ISO 9000 và NGHIÊN cứu đề XUẤT mô HÌNH QUẢN lý CHẤT LƯỢNG PHÙ hợp với các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

21 8 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:57

a lời mở đầu Trong bối cảnh su đại, để tăng cờng hội nhập kinh tế nớc ta với nớc khu vực giới, việc đổi nhận thức, cách tiếp cận xây dựng hình quản chất lợng mới, phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi cấp bách Hầu hết doanh nghiệp thực hình quản KCS mà thiếu biện pháp đồng để quản chất lợng sản phẩm toàn khâu trình sản xuất kinh doanh Chính sản phẩm sản xuất nhiều nhng chất lợng cha cao, cha thoả mãn đợc nhu cầu ngời tiêu dùng khả cạnh tranh hạn chế Vì để đổi quản chất lợng, Việt Nam việc xây dùng hƯ thèng chÊt lỵng ISO 9000 doanh nghiƯp vấn đề cần thiết Hệ thống chất lợng làm thay đổi nhiều cách nghĩ cách làm cũ, tạo phong cách, mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài hệ thống chất lợng ISO 9000 "chìa khoá" để Việt Nam mở cửa vào thị trờng giới Kết việc thực hình quản chất lợng nh TQM, Q.Base, JIT Nhật Bản, Mỹ, nớc phơng tây số nớc khác giới chứng minh điều Nhận thức đợc h¹n chÕ còng nh tÝnh cÊp thiÕt cđa doanh nghiƯp Việt Nam nói chung lĩnh vực này, em mạnh dạn chọn đề tài "ISO 9000 nghiên cứu đề xuất hình quản chất lợng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam" Do hạn chế mặt kiến thức, chắn viết nhiều sai sót, kính mong góp ý thầy cô Em xin trân thành cảm ơn hớng dẫn thầyVũ Quang Anh khoa Thơng Mại giúp em hoàn thành tiểu luận b phần nội dung i khái niệm chất lợng sản phẩm quản chất lợng sản phẩm khái niệm chất lợng sản phẩm Trong đời sống hàng ngày, thờng xuyên tiếp cận nói nhiều thuật ngữ "chất lợng", "chất lợng sản phẩm", "chất lợng cao",vv Mỗi quan niệm có khoa học thực tiễn khác nhằm thúc đẩy khoa học quản chất lợng không ngừng phát triển hoàn thiện Để hiểu rõ khái niệm chất lợng sản phẩm trớc tiên ta phải làm rõ khái niệm "chất lợng", có nhiều quan điểm khác chất lợng nhà nghiên cứu tiếp cận dới góc độ khác Theo tổ chức kiểm tra chất lợng Châu Âu(EOQC) "Chất lợng mức phù hợp sản phẩm yêu cầu ngời tiêu dùng" Theo tiêu chuẩn Australia(AS1057-1985)thì "Chất lợng phù hợp với mục đích" Từ tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đa định nghĩa ISO 9000 - 1994 (TCVN 5814 - 1994) tranh cãi lắng xuống nhiều nớc chấp nhận định nghĩa này:"Chất lợng tập hợp tính chất đặc trng sản phẩm tạo cho khả thoả mãn nhu cầu đợc nêu tiềm ẩn" Qua định nghĩa ta nêu điểm chất lợng sản phẩm hàng hoá sau đây: + Chất lợng sản phẩm tập hợp tiêu, đặc trng thể tính kỹ thuật nói lên tính hữu ích sản phẩm + Chất lợng sản phẩm phải đợc gắn liền với điều kiện cụ thể nhu cầu, thị trờng mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội phong tục + Chất lợng sản phẩm phải đợc sử dụng tiêu dùng cần xem xét sản phẩm thoả mãn tới mức ngời tiêu dùng Khái niệm quản chất lợng hàng hoá Nếu mục đích cuối chất lợng thoả mãn nhu cầu khách hàng, nhu cầu ngời tiêu dùng quản chất lợng tổng thể biện pháp kinh tế kỹ thuật hành tác động lên toàn trình hoạt động tổ chức để đạt đợc mục đích ®ã víi chi phÝ x· héi thÊp nhÊt Tuy nhiªn tuỳ thuộc vào nhìn nhận khác chuyên gia, nhà nghiên cứu quản chất lợng mà có quan điểm khác Sau vài khái niệm đặc trng: - Theo tiêu chuẩn quốc gia Liên Xô (GOCT 1546770)thì:"Quản chất lợng việc xây dựng, đảm bảo trì mức chất lợng sản phẩm thiết kế, chế tạo, lu thông tiêu dùng" - Theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật bản(JIT) "Quản chất lợng hệ thống phơng pháp tạo điều kiện sản xuất tiết kiệm hàng hoá có chất lợng, đa dịch vụ có chất lợng thoả mãn nhu cầu ngời tiêu dùng" - Theo tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 9000 "Quản chất lợng tập hợp hoạt động chức quản chung, nhằm xác định sách chất lợng, mục đích trách nhiệm thực chúng thông qua biện pháp nh lập kế hoạch chất lợng, kiểm soát chất lợng, đảm bảo cải tiến chất lợng khuôn khổ cđa hƯ thèng chÊt lỵng " ii giíi thiƯu mét số hình quản chất lợng lợi ích cđa c¸c doanh nghiƯp ¸p dơng iso 9000 Giới thiệu số hình quản chất lợng đợc phổ biến giới 1.1 hình quản chất lợng theo giải thởng chất lợng Hiện giới có nhiều loại giải thởng, nh giải thởng chất lợng quốc tế, giải thởng chất lợng khu vực, thí dụ:giải thởng Deming giải thởng chất lợng quốc gia Malolm Baldrige (Mỹ), giải thởng chất lợng Châu Âu (EQA) Các giải thởng nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lợng sản phẩm, dịch vụ, tăng cờng khả cạnh tranh thị trờng Qua nghiên cứu giải thởng chất lợng nhiều nớc, khoa học, công nghệ môi trờng nớc ta định chọn hình giải thởng Malolm Baldrige làm giải thởng chất lợng Việt Nam Bẩy tiêu chuẩn giải chất lợng Việt Nam: đợc kết cho khối dịch vụ sản xuất kinh doanh, đợc chia làm hai cấp giải vàng (phạm vi nớc) giải bạc (phạm vi tỉnh, thành phố) Giải thởng ViƯt Nam gåm tieu chÝ: - Vai thß l·nh đạo - Thông tin phân tích liệu - Định hớng chiến lợc - Phát quản nguồn lực - Quản chất lợng trình - Các kết chất lợng kinh doanh - Thoả mãn yêu cầu khách hàng Giải thởng chất lợng Vệt Nam góp phần đáng kể vào hong trào xuất chất lợng Việt Nam, khích lệ doanh nghiệp không ngừng nâng cao xuất khả cạnh tranh đờng chất lợng Quản chất lợng toàn diện(TQM) quản chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 1.2 hình quản chất lợng toàn diện (TQM) Chất lợng toàn diện nhằm quản chất lợng sản phẩm quy để thoả mãn nhu cầu bên bên doanh nghiệp bao gồm nhiều chuẩn mực từ kiểm tra chất lợng đến cuối quản chất lợng tức bớc phát triển nói thoả mãn Để có đợc chất lợng toàn diện phải sử dụng nhiều biện pháp - Nhóm chất lợng biện pháp khai thác trí tuệ cá nhân nh tập thể có hiệu quả, động viên ngời tham gia vào công việc - Phối hợp chặt chẽ để thoả mãn nhu cầu bên bên doanh nghiệp nh chất lợng thông tin, đào tạo, thái độ, tác phong sách mục tiêu, công cụ nguồn lực - Định kỳ so sánh kết việc áp dụng với mục tiêu đề - Quản phơng diện nh kü tht, tµi chÝnh 1.3 HƯ thèng thùc hành sản xuất tốt(GMP) GMP hệ thống đảm bảo chất lợng vệ sinh an toàn sở chế biến thực phẩm đợc phẩm GMP đợc xây dựng dựa tiêu chuẩn công nghệ áp dụng đợc hành phản ánh quy tắc thực hành tốt nhất, GMP đợc nhiều nhà sản xuất áp dụngđể cung cấp thực phẩm an toàn, có chất lợng cao bao gồm chơng trình dinh dỡng, nớc uống, vệ sinh, quản nhà xởng, đất đai 1.4 Hệ thống Q.Base Q.Base hệ thống đảm bảo chất lợng theo ISO 9000 đợc thừa nhân đợc áp dụng quy toàn cầu Hệ thống Q.Base có nguyên nh ISO 9000 nhng đơn giản dễ áp dụng Trên thực tế coi Q.Base bớc chuẩn bị cho việc áp dụng ISO 9000 1.5 Hệ thống kiểm soát chất lợng Mỗi doanh nghiệp muốn sản phẩm dịch vụ có chất lợng tốt cần phải kiểm soát đợc năm yêu cầu sau đây: + Kiểm soát ngời: tất ngời từ cấp lãnh đạo cao đến nhân viên phải đợc đào tạo để thực nhiệm vụ dợc giao; hiểu rõ nhiệm vụ trách nhiệm chất lợng sản phẩm + Kiểm soát phơng pháp: phơng pháp phù hợp có ý nghĩa phơng pháp chắn tạo sản phẩm phù hợp với yêu cầu + Kiểm soát trang thiết bị: dùng sản xuất thử nghiệm, trang thiết bị phải phù hợp với mục đích sử dụng + Kiểm soát nguyên vạt liệu: phải lựa chọn nhà cung ứng nhà thầu có khả + Kiểm soát thông tin: thông tin phải đợc ngời cã thÈm qun kiĨm tra dut vµ ban hµnh Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lợi ích doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 2.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ISO 9000 tiêu chuẩn quốc tế hệ thống quản chất lợng đảm bảo chất lợng tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO ban hành vào năm 1987, đợc rà soát sửa đổi lần thứ vào năm 1994, sửa đổi lần thứ hai vào năm 2000.Phơng hớng tổng quát ISO thiết lập hệ thống quản trị chất lợng quản nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lợng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Để phục vụ cho nhu cầu giao lu thơng mại quốc tế, ISO thành lập ban kỹ thuật TC 176 để soạn thảo tiêu chuẩn quản chất lợng Những tiêu chuẩn tiêu chuẩn đợc ban hành năm 1987 đợc soát xét lần đầu vào năm 1994, nhanh chóng trở nên tiếng đợc áp dụng rộng rãi toàn giới ISO 9000 đề cập đến lĩnh vực chủ yếu quản chất lợng nh : sách chất lợng, bao gói, phân phối, kiểm soát tài liệu, thiết kế triển khai sản xuất, đào tạo, cung ứng Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 27 tiêu chuẩn, quan trọng tiêu chuẩn ISO 9001, 9002, 9003 đợc sử dụng làm sở cho việc chứng nhận hệ thống chất lợng bên thứ ISO 9001: quy định hệ thống chất lợng thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt dịch vụ ISO 9002: quy định hệ thống chất lợng sản xuất, lắp đặt dịch vụ ISO 9003: quy định hệ thống chất lợng kiểm tra thử nghiệm cuối Theo quy định ISO, tất tiêu chuẩn quốc tế cần phải đợc xem xét năm lần để xác định khả chấp nhận, sửa đổi huỷ bỏ Ngày 15/12/2000, ISO thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9000- phiên năm 2000 (soát xét lại lần 2) gồm tiêu chuẩn là: - ISO 9000: Hệ thống quản chất lợng - sở thuật ngữ - ISO 9001: Hệ thống quản chất lợng - yêu cầu chung - ISO 9002: Hệ thống quản chất lợng hớng dẫn cải tiến hiệu hoạt ®éng - ISO 10011: C¸c híng dÉn vỊ ®¸nh gi¸ hệ thống quản Ngay sau tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 đợc ban hành, tổng cục đo lờng chất lợng định chấp nhận tiêu chuẩn thành TCVN 2.2 Lợi ích thiết lập hệ thống đảm bảo chất lợng đáp ứng ISO 9000 Để chiến thắng đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần đề đợc mục tiêu chiến lợc , sách chiến lợc cách quản đặc trng phù hợp với doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp xây dựng hệ thống chất lợng theo ISO 9000 dã thừa nhận lợi ích mang lại lớn Có thể nêu số lợi ích mà doanh nghiệp đạt đợc : Thứ nhất: Tạo sản phẩm có chất lợng cao, đồng ổn định Mặt khác giảm đợc đáng kể chi phí việc phải làm lại , sửa lại sản phẩm h hỏng khuyết tật , giảm đợc khiếu nại khách hàng Thứ hai: Nhờ hệ thống hồ sơ , văn đợc tiêu chuẩn hoá, làm cho quy định , quy tắc, quyền hạn , trách nhiệm thực công việc đợc quy định rõ ràng , mạch lạc Vì hiệu công việc tất phận nh thành viên đợc nâng cao Mặt khác tránh đợc lẫn lộn , tranh chấp , nh đổ lỗi lẫn có vấn ®Ị xÈy Thø ba: Thùc hiƯn qn¶n theo ISO 9000 giúp cho việc nâng cao nhận thức , trình độ chuyên môn , nh phơng pháp t lãnh đạo ngời doanh nghiệp , tạo cách thức làm việc thật khoa học , logic mà nhờ có hội tăng lợi nhuận thu nhập Thứ t: Hệ thống quản chất lợng theo ISO 9000 làm cho mối quan hệ phòng ban gắn bó chặt chẽ sở hợp tác việc xác định liên quan thành viên , đơn vị phòng ban đến vấn đề chất lợng Thứ năm: Cách thức quản khoa học , chuẩn mực giúp nhà lãnh đạo thoát khỏi vụ hàng ngày , để họ tập trung lo cho kế hoạch để phát triển công ty Ngoài doanh nghiệp thu đợc lợi ích riêng khác nhờ việc xây dựng hệ thống chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Điều phụ thuộc vào đặc thù riêng công ty , mục tiêu trớc mắt lâu dài họ nh: Tăng thị phần , giảm chi phí , điều quan trọng la tạo đợc hình ảnh công ty nh vị cạnh tranh thị trờng iii thực trạng quản chất lợng , khả áp dụng iso 9000 doanh nghiệp việt nam hiệu việc áp dụng hệ thống quản chất lợng tiên tiến công ty giầy thợng đình Thực trạng quản chất lợng doanh nghiệp Việt Nam 1.1 Thành tựu Xuất phát từ yêu cầu quốc tế hoá , hội nhập kinh tÕ níc ta víi nỊn kinh tÕ khu vùc vµ giới , với đờng lối u tiên cho xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ muốn tồn phát triển Trong năm qua , công tác quản chất lợng có nh÷ng tiÕn bé tÝch cùc thĨ hiƯn nh: + NhiỊu doanh thay đổi nhận thức quản chất lợng Thay cho việc xem công tác quản chất lợng công tác kiểm tra , tập trung vào số cán nhân viên phòng KCS , công ty xác định việc đảm bảo cải tiến chất lợng trách nhiệm thành viên công ty trách nhiệm cao thuộc ban lãnh đạo Để nâng cao chất lợng phải làm từ đầu quản chất lợng lấy phòng ngừa làm + Trong năm gần , hoạt động chất lợng quản chất lợng trở thành phong trào sôi rộng khắp Chất lợng không mối quan tâm công ty mà trở thành mối quan tâm chung , chơng trình hành động quốc gia toàn xã hội 10 + Nhà nớc quan tâm mức tới phong trào chất lợng quản chất lợng doanh nghiệp , khuyến khích hoạt động quản chất lợng doanh nghiệp thông qua việc lập trao giải thởng chất lợng cho tổ chức , doanh nghiệp xứng đáng đạt đợc tiêu chí giải thởng chất lợng Việt Nam Tổng cục đo lờng chất lợng , phối hợp với tổ chức quốc tế tổ chức nhiều thảo luận , hàng trăm lớp tập huấn hình quản chất lợng đại cho c¸c doanh nghiƯp nh: TQM , ISO 9000 , ISO 14000 , Q.Base Hơn , Nhà nớc khuyến khích tổ chức t vấn nớc mở rộng hoạt động t vấn áp dụng hình quản chất lợng vào doanh nghiệp Việt Nam Cách thức QLCL dần vào nhận thức thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vào tiềm thức ngời tiêu dùng thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền toàn xã hội 1.2 Các tồn * Do ảnh hởng phơng thức sản xuất kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp trớc đây, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam quản sản phẩm theo phơng pháp kiĨm tra chÊt lỵng(KCS) * ViƯc mét sè doanh nghiƯp thực trả lơng theo sản phẩm làm ảnh hởng đến khả cải tiến chất lợng Hơn nữa, doanh nghiệp cha có có phong trào chất lợng Ngời la động cha hiểu rõ vấn đề liên quan đến quản chất lợng nh vai trò họ công tác Việc tuyên truyền quảng bá thông tin kiến thức chất lợng cha đợc đặt Nhóm cải tiến chất lợng , đáo tạo huấn luyện chất lợng cho thành viên doanh nghiệp cha tiến hành cách hệ thống * Một điều đáng nói hình quản chất lợng vai trò chủ yếu thuộc ngời lãnh đạo 11 doanh nghiƯp Nhng thùc tÕ nã cha thu hót đợc quan tâm giới lãnh đạo vấn đề có lợi trớc mắt nh việc:có hợp đồng, hay có thị trờng tiêu thụ Tình hình ¸p dơng ISO 9000 c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đợc biết đến Việt Nam từ năm 1989, đợc phổ biến rộng Việt Nam Năm 1994, tổng cục tiêu chuẩn đo chất lợng thành lập trung tâm đào tạo chuyên giới thiệu hiêủ biết ISO 9000, phơng pháp áp dụng tiêu chuẩn vào doanh nghiệp Việt Nam Hiện Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp đợc cấp giấy chứng nhận ISO 9000 so với mục tiêu 400 doanh nghiệp vào năm 2000 Trong số doanh nghiệp đợc chứng nhận ISO 9000 theo bảng trên, bao gồm nhiều thành phần kinh tế khác nh: Doanh nghiệp quốc doanh, Xí nghiệp liên doanh, Công ty t nhân, nhng phân bố khu vực không đồng phần lớn tập trung phía Nam Hơn tiêu chuẩn ISO 9000về hệ thống đảm bảo chấ lợng, chủ yếu doanh nghiệp đăng ký áp dụng đơc chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9002, số áp dụng ISO 9001 hầu nh áp dụng ISO 9003 * Các bớc thực để xây dựng hệ thống chất lợng theo tiêu chn ISO 9000 nh sau: Bíc 1: Cam kÕt cđa lãnh đạo Đây bớc quan trọng có tính định thành công việc xây dựng hệ thống Vai trò lãnh đạo phải xác định đợc sách chất lợng công ty, đồng thời phân bố nguồn lực cần thiếtđể thực đợc chơng trình phối hợp hoạt động hệ thống QLCL Bớc 2: Xây dựng nhóm lãnh đạo chơng trình chất lợng nhóm cải tiến chất lợng Thành lập ban lãnh đạo chơng trình chất lợng thờng từ 12 đến ngời, chịu trách nhiệm toàn việc lập kế hoạch giám sát thực kế hoạch này, đa dẫn phân bố nguồn lực cần thiÕt Bíc 3: NhËn thøc vỊ ISO 9000 ë doanh nghiệp Các chơng trình nhận thức ISO 9000 phải truyền đạt tới thành viên doanh nghiệp Bớc 4: Đào tạo Đào tạo hoạt động cần thiết đòi hỏi phải tiến hành liên tục thờng xuyên Chơng trình đào tạo phải đợc xây dựng cho loại đối tợng khác nhau, lãnh đạo cấp, cấp trung gian giám sát viên công nhân Đào tạo phải bao quát khái niệm hệ thống chất lợng ISO 9000 Bớc 5: Đánh giá thực trạng công ty Danh nghiệp phải lập lu đồ hoạt động thông tin từ khách hàng đặt đơn mua hàng đến sản phẩm đến tay họ Từ sơ đồ này, xây dựng sơ đồ cho phòng ban phân xởng Qua doanh nghiệp thiết lập hồ sơ, tài liệu có, xem xét tài liệu sử dụng đợc bổ sung vào tiêu chuẩn ISO 9000 Loại bỏ tài liệu l¹c hËu Bíc 6: KÕ ho¹ch thùc hiƯn Sau xác định rõ quy trình hớng dẫn công việc cần phải xây dựng doanh nghiệp tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành công việc Bớc 7: Xây dựng hệ thống văn theo ISO 9000 Tầng 1: sổ tay chất lợng: quy định sách chất lợng, mục tiêu tổ chức tả khái quát hệ thống chất lợng Tầng 2: Các quy định hệ thống tả hoạt động phòng ban, phân xởng, việc kiểm soát chất lợng thực nh Tầng 3: Các tài liệu chất lợng( hớng dẫn công việc biểu mẫu, biểu cáo) Bớc 8: áp dụng hệ thống chất lợng 13 doanh nghiệp có quy nhỏ, hệ thống chất lợng thờng áp dụng toàn doanh nghệp Doanh nghiệp thực theo giai đoạn đánh giá hiệu hệ thống theo khu vực lựa chọn Tốt nên đánh giá khu vực có nhiều hội Bớc 9: Đánh giá chất lợng nội Khi hệ thống đợc thiết lập phải thừơng xuyên kiêm tra đánh giá chất lợng nội Đào tạo số nhân viên ®Ĩ thù hiƯn ®¸nh gi¸ néi bé Sau ®¸nh giá chất lợng lần đầu Doanh nghiệp tổ chức hội nghị nhằm đánh giá hệ thống chất lợng áp dụng có phù hợp hay không Hội nghị phải hành động khắc phục phòng ngừa (nếu có) đảm bảo hiệu hành động Bớc 10: Chứng nhận đăng ký Dựa danh s¸ch c¸c tỉ chøc chøng nhËn hiƯn cã níc nớc Xem xét tổ chức có đợc phÐp cung cÊp dÞch vơ chøng nhËn khu vùc mà doanh nghiệp kinh doanh hay không giá đê lựa chọn vài tổ chức thích hợp Sau lựa chọn tổ chức chứng nhận, công việc tỏ chức chứng nhận đánh giá hệ thống văn tài liệu doanh nghiệp Nếu phù hợp tiến hành đánh giá việc áp dụng hệ thống tài liệu doanh nghiệpphù hợp hay không Hiệu việc áp dụng hệ thống quản chất lợng tiên tiến công ty giầy Thợng Đình * Quá trình hình thành Công ty giầy Thợng Đình doanh nghiệp Nhà nớc đợc thành lập từ năm 1957 Hoạt động công ty sản xuất giầy vải, giầy thể thao, dép quai hậu để phục vụ xuất tiêu thụ nớc * hình quản chất lợng trớc áp dụng ISO 9000 14 Năm 1993, để phấn đấu vơn lên tồn vững Công ty áp dụng biện pháp "tự quản chất lợng" đến ngời lao động, gắn với quy chế khen thởng chất lợng hàng tháng, đồng thời vận động tập thể phát động phong trào phát huy sáng kiến, xây dựng đề tài khoa học có hiệu , để có đợc nhiều sản phẩm mới, bền đẹp, phuc vụ cho ngời tiêu dùng Mỗi năm công ty chi phí cho việc "tự quản chất lợng" 500 đến 600 triệu đồng đạt đợc số thành tích định, nhng bôc lộ số nhợc điểm nh: - Chất lợng cha ổn định - Việc quản cha thành hệ thống - Khách hàng cha hài lòng * Hệ thống quản chất lợng theo ISO 9000 Sau công ty áp dụng ISO 9000 thấy có hiệu phù hợp với tình hình thực tiễn công ty, nên năm 1996 công ty thờng xuyên ổ chức nghiên cứu, học tập áp dụng ISO 9000 Hệ thống đợc hình thành công giầy Thợng Đình trớc hết tâm cam kết lãnh đạo công ty sách chất lợng, mục tiêu chất lợng đợc cụ thể hoá văn bản, thủ tục, hớng dẫn, biểu mẫu hồ sơ chất lợng Sau gần tháng áp dụng hệ thống chất lợng theo ISO 9002, đánh giá thử , công ty giầy Thợng Đình nhận thấy hệ thống quản chặt chẽ, có tính khoa học có tÝnh thùc tiƠn cao Tõ viƯc tỉ chøc, qu¶n lý, điều hành, đến việc tổ chức lại máy, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, đến việc quan hệ với khách hàng, quan hệ với nhà cung cấp đợc thực thi cách bản, khoa học theo ISO 9002, mục tiêu cuối có sản phẩm ổn định, đạt chất lợng cao, đợc ngời tiêu dùng a chuộng Sau thời gian áp dụng có hiệu quả, 1/3/1999, công ty giầy Thợng Đình doanh nghiệp sản xuất giầy Việt Nam đợc hai tổ chức PSB Quacert cấp 15 chứng công nhận hệ thống quản chất lợng đạt tiêu chuẩn ISO 9002 Để có đợc hệ thống quản chất lợng đạt ISO 9002, vai trò lãnh đạo mang tính định thành công Lãnh đạo tâm , kiên trì hiểu biết sâu sắc yêu cầu hệ thống, đôn đốc kiểm tra tất phận công ty Công ty tổ chức giáo dục đào tạo ISO 9000 cho nhân viên thấu hiểu hệ thống chất lợng, mục tiêu chất lợng tả công việc cá nhân.Công ty tổ chức gần 100 lớp học cho 1600 công nhân cách mời chuyên gia ESCAP Tổng cục tiêu chuẩn đo lờng chất lợng giảng dậy Công ty trì thờng xuyên việc kiểm tra, thực đánh giá chất lợng nội xem xét lãnh đạo theo luật đề Công ty tranh thủ đánh giá khách quan chuyên gia ESCAP, QUACERT, VPC.đóng góp ý kiến xây dựng, sở đề biện pháp khắc phục phòng ngừa có hiệu Sau áp dụng hệ thống quản chất lợng theo ISO 9002, hoạt động công ty Giầy Thợng Đình tiến triển, khoa học mang lại suất hiệu công việc cao, tỷ lệ năm sau cao năm trớc từ 15% đến 20% Kim ngạch suất từ 2,5 triệu đô la năm 1997 lên triệu đô la năm 1999.Lợi nhuận hàng năm tăng từ 15% đến 20% Gía trị sản xuất công nghiệp tháng đầu năm 2000 đạt 94,7% kế hoạch, so với kỳ năm 1999 vợt 32,1%.Công ty sản xuất đợc triệu 700 đôi giầy loại, đạt 100,7% kế hoạch Đời sống cán bộ, công nhân thực ổn định gắn bó với nhà máy Công ty mở rộng sản xuất thị trờng xuất thêm sang Mêhicô,Chi lê số thị trờng khác 16 c kết luận Xây dựng hình quản chất lợng phù hợp, phát huy tiềm mạnh doanh nghiệp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhu cầu , đòi hỏi tất yếu với doanh nghiệp Việt Nam hình áp dơng chÊt lỵng cđa hƯ thèng chÊt lỵng ISO 9000 tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ đợc khó khăn việc giả vấn đề chất lợng , đổi cách hoạt động quản chất lợng doanh nghiệp , đảm bảo nâng cao chất lợng hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp lên cách có hiệu , đáp ứng đợc nhu cầu ngời tiêu dùng Tuy nhiên việc xây dựng hệ thống ISO 9000 khó khăn Trong doanh nghiệp diễn đấu tranh cũ , tác phong làm ăn tuỳ tiện với tác phong công nghệ , thói quen né tránh trách nhiệm với thói quen dám chịu trách nhiệm , chủ động hỗ trợ công việc Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có phong trào với tham gia thành viên viêc giải vấn đề chất lợng Ngoài doanh nghiệp ViƯt Nam nhËn nhiỊu th«ng tin tõ ISO 9000 còng nh phơng pháp quản khác Cách xử thông tin doanh nghiệp tốt khả trình độ dự định doanh nghiệp vào xây dựng áp dụng thích hợp cho Do trình độ thân hạn chế nên không tránh khỏi thiếu xót nội dung hình thức Em mong đợc góp ý thầy cô quan tâm đến vấn đề Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Quang Anh giúp em hoàn thành tiểu luận 17 18 tài liệu tham khảo Những kiến thức hệ thống chất lợng Qualiment 1997 TQM & ISO 9000 - GS NguyÔn Quang Toản- Nhà xuất Thống kê áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp - Tổng cục tiêu chuẩn đo lờng chất lợng 1996 Quản chất lợng ISO 9000- Nguyễn Kim Định Nxb KHKT 1997 Giáo trình quản kinh doanh thơng mại Trờng Đại học Quản & Kinh doanh - TS Vũ Quang Anh - 2000 Tạp chí tiêu chuẩn đo lờng chất lợng - Số 1(6)- 2000 Tạp chí tiêu chuẩn đo lờng chất lợng - Số 10(15)- 2000 Tạp tiêu chuẩn đo lờng chất lỵng - Sè +2 (18+19) 2000 19 mơc lơc a lời nói đầu I Khái niệm chất lợng sản phẩm quản sản phẩm Khái nệm chất lợng sản phẩm Khái niệm quản sản phẩm II Giới thiệu số hình chất lợng sản phẩm lợi ích doanh nghiƯp ¸p dơng ISO 9000 Giíi thiƯu mét số hình quản chất lợng sản phẩm 1.1 hình quản chất lợng theo giải thởng chất lợng 1.2 hình quản chất lợng toàn diện (TQM) 1.3 Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP) 1.4 HƯ thèng Q Base 1.5 HƯ thèng kiĨm soát an toàn Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lợi ích doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 2.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 2.2 Lợi ích thiết lập hệ thống đảm bảo chất lợng đáp ứng ISO 9000 III Thực trạng quản chất lợng khả áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp Việt Nam hiệu việc áp dụng hệ thống quản chất lợng tiên tiến công ty giầy Thợng Đình Tình hình quản chất lợng doanh nghiệp Việt Nam Tình hình ¸p dơng ISO 9000 c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam Hiệu việc áp dụng hệ thỗng quản chất lợng tiên 20 tiến công ty giầy Thợng Đình C Kết luận 21 ... 9000 doanh nghiệp Việt Nam hiệu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lợng tiên tiến công ty giầy Thợng Đình Tình hình quản lý chất lợng doanh nghiệp Việt Nam Tình hình áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp. .. tiến chất lợng khuôn khổ hệ thống chất lợng " ii giới thiệu số mô hình quản lý chất lợng lợi ích doanh nghiệp áp dụng iso 9000 Giới thiệu số mô hình quản lý chất lợng đợc phổ biến giới 1.1 Mô hình. .. bảo chất lợng đáp ứng ISO 9000 Để chiến thắng đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần đề đợc mục tiêu chiến lợc , sách chiến lợc cách quản lý đặc trng phù hợp với doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: ISO 9000 và NGHIÊN cứu đề XUẤT mô HÌNH QUẢN lý CHẤT LƯỢNG PHÙ hợp với các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM , ISO 9000 và NGHIÊN cứu đề XUẤT mô HÌNH QUẢN lý CHẤT LƯỢNG PHÙ hợp với các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay