Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

131 11 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:53

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CƠNG NGHỆ …… ….***………… HỒNG LÂM HỒNG NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH LỚP BẢO VỆ KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KIM LOẠI HỌC HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ …… ….***………… HỒNG LÂM HỒNG NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH LỚP BẢO VỆ KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KIM LOẠI HỌC MÃ SỐ: 9.44.01.29 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THỊ HỒNG LIÊN TS PHẠM THI SAN HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình mà khơng có tơi tham gia Tác giả Hồng Lâm Hồng LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến PGS.TS Lê Thị Hồng Liên TS Phạm Thi San tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình cán Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu, viện Khoa học vật liệu, đặc biệt đồng nghiệp nhóm Hóa học nước Ăn mòn nhóm Phân tích cấu trúc tế vi vật liệu Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp thuộc viện Nghiên cứu vật liệu quốc gia Nhật (NIMS) Tập đoàn thép Nhật Bản (JFE) cung cấp thép Cor-Ten B để tiến hành thử nghiệm, đồng thời giúp tiến hành phân tích cấu trúc pha định lượng lớp sản phẩm ăn mòn thép sau thử nghiệm Tơi xin cảm ơn cán thuộc trạm thử nghiệm giúp đỡ tơi q trình thử nghiệm mẫu tự nhiên Các kết thử nghiệm nội dung luận án hoàn thành hỗ trợ đề tài Khoa học công nghệ quỹ Nafosted đề tài Nghị định thư Việt Nam – Nhật Bản – Thái Lan Tôi xin chân thành cảm ơn hỗ trợ quý giá Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng tới Ban lãnh đạo viện Khoa học vật liệu, phận Đào tạo viện Khoa học vật liệu giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt cơng việc Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè người thân gia đình ln động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG……………………………………………………… iv DANH MỤC HÌNH …………………………………… ……………… …… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………… … x MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN VỀ ĂN MỊN THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG KHÍ QUYỂN……………………………………………………………………… 1.1 Lịch sử phát triển thép bền thời tiết……………………………………… 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền ăn mòn thép bền thời tiết………… 1.2.1 Ảnh hưởng điều kiện mơi trường khí quyển………………………… 1.2.2 Ảnh hưởng nguyên tố hợp kim hóa đến q trình ăn mòn thép bền thời tiết………………………………………………………………………… 14 1.2.2.1 Ảnh hưởng nguyên tố phốt P……………………………… 15 1.2.2.2 Ảnh hưởng nguyên tố đồng Cu………………………………… 15 1.2.2.3 Ảnh hưởng nguyên tố crom Cr………………………………… 18 1.2.2.4 Ảnh hưởng nguyên tố niken Ni………………………………… 19 1.3 Đặc điểm lớp sản phẩm ăn mòn thép bền thời tiết ………………… 20 1.3.1 Thành phần lớp sản phẩm ăn mòn thép bền thời tiết………… 20 1.3.2 Cấu trúc lớp gỉ thép bền thời tiết…………………………… 22 1.4 Cơ chế hình thành phát triển lớp sản phẩm ăn mòn thép bền thời tiết…………………………………………………………………………… 1.4.1 Cấu trúc lớp lớp gỉ theo quan điểm Horton……………… 23 23 1.4.2 Sự hình thành lớp sản phẩm ăn mòn theo chế điện hóa………… 24 1.4.3 Cơ chế tạo thành lớp sản phẩm ăn mòn WS theo quan điểm đại 25 1.4.4 Sự phát triển lớp gỉ thép bền thời tiết thử nghiệm thời gian dài……………………………………………………………………………… 27 1.5 Một số điều kiện giới hạn để sử dụng thép bền thời tiết trạng thái không sơn phủ…………………………………………………………………………… 29 i 1.6 Đặc trưng khí hậu Việt Nam………………………………………… 1.7 Tình hình nghiên cứu q trình ăn mòn thép bền thời tiết Việt Nam…… 30 35 Chương THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………… 37 2.1 Vật liệu nghiên cứu……………………………………………………… 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 38 2.2.1 Thử nghiệm trời khí tự nhiên khơng mái che…… 38 2.2.2 Nghiên cứu cấu tạo tính chất lớp sản phẩm ăn mòn phương pháp phân tích vật lí……………………………………………………… 39 2.2.3 Nghiên cứu tính chất lớp SPAM phương pháp điện hóa…… 43 2.2.4 Các phương pháp phân tích tạp khí khí quyển………………………… 46 Chương ĐẶC TRƯNG Q TRÌNH ĂN MỊN THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ QUYỂN VIỆT NAM……………………………………… 3.1 Tổn hao ăn mòn thép bền thời tiết…………………………………… 48 48 3.2 Quy luật động học ăn mòn khí thép bền thời tiết……………… 50 3.3 Vai trò quy luật tác động thông số môi trường đến trình ăn mòn thép bền thời tiết………………………………………………………………… 3.3.1 Tác động nhiệt độ……………………………………………… 54 57 3.3.2 Tác động tỷ lệ thời gian khô/ướt……………………………… 58 3.3.3 Tác động mưa …………………………………………………… 59 3.3.4 Tác động độ muối khí quyển…………………………………… 60 3.3.5 Tác động hàm lượng SO2 khí quyển……………………… 61 3.3.6 Tác động yếu tố mùa đến AMKQ WS……………………………… 61 Chương SỰ HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG BẢO VỆ CỦA LỚP SẢN PHẨM ĂN MÒN TRÊN THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ QUYỂN VIỆT NAM………………………………………………………………………… 68 4.1 Sự hình thành lớp sản phẩm ăn mòn thép bền thời tiết giai đoạn đầu thử nghiệm…………………………………………………………………… 68 4.1.1 Hình thái học bề mặt lớp sản phẩm ăn mòn…………………… 70 4.1.2 Sự xuất pha SPAM giai đoạn sớm………………… ii 71 4.1.3 Sự xuất nguyên tố hợp kim hóa SPAM giai đoạn đầu thử nghiệm…………………………………………………………………… 75 4.2 Đặc trưng tính chất khả bảo vệ lớp sản phẩm ăn mòn thép bền thời tiết thử nghiệm dài hạn……………………………………………… 77 4.2.1 Hình thái học bề mặt cấu trúc mặt cắt ngang lớp SPAM…… 77 4.2.2 Thành phần pha lớp SPAM……………………………………… 82 4.2.3 Sự phân bố nguyên tố đồng (Cu) crom (Cr) lớp SPAM… 86 4.2.4 Khả bảo vệ lớp sản phẩm ăn mòn tạo thành WS…… 90 4.3 Cơ chế hình thành phát triển lớp gỉ bảo vệ thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam…………………………………………… KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 96 101 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ………………………… 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 104 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần hóa học loại WS thông dụng, % khối lượng… Bảng 1.2 Mức độ ảnh hưởng tạp khí khí tới số kim loại… 11 Bảng 1.3 Ảnh hưởng hàm lượng S Cu đến AMKQ WS mơi trường khí cơng nghiệp……………………………………………… 17 Bảng 1.4 Thành phần SPAM WS………………………………… 21 Bảng 2.1 Thành phần hóa học mẫu thử nghiệm, % khối lượng…………… 38 Bảng 3.1: Đặc điểm môi trường thử nghiệm (giá trị trung bình năm từ 20102013)…………………………………………………………………… 48 Bảng 3.2 Phương trình mơ tả THAM WS trạm thử nghiệm………… 52 Bảng 3.3 Phương trình mơ tả THAM thép CS trạm thử nghiệm (tính tốn từ đồ thị hình 3.6)………………………………………………… 53 Bảng 3.4 THAM WS tính từ phương trình động học thời gian 20 năm… 54 Bảng 3.5 Các thông số môi trường thử nghiệm, số liệu trung bình năm 2014 55 Bảng 3.6 Các thơng số mơi trường khí Hà Nội (giá trị trung bình tháng năm 2015)………………………………………………………………… 62 Bảng 3.7 Các thơng số mơi trường khí Đồng Hới (giá trị trung bình tháng năm 2015)………………………………………………………… 65 Bảng 4.1 Các thơng số khí tượng thử nghiệm ngắn ngày……………… 69 Bảng 4.2 Thành phần hoá học nguyên tố Cr Cu lớp SPAM sát bề mặt WS giai đoạn thử nghiệm sớm trạm, % khối lượng……… Bảng 4.3 Thành phần pha SPAM lớp gỉ WS, % khối lượng……… 76 84 Bảng 4.4 Thành phần pha Lepidocrocite, pha vô định hình tỷ lệ τư, τk/ư phụ thuộc vào thời gian thử nghiệm…………………………………… 85 Bảng 4.5 Giá trị điện trở sau fit mạch…………………………………… 95 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Một số cơng trình xây dựng sử dụng thép bền thời tiết: a) - cầu vượt đại lộ Melbourne (Úc), b) - tháp kỉ niệm 100 năm Hokaido (Nhật Bản), c) - cầu New River Gorge (Mĩ)……………………………………………………… Hình 1.2 So sánh tổn hao ăn mòn thép Corten B, thép ổ trục chứa Cu CS mơi trường khí cơng nghiệp Kearny, Mỹ…………… Hình 1.3 Ảnh hưởng độ ẩm tương đối đến AMKQ thép cán………… Hình 1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tới TĐAM số hợp kim sắt……… Hình 1.5 Tổn hao ăn mòn theo thời gian thép Corten A (a) Corten B (b) mơi trường khí khác nhau………………………… Hình 1.6 Ảnh hưởng độ muối khí đến TĐAM WS…………… 10 12 Hình 1.7 Tổn hao ăn mòn theo thời gian thử nghiệm WS CS khí có hàm lượng SO2 khác nhau……………………………………………… 13 Hình 1.8 Tổn hao khối lượng ăn mòn WS hàm mức độ nhiễm SO2 khí quyển………………………………………………………… 14 Hình 1.9 Ảnh hưởng hàm lượng Cu P đến độ bền ăn mòn WS, mơi trường khí cơng nghiệp Bayonne (trái) Kearny (phải)…………… 15 Hình 1.10 Ảnh hưởng hàm lượng Cu đến độ bền ăn mòn WS mơi trường khí khác nhau…………………………………………… 16 Hình 1.11 Ảnh hưởng hàm lượng Cr Cu đến độ bền ăn mòn WS mơi trường khí cơng nghiệp sau 18,1 năm……………………………… 18 Hình 1.12 Ảnh hưởng hàm lượng Cr Cu đến độ bền ăn mòn WS Kearny (khí cơng nghiệp) Kure (khí biển), thời gian: 3,5 năm…… 19 Hình 1.13 Ảnh hưởng hàm lượng Ni đến độ bền ăn mòn WS Kure (khí biển), thời gian: 15,5 năm……………………………………… 19 Hình 1.14 Ảnh hưởng hàm lượng Cu đến TĐAM WS chứa 1% Ni Kearny (khí cơng nghiệp) Kure (khí biển), thời gian: 15,5 năm… 20 Hình 1.15 Sơ đồ chế tạo thành gỉ Horton…………………………… 23 Hình 1.16 Lớp SPAM tạo thành theo chế điện hóa Evans cộng 24 Hình 1.17 Lớp SPAM tạo thành WS theo chế Okada cộng sự… 25 v Hình 1.18 Lớp SPAM tạo thành theo chế Misawa cộng sự……… Hình 1.19 Phản ứng AMKQ thép theo mơ hình Stratmann………… 25 26 Hình 1.20 Quá trình tạo lớp gỉ bền WS theo cơng bố Yamashita…… 27 Hình 1.21 Hàm lượng Cr ảnh hưởng đến kích thước hạt Cr-FG lớp SPAM 28 Hình 1.22 Quan hệ tỷ lệ α/γ với thời gian thử nghiệm TĐAM……… 29 Hình 1.23 Nhiệt độ, độ ẩm khơng khí (a), lượng mưa số nắng (b) vùng khí hậu nước; số liệu trung bình năm 2014……………………… 30 Hình 1.24 Biến thiên nhiệt độ T (a), độ ẩm RH (b) thời gian lưu ẩm TOW (c) trạm khí tượng miền Bắc năm 2014………………………………… 31 Hình 1.25 Biến thiên lượng mưa (bên trái) số nắng (bên phải) trạm khí tượng miền Bắc năm 2014……………………………………………… 31 Hình 1.26 Biến thiên nhiệt độ T (a), độ ẩm RH (b) thời gian lưu ẩm TOW (c) trạm khí tượng miền Trung Tây Nguyên (Pleiku) năm 2014…… 33 Hình 1.27 Biến thiên lượng mưa (a) số nắng (b) trạm khí tượng miền Trung Tây Nguyên (Pleiku) năm 2014……………………………… 33 Hình 1.28 Biến thiên nhiệt độ T (a), độ ẩm RH (b) thời gian lưu ẩm TOW (c) trạm khí tượng miền Nam năm 2014……………………………… 34 Hình 1.29 Biến thiên lượng mưa (bên trái) số nắng (bên phải) trạm khí tượng miền Nam năm 2014……………………………………………… 34 Hình 1.30 Cầu Chợ Thượng huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh – cầu Việt Nam làm từ thép bền thời tiết………………………………………… 35 Hình 2.1 Vị trí địa điểm thử nghiệm AMKQ WS……………………… 37 Hình 2.2 Trạm thử nghiệm Đồng Hới………………………………………… 38 Hình 2.3 Thiết bị hiển vi điện tử quét Jeol 6490, Nhật Bản………………… 39 Hình 2.4 Sơ đồ nhiễu xạ tia X mặt tinh thể………………………………… 40 Hình 2.5 Mơ hình minh họa tán xạ Raman…………………………………… 42 Hình 2.6 Thiết bị hiển vi quang học Axiovert 40MAT, Đức……………… 42 Hình 2.7 Thiết bị đo điện hóa AutoLab PGSTAT302N……………………… 43 Hình 2.8 Mạch điện tương đương bình điện hố…………………… 44 Hình 2.9 Phổ tổng trở điện hóa……………………………………………… 45 vi Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Fe(OH)2 → (γ ,β)FeOOH, Fe2O3 γ -FeOOH → vô định hình Fe2+ Cu2+ Cr3+ Fe GĐ 1: Bề mặt bị thấm ướt – Xảy bề mặt bị ướt (cỡ giây/phút/ngày ) SPAM: Fe(OH)2, Fe2O3, γ -FeOOH, β-FeOOH, hợp chất vơ định hình FeOx(OH)3-2x, Cu2O, CuSO4, Cr2O3 Cu Cr Nền sắt Vơ định hình → α-FeOOH Cr3+ Fe2+ Cu2+ Fe Cu Cr Nền sắt GĐ 2: Hơi ẩm bề mặt thép bốc (GĐ ướt chuyển sang khơ) - Thép tiếp tục bị ăn mòn theo phản ứng (4.1), (4.2) (4.3) - Chuyển pha từ hợp chất vơ định hình sang α-FeOOH (sau đến ngày) GĐ 3: bề mặt thép khơ hồn tồn Q trình ăn mòn dừng lại, điểm gỉ thu nhỏ kích thước; đạt chiều dày định, lớp gỉ bị nứt Nền sắt GĐ 4: Phát triển lớp gỉ Fe2+ Cu2+ Fe Cr3+ Cr Cu Nền sắt GĐ 5: Lớp gỉ ổn định (trên năm) Fe2+ Fe Dưới năm: lớp chưa liên tục, SPAM nhiều vết nứt; Từ năm đến năm: lớp tạo thành lớp liên tục; SPAM tạo thành vết nứt/lỗ xốp; Xảy tượng bong tróc lớp gỉ bên ngồi Cu2+ Cr3+ Cr Cu Lớp gỉ đặc vết nứt, trình ăn mòn đạt đến trạng thái ổn định Nền sắt Fe2+ Fe GĐ 6: Lớp gỉ hoàn thiện – TĐAM trung bình 6µm/năm Cu2+ Cu Cr3+ Cr Từ 13 đến 19 năm KQ khô (τk/ư > 1) khí ẩm xa biển (τk/ư = 0,5 ÷ 1) Nền sắt Goethite α-FeOOH vơ định hình giàu Cu Cr Lepidocrocite γ -FeOOH Vết nứt Hình 4.40 Sơ đồ hình thành lớp gỉ WS mơi trường khí Việt Nam 99 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Kết luận chương 4:  Lớp gỉ có cấu trúc lớp rõ rệt với lớp xốp, nhiều vết nứt lớp đặc, vết nứt Các nguyên tố hợp kim hóa Cu Cr phân bố tồn chiều dày lớp (khoảng 20-60µm) Hợp chất Cr-FG nằm sát bề mặt thépkhả hình thành; chiều dày lớp gỉ chứa Cr-FG tăng theo thời gian thử nghiệm  SPAM WS bao gồm pha đặc trưng cho mơi trường khí biển thành phố Khí ẩm với thời gian ướt đủ dài tạo điều kiện tốt cho chuyển pha từ lepidocrocite γ -FeOOH sang hợp chất vô định hình hình hỗ trợ hình thành pha sản phẩm bền goethite α-FeOOH Ngược lại, vùng khí hậu khô (Phan Rang), tạo thành pha α diễn với tốc độ chậm nên WS chưa thể nhiều ưu so với thép CS khoảng thời gian từ 1-3 năm thử nghiệm  Khả bảo vệ lớp gỉ nghiên cứu định lượng thông qua tốc độ chuyến pha α/γ , điện trở lớp gỉ Rcp, điện trở khuếch tán Rw điện trở chuyển điện tích Rct Nhìn chung, giá trị tăng theo thời gian thử nghiệm, làm giảm TĐAM WS Tuy nhiên, điều kiện khí trạm thử nghiệm, thời gian phơi mẫu ba năm chưa đủ để lớp gỉ ổn định nên có tượng nứt, bong tróc vào tạo thành lớp gỉ khe nứt, làm giảm khả bảo vệ lớp gỉ  Cơ chế hình thành lớp gỉ bảo vệ điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam đề xuất (xem phần 4.3) 100 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam KẾT LUẬN Động học ăn mòn WS theo thời gian tuân theo quy luật hàm mũ với số mũ n < địa điểm thử nghiệm Hà Nội (n = 0,5363), Đồng Hới (n = 0,6172) Phan Rang (n = 0,5653) thể lớp gỉ bảo vệ hình thành phát triển WS Sau năm thử nghiệm, WS thể tính bền ăn mòn hẳn thép CS Lớp SPAM có cấu trúc lớp rõ rệt: lớp đặc, vết nứt; lớp ngồi xốp, nhiều vết nứt Các nguyên tố hợp kim hóa đồng crom xuất sớm, phân bố toàn chiều dày lớp gỉ bên tập trung khoảng cách 30 ÷ 40 µm tính từ bề mặt thép Các ngun tố góp phần hình thành phát triển lớp gỉ bên chứa Cr-FG có cấu tạo đặc, bám dính tốt với thép, chiều dày lớp gỉ chứa Cr-FG tăng theo thời gian thử nghiệm Q trình nghiên cứu ăn mòn thép bền thời tiết khí Việt Nam cho thấy thời gian ẩm có vai trò gia tốc hình thành pha bền Geothite Điều chứng tỏ tính khả thi việc sử dụng WS vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam Tuy nhiên, cần ý đến giá trị tới hạn tỷ lệ thời gian khơ/ướt – τk/ư Trong vùng khí hậu có tỷ lệ τk/ư < 0,5 (thời gian ướt chiếm khoảng 67%) WS ưu tạo lớp gỉ bảo vệ, vậy, khơng nên sử dụng WS khơng sơn vùng khí hậu này; vùng khí hậuthời gian khơ ≥ thời gian ướt (τk/ư ≥ 1) vùng khí hậu xa biển (độ muối < - mgCl /m ngày) có tỷ lệ τk/ư = 0,5 – 1,0 WS thể khả tạo lớp gỉ bảo vệ tốt, sử dụng trạng thái không sơn Theo khuyến cáo Hiệp hội Sản xuất Thép Hoa Kì, sử dụng thép bền thời tiết trạng thái khơng sơn phủ tổn hao ăn mòn sau 20 năm < 120 µm Như vậy, từ phương trình động học, thép bền thời tiết có triển vọng để sử dụng trạng thái thép trần mơi trường khí Hà Nội Phan Rang 101 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Đã xây dựng chế hình thành phát triển lớp gỉ bảo vệ WS điều kiện khí nhiệt đới ẩm Việt Nam (chi tiết trang 97 ÷ 99) Điểm Luận án: Lần q trình AM WS mơi trường khí nhiệt đới ẩm Việt Nam nghiên cứu tương đối đầy đủ có hệ thống nhiều vùng khí hậu Tỷ lệ chu kỳ khơ - ướt có ảnh hưởng định đến chuyển pha tạo thành sản phẩm bền goethite Thông qua số liệu nghiên cứu, điều kiện tới hạn để sử dụng WS số vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam đề xuất: Trong - vùng khí xa biển có hàm lượng ion Cl < mg/m ngày có tỷ lệ thời gian khơ/thời gian ướt khoảng 0,5 – 1,0 Cơ chế hình thành lớp gỉ bảo vệ điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam đề xuất: gỉ tạo thành bề mặt WS bị ướt, chuyển pha tạo lớp gỉ bền xảy bề mặt chuyển sang trạng thái khô; lớp gỉ bảo vệ phát triển với lặp lại liên tục chu kì khơ – ướt phủ kín bề mặt sau khoảng ÷ năm; sau năm, lớp gỉ đặc tạo thành trình ăn mòn đạt đến trạng thái ổn định; lớp gỉ bảo vệ WS hồn thiện sau 13 ÷ 19 năm KQ khơ (τk/ư > 1) khí ẩm xa biển (τk/ư = 0,5 ÷ 1) với TĐAM trung bình 6µm/năm 102 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Le Thi Hong Lien and Hoang Lam Hong, “Characteristics of corrosion product layer formed on weathering steel exposed to the tropical climate of Vietnam”, Material Science and Application, Vol 4, 7A, 2013, pp 6-16, USA Le Thi Hong Lien and Hoang Lam Hong, “Study on atmospheric corrosion of weathering steel in Vietnam”, Proceeding of JSCE Material and environments 2014 Hoang Lam Hong, Le Thi Hong Lien and Pham Thi San, “Atmospheric corrosion of weathering steel in marine environment of Viet Nam”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, tập 53-1B (2015) Thy San P., Hong Lien L.T., Lam Hong H., Trung Hieu N., Thanh Nga N.T., “Establish mathematical models to predict corrosion of carbon steel and weathering steel in atmosphere of Viet Nam”, Tạp chí Khoa học công nghệ, tập 53-1B (2015) Le Thi Hong Lien and Hoang Lam Hong, “Corrosion behavior of weathering steel in atmosphere of Vietnam”, Proceeding of JSCE Material and environments 2015 Le Thi Hong Lien, Hoang Lam Hong, Pham Thi San, “Corrosion behavior of weathering steel in tropical atmosphere of Vietnam”, International Journal of Engineering Research and Science (IJOER), Vol.2, Issue 11 (2016) Le Thi Hong Lien, Hoang Lam Hong, Pham Thi San, Nguyen Trung Hieu and Nguyen Thi Thanh Nga, “Atmospheric corrosion of Carbon steel and Weathering steel – Relation of corrosion and environmental factors”, Proceeding of JSCE Material and environments 2016 103 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO T Murata, “Weathering Steel”, in: R.W Revie (Ed.), Uhlig’s Corrosion Handbook, J Wiley & Sons, New York, 2000, pp 569–580 M Morcillo, B Chico, I Díaz, H Cano, D De la Fuente, “Atmospheric corrosion data of weathering steels A review”, Corros Sci 77 (2013) 6–24 Christofer Leygraf and Thomas Graedel, “Applied atmospheric corrosion: Architectural and structural materials”, Atmospheric Corrosion , A John Wiley & Són, INC Publication (2000) 155-173 C.P Larrabee, S.K Coburn, “The atmospheric corrosion of steels as influenced by changes in chemical composition”, in: Proc 1st International Congress on Metallic Corrosion, London, 1961, pp 279–285 D.M Buck, “Copper in steel – the influence on corrosion”, J Ind Eng Chem (1913) 447–452 D.M Buck, “The influence of very low percentages of copper in retarding the corrosion of steel”, Proc ASTM (1919) 224–235 D.M Buck, “Recent progress in corrosion resistance”, Iron Age (1915) 1231–1239 M.Morcillo, B.Chico, I.Diaz, H.Cano, D.de la Fuente, “Weathering steel: From empirical development to scientific design A review”, Corrosion Science 83 (2013) 631 V.V Kendall, E.S Taylerson, “A critical study of the ASTM corrosion data on uncoated commercial iron and steel sheets”, Proc ASTM 29 (Part II) (1929) 204–219 10 H.R Copson, “Long-time atmospheric corrosion tests on low-alloy steels”, Proc.ASTM 60 (1960) 1–16 11 H.R Copson, “Atmospheric corrosion of low alloy steels”, Proc ASTM 52 (1952) 1005–1026 ASTM A-242/A-242M-04, “Standard Specification for High-strength Low-alloy 12 Structural Steel, American Society for Testing and Materials”, Philadelphia, 2007 13 J.W Stewart, J.A Charles, E.R Wallach, “Iron–phosphorus–carbon system: Part I – Mechanical properties of low carbon iron–phosphorus alloys”, Mater Sci.Tech-Lond 16 (2000) 275–282 14 V Raghavan, “C–Fe–P (carbon – iron – phosphorus)”, J Phase Equilib Diff 25 (2004) 541–542 15 A-588/A-588M, “Standard Specification for High-strength Low alloy Structural Steel with 50 ksi [345 MPa] Minimum Yield Point to 4-in [100 mm] thick”, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2005 104 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 16 ASTM A709/A709M, “Standard Specification for Structural Steel for Bridges, American Society for Testing and Materials”, Philadelphia, 2009 17 A Azizinamini, “High- Performance Steel: New Horizon in Steel Bridge Construction”, Transportation Research Board, Washington, DC, 1998 18 A.D Wilson, “Properties of recent production of A709 HPS 70W bridge steels, in: International Symposium on Steel for Fabricated Structures”, ASM International, Cincinnati, 1999, pp 41–49 19 Trương Ngọc Liên, “Ăn mòn Bảo vệ kim loại”, NXB Khoa học Kĩ thuật (2004), trang 132 20 Christofer Leygraf and Thomas Graedel, “A conceptual picture of Atmospheric corrosion”, Atmospheric Corrosion , A John Wiley & Són, INC Publication (2000) 924 21 ISO 9223, “Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Classification” 22 K Park, “Corrosion resistance of weathering steels”, Ph Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Maryland, USA, 2004 23 W.H.J Vernon, “Second experimental report to the atmospheric corrosion research committee (British non-ferrous metal research association)”, Trans Faraday Soc 23 (1927) 113–183 24 W.H.J Vernon, “A laboratory study of the atmospheric corrosion of metals Part I – The corrosion of copper in certain synthetic atmospheres, with particular reference to the influence of sulphur dioxide in air of various relative humidities”, Trans Faraday Soc 27 (1931) 255–277 25 W.H.J Vernon, “First experimental report to the atmospheric corrosion research committee (British non-ferrous metals research association)”, Trans Faraday Soc 19 (1924) 839–845 26 W.H.J Vernon, “A laboratory study of the atmospheric corrosion of metals Part II Iron: The primary oxide film Part III The secondary product or rust (Influence of sulphur dioxide, carbon dioxide, and suspended particles on the rusting of iron)”, Trans Faraday Soc 31 (1935) 1668–1700 27 J Tidblad, A.A Mikhailov and Kucera, “Application of a model for Prediction of Atmospheric corrosion in Tropical Environments, Marine Corrosion in Tropical Environments”, ASTM STP 1399, S.W.Dean, G.Hernandez-Duque Delgadillo and J.B.Bushman, Eds., American Society For Testing and Materials, Wet Conshohocken, PA (2000), 18-31 28 R.J Schmitt, W.P Gallagher, “Unpainted high strength low alloy steel”, Mater Protect (1969) 70–77 29 H.E Townsend, J Zoccola, “Eight-year atmospheric corrosion performance of weathering steel in industrial, rural and marine environments”, in: S.W Dean 105 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Jr., E.C Rhea (Eds.), Atmospheric Corrosion of Metals, ASTM STP 767, American Society for Testing and Materials, 1982, pp 45–59 30 C.R Shastry, J.J Friel, H.E Townsend, “Sixteen-year atmospheric corrosion performance of weathering steels in marine, rural and industrial environments”, in: S.W Dean, T.S Lee (Eds.), Degradation of Metals in the Atmosphere, ASTM STP 965, American Society of Testing and Materials, Philadelphia, 1988, pp 5–15 31 I Matsushima, Y Ishizu, T Ueno, M Kanasashi, K Horikawa, “Effect of structural and environmental factors on the practical use of low-alloy weathering steel”, Corros Eng 23 (1974) 177–182 32 Christofer Leygraf and Thomas Graedel, “Atmospheric gases and their involvement in corrosion”, Atmospheric Corrosion , A John Wiley & Sons, INC Publication (2000) 3753 33 Kozai Club (Ed.), “Technical Report: Guideline for Designing and Construction of Bridges by Weathering Steel”, Tokyo, 1993 34 K.F Garcia, A.L Morales, C.A Barrero, C Arroyave, J.M Greneche, “Rust formation in weathering and carbon steels exposed to chloride rich environments”, in: International Workshop on Atmospheric Corrosion and Weathering Steels, Cartagena de Indias, Colombia, 2004, pp 21–22 35 Zhifen Wang, Jianrong Liu, Lixin Wu, Rongdong Han, Yiqiang Sun, “Study of the corrosion behavior of weathering steels in atmospheric environments”, Corrosion Science 67 (2013) 1-10 36 Q.C.Zhang, J.S.Wu, J.J.Wang, W.L.Zheng, J.G.Chen, A.B.Li, “Corrosion behavior of weathering steel in marine atmosphere”, Materials Chemistry and Physics 77 (2002) 603-608 37 I Diaz, H Cano, D de la Fuente, B Chico, J.M Vega, M Morcillo, " Atmospheric corrosion of Ni-advanced weathering steels in marine atmospheres of moderate salinity”, Corros Sci 76 (2013) 348–360 38 S.J Oh, D.C Cook, H.E Townsend, “Atmospheric corrosion of different steels in marine, rural and industrial environments”, Corros Sci 41 (1999) 1687– 1702 39 M Morcillo, B Chico, E Otero, L Mariaca, “Effect of marine aerosol on atmospheric corrosion”, Mater Performance (1999) 72–77 40 A Usami, T Kusunoki, H Kihira, “3%-Ni Weathering Steel Plate for Uncoated Bridges at High Airborne Salt Environment”, Nippon Steel Technical Report No 87, 2003, pp 21–23 41 L Hao, S Zhang, J Dong, W Ke, “Evolution of corrosion of MnCuP weathering steel submitted to wet/dry cyclic tests in a simulated coastal atmosphere”, Corros Sci 58 (2012) 175–180 106 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 42 L Hao, S Zhang, J Dong, W Ke, “Evolution of atmospheric corrosion of MnCuP weathering steel in a simulated coastal-industrial atmosphere”, Corros Sci 59 (2012) 270–276 43 M Kimura, H Kihira, M Nomura, Y Kitajima, "Corrosion protection mechanism of the advanced weathering steel (Fe–3.0Ni–0.40Cu, mass%) in a coastal area”, in: Corrosion and Corrosion Control in Saltwater Environments II – Proc International Symposium, Honolulu, PV 2004-14, 2005, pp 133– 142 44 H Kihira, A Usami, K Tanabe, M Ito, G Shigesato, Y Tomita, T Kusunoki, T Tsuzuki, S Ito, T Murata, “Development of weathering steel for coastal atmosphere”, in: International Symposium on Corrosion and Corrosion Control in Saltwater Environments, Honolulu, Hi, 99, 2000, pp 127–136 45 D.C Cook, “The Corrosion of High Performance Steel in Adverse Environments”, ISIAME, Madrid, 2004 pp 63–72 46 D Knotkova, J Vlckova, J Honzak, “Atmospheric corrosion of weathering steels”, in: S.W Dean Jr., E.C Rhea (Eds.), Atmospheric Corrosion of Metals, ASTM STP 767, American Society for Testing and Materials, 1982, pp 7–44 UN/ECE International Cooperative Programme on Effects on Materials 47 including Historic and Cultural Monuments, Report N 22: “Corrosion attack on weathering steel, zinc and aluminium Evaluation after years of exposure”, SVUOM, Prague, May 1998 48 C.P Larrabee, “The effect of specimen position on atmospheric corrosion testing of steel”, Trans Electrochem Soc 85 (1944) 297–306 49 G Schikorr, “The atmospheric oxidisation of Iron II”, Zeitschrift fur Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie 43 (1937) 697–704 50 ASTM G50, “Conducting Atmospheric Corrosion Tests on Metals”, American Society for Testing and Materials, Philadelphia 51 S.K Coburn, M.E Komp, S.C Lore, “Atmospheric corrosion rates of weathering steels at test sites in the eastern United States Effect of environment and test panel orientation”, in: W.W Kirk, H.H Lawson (Eds.), Atmospheric Corrosion, ASTM STP 1239, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1995, pp 101–113 F.L LaQue, “Corrosion testing”, Proc ASTM 51 (1951) 495–582 52 53 C.P Larrabee, “Corrosion resistance of high-strength low-alloy steels as influenced by composition and environment”, Corrosion (NACE) (1953) 259–271 54 J Zoccola, “Eight year Corrosion test Report – Eight Mile Road Interchange”, Bethlehem Steel, Bethlehem, 1976 55 S Oesch, P Heimgartner, “Environmental effects on metallic materials – results of an outdoor exposure programme running in Switzerland”, Mater Corrosion 47 (1996) 425–438 56 T Moroishi, J Satake, “The influence of the inclination and direction of specimen surface on atmospheric corrosion of steels”, Tetsu - to - Hagane 59 (1) (1973) 125–130 107 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 57 T Misawa, Y Kyuno, W Suëtaka, S Shimodaira, “The mechanism of atmospheric rusting and the effect of Cu and P on the rust formation of low-alloy steels”, Corros Sci 11 (1971) 35–48 58 D Fyfe, C.E.A Shanahan, L.L Shreir, “Atmospheric corrosion of Fe–Cu alloys and Cu-containing steels”, Corros Sci 10 (1970) 817–830 59 C Carius, “Knowledge of the corrosion process of copper-bearing steels”, Z Metallkunde 22 (1930) 337–341 60 N.D Tomashov, “Atmospheric corrosion of metals”, in: B.H Tytell, I Geld, H.S Preiser (Eds.), Theory of Corrosion and Protection of Metals, The Macmillan Company, New York, 1966, pp 367–398 61 H Schwitter, H Bohni, “Influence of accelerated weathering on the corrosion of lowalloy steels”, J Electrochem Soc 127 (1980) 15–20 62 I Suzuki, Y Hisamatsu, N Masuko, “Nature of atmospheric rust on iron”, J Electrochem Soc 127 (1980) 2210–2215 63 M Stratmann, K Bohnenkamp, T Ramchandran, “The influence of copper upon the atmospheric corrosion of iron”, Corros Sci 27 (1987) 905–926 64 M Stratmann, H Streckel, “On the atmospheric corrosion of metals which are covered with thin electrolyte layers – II Experimental results”, Corros Sci 30 (1990) 697–714 65 H.R Copson, “,A theory of the mechanism of rusting of low-alloy steels in the atmosphere ", Proc ASTM 45 (1945) 554–580 66 J.B Horton, “The Rusting of Low-alloy Steels in the Atmosphere”, Regional Technical Meeting of American Iron and Steel Institute, San Francisco, 1965 67 M Yamashita, H Miyuki, Y Matsuda, H Nagano, “The long term growth of the protective rust layer formed on weathering steel by atmospheric corrosion during a quarter of a century”, Corros Sci 36 (1994) 283–299 68 H Okada, Y Hosoi, K Yukawa, H Naito, “Structure of the protective and decorative rust formed on low-alloy steels in the atmosphere”, Trans ASM 62 (1969) 278–281 69 T Kamimura, M Stratmann, “The influence of chromium on the atmospheric corrosion of steel”, Corros Sci 43 (2001) 429–447 70 M Yamashita, H Miyuki, H Nagano, T Misawa, “Compositional gradient and ion selectivity in Cr substituted goethite consisting the final stable protective rust layer on a weathering steel”, in: Proc 13th International Corrosion Congress, Melbourne, 1996, Paper 020 71 M Yamashita, H Uchida, “Recent research and development in solving atmospheric corrosion problems of steel industries in Japan”, Hyperfine Interact 139 (140) (2002) 153–166 72 M Yamashita, H Nagano, T Misawa, H.E Townsend, “Structure of protective rust layers formed on weathering steels by long-term exposure in the industrial atmospheres of Japan and North America”, ISIJ Int 38 (1998) 285–290 108 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 73 Y Qian, C Ma, D Niu, J Xu, M Li, “Influence of alloyed chromium on the atmospheric corrosion resistance of weathering steels”, Corros Sci 74 (2013) 424– 429 74 Y.H Qian, D Niu, J.J Xu, M.S Li, “The influence of chromium content on the electrochemical behavior of weathering steels”, Corros Sci 71 (2013) 72–77 75 M Yamashita, T Shimizu, H Konishi, J Mizuki, H Uchida, “Structure and protective performance of atmospheric corrosion product of Fe–Cr alloy film analyzed by Mössbauer spectroscopy and with synchrotron radiation X-rays”, Corros Sci 45 (2003) 381–394 76 W.K Boyd, “Corrosion of Metals in the Atmosphere”, Metals and Ceramics Information Center, Columbus, 1974 77 Christofer Leygraf and Thomas Graedel, “Advanced stages of corrosion”, Atmospheric Corrosion , A John Wiley & Són, INC Publication (2000) 129-154 78 M Morcillo, D de la Fuente, I Díaz, H Cano, “Atmospheric corrosion of mild steel”, Rev Metal Madrid 47 (2011) 426–444 79 Christofer Leygraf and Thomas Graedel, “The amospheric corrosion of Iron and Low alloy steels”, Atmospheric Corrosion , A John Wiley & Són, INC Publication (2000) 281-294 80 V Kucera, E Mattsson, “Atmospheric corrosion”, in: F Mansfeld (Ed.), Corrosion Mechanisms, Marcel Dekker, New York, 1987, pp 211–284 81 C Arroyave, M Morcillo, “Atmospheric corrosion products in iron and steels”, Trends Corros Res (1997) 1–16 82 R.M Cornell, U Schwertmann, “Iron Oxides in the Laboratory: Preparation and Characterization”, Wiley-VCH, Weinheim, 1991 83 R.A Antunes, J Costa, D.L Araujo, “Characterization of atmospheric corrosion products formed on steels”, Mater Res (2003) 403 84 D de la Fuente, I Díaz, J Simancas, B Chico, M Morcillo, " Long-term atmospheric corrosion of mild steel”, Corros Sci 53 (2011) 604–617 85 P Dillmann, F Mazaudier, S Hoerlé, “Advances in understanding atmospheric corrosion of iron I Rust characterization of ancient ferrous artefacts exposed to indoor atmospheric corrosion”, Corros Sci 46 (2004) 1401–1429 J.F Marco, M Gracia, J.R Gancedo, M.A Martín-Luengo, G Joseph, 86 “Characterization of the corrosion products formed on carbon steel after exposure to the open atmosphere in the Antartic and Easter Island”, Corros Sci 42 (2000) 753– 771 87 A.K Singh, T Ericsson, L Häggström, J Gullman, “Mössbauer and X-ray diffraction phase analysis of rusts from atmospheric test sites with different environments in Sweden”, Corros Sci 25 (1985) 931–945 109 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 88 P Keller, “Occurrence, formation and phase transformation of β-FeOOH in rust”, Werkst Korros 20 (1969) 102–108 89 S Nasrazadani, A Raman, “Formation and transformation of magnetite (Fe3O4) on steel surfaces under continuous and cyclic water fog test”, Corrosion 49 (1993) 294– 300 90 H Leidheiser Jr., I Czakó-Nagy, “A Mưssbauer spectroscopic study of rust formed during simulated atmospheric corrosion”, Corros Sci 24 (1984) 569– 577 91 A Raman, B Kuban, “Infrared spectroscopic analysis of phase transformation processes in rust layers formed on weathering steels in bridge spans”, Corrosion 44 (1988) 483–488 92 H Antony, S Perrin, P Dillmann, L Legranda, A Chausse, “Electrochemical study of indoor atmospheric corrosion layers formed on ancient iron artefacts”, Electrochim Acta 52 (2007) 7754–7759 93 J.B Horton, “The Composition, Structure and Growth of the Atmospheric rust on various Steels”, Ph Thesis, Lehigh University, Bethlehem, 1964 94 J.B Horton, “The Rusting of Low-alloy Steels”, Bethlehem Steel, Publication 2385-A, 1971, pp 13–16 95 H Okada, Y Hosoi, K Yukawa, H Naito, “Structure of the rust formed on low alloy steels in atmospheric corrosion”, J Iron Steel Inst Jpn 55 (1969) 355– 365 96 H Okada, Y Hosoi, K Yukawa, H Naito, “The protective rust layer formed on low alloy steels in atmospheric corrosion”, in: Proc 4th International Congress on Metallic Corrosion, Amsterdam, 1969, pp 392–398 97 H Okada, Y Hosoi, H Naito, “Electrochemical reduction of thick rust layers formed on steel surfaces”, Corrosion (NACE) 26 (1970) 429–430 98 U.R Evans, C.A.J Taylor, “Mechanism of atmospheric rusting”, Corros Sci 12 (1972) 227–246 99 T Misawa, K Asami, K Hashimoto, S Shimodaira, “Mechanism of atmospheric rusting and protective amorphous rust on low-alloy steel”, Corros Sci 14(1974) 279– 289 100 T Misawa, K Hashimoto, S Shimodaira, “The mechanism of formation of iron oxide and oxy-hydroxides in aqueous solutions at room temperature”, Corros Sci 14 (1974) 131–149 101 T Misawa, “The thermodynamic consideration for Fe–H2O system at 25 C”, Corros Sci 13 (1973) 659–676 102 M Stratmann, K Bohnenkamp, H.J Engell, “An electrochemical study of phasetransitions in rust layers”, Corros Sci 23 (1983) 969–985 103 M Stratmann, J Müller, “The mechanism of the oxygen reduction on rustcovered metal substrates”, Corros Sci 36 (1994) 327–359 110 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 104 M Stratmann, H Streckel, “On the atmospheric corrosion of metals which are covered with thin electrolyte layers—I Verification of the experimental technique”, Corros Sci 30 (1990) 681–696 105 M Stratmann, H Streckel, K.T Kim, S Crockett, “On the atmospheric corrosion of metals which are covered with thin electrolyte layers – III The measurement of polarisation curves on metal surfaces which are covered by thin electrolyte layers”, Corros Sci 30 (1990) 715–734 106 M Stratmann, “The atmospheric corrosion of iron steel”, Metal Odlew 16 (1990) 46– 52 107 M Stratmann, K Hoffmann, “In situ Mössbauer spectroscopy study of reactions within rust layers”, Corros Sci 29 (1989) 1329–1352 108 S.Hœrlé, F.Mazaudier, Ph.Dillmann, G.Santarini, “Advances in understanding atmospheric corrosion of iron II Mechanistic modelling of wet-dry cycles”, Corrosion Science 46 (2004) 1431-1465 109 U.R Evans, “Electrochemical mechanism of atmospheric rusting”, Nature 206 (1965) 980–982 110 I Diaz, H Cano, B Chico, D De la Fuente, M Morcillo, "Some clarifications regarding literature on atmospheric corrosion of weathering steels”, Int J.Corros ID 812192 (2012) 1–9 111 M Yamashita, H Konishi, J Mizuki, H Uchida, “Nanostructure of protective rust layer on weathering steel exposed for 17 years examined by using synchrotron radiation”, in: Proc 15th International Corrosion Congress, Granada, 2002 112 M Yamashita, T Misawa, “Recent progress in the study of protective rust layer formation on weathering steel”, in: Proc Corrosion’ 98, San Diego, 1998, Technical, Publication 357 113 K Asami, M Kikuchi, “Characterization of rust layers on weathering steels airexposed for a long period”, Mater Trans 43 (2002) 2818–2825 114 K Asami, M Kikuchi, “In-depth distribution of rusts on a plain carbon steel and weathering steels exposed to coastal–industrial atmosphere for 17 years”, Corros Sci 45 (2003) 2671–2688 115 Technical Report: “Guideline for designing and construction of bridges by weathering steel”, Kozai Club (Ed.), Tokyo, 1993 116 “Specification for Highway Bridges”, Japan Road Association, Tokio, 2002 117 Báo cáo Hợp tác quốc tế thuộc Đề tài nghị định thư Việt Nam – Nhật Bản – Thái Lan, Xây dựng đồ ăn mòn số vật liệu kết cấu kim loại tác động mơi trường khí Việt Nam, Hà Nội 2016 118 Mạc Văn Hà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, “Phân tích đánh giá trạng thái ăn mòn thép chịu thời tiết vị trí liên kết cầu Chợ Thượng”, Tạp chí Giao thơng Vận tải tháng 12- 2015 111 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 119 Tô Duy Phương, “Nghiên cứu công nghệ chế tạo mác thép xây dựng bền ăn mòn khí có cường độ nâng cao”, báo cáo đề tài KHCN 2014 120 ISO 8565, “Metals and alloys – Atmospheric corrosion testing – General requirements” 121 ISO 8407, “Metals and alloys – procedure for removal of corrosion products from corrosion test specimens” 122 ISO 9226, “Corrosion of Metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Determination of corrosion rate of standard speciments for the evaluation of corrosivity” 123 ISO 9225, “Metals and alloys – aggressivity of atmospheres – method of measurement of pollution data” 124 Trương Ngọc Liên, Điện hóa lý thuyết, NXB Khoa học Kĩ thuật (2000) 125 M Pourbaix, “The linear bilogaritmic law for atmospheric corrosion”, in: W.H Ailor (Ed.), Atmospheric corrosion, The Electrochemical Society, John Wiley and Sons, New York, 1982, pp 107–121 126 R.A Legault, A.G Preban, “Kinetics of atmospheric corrosion of low-alloy steels in an industrial environment”, Corrosion (NACE) 31 (1975) 117–122 127 K Bohnenkamp, G Burgmann, W Schwenk, “Investigations of atmospheric corrosion of plain carbon and low-alloy steels in industry”, country and sea air, Stahl Eisen 93 (1973) 1054–1060 128 S Feliu, M Morcillo, “Atmospheric corrosion testing in Spain”, in: W.H Ailor (Ed.), Atmospheric Corrosion, J Wiley & Sons, New York, 1982, pp 913–922 129 M Benarie, F.L Lipfert, “A general corrosion function in terms of atmospheric pollutant concentrations and rain pH”, Atmos Environ 20 (1986) 1947–1958 130 ISO 9223, “Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Classification, determination and estimation” 131 R.A.Antunes, R.u.Ichikawa, L.G.Martinez and I.Costa, “Characterization of corrosion products on carbon steel exposed to natural weathering and to accelerated corrosion tests”, International Journal of Corrosion, Vol.2014 132 R.A.Antunes, R.u.Ichikawa, L.G.Martinez and I.Costa, “Characterization of corrosion products formed on steel in the first months of atmospheric exposure”, Materials Research, Vol (2003) 133 J.G.Castano, C.A.Botero, A.H.Retrepo, E.A.Agudelo, E.Correa and F.Echeverria, “Atmospheric corrosion of carbon steel in Colombia”, Corrosion Science 52 (2010) 216-223 134 D.Neff, I Diaz, H Cano, D de la Fuente, P.Dillmann, M Morcillo, " Characterization of corrosion products formed on Ni 2.4 wt%–Cu 0.5 wt%–Cr 0.5 wt% weathering steel exposed in marine atmospheres”, Corros Sci 87 (2014) 438–451 112 Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam 135 Mansfeld F, Hong Shil, Harold Greene and C.H.Tsai, “Analysis of EIS data for common corrosion process”, Electeochemical Impedance: Analysis and Interpretation, ASTM STP 118 (1993) 37-53 136 J Guo, S Yang, C Shang, Y Wang, X He, “Influence of carbon content and - microstructure on corrosion behaviour of low alloy steels in a Cl containing environment”, Corros Sci 51 (2009) 242–251 137 H.C.Shih, J.H.Wang, F.I.Wei, Y.S.Chang, “The corrosion mechanisms of carbon steel and weathering steel in SO2 polluted atmospheres”, Materials Chemistry and Physics 47 (1997) 1-8 113 ... mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Ngoài ra, kết nghiên cứu Luận án Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt. .. luận án Nghiên cứu hình thành lớp bảo vệ khả chống ăn mòn thép bền thời tiết điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ ĂN MÒN THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG KHÍ QUYỂN Thép bền thời tiết. .. SỰ HÌNH THÀNH VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ CỦA LỚP SẢN PHẨM ĂN MÒN TRÊN THÉP BỀN THỜI TIẾT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ QUYỂN VIỆT NAM ……………………………………………………………………… 68 4.1 Sự hình thành lớp sản phẩm ăn mòn thép bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam , Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay