Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam

126 9 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:56

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA QUẢ CÁC CÂY GỘI NƢỚC (Anphanamixis polystachya), CỪ (Khaya senegalensis), XOAN (Melia azedarach) THUỘC HỌ XOAN (MELIACEAE) VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Vinh-2018 ii BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HĨA HỌC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA QUẢ CÁC CÂY GỘI NƢỚC (Anphanamixis polystachya), CỪ (Khaya senegalensis), XOAN (Melia azedarach) THUỘC HỌ XOAN (MELIACEAE) VIỆT NAM Chuyên ngành : HOÁ HỮU CƠ Mã số: 9.44.27.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VŨ ĐÌNH HỒNG PGS TS HỒNG VĂN LỰU Vinh-2018 iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Ký tên Vũ Thị Hiền iv LỜI CẢM ƠN Luận án thực phòng thí nghiệm chun đề Hố hữu – Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Viện Hố học-Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, khoa Công nghệ sinh học, khoa Hóa - Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS TS Vũ Đình Hồng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS TS Hoàng Văn Lựu, Trường Đại học Vinh người thầy giao đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất, giúp bước q trình thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Hoa Du, PGS TS Lê Đức Giang, GS TS Trần Đình Thắng, Trường Đại học Vinh, tạo điều kiện thuận lợi, động viên tơi q trình làm luận án Tơi bày tỏ lòng biết ơn GS TS Tian-Shung WuĐại học Quốc gia Cheng-Kung, Đài Loan giúp đánh giá kết TS Đỗ Ngọc Đài, Đại học Kinh tế Nghệ An giúp thu mẫu định danh Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, phòng ban chức năng, thầy cơ, cán phòng Đào tạo Sau đại học, Viện sư phạm tự nhien Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Tài nguyên-Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh, bạn đồng nghiệp, học viên cao học, sinh viên, gia đình người thân động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận án Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Vũ Thị Hiền v MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Họ Xoan (Meliaceae) 1.1.1 Đặc điểm thực vật chung 1.1.2 Thành phần hóa học 1.1.3 Hoạt tính sinh học 1.2 Cây gội nước (Anphanamixis polystachya) 1.2.1 Đặc điểm thực vật 1.2.2 Thành phần hóa học 1.2.3 Hoạt tính sinh học 15 1.3 Cây cừ (Khaya senegalensis) 15 1.3.1 Đặc điểm thực vật 15 1.3.2 Thành phần hóa học 16 1.3.3 Hoạt tính sinh học 25 1.4 Cây xoan (Melia azedarach) 25 1.4.1 Đặc điểm thực vật 25 1.4.2 Thành phần hóa học 26 1.4.3 Hoạt tính sinh học 30 Chƣơng 2: Phƣơng pháp thực nghiệm 32 2.1 Phương pháp nghiên cứu 32 2.1.1 Các phương pháp xử lý mẫu chiết 32 2.1.2 Các phương pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập 32 hợp chất 2.1.3 Phương pháp khảo sát cấu trúc hợp chất 32 vi 2.2 Hóa chất thiết bị 32 2.2.1 Hoá chất 32 2.2.2 Dụng cụ thiết bị 32 2.3 Nghiên cứu hợp chất từ gội nước (Anphanamixis polystachya) 33 2.3.1 Thu mẫu 33 2.3.2 Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc hợp chất phân lập 33 2.3.3 Các liệu vật lý phổ 34 2.3.3.1 Dysobinin (AP-1) 34 2.3.3.2 Chisocheton compound E (AP-2) 35 2.3.3.3 Chisocheton compound G (AP-3) 35 2.3.3.4 6α-acetoxyepoxyazadiradione VI (AP-4) 35 2.3.3.5 β-sitosterol (AP-5) 36 2.3.3.6 -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside (AP-6) 36 2.4 Nghiên cứu hợp chất từ cừ (Khaya senegalensis) 38 2.4.1 Thu mẫu 38 2.4.2 Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc hợp chất phân lập 38 2.4.3 Các liệu vật lý phổ 38 2.4.3.1 Seneganolide (K-S1) 38 2.4.3.2 Khayanone (KS-2) 39 2.4.3.3 Khayanolide B (KS-3) 39 2.4.3.4 6-Acetoxy-methyl angolensate (KS-4) 39 2.4.3.5 (-)-Epicatechin (KS-5) 40 2.4.3.6 Quercitrin (KS-6) 40 2.5 Nghiên cứu hợp chất phân lập từ xoan (Melia azedarach) 43 2.5.1 Thu mẫu 43 2.5.2 Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc hợp chất phân lập 43 2.5.3 Các liệu vật lý phổ 43 2.5.3.1 Chất (MA-1) 43 2.5.3.2 Apigenin (MA-2) 44 2.5.3.3 Acid ursolic (MA-3) 44 2.5.3.4 Rutin (MA-4) 44 2.5.3.5 Scopoletin (MA-5) 44 vii 2.5.3.6 Acid vanillic (MA-6) 44 2.5.3.7 β-sitosterol (MA-7) 44 2.5.3.8 -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside (MA-8) 44 2.6 Phương pháp thử hoạt tính 46 Chƣơng 3: Kết thảo luận 48 3.1 Quả gội nƣớc (Anphanamixis polystachya) 48 3.1.1 Phân lập hợp chất 48 3.1.2 Xác định cấu trúc 48 3.1.2.1 Hợp chất AP-1 48 3.1.2.2 Hợp chất AP-2 59 3.1.2.3 Hợp chất AP-3 60 3.1.2.4 Hợp chất AP-4 62 3.1.2.5 Hợp chất AP-5 64 3.1.2.6 Hợp chất AP-6 66 3.2 Quả cừ (Khaya senegalensis) 68 3.2.1 Phân lập số hợp chất 68 3.2.2 Xác định cấu trúc 68 3.2.2.1 Hợp chất KS-1 68 3.2.2.2 Hợp chất KS-2 71 3.2.2.3 Hợp chất KS-3 72 3.2.2.4 Hợp chất KS-4 74 3.2.2.5 Hợp chất KS-5 76 3.2.2.6 Hợp chất KS-6 77 3.3 Quả xoan (Melia azedarach) 79 3.3.1 Phân lập số hợp chất 79 3.3.2 Xác định cấu trúc 79 3.3.2.1 Hợp chất MA1 79 3.3.2.2 Hợp chất MA2 90 3.3.2.3 Hợp chất MA3 91 3.3.2.4 Hợp chất MA4 94 3.3.2.5 Hợp chất MA5 95 3.3.2.6 Hợp chất MA6 96 viii 3.3.2.7 Hợp chất MA7 97 3.3.2.8 Hợp chất MA8 97 3.3.3 Thử hoạt tính sinh học 97 Kết luận 104 Danh mục cơng trình liên quan đến luận án 105 Tài liệu tham khảo 106 Phụ lục 116 ix DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1 Các hợp chất tách từ gội nước Trang 48 Bảng 3.2: Số liệu phổ NMR hợp chất AP-1 49 Bảng 3.3: Số liệu phổ NMR hợp chất AP-2 59 Bảng 3.4: Số liệu phổ H-NMR chất AP-3 61 Bảng 3.5: Số liệu phổ H-NMR chất AP-4 Bảng 3.6: Số liệu phổ NMR chất AP-5 63 Bảng 3.7: Số liệu phổ NMR hợp chất AP-6 66 Bảng 3.8: Các hợp chất tách từ cừ (Khaya senegalensis) 68 Bảng 3.9: Số liệu phổ 13 C-NMR, DEPT hợp chất KS-1 65 69 Bảng 3.10: Số liệu phổ hợp chất SK-2 71 Bảng 3.11: Dữ liệu phổ NMR hợp chất KS-3 73 Bảng 3.12: Dữ liệu phổ NMR hợp chất KS-4 74 Bảng 3.13: Dữ liệu phổ NMR hợp chất KS-5 76 Bảng 3.14: Dữ liệu phổ NMR hợp chất KS-6 78 Bảng 3.15: Các hợp chất tách từ xoan (Melia azedarach) 79 80 90 92 94 95 96 Bảng 3.16: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-1 Bảng 3.17: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-2 Bảng 3.18: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-3 Bảng 3.19: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-5 Bảng 3.20: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-6 Bảng 3.21: Số liệu phổ H-NMR hợp chất MA-7 Bảng 3.22: Hiệu kháng nấm chất sau ngày nuôi cấy 99 x DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1.1 Sinh tổng hợp phân loại hợp chất limonoid Hình 1.2 Cây gội nước (Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker) Hình 1.3 Cây cừ (Khaya senegalensis A.Juss.) 16 Hình 1.4 Cây xoan (Melia azedarach L.) 25 Hình 3.1: Phổ khối lượng HR- ESI-MS hợp chất AP-1 51 51 52 Hình 3.2: Phổ H-NMR hợp chất AP-1 Hình 3.3: Phổ H-NMR hợp chất AP-1 Hình 3.4: Phổ 13 52 Hình 3.5: Phổ 13 53 Hình 3.6: Phổ C-NMR hợp chất AP-1 Hình 3.7: Phổ DEPT hợp chất AP-1 13 53 Hình 3.8: Phổ DEPT hợp chất AP-1 54 Hình 3.9: Phổ HMBC hợp chất AP-1 55 Hình 3.10: Phổ HMBC hợp chất AP-1 55 Hình 3.11: Phổ HMBC hợp chất AP-1 56 Hình 3.12: Phổ HMBC hợp chất AP-1 56 Hình 3.13: Phổ HSBC hợp chất AP-1 57 Hình 3.14: Phổ HSQC hợp chất AP-1 57 Hình 3.15: Phổ COSY hợp chất AP-1 57 Hình 3.16: Phổ COSY hợp chất AP-1 58 Hình 3.17: Phổ khối lượng ESI-MS MA-1 82 Hình 3.18: Phổ khối lượng HR- ESI-MS hợp chất MA-1 83 C-NMR hợp chất MA1 C-NMR hợp chất AP-1 54 83 84 84 Hình 3.19: Phổ H-NMR hợp chất MA-1 Hình 3.20: Phổ H-NMR hợp chất MA-1 Hình 3.21: Phổ H-NMR hợp chất MA-1 Hình 3.22: Phổ 13 85 Hình 3.23: Phổ 13 85 Hình 3.24: Phổ 13 86 C-NMR hợp chất MA1 C-NMR hợp chất MA-1 C-NMR hợp chất MA-1 100 ngày ni cấy F oxysporum có phổ gây bệnh héo Fusarium nhiều đối tượng trồng như: cà chua, họ bầu bí, chuối,… Vì vậy, phân đoạn chứa hàm lượng KS3 lớn có tiềm sử dụng làm hoạt chất ức chế nấm gây bệnh trồng, cần tiếp tục thử nghiệm với loại nấm khác Ngồi ra, chúng tơi tiếp tục tiến hành thử hoạt tính chất lại CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP ĐƢỢC TỪ QUẢ GỘI NƢỚC (Anphanamixis polystachya) 23 O 22 O O 20 12 13 16 10 17 13 15 O 14 O OAc 10 OH 20 11 21 12 17 11 23 22 21 16 14 15 OAc OAc OAc (AP-1) Dysobinin (AP-2) Chisocheton compound G O O 23 22 12 11 21 12 18 19 16 10 OAc 14 18 1911 20 HO 10 (AP-5) β-Sitosterol 14 15 OAc OAc 28 21 18 25 HOH2C 4' HO HO 6' 5' 3' O 2' OH O 10 17 25 26 16 27 24 23 13 29 22 20 12 19 11 26 16 15 (AP-5) 6α -Acetoxyepoxyazadiradione VI 24 17 O 27 23 13 29 22 12 10 25 26 (AP-3) Chisocheton compound E 21 O O 14 OAc 17 16 24 13 15 28 20 11 17 13 O 21 20 O 22 23 14 15 1' (AP-6) -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 101 CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP ĐƢỢC TỪ QUẢ CỪ (Khaya senegalensis) (KS-1) Seneganolide (KS-3) Khayanolide B (KS-5) (-)-Epicatechin (KS-2) Khayanone (KS-4) 6-Acetoxy-methyl angolensate (KS-6) Quercitrin 102 CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP ĐƢỢC TỪ QUẢ XOAN (Melia azedarach) (MA-1) 3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1α-hydroxytrichilinin (MA-2) Apigenin (MA-3) Quercetin 3-O-[-L-rhamnopyranosyl-(1→6)] --D-glucopyranoside) (MA-4) Scopoletin (MA-7) β-Sitosterol (MA-6) Vanillin (MA-5) Taraxerol (MA-6) -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 103 KẾT LUẬN Nghiên cứu thành phần hố học hoạt tính sinh học gội nước (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam, thu số kết sau: Từ dịch chiết gội nước (Anphanamixis polystachya) phân lập xác định cấu trúc hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: dysobinin (AP1), chisocheton compound G (AP2), chisocheton compound E (AP3) 6α - acetoxyepoxyazadiradione VI (AP4); - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Các hợp chất (AP1, AP2, AP3, AP4) lần phân lập từ Từ dịch chiết cừ (Khaya senegalensis) phân lập hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: seneganolide, khayanone, khayanolide B, 6-acetoxymethyl angolensate; - 02 hợp chất flavonoid: (-)-epicatechin quercitrin Từ dịch chiết xoan (Melia azedarach) phân lập hợp chất: - 01 hợp chất limonoid mới: 3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1α- hydroxytrichilinin gọi tên trichilinin F - 02 hợp chất flavonoid: apigenin quercetin 3-O-[-L-rhamnopyranosyl(1→6)]--D-glucopyranoside) - 01 hợp chất triterpenoid: taraxerol; - 02 hợp chất phenolic: scopoletin acid vanillic; - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Đánh giá hoạt tính kháng nấm hợp chất phân lập: AP2, AP3, KS2, KS3, KS4 với Fusarium oxysporum Kết cho thấy KS3 có hoạt tính kháng nấm mạnh với hiệu ức chế 80% nồng độ 500ppm không suy giảm sau ngày nuôi cấy 104 DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Hiền, Trần Thị Ngọc Hân, Phạm Thị Hằng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất tertranortriterpenoid từ gội nước (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae) Vũ Quang-Hà Tĩnh, Tạp chí Hố học, 51(6ABC) 68-71 Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Đình Thắng (2014), Các hợp chất limonoid từ gội nước (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae), Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 52(5A) 49-54 Vu Thi Hien, Vu Dinh Hoang (2016), Chemical constituents of fruits of Khaya senegalensis A Juss growing in Vietnam, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(6) 781-785 Vũ Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Văn Lựu, Vũ Đình Hồng (2018), Phân lập xác định cấu trúc từ số hợp chất từ xoan Melia azedarach Việt Nam, Tạp chí khoa học trường đại học kỹ thuật, (đã nhận đăng) Vũ Dinh Hoang, Vu Thi Hien, Nguyen Ngoc Tuan, Ping-Chung Kuo, TianShung Wu, Tran Dinh Thang (2018), Chemical constituents of fruits of Melia azedarach growing in Vietnam, Nat Prod Res (submitted) 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Huy Bích, Nguyễn Tập, Phạm Văn Hiển, Trần Toàn, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Kim Mãn, Nguyễn Thượng Dong, Đoàn Thị Nhu, Phạm Duy Mai, Đỗ Trung Đàm, Bùi Xuân Chương, Đặng Quang Chung (2004), Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam – Tập II, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đỗ Tất Lợi (1999) Cây thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học Phạm Hoàng Hộ (1992) Cây cỏ Việt Nam Nhà xuất trẻ, TP HCM, tr.766792 Trần Đình Đại (1998) Khái quát thực vật Việt Nam Hội thảo Việt- Đức hoá học hợp chất thiên nhiên, Hà Nội, tr.10-27 Võ Văn Chi (1999) Từ điển thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học, TP HCM Tiếng Anh Abalaka M.E., Adeyemo S.O., Daniyan S.Y (2011), Evaluation of the antimicrobial potentials of leaf extracts of Khaya senegalensis, J Pharmaceut Res Opini., 1(2) 48 – 51 Abdelgaleil S A M., Okamura H., Iwagawa T., Sato A., Miyahara I., Doe M., Nakatani M (2001), Khayanolides, rearranged phragmalin limonoid antifeedants from Khaya senegalensis, Tetrahedron, 57, 119-126 Adakole J A., Balogun J B (2011) Acute ecotoxicity of aqueous and ethanolic extract of leaves of Khaya senegalensis on chironomid larvae Braz J Aquat Sci Technol 15(2), 41-45 Adesida G A., Adesogan E K., D A Okorie and D A H Taylor (1971) The limonoid chemistry of the genus Khaya (Meliaceae), Phytochem 10, 18451853 10 Akihisa T., Nishimoto Y., Ogihara E., Matsumoto M., Zhang J., Abe M (2017), Nitric oxide production-inhibitory activity of limonoids from Azadirachta indica and Melia azedarach Chem Biodivers 14(6) 11 Apurba S A., Atiqul H.P., Abu T.M.j., Ferdous A., Shakhawat H.B., 106 (2013), Phytochemical analysis and bioactivies of Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker leaves from Bangladesh, J.Bio.Sci., 13(5), 393-399 12 Atawodi S E., Atawodi J C., Pala Y., Idakwo P (2009), Assessment of the polyphenol profile and antioxidant properties of leaves, stem and root barks of Khaya senegalensis (Desv.) A Juss, Elect J Biol., 5(4), 80-84 13 AyoR G., AuduO T., and Amupitan J O (2007) Physico-chemical characterization and cytotoxicity studies of seed extracts of Khaya senegalensis (Desr.) A Juss African J Biotechnol., (7) 894-896 14 Bhatt S.K., Saxena V.K., Nigam S.S (1981), A new saponin from seeds of Amoora rohituka, Phytochem., 20, 1749-1750 (1981) 15 Cai J.Y., Chen D.Z., Luo S.H., Kong N.C., Zhang Y., Di Y.T., Zhang Q., Hua J., Jing S.X., Li S.L., Li S.H., Hao X.J., He H.P (2014), Limonoids from Aphanamixis polystachya and their antifeedant activity J Nat Prod 77(3) 472-482 16 Cai JY, Zhang Y, Luo SH, Chen DZ, Tang GH, Yuan CM, Di YT, Li SH, Hao XJ, He HP (2012), Aphanamixoid A, a potent defensive limonoid, with a new carbon skeleton from Aphanamixis polystachya, Org Lett., 14(10) 2524-2527 17 Camero C.M., Vassallo A., De L M., Temraz A., De T N, Braca A (2018), Limonoids from Aphanamixis polystachya leaves and their interaction with Hsp90, Planta Med 84(12-13) 964-970 18 Carpinella, M C.; Defago, M T.; Valladares, G.; Palacios, S M (2003), Antifeedant and insecticide properties of a limonoid from M azedarach (Meliaceae) with potential use for pest management, J Agric Food Chem., 51, 369-374 19 Chatterjee A., Kundu A B., Chandrasekharan S., Chakraborty T., (1970), Extractives of Aphanamixis polystachya Wall structures and stereochemistry of aphanamixin an aphanamixinin, Tetrahedron, 26, 1859-1867 20 Chowdhury R., Hasan C M., Rashid M A., (2003), Guaiane sesquiterpenes from Amoora rohituka, Phytochem., 20, 1213-1216 21 Chowdhury R., Hasan C.M, Rashid M.A., (2003), Antimicrobial activity of 107 Toona ciliata and Amoora rohituka, Fitoterapia, 74(1-2), 155–158 22 Chowdhury R., Rashid R B., (2003), Effect of the crude extracts of Amoora rohituka stem bark on gastrointestinal transit in mice, India J Pharm., 35(5), 304–307 23 Connolly J D., Labbe C., Rycroft D S., Taylor D A H., (1976), Structure of dregeanin and rohitukin, limonoids from the subfamily Melioideae of the family Meliaceae An unusually high absorption frequency for a six-membered lacton ring, J Chem Soc Perkin Trans I, 909-910 24 Connolly J D., Labbe C., Rycroft D S., Taylor D A H., (1979), Tetra nortriterpenoids and related compounds 22 New apo tirucallol derivatives and tetra nortriterpenoids from the wood and seeds of Chisocheton paniculatus (Meliaceae), J Chem Soc Perkin Trans I, 12, 2959-2964 25 Daulatabad C.D., Jamkhandi S.A.M., (1997), A keto fatty acid from Amoora rohituka seed oil, Phytochemistry, 46, 155-156 26 Dulcie A.B., David A H T (1978), Limonoids extractives from Aphanamixis polystachya, Phytochem., 17, 1995-1999 27 Gole M K., Dasgupta S., (2000), Role of plant metabolites in toxic liver injury, Asia Pacific J Clin Nutr., 11(1), 48-50 28 Govindachari T R., Suresh G., Banumathy B., Masilamani S., Geetha G., and Kumari G N K (1999) Antifungal activity of some B,D-seco limonoids from two Meliaceous plants, J Chem Ecol., 25, 29 Govindachari T.R.and Kljmari G.N.K (1998), Tetranortriterpenoids from Khaya senegalensis, Phytochem., 47(7) 1423-1425 30 Harmon A D., Weiss U., Silverton J V., (1979), The structure of rohitukine, the main alkaloid of Amoora rohituka (syn Aphanamixis polystachya) (Meliaceae), Tetrahedron Lett., 8, 721-724 31 Ibahim A N (2011), Phytochemical studies and the bioactives of three Meliaceae species.PhD thesis, University of Malaya 32 Jagetia G.C., Venkatesha V.A.K (2005), Enhancement of radiation effect by Aphanamxis polystachya in mice transphanted with ehrlich ascites carcinoma, Bio Pharm Bull., 28(1), 69-77 33 Jain S A., Srivastava S K., (1985), 8-C-metyl-quercetin-3-O-β- 108 Dylopyranoside, a new flavones glycoside from the roots of Amoora rohituka, J Nat Prod., 48, 299-301 34 Jun H., Wei M., Ning L., and Wang K J (2017), Antioxidant and Antiinflammatory flavonoids from the flowers of Chuju, a medical cultivar of Chrysanthemum morifolim Ramat, J Mex Chem Soc., 2017, 61(4), 282-289 35 Kim, M.; Kim, S K.; Park, B N.; Lee, K H.; Min, G H.; Seoh, J Y.; Park, C G.; Hwang, E.S.; Cha, C Y.; Kook, Y H (1999), Antiviral effects of 28deacetylsendanin on herpes simplex virus-1 replication, Antiviral Res., 43, 103-112 36 Kundu A.B., Ray S., Chattterjee A., (1985), Aphananin a triterpene from Aphanamixis polystachya, Phytochem., 24, 2123-2125 37 Kuo H Y., Yeh M H (1997), Chemical constituents of hearwood of Bauhinia purpurea, J C 38 Lallemand J Y and Duteil M (1977), 13 C NMR spectra of quercetin and rutin, Magn Resonan Chem., 9(3) 179-180 39 Lavie D., Levy E C., Zelnik R., (1972), The constituents of Carapa guianensis Aubl and their biogenetic relationship, Bioorg Chem., 2,59-64 40 Lavie D., Levy E C., Jai M K., (1971), Limonoids of biogenetic interest from Melia azadirachta L Terrahedron, 27, 3927-3939 41 Lee B.G., Kim S.H., Zee O.P., Lee K.R., Lee H.Y., Hana J.W., Lee W.H (2000), Suppression of inducible nitric oxide synthase expression in RAW 264.7macrophages by two β-carboline alkaloids extracted from Melia azedarach, Eur J Pharmacol 406, 301-309 42 Ley S V., Denholm A A Wood (1993), The chemistry of azadirachtin, Nat Prod Rep., 10, 109-157 43 Li Y., Lu Q., Luo J., Wang J., Wang X., Zhu M., Kong L (2015), Limonoids from the stem bark of Khaya senegalensis, Chem Pharm Bull 63(4) 305310 44 Lin C.J., Lo I.W., Lin Y.C., Chen S.Y., Chien C.T., Kuo Y.H., Hwang T.L., Liou S.S., Shen Y.C (2016), Tetranortriterpenes and limonoids from the roots of Aphanamixis polystachya, Molecules, 2, 21(9) 45 Lis R V O, M Fatima Das G F D , Edson R F., Paulo C Vieira, Joo, B 109 Fernandes, Antra J M., Antonio L P and Evaldo F V (1996), Limonoids from leaves of Khaya senegalensis Phytochem 44(6) 1157-1161 46 Lis R V O., M Fatima D G F D S., Edson R F., Paulo C V., J., B F., Antra J Marsaioli, Antonio L P and Evaldo F V (1996) Rearranged limonoids from Khaya senegalensis Phytochem 42(3) 831-837 47 Liu H B.; Zhang C R.; Dong S H.; Dong L.; Wu Y.; Yue J M (2011), Limonoids and triterpenoids from the seeds of M azedarach, Chem Pharm Bull., 59, 1003-1007 48 Nakatani, M.; Shimokoro, M.; Zhou, J B.; Okamura, H.; Iwagawa, T.; Tadera, K.; Nakayama, N.; Naoki, H (1999), Limonoids from Melia toosendan, Phytochem., 52, 709-714 49 Michel K T., Dieudonne N., Pierre T., Olov S., and Joseph D C (2006) 3,7dideacetyl-6α-hydroxykhivorin, a new limonoid from Khaya senegalensis (Meliaceae) Bull Chem Soc Ethiop 20(1) 69-73 50 Mofiz U., Khan N M and Sagar H Md., Scopoletin and β-sitosterolglucoside from roots of Ipomoea digitata, J Pharcog Phytochem 2015, (2) 5-7 51 Munehiro N., Samir A M A., Hiroaki O., Tetsuo I., Atsuko S and Matsumi D (2000), Khayanolides A and B, new rearranged phragmalin limonoid antifeedants from Khaya senegalensis, Tetrahed Lett., 41, 6473-6477 52 Munehiro N., Samir A M A., Junichi K., Hiroaki O., Tetsuo I., and Matsumi D (2001), Antifeedant rings B and D opened limonoids from Khaya senegalensis J Nat Prod., 64(10) 1261-1265 53 Munehiro N., Samir A M A., Shihata M I K., Ken T., Hiroaki O., Tetsuo I., and Matsumi D (2002) Three new modified limonoids from Khaya senegalensis J Nat Prod 65, 1219-1221 54 Nakatani M., Abdelgaleil S A M., Okamura H., Iwagawa T., Doe M (2000), Seneganolide, a novel antifeeding mexicanolide from Khaya senegalensis, Chem Lett., 8, 876-877 55 Nakatani M., Abdelgaleil S A., Kurawaki J (2001), Antifeedant rings β and α opened limonoids from Khaya senegalensis, J Nat Prod., 64(10), 1261-1265 56 Nakatani M.; Huang, R C.; Okamura, H.; Iwagawa, T.; Tadera, K.; Naoki, H 110 (1995), Three new antifeeding meliacarpinins from Chinese M azedarach Linn., Tetrahedron, 51, 11731-11736 57 Ntalli N G.; Cottiglia, F.; Bueno, C A.; Alche, L E.; Leonti, M.; Vargiu, S.; Bifulco, E.; Menkissoglu-Spiroudi, U.; Caboni, P Cytotoxic tirucallane triterpenoids from M azedarach fruits, Molecules, 2010, 15, 5866-6877 58 Ochi M.; Kotsuki, H.; Ishida, H.; Tokoroyama, T Limonoids from M azedarach Linn var japonica Makino II The natural hydroxyl precursor of sendanin, Chem Lett., 1978, 99-102 59 Orwa C., Mutua A., Kindt R., Jamnadass R., Anthony S Agroforestry Database 4.0, World Agroforestry Centre, 2009 60 Philip J G., Lloyd B J., Murray B I., Towers G H N., Two limonoids from Chzsocheton microcarpus, Phytochem., 36(5) 1245-1248 (1994) 61 Rabi T., Gupta RC., Antitumor and cytotoxic investigation of Amoora rohituka, Int J Pharmacogn., 1995;33(4):359–361 62 Rasheduzzaman C., Choudhury M.H., Mohammad A.R., Antimicrobial activity of Toona ciliata and Amoora rohituka, Fitoterapia., 74, 155-158 (2003) 63 Rasool N., Khan A Q., and Malik A (1989), A taraxerane type triterpene from Euphorbia tirucalli, Phytochem., 28, 1193-1195 64 Rembold H., Puhlmann I (1993), Phytochemistry and biological activity of metabolites from tropical Meliaceae Recent Adv Phytochem., 27, 153-165 65 Roy A., Saraf S (2006), Limonoids: overview of significant bioactive triterpenes distributed in plants kingdom, Biol Pharm Bull., 29(2)191-201 66 Sadhu S.K., Phattanawasin P., Choudhuri M.S.K., Ohtsuki T., Ishibashi M., (2006), A new lignin from Aphanamixis polystachya, J Nat Med., 60, 258260 67 Sadhu S.K., Phattanawasin P., Choudhuri M.S.K., Ohtsuki T., Ishibashi M (2006), A new lignin from Aphanamixis polystachya., J Nat Med., 60, 258260 68 Sale, M., De, N., Doughari, J H., and Pukuma, M S (2008) In vitro assessment of antibacterial activity of bark extracts of Khaya senegalensis African J Biotechnol., (19) 3443-3446 111 69 Sami A K., Gerda M F., Arsalan K., Thor G T., Carl E O and Christensen S B (1998), Limonoids from Khaya senegalensis Phytochem 49 (6) 17691772 70 Samir A M Abdelgaleil H O., Tetsuo I., Atsuko S., Ikuko M., Matsumi D and Munehiro N (2000) Khayanolides, rearranged phragmalin limonoid antifeedants from Khaya senegalensis Tetrahedron, 57, 119-126 71 Samir A.M A., Tetsuo I., Matsumi D., Munehiro N (2004) Antifungal limonoids from the fruits of Khaya senegalensis Fitoterapia 75, 566–572 72 Samir K S., Panadda P., M Shahabuddin K C., Takashi O., Masami I.(2006), A new lignan from Aphanamixis polystachya, J.Nat.Med, 60, 258-260 73 Sang W C., Ki H K., Il K L., Sang U C., Shi Y R., and Kang R L., (2009), Phytochemical constituents of Bistorta manshuriensis, Nat Prod Sci 15(4) 234-240 74 Sankhadip B., Sushomasri M., Pranabesh C (2013), Quercitrin from Ixora coccinea leaves and its anti-oxidant activity, J Pharma Sci Tech., 2, 72-74 75 SinghS., Garg H.S., Khanna N.M (1976), Dysobinin, a new tetranortriterpene from Dysoxylum binectariferum, Phytochem., 15(12) 2001-2002 76 Srivastava S K., Srivastava S D., Srivastava S., (2003), New biologically active limonoids and flavonoids from Aphanamixis polystachyaIndia J Chem., 42B (12), 3155 77 Srivastava S.K., Agnihotri V.K (1985), New glycosides from the stem bark of Aphanamixis polystachya, India Curr Sci., 54, 38-40 78 Srivastava S.K., Agnihotri V.K., (1984), Chemical investigation of the stem bark of Aphanamixis polystachya, Curr Sci., 53(24), 1288-1289 79 Srivastava S.K., Srivastava S.D., Srivastava S (2003), New biologically active limonoids and flavonoids from Aphanamixis polystachya, India J Chem., 42B(12), 3155 (2003) 80 Su Z S., Yang S P., Zhang S., Dong L., Yue J M (2011), Meliarachins A-K: eleven limonoids from the twigs and leaves of M azedarach, Helv Chim Acta., 94, 1515-1526 81 Talukder F.A., Howse P.E (1995), Evaluation of Aphanamixis polystachya 112 as a source of repellents, antifeedants, toxicants and protectants in storage against Tribolium castaneum (Herbst), J Stored Prod Res., 31, 55-61 82 Tan Q.G., LuoX.D (2011), Meliaceous limonoids: chemistry and biological activities, Chem Rev.,111, 7437-7522 83 Taylor D A H Progress in the Chemistry of Organic Natural Products; Springer: New York (1984) 84 Thangaiyan R., Wang L., Sipra B (2007), Novel triterpenoid 25-hydroxy-3oxoolean-12-en-28-oic acid induces growth arrest and apoptosis in breast cancer cells, Breast.Cancer Res Treat., 101, 27-36 85 Tian X., Li H., An F., Li R., Zhou M., Yang M., Kong L., Luo J (2017), New Structurally diverse limonoids from the seeds of Khaya senegalensis, Planta Med 83(3-04) 341-350 86 Vishnukanta R (2008), M azedarach: A phytopharmacological review, Pharmacog Rev., 2, 173-179 87 Wang J S., Zhang Y., Wang X B., Kong L Y (2012), Aphanalides A-H, ring A-seco limonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya, Tetrahedron, 68, 3963-3971 88 Wu H F., Zhang X P., Wang Y., Zhang J Y., Ma G X., Tian Y., Wu L Zh., Chen S.L., Yang J.S., Xu X.D., (2013) Four new diterpenes from Aphanamixis polystachya, Fitoterpia, 90, 126-131 89 Wu S B.; Bao, Q Y.; Wang, W X.; Zhao, Y.; Xia, G.; Zhao, Z.; Zeng, H.; Hu, J F (2011), Cytotoxic triterpenoids and steroids from the bark of M azedarach, Planta Med., 7, 922-928 90 Xiao M A., Stephanie J M., Feng C., Youssouf K., Boubacar T., and Michael J W (2006) Chemopreventive effects of Khaya senegalensis bark extract on human colorectal cancer Anticancer Res 26, 2397-2406 91 Xu S., Shang M Y., Liu G X., Xu F., Wang X., Shou C C., Cai S Q (2013), Chemical constituents from the rhizomes of Smilax glabra and their antimicrobial activity, Molecules, 18, 5265-5287 92 Yang S.P., Chen H.D., Liao S.G., Xie B.J., Miao Z.H., Yue J.M.(2011), Aphanamolide A, a new limonoid from Aphanamixis polystachya Org Lett 13(1) 150-153 113 93 Yuan C T., Zhang Y., Tang G H., Li S L., Di T Y, Hou L., Cai J Y, Hua H.M., He P.H., and Hao X J (2012) Senegalensions A-C, three limonoids from Khaya senegalensis Chem Asian J 7, 2024-2027 94 Yuan C T., Zhang Y., Tang G H., Li S L., Di T Y, Hou L., Cai J Y, Hua H.M., He P.H., and Hao X J (2013) Khayseneganins A-H, Limonoids from Khaya senegalensis J Nat Prod 76, 327-333 95 Yuan T., Zhang C.R., Yang S.P., and Yue J.M (2010) Limonoids and triterpenoids from Khaya senegalensis J Nat Prod 73, 669-674 96 Zang Y., Wang J S., Wang X B., Gu Y C., Kong L Y (2013), Polystanins AD, four new protolimonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya, Chem Pharm Bull., 61(1), 75-81 97 Zang Y., Wang J S., Wang X B., Wei D D., Luo J G., Luo J., Yang M H., Kong L Y., (2011), Aphapolynins A and B, two new limonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya, Tetra Lett., 52, 2590-2593 98 Zang Y , Wang J.S., Wang X.B., Gu Y.C., Wei D.D., Guo C., Yang M.H., Kong L.Y., (2013), Limonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya (Meliaceae) and their biological activities, J Agric Food Chem., 61(9)217182 99 Zhang H., Chen F., Wang X., Wu D., Chen Q., (2007), Spectral assignments and reference, Magn Reson Chem., 45, 189-192 100 Zhang H., Gu S H., Luo X D., Ma Y B., Wu D G (2002), A New Limonoid from the seed of Aphanamixis polystachya, Chin Chem Let., 13(4), 341-342 (2002) 101 Zhang H., Oluwatoyin A O., Wang X N., Yue J.M (2008), Limonoids from the stem bark of Khaya grandifoliola Phytochem., 69, 271–275 102 Zhang H.P., Don V D., Xi W., Chen F., Xiao M A., Michael J W (2007) 6S,8  -Dihydroxy-14,15-dihydrocarapin (Khayanone) from the stem bark of Khaya senegalensis (Meliaceae): Isolation and its crystal structure J Chem Crystallogr 37, 463-467 103 Zhang H.P., Wang X., Chen F., Xiao M A and Michael J W (2007) Anticancer activity of limonoid from Khaya senegalensis, Phytother Res 21, 731-734 114 104 Zhang X., Tan Y., Li Y., Jin L., Wei N., Wu H., Ma G., Zheng Q., Tian Y., Yang J., Zhang J., Xu X (2014), Aphanamixins A-F, acyclic diterpenoids from the stem bark of Aphanamixis polystachya Chem Pharm Bull 62(5) 494498 105 Zhang Y., Wang J.S., Wang X.B., Gu Y.C., Kong L.Y (2013), Polystanins AD, four new protolimonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya Chem Pharm Bull., 61(1) 75-81 106 Zhang Y., Wang J.S., Wang X.B., Gu Y.C., Wei D.D., Guo C., Yang M.H., Kong L.Y (2013), Limonoids from the fruits of Aphanamixis polystachya (Meliaceae) and their biological activities J Agric Food Chem., 61(9) 217182 107 Zhao L., Huo C.H., Shen L.R., Yang Y., Zhang Q., Shi Q.W (2010), Chemical constituents of plants from the genus Melia Chem Biodivers 7(4) 839-859 108 Zhou H.; Hamazaki A.; Fontana J D., Takahashi H., Esumi T., Wandscheer C B., Tsujimoto H., Fukuyama Y (2004), New ring C-seco limonoids from Brazilian M azedarach and their cytotoxic activity, J Nat Prod., 67, 15441547 109 Zhou M.M., Zhang W.Y., Li R.J., Guo C., Wei S.S., Tian X.M., Luo J., Kong L.Y (2018), Anti-inflammatory activity of Khayandirobilide A from Khaya senegalensis via NF-κB, AP-1 and p38 MAPK/Nrf2/HO-1 signaling pathways in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 and BV-2 cells Phytomedicine 42, 152-163 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA QUẢ CÁC CÂY GỘI NƢỚC (Anphanamixis polystachya), XÀ CỪ (Khaya senegalensis), VÀ XOAN (Melia. .. nước ta Vì lý chọn đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), xà cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) thuộc họ Xoan (Meliaceae) Việt. .. án Nghiên cứu thành phần hố học hoạt tính sinh học gội nước (Anphanamixis polystachya), xà cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam, thu số kết sau: Từ dịch chiết quả gội nước (Anphanamixis
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam , Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay