Nghiên cứu chế độ thoát khí metan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng quảng ninh

147 13 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN THỊNH NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỐT KHÍ METAN KHI KHAI THẤC XUỐNG SÂU TRONG MỎ THAN HẦM VÙNG QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN THỊNH NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỐT KHÍ METAN KHI KHAI THẤC XUỐNG SÂU TRONG MỎ THAN HẦM VÙNG QUẢNG NINH Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 52 06 03 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG VŨ CHÍ TS LÊ VĂN THAO HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Văn Thịnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Văn Thịnh 11 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thi Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa kha học giá trị thực tiễn đề tài Những luận điểm luận án Luận điểm khoa học Cấu trúc luận án Chương Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm giới Việt Nam 1.1 Đặc điểm chung khí mê tan 1.2 Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm giới 1.3 Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm Việt Nam 1.4 Nhận xét chương Chương Đặc điểm độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 2.1 Đặc điểm chung độ chứa khí mê tan vỉa than 2.2 Đặc điểm địa chất vùng than Quảng Ninh 2.3 Kết xác định độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 2.4.Nghiên cứu quy luật phân bố độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh V Nhận xét chương Chương Nghiên cứu chế độ khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 3.1 Nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 3.2 Dự báo độ khí mê tan mỏ than hầm vùng Quảng iv v vii 1 2 2 3 3 5 13 30 34 36 36 39 43 57 63 64 64 85 iii Ninh khai thác xuống sâu 3.3 Nhận xét chương Chương Đề thoát giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan cho mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 4.1 Các biện pháp phòng ngừa mối nguy hiểm từ khí mê tan 4.2 Các biện pháp chủ động loại trừ mối nguy hiểm khí mê tan 4.3 Nhận xét chương Kết luận kiến nghị Danh mục cơng trình cơng bố tác giả Tài liệu tham khảo 93 94 94 98 117 119 121 123 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐB Đông Bắc ĐN Đơng Nam TB Tây Bắc TKTD Tìm kiếm thăm TDBS Thăm bổ sung TDTM Thăm tỉ mỉ Tonne of Oil Equivelent: Hệ số quy đổi lượng TOE sang lượng dầu FO (1 dầu FO= 1TOE, than cốc = 0,75 TOE, than cám 1,2 = 0,7 TOE, than cám 3,4 = 0,6 TOE, than cám 5,6 = 0,5 TOE, xăng ô tô = 1,05 TOE, kW điện= ,0 0 T O E CH Séc Cộng hòa Séc CHLB Đức Cộng hòa Liên bang Đức LC chợ CB chuẩn bị chợ CGH Cò chợ Cơ giới hóa CNKT Cơng nghệ khai thác HTKT Hệ thống khai thác DV dọc vỉa XV xuyên vỉa Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn khai QCVN01:2011/BCT thác than hầm Bộ trưởng Bộ công thương ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 v DANH MUC CÁC BẢNG BIỂU • rri /V r 1*? 1• Á Tên bảng biêu Bảng 1.1 Nhiệt độ cháy nổ hàm lượng khí mêtan khơng khí Bảng 1.2 Thời gian gây nổ khí mê tan mối tương quan với hàm lượng khí nhiệt độ nguồn lửa Bảng 1.3 Các vụ cháy nổ khí mêtan điển hình giới hậu Bảng 1.4 Các vụ cháy nổ khí mêtan điển hình Việt Nam hậu Bảng 1.5 Sản lượng khai thác số nước giới Bảng 1.6 Dự báo sản lượng khai thác than giới Bảng 1.7 Trữ lượng than vùng Quảng Ninh Bảng 2.1 Kết phân tích độ chứa khí metan vỉa than mỏ hầm vùng Quảng Ninh Bảng 2.2 Kết dự báo độ chứa khí mê tan vỉa than số mỏ than hầm vùng Quảng Ninh Bảng 3.1.Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR +30/+67 Bảng 3.2 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR +30/+67 Bảng 3.3.Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -25/+30 Bảng 3.4 Kết tính tốn độ khí khu vực 6ĐMR -25/+30 Bảng 3.5 Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -80/-25 Bảng 3.6 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR -80/-25 Bảng 3.7 Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -150/-80 Bảng 3.8 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR -150/-80 Bảng 3.9 Độ chứa khí mêtan chợ +40/+24 khu III vỉa 10 Bảng 3.10 Kết tính tốn độ khí chợ +40/+24 khu III vỉa 10 Bảng 3.11.Độ chứa khí mêtan chợ +20/-18 khu III vỉa 10 Bảng 3.12 Kết tính tốn độ khí chợ +20/-18 khu III vỉa 10 Bảng 3.13.Độ chứa khí mêtan chợ -20/-46 khu III vỉa 10 Bảng 3.14 Kết tính tốn độ khí chợ -20/-46 khu III vỉa 10 Bảng 3.15.Độ chứa khí mêtan chợ -46/-65 khu III vỉa 10 Bảng 3.16 Kết tính tốn độ khí chợ -46/-65 khu III vỉa 10 Bảng 3.17.Độ chứa khí mêtan chợ-70/-100 khu III vỉa 10 Bảng 3.18 Kết tính tốn độ khí chợ -70/-100 khu III vỉa 10 Bảng 3.19.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-2 (-25/-55) Bảng 3.20 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-2 (-25/-55) Bảng 3.21.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-5 (-55/-100) Bảng 3.22 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-5 (-55/-100) Bảng 3.23.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-4 (-100/-125) Trang 11 13 16 16 30 44 59 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 71 72 vi Bảng 3.24 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-4 (-100/-125) Bảng 3.25.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-6 (-125/-168) Bảng 3.26 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-6 (-125/-168) Bảng 3.27.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-6.1 (-170/-198) Bảng 3.28 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-4 (-170/-198) Bảng 3.29 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Mạo Khê Bảng 3.30 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Hà Lầm Bảng 3.31 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Khe Chàm Bảng 3.32 Mức khai thác số mỏ than hầm qua năm 2007-2015 Bảng 3.33 Thể tích khí mê tan mơi trường mỏ than Mạo Khê Bảng 3.34 Thể tích khí mê tan mơi trường mỏ than Hà Lầm Bảng 3.35 Thể tích khí mê tan môi trường mỏ than Khe Chàm Bảng 3.36 Các thông số địa chất kỹ thuật môt số chợ mỏ than Mạo Khê Bảng 3.37 Các thơng số địa chất kỹ thuật số chợ mỏ than Hà Lầm Bảng 3.38 Các thông số địa chất kỹ thuật số chợ mỏ than Khe Chàm Bảng 3.39 Kết tính tốn dự báo kết đo đạc thực tế khí mêtan mỏ than Mạo Khê Bảng 3.40 Kết tính tốn dự báo kết đo đạc thực tế đô khí mêtan mỏ than Hà Lầm Bảng 3.41 Kết tính tốn dự báo kết đo đạc thực tế khí mêtan mỏ than Khe Chàm Bảng 4.1 Các thông số lỗ khoan khám khoan Bảng 4.2 Đặc tính kỹ thuật máy bơm rửa loại WT-30-2PB Bảng 4.3 So sánh ưu nhược điểm phương án 72 72 73 73 73 74 75 77 83 83 83 84 89 90 90 90 91 92 110 113 116 vil DA NH M U C C Á C H ÌN H VẼ, Đ Ồ T H I m A r1 1• Á Tên bảng biêu Hình 1.1 Hỗn hợp nổ mê tan với khơng khí Hình 1.2 Giới hạn nổ phụ thuộc vào áp suất ban đầu Hình 1.3 Quan hệ độ khí mêtan tuyệt sản lượng chợ (Vùngthan Silesia Balan) Hình 1.4 Quan hệ độ khí Mê tan tuyệt sản lượng chợ Hình 1.5 Đồ thị biến thiên hàm lượng Mê tan luồng gió thải chợ vỉa XXXII mỏ than Brzeszcze tuần Hình 1.6 Đồ thị biến thiên hàm lượng Mê tan theo biểu đồ chu kỳ sản chợ vỉa XXXII mỏ than Brzeszcze Hình Sự phân bổ khí mê tan hệ thống khai thác chợ Trang 17 18 18 19 20 dài theo phương với hệ thổng thơng gió nghịch Hình 1.8 Sự phân bổ khí mê tan hệ thống khai thác chợ dài theo phương với thơng gió từ lên Hình 1.9 Sự phân bố khí mê tan hệ thống khai thác chợ dài theo phương với thơng gió từ xuống Hình 1.10 Sự phân bố khí mê tan hệ thống khai thác khấu đuổi Hình 1.11 Cường độ khí từ mặt lộ gương theo thời gian Hình 1.12 Sự khí từ than khai thác Hình 1.13 Sự khí từ than khấu vỉa than Bonđurevski thuộc mỏ Kirov vùng Kuzbas Hình 1.14 Sự phân bố hàm lượng khí mêtan tiết diện đường Hình 1.15 Sự tăng hàm lượng khí mêtan luồng gió thải chợ Hình 1.16 Phân bố hàm lượng mêtan không gian khai thác chợ Hình 1.17 Sự phát triển hàm lượng khí Mêtan chợ vỉa B, Mỏ Lupeni Hình 2.1 Phân bố độ chứa khí mêtan Tây Bắc miền Trung bể than Silesia Hình 2.2 Phân bố độ chứa khí mê tan phía Nam bể than Silesia Hình 2.3 Các miền khí phân theo chiều sâu Hình 2.4 Bản đồ vị trí địa lý bể than Quảng Ninh Hình 2.5 Biến thiên độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than 21 21 22 22 23 23 24 25 26 26 36 37 38 39 57 M ạo Khê Hình 2.6 Biến thiên độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than 58 H Lầm Hình 2.7 Biến thiên độ chứa khí mê tan vỉa than mỏ than Khe Chàm 58 117 - Đ ể đảm bảo an to n đư ng ố ng tháo khí m êtan phải tro n g đư ng gió thải, đ ến giai đ o ạn triể n khai hệ th ố n g k h o an tháo khí m êtan đến trạm quạt n g ắn nhất, v ì v ậy ch ọ n x u y ên v ỉa -225 khí v ị trí để đặt In jecto r hút - L u lư ợ n g gió q ua x u y ê n v ỉa -225 80 lư ợ n g khí m êtan lớ n q u a x u y ê n v ỉa -225 m 3/s 0,3% , m êtan qu a x u y ên v ỉa -225 là: 0,3x4800/100 = (4800 m 3/ph), h àm lư u lư ợ n g khí 14,4 m 3/ph - L u lư ợ n g khí m êtan tháo lớ n 5,98 m 3/ph, v ậy tổ n g lư u lư ợ n g khí m êtan sau v ị trí In jecto r x ả khí m êtan là: 14,4 + 5,98 = 20,38 m 3/ph T ổ n g lư ợ ng gió q ua x u y ê n v ỉa -225 sau vị trí In jecto r x ả khí là: 4800 + 5,98 = 4805,98 m 3/ph - H àm lư ợ n g khí m êtan sau v ị trí In jecto r x ả khí m êtan tín h b ằn g tổ n g lư u lư ợ n g khí m êtan ch ia cho tổ n g lư u lư ợ n g gió, th ay số vào ta tín h h àm lư ợ n g khí m êtan trê n x u y ên v ỉa -225 20,38 V ậy lư u lư ợ n g gió q ua sau vị trí In jecto r x ả khí là: / 4805,98 x 100% = 0,42 % x u y ên v ỉa -225 h ò a lo ãn g lư ợ n g khí m êtan In jecto r x ả x u ố n g m ứ c cho phép K ết luận: C h ọ n p h n g án x lý khí m êtan th u p hư ng án 3: X ả khí m êtan đư ng th n g gió củ a m ỏ 4.3 N H Ậ N X É T C H Ư Ơ N G G iải pháp áp d ụng p h ò n g n g a cháy nổ k h í m ê ta n tro n g m ỏ th a n h ầm v u n g Q uảng N in h cần áp d ụng tổ n g thể giải ph áp như: S d ụng lỗ k h o an tiế n gư ng vớ i ch iều sâu lớ n h n 10m , th ậm chí đ ến h àng trăm m ét để th ăm túi ch ứ a khí, ch ứ a nước, đ n g thờ i áp dụng biệt pháp đo đạc khí m ê ta n b ằn g tay v th iết bị cản h báo khí m ê ta n cá n h ân tran g b ị cho cán công n h ân tro n g m ỏ D u y tu bảo dư ỡ ng th n g x u y ên hệ th ố n g cảnh báo khí m ê ta n h iện đ ã lắp đặt m ỏ v lắp đặt m ới cho k h u vự c ch u ẩn bị khai thác C hàm án, tác Đ ối vớ i n h ữ n g v ỉa có độ ch ứ a khí m ê ta n cao n h v ỉa 11 m ỏ th a n K he 1, C ô n g ty th a n H L ong -T K V , cần có b iện pháp tháo khí T ro n g lu ận g iả đ ã tín h to án cho pháp k h o an tháo khí v x ả chợ I-11 -5 đư ng m ỏ th an K h e C h àm lự a ch ọ n giải gió th ải củ a m ỏ v i h m lư ợ n g khí 118 C H đ ầu x ả khí 0,42% T uy n h iên ch ứ a khí tự n h iên tro n g v ỉa tăn g lên trạm h ú t khí m ặt b ằng để đ a khí m ê ta n n ếu tiếp tục khai thác x u ố n g sâu, độ cần tiếp tục tín h to n để kết nối vớ i trự c tiếp trời 119 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I K Ế T L U Ậ N T kết q uả n g h iên cứu, ta rú t nh ữ n g kết lu ận n h sau: - N h ìn ch ung x u h n g độ ch ứ a khí m ê ta n tăn g theo chiều sâu v ỉa n h củ a m ỏ - T ro n g bể th an Q u ản g N in h , x ét riên g m ỏ h ầ m ch ia k h u vự c có độ a khí m ê ta n cao v k h u vự c có độ a khí m ê ta n thấp - Đ ộ th o át khí m êtan chợ đ ều tu â n theo quy lu ật chung v p h ụ thuôc chủ y ế u vào đô ch ứ a khí m êtan v sản lư ợ ng khai th ác chợ cụ thể là: Đ ô th o át khí m êtan tư n g đối v th o át khí m êtan tu y ệt đối tăn g đô a khí m êtan tăng K hi sản lư ợ n g khai th ác tăn g lên th ì th o át khí m êtan tu y ệt đối tăn g theo n h n g ngư ợ c lại độ th o át khí m êtan tư n g đối lại g iảm T b ản g kết q uả tổ n g hợ p b ìn h q u ân cho thấy, lư ợ n g khí m ê ta n củ a m ỏ từ năm 2007 đ ến n ăm 2015 đ ều có x u h n g n ă m sau tăn g h n n ăm trước M ặt khác m ỏ đ ều khai thác x u ố n g sâu h n v sản lư ợ ng khai th ác k hông tăn g nhiều, n ên cho n h ận x ét khai th ác x u ố n g sâu lư ợ n g khí m ê ta n th o át từ k h u vự c khai thác tăn g lên II K IẾ N N G H Ị T ăn g chiều sâu k h o an tiế n gư ng lên tố i th iểu m (vư ợ t q ua kẽ nứ t tác động củ a nổ m ìn), ch iều sâu tiế n gư ng đạt tớ i h àng trăm m ét n ếu cần để th ăm khí v nư c C ần áp dụng k h o an tháo khí đối vớ i n h ữ n g m ỏ có nh ữ n g v ỉa th an có độ ch ứ a khí lớ n (nhữ ng m ỏ h ạn g III v nh ữ n g m ỏ lên h ạn g III khai thác x u ố n g sâu) Á p dụng kết n g h iên u d ự báo độ th o át khí m ê ta n vào thự c tế 120 b ằng cách lấy kết q uả d ự báo n h ân th êm vớ i hệ số k = ,8 v cộng vớ i 0,00246 121 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ N g u y ễ n V ăn T hịnh, Đ ặn g V ũ C hí, N g u y ễn C ao K h ải, N h ữ V iệt T uấn, N gô H o àn g N g â n (2013), “D ự báo độ a khí v th o át khí m ê ta n v ỉa th an m ỏ th an M ạo K độ sâu khai thác khác n h au ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (5), tr 26 -28, 25 N g u y ễ n V ă n T h ịn h , T rầ n X u â n H à, N g u y ễ n C ao K h ả i, N g ô H o n g N g â n , V ũ T h n h L â m (2 ), “Đ n h g iá x ế p h n g m ỏ th e o độ th o t k h í m ê ta n m ỏ th a n M ô n g D n g ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (4), tra n g 16 -18 N g u y ễ n V ă n T h ịn h (c h ủ n h iệ m ), N g u y ễ n V ă n Q u an g , N g ô T h V in h (2 ), Nghiên cứu chế độ chứa, khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than Mạo Khê đề xuất biện pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan, Đ ề tà i cấp sở m ã số T -3 , T rư n g Đ ại học Mỏ - Đ ịa c h ất, H N ộ i N g u y ễ n V ăn T h ịn h , Đ ặ n g V ũ C hí, N g u y ễ n C ao K h ải (2 ), “Đ n h g iá m ứ c độ ch ứ a v th o t k h í m ê ta n k h i k h a i th ác m ộ t số m ỏ th a n h ầ m k h u v ự c U n g B í- Q u ản g N in h ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (6), tra n g 13 -17 N g u y ễ n V ă n T h ịn h (c h ủ n h iệ m ), N g u y ễ n C ao K h ả i, Đ in h T h ị T h a n h N h n (2 ), Nghiên cứu độ chứa, khí mê tan độ sâu khai thác khác đề xuất giải pháp phòng ngừa mối nguy hiểm cháy nổ khí số mỏ than hầm vùng ng Bí- Quảng Ninh, Đ ề tà i cấp c sở m ã số T -2 , T rư n g Đ ại h ọ c M ỏ - Đ ịa ch ất, H N ội Đ V ăn C hi, N g u y ễn V ăn T hịnh, N g u y ễn T rọng P húc(2 ), “G iải pháp tháo khí C H dọc v ỉa m ứ c + 270 v ỉa b ằng th iết bị E k izo ster m ỏ th an H o àn h B ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (5), tran g 86 -89 N guyen V an Thinh, D ang V u Chi, D ang Phuong Thao, P ham Thi N hung, Tran A nh D uong (2017), “M ethane forecast in the coal seam s o f Q uang H anh International Conferentce on Geo-spatial underground coal m ine”, 122 Technologies and Earth Resources-HaNoi 2017, ISBN978-604-913-618-4, pages 487-492 V an T h in h N guyen, estim atio n in W ald em ar M ijaỉ, V u D uo n g H u y C hi D an g (2017), coal m in e” , 4th International “M ethane conference scientiýic-research cooperation between Vietnam and Poland, E3S Web of Conferences 35, 01005 s(2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183501005 POL-VIET 2017 V an T h in h N g u y en (2018), “D eterm in atio n H o n g th C oal M in e fro m C urent M in in g o f M eth an e T o -150 L evel C ontent at in V ietn am ” , International Journal o f Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), ISSN: 2455-4847, www.ijlemr.com II Volume 03 - Issue 08 II August 2018 IIPP.65-71 10 N g u y ễn V ăn T h ịn h (2018), “X ác định độ a khí m ê ta n tro n g v ỉa th an m ỏ th an M ô n g D ng đến m ức -350”, Tạp chí cơng nghiệp mỏ (4) , trang 24 -27 11 N g u y ễn V ăn T hịnh, Đ ặng V ũ C hí, Đ ặng P hư ng T hảo(2018), “N g h iên cứu y ếu tố ảnh hư ng đến độ thoát khí m ê tan gư ng đào củ a m ỏ th an K he C hàm 1”, Tạp chí cơng nghiệp mỏ (6), trang 21 -26 123 Quyết định việc “Xếp loại mỏ theo TÀI LIỆU THAM KHẢO T rần T ú B a (2009), Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố mỏ - địa chất cơng nghệ đến độ khỉ mê tan tương đối số chợ dài mỏ than hầm vùng Quảng Ninh, L u ận án tiế n sỹ kỹ th u ật, T rư ng Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ộ i N g u y ễn T iến B ào, Z u m ailo A V (1986), Nghiên cứu độ chứa khí trầm tích chứa than, phần đơng bắc bể than Quảng ninh, B áo cáo tổ n g kết Đ ề tài K h o a H ọ c cấp N h nư c m ã số 44 - 02- 01 - 04, H N ội B ộ C ông N g h iệp (2004, 2005, 2006), khí mê tan năm 2004, 2005, 2006”, H N ội B ộ C ông T h n g (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Quyết định việc “Xếp loại mỏ theo khí mê tan năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 ”, H N ội P h ù n g M ạn h Đ ắc (2005), Nghiên cứu cơng nghệ thu hồi sử dụng khí mêtan từ mỏ than vào mục đích kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường, B áo cáo tổ n g k ết đề tài, B ộ C ông nghiệp, H N ội T rần X u ân H (2013), Giáo trình An tồn vệ sinh cơng nghiệp khai thác mỏ hầm lò, N X B K h o a học kỹ th u ật, H N ội N g u y ễn Đ ăn g H iếu (2010), Nghiên cứu chế độ khí mê tan đường đào than mỏ than hầm vùng Đơng Triều- ng Bí, L u ận v ă n th ạc sĩ kỹ thuật, T rư n g Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ội P h ù n g Q uốc H uy (2003), Nổ khí mêtan bước xác định nguyên nhân, T h ô n g tin K h o a học C ông nghệ M ỏ, H N ội P h ạm Đ ứ c K h iêm (2006), Một số giải pháp đảm bảo thơng gió quản lý khí mỏ Cơng ty Than Mạo Khê, T ạp chí C n g N g h iệp M ỏ, H N ội 10 K rauze, L u k o w icz (2004), Phát hiện, dự báo, kiểm sốt, phòng chống hiểm hoạ khí mêtan mỏ than hầm lò, S ách phát h àn h nội tro n g T ập Đ o àn T h an K h o án g sản V iệt N am , H N ộ i 124 11 L iên đ o àn b ản đồ đ ịa chất M iề n B ắc (2013), Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, H N ộ i 12 P h ạm T u ấn L in h (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố địa chất - cơng nghệ đến độ chứa khí, khí mêtan đề xuất giải pháp tháo khí đảm bảo an tồn q trình khai thác mỏ than Dương Huy, L u ận v ă n th ạc sĩ kỹ thuật, T rư n g Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ội 13 N g u y ễn C ản h N a m (2017), Tổng quan trữ lượng tiêu thụ than tồn cầu, T ạp chí N ă n g lư ợ n g V iệt N am , H N ội 14 N g u y ễn M in h P h iên (2009), Nghiên cứu quy luật phân bố độ chứa khí mê tan vỉa than vùng Quảng Ninh đề xuất giải pháp cảnh báo hiểm họa nổ khí mê tan, L u ận v ă n thạc sĩ kỹ thuật, T rư ng Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ộ i 15 Đ in h Đ ức Q uang (2011), Phân tích, đánh giá hiệu làm việc hệ thống quan trắc khí mỏ than hầm vùng Quảng Ninh nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện nhằm mục đích nâng cao an tồn phòng chống cháy nổ khí mê tan hầm lò, L u ận v ă n thạc sĩ kỹ thuật, T rư n g Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ội 16 N g u y ễn Sỹ Q uý (2013), Tiềm tài nguyên than Quảng Ninh, T ạp chí Đ ịa chất ISSN : 0866 -7381, số 335, T ổ n g cục đ ịa chất, H N ội 17 L ê V ăn T hao, N g u y ễ n B ìn h (1997), Nghiên cứu trình khí mêtan chợ mỏ than hầm dự báo độ khí mêtan khai thác xuống sâu, Báo cáo tổng kết đề tài., V iện K H C N M ỏ V inacom in, H N ội 18 T h ủ tư n g C hính p h ủ (2016), Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2016 việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, H N ội 19 T rần N g ọ c T oản, N g u y ễ n T iến B (2002), Khí mêtan than, công nghệ khai thác sử dụng M ỹ khả nghiên cứu sử dụng Việt Nam, T hô n g tin K h o a học C ông nghệ M ỏ, H N ội 125 18 19 L u ận v ă n th ạc sĩ kỹ thuật, 20 H Đ ìn h T uệ (2018), Đánh giá khả thu hồi sử dụng khí mê tan từ số mỏ than hầm vùng Quảng Ninh, T rư n g Đ ại học M ỏ - Đ ịa chất, H N ội 21 A ul, G N , and J C eM k (1979) G ro u tin g H orizontal D rainage H oles in C oalbeds BuMines R I 8375, 16 pp 22 A ul, G N , and R R ay (1991) O ptim izing M ethane D rain ag e System s T o R educe M ine V en tilatio n R equirem ents Ch 80 in Proceedings o f the June 3-5, 5th U.S Mine Ventilation Symposium, Morgantown, W V , 1991 M in E ng , pp 638 -656 23 B arnak, T M (1992) T he H isto ry and F u tu re o f L ongw all M in in g in the U n ited States BuMines IC 9316, 26 pp 24 B oyer, C M , 111, F H B riscoe, B S C am p, R A K o en ig , P G M alone, and P B Stubbs the M u ltip le C oal (1986) G eologic and R eserv o ir C haracteriza -tio n for Seam s C o m p letio n P ro ject at R o ck C reek Gas Res Inst Topical Rep G R I-8710083, v 1, 120 pp 25 B riscoe, F H , B S C am p, L K L ottm an, and P G M alone (1988) A T rends R elated to G eologic Study o f C oal B ed M ethane P ro d u ctio n Features W am o r B asin, A labam a Paper in Geology and Coal-Bed Methane Resources o f the Northern San Juan Basin, Colorado and New Mexico, ed by J E F assett R o ck y M tn A ssoc G eol., D enver, C O , pp 237 -246 26 B rom ilow , J M Jo n es (1955) D rainage and 6, pp 222 -232 F iredam p Colliery Eng., v 32, N o 27 C R C lark so n w ells: R ev iew Geology, J G , and U tilizatio n (2013), P ro d u ctio n data analysis o f u n conventional of gas o f th eo ry an d b est practices, International Journal o f Coal V olum e 109, 2013, P ages 101 -146, IS S N 0166 - 5162, h ttp s://dx doi.org/10 1016/j.coal.2013 01 002 38 M cK ee, C R , B um b, A C , & K oenig, R A (1988) S tress-D ependent P erm eab ility and P o ro sity o f C oal and O th er G eologic Society o fPetroleum Engineers doi:1 1 /1 8 -P A F orm ations 126 29 M ingxi D u, Q iuan Z hu, X iao g e W ang, P en g L i, B in Y ang, H uai C hen, M en g W ang, X iao lu (2018) E stim ates and P redictions o f M ethane E m issio n s from W astew ater in C hina from 2000 to 2020 Earth ’s future an Open access AGU Journal, V o lu m 6, IS S U E -2018, p 252 -263 30 S S aurabh, S H arp alan i, V K S ingh distrib u tio n and rock (2016), Im plications failure w ith co ntinued o f stress gas d epletion in re- coalbed 162, m ethane reservoirs, International Journal o f Coal Geology, V olum e 2016, P ag es 183 -192, IS S N 0166 - w sk azn ik intensyw nosci podstaw ow y p aram etr zag ro zen ia ,https://dx doi.org/10 1016/j.coal.2016 06 006 31 S taczek A , S im ka A desorpcji (2004), “G ran iczn y gazu z w e g la ja k o w yrzutow ego charakteryzujacy sto p ien n asy cen ia g azem p o k lad o w w eg la” , Mechanizacja i Automatyzacja Gornictwa 32 S taczek A (2004), “P rzy rzad w sk azn ik a intensyw nosci m etan u p o ch o d zen ia pom iarow y desorpcji gazu naturalnego w “ B arb ara” o k reslenia i szasunkow ej w eg lu ” , zaw artosci Mechanizacja i U n d erg ro u n d Sources of Automatyzacja Gornictwa (2) 33 U S E PA (2004), E v alu atio n o f Im pacts D rin k in g W ater by R eservoirs, The Powder River Basin, June 2004, H ydraulic to F ractu rin g of C oalb ed E PA M ethane 816 -R -04 -003 A ttach m en t 34 Jo h n S quarek and M ike D aw so n (2006), C oalbed m ethane expands in C anada, Oil & Gas Journal, 24 July 2006, p 37 -40 35 R enew able B iogenesis N atu ral in G as C oalbeds" (2004) T he D isco v ery o f A ctiv e Green Car Congress 16 M ethane N o v em b er 2004 R etriev ed 2011 -12 -21 36 "C oal b ed m ethane in K azakhstan" w orldcoal.com July 23, 2014 37 Sung W , T E rtek in , and R o f the D eg asificatio n V R am an i (1987) E v alu atio n o f the Im -pact P rocess M ines: A N u m erical E xercise on In flo w o f M ethane G as Into Ch 49 in Proceedings o f the 3rd C oal U.S 127 Mine Ventilation Symposium, ed by J M M u tm an sk y (U niversity P ark, PA , O ct 12-14, 1987) Soc M in E ng A IM E , 1987, pp 328 -333 38 T hakur, P C , D A C hristopher, and R W B o ck h o rst (1988) H ori-zontal D rillin g T ech n o lo g y fo r C oal S eam M eth an e R ecovery, Proceedings o f the Fourth International Mine Ventilation Congress, ed by A.D.S Gillies (B risbane, Q ueensland, A ustralia, July M in and M etall., M elbourne, V ictoria, A ustralia, , 1988) A ust Inst 1988, pp 39 T hakur, P C , and W N P ou n d sto n e (1980) H orizonal D rillin g T ech nology o f A dvance D egasiíỉcation Min Eng., v 32, N o 6, pp 676 -680 40 T ilton, J G (1985) G as F ro m Research Council Meeting, C oal D eposits, Proceeding o f the National W ashington, D C , Jan 15,1976T revits, M A , and G L Finfinger C ase Studies o f L o n g -T erm M eth an e E x tractio n F ro m C oal Soc M in E ng A IM E p rep rin t 85 -333, pp 41 T revits, M A , G L F infinger, and J C L aS cola(1991) E v alu atio n U S C oal M ine E m issions, Proceeding o f the 5th of U.S Mine Ventilation Symposium, ed by Y J W ange (M organtow n, W V ,June -5, 1991) Soc fo r M in E ng , 1991, pp 42 U lery, J P , an d 177-182 D M H ym an(1991) T he G as C ontent D eterm ination: A p p licatio n s M o d ified -D irect-M eth o d and R esults Paper 9163 of in Proceedings o f the 1991 Coalbed Methane Symposium, Tuscaloosa, A L , M ay 13-17, 1991 U niv A L , T uscaloosa, A L , 1991, pp 489 -500 43 V enter, J., and P S tassen(1953) D rain ag e and U tilizatio n o f F iredam p BuMines IC 7670, 1953, 22 pp 44 V onS chonfeldt, H , B R P othini, G N A u l, and R P ro d u ctio n and U tilizatio n C oal C om pany M ines o f C oalbed M ethane L H ender-son(1982) G as in Islan d P a p e r S P E ID O E 10817, Proceeding Unconventional Gas Recovery Symposium, Pittsburgh, P A , M ay 1982 Soc Pet E ng , D allas, T X ,1982, pp 235 -244 45 W ikipedia, L ist o f countries by coal prod u ctio n C reek o f the 16-18, 128 46 PyKOBogciBO no npoeKTHpoBaHHK BeHTHnauuH yroabHbix maxT(1994), KÈEB,311c 47 CnpaBOHHHK n o pygHHHHOH BeHTHH^HH (1977) / n o g p e g a ^ H e Ễ K YmaKOBa, M.Hedpa,328 c 48 AốpaMoB O A , BOHKO B A , rpa^eH K oB H o H gp (1977), CnpaBoHHHK no pygHHHHoỄ BeHTHa^HH M.Hedpa,328c 49 A ^po^o^H a ropH bix npegnpnaTH Ễ/ K YmaKoB, A c BypnaKoB, n.A nyHKoB, H H M egBegeB -M.: Hedpa, 1987 -421c 50 EepecHeBHH n B , M HxaỄaoB B A , OnnaTOB c c (1 9 ) A ^po^o^H a KapbepoB: CnpaBoHHHK M.: Hedpa, 280 c.: HH 51 BeHTHH^Ha maxT, pygHHKoB H nog,3eMHbix coopy^eH H Ễ / Y neố n o c o ố n e /ro B fflyB&TOB CaHKm-^emep6yp^, 0 r 52 H H C T py^H a no pacneTy KoaHHecTBa Bo3gyxa, npoBeTpHBaHHa geỄcTByK rnux yroabH bix m axT HeoốxogHM oro g a a M.: Hedpa, 1975 - 80c 53 HpyHH A T T eo p n a H npaKTHKa ốopbốbi c pygHHHHbiMH ra3aMH Ha ố o ab m n x rayốH Hax M., Hedpa, 1981 54 KoMapoB B E , KHHbKeeB f f l x PygHHHHaa BeHTHa^Ha M.: Hedpa, 1969 - 416c 55 KupHH B o , YmaKoB K (1983) PygHHHHaa H npoMbimneHHaa a3poaorafl.- 56 Ko3noBcKHH.B.nporHo3HpoBaHHeMeTaHoBoỄonacHocTHByronbHbixmaxTax / n e p cnoabcK oro B r Pbi^KoBaH H H Y CTH H OB&- M.:Hedpa, 1975.-152 c 57 M oxnpeB IL.H npoBeTpHBaHHe nog,3eMHbix ropH ogoốbm aK rnux npegnpnaTHH nepMb, 01 -280 c 58 M ACHHKOB A A , M n a a e p ro A , KoMapoB H E BeHTHH^ HoHHbie coopy^e -H H a B yroabH bix m axTax.- M.: Hedpa, 1983 - 270 c 59 O xpaH a Tpyga YneốHHK g a a YmaKoBa, - M., Hedpa, 1986 By3oB YmaKoB K H gp n o g peg K 129 60 noB hm ieHHe Hage^HocTH npoBeTpHBaHHA m axT / naT pym eB M A , K apH ayx H B , ^ e n n x o B A X // KneB! TexHUKa, 1990 - 168 c 61 PyKOBogcTBO no npoeKTHpoBaHHM BeHTunOTTụ u yronbH bix maxT M.: Hedpa, 1985 - 238 c 62 TpaKTaT o npoBeTpHBaHHH yronbH bix maxT HHCTHTyT ropH oro g e n a HM A A C KOHHHCKOTO 63 YmaKoB K H gp PygHHHHaa aap o n o rn a: CnpaBOHHHK -M : Hedpa, 1988, -440c ... Chương Nghiên cứu chế độ khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 3.1 Nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 3.2 Dự báo độ khí mê tan mỏ than hầm lò vùng Quảng. .. vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Độ khí độ chứa khí mê tan vỉa than ảnh hưởng đến trình khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh Phạm vi nghiên cứu: đề tài mỏ than hầm lò vùng Quảng. .. hầm lò vùng Quảng Ninh - Nghiên cứu độ khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan phù hợp cho mỏ than hầm lò vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế độ thoát khí metan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng quảng ninh , Nghiên cứu chế độ thoát khí metan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay