Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia

254 16 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LA QUẢN XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LA QUẢN XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngành: Quản giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ MAI LAN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn nêu luận án trung thực Các kết luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị La MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu văn hóa nhà trường trường đại học, học viện 1.2 Các cơng trình nghiên cứu xây dựng văn hóa nhà trường văn hố nhà trường trường đại học, học viện 14 1.3 Các cơng trình nghiên cứu quản xây dựng văn hóa nhà trường trường đại học, học viện 18 1.4 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu vấn đề đặt luận án 21 Chƣơng 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN 25 2.1 Lí luận văn hoá nhà trường 25 2.2 Lí luận xây dựng văn hoá nhà trường học viện 42 2.3 luận quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện 52 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hoá nhà trường học viện61 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 70 3.1 Địa bàn nghiên cứu khách thể nghiên cứu thực trạng 70 3.2 Tổ chức phương pháp nghiên cứu thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 74 3.3.Thực trạng biểu văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 78 3.4 Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 88 3.5 Thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 92 3.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hố Học viện Hành Quốc gia 104 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA .119 4.1 Một số định hướng nguyên tắc xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 119 4.2 Các giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 125 4.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 138 4.4 Thử nghiệm giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia 142 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị vật chất văn hóa nhà trường 78 Bảng 3.2: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên mức độ phù hợp giá trị tinh thần văn hóa nhà trường 80 Bảng 3.3: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hoá vật chất Học viện Hành Quốc gia 89 Bảng 3.4: Đánh giá cán giảng viên học viên, sinh viên thực trạng xây dựng giá trị văn hoá tinh thần Học viện 91 Bảng 3.5: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 93 Bảng 3.6: Đánh giá cán bộ, giảng viên tổ chức, triển khai xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 95 Bảng 3.7: Đánh giá cán bộ, giảng viên đạo xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 97 Bảng 3.8: Đánh giá cán bộ, giảng viên công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thực văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 100 Bảng 3.9: Đánh giá cán bộ, giảng viên yếu tố ảnh hưởng đến quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia 109 Bảng 4.1: Mức độ cần thiết giải pháp (%) 140 Bảng 4.2: Mức độ khả thi giải pháp (%) 141 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mức độ thực „„Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” Khoa Văn Cơng nghệ hành (trước thử nghiệm) 144 Biểu đồ 4.2: Mức độ thực hiện“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” KhoaVăn Cơng nghệ hành (sau thử nghiệm) 145 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đề tài luận án nghiên cứu xuất phát từ sau: Một là, xuất phát từ vai trò văn hoá nhà trường quản xây dựng văn hoá nhà trường việc phát triển bền vững nhà trường đại học Văn hoá nhà trường tác động tới mặt hoạt động nhà trường nói chung trường đại học nói riêng Trong bối cảnh nay, việc quản xây dựng văn hoá nhà trường có vai trò quan trọng văn hố nhà trường tích cực, lành mạnh giúp cho việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường hiệu quả, bền vững Tham gia vào xây dựng văn hoá nhà trường trách nhiệm tất thành viên nhà trường, có vai trò quan trọng người lãnh đạo, quản lý, họ chủ thể định hình phát triển văn hố nhà trường từ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu nhà trường đến lập kế hoạch tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra, đánh giá q trình xây dựng văn hố nhà trường giúp cho việc quản nhà trường thuận lợi, hiệu Hai là, xuất phát từ quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hoá nhà trường mục tiêu giáo dục, đào tạo đại học Việt Nam giai đoạn Hội nghị Trung ương khóa XI Nghị số 33-NQ/TW xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước rõ ngành giáo dục cần phải giáo dục văn hoá tạo người vừa có đức vừa có tài để phục vụ đất nước Luật Giáo dục đại học 2012 định hướng mục tiêu đào tạo, giáo dục đại học Việt Nam giáo dục, đào tạo người phát triển toàn diện, người thời kỳ phát triển khoa học công nghệ nhằm phục vụ cho phát triển bền vững đất nước Ba và là, xuất phát từ vị trí, vai trò Học viện Hành Quốc gia cải cách hành Việt Nam Học viện Hành Quốc gia đơn vị nghiệp công lập hạng đặc biệt nằm hệ thống trường đại học, học viện có chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quản nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cải cách hành Trong 60 xây dựng phát triển, Học viện Hành Quốc gia khơng ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực tốt nhiệm vụ giao Học viện đầu tầu, động lực thúc đẩy phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho khu vực công Theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 20162025 định hướng xây dựng Học viện Hành Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản ngang tầm khu vực Đây sứ mệnh lớn lao Học viện, muốn sứ mệnh thực hố, Lãnh đạo Học viện cần xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu có giải pháp phát triển Học viện nói chung; quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện nói riêng để khẳng định vai trò, vị trí hệ thống trường đại học học viện công cải cách hành nhà nước nước ta Nghiên cứu văn hố nhà trường nói chung trường đại học, học viện nói riêng có số cơng trình nghiên cứu ngồi nước quan tâm chiều cạnh khác Tuy nhiên, nghiên cứu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia chưa có cơng trình đề cập Xuất phát từ kiến giải nêu trên, luận án nghiên cứu “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” với mong muốn tìm giải pháp hồn thiện quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia nhằm góp phần đào tào, bồi dưỡng đội ngũ cán công chức, viên chức nhà nước có chất lượng phục vụ yêu cầu cải cách hành đổi quản giáo dục đào tạo Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận đánh giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện từ đề xuất số giải pháp quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia góp phần nâng cao hiệu quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng văn hoá nhà trường, quản xây dựng văn hoá nhà trường - Xây dựng sở luận quản xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động - Đề xuất số giải pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia - Khảo nghiệm giải pháp quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia thử nghiệm giải pháp đơn vị Học viện nhằm làm rõ tính khả thi hiệu giải pháp đề xuất Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia theo cách tiếp cận văn hoá tổ chức tiếp cận chức quản 3.2.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu Luận án tiến hành khảo sát thực trạng quản xây dựng văn hóa nhà trường tại: Học viện Hành Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện TP Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện Huế; Phân viện Học viện Tây Nguyên 3.2.3 Giới hạn khách thể điều tra, khảo sát luận án Tổng số khách thể khảo sát thực tiễn luận án gồm có: 555 người (gồm 523 người khảo sát bảng hỏi, 32 người vấn sâu) Trong gồm có: Các cán quản giáo dục; giảng viên; học viên; sinh viên Học viện Hành Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện TP Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện Huế; Phân viện Học viện Tây Nguyên 3.2.4 Giới hạn chủ thể quản Có nhiều chủ thể tham gia quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc gia như: Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo phân viện, khoa, ban đoàn thể, đơn vị chức hệ thống Học viện Hành PHỤ LỤC 27 Bảng: Đánh giá học viên, sinh viên yếu tố ảnh hƣởng đến quản xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia Đơn vị tính: % Nhận thức nhà lãnh đạo, quản văn hoá nhà trường vai trò việc quản xây dựng văn hố nhà trường Học viện Năng lực, trình độ quản nhà lãnh đạo, quản Học viện Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình nhà lãnh đạo, quản việc xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Vốn tri thức kinh nghiệm nhà lãnh đạo, quản việc quản xây dựng văn hoá nhà trường Quan điểm cấp lãnh đạo, quản xây dựng văn hoá nhà trường Sự đạo định hướng, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường cấp Lãnh đạo ngành Học viện Hành Quốc gian Các yếu tố thuộc nhà lãnh đạo, quản Rất không ảnh hƣởng Không Tỉ lệ % Tƣơng ảnh hƣởng đối ảnh hƣởng 17,8 12,8 Ảnh hƣởng Rất ảnh hƣởng ĐTB ĐLC 30,0 23,9 28,3 3,4500 1,37334 5,0 16,4 38,6 27,2 3,6250 1,28455 12,8 5,0 16,4 31,9 33,9 3,6917 1,32763 12,8 5,0 16,4 34,4 31,4 3,6667 1,31204 5,5 17,9 43,2 33,4 3,9909 1,00452 0 24,2 49,4 26,4 4,0222 ,71167 3,7498 ,97717 PL-74 Nhận thức cán bộ/giảng viên văn hố nhà trường vai trò văn hoá nhà trường hoạt động giảng dạy học tập Thái độ trách nhiệm cán bộ/giảng viên xây dựng thực văn hoá nhà trường Kiến thức, lực đam mê nghề nghiệp cán bộ/giảng viên hoạt động quản giảng dạy Sự phối hợp cán bộ/giảng viên với tổ chức, đoàn thể, học viên/sinh viên việc xây dựng thực văn hoá nhà trường Sự đảm bảo đời sống vật chất tinh thân cán bộ/giảng viên Các yếu tố thuộc cán bộ/giảng viên Nhận thức học viên/sinh viên văn hố nhà trường vai trò văn hoá nhà trường hoạt động giảng dạy học tập Thái độ trách nhiệm học viên/sinh viên xây dựng thực văn hoá nhà trường Kiến thức, lực đam mê học tập, nghiên cứucủa học viên/sinh viên Sự phối hợp học viên/sinh viên với khoa/ban tổ chức đồn thể có liên quan Sự đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập nghiên cứu rèn luyện học viên/sinh viên 0 28,9 44,7 26,4 3,9750 ,74410 0 16,4 65,8 17,8 4,0139 ,58517 5,0 24,2 43,6 27,2 3,9306 ,84323 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 0 37,8 44,4 17,8 3,8000 ,71902 3,9689 ,64149 0 13,6 52,5 33,9 4,2028 ,65961 0 21,1 53,6 25,3 4,0417 ,68076 0 13,6 61,1 25,3 4,1167 ,61345 0 21,4 44,7 33,9 4,1250 ,73393 12,8 5,0 55,8 26,4 3,8306 1,19966 PL-75 Các yếu tố thuộc học viên/sinh viên Quan điểm đạo quan quản cấp (Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.) Học viện Hành Quốc gia Cơ chế, sách Nhà nước quản văn hoá nhà trường Sự động viên, khen thưởng, chế độ sách cán bộ/giảng viên học viên/sinh viên Sự quan tâm nỗ lực cấp lãnh đạo Học viện quản xây dựng văn hoá nhà trường Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động xây dựng thực văn hoá nhà trường Học viện Sự phát triển kinh tế thị trường Sự phát triển kinh tế tri thức Xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ tư Các yếu tố khác 4,0633 ,64639 7,5 31,7 43,1 17,8 3,7111 ,84437 0 29,7 52,5 17,8 3,8806 ,67972 12,8 3,3 36,4 30,0 17,5 3,3611 1,19079 12,8 1,9 36,4 22,5 26,4 3,4778 1,25986 12,8 6,9 21,4 39,7 19,2 3,4556 1,24145 1,9 33,1 38,6 26,4 3,8750 ,86944 1,9 28,1 51,4 18,6 3,8667 ,72673 1,9 38,3 40,3 19,4 3,7722 ,77805 3,6750 ,80217 PL-76 PHỤ LỤC 28 PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán quản giảng viên) Kính thưa Q Thầy/cơ! Phiếu khảo sát thực để phục vụ cho đề tài “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực nhằm thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu đề tài Việc tham gia trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Thầy/cơ đóng góp phần quan trọng việc đề xuất giải pháp thiết thực nhằm quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tương lai Những ý kiến chân tình, trung thực Thầy/cơ giúp cho nghiên cứu có tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý Thầy/cô! 4.1.Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản xây dựng văn hóa nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia ST T Mức độ cần thiết Rất Không Cần thiết cần thiết cần thiết SL % SL % SL % Các biện pháp Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Tổ chức thường xuyên kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện Chỉ đạo giảm bớt đào tạo thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên Học viện Hành Quốc gia Tăng cường sở vật chất, phương tiện trang thiết bị đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Học viện PL-77 4.2.Đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản xây dựng văn hóa nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia STT Mức độ khả thi Rất Không Khả thi khả thi khả thi SL % SL % SL % Các biện pháp Tiếp tục hồn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế Học viện Hành Quốc gia Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia Tổ chức thường xuyên kết nối, tương tác tích cực cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện Chỉ đạo giảm bớt đào tạo thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ cho học viên, sinh viên Học viện Tăng cường sở vật chất, phương tiện trang thiết bị đại phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Học viện PL-78 PHỤ LỤC 29 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán Lãnh đạo, quản Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Q Thầy, cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá đối bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-79 Tốt ĐTBĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-80 PHỤ LỤC 30 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên Khoa) Trước thực nghiệm Kính thưa Quý Thầy, Cô! Để phục vụ cho đề tài “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Quý Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp “Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Q Thầy, cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Trước thực nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá đối bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-81 Tốt ĐTBĐLC Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-82 PHỤ LỤC 31 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho cán Lãnh đạo, quản Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Q Thầy, Cơ! Để phục vụ cho đề tài “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Q Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá đối bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-83 Tốt ĐTBĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hố nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Công nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-84 PHỤ LỤC 32 PHIẾU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM (Dành cho giảng viên Khoa) Sau thực nghiệm Kính thưa Q Thầy, Cơ! Để phục vụ cho đề tài “Quản xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia” nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội thực hiện, kính đề nghị Q Thầy, Cơ đóng góp ý kiến theo nội dung Phiếu khảo sát Những ý kiến quý báu Quý Thầy, Cô giúp cho kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Q Thầy, Cơ! Để có sở cho đề xuất thực nghiệm giải pháp“Nâng cao hiệu lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia”, xin Quý Thầy, cô cho biết ý kiến mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường Học viện Hành Quốc gia tạiKhoaVăn Cơng nghệ hành cách đánh dấu X cho nội dung sau: Bảng 4.4 Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia KhoaVăn Cơng nghệ hành Sau thử nghiệm Các hoạt động lập kế hoạch Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá đối bình Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành PL-85 Tốt ĐTBĐLC Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hố nhà trường KhoaVăn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Công nghệ hành Trung bình chung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) Hà Nội, ngày….tháng … năm 20… Ngƣời cho ý kiến (Chữ ký, họ tên) PL-86 PHỤ LỤC 33 Bảng: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia Khoa Văn Cơng nghệ hành (Trước thực nghiệm) Các hoạt động lập kế hoạch Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trườngtại Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa vào xây dựngvăn hoá nhà trườngtại Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá đối bình Tốt ĐTB ĐLC 0.88 00 20 28.8 51.2 2.27 0.0 49.5 00 0.89 0.0 50.5 2.51 0.84 0.0 40 0.0 60 2.59 0.91 0.0 20 22.22 0.0 57.78 2.41 0.87 0.0 20 38.8 0.0 41.2 2.19 0.83 0.0 0 PL-87 45 55 54,09 0.0 0.0 0.0 2.54 2.42 0.92 PHỤ LỤC 34 Bảng: Mức độ thực lập kế hoạch xây dựng văn hố nhà trƣờng Học viện Hành Quốc gia Khoa Văn Cơng nghệ hành (Sau thực nghiệm) Các hoạt động lập kế hoạch Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định mục tiêu xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nội dung cần đưa nhà vào xây dựngvăn hố trườngtại Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Xác định nguồn lực cụ thể cần huy để xây dựng văn hoá nhà trường Khoa Văn Công nghệ hành Xác định biện pháp xây dựng văn hố nhà trường Khoa Văn Cơng nghệ hành Trung bình chung Mức độ đánh giá % Kém Tƣơng Trung Khá Tốt đối bình ĐTB ĐLC 0.86 00 0.0 00 0.0 2.7 83.8 13.5 4.11 10.8 73 16.2 4.05 0.90 0.60 0.0 0.0 2.7 81.1 16.2 4.14 0.74 0.0 0.0 86.5 13.5 4.14 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.2 10.8 4.11 0.72 5.4 83.8 10.8 3.89 3,0 83,66 11,0 4.07 (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) PL-88 0.88 ... văn hoá nhà trường trường đại học học viện Chương Cơ sở lý luận quản lý xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học học viện Chương Thực trạng quản lý xây dựng văn hố nhà trường Học viện Hành Quốc. .. ngồi văn hố nhà trường (trong trọng tâm văn hố trường trường đại học, học viện; xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện quản lý xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện) ... xây dựng văn hoá nhà trường trường đại học, học viện từ đề xuất số giải pháp quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện Hành Quốc gia góp phần nâng cao hiệu quản lý xây dựng văn hoá nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia , Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay