Xay dung ke hoach ban hang cho san pham may viet tien tren khu vuc xuan thuy cau giay

23 10 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:56

Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C LỜI MỞ ĐẦU Một doanh nghiệp muốn kinh doanh thành cơng phải thực tốt trình quản trị bán hàng Xây dựng kế hoạch bán hàng ba nội dung quản trị bán hàng Xây dựng kế hoạch bán hàng công việc quan trọng hàng đầu nhà quản trị Để khỏi lạc hậu so với đối thủ cạnh tranh đảm bảo tầm nhìn xa trông rộng phải xây dựng kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng sản phẩm trình lập kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc lập kế hoạch bán hàng chi tiết cho phép doanh nghiệp hiểu khai thác tốt hội thị trường, hình thành khung cơng việc rõ ràng nhằm phối hợp tốt tối ưu nguồn lực trình bán hàng, làm sở để đánh giá kết thành tích bán hàng Để biết cụ thể quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng nào, nhóm chúng em thực “Xây dựng kế hoạch bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu giấy” Đó đề tài mà chúng em thực Đề tài bao gồm chương: Chương 1, Lý luận chung kế hoạch bán hàng Chương 2, Nội dung kế hoạch bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân ThủyCầu Giấy Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C CHƯƠNG I XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1, Kế hoạch bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1, Khái niệm kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng sản phẩm trình lập kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng bao gồm mục tiêu bán hàng, chương trình hoạt động bán hàng, ngân sách bán hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Một kế hoạch bán hàng đánh giá hai phương diện: Về hình thức: Kế hoạch bán hàng tập văn trình bày rõ ràng, sẽ, logic, có tính thuyết phục hướng dẫn cao với người sử dụng Về nội dung: Kế hoạch bán hàng phải đảm bảo cung cấp đủ thông tin cho người sử dụng từ bối cảnh thị trường, mục tiêu cần đạt được, hoạt động, chương trình cần làm, tiến trình triển khai, trách nhiệm phận cá nhân, dự trù ngân sách để triển khai kế hoạch 1.1.2, Nội dung kế hoạch bán hàng Nội dung kế hoạch bán hàng bao gồm: - Kết dự báo bán hàng - Mục tiêu bán hàng - Các chương trình hoạt động bán hàng - Ngân sách bán hàng 1.1.3, Các loại kế hoạch bán hàng Trong doanh nghiệp có nhiều loại kế hoạch bán hàng Cụ thể phân loại kế hoạch bán hàng doanh nghiệp thành loại sau: Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Phân loại theo cấp quản lý + Kế hoạch bán hàng doanh nghiệp + Kế hoạch bán hàng phận + Kế hoạch bán hàng cá nhân - Phân loại theo sản phẩm hàng hóa - Phân loại theo khu vực thị trường + Kế hoạch xuất + Kế hoạch bán hàng nội địa + Kế hoạch bán hàng theo vùng địa lý + Kế hoạch bán hàng thị trường doanh nghiệp - Phân Phân loại theo thời gian: Kế hoạch bán hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm - Phân loại theo phương thức bán hàng: Phân loại có nhiều loại kế hoạch bán hàng khác theo kênh bán hàng doanh nghiệp 1.2, Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng doanh nghiệp thương mại Dự báo bán hàng Xây dựng mục tiêu bán hàng Xây dựng chương trình hoạt động bán hàng Xây dựng ngân sách bán hàng Sơ đồ 1, Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng 1.2.1, Dự báo bán hàng a Khái niệm: Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C Dự báo bán hàng trình xác định tiêu bán hàng tương lai triển vọng đạt tiêu b Vai trò: - Dự báo bán hàng giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro hoạt động bán hàng - Dự báo bán hàng cho doanh nghiệp hướng tương lai - Dự báo bán hàng giúp doanh nghiệp chủ động đón nhận hội, tránh rủi ro, thất thoát hoạt động bán hàng c, Kết dự báo bán hàng Kết dự báo bán hàng thể thông qua hai tiêu: - Chỉ tiêu định lượng: Quy mô thị trường, sức mua, thị phần, tốc độ tăng trưởng thị trường… - Chỉ tiêu định tính: Dự báo yếu tố thời vụ, yếu tố thói quen, yếu tố cạnh tranh… dựa cảm nhận, giác quan để có kết dự báo định Kết dự báo bán hàng phải đảm bảo chứa đựng thơng tin bốn yếu tố sau: - Năng lực cạnh tranh Đây dự báo khối lượng hàng bán cao sản phẩm, dịch vụ thị trường tất đối thủ cạnh tranh, giai đoạn định - Doanh số ngành hàng Đây khối lượng hàng bán thực ngành định thị trường cụ thể giai đoạn định - Năng lực bán hàng doanh nghiệp Đây số lượng cao lực thị trường mà doanh nghiệp hy vọng nhận từ nguồn va khả sẵn có cách đáng tin cậy - Dự báo bán hàng doanh nghiệp Đó đánh giá số lượng bán tiền theo đơn vị sản phẩm (dịch vụ) tương lai doanh nghiệp mặt hàng thời gian định tất thị trường mà doanh nghiệp tham gia cạnh tranh d, Các dự báo bán hàng Thông thường tiến hàng dự báo bán hàng, nhà quản trị vào tiêu sau: Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Số dân cư, cấu dân cư cho biết dung lượng thị trường số đặc điểm thói quen, tập quán mua sắm… Mật độ dân cư số quan trọng để dự báo doanh số phân bổ tiêu bán hàng theo khu vực thị trường - GDP/ người, thu nhập, khả toán Chỉ tiêu cho phép dự báo khả toán, dự báo số lượng hàng tiêu thụ, cho phép đưa chương trình bán hàng phù hợp… - Số lượng điểm bán cho phép xác định mục tiêu bao phủ thị trường, dự báo tốt doanh số theo kênh bán hàng doanh nghiệp - Số lượng khách hàng Nắm số lượng khách hàng giúp nhà quản trị bán hàng dự tính doanh số, hoạch định phương thức sách bán hàng cho nhóm khách hàng, phân bổ hạn ngạch… - Sản lượng ngành Nắm sản lượng ngành, đôi với dự báo nhu cầu cho phép xác định tương quan thị phần mục tiêu doanh số doanh nghiệp - Thị phần tương đối ngành làm sở cho nhà quản trị bán hàng dự báo doanh số cho thời kỳ theo phương pháp thống kinh nghiệm - Kim ngạch xuất nhập cho biết dung lượng thị trường tình hình cạnh tranh e, Phương pháp dự báo bán hàng Để dự báo bán hàng, doanh nghiệp áp dụng nhiều phương pháp khác Một số phương pháp chủ yếu bao gồm: - Phương pháp chuyên gia Nhà quản trị bán hàng dựa kết đánh giá nhân viên bán hàng cán quản lý bán hàng để tổng hợp, phân tích, xác định tiêu kế hoạch bán hàng Theo phương pháp này, doanh nghiệp tổng hợp ý kiến dự báo kết bán hàng từ cấp bán hàng doanh nghiệp, sau tổng hợp xử lý Phương pháp có ưu điểm dễ làm, nhanh chi phí thấp Tuy nhiên tiếp cận dừng định tính kết dự báo có sai lệch lớn - Phương pháp điều tra khảo sát Nhà quản trị bán hàng tiến hành điều tra thực tế nhằm có kết hành vi khách hàng khách hàng tiềm năng, mhu cầu mua sắm khả thành toán, xu hướng phát triển tiêu dùng, tình hình kinh doanh đối thủ cạnh tranh… Kết phân tích điều tra giúp nhà quản trị phân tích tổng hợp thơng tin thị trường khả daonh nghiệp để định tiêu Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C bán hàng Phương pháp đòi hỏi nhiều cơng sức, tiền bạc thời gian Hơn nữa, đòi hỏi doanh nghiệp phải có lực nghiên cứu thị trường tốt Ngồi ra, doanh nghiệp sử dụng phương pháp dự báo theo nguyên nhân dẫn đến khả thay đổi kết bán hàng phương pháp thống kinh nghiệm Tùy theo quy mô doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh trình độ người làm dự báo để doanh nghiệp lựa chọn phương pháp dự báo bán hàng hiệu phù hợp f, Quy trình dự báo bán hàng Doanh nghiệp áp dụng nhiều quy trình dự báo bán hàng khác Về phương diện tổ chức có quy trình dự báo bán hàng từ xuống, từ lên hỗn hợp - Quy trình từ xuống: Dự báo bán hàng thực mức độ kinh doanh chung cấp doanh nghiệp Sau sở tiêu chuẩn lượng bán kỳ trước mức độ nguồn tiền dự báo bán chia nhỏ dần theo đơn vị tổ chức, kết thúc dự báo bán sản phẩm cho khu vực bán hàng - Quy trình từ lên: Quy trình bắt đầu với dự báo bán hàng tương lai sản phẩm từ nhân viên bán hàng, từ đơn vị thị trường cấp thấp Các dự báo theo sản phẩm sau tổng hợp theo tất sản phẩm đơn vị để lập dự báo bán hàng công ty Tiếp theo dự báo xác định phận phân tích để tính đến điều kiện kinh tế, khả tiếp thị sản phẩm - Quy trình hỗn hợp: Quy trình thực với tham gia lúc cấp công ty lẫn cấp tác nghiệp sở Quy trình thường áp dụng doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa 1.2.2, Xây dựng mục tiêu bán hàng a, Các loại mục tiêu bán hàng Mục tiêu bán hàng kết bán hàng đạt thời gian định Mục tiêu bán hàng phải phục vụ cho việc thực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn Các mục tiêu bán hàng thường chia thành hai nhóm: nhóm mục tiêu tảng bán hàng nhóm mục tiêu kết bán hàng Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C Nhóm mục tiêu kết bán hàng: Phản ánh kết bán hàng thực tế mà doanh nghiệp đạt thể số Nhóm mục tiêu bao gồm: - Doanh số: mục tiêu kết quan trọng bán hàng - Lãi gộp: mục tiêu quan trọng bán hàng Mục tiêu tổng lãi gộp đảm bảo mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Lãi gộp tính doanh thu trừ giá vốn hàng hóa - Chi phí bán hàng: Mục tiêu mục tiêu phổ biến áp dụng bán hàng Lực lượng bán hàng giao mục tiêu theo định mức chi phí - Lợi nhuận bán hàng: Mục tiêu mục tiêu bao trùm kinh doanh Mục tiêu lợi nhuận thường xác lập cho cấp quản trị bán hàng trung cấp cao cấp Mục tiêu lợi nhuận bán hàng đặt cấp công ty cấp phận Mục tiêu lợi nhuận thể sở lợi nhuận ròng, tỷ lệ doanh lợi tài sản - Vòng quay vốn hàng hóa: Mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu vốn lưu động Đây tiêu phản ánh hiệu công tác quản trị mua hàng, bán hàng dự trữ doanh nghiệp Nhóm mục tiêu tảng bán hàng: Đây mục tiêu sở để thực mục tiêu doanh nghiệp Nhóm mục tiêu bao gồm: - Mức độ hài lòng khách hàng: Mục tiêu thể phản ánh khách hàng, thơng qua thời hạn tốn nhanh hay chậm khách hàng, thông qua số lần mua khách hàng… Mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng khách hàng đảm bảo hoạt động bán hàng thành công - Phát triển thị trường: Mục tiêu thể thông qua tiêu tốc độ tăng trưởng doanh số, số lượng khách hàng mới, số lượng điểm bán mới, mức độ phủ sóng địa lý thị trường… - Số lượng đại lý điểm bán: Đây tiêu phản ánh tốc độ phát triển thị trường Doanh nghiệp đặt mục tiêu số lượng điểm bánbán hàng doanh nghiệp, để từ tập trung nỗ lực lực lượng bán hàng vào phát triển thị trường - Số lần thăm viếng khách hàng nhân viên bán hàng chi phối doanh số đạt Doanh nghiệp quy định cụ thể nhân viên bán hàng tham viếng đại lý, khách hàng hàng ngày, hàng tuần Hoặc quy định số lần tối thiểu phải thăm viếng đại lý, khách hàng khoảng thời gian quy định Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Số điện thoại giao dịch với khách hàng: Quy định mục tiêu cần hoàn thành nhân viên bán hàng phải điện thoại giao dịch hàng ngày, hàng tuần với khách hàng - Số hồ sơ khách hàng: Nhân viên bán hàng giao tiêu hoàn thành số hồ sơ chi tiết khách hàng khoảng thời gian định - Số khách hàng ghé thăm: Chỉ tiêu hữu dụng với loại hình bán lẻ, chương trình bán hàng theo kiện - Mục tiêu phát triển lực lượng bán hàng: Mục tiêu thể qua số lượng chất lượng lực lượng bán hàng Mục tiêu cụ thể đo lường thông qua tiêu số người huấn luyện, số khóa học tổ chức, số nhân viên hoàn thành kế hoạch bán hàng, số người thăng tiến, đề bạt… b, Xây dựng lựa chọn mục tiêu bán hàng Mục tiêu bán hàng xây dựng kết dự báo bán hàng Mục tiêu bán hàng xác định theo thời gian, theo thị trường, theo khách hàng, theo điểm bán hàng, theo nhân viên bán hàng, theo kênh phân phối, theo sản phẩm ngành hàng,… Mục tiêu bán hàng xây dựng theo quy trình: - Quy trình từ xuống: Mục tiêu xác định cấp cao hơn, sau phân bổ xuống cho cấp bán hàng sở Theo quy trình này, mục tiêu bán hàng có tính áp đặt có nguy làm giảm chủ động, sáng tạo cấp bán hàng sở Doanh nghiệp áp dụng quy trình cho sản phẩm thị trường truyền thống, có doanh số ổn định có biến động thị trường - Quy trình quản trị theo mục tiêu MBO: Mỗi phận, cấp bán hàng trực tiếp xác định mụ tiêu bán hàng cho lập kế hoạch triển khai mục tiêu Mục tiêu bán hàng cấp cao tổng hợp từ mục tiêu bên Quy trình giúp gia tăng tính chủ động sáng tạo cấp bán hàng Các mục tiêu bán hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn SMART - S (specific) - Tính cụ thể : Một mục tiêu bán hàng phải cụ thể, không chung chung - M (measurable) - Đo lường được: Một mục tiêu phải thể thông qua số dù mục tiêu định tính hay định lượng Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - A (achievable) - Có thể đạt được: Mục tiêu đặt không dễ, q khó tới mực khơng thể thực - R (realistic) - Tính thực tế: Mục tiêu khơng thể giấc mơ, doanh nghiệp cần phải có khả đạt mục tiêu Mục tiêu thực phải xây dựng mục tiêu tảng, chi tiết để đạt mục tiêu lớn - T (timely) - Giới hạn thời gian: Cần phải lên kế hoạch thời gian hoàn thành mục tiêu Mục tiêu gắn chặt với mốc thời gian theo ngày,tuần, tháng, quý, năm,… 1.2.3, Xây dựng hoạt động chương trình bán hàng * Các hoạt động bán hàng chia làm nhiều nhóm khác nhau: - Các hoạt động chuẩn bị bán: thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, chuẩn bị hàng hóa, chuẩn bị phương án tiếp cận khách hàng,… - Các hoạt động phát triển mạng lưới bán hàng: Tìm, lựa chọn ký kết hợp đồng với nhà phân phối, đại lý, điểm bán - Các hoạt động tuyển dụng, huấn luyện tạo động lực cho lực lượng bán hàng - Các hoạt động liên quan đến kho bãi, vận chuyển bảo quản hàng hóa - Các hoạt động liên quan đến dịch vụ sau bán - Các hoạt động kế tốn tài chính.… * Một số chương trình bán hàng hay áp dụng bao gồm: Chương trình giảm giá, chương trình chiết khấu mạnh cho đại lý, khách hàng, chương trình khuyến mại, tặng quà, chương trình tư vấn miễn phí, sử dụng thử sản phẩm 1.2.4, Xây dựng ngân sách bán hàng a, Khái niệm ngân sách bán hàng Ngân sách bán hàng hiểu kế hoạch toàn diện phối hợp, thể mối quan hệ tài cho hoạt động nguồn lực doanh nghiệp thời gian cụ thể tương lai nhằm đạt mục tiêu bán hàng đề Ngân sách BH cụ thể hóa hoạt động bán hàng doanh nghiệp thông qua ngôn ngữ tiền tệ Ngân sách BH thực chất kế hoạch tài hoạt động bán hàng xác định cho khoảng thời gian cho chương trình, chiến dịch bán hàng b, Vai trò ngân sách bán hàng - Lập ngân sách bán hàng tạo đường hướng đạo cho hoạt động cá nhân phận bán hàng doanh nghiệp Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Ngân sách bán hàng cho phép phối hợp đồng cấp, phận doanh nghiệp triển khai thực mục tiêu bán hàng - Ngân sách bán hàng giúp doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm sốt hoạt động bán hàng thơng qua tiêu tài c, Phương pháp xác định ngân sách bán hàng * Phương pháp dựa tiêu chi phí kết kỳ trước: Nhà quản trị bán hàng vào định mức chi phí kết bán hàng kỳ trước, kết hợp với mục tiêu bán hàng kỳ kế hoạch để dự trù khoản thu chi * Phương pháp theo đối thủ cạnh tranh: Một số ngân sách bán hàng phải hoạch định dựa sở chi phí kết đối thủ cạnh tranh nhằm giữ vững vị trí doanh nghiệp thị trường ( Ngân sách quảng cáo, hoa hồng cho đại lý, khuyến mại…) * Phương pháp khả thi: Ngân sách bán hàng xác định dựa sở tính tốn khoản cần đáp ứng u cầu hoạt động bán hàng * Phương pháp hạn ngạch: Doanh nghiệp lên phương án thu, chi, lợi nhuận sau giao cho đơn vị tự chủ động triển khai lập ngân sách giới hạn ngạch giao * Phương pháp tăng bước: Ngân sách bán hàng phê duyệt theo nguyên lý gia tăng theo thời gian với lý mức độ cạnh tranh bán hàng ngày gia tăng doanh nghiệp phải chấp nhận giảm dần tỷ lệ lợi nhuận d, Nội dung ngân sách bán hàng * Ngân sách chi phí bán hàng Theo cách tiếp cận chi phí cố định chi phí biến đổi, Ngân sách chi phí bán hàng bao gồm: - Ngân sách chi phí cố định: Chi phí cố định khoản chi khơng biến đổi biến đổi theo doanh số bà sản lượng bán hàng + Chi phí cố định bao gồm: Khấu hao tài sản cố định, chi phí th địa điểm, văn phòng, kho bãi, quỹ lương bảo hiểm xã hội, chi phí lãi vay, chi phí nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường, phí lệ phí cố định hàng năm,… - Ngân sách chi phí biến đổi: Chi phí biến đổi khoản chi phí thay đổi theo doanh số sản lượng bán 10 Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C + Chi phí biến đổi bao gồm: Chi phí quảng cáo, chi phí khuyến mại, chi phí tiền lương theo suất tiền thường, khoản hoa hồng trả cho đại lý, chi phí vận chuyển, bốc xếp, chi phí bảo hiểm hàng hóa, kho bãi, chi phí bảo quản hàng hóa,… * Ngân sách kết bán hàng TT Chỉ tiêu Doanh số BH Doanh số Giá vốn hàng bán (doanh số nhập kho) Ý nghĩa Phản ánh kết bán hàng bán Doanh số thực thu Doanh số = Doanh số bán hàng - DN khoản giảm trừ (chiết khấu, thuế GTGT…) Giá mua vào Giá vốn hàng bán = số lượng hàng bán x hàng hóa bán giá mua vào + khoản chi phí mua hàng Phản ánh hiệu Lãi gộp hoạt động bán hàng Phản ánh hiệu Tỷ lệ lãi gộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cách tính Doanh số BH = số lượng hàng bán x giá Lãi gộp = doanh số – giá vốn hàng bán hoạt động Tỷ lệ lãi gộp = lãi gộp/doanh số bán hàng Phản ánh hiệu hoạt động bán hàng Phản ánh hiệu LNTT = lãi gộp – chi phí hoạt động DN (bao gồm chi phí bán hàng) hoạt động LNST = LNTT – thuế thu nhập DN Tốc độ luân bán hàng Phản ánh hiệu chuyển vốn sử dụng vốn lưu động lưu động Tốc độ luân chuyển vốn lưu động = vốn lưu động bình quân/doanh số 1.2.5, Hoàn chỉnh kế hoạch bán hàng Hoàn chỉnh kế hoạch bán hàng bao gồm hai công việc bản: Một là, tập hợp, hồn chỉnh kế hoạch hình thức nội dung 11 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C Hai là, phê duyệt công bố kế hoạch bán hàng Q trình phê duyệt thơng qua kế hoạch bán hàng thực chất tiến hành trình xây dựng Tuy nhiên, phận cán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch có trách nhiệm hồn chỉnh kế hoạch thành văn với đầy đủ nội dung xin nhận xét phê duyệt cấp có thẩm quyền Kế hoạch bán hàng phê duyệt chuyển cho phận liên quan để triển khai theo dõi CHƯƠNG II NỘI DUNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM VIỆT TIẾN TRÊN KHU VỰC XUÂN THỦYCẦU GIẤY 2.1, Giới thiệu công ty Việt Tiến sản phẩm Việt Tiến 2.1.1, Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến - Tên tiếng Việt : Tổng công ty Cổ Phần May Việt Tiến; - Tên giao dịch quốc tế: VIETTIEN GARMENT CORPORATION; - Tên viết tắt : VTEC - Địa : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện thoại : 84-8-38640800 (22 lines) - Fax : 84-8-38645085-38654867 - Email : vtec@hcm.vnn.vn - Website: http://www.viettien.com.vn Tiền thân Việt Tiến xí nghiệp may tư nhân có tên gọi “Thái Bình Dương kĩ nghệ Công ty” (Pacific Enterprise), với cổ đơng góp vốn, ơng Sâm Bảo Tài, doanh nhân người Hoa, làm giám đốc Khi xí nghiệp có 65 máy may khoảng 100 cơng nhân Sau năm 1975, xí nghiệp quốc hữu hóa giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ (nay Bộ Công nghiệp) quản lí Tháng 5/1977, xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp may Việt Tiến Cùng với phát triển chung nước ngành dệt may, Xí nghiệp đổi thành Công ty Tổng Công ty tên Việt Tiến 12 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C với hàm ý “Việt Nam tiến lên” giữ lại theo tâm nguyện tập thể người lao động nơi Sau 30 năm xây dựng phát triển, nỗ lực phấn đấu không ngừng tồn thể CBCNV, Tổng cơng ty may Việt Tiến hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con, bao gồm 06 xí nghiệp, 22 cơng ty công ty liên kết, với tổng số CBCNV 22.000 người Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến trở thành doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam Doanh số ngà tăng, thị phần ngày cang mở rộng Uy tín thương hiệu Việt Tiến khách hàng ngồi nước tín nhiệm Tại thị trường nội địa: Việt Tiến có 1380 cửa hàng, đại lý phân bổ khắp tỉnh thành nước Tại thị trường xuất khẩu: Việt Tiến giao dịch với 50 khách hàng thuộc nước giới như: Mỹ, Canada, Châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha….), Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indone- sia ), Châu Úc…vv Cơ cấu thị trường sau: Nhật Bản: 31 %, EU: 27%, Mỹ: 27% nước khác: 15% Với ưu bật kinh nghiệm thiết kế, sản xuất sản phẩm thời trang & vị dẫn đầu ngành hàng thời trang công sở Việt Nam từ 30 năm qua, Việt Tiến kết hợp mạnh lực thiết kế bí gia công sản phẩm cao cấp quốc tế với trình độ cơng nghệ đại bậc Việt Nam ngang tầm với khu vực để định hướng phát triển nhiều thương hiệu phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác Hiện Việt Tiến có thương hiệu, đầu tư xây dựng chuyên nghiệp, cụ thể: + Thương hiệu Viettien: Là thời trang nam công sở, lịch sự, nghiêm túc, chỉnh chu Đối tượng sử dụng nam giới, tuổi từ 25 đến 55 Sản phẩm thương hiệu bao gồm: Áo sơ mi, quần tây, quần kaki, caravatte… + Thương hiệu Manhattan: thương hiệu thời trang nam cao cấp phong cách Mỹ dành cho doanh nhân, nhà quản lý, nhà lãnh đạo, người thành đạt, sành điệu … dòng sản phẩm bao gồm: Sơmi, quần âu, veston, caravatte, áo thun Đây thương hiệu Việt Tiến mua quyền tập đoàn Perry Ellis International - Mỹ để sản xuất tiêu thụ thị trường Việt Nam + Thương hiệu San Sciaro: Là thương hiệu thời trang nam cao cấp mang phong cách Ý Đối tượng sử dụng người thành đạt, có địa vị xã hội doanh nhân, nhà quản lý Sản phẩm thương hiệu bao gồm: Áo sơ mi, quần tây, veston, 13 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C áo thun …., với nguyên liệu đặc biệt cao cấp, nhập từ nước có cơng nghiệp dệt tiên tiến như: Nhật, Ý, Đức, Ấn Độ… + Thương hiệu T_up: thương hiệu thời trang nữ lịch sự, đại tinh tế Đối tượng sử dụng nữ giới tuổi từ 27 đến 45, sử dụng môi trường công sở, dạo phố, mua sắm, hội… Dòng sản phẩm bao gồm: Đầm, váy, veston, quần áo thời trang loại … + Thương hiệu Việt Long Là thương hiệu thời trang nam dành cho người lao động bình dân khu vực thành thị nơng thơn Dòng sản phẩm bao gồm: Sơ mi, quần kaki, quần jeans, áo thun, quần thể thao, jacket … + Viettien Smart Casual: thừa hưởng thuộc tính lịch lãm, chỉnh chu Viettien bổ sung thêm thuộc tính thoải mái & tiện dụng cho người mặc, dễ hòa nhập hồn cảnh & giao tiếp xã hội Thương hiệu thời trang tiên phong khơi dậy sức sống cho giới làm việc văn phòng với phong cách riêng: chững chạc, phóng khống, thoải mái Dòng sản phẩm bao gồm: Áo sơ mi, áo chui lỗ, quần dài/sọt, quần áo thể thao/giải trí, sưu tập theo mùa hay kiện Năm 2010, doanh thu Việt Tiến đạt 4.500 tỉ đồng (tăng 15% so với 2009), góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động Với nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên Tổng công ty 30 năm qua, Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến vinh dự Đảng Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Tập thể Anh Hùng Lao Động, Huân chương Lao Động hạng Nhất, Nhì, Huân chương Độc Lập hạng Ba…., đạt danh hiệu” Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Nhất Ngành Dệt May Việt Nam” năm liền, người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” 13 năm liền, danh hiệu “Sao Vàng Đất Việt” năm liền, 30 doanh nghiệp nằm chương trình thương hiệu quốc gia 2008, đạt danh hiệu doanh nghiệp văn hóa UNESCO nhiều giải thưởng cao quý khác Đó phần thưởng cao quý cho DN chủ động tích cực vươn lên dẫn đầu ngành dệt may Việt Nam hội nhập quốc tế 2.1.2, Thương hiệu Viettien - Thương hiệu Viettien với nhóm sản phẩm: + Việt Tiến thường: (có màu nâu) + Việt Tiến cao cấp: (có màu xanh đậm) 14 Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Ý nghĩa thương hiệu: Việt Việt Nam, Tiến tiến lên – công ty may Việt Tiến đất nước Việt Nam tiến lên nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Gồm sản phẩm: Áo sơ mi, quần tây, veston, cravat, jacket, phụ trang Sản phẩm có kích thước, màu sắc, phong phú, giúp cho lựa chọn khách hàng dễ dàng Đối tượng sử dụng người có thu nhập ổn định, nghiêm túc, thay đổi, đa số có độ tuổi từ 28 trở lên - Giá sản phẩm Việt Tiến đa dạng: + Sơ mi thường có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng + Sơ mi cao cấp có giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng + Quần tây giá từ 175.000 đồng đến 375.000 đồng + Veston từ 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng + Caravat từ 90.000 đồng đến 275.000 đồng + Jacket từ 79.000 đồng đến 179.000 đồng + Mũ 40.000 đồng 2.2, Kế hoạch bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu Giấy 2.2.1, Dự báo bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu Giấy 2.2.1.1, Phân tích thị trường a, Nghiên cứu số liệu sơ cấp Sau tiến hành phát 60 phiếu điều tra khách hàng mua sử dụng sản phẩm may Việt Tiến địa bàn Xuân Thủy - Cầu Giấy, thu kết sau: - Thời gian khách hàng sử dụng sản phẩm may Việt Tiến đến nay: + Dưới năm: 25% + đến năm: 27% + Trên năm: 48% → Thời gian khách hàng sử dụng sản phẩm Việt Tiến chủ yếu năm Khi sử dụng sản phẩm Việt Tiến khách hàng trung thành - Sản phẩm may Việt Tiến mà khách hàng gia đình họ sử dụng: + Áo sơ mi: 53% + Quần tây: 14,5% + Vest: 15,7% + Cravat: 9,6% + Jacket: 1,2% + Phụ trang: 6% 15 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C → Khách hàng chủ yếu sử dụng sản phẩm áo sơ mi Việt Tiến - Nhận xét khách hàng chất lượng sản phẩm may Việt Tiến: +Rất tốt: 14,6% +Tốt: 73% +Khá: 8,3% +Trung bình: 4,1% → Khách hàng đánh giá tương đối cao chất lượng sản phẩm Việt Tiến - Nhận xét khách hàng mẫu mã sản phẩm may Việt Tiến: + Rất đa dạng: 16,7% + Đa dạng: 68,7% + Trung bình: 12,5% + Không đa dạng: 2,1% → Phần lớn khách hàng đánh giá mẫu mã sản phẩm may Việt Tiến đa dạng - Khách hàng thường mua sản phẩm may Việt tiến dùng để: + Dùng: 60% + Biếu: 8,5% + Tặng: 31,5% - Ý kiến khách hàng giá sản phẩm may Việt Tiến áp dụng: + Rẻ: 2% + Vừa phải : 64,5% + Đắt: 31,5% + Rất đắt: 2% → Phần lớn khách hàng thấy giá sản phẩm Việt Tiến vừa phải, hợp túi tiền - Địa điểm khách hàng thường mua sản phẩm may Việt Tiến ở: + Siêu thị: 10% + Đại lý Việt Tiến: 64% + Trung tâm thương mại: 18% + Cửa hàng bán lẻ: 8% + Chợ nơi khác: 0% - Ý kiến khách hàng thái độ phục vụ nhân viên hệ thống đại lý Việt Tiến nay: + Rất hài lòng: 14,5% + Hài lòng: 64,5% + Bình thường: 21% + Khơng hài lòng: 0% → Khách hàng hài lòng với thái độ phục vụ nhân viên bán hàng hệ thống đại lý Việt Tiến - Ý kiến khách hàng số lượng cửa hàng phân phối sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân ThủyCầu Giấy vùng lân cận: + Rất nhiều: 4% + Nhiều: 33% + Vừa đủ: 42% + Còn ít: 21% - Khách hàng đánh giá sản phẩm may Việt Tiến so với nhãn hiệu may mặc khác khu vực: + Chất lượng tốt hơn: 36,5% + Sản phẩm đa dạng hơn: 17,5% + Kiểu dáng lịch sự, đẹp, trang nhã hơn:17,5% + Thương hiệu lớn, uy tín hơn: 12,5% 16 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C + Kiểu dáng chưa trẻ, phong phú: 8% + Chất lượng hơn: 3% + Giá đắt hơn: 3,5 % + Sản phẩm chưa phong phú đa dạng: 1,5% b, Nghiên cứu số liệu thứ cấp - Đặc điểm dân cư: Theo thống kê, nay, thành phố Hà Nội có 6.561.900 người, mật độ dân số 1.962 người km Đây số lớn, đặc biệt khu vực Xuân ThủyCầu Giấy vùng lân cận nằm nội thành mật độ dân số tập trung cao nhiều - Đặc điểm vể kinh tế: Năm 2010, tăng trường GDP thủ ước đạt 11%, thu nhập bình qn đạt khoảng 37 triệu đồng (tương đương 1.900 USD), kinh tế thủ đô năm 2010 phục hồi tăng trưởng khá, tăng trưởng cao tiêu đề gấp 1,64 lần mức tăng chung nước Theo dự đốn đến năm 2015, tăng trưởng GDP thủ đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 80.000 triệu đồng (4.100 -4.300 USD/năm) - Số lượng điểm bán Việt Tiến tuyến đường Xuân Thủy - Cầu giấy sản phẩm may Việt Tiến đại lý cụ thể: + 346 Cầu Giấy + 331 Cầu Giấy + 216 Cầu Giấy + 87 Cầu Giấy - Năng lực sản xuất may Việt Tiến đạt: + Áo sơ mi: 8.013.000 sản phẩm /năm + Quần tây: 5.123.700/ năm + Vest: 300.000 sản phẩm/ năm + Mặt hàng khác: 6.000.000 sản phẩm/ năm - Doanh thu Việt Tiến từ việc bán sản phẩm thị trường nội địa năm 2010 đạt 741.592 triệu đồng, chiếm 39,79%, tăng 40% so với năm 2009 - Đối tượng mà sản phẩm Việt Tiến cung cấp khách hàng từ 25 tuổi đến 55 tuổi, có thu nhâp trung bình Trên khu vực tập trung đông lượng khách hàng có độ tuổi này, họ đa số nhân viên cơng sở, họ có tốn tự định hành vi mua 2.2.1.2, Kết dự báo vòng tháng tới 17 Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C Sau nghiên cứu liệu sơ cấp thứ cấp, nhận thấy, số lượng khách hàng có thời gian sử dụng sản phẩm năm chiếm 48%, số lớn, chứng tỏ sản phẩm khách hàng biết đến lâu Nhận xét yếu tố như: chất lượng 73% tốt, 14,6 tốt; mẫu mã: đa dạng: 16,7%, đa dạng: 68,7%; giá có 64,5% khách hàng đánh giá vừa phải; thái độ phục vụ nhân viên hài lòng 14,5% 64,5% hài lòng, thấy sản phẩm may Việt Tiến khách hàng yêu thích làm hài lòng khách hàng Bên cạnh đó, thấy tiềm thị trường lớn, số thu nhập người dân ngày tăng cao, xã hội ngày phát triển, nhu cầu thẩm mỹ làm đẹp tăng, dẫn đến sản phẩm có chất lượng, mẫu mã, có uy tín ngày ưa chuộng Trên khu vực tập trung đông khu vực công sở, trường đại học lớn, đối tượng mà may Việt Tiến hướng đến nhiều Đặc biệt khoảng thời gian tới lượng vest tiêu thụ tăng lên đáng kể Từ phân tích trên, chúng tơi đưa số kết dự báo vòng tháng tới ( tháng 11, tháng 12 năm 2011 tháng năm 2012) sau: - Năng lực thị trường, dự báo lực đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm dành cho nam Việt Tến, May 10, May Nhà Bè… vòng tháng tới: 10.826 sản phẩm - Doanh số ngành may: 5.309.150.000 đồng - Năng lực bán hàng may Việt Tiến: 7.846 sản phẩm - Dự báo bán hàng May Việt Tiến: 6.288 sản phẩm 2.2.2, Xây dựng mục tiêu bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu giấy Qua việc phân tích thị trường kết dự báo bán hàng, xây dựng mục tiêu bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến thị trường Xuân ThủyCầu Giấy tháng tới sau: 2.2.2.1, Nhóm mục tiêu kết bán hàng - Doanh số bán hàng: 2.515.200.000 đồng, đó: + Vest: 1.188.000.000 đồng + Áo sơ mi: 756.000.000 đồng + Quần tây: 388.800.000 đồng + Caravat: 162.000.000 đồng + Jacket phụ trang: 20.400.000 đồng 18 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Lãi gộp: 952.080.000 đồng - Lợi nhuận bán hàng: 143.832.000 đồng đồng 2.2.2.2, Nhóm mục tiêu tảng bán hàng - Mức độ hài lòng khách hàng: + Số lượng khách hàng quay lại: 100% + Số lần mua khách vòng tháng: lần - Phát triển thị trường: + Tốc độ tăng trưởng doanh số là: 42% + Số lượng khách hàng mới: khách hàng/ ngày/ cửa hàng - Số lượng đại lý điểm bán: Giữ vững số lượng đại lý – đại lý - Số điện thoại giao dịch với khách hàng: Mỗi nhân viên bán hàng phải điện thoại giao dịch tuần khách hàng - Số khách hàng ghé thăm: trung bình 20 khách hàng/ ngày/ cửa hàng - Mục tiêu phát triển lực lượng bán hàng: + 100% nhân viên đào tạo kỹ bán hàng lớp học cơng ty + Tối thiểu khóa học năm cho nhân viên + Số nhân viên hoàn thành kế hoạch bán hàng: 40% số lượng nhân viên 2.2.3, Xây dựng hoạt động, chương trình bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu giấy a, Các chương trình Trong vòng tháng tới chúng tơi tổ chức chương trình bán hàng lớn, là: “ Tri ân nhà giáo ” “ Cùng Việt Tiến đón Tết ” * Chương trình “ Tri ân nhà giáo ” Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, công ty may Việt Tiến thực chương trình quà tặng khuyến thời gian từ 1/11 đến hết 20/11/2011 - Khách hàng tặng quà trị giá 5% tổng giá trị mua hàng - Quý khách hàng tặng phần quà có giá trị thiết thực: bút bi Việt Tiến, mũ bảo hiểm Việt Tiến, ví da, móc đeo chìa khóa… tất cửa hàng, đại lý Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu Giấy, vào giá trị sản phẩm mua: + Hóa đơn từ 200.000 - 500.000 tặng bút bi Việt Tiến + Hóa đơn từ 500.000 – 1.000.000 tặng móc đeo chìa khóa + Hóa đơn từ 1.000.000 trở lên tặng mũ bảo hiểm ví da Việt Tiến 19 Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C - Gói q miễn phí: Khách hàng mua sản phẩm có yêu cầu gói quà đóng gói vào hộp quà thiết kế riêng Việt Tiến nhân ngày 20/11 * Chương trình “ Cùng Việt Tiến đón Tết ” Nhân dịp Tết Nguyên đán 2012, Việt Tiến tổ chức chương trình “ Cùng Việt Tiến đón Tết ” nhằm tri ân khách hàng Trong thời gian từ ngày 25/12/11 đến ngày 23/1/12 khách hàng mua sản phẩm Việt Tiến với trị giá từ 500.000 đồng trở lên tặng phiếu mua hàng với mức giá như: + Nếu khách mua hàng có giá trị tốn từ 2.000.000 đồng trở lên tặng 01 phiếu quà tặng trị giá 150.000 đồng + Sơ mi giảm giá đến 10% tùy theo sản phẩm + Tặng thêm caravat mua Vest + Chiết khấu cho đại lí: đại lí mua hàng từ 100 triệu – 200 triệu đồng tháng hưởng thêm 1% chiết khấu tổng giá trị đơn hàng tháng Đại lí mua hàng từ 200 triệu – 500 triệu đồng tháng hưởng thêm 2% chiết khấu tổng giá trị đơn hàng tháng Đại lí mua hàng từ 500 triệu đồng trở lên tháng hưởng thêm 3% chiết khấu tổng giá trị đơn hàng tháng b, Các hoạt động Để chuẩn bị cho chương trình, chúng tơi thực hoạt động: - Hoạt động chuẩn bị bán: + In pano quảng cáo treo đại lý: in pano cho chương trình “ Tri ân nhà giáo”, pano cho chương trình “ Cùng Việt Tiến đớn Tết” + Chuẩn bị quà khuyến mại: 600 bút bi, 250 móc đeo chìa khóa, 120 mũ bảo hiểm, ví da khoảng 1400 hộp quà, phiếu tặng quà… - Các hoạt động tuyển dụng, huấn luyện tạo động lực cho lực lượng bán hàng: thông báo cho nhân viên nội dung chương trình khuyến mãi, sách tặng quà… + Nhân viên phận marketing chuẩn bị pano, giới thiệu, quảng bá rộng rãi chương trình đến khách hàng khu vực vùng phụ cận Liên hệ với nhà cung cấp hàng khuyến mại + Nhân viên phận kho bảo quản hàng hóa: chuẩn bị kho xếp hàng hợp lý… 20 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C + Nhân viên phận tài thống số vốn cần cho chương trình, liên hệ với ngân hàng thiếu vốn + Bộ phận bảo vệ chuẩn bị bố trí nhân hợp lý, trơng coi hàng hóa đồ đặc, xe khách + Bộ phận bán hàng, chuẩn bị nhân sự, đào tạo nội dung cho nhân viên có đầy đủ kỹ năng: giao tiếp, giới thiệu sản phẩm, gói quà… để giúp khách chọn sản phẩm phù hợp làm tăng hài lòng khách hàng + Bộ phận nhân tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo nhân lực cho chương trình, xây dựng sách đánh giá xác nhân viên khen thưởng, tuyên dương cho nhân viên đạt kết tốt 2.2.4, Xây dựng ngân sách bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu giấy Tiến hành kế hoạch bán hàng, xây dựng ngân sách bán hàng: * Ngân sách chi phí bán hàng: Chi phí I, Chi phí biến đổi Số Đơn lượng vị Triệu 172,304 Chi phí quảng cáo Chi phí khuyến mại 56 Chi phí chiết khấu 50,304 Chi phí vận chuyển 54 Chi phí đào tạo nhân viên Chí phí thưởng nhân viên II, Chi phí cố định Chi phí thuê địa điểm Chi phí nhân viên 10 588 240 90 đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu Chi tiết pano cho đợt khuyến mại Chi phí đặt hàng khuyến mai:bút bi, ví da, mũ bảo hiểm, hộp quà… % Doanh thu Mỗi tháng đợt nhập hàng, đợt nhập 1,5 đồng Triệu triệu đồng Mở khóa đào tạo nhân viên, gồm: chi phí đồng Triệu cho giáo viên, địa điểm đồng Triệu Mỗi nhân viên vượt kế hoạch thưởng đồng Triệu nhà tầng tháng Mỗi ngoi nhà đồng Triệu 20 triệu đồng/1 tháng Lương nhân 12 nhân viên cho tháng Mỗi 21 Bài thảo luận - Môn quản trị tác nghiệp DNTM bán hàng đồng Chi phí lương nhân 84 viên hành Chi phí lương nhân 15 viên quản lý Chi phí đầu tư trang 36 thiết bị Chi phí nghiên cứu 15 thị trường Chi phí lương tạp vụ bảo vệ Chí phí khác 48 60 Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Nhóm - Lớp K6HQ1C cửa hàng nhân viên, 2,5 triệu đồng /1 nhân viên/1 tháng nhân viên cho khu vực cho tháng quản lý chung cho tháng Gồm: máy tính, 1biển hiệu, giá treo quần áo, gương lớn, điều hòa cho cửa hàng Triệu ( Tính phần khấu hao tháng ) Cho nhân viên nghiên cứu chi phí liên qua: đồng tờ rơi, điện thoại Triệu Mỗi cửa hàng bảo vệ tạp vụ cho đồng tháng Triệu đồng Chi phí điện, nước, internet… cho tháng Tổng chi phí = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi = 172.304.000 + 588.000.000 = 760.304.000 đồng * Ngân sách kết bán hàng TT Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Ý nghĩa Doanh số thực thu DN Giá mua vào hàng hóa bán Phản ánh hiệu Tỷ lệ lãi HĐBH Phản ánh hiệu gộp Lợi nhuận HĐBH Phản ánh hiệu trước thuế Lợi nhuận HĐBH Phản ánh hiệu sau thuế HĐBH Cách tính 6288 x 400.000 VND = 2.515.200.000 VND 6288 x 240.000 + 54.000 = 1.563.120.000 VND 2.515.200.000 -1.563.120.000=952.080.000 VND 952.080.000 / 2.515.200.000 = 37,85 % 952.080.000 - 760.304.000 = 191.776.000 VND 191.776.000( – 0,25) = 143.832.000 VND 22 Bài thảo luận - Mơn quản trị tác nghiệp DNTM Nhóm - Lớp K6HQ1C KẾT LUẬN Việc xây dựng kế hoạch bán hàng quan trọng trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để bán hàng thành công đạt hiệu mang lại doanh thu lợi nhuận cao cho doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch bán hàng cụ thể Chính điều đó, nhà quản trị phải quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp Kế hoạch bán hàng phải dựa sở nghiên cứu thực tế để xây dựng có hiệu Đó yếu tố mang lại thành cơng cho q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 23 ... + Jacket từ 79.000 đồng đến 179.000 đồng + Mũ 40.000 đồng 2.2, Kế hoạch bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực Xuân Thủy - Cầu Giấy 2.2.1, Dự báo bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến khu vực... quý khác Đó phần thưởng cao quý cho DN chủ động tích cực vươn lên dẫn đầu ngành dệt may Việt Nam hội nhập quốc tế 2.1.2, Thương hiệu Viettien - Thương hiệu Viettien với nhóm sản phẩm: + Việt Tiến... phẩm dành cho nam Việt Tến, May 10, May Nhà Bè… vòng tháng tới: 10.826 sản phẩm - Doanh số ngành may: 5.309.150.000 đồng - Năng lực bán hàng may Việt Tiến: 7.846 sản phẩm - Dự báo bán hàng May Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Xay dung ke hoach ban hang cho san pham may viet tien tren khu vuc xuan thuy cau giay , Xay dung ke hoach ban hang cho san pham may viet tien tren khu vuc xuan thuy cau giay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay