Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

174 14 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH NGÀNH : KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ MÃ SỐ : 9520503 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS KIỀU KIM TRÚC TS VƯƠNG TRỌNG KHA HÀ NỘI 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hằng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Những điểm luận án Luận điểm bảo vệ Ý nghĩa khoa học thực tiễn sở tài liệu thực luận án 10 Cấu trúc luận án 11 Lời cảm ơn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm nước mặt đánh giá chất lượng nước mặt .9 1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt 13 1.2.1 Nước thải sinh hoạt 13 1.2.2 Nước thải công nghiệp 15 1.2.3 Nước thải y tế 17 1.2.4 Nước thải nông nghiệp 17 1.3 Sử dụng số WQI đánh giá chất lượng nước mặt 17 iii 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ địa tin học xây dựng CSLD đánh giá chất lượng nước mặt 20 1.4.1 Trên giới 20 1.4.2 Trong nước 29 1.5 Khai thác khoáng sản ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 37 1.5.1 Tài nguyên nước mặt vùng mỏ Quảng Ninh 37 1.5.2 Ảnh hưởng khai thác khoáng sản tới chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 39 1.6 Tiểu kết chương 47 CHƯƠNG SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 48 2.1 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 48 2.1.1 Khái niệm Địa tin học CSLD 48 2.1.2 Khả ứng dụng kỹ thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 50 2.2 đồ quy trình xây dựng sở liệu chất lượng môi trường nước mặt 55 2.3 Phương pháp tính tốn số WQI 58 2.4 Ứng dụng kỹ thuật địa tin học khai thác CSDL chất lượng nước mặt 61 2.4.1 Thành lập đồ chất lượng nước mặt phương pháp nội suy 61 2.4.2 Phân tích thống kê khơng gian 63 2.4.3 hình hóa chất lượng mơi trường nước 65 2.5 Lựa chọn công nghệ phù hợp với vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 68 2.5.1 Kết hợp phần mềm GIS phần mềm môi trường xây dựng CSDL nước mặt 68 iv 2.5.2 Tích hợp tư liệu viễn thám GIS 70 2.6 Tiểu kết chương 76 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KHU VỰC CẨM PHẢ, QUẢNG NINH 77 3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 77 3.2 Đặc điểm tư liệu sử dụng luận án 80 3.2.1 Số liệu quan trắc chất lượng nước mặt 80 3.2.2 Dữ liệu viễn thám 83 3.3 Xây dựng sở liệu chất lượng nước mặt khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 86 3.4 Khai thác, sử dụng sở liệu phục vụ đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước mặt 88 3.4.1 Xây dựng đồ chuyên đề thông số môi trường nước mặt 88 3.4.2 Đánh giá chất lượng nước mặt phương pháp thống kê 90 3.4.3 Đánh giá biến động hàm lượng thông số chất lượng nước theo quý 97 3.4.4 Đánh giá chất lượng nước mặt số WQI 100 3.4.5 Xác định hàm lượng thông số chất lượng nước mặtliệu viễn thám 114 3.5 Kết luận chương 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 PHỤ LỤC 144 PHỤ LỤC II 156 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt GIS - Nghĩa tiếng Việt Geographical Information Hệ thông tin địa lý System WQI - Water Quality Index Chỉ số chất lượng nước TSS - Total Suspended Sediment Tổng chất rắn hòa tan BOD - Biochemical Oxygen Nhu cầu oxi sinh hóa Demain NSMI - Normalized Suspended Chỉ số vật chất lơ lửng chuẩn hóa Material Index COD Hàm lượng chất hóa học hòa tan SWAT hình thủy văn, thủy lực SWAT SPOT Vệ tinh SPOT TKV Tập đồn Than Khống sản Việt Nam 10 CSDL sở liệu 11 IDW Phương pháp nội suy khoảng cách ngược trọng số 12 NIR - Near Infrared Cận hồng ngoại 13 SWIR - Shortware Infrared Hồng ngoại sóng ngắn 14 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 15 RGB Red - Green - Blue 16 IWRA International Association Water Resources 17 UNECE United Nations Commission for Europe Economic vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng lượng nước thải thải lượng chất ô nhiễm nước thải từ khu công nghiệp [20] 16 Bảng 1.2 Bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước [21] 20 Bảng 2.1 Các cảm viễn thám sử dụng phổ biến đánh giá chất lượng nước [42] 54 Bảng 2.2 Bảng quy định giá trị qi, BPi 59 Bảng 3.1 Tên trạm quan trắc thông số môi trường nước mặt vùng Cẩm Phả 82 Bảng 3.2 Đặc điểm kênh phổ ảnh vệ tinh Sentinel-2A 84 Bảng 3.3 Kết tính WQI cho thông số quý I - 2012 102 Bảng 3.4 Kết tính WQI cho thông số quý II- 2012 103 Bảng 3.5 Kết tính WQI cho thơng số quý III- 2012 104 Bảng 3.6 Kết tính WQI cho thơng số q IV- 2012 105 Bảng 3.7Kết tính WQI cho thông số quý I - 2014 105 Bảng 3.8Kết tính WQI cho thơng số quý II – 2014 106 Bảng 3.9Kết tính WQI cho thơng số q III - 2014 107 Bảng 3.10 Kết tính WQI cho thơng số q IV - 2014 108 Bảng 3.11 WQI năm cho quý cho năm 2012 110 Bảng 3.12 WQI năm cho quý cho năm 2014 111 Bảng 3.13 Bảng đánh giá CLN mặt điểm quan trắc quý I ÷ IV 2012 112 Bảng 3.14 Bảng đánh giá CLN mặt điểm quan trắc quý I ÷ IV 20141 13 vii Bảng 3.15 Hàm lượng chất lơ lửng nước biển ven bờ Cẩm Phả, Quảng Ninh trạm quan trắc điểm lấy mẫu quý năm 2016 116 Bảng 3.16 So sánh kết xác định hàm lượng TSS từ ảnh vệ tinh Sentienl- 2A ngày 16/04/2016 124 Bảng 3.17 So sánh kết xác định hàm lượng TSS từ ảnh vệ tinh Sentienl- 2A ngày 02/12/2016 124 Bảng 3.18 Hàm lượng NH4+ nước biển ven bờ Cẩm Phả, Quảng Ninh trạm quan trắc điểm lấy mẫu quý năm 2016 125 146 Từ CSDL lập, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thông số môi trường theo tiêu chí đòi hỏi: Hiển thị CSDL đồ thị thông số môi trường nước mặt Cẩm Phả, Quảng Ninh Suoi Ong Linh 60 55 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 50 BOD - Day (mg/l) 45 40 35 30 25 20 15 10 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 180 170 160 150 140 BO D - D ay (m g/l) 65 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số BOD đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số BOD năm trước thường tăng cao vượt mức giới hạn theo QCVN08:2008 Bộ Tài nguyên Môi trường 147 Nhưng năm 2016 khắc phục mức cho phép, riêng trạm Suối Ông Linh cần phải cải thiện Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon QCVN 08:2008/BTNMT 11.00 10.00 9.00 pH - 8.00 pH - F ield (pH un it) F ie ld ( p H u n it ) 10.00 6.00 4.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 0.00 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số Độ pH đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Độ pH thời gian dài từ 2011 đến 2016 trì phạm vi cho phép QCVN, số giá trị thời gian trước đơi lúc vươt ngưỡng tính a xít, khắc phục 148 B¶n đồ ô nhiễm môi trờng nớc mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số độ pH Quý IV - 2016 Ti le 1: 50.000 724 726 728 730 50 50 732 734 736 100 200 300 10 0 0 2 50 18A 0 5 50 Cang Mong Duong 0 50 100 00 0 0 50 0 0 Suoi H10 00 50 0 50 500 0 00 0 1 100 00 0 Cang Ha Rang II 200 00 100 100 0 00 0 001 00 Suoi Hà Ráng 50 10 0 50 50 50 1 Suoi K0he Re 50 01 50 50 100 500 100 0 50 50 10 100 10 0 50 00 100 100 200 50 1000 Suoi 200 00 0 2330 0 Suoi Vu Môn 50 10 00 0 00 Khe Sim 0 01 1 101 100 50 200 1000 50 500 00 2 5 11 Tay Cao Son 2000 10 50 Cang Ha Rang 00 50 00 300 Mo Mong Duong Ngã s.BangTay0 10 105 50 Trung luu s Mông Duong 00 Nm Tuyen Khe Cham 0 5 50 00 00 100 50 5 50 2326 1 Mo Khe 55 0 0 0 1 0 Mo Khe Cham 100 100 01 0 50 10 500 500 0 2332 50 50 Cham 5 0 2328 00 2330 01 00 500 50 5 QL 746 50 50 0 50 00 50 00 00 5050 0 00 200 1000 100 300 0 1 1 0 300 10 0 2328 0 300 200 0 300 03 04 44 200 00 200 0 200 2002 100 00 40 50 50 Mo Coc Sau 0 100 40 1000 3000 10 100 33 0 300 00 Mo Deo Nai 30 0 200 2326 1000 2000 50 Tuyen than Cua Ong 10 100 20 0 Q Suoi Ông Linh 10 50 0 100 100 QCVN08:2008BTNMT 50 0 0 0 0 0 400 3 02 L Tam 0 200 00 50 Khe 00 100 500 50 10 00 300 Mo 0 200 100 30 00 20 200 00 2 Suoi Lép My Nha may Tuyen Lep My 40 03 0 100 0 34 0 0 00 300 2322 100 100 2324 744 100 100 1000 500 200 2000 742 00 50 10 00 100 200 740 10 100 300 11 0 50 0 100 10 738 0 10 200 100 2000 200 2332 Suoi cau 00 Suoi cau kilometers Suoi cau Suoi cau Suoi cau QCVN08:2008BTNMT Khu An cu Quang Hanh 2324 NM Nhiet dien Cam Pha Cang km6 Vinh Bai Tu Long Ben tau Cam Pha CSDLnm2015_16_4GIS_2_map b 4,5 Duong 726 728 730 732 734 736 738 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi Khu vuc khai mo Dong muc dia hinh Khu vuc cang bien sat 0,9 724 2322 CHU GIAI 100 740 742 744 746 Đồ thị thông số NO đợt quan trắc tạ i trạm đo gia i đoạ n 2014 - 2016 Giới hạn the o QCVN 08:2008 hận xé t: Cá c giá trị thông số NO thời gia n dài từ 2011 đến 2016 tạ i m ột số trạm qua n trắ c l n vt m c cho phộ p Bản đồ ô nhiễm môi tr n mặt vùng than Cẩm Phả theo th«ng sè Coliform Quý IV 2016 00 00 Q L Cang km6 Vinh Bai Tu Long Ben tau Ca CSDLnm2015_16_4GIS_2_map by N 0,94 QCVN08:2008BTNMT 2322 200 kilometers 0,47 0,094 724 726 728 730 732 734 736 150 (COUNT/100m) Suoi Ong Linh 26000 24000 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 20000 18000 Coliform - Total (CO UNT/100m) Coliform - Total 28000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 4000 2000 2000 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số Coliform đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Coliform thời gian dài từ 2011 đến 2016 trì mức cho phép, thời gian gàn đây, năm trước số trạm mức cao Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 12 13 11 12 10 11 10 9 Fe - Total (mg/l) Fe - Total (mg/l) Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT 7 4 3 2 1 0 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 Đồ thị thông số kim loại nặng Sắt tổng Fe đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số kim loại nặng Sắt tổng Fe-Total thời gian từ 2011 đến 2016 khơng ổn định, số trạm giá trị tăng cao cần phải khắc phục, vào cuối năm 2016 trở mức cho phép, trừ trạm Suối Cầu 2, Cầu Ngã Suối Bàng Tây, Bàng Nâu, Khe Chàm 151 0 0 100 50 50 724 726 0 20 0 728 50 300 734 100 1000 10 50 1001 1 0 10 2 0 100 Q 50 1 50 Cao Son Trung luu s Mông Duong 10 5 0 Suoi 0Khe Sim 200 2 Ngã13 s B angTa y n 0 1 00 1 50 0 0 0 00 00 0 100 50 1 1 100 0 3 0 Khe Re 50 Suoi0 50 5 Mo Ca o S on 1 00 50 100 10 5 100 0 100 50 100 2000 10 1000 00 20 Mo Mong Duong 100 50 50 0 10 10 50 100 Tay 5 0 1 0 0 0 00 20 Suoi H10 50 0 0 2328 50 20 100 2332 Cang Mong Duong0 100 50 505 0 0 0 0 5 0 50 50 01 50 505 0 0 50 50 50 746 50 50 505 50 100 50 Mo Khe Cham 00 50 50 0 0 50 0 5050 00 100 744 50 1 0 Mo Khe Cham 55 50 0 50 50 01 0 0 2330 1 50 0 0 742 0 50 50 50 L 1 100 100 A 0 0 50 50 0 18 300 5 00 01 50 1 0 00 5 100 100 100 0 00 50 740 1 0 100 10 0 500 50 0 50 738 20 0 100 200 200 10 50 100 736 010 0 50 2332300 100 0 20 732 50 730 50 20 51 100 10 1 00 Cang Ha Rang 10 2328 100 10 0 200 300 100 20 01 300 50 400 Mo Khe Suoi Lép My Cang Ha Rang II 40 0Tam Mo Coc Sau Nha0 may Tuyen Lep My 40 33 Suoi Hà Ráng 300 30 5050 2326 0 0 200 20 1 0 50 50 1 050 Mo Deo Nai 0 10 0 00 100 50 300 300 3 100 11 0 100 2326 200 01 100 Tuyen than Cua Ong 100 0 0 Suoi Ông Linh 5050 10 Suoi cau 1 Suoi cau 2Suoi cau Suoi cau 2002 30044 0 324 40 030 40 2 NO NAME 0 30003 100 200 1 00 0 NM Nhie t die n Ca m Pha 100 1050 50 0 Suoi cau Khu An cu Quang Hanh 200 2 0 43 NO NAME 23 Cang km6 0 Vinh Bai Tu Long L 0 Q 2322 Ben tau Cam Pha NO NAME 724 4Song, suoi 728 730 Khu dan cu Khu vuc khai mo kilometers 726 2322 CHU GIAI Duong giao thong QCVN08:2008BTNMT 100 732 734 736 738 740 Duong sat Dong muc dia hinh Khu vuc cang bien 744 742 746 Bản đồ thông số Dầu mỡ quý IV năm 2016 3.00 Oil and Grease (mg/l) 2.00 Oil and Grease (mg/l) 1.00 2.00 00 0.00 0.00 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon Đồ thị thông số Dầu mỡ đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Dầu mỡ thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ ngày tăng cao, đòi hỏi phải biện pháp khắc phục 152 Bản đồ ô nhiễm môi trờng nớc mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số TSS Quý IV-2016 Ti le 1: 50.000 724 726 50 728 730 732 5 10 734 100 200 0 50 50 200 736 200 50 738 300 200 100 200 100 L 0 20 200 500 Q Mo Khe 50 50 50 0 50 100 50 0 2000 20 100 Nm Tuye n Khe Cha m 200 300 100 50 100 Mo Mong Duong 1000 200 Suoi Vu Môn 200 100 50 100 1001 00 50 Mo Cao Son 50 100 100 1000 Cang Ha Rang 30 11 00 0 100 100 200 Suoi Hà Ráng 0 100 2326 00 50 200 300 0 30 100 0 300 300 100 100 200 300 2324 34 00 300 0 300 300 300 0 400 400 100 40 300 200 0 400 200 200 00 100 50 50 200 100 50100 10 50 300 200 100 10 100 200 200 200 400 100 200 00 100 100 2328 00 50 50 50 50 100 100 100 0 1 10 100 1000 1000 100 00 50 50 50 100 00 10 100 100 0 10 00 0 50 1001 1001 10000 50 50 50 50 Suoi Khe0 Re 50 100 Cang Ha Rang II 00 50 50 5050 100 0 200 20 100 200 300 200 100 100 100 00 20 200 Suoi Kh e Sim 50 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong Ngã s.BangTay0 100 200 0 0 0 Tay Cao Son 00 00 0 200 10 100 10 50 00 1001 50 110 00 100 50 50 Mo Khe Cham 50 100 100 50 50 2332 2330 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 50 50 50 Cham 100 500 50 50 50 50 100 2328 50 50 Cang Mong Duong 50 50 50 50 505 50 50 0 1 00 50 50 5 50 50 00 10 0 100 505 50 50 50 100 2330 50 50 200 50 100 50 50 10 50 50 00 00 500 746 50 100 50 100 50 10 100 0 100 100 505 50 200 00 00 50 200 100 100 50 A 00 300 744 100 0 0 50 100 100 742 1100 00 10010 100 100 100 50 100 00 740 100 100 100 100 2332 100 100 100 10 100 1001 50 300 300 Suoi Lép My Suoi cau Suoi cau 300 Suoi cau Suoi cau 300 Nha 00 may Tuyen Lep My Suoi cau 200 Khu An cu Quang Hanh 100 0 20 2324 NM Nhiet dien Cam Pha NONAME 10 Cang km6 200 00 QL 200 Vinh Bai Tu Long QCVN08:2008BTNMT Ben tau Cam Pha kilometers 100 724 726 728 730 732 734 736 738 Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 400 350 742 744 746 300 400 Solids 250 200 150 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 450 (mg/l) 450 Solids - Suspended (mg/l) Khu vuc cang bien Dong muc dia hinh 500 -Suspended 500 740 Khu dan cu Khu vuc khai mo Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 550 2322 CHU GIAI Duong giao thong Song, suoi Duong sat 322 350 300 250 200 150 100 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Đồ thị thông số TSS đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số TSS thời gian qua phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 - 2015, đến từ cuối năm 2015 xử lý tốt giảm xuống mức quy định 153 Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 600 550 500 450 400 350 300 700 600 550 500 450 400 350 300 250 250 200 200 150 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 650 (mg/l) Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 700 650 COD (mg/l) Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 Cang Ha Rang COD 800 750 150 100 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 1215 06-16 12-16 Đồ thị thông số COD đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số COD thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 - 2015, đặc biệt Suối Lép Mỹ Suối Cầu Nhưng đến từ cuối năm 2015 xử lý tốt giảm xuống mức quy định Từ CSDL lâp, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thơng số mơi trường theo tiêu chí đòi hỏi: 154 Đồ thị diễn biến thông số N-NH3 giai đoạn 2013-2016 2011-2016 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT 6.00 4.00 1.00 (mg/l) 2.00 4.00 N - NH3 as N N-NH3 as N (mg/l) 5.00 3.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 01-13 05-13 09-13 01-14 05-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 (mg/l) Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2015/BTNMT 10 N - NH3 as N N - NH3 as N 04-13 08-13 12-13 04-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 Cang Ha Rang (mg/l) 10 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2015/BTNMT 3 2 1 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số NH3 đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2015 155 Nhận xét: Các giá trị thông số NH3 thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 - 2015, đặc biệt Cảng Hà Ráng, Suối Hà Ráng Suối Cầu Nhưng đến từ năm 2016 xử lý tốt giảm xuống gần mức quy định 156 PHỤ LỤC II Ảnh vệ tinh Sentinel khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh Ảnh Sentinel 2A khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 01/12/2016, RGB:432 157 Ảnh Sentinel 2A khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 16/4/2016, RGB:432 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... cụ đại đáp ứng yêu cầu Với lý trên, đề tài luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xuất... KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 48 2.1 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh , Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay