Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững

196 10 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NGUYỄN THỊ ĐÔNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHẠM VĂN KHÔI PGS TS VŨ THANH SƠN HÀ NỘI, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Phạm Văn Khôi PGS.TS Vũ Thanh Sơn tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình hình thành hồn thiện luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng, Ban chức Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch Đầu tư) tận tình giúp đỡ tơi thực luận án Trong q trình thực luận án, nhận nhiều ủng hộ từ phía gia đình, quan, bạn bè đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ủng hộ, giúp đỡ đầy quý báu Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii DANH MỤC BẢNG ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 11 1.1 Tình hình nghiên cứu cấu kinh tế ngành chuyển dịch cấu kinh tế ngành 11 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 11 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 12 1.2 Tình hình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hƣớng phát triển bền vững 14 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 14 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 17 1.3 Tình hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hƣớng phát triển bền vững 22 1.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 22 1.3.2 Các công trình nghiên cứu nước 23 1.4 Tình hình nghiên cứu tiêu chí đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hƣớng phát triển bền vững 26 1.5 Tình hình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội 28 TIỂU KẾT CHƢƠNG 31 iv CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 32 2.1 Cơ sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hƣớng phát triển bền vững 32 2.1.1 Cơ cấu kinh tế ngành thành phố lớn 32 2.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững 40 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững 47 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá kết đóng góp chuyển dịch cấu kinh tế ngành vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn 57 2.2 Kinh nghiệm thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế ngành học rút cho thành phố Hà Nội 67 2.2.1 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành số thành phố giới 67 2.2.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành số thành phố lớn Việt Nam 69 2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững 71 TIỂU KẾT CHƢƠNG 73 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2017 74 3.1 Các yếu tố ảnh hƣởng điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội theo hƣớng phát triển bền vững 74 3.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng 74 v 3.1.2 Các điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành 80 3.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Hà Nội theo hƣớng phát triển bền vững 85 3.2.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 85 3.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững 87 3.2.3 Đánh giá đóng góp chuyển dịch cấu kinh tế ngành vào hiệu phát triển kinh tế thành phố Hà Nội 99 3.3 Đánh giá chung 109 3.3.1 Kết đạt 109 3.3.2 Hạn chế 110 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu k m trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững 112 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 118 4.1 Bối cảnh nƣớc quốc tế ảnh hƣởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hƣớng phát triển bền vững 118 4.1.1 Bối cảnh nước 118 4.1.2 Bối cảnh quốc tế 120 4.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2050 vấn đề đặt chuyển dịch cấu kinh tế ngành 121 4.3 Định hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội đến năm 2030 123 4.3.1 Định hướng chung 123 4.3.2 Định hướng phát triển ngành dịch vụ chủ lực có trình độ chất lượng cao 126 vi 4.3.3 Định hướng phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh thân thiện môi trường 130 4.3.4 Định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng văn minh, đại, hiệu quả, bền vững 132 4.4 Giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hƣớng phát triển bền vững 135 4.4.1 Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước chuyển dịch cấu kinh tế ngành 135 4.4.2 Đổi đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững 140 4.4.3 Phát triển đội ngũ doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động có hiệu 144 4.4.4 Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp phát triển lĩnh vực công nghệ cao, ngành sản phẩm chủ lực 146 4.4.5 Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đại đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đảm bảo an ninh mạng 148 4.4.6 Phát triển đồng loại thị trường, mở rộng thị trường nước 149 TIỂU KẾT CHƢƠNG 150 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 151 Kết luận 151 Kiến nghị 152 2.1 Đối với Trung ương 152 2.2 Đối với quyền Thành phố Hà Nội 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải CCKTN Cơ cấu kinh tế ngành CNXD Công nghiệp – Xây dựng CMCN Cách mạng công nghiệp CNC Công nghệ cao CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa DN Doanh nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GRDP Tổng sản phẩm địa bàn (Gross Regional Domestic Product) GTSX Giá trị sản xuất 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 KTTĐ BB Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 12 KTXH Kinh tế - xã hội 13 TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 14 NN Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản 15 NSNN Ngân sách nhà nước 16 NSLĐ Năng suất lao động 17 NICs Các nước cơng nghiệp hóa (Newly Industrialized Countries) 18 PAPI Chỉ số Hiệu Quản trị Hành công cấp tỉnh Việt Nam (Provincial Governance and Public Administration Performance Index) 19 PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) 20 PTBV Phát triển bền vững 21 QLNN Quản lý nhà nước 22 R&D Nghiên cứu phát triển (Research and Development) 23 SPCL Sản phẩm chủ lực 24 SXSP Sản xuất sản phẩm 25 VA Giá trị gia tăng (Value Added) viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Khung nghiên cứu luận án Hình 2.1: Nhận diện cấu kinh tế ngành thành phố lớn 35 Hình 2.2: Sơ đồ cấu lĩnh vực công nghệ cao 40 Hình 2.3: Sơ đồ hóa chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV 40 Hình 2.4: Sơ đồ yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch CCKTN 48 Hình 3.1: Bản đồ địa giới Hành thành phố Hà Nội 75 Hình 3.2: GRDP thành phố Hà Nội 85 Hình 3.3: Cơ cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội 88 Hình 3.4: Tỉ trọng lĩnh vực CNC CCKTN thành phố Hà Nội 90 Hình 3.5: Tỉ trọng ngành SPCL CCKTN thành phố Hà Nội .90 Hình 3.6: GRDP bình quân đầu người (triệu đồng, giá SS 2010) 101 Hình 3.7: GRDP bình quân đầu người (triệu đồng, giá SS 2010) tỉnh Vùng Thủ đô năm 2017 102 Hình 4.1: Đề xuất cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội .126 -6- Phụ lục 11: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu VA ngành công nghiệp (Giá HH) 2008 68.261 2013 135.578 2015 161.234 2017 195.665 5.461 10.168 13.544 16.827 32.356 62.908 75.619 93.332 - Chế biến thực phẩm đồ uống 2.935 5.830 7.256 9.001 - Dệt may, da giày 2.457 5.152 5.966 7.435 - Vật liệu nội thất 1.024 2.712 3.386 5.283 24.028 48.130 56.916 63.787 8.601 17.896 23.218 30.524 59.660 117.682 138.016 165.141 A/ Theo phân ngành - Cơ điện tử sáng tạo phần mềm - Cơ khí chế tạo - Cơng nghiệp khác B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC - Công nghiệp CNC - Phần c n lại Nguồn: [8], [69] Phụ lục 12: Cơ cấu nội ngành công nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: % Chỉ tiêu Thay đổi 2017 so 2008 2008 2013 2015 2017 - Cơ điện tử sáng tạo phần mềm - Cơ khí chế tạo - Chế biến thực phẩm đồ uống - Dệt may, da giày - Vật liệu nội thất - Công nghiệp khác B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC 8,0 47,4 4,3 3,6 1,5 35,2 7,5 46,4 4,3 3,8 2,0 35,5 8,4 46,9 4,5 3,7 2,1 35,3 8,6 47,7 4,6 3,8 2,7 32,6 +0,6 + 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,2 - 0,6 - 12,6 87,4 13,2 86,8 14,4 85,6 15,6 84,4 + 3,0 -3,0 A/ Theo phân ngành Cơng nghiệp CNC Phần lại Nguồn: [8], [69] -7- Phụ lục 13: Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu VA ngành nông nghiệp (Giá HH) 2008 2013 2015 2017 10.236 16.760 18.492 18.690 A/ Theo phân ngành - Trồng trọt 1.607 1.642 1.664 1.813 - Chăn nuôi 1.239 2.112 2.422 2.430 7.390 13.006 14.405 14.447 338 654 851 1.084 9.898 16.106 17.641 17.606 - Dịch vụ nông nghiệp B/ Theo l nh vực nông nghiệp CNC - Nông nghiệp CNC - Phần c n lại Nguồn: [8], [69] Phụ lục 14: Cơ cấu ngành nông nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: % Chỉ tiêu 2008 2013 2015 2017 Thay đổi 2017 so 2008 A/ Theo phân ngành - Trồng trọt 15,7 9,9 9,0 9,8 -5,9 - Chăn nuôi 12,1 12,6 13,1 13,0 +0,9 72,2 77,6 77,9 77,3 +5,0 - Dịch vụ nông nghiệp B/Theo l nh vực CNC - Nông nghiệp CNC 3,3 3,9 4,6 5,8 + 2,5 - Phần lại 96,7 96,1 95,4 94,2 -2,5 Nguồn: [8], [69] -8- Phụ lục 12: Vốn đầu tƣ phát triển (Giá hành) Đơn vị: Tỷ đồng L nh vực 2008 2015 2017 108.065 252.685 308.219 1/Dịch vụ 67.130 161.649 185.332 2/ CNXD 36.738 88.462 115.535 4.197 2.575 7.352 4/ Lĩnh vực CNC 18.101 47.606 57.329 - Dị 10,839 32.773 39.236 Tổng vốn đầu tƣ phát triển Trong của: 3/ NN vụ CNC - Côn n ệp CNC 6,819 13.948 17.014 - Nôn n ệp CNC 443 884 1.079 285 797 964 5/ KHCN Nguồn: [8], [69] Phụ lục 13: Đóng góp chuyển dịch cấu ngành vào gia tăng GRDP/ngƣời thành phố Hà Nội Đơn vị: % Trong đóng góp: Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trung bình Tăng Trong đóng góp: Tăng trƣởng GRDP/ngƣời (Điểm %) Chuyển dịch CCKTN Yếu tố khác trƣởng NSLĐ (%) Chuyển dịch CCKTN Yếu tố khác 4,00 3,29 4,47 4,20 4,75 4,42 5,06 5,21 6,01 4,60 2,35 1,97 2,54 2,28 2,81 2,77 3,12 3,13 3,58 2,73 1,65 1,32 1,93 1,92 1,94 1,65 1,94 2,08 2,43 1,87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 58,86 59,97 56,75 54,36 59,26 62,59 61,74 60,17 59,55 59,25 41,14 40,03 43,25 45,64 40,74 37,41 38,26 39,83 40,45 40,75 Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69] -9- Phụ lục 14: Đóng góp chuyển dịch cấu ngành vào gia tăng độ mở kinh tế thành phố Hà Nội Trong đóng góp: Năm Tăng Độ mở (Điểm %) Chuyển dịch Yếu tố CCKTN 2009 76,15 2010 Đơn vị: % Trong đóng góp: khác trƣởng NSLĐ (%) Chuyển dịch CCKTN Yếu tố 47,22 28,93 100 62,01 37,99 73,12 47,67 25,45 100 65,19 34,81 2011 74,11 47,28 26,83 100 63,79 36,21 2012 70,03 40,11 29,92 100 57,28 42,72 2013 67,8 45,72 22,08 100 67,44 32,56 2014 65,4 43,13 22,27 100 65,95 34,05 2015 63,45 43,17 20,28 100 68,04 31,96 2016 66,2 45,94 20,26 100 69,39 30,61 2017 68,3 46,27 22,03 100 67,74 32,26 Trung bình 69,40 45,17 24,23 100 65,20 34,80 khác Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69] Phụ lục 15: Dự báo tỉ trọng ngành CCKTN Thành phố Hà Nội (Đơn vị: %) Chỉ tiêu 2017 2025 2030 - Dịch vụ 63,9 64,7 65,1 - CNXD 32,9 33,1 33,2 - NN 3,2 2,2 1,7 - Tỉ trọng phi nông nghiệp 96,8 97,8 98,3 - Tỉ trọng lĩnh vực CNC 18,8 30,0 40,7 - Tỉ trọng sản phẩm chủ lực 33,3 43,3 53,3 Nguồn: [8], [69] tác giả dự báo - 10 - Phụ lục 16: Dự báo cấu nội ngành dịch vụ Thành phố Hà Nội Đơn vị: % Chỉ tiêu 2017 2025 2030 26,3 27,3 29,94 - Tài – Ngân hàng 10,0 11,5 13,94 - 6,0 7,8 8,58 - Thông tin, truyền thông 15,2 16,7 18,03 - Khoa học công nghệ 4,2 5,2 6,24 - Giáo dục – Đào tạo 4,7 5,6 6,72 - 33,6 25,9 16,5 A/ Theo phân ngành - Thương mại Du lịch Dịch vụ khác B/ Theo l nh vực dịch vụ CNC - Dịch vụ CNC 15,3 25,2 42,1 - Phần lại 84,7 74,8 57,2 Nguồn: [8], [69] tác giả dự báo - 11 - Phụ lục 17: Dự báo cấu nội ngành công nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: % Chỉ tiêu 2017 2025 2030 - Cơ điện tử sáng tạo phần mềm 8,6 11,5 12,7 - Cơ khí chế tạo 47,7 48,1 49,1 - Chế biến thực phẩm đồ uống 4,6 5,5 6,25 - Dệt may, da giày 3,8 3,9 4,85 - Vật liệu nội thất 2,7 2,8 3,2 - 32,6 28,2 23,9 A/ Theo phân ngành Công nghiệp khác B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC - Cơng nghiệp CNC 15,6 28,7 40,5 - Phần lại 84,4 74,3 61,5 Nguồn: [8], [69] tác giả dự báo Phụ lục 18: Dự báo cấu nội ngành nông nghiệp Thành phố Hà Nội Đơn vị: % Chỉ tiêu 2017 2025 2030 A/ Theo phân ngành - Trồng trọt 9,8 6,6 4,0 - Chăn nuôi 13,0 14,5 14,6 77,2 78,9 81,4 - Dịch vụ nông nghiệp B/ Theo l nh vực nông nghiệp CNC - Nơng nghiệp CNC 5,8 17,5 35,1 - Phần lại 97,2 82,5 69,9 Nguồn: [8], [69] tác giả dự báo - 12 - Phụ lục 19: Các văn chuyển dịch cấu kinh tế ngành Thành phố Hà Nội STT Nội dung Chương trình Kế hoạch phát triển số ngành cơng nghiệp cơng nghệ cao Chương trình hành động Chính phủ triển khai thực chiến lược phát triển KTXH Số văn Ngày ban hành 347/QĐ-TTg 22/2/2013 10/NQ-CP 24/4/2012 2457/QĐ-TTg 31/10/2010 319/2018/QĐ-TTg 15/3/2018 950/2018/QĐ-TTg 01/8/2018 2261/QĐ-UBND 25/5/2012 09/7/2012 2011 – 2020 phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011 – 2015 Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Chiến lược phát triển ngành khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 – 2025 định hướng đến năm 2030 Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 17/2012/QĐUBND Chính sách thực Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thành phố 03/2015/NQ- Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có x t đến năm 2030 10 Đề án phát triển công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 HĐND 1292/QĐ-UBND 08/7/2013 14/3/2018 - 13 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển 11 kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 1081/QĐ-TTg 6/7/2011 03-Ctr/TU 28/6/2016 2020, định hướng đến năm 2030 Đẩy mạnh tái cấu kinh tế, nâng cao lực 12 cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 – 2020 Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản 13 xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 – 2020, Chính sách thực chương trình phát triển 14 nơng nghiệp ứng dụng CNC thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 25/2013/NQHĐND 4/12/2013 03/2015/NQHĐND 8/7/2015 15 Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 tầm nhìn đến năm 2050 94/KH-UBND 4/6/2013 16 Chiến lược phát triển khoa học công nghệ thành phố Hà Nội đến năm 2020 6252/QĐ-UBND 28/12/2012 05/NQ-HĐND 3/8/2016 891/QĐ-UBND 26/2/2018 242/KH-UBND 13/12/2017 171/KH-UBND 20/9/2016 17 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020 Thành phố Hà Nội Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ 18 công dân quan hành Thành phố Hà Nội hướng tới hành phục vụ, đại, chuyên nghiệp hiệu Kế hoạch hành động Thành phố Hà Nội 19 thực chương trình nghị 2030 phát triển bền vững Đẩy mạnh tái cấu kinh tế nâng cao lực 20 cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Nguồn: Tác giả tổng hợp - 14 - Phụ lục 20: GRDP theo tiêu chí ph n ngành Thành phố Hà Nội (Giá 2010) Đơn vị: Tỷ đồn 2008 2009 Nhóm ngành 205,531 220,877 Quy mơ GRDP (giá 2010) A/Theo nhóm ngành lớn 106,568 115,565 1/TM-DV 28,070 30,444 Thương mại 11,210 12,143 Ngân hàng tín dụng khác 6,026 6,676 Du lịch 18,331 19,318 Thông tin, truyền thông 4,304 4,781 Khoa học công nghệ 5,132 5,686 Giáo dục – Đào tạo 33,495 36,517 Khác 85,523 91,856 2/ CN-XD 6,880 7,396 Điện tử - Công nghệ thông tin 40,536 43,439 Cơ khí, chế tạo 3,693 3,999 Chế biến nơng sản, thực phẩm đồ uống 3,090 3,359 Dệt may, da giày 989 1,017 Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất 30,335 32,646 Khác 13,440 13,456 3/ NLNTS 2,112 1,724 Trồng trọt 1,626 1,705 Chăn nuôi 9,702 10,027 Dịch vụ NN 10,551 10,544 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm B/ Phi Nông nghiệp - Nông nghiệp 192,091 207,421 Phi Nông nghiệp 13,440 13,456 Nông nghiệp C/ L nh vực CNC - Phần lại 34,382 38,238 Cơng nghệ cao 836 907 Nông nghiệp CNC 13,102 14,860 Công nghiệp CNC 20,444 22,472 Dịch vụ CNC 171,149 182,639 Phần c n lại D/ Ngành SPCL - Phần lại 49,739 54,557 Sản phẩm chủ lực 155,792 166,320 Nhóm ngành khác 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 310,703 332,495 355,560 381,598 410,316 442,668 478,964 518,574 176,424 46,237 19,136 189,726 50,164 19,490 201,106 52,992 21,087 214,674 56,418 21,468 230,806 60,811 23,627 249,304 65,631 25,500 269,997 71,057 27,419 292,043 76,894 29,802 9,581 31,967 10,903 31,896 12,105 31,689 13,423 32,579 13,934 36,503 15,217 38,857 16,554 41,919 17,794 45,661 6,549 8,490 54,464 90,144 6,944 8,020 9,009 60,244 98,151 8,151 8,711 10,310 64,212 110,732 8,931 9,399 12,228 69,161 117,560 9,556 9,974 12,112 73,845 126,064 10,282 10,828 13,369 79,902 135,334 10,991 11,738 14,675 86,634 147,509 12,000 12,669 15,635 93,589 159,202 12,954 43,233 3,942 46,164 4,174 52,128 4,897 54,550 5,240 58,999 5,534 63,263 5,984 68,813 6,524 74,392 7,024 3,559 1,043 3,264 1,167 4,146 1,117 4,436 2,299 4,589 1,801 5,027 2,010 5,471 2,394 5,874 2,416 31,424 12,387 35,230 13,241 39,513 13,643 41,478 14,208 44,860 14,497 48,060 14,825 52,307 15,152 56,542 17,315 2,279 1,422 8,686 31,748 2,077 1,612 9,553 31,377 884 1,900 10,859 30,079 1,405 1,784 11,019 35,156 1,521 1,871 11,105 38,949 1,335 1,945 11,546 43,205 1,484 1,949 11,719 46,306 1,690 2,244 13,381 50,014 298,316 12,387 319,254 13,241 341,917 13,643 367,390 14,208 395,819 14,497 427,843 14,825 463,812 15,152 501,259 17,315 50,626 900 14,660 35,066 260,077 56,129 1,037 16,546 38,547 276,366 62,558 1,069 19,438 42,051 293,002 67,266 1,231 20,924 45,112 314,332 75,224 1,351 23,458 50,415 335,092 83,270 1,523 25,275 56,472 359,399 91,261 1,579 28,204 61,478 387,703 97,238 1,734 29,954 65,550 421,336 78,297 232,406 89,109 243,386 97,068 258,492 107,992 273,606 116,530 293,786 125,718 316,950 136,505 342,459 147,794 370,781 Nguồn: [8], [69] - 15 - Phụ lục 21: Phƣơng pháp véc - tơ Học giả Trần Thọ Đạt [16], tính tốn thay đổi cấu theo phương pháp phương pháp v c – tơ có nhiều lợi thế, cung cấp cách tính thay đổi CCKT dụng cho nhiều nhiều mục tiêu khác khoảng thời gian khác nhau.Góc  hợp hai vec-tơ cấu cho biết thay đổi CCKTN hai thời kỳ nghiên cứu Ban đầu kinh tế có CCKTN thể vec-tơ OP, với P nằm đường giới hạn khả sản xuất thời gian sau CCKTN thể vec-tơ OQ, với Q nằm đường giới hạn khả sản xuất để có tốc độ tăng trưởng hai thời kỳ Góc  hợp hai vec-tơ cấu cho biết thay đổi CCKTN hai thời kỳ nghiên cứu Sự thay đổi CCKTN tính tốn dựa cosine góc tạo hai véc – tơ cấu Y P Q φ O X Giả sử gọi a véc – tơ CCKTN kinh tế năm gốc b véc – tơ CCKTN năm nghiên cứu Ta có cơng thức tính tích vơ hướng hai véc – tơ là: = : Độ dài vector : Độ dài vector - 16 - => Mặt khác: Nếu = (S11,S12,S13) ; = (S21,S22,S23) Trong đó:   S11,S12,S13 tỉ trọng VA ngành GRDP thành phố thời kỳ gốc (t0) S21, S22,S23 tỉ trọng VA ngành GRDP thành phố thời kỳ nghiên cứu (t1) Khi đó: = S11S21 + S12S22 + S13S23 Mà: = = Vậy: Phụ lục 22: Phƣơng pháp ph n tích tỉ trọng Theo Nguyễn Thị Tuệ Anh (2007) [2] có nhiều phương pháp đo lường áp dụng để đánh giá đóng góp ngành kinh tế chuyển dịch cấu ngành tới tăng trưởng suất Tuy vậy, phương pháp giản đơn sử dụng phố biến nghiên cứu loại phương pháp phân tích tỉ trọng hay phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng ngành SSA (shift - share analysis) Ưu điểm phương pháp thể ch tách tăng trưởng NSLĐ tổng thể kinh tế thành hai cầu phần: (i) tăng trưởng suất nội ngành; (ii) đóng góp chuyển dịch cấu nhờ di chuyển lao động ngành vào tốc độ tăng trưởng suất tổng thể Dựa phương pháp phân tích này, viết lượng hóa tác động chuyển dịch CCKTN đến tăng NSLĐ Thành phố Hà Nội - 17 - Giả sử kinh tế chia thành i ngành, i = n ( n số nguyên, dương) Giả sử lao động ngành i Xi, sản lượng ngành i Yi Tổng số lao động vào kinh tế X tổng sản lượng kinh tế Y Y n X i Yi Ta có: W   *  Si *Wi (1) X i 1 X X i i1n Trong đó: W suất lao động kinh tế; X Wi  X Y ii suất lao động ngành i (3 loại), đóng góp cấu CCKTN Từ thời kỳ đến thời kỳ t, giá trị NSLĐ tương ứng W0 Wt Như ta có thay đổi suất lao động theo thời gian biểu diễn sau: n t W W  (SitWi t  Si0Wi ) (2) i1 Thêm trừ Si0Wi0; SitWi ; Si0Wit vào phương trình (2) ta có: n W W   t Sit i1 n (Wit n Wi )  (Si  Si )Wi  (Sit  Si0 )(Wit Wi 0 i1 t i1 ) (3) Như theo công thức (3), NSLĐ phân rã thành cấu thành, tương ứng với cấu thành phần cơng thức (1), Cấu phần thứ tổng bên vế phải công thức (3) cho biết tác động suất nhân tố nội ngành ảnh hưởng đến thay đổi suất nhân tố bình quân kinh tế (Sau gọi hiệu ứng nội ngành) Tác động NSLĐ nội ngành đến từ nhiều yếu tố mua máy móc thiết bị đại hơn, tăng cường áp dụng áp dụng đổi công nghệ, đổi quản lý hiệu hơn, tăng cường áp dụng đổi công nghệ, đổi quản lý hiệu hơn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng lợi theo quy mô theo phạm vi, thay doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, điều kiện kinh doanh tốt hơn, thể kinh tế cấu trúc hay phát triển theo chiều sâu Cấu phần thể thay đổi suất ngành hai điểm thời gian giữ nguyên tỉ trọng lao động thời gian ban đầu Nếu hiệu ứng nội ngành dương việc tăng suất nội ngành có đóng góp tích cực cho tăng NSLĐ kinh tế ngược lại - 18 - Cấu phần thứ hai tổng bên vế phải phương trình (3) cho biết tác động chuyển dịch cấu kinh tế tĩnh: kết chuyển dịch lao động từ ngành có NSLĐ thấp sang ngành có NSLĐ cao Cấu phần thay đổi NSLĐ thay đổi tỉ trọng lao động ngành kinh tế địa phương NSLĐ ngành không thay đổi (Sau gọi hiệu ứng cấu) Đây báo thể cho trình mở rộng kinh tế chiều rộng Nếu hiệu ứng cấu dương việc chuyển dịch CCKT có đóng góp tích cực vào tăng NSLĐ Cấu phần lại cho biết ảnh hưởng kết hợp thay đổi NSLĐ nội ngành chuyển dịch lao động ngành tới thay đổi suất bình quân kinh tế (Sau gọi hiệu ứng kết hợp) Cấu phần tác động tích cực đến tăng NSLĐ lao động dịch chuyển sang ngành có tốc độ tăng NSLĐ cao tốc độ tăng NSLĐ bình qn ngược lại có tác động âm lao động dịch chuyển sang ngành có tốc độ tăng NSLĐ thấp tốc độ tăng trung bình kinh tế Nếu hiệu ứng kết hợp dương hầu hết ngành có tỉ trọng lao động tăng có NSLĐ tăng, hay nói cách khác, gia tăng lao động vào ngành không làm cho suất nội ngành giảm xuống Tóm lại, chuyển dịch cấu ngành kinh tế coi tốt cấu phần phân rã có giá trị dương nhiều năm tỉ trọng hiệu ứng nội ngành cao so với hiệu ứng cấu dài hạn Phụ lục 23: Bàn thêm tái cấu kinh t Thay sử dụng thuật ngữ “Tái cấu kinh tế” tác giả luận án lại sử dụng thuật ngữ “ chuyển dịch cấu kinh tế” Tại Việt Nam người người nói nhiều tới “tái cấu kinh tế” tác giả lại sử dụng thuật ngữ chuyển dịch cấu kinh tế? Tác giả xin trình bày rõ lý Các ngu n thống chƣa có trình bày tái cấu kinh tế có nhiều điểm chƣa thật tƣờng minh (1) Từ điển Bách khoa (Tập 4) Chưa đề cập vấn đề tái cấu kinh tế Qua tìm hiểu cho thấy Từ điển đề cập số thuật ngữ có liên quan Ví dụ: - Tái sản xuất: Quá trình sản xuất lặp lại thường xuyên đổi không ngừng - 19 - - Tái sản xuất mở rộng: Qúa trình tái sản xuất mà quy mô năm sau lớn năm trước - Tái đầu tư: Đầu tư để thay tài sản cố định vốn có bị hao mòn khơng sử dụng (2) Từ điển Tiếng Việt (2008; Nxb Đại học quốc gia Hồ Chí Minh) khơng đề cập thuật ngữ “Tái cấu kinh tế” Từ điển đề cập số từ nhóm từ Đó là: - Tái: Lại lần (tái bản, tái lập, tái bút, tái cử ) - Tái đầu tư: Sử dụng phần lợi nhuận doanh nghiệp để mua sắm tài sản hay tài trợ cho mở rộng doanh nghiệp - Tái thiết: kiến thiết lại; tái thiết sau chiến tranh (3) Các nguồn khác có nhắc tới cụm từ “tái cấu kinh tế” chưa trình bày sâu chất, nội hàm cụm từ a) Tại Quyết định số 339/QĐ-TTg (19/2/2013) Thủ tướng Chính phủ “Tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh” nhắc tới vấn đề tái cấu kinh tế tính chất văn nên chưa nói rõ “tái cấu hiểu nào, chất tái cấu kinh tế gì? chưa điều kiện để tái cấu kinh tế thành cơng gì? Cơ quan chức Chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể “tái cấu kinh tế” Trong định có nhấn mạnh tái cấu ngành, tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu tài ngân hàng, tái cấu đầu tư công không rõ nội dung “tái cấu” gì, đâu b) Cho tới nay, tác giả luận án chưa thấy có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu tái cấu kinh tế dạng nghiên cứu lý luận nghiên cứu thực tiễn Phần nhiều báo, bình luận, phản ánh ý kiến cá nhân khía cạnh hay khía cạnh khác liên quan đến gọi tái cấu kinh tế Có thể thấy Việt Nam, phương diện lý luận thực tiễn chưa tường minh vấn đề “tái cấu kinh tế” c) Trên giới có điểm đáng nói Đó là, thời gian diễn khủng hoảng tài kinh tế 2008-2013 nhiều học giả nói đến đến Restructruing với hàm ý mà nhiều người Việt Nam dịch tái cấu sau nhiều người khác lại - 20 - chuyển sang sử dụng thuật ngữ: Structural reform of the economy với hàm ý cải cách cấu kinh tế Trong trình nghiên cứu cấu kinh tế, tác giả luận án thấy rằng, vấn đề “Tái cấu kinh tế” chưa thực trình bày tường minh, nhiều ý kiến có đề cập tới “cụm từ tái cấu kinh tế” tái cấu kinh tế gì, đâu, có trách nhiệm trách nhiệm đến đâu? Có thể nói rằng, thực tế tái cấu kinh tế Việt Nam lúng túng kết thực theo Quyết định Chính phủ hạn chế Phải chưa rõ chất, nội hàm vấn đề khó hành động tốt được? Trƣớc tình hình nhƣ nên nào? Từ trước tới nhiều học giả, nhiều nhà quản lý nhiều quốc gia sử dụng thuật ngữ “chuyển dịch cấu kinh tế” Trước bối cảnh vậy, tác giả Luận án sử dụng thuật ngữ “chuyển dịch cấu kinh tế” luận án tiến sĩ Hội đồng xét tuyển NCS Viện Chiến lược hai thày hướng dẫn khoa học đồng ý Tại buổi bảo vệ luận án cấp sở thành viên Hội đồng tỏ thái độ ủng hộ với cách đặt vấn đề tác giả luận án Phụ lục 24: Sản phẩm thuộc l nh vực khoa học công nghệ đƣợc hình thành từ đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ Thành phố Hà Nội (Lĩn vực công nghệ sử dụn p đ ện tử tạo SPCNC, phạm vi ứng dụng lớn phục vụ công nghiệp, dân dụn năn ượng tái tạo) STT 01 02 03 04 05 06 Tên sản phẩm Thiết bị eNodeB tế bào cỡ nhỏ (small cell, pico cell) sử dụng mạng vô tuyến băng thông rộng hệ 4G theo tiêu chuẩn LTE -Advanced Hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất từ MW trở lên với biến đổi DC/AC thông minh, hiệu suất cao Hợp đèn LED chiếu sáng công suất từ 5W đến 250W với điều khiển hiệu suất cao, tuổi thọ đảm bảo tiêu chuẩn nước quốc tế Hệ thống thiết bị phục vụ giao thông thông minh sử dụng công nghệ RFID Hệ thống khí, tự động hóa nuôi trồng công nghệ cao, chế biến nông sản Sản phẩm dân dụng công nghệ cao bao gồm: Đồ gia dụng thơng minh, cơng tơ điện tử có cổng kết nối internet, tích hợp thể RFID Nguồn: [55] ... trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững 112 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 THEO. .. hiệu phát triển chủ yếu thành phố Hà Nội 86 Cơ cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội 89 Thay đổi cấu ngành GRDP thành phố Hà Nội 91 Hệ số chuyển dịch CCKTN thành phố Hà Nội 92 Hệ số chuyển. .. thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững - Chương 3: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay