bi!t n c#m n chân thành t>i: Ban Giám hi-u Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị , Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay