Giáo án Địa lý 9

110 322 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 08:10

Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 ND: 27/08/2008 Tưn: 1 Tiãút: 1 ÂËA L DÁN CỈ Bi 1: CÄÜNG ÂÄƯNG CẠC DÁN TÄÜC VIÃÛT NAM I/ Mủc tiãu bi hc: 1. Kiãún thỉïc: - Biãút âỉåüc nỉåïc ta cọ 54 dán täüc. Dán täüc kinh cọ dán säú âäng nháút, cạc dán täüc nỉåïc ta ln âon kãút bãn nhau trong quạ trçnh xáy dỉûng v bo vãû täø qúc. - Trçnh by âỉåüc tçnh hçnh phán bäú cạc dán täüc åí nỉåïc ta. 2. K nàng: Rn luûn k nàng, sỉí dủng bn âäư. 3. Tỉ tỉåíng: Cọ tinh tháưn tän trng âon kãút dán täüc. * Trng tám bi hc. - Cạc dán täüc åí nỉåïc ta, nhỉỵng nẹt vàn hoạ riãng ca cạc dán täüc, sỉû phán bäú cạc dán täüc. II/ Thiãút bë dảy hc. - Bn âäư Viãût nam. - Mäüt säú tranh nh vãư bn sàõc vàn hoạ ca cạc dán täüc. III/ Tiãún trçnh dảy hc. Måí bi: Viãût nam l mäüt qúc gia nhiãưu dán täüc váûy nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc, sỉû phán bäú nhỉ thãú no? Hoảt âäüng ca giạo viãn v hc sinh Näüi dung chênh HÂ1: C låïp Hc sinh dỉûa vo SGK v hiãøu biãút tr låìi cáu hi ? H. Viãût nam cọ bao nhiãu dán täüc ? Hy kãø tãn mäüt säú dán täüc m em biãút ? (xem bng 1.1 SGK ) H. Cạc dán täüc cọ mäúi quan hãû nhỉ thãú no ? Hc sinh quan sạt H1.1 SGK tr låìi : Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút ? chiãúm tè lãû bao nhiãu ? Dán täüc kinh : 86,2% Dán täüc êt ngỉåìi 13,8% Giạo viãn cho hc sinh trçnh by mäüt säú nẹt khại quạt vãư dán täüc kinh v cạc dán täüc êt ngỉåìi. Dán täüc kinh chiãúm säú âäng cọ kinh nghiãûm thám canh lụa nỉåïc cọ cạc nghãư th cäng âảt trçnh âäü tinh xo l lỉûc lỉåüng lao âäüng âäng âo trong cạc ngnh näng, cäng nghiãûp, dëch vủ, khoa hc k thût . 1/ Cạc dán täüc åí Viãût nam - Viãût nam cọ 54 dán täüc. Ngỉåìi viãût : 86,2% Dán täüc êt ngỉåìi : 13,8% Giạo ạn âëa låïp 9 - 1 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 Caùc dỏn tọỹc ờt ngổồỡi coù dỏn sọỳ phaùt trióứn kinh tóỳ khaùc nhau mọựi dỏn tọỹc coù kinh nghióỷm rióng trong mọỹt sọỳ lộnh vổỷc nhổ trọửng cỏy cọng nghióỷp, nọng nghióỷp. H. Haợy kóứ tón mọỹt sọỳ saớn phỏứm nọng nghióỷp tióu bióứu cuớa dỏn tọỹc ờt ngổồỡi? ( Dóỷt thọứ cỏứm, õan mỏy tre .) Giaùo vión : Ngổồỡi vióỷt õởnh cổ ồớ nổồùc ngoaỡi cuùng laỡ mọỹt bọỹ phỏỷn cuớa cọỹng õọửng caùc dỏn tọỹc vióỷt nam H. Nhổợng neùt vn hoaù rióng cuớa caùc dỏn tọỹc thóứ hióỷn ồớ nhổợng mỷt naỡo ? H 2: H. Dổỷa vaỡo vọỳn hióứu bióỳt haợy cho bióỳt dỏn tọỹc Vióỷt ( kinh ) phỏn bọỳ chuớ yóỳu ồớ õỏu ? ( khừp caớ nổồùc, tỏỷp trung õọng ồớ vuỡng õọng bừc, trung du, duyón haới ) Cho hoỹc sinh chố trón baớn õọử õởa baỡn tỏỷp trung cuớa ngổồỡi kinh. H. Dổỷa vaỡo vọỳn hióứu bióỳt haợy cho bióỳt caùc dỏn tọỹc ờt ngổồỡi phỏn bọỳ chuớ yóỳu ồớ õỏu ? ( nuùi, trung du ) Giaùo vión cho hoỹc sinh thaớo luỏỷn vaỡ trỗnh baỡy vóử sổỷ phỏn bọỳ cuớa caùc dỏn tọỹc ờt ngổồỡi ồớ caùc vuỡng, goỹi hoỹc sinh trỗnh baỡy. H. Hióỷn nay sổỷ phỏn bọỳ dỏn tọỹc coù sổỷ thay õọứi gỗ ? ( ởnh canh, õởnh cổ ) 2/ Phỏn bọỳ caùc dỏn tọỹc . a/ Dỏn tọỹc Vióỷt ( kinh ) Chuớ yóỳu ồớ õọng bừc, trung du, ven bióứn. b/ Caùc dỏn tọỹc ờt ngổồỡi . Chuớ yóỳu ồớ mióửn nuùi, trung du. IV/ Cuớng cọỳ: - Nổồùc ta coù bao nhióu dỏn tọỹc ? nhổợng neùt vn hoaù rióng cuớa caùc dỏn tọỹc thóứ hióỷn ồớ nhổợng mỷt naỡo , cho vờ duỷ - Tỗnh hỗnh phỏn bọỳ caùc dỏn tọỹc ? - Coù cỏu chuyóỷn truyóửn thuyóỳt naỡo noùi vóử mọỳi quan hóỷ cuớa caùc dỏn tọỹc trón õỏỳt nổồùc ta ? ======================================================== Giaùo aùn õởa lồùp 9 - 2 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 ND: 28/08/2008 Tuỏửn: 1 Tióỳt: 2 Baỡi 2: DN S VAè GIA TNG DN S I/ Muỷc tióu baỡi hoỹc: Sau baỡi hoỹc: hoỹc sinh cỏửn nừm. 1. Kióỳn thổùc: -Nhồù sọỳ dỏn nổồùc ta trong thồỡi õióứm gỏửn nhỏỳt. - Hióứu vaỡ trỗnh baỡy õổồỹc tỗnh hỗnh gia tng dỏn sọỳ nhanh vaỡ hỏỷu quớa. - Bióỳt õỷc õióứm cồ cỏỳu dỏn sọỳ ( theo õọỹ tuọứi, theo giồùi ) xu hổồùng thay õọứi cồ cỏỳu dỏn sọỳ nổồùc ta, nguyón nhỏn cuớa sổỷ thay õọứi õoù. 2. Kyợ nng: Coù kyợ nng phỏn tờch baớng thọỳng kó, mọỹt sọỳ bióứu õọử dỏn sọỳ. 3. Thaùi õọỹ: Yẽ thổùc õổồỹc sổỷ cỏửn thióỳt phaới coù quy mọ gia õỗnh hồỹp lyù. II/ Caùc thióỳt bở daỷy hoỹc : Tranh aớnh vóử mọỹt sọỳ hỏỷu quaớ cuớa ra tng dỏn sọỳ tồùi mọi trổồỡng, chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng. III/ Tióỳn trỗnh daỷy hoỹc: 1. ỉn õởnh: 2. Kióứm tra baỡi cuợ : H. Nổồùc ta coù bao nhióu dỏn tọỹc ? neùt vn hoaù rióng cuớa caùc dỏn tọỹc thóứ hióỷn ồớ nhổợng mỷt naỡo ? cho vờ duỷ ? 3/ Baỡi mồùi : Mồớ baỡi: nổồùc ta coù bao nhióu dỏn ? tỗnh hỗnh gia tng dỏn sọỳ vaỡ kóỳt cỏỳu dỏn sọỳ nổồùc ta coù õổỷc õióứm gỗ ? Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión vaỡ hoỹc sinh Nọỹi dung chờnh H1: Caớ lồùp Hoỹc sinh dổỷa vaỡo SGK, vọỳn hióứu bióỳt traớ lồùi cỏu hoới. H. Nóu dỏn sọỳ nổồùc ta vaỡo nm 2003? H. Tồùi nay dỏn sọỳ nổồùc ta coù bao nhióu ngổồỡi ?( 80,9 trióỷu ngổồỡi ) H. Nổồùc ta õổùng haỡng thổù bao nhióu vóử dióỷn tờch, sọỳ dỏn trón thồù giồùi ? õióửu õoù noùi lón õỷc õióứm gỗ vóử dỏn sọỳ nổồùc ta ? 1. Dỏn sọỳ. - Nm 2003: 80,9 trióỷu ngổồỡi - Vióỷt nam laỡ nổồùc õọng dỏn õổùng thổù 14 trón thóỳ giồùi. 2. Gia tng dỏn sọỳ . Giaùo aùn õởa lồùp 9 - 3 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 HÂ2: Cạ nhán/ càûp Bỉåïc 1: Giạo viãn giao nhiãûm vủ. H. Quan sạt H2.1 Nãu nháûn xẹt tçnh hçnh tàng dán säú nỉåïc ta, vç sao t lãû gia tàng tỉû nhiãn ca dán säú gim nhỉng dán säú váùn tàng ? Bỉåïc 2: Hc sinh lm viãûc âäüc láûp. Bỉåïc 3: Hc sinh trçnh by kãút qu v chøn xạc kiãún thỉïc. H. Dán säú âäng tàng nhanh gáy háûu qu gç ? ( cháút lỉåüng cüc säúng gim sụt , giạo viãn liãn hãû thỉûc tãú thiãúu viãûc lm, cung khäng â cáưu, ä nhiãùm mäi trỉåìng, tãû nản x häüi .) H. Låüi êch ca sỉû gim t lãû gia tàng tỉû nhiãn ca dán säú nỉåïc ta ? ( Âåìi säúng nhán dán âỉåüc náng cao . ) HÂ3: Cạ nhán. Bỉåïc 1: Hc sinh dỉûa vo bng 2.1 lm tiãúp cáu hi ca mủc 2 SGK. Bỉåïc 2: Hc sinh trçnh by kãút qu, hc sinh khạc bäø sung chøn xạc kiãún thỉïc. Kãút lûn: T lãû gia tàng khạc nhau giỉỵa cạc vng . Näng thän cao hån thnh thë. Tháúp nháút âäưng bàòng säng häưng. Cao nháút táy ngun, bàõc trung bäü, dun hi , nam trung bäü. Phán biãût ca sỉû khạc nhau ? Do nháûn thỉïc ca ngỉåìi dán cn tháúp, cn nhỉỵng quan niãûm lảc háûu dáùn âãún âåìi säúng ca vng ny cn nhiãưu chãnh lãûch so våïi vng âäng bàõc . HÂ4: Cạ nhán / càûp. Bỉåïc 1: Giạo viãn giao nhiãûm vủ cho hc sinh. Dỉûa vo bng säú liãûu 2.2 v väún hiãøu biãút cho biãút. - Dán säú nỉåïc ta tàng nhanh, tỉì cúi nhỉỵng nàm 50 ca thãú k XX, nỉåïc ta cọ hiãûn tỉåüng " bng näø dán säú " - tỉì cúi thãú k XX täúc âäü gia tàng dán säú cọ xu hỉåïng gim. - T lãû gia tàng tỉû nhiãn cn khạc nhau giỉỵa cạc vng. 3/ Cå cáúu dán säú. Giạo ạn âëa låïp 9 - 4 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 H. Nổồùc ta coù cồ cỏỳu dỏn sọỳ thuọỹc loaỷi naỡo ? ( giaỡ, treớ ) H. Cồ cỏỳu dỏn sọỳ naỡy coù nhổợng thuỏỷn lồỹi vaỡ khoù khn gỗ ? ( taỷo nguọửn lao õọỹng dổỷ trổợ dọửi daỡo theo nhióửu ngổồỡi n, ờt ngổồỡi laỡm dỏựn õóỳn khoù khn) H. Nhỏỷn xeùt cồ cỏỳu dỏn sọỳ theo nhoùm tuọứi cuớa nổồùc ta thồỡi kyỡ 1979 - 1999 ?. Nhỏỷn xeùt : tyớ lóỷ 2 nhoùm Nam, Nổợ thồỡi kyỡ 1979 õóỳn 1999 ? H. Nóu nhỏỷn xeùt vóử cồ cỏỳu vaỡ sổỷ thay õọứi cồ cỏỳu dỏn sọỳ theo giồùi vaỡ nguyón nhỏn cuớa noù ? Bổồùc 2: Hoỹc sinh laỡm baỡi tỏỷp. Bổồùc 3: Hoỹc sinh trỗnh baỡy kóỳt quaớ. Nguyón nhỏn: Chióỳn tranh. Chuyóứn cổ tyớ lóỷ thỏỳp ồớ caùc nồi xuỏỳt cổ ( õọửng bũng sọng họửng ) cao ồớ nồi nhỏỷp cổ ( tỏy nguyón ) - Cồ cỏỳu dỏn sọỳ theo õọỹ tuọứi nổồùc ta õang coù sổỷ thay õọứi. - Tyớ lóỷ giồùi tờnh khaùc nhau giổợa caùc õởa phổồng. IV/ Cuớng cọỳ: 1/ Trỗnh baỡy tỗnh hỗnh gia tng dỏn sọỳ ồớ nổồùc ta . vỗ sao hióỷn nay tyớ lóỷ gia tng dỏn sọỳ tổỷ nhión cuớa nổồùc ta giaớm nhổng dỏn sọỳ vỏựn tng nhanh ? 2/ Kóỳt cỏỳu theo õọỹ tuọứi cuớa nổồùc ta õang thay õọứi theo xu hổồùng naỡo ? vỗ sao ? 3/ Kóỳt cỏỳu dỏn sọỳ treớ coù nhổợng thuỏỷn lồỹi vaỡ khoù khn naỡo cho phaùt trióứn kinh tóỳ xaợ họỹi ? Baỡi tỏỷp: Laỡm baỡi tỏỷp 3 trang 10 SGK. Giaùo aùn õởa lồùp 9 - 5 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 ND: 3/9/2008 Tưn: 2 Tiãút: 3 Bi 3: PHÁN BÄÚ DÁN CỈ V CẠC LOẢI HÇNH QƯN CỈ I/ Mủc tiãu bi hc: 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn hiãøu v trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm máût âäü dán säú v phán bäú dán cỉ ca nỉåïc ta. Biãút âàûc âiãøm ca cạc loải hçnh qưn cỉ, qưn cỉ thnh thë v âo thë hoạ nỉåïc ta 2. K nàng: Biãút phán têch lỉåüc âäư phán bäú dán cỉ v âä thë Viãût nam. ( nàm 1999 ) mäüt säú bng säú liãûu vãư dán cỉ. 3.Thại âäü: - thỉïc âỉåüc sỉû cáưn thiãút phi phạt triãøn âä thë trãn cå såí phạt triãøn cäng nghiãûp, bo vãû mäi trỉåìng nåi âang säúng, cháúp hnh cạc chênh sạch ca Nh nỉåïc vãư phán bäú dán cỉ. II/ Cạc thiãút bë dảy hc : Bn âäư phán bäú dán cỉ v âo thë Viãût nam Tranh nh vãư nh åí, mäüt säú hçnh thỉïc qưn cỉ åí Viãût nam. Bng thäúng kã máût âäü dán säú mäüt säú cúc gia v âä thë åí Viãût nam. III/ Cạc hoảt âäüng trãn låïp 1. ÄØn âënh. 2. Kiãøm tra bi cu: ỵ Trçnh by tçnh hçnh gia tàng dán säú nỉåïc ta, ngun nhán, háûu qu, biãûn phạp khàõc phủc sỉû tàng dán säú nhanh ? 3. Bi måïi: Måí bi: Pháưn måí âáưu SGK. Hoảt âäüng ca thy v tr Näüi dung chênh HÂ1: Cạ nhán/ càûp Hc sinh bàòng väún hiãøu biãút hồûc tçm hiãøu åí SGK âãø tr låìi cáu hi. H. Máût âäü dán säú nỉåïc ta l bao nhiãu so våïi thãú giåïi ? kãút lûn vãư dán säú nỉåïc ta ? Giạo viãn treo bn âäư phán bäú dán cỉ u cáưu hc sinh quan sạt v tr låìi cáu hi åí SGK. Cho hc sinh xạc âënh trãn bn âäư nhỉỵng vng dán cỉ táûp trung âäng v nhỉỵng vng thỉa dán. H. Nãu nháûn xẹt vãư sỉû phán bäú dán cỉ åí nỉåïc ta ? ( chãnh lãûch giỉỵa âäưng bàòng, miãưn nụi, thnh thë, näng thän ) Chuøn : Hiãûn nay nỉåïc ta cọ nhỉỵng loải hçnh cỉ trụ no, mäùi loải cọ âàûc âiãøm gç ? HÂ2: Nhọm. 1/ Máût âäü dán säú v phán bäú dán cỉ. Nàm 2003: Máût âäü dán säú l 246 ngỉåìi / km2 thüc loải cao trãn thãú giåïi. Dán cỉ nỉåïc ta phán bäú khäng âäưng âãưu. + Táûp trung âäng åí ÂB, ven biãøn, âä thë thỉa thåït åí miãưn nụi v cao ngun + Khong 74% dán säú säúng näng thän 26% åí thnh thë. II/ Cạc loải hçnh qưn cỉ. 1/ Qưn cỉ näng thän. Cạc âiãøm dán cỉ åí cạch xa nhau nh åí v tãn gi âàûc âiãøm dán cỉ cọ khạc nhau giỉỵa cạc vng miãưn dán täüc. Qưn cỉ näng thän âang cọ Giạo ạn âëa låïp 9 - 6 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 Hc sinh dỉûa vo kãnh chỉỵ muc II.1 tranh nh, väún hiãøu biãút . H. Nãu âàûc âiãøm ca qưn cỉ näng thän ( tãn gi, hoảt kinh tãú chênh, cạch bäú trê khäng gian nh åí ) H. Trçnh by nhỉỵng thay âäøi ca hçnh thỉïc qưn cỉ näng thän trong quạ trçnh cäng nghiãûp hoạ âáút nỉåïc. Láúy vê dủ åí âëa phỉång em. H. Trçnh by âàûc âiãøm ca qưn cỉ thnh thë ( Máût âäü dán säú, cạch bäú trê khäng gian nh åí, phỉång tiãûn giao thäng, hoảt âäüng kinh tãú ) H. Nháûn xẹt v gii thêch sỉû phán bäú cạc âä thë åí nỉåïc ta ? HÂ3: Cạ nhán / càûp Bỉåïc 1: Dỉûa vo bng 3.1 SGK hy. Nháûn xẹt vãư säú dán thnh thë v tè lãû dán thnh thë ca nỉåïc ta. Cho biãút sỉû thay âäøi tè lãû dán thnh thë â phn ạnh quạ trçnh âä thë hoạ åí nỉåïc ta nhỉ thãú no. Láúy vê dủ minh hoả vãư viãûc måí räüng quy mä cạc thnh phäú. Bỉåïc 2: Hc sinh cạc nhọm phạt biãøu. Giạo viãn chøn kiãún thỉïc. nhiãưu thay âäøi cng quạ trçnh cäng nghiãûp hoạ, hiãûn âải hoạ. 2.Qưn cỉ thnh thë. Nh cỉía san sạt, kiãøu nh hçnh äúng khạ phäø biãún. Cạc âä thë táûp trung åí âäưng bàòng v ven biãøn. III/ Âä thë hoạ. Quạ trçnh âä thë hoạ gàõn liãưn våïi cäng nghiãûp hoạ. Täúc âäü ngy cng cao nhỉng trçnh âä âä thë hoạ cn tháúp Quy mä âä thë vỉìa v nh. IV/ Cng cäú: 1/ Hc sinh chn âụng nháút trong cáu sau; a. Dán cỉ nỉåïc ta táûp trung åí âäưng bàòng, ven biãøn v cạc âä thë do. A. Âiãưu kiãûn tỉû nhiãn thûn låüi. C. Âỉåüc khai thạc tỉì ráút såïm. B. Giao thäng âi lải dãù dng . D. Táút c cạc trãn. b. Tênh âa dảng ca qưn cỉ näng thän ch úu do. A. Thiãn nhiãn mäùi miãưn khạc nhau. B. Hoảt âäüng kinh tãú. B. Cạch thỉïc täø chỉïc khäng gian nh åí , nåi nghè, nåi lm viãûc. C. Táút c cạc trãn. 2/ dỉûa vo hçnh 3.1 SGK trçnh by tçnh hçnh phán bäú dán cỉ åí nỉåïc ta. 3/ Trçnh âàûc âiãøm quạ trçnh âä thë hoạ ca nỉåïc ta ? vç sao nọi nỉåïc ta âang åí trçnh âäü âä thë hoạ tháúp. V/ Hoảt âäüng näúi tiãúp. 1. Hc sinh lm bi táûp 3 SGK. 2. Trçnh by âàûc âiãøm qưn cỉ åí âëa phỉång em ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ND: 4/9/2008 Giạo ạn âëa låïp 9 - 7 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 Tuỏửn: 2 Tióỳt: 4 Baỡi 4: LAO ĩNG VAè VIC LAèM, CHT LặĩNG CUĩC SNG I/ Muỷc tióu baỡi hoỹc: 1/ Kióỳn thổùc: Hióứu vaỡ trỗnh baỡy õổồỹc õỷc õióứm cuớa nguọửn lao õọỹng vaỡ vỏỳn õóử sổớ duỷng lao õọỹng ồớ nổồùc ta. Hióứu sồ lổồỹc vóử chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng vaỡ sổỷ cỏỳn thióỳt phaới nỏng cao chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng cuớa nhỏn dỏn. 2. Kyợ nng: Bióỳt phỏn tờch bióứu õọử, baớng sọỳ lióỷu vóử lao õọỹng vaỡ chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng. 3.Thaùi õọỹ: Coù yù thổùc cỏửn thióỳt phaới nỏng cao chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng cuớa nhỏn dỏn. II/ Caùc thióỳt bở daỷy hoỹc : Caùc bióứu õọử cồ cỏỳu lổỷc lổồỹng lao õọỹng. Tranh aớnh thóứ hióỷn sổỷ tióỳn bọỹ vaỡ nỏng cao chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng cuớa nổồùc ta vóử giaùo duỷc, y tóỳ, giao thọng, bổu chờnh vióựn thọng. III/ Caùc hoaỷt õọỹng trón lồùp . 1/ ỉn õởnh: 2/ Kióứm tra baỡi cuợ: Trỗnh baỡy õỷc õióứm quỏửn cổ nọng thọn vaỡ quỏửn cổ thaỡnh thở. 3/ Baỡi mồùi: Moớ õỏửu ồớ SGK. Hoaỷt õọỹng cuớa thaỡy vaỡ troỡ Nọỹi dung chờnh H1: Caù nhỏn/ cỷp Bổồùc 1: Hoỹc sinh dổỷa vaỡo H4.1 kónh chổợ, vọỳn hióứu bióỳt traớ lồỡi caùc cỏu hoới sau. H. Nguọửn lao õọỹng bao gọửm nhổợng ngổồỡi trong õọỹ tuọứi naỡo ? Nhỏỷn xeùt vaỡ giaới thờch cồ cỏỳu lổỷc lổồỹng lao õọỹng giổợa thaỡnh thở vaỡ nọng thọn ? Nỏỷn xeùt vóử chỏỳt lổồng lao õọỹng ồớ nổồùc ta õóứ nỏng cao chỏỳt lổồỹng lao õọỹng cỏửn coù nhổợng giaới phaùp gỗ ? Gồỹi yù: Lao õọng nọng thọn chióỳm tyớ lóỷ lồùn do: nổồùc ta laỡ nổồùc nọng nghióỷp, cọng nghióỷp vaỡ dởch vuỷ coỡn chỏỷm phaùt trióứn. Giaới phaùp nỏng cao mổùc sọỳng, nỏng cao thóứ lổỷc, phaùt trióứn vn hoaù, giaùo duỷc õaỡo taỷo. Bổồùc 2: Hoỹc sinh trỗnh baỡy bọứ sung, giaùo vión chuỏứn kióỳn thổùc. Chuyóứn yù: lổỷc lổồỹng lao õọỹng nổồùc ta õổồỹc sổớ duỷng nhổ thóỳ naỡo ? I/ Nguọửn lao õọỹng vaỡ sổớ duỷng lao õọỹng. 1/ Nguọửn lao õọỹng. Nổồùc ta coù nguọửn lao õọỹng dọửi daỡo, tng nhanh nhổng chỏỳt lổồỹng nguọửn lao õọỹng chổa cao, lổỷc lổồỹng lao õọỹng tỏỷp trung chuớ yóỳu ồớ nọng thọn . 2/ Sổớ duỷng lao õọỹng. Cồ cỏỳu sổớ duỷng lao õọỹng nổồùc ta õang thay Giaùo aùn õởa lồùp 9 - 8 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 HÂ2: Cạ nhán / càûp Bỉåïc 1: Hc sinh dỉûa vo hçnh 4.2 kãút håüp våïi kiãún thỉïc â hc. Nháûn xẹt vãư t lãû lao âäüng giỉỵa cạc ngnh kinh tãú nàm 1989 v 2003. Cho biãút sỉû thay âäøi cå cáúu sỉí dủng lao âäüng åí nỉåïc ta ? gii thêch vç sao ? Bỉåïc 2: Hc sinh phạt biãøu, giạo viãn chøn kiãún thỉïc. HÂ3: cạ nhán : Bỉåïc 1 : Hc sinh dỉûa vo kãnh chỉỵ mủc II kãút håüp våïi väún hiãøu biãút . Cho biãút tçnh trảng thiãúu viãûc lamg åí nỉåvs ta hiãûn nay biãøu hiãûn nhỉ thãú no? Vç sao? Âãư xút biãûn phạp gii phạp váún âãư viãûc lm åí viãût nam v âëa phỉång em ( huûn, qûn ) Bỉåïc 2: Hc sinh phạt biãøu bäø sung, giạo viãn chøn kiãún thỉïc. HÂ 4 : Cạ nhán / càûp. Bỉåïc 1: Hc sinh dỉûa vo kãnh chỉỵ SGK ca bi kãút håüp väún hiãøu biãút , chỉïng minh nháûn âënh cháút lỉåüng cüc säúng nhán dán ta âang âỉåüc ci thiãûn. Gåüi : Giạo dủc. Y tãú Thu nháûp bçnh qn âáưu ngỉåìi Nh åí, phục låüi x häüi. Bỉåïc 2: Hc sinh phạt biãøu, giạo viãn chøn kiãún thỉïc âäøi theo hỉåïng têch cỉûc, lao âäüng näng, lám, ngỉ nghiãûp gim, cäng nghiãûp, xáy dỉûng, dëch vủ tàng. II/ váún âãư viãûc lm . Nỉåïc ta cọ nhiãưu lao âäüng bë thiãúu viãûc lm åí näng thän. Biãûn phạp: Gim t lãû, âa dảng hoạ ngnh nghãư âáøy mảnh cäng tạc hỉåïng nghiãûp, âo tảo nghãư. III/ Cháút lỉåüng cüc säúng. Cháút lỉåüng cüc säúng nhán dán ngy cng âỉåüc ci thiãûn IV/ Cng säú : H. Tçnh hçnh sỉí dủng lao âäüng åí nỉåïc ta cọ sỉû thay âäøi nhỉ thãú no / H. Cọ nhỉỵng gii phạp gç âãø gii quút váún âãư viãûc lm åí nỉåïc ta ? H. Chụng ta â âảt âỉåüc nhỉỵng thnh tỉûu gç trong viãûc náng cao cháút lỉåüng cüc säúng cho ngỉåìi dán ? Lm bi táûp 3 SGK. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ND: 10/09/2008 Tưn: 3 Tiãút: 5 Giạo ạn âëa låïp 9 - 9 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 Bi 5: THỈÛC HNH PHÁN TÊCH V SO SẠNH THẠP DÁN SÄÚ NÀM 1989 V 1999 I/ Mủc tiãu bi hc: 1/ Kiãún thỉïc: Biãút phán têch v so sạnh thạp dán säú. Tháúy âỉåüc sỉû thay âäøi v xu hỉåïng thay âäøi cå cáúu dán säú theo âäü tøi ca dán säú nỉåïc ta ngy cng " gia "ì âi. Thiãút láûp âỉåüc mäúi quan hãû giỉỵa gia tàng dán säú våïi cå cáúu dán säú theo âäü tøi, giỉỵa dán säú v sỉû phạt triãøn kinh tãú x häüi. 2. K nàng: Rn luûn k nàng phán têch thạp dán säú. 3.Thại âäü: Cọ trạch nhiãûm våïi cäüng âäưng vãư quy mä gia âçnh håüp l. II/ cạc thiãút bë dảy hc: Thạp dán säú viãût nam nàm 1989 v nàm 1999 phọng to. Tỉ liãûu tranh nh vãư váún âãư kãú hoảch hoạ gia âçnh åí viãût nam nhỉỵng nàm cúi thãú k XX. III/ Cạc hoảt âäüng trãn låïp. 1/ ÄØn âënh: 2/ Kiãøm tra bi c: Váún âãư viãûc lm åí nỉåïc ta ? biãûn phạp gii quút ? 3/ Bi måïi. Giạo viãn nãu nhiãûm vủ ca bi thỉûc hnh, hon thnh 3 bi táûp trong SGK . Cạch thỉïc tiãún hnh: cạ nhán tỉû nghiãn cỉïu trao âäøi trong nhọm v bạo cạo kãút qu bi lm. Hoảt âäüng ca giạo viãn v hc sinh Näüi dung chênh HÂ1: Cạ nhán/ nhọm Giạo viãn u cáưu hc sinh nhàõc lải vãư cáúu trục mäüt thạp dán säú. Trủc ngang: tè lãû % Trủc âỉïng: Âäü tøi. Cạc tranh ngang thãø hiãûn dán säú tỉìng nhọm tøi. Phi, trại : Giåïi tênh. Gam mu. Bỉåïc1: Hc sinh dỉûa vo hçnh 5.1 kãút håüp våïi kiãún thỉïc â hc, hon thnh bi táûp säú 1. Gåüi : Hçnh dảng thạp ( âạy, thán, âènh) Cạc nhọm tøi: 0 - 14: 15 - 59 v tỉì 60 tøi tråí lãn T lãû dán säú phủ thüc :tè säú giỉỵa ngỉåìi dỉåïi 15 tøi cäüng våïi trãn 60 tøi. Bỉåïc2: Hc trong nhọm trao âäøi kiãøm tra kãút qu, tỉû âạnh giạ láùn nhau, bäø sung cho nhau. Bỉåïc3: Giạo viãn gi âải diãûn tỉìng nhọm bạo 1/ Bi táûp säú 1. Hçnh dảng: âãưu cọ âạy räüng, âènh nhn, sỉåìn däúc. Nhỉng âạy thạp åí nhọm tøi 0 - 4 tøi ca nàm 1999 hẻp hån so våïi nàm 1989. Cå cáúu dán säú theo âäü tøi. Âang v trong âäü tøi lao âäüng cao nhỉng âäü tøi dỉåïi lao âäüng ca nàm 1999 nh hån nàm 1989. Âäü tøi lao âäüng v ngoi lao âäüng nàm 1999 cao hån nàm 1989. T lãû dán säú phủ thüc cao song nàm 1999 nh hån nàm 1989. Giạo ạn âëa låïp 9 - 10 - [...]... trang 23 SGK ND: 19/ 92008 Tưn: 4 Tiãút: 7 Bi 7: CẠC NHÁN TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN SỈÛ PHẠT TRIÃØN V PHÁN BÄÚ NÄNG NGHIÃÛP I/ Mủc tiãu bi hc: 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn Giạo ạn âëa låïp 9 - 13 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 Hiãøu âỉåüc vai tr ca cạc nhán täú tỉû nhiãn x häüi kinh tãú våïi sỉû phạt triãøn v phán bäú näng nghiãûp åí nỉåïc ta Phán têch âỉåüc sỉû nh hỉåíng ca cạc nhán täú trãn âãún sỉû... HÂ2: cạ nhán/ nhọm Bỉåïc 1: Cạ nhán thäng qua kãút qu chênh xạc ca bi 1, kãút håüp kiãún thỉïc â hc tỉû nháûn xẹt v gii thêch vãư sỉû thay âäøi cå cáúu dán säú theo âäü tøi åí nỉåïc ta tỉì nàm 198 9 - 199 9 Bỉåïc 2:Hc sinh trong nhọm cng nhau trao âäøi kãút qu ca mçnh, kiãøm tra láùn nhau, bäø sung nhỉỵng thiãúu sọt Bỉåïc 3: âải diãûn nhọm bạo cạo kãút qu, giạo viãn chøn kiãún thỉïc HÂ3: cạ nhán/ nhọm... 2/ Âàûc âiãøm phán bäú Phán bäú: phủ thüc phán bäú dán cỉ phạt triãøn kinh tãú ca khu vỉûc H näüi v TPHCM l 2 trung tám dëch vủ låïn nháút âa dảng nháút HÂ4: Cạ nhán / càûp Bỉåïc 1: Hc sinh nghiãn cỉïu kãng chỉỵ kãút håüp bn âäư kinh tãú Viãût nam âãø tr låìi cạc cáu hi Trçnh by tçnh hçnh phán bäú ca ngnh dëch vủ Tải sao cạc hoảt âäüng dëch vủ nỉåïc ta phán bäú khäng âãưu ( dán cỉ phán bäú khäng âãưu... nh nỉåïc l nhán täú quút âënh lm cho nãưn näng nghiãûp nỉåïc ta âảt nhỉỵng thnh tỉûu to låïn tiãún bäü vỉåüt báûc Giạo ạn âëa låïp 9 - 15 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 ND: 24 /9/ 2008 Tưn: 4 Tiãút: 8 Bi 8: SỈÛ PHẠT TRIÃØN V PHÁN BÄÚ NÄNG NGHIÃÛP I/ Mủc tiãu bi hc: 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn Nàõm âỉåüc âàûc âiãøm phạt triãøn v phán bäú mäüt... Giạo ạn âëa låïp 9 - 18 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 ND: Tưn: 5 Tiãút: 9 Bi 9: SỈÛ PHẠT TRIÃØN V PHÁN BÄÚ LÁM NGHIÃÛP, THU SN I/ Mủc tiãu bi hc: 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn Hiãøu v trçnh by âỉåüc vai tr ca ngnh lám nghiãûp trong viãûc phạt triãøn kinh tãú x häüi v bo vãû näi trỉåìng, tçnh hçnh phạt triãøn v phán bäú ch úu ngnh lám nghiãûp Biãút âỉåüc nỉåïc... Hc sinh hon thnh näút bi cn lải ND: 15/10/2007 Tưn: 6 Tiãút: 11 Bi 11: CẠC NHÁN TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN SỈÛ PHẠT TRIÃØN V PHÁN BÄÚ CÄNG NGHIÃÛP I/ Mủc tiãu bi hc: Giạo ạn âëa låïp 9 - 22 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn Âạnh giạ âỉåüc vai tr ca cạc nhán täú kinh tãú x häüi âãún sỉû phạt triãøn v phán bäú cäng nghiãûp nỉåïc ta Hiãøu âỉåüc sỉû lỉìa chn cå cáúu ngnh v cå cáúu... hoảt âäüng åí nỉåïc ta l: a Ho bçnh b Trë an 4/ Näúi cäüt A våïi cäüt B sao cho âụng Nh mạy a Bàõc giang b Lám thao c Vàn âiãøn Giạo ạn âëa låïp 9 c Sån la d Ia Ly Sn pháøm A Phán lán B Phán âảm C Phán Xupe phäút phạt - 27 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 5/ Ỉu thãú âãø phạt triãøn ngnh cäng nghiãûp dãût, may màûc åí nỉåïc ta l a Cọ ngäưn lao âäüng âäng, khẹo tay b â xáy dỉûng nhiãưu nh mạy cọ... âạt nỉåïc Kinh tãú gàûp nhiãưu khoa 194 5: Thnh láûp nỉåïc Viãût nam dán khàn khng hong kinh tãú, sn ch cäüng ho xút âçnh trãû lảc háûu Tỉì 194 5 - 195 4 khạng chiãún chäúng phạp Tỉì 195 4 - 1875 Miãưn bàõc xáy dỉûng ch nghéa x häüi, chäúng chiãún tranh phạ hoải ca M, chi viãûn miãưn nam Miãưn nam: chãú âäü ngu quưn si gn, kinh tãú phủc vủ chiãún tranh Tỉì 197 6 - 198 6: C nỉåïc âi lãn ch nghéa x häüi nãưn... nỉåïc ta thüc loải dán säú gi b.Gim tè lãû sinh l ngun nhán ch úu thục âáøy sỉû phạt triãøn kinh tãú x häüi åí nỉåïc ta ND: 17 /9/ 20 09 Tưn: 3 Tiãút: 6 ÂËA L KINH TÃÚ Bi 6: SỈÛ PHẠT TRIÃØN NÃƯN KINH TÃÚ VIÃÛT NAM I/ Mủc tiãu bi hc: Giạo ạn âëa låïp 9 - 11 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 1/ Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn Trçnh by tọm tàõt quạ trçnh... Cå cáúu dán säú theo âäü tøi ca nỉåïc ta âang cọ sỉû thay âäøi theo hỉåïng gim tè lãû A Tr em Tàng tè lãû ngwåìi trong v ngoi âäü tøi lao âng B Ngỉåìi trong âäü tøi lao âäüng, tàng tè lãû tr em v ngỉåìi ngoi âäü tit lao âäüng C Ngỉåìi ngoi âäü tøi lao âäüng, tàng tè lãû tr em v ngỉåìi trong âäü tøi lao âäüng 2/ Cạc cáu sau âụng hay sai? Tải sao ? a.Thạp dán säú nàm 199 9 ca nỉåïc ta thüc loải dán säú . nàm 198 9. Âäü tøi lao âäüng v ngoi lao âäüng nàm 199 9 cao hån nàm 198 9. T lãû dán säú phủ thüc cao song nàm 199 9 nh hån nàm 198 9. Giạo ạn âëa låïp 9 - 10. 10/ 09/ 2008 Tưn: 3 Tiãút: 5 Giạo ạn âëa låïp 9 - 9 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa Lý 9 Bi 5: THỈÛC HNH PHÁN TÊCH V SO SẠNH THẠP DÁN SÄÚ NÀM 198 9 V 199 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 9, Giáo án Địa lý 9, Giáo án Địa lý 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn