Phân tích mối quan hệ chi phí doanh thu lợi nhuận của dịch vụ lưu trú tại công ty cổ phần phương đông

110 27 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

Trang I MÄÜT SÄÚ KHẠI NIÃÛM CÅ BN VÃƯ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHÛN Chi phê: 1.1 Khại niãûm vãư chi phờ: Quaù trỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh cuớa doanh nghiãûp cọ thãø âỉåüc khại quạt bàòng ba giai âoản cå bn cọ mäúi quan hãû máût thiãút våïi nhau: - Quaù trỗnh mua sừm, chuỏứn bở caùc yóỳu tọỳ õỏửu vaỡo cuớa quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh (lao âäüng, âäúi tæåüng lao âäüng, tæ liãûu lao âäüng) - Quaù trỗnh vỏỷn õọỹng bióỳn õọứi nọỹi taỷi caùc yóỳu tọỳ õỏửu vaỡo cuớa quaù trỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh mäüt cạch cọ mủc âêch thnh kãút qu cúi cng - Quaù trỗnh tióu thuỷ (thổỷc hióỷn giaù trở vaỡ giạ trë sỉí dủng) cạc sn pháøm cúi cng ca quaù trỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh (caùc saớn phỏứm, cọng viãûc, lao vủ â hon thnh) Nhỉ váûy, hoảt âäüng ca doanh nghiãûp thỉûc cháút l sỉû váûn âäüng, kãút håüp, chuøn âäøi näüi tải cạc úu täú sn xút kinh doanh â b âãø tảo cạc sn pháøm, cäng viãûc, lao vủ nháút âënh Trãn phỉång diãûn âọ, khại niãûm chi phê cọ nghéa ráút quan troüng âäúi våïi doanh nghiãûp Chi phê cuía doanh nghiãûp l ton bäü cạc hao phê vãư lao âäüng säúng, lao âäüng váût họa v cạc chi phê cáưn thiãút khaùc maỡ doanh nghióỷp phaới chi quaù trỗnh hoảt âäüng kinh doanh, biãøu hiãûn bàòng tiãưn cho mäüt thåìi k nháút âënh 1.2 Phán loải chi phê theo cạch ỉïng xỉí: Trang Chi phê âỉåüc phán loải theo nhiãưu cạch, ty theo mủc âêch sỉí dủng ca nh qun trë tỉìng quút âënh Âãø phủc vuỷ cho phỏn tờch CVP thỗ tióu thổùc phỏn loaỷi chi phê hỉỵu hiãûu nháút l phán loải chi phê theo cạch ỉïng xỉí Theo quan âiãøm vãư cạch ỉïng xỉí , chi phê âỉåüc chia thnh ba loải sau: 1.2.1 Biãún phê (Chi phê kh biãún) a Khại niãûm: Biãún phê l nhỉỵng chi phê m giạ trë ca s tàng, gim theo sỉû tàng, gim ca mỉïc âäü hoảt âäüng Täøng säú ca chi phê kh biãún s tàng mỉïc âäü hoảt âäüng tàng, nhiãn nãúu trãn mäüt âån vë ca mỉïc âäü hoảt õọỹng thỗ chi phờ khaớ bióỳn laỷi khọng õọứi Chi phê kh biãún chè phạt sinh cọ hoảt âäüng Biãún phê thỉåìng bao gäưm: chi phê ngun váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp, v.v Trang Täøng biãún phê Biãún phê âån vë y= ax Mỉïc âäü hoảt âäüng = yy= aa Mỉïc âäü hoảt âäüng Kho sạt tè mè hån vãư biãún phê, chụng ta nháûn tháúy ràòng biãún phê khäng phi thưn nháút mọỹt hỗnh thổùc tọửn taỷi maỡ coỡn tọửn taỷi dổồùi nhióửu hỗnh thổùc khaùc b Phỏn loaỷi bióỳn phờ: b1 Biãún phê tè lãû : Âáy l loải biãún phê m sỉû biãún âäüng ca chụng thỉûc sỉû thay âäøi tè lãû thûn våïi mỉïc âäü hoảt âäüng chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp, chi phê hoa häưng bạn hng Vãư màût toạn hc, biãún phê tè lãû âỉåüc thãø hiãûn theo phổồng trỗnh sau: y = ax Vồùi y: laỡ täøng biãún phê a: l biãún phê trãn mäüt mỉïc âäü hoảt âäüng x: l mỉïc âäü hoảt âäüng Âäư thë biãøu diãùn biãún phê tè lãû cọ dảng sau: Chi phê y= a1x y= a2x Trang Mæïc âäü hoaût âäüng b2 Biãún phê cáúp báûc: Biãún phê cáúp báûc l biãún phê m sỉû thay âäøi chè xy mỉïc âäü hoảt âäüng âảt âãún mäüt giåïi hản nháút âënh tiãưn lỉång nhán viãn bo trỗ, chi phờ õióỷn nng Vóử phổồng dióỷn toaùn hoỹc, bióỳn phờ cỏỳp bỏỷc õổồỹc thóứ hióỷn theo phổồng trỗnh sau: y = a i xi Våïi a laì biãún phê trãn âån vë mỉïc âäü hoảt âäüng åí phảm vi i Âäư thë biãøu diãùn biãún phê cáúp báûc cọ dảng sau: Täøng biãún phê cáúp báûc y3 y2 y1 y= aixi Mỉïc âäü hoảt âäüng 1.2.2 Âënh phê (Chi phê báút biãún) a Khaïi niãûm: Âënh phê l nhỉỵng chi phê m täøng säú ca khäng thay âäøi mỉïc âäü hoảt âäüng thay âäøi Âënh phê bao gäöm chi phê kháúu hao TSCÂ, chi phê qung cạo, tiãưn th nh Trang Täøng âënh phê Âënh phê âån vë y= b y= b/x Mỉïc âäü hoảtphê: âäüng b Phán loải âënh Mỉïc âäü hoảt âäüng b1 Âënh phê bàõt büc: L nhỉỵng dng âënh phê liãn quan âãún kháúu hao ti sn di hản, chi phê sỉí dủng ti sn di hản v chi phê liãn quan âãún lỉång ca nh qun trë gàõn liãưn våïi cáúu trục täø chỉïc sn xút kinh doanh cuía mäüt doanh nghiãûp Hai âàûc âiãøm cå baín ca âënh phê bàõt büc: + Chụng täưn tải láu di hoảt âäüng sn xút cng kinh doanh ca âån vë + Chụng khäng thãø càõt gim âãún bàòng mäüt thåìi gian ngàõn Vãư phỉång diãûn toạn hc, âënh phê bàõt büc thãø hiãûn bàòng âỉåìng thàóng y = b Våïi b l hàòng säú Chi phê y= b Mỉïc âäü hoảt âäüng Trang b2 Âënh phê ty : Âỉåüc xem l chi phê báút biãún qun trë Dng chi phê ny phạt sinh tỉì cạc quút âënh hàòng nàm ca nh qun trë chi phê qung cạo, nghiãn cỉïu Âënh phê ty liãn quan âãún kãú hoảch ngàõn hản v nh hỉåíng âãún dng chi phê ca doanh nghiãûp Trong trỉåìng håüp cáưn thiãút cọ thãø càõt b âënh phê ty Chi phê 1.2.3 Chi phê häùn håüp: Mỉïc âäü hoảt âäüng a Khại niãûm: Chi phê häùn håüp l loải chi phê m bn thán bao gäưm c cạc úu täú biãún phê láùn âënh phê.ÅÍ mỉïc âäü hoảt âäüng càn bn, chi phê häùn håüp thãø hiãûn cạc âàûc âiãøm ca âënh phê, quạ mỉïc âọ lải thãø hiãûn âàûc ca biãún phê Âäư thë biãøu diãùn chi phê häùn håüp: Chi phê Chi phê Biãún phê Biãún phê Âënh phê Càn Mâhâ Âënh phê Càn Mâhâ Trang Vê duû: Doanh nghiãûp thuã xe váûn ti âãø sỉí dủng váûn chuøn hng hoạ, chi phê th l 10 triãûu/nàm Ngoi ra, cỉï mäùi km váûn chuyóứn thỗ doanh nghióỷp phaới traớ thóm cho chuớ xe 500 â/km Nãúu nàm säú km xe chảy l 10.000 km, täøng säú tiãưn doanh nghiãûp phi tr, thüc loải chi phê häùn håüp cọ dảng sau: 10 tr + (10.000 x 500â) = 15tr.â Trong âoï: - Âënh phê haìng nàm laì 10 tr.â - Biãún phê l säú tiãưn tr thãm cho mäùi km xe váûn chuyãøn laì tr.â Chi phê (tr.â) 10 Càn bn Mâhâ b Phỉång phạp phán têch chi phê häùn håüp: Âãø thûn tiãûn cho viãûc sỉí dủng phán têch v láûp kãú hoảnh kinh doanh, kiãøm soạt chi phờ thỗ cỏửn phaới phỏn Trang tờch nhũm lổồỹng hoạ v tạch riãng biãún phê v âënh phê chi phờ họựn hồỹp Phổồng trỗnh tuyóỳn tờnh duỡng lổồỹng hoạ chi phê häùn håüp l: y = a + bx Trong âọ: y: Chi phê häùn håüp cáưn phán têch a: Täøng âënh phê cho mỉïc âäü hoảt âäüng k b: Biãún phê cho mäüt âån vë hoảt âäüng x: Säú lỉåüng âån vë hoảt âäüng Cọ phỉång phạp tạch chi phê häùn håüp: - Phỉång phạp cỉûc âải, cỉûc tiãøu: Phỉång phạp ny âi hi phi quan sạt cạc chi phê phạt sinh åí mỉïc âäü hoảt âäüng cao nháút v tháúp nháút ca hoảt âäüng phảm vi ph håüp Âãø xạc âënh pháưn kh biãún chi phê häùn håüp, ngỉåìi ta s láúy chãnh lãûch vãư chi phê åí mỉïc âäü hoảt âäüng cao nháút v tháúp nháút chia cho chãnh lãûch giỉỵa mỉïc âäü hoảt âäüng cao nháút v tháúp nháút s âỉåüc biãún phê âån vë Xạc âënh âënh phê vaỡ suy phổồng trỗnh dổỷ õoaùn chi phờ họựn håüp: y = a + bx - Phỉång phạp âäư thë âiãøm: L phỉång phạp phán têch thäng qua viãûc sỉí dủng âäư thë biãøu diãùn táút c cạc giao âiãøm ca chi phê våïi mỉïc âäü hoảt âäüng Phỉång phạp ny âi hi phi cọ cạc säú liãûu vãư mỉïc âäü hoảt âäüng â âỉåüc thäúng kã qua cạc k ca hoảt âäüng kinh doanh v cúi cng âi õóỳn phổồng trỗnh dổỷ õoaùn chi phờ họựn hồỹp nhổ sau: y = a + bx Trang - Phổồng phaùp bỗnh phổồng beù nhỏỳt: Phổồng phaùp naỡy xaùc õởnh phổồng trỗnh bióỳn thión cuớa chi phờ dổỷa trón tờnh toaùn cuớa phổồng trỗnh tuyóỳn tờnh phỏn tờch thọỳng kó Tổỡ phổồng trỗnh tuyóỳn tờnh cn baớn, tỏỷp hồỹp n lỏửn quan saùt, ta coù hóỷ phổồng trỗnh sau:  y n.b  a x  xy b x a x Giaới hóỷ phổồng trỗnh trón, ta rụt giạ trë ca a v b Sau âỉåüc a v b, ta suy âỉåìng biãøu diãùn chi phê: y = a + bx Trong ba phổồng phaùp phỏn tờch chi phờ họựn hồỹp thỗ phổồng phaùp bỗnh phổồng beù nhỏỳt laỡ tinh vi hồn hai phổồng phaùp coỡn laỷi vỗ noù keớ õổồỡng bióứu diãùn bàòng phán têch thäúng kã, kãút qu cho âäü chênh xạc cao, thêch håüp våïi dỉû âoạn tỉång æïng 1.3 YÏ nghéa cuía viãûc phán biãût chi phê thaình biãún phê, âënh phê vaì chi phê häùn håüp: Viãûc phán biãût biãún phê, âënh phê vaì chi phê häùn håüp coï yï nghéa quan troüng viãûc thiãút kóỳ, xỏy dổỷng caùc mọ hỗnh chi phờ, phỏn têch mäúi quan hãû CVP âãø xạc âënh âiãøm ho väún v cạc quút âënh quan trng khạc quaù trỗnh hoaỷt õọỹng kinh doanh Ngoaỡi ra, phỏn bióỷt chi phê thnh biãún phê v âënh phê cn giụp nhaỡ quaớn trở tỗm nhổợng giaới phaùp õuùng õừn nhàòm náng cao hiãûu qu ca chi phê - Âäúi våïi âënh phê: cáưn náng cao hiãûu qu sỉí dủng chi phê saín xuáút kinh doanh - Âäúi våïi biãún phê: cáưn tiãút kiãûm chi phê âån vë sn pháøm v täøng biãún phê Trang 10 Sn lỉåüng: Sn lỉåüng l mỉïc tiãu thủ ca doanh nghiãûp v mỉïc tiãu thủ ny cọ thãø âỉåüc xạc âënh bàòng säú lỉåüng tiãu thủ hồûc doanh thu tiãu thủ Låüi nhûn: Låüi nhûn l pháưn chãnh lãûch giỉỵa täøng doanh thu v táút c cạc chi phê phạt sinh âãø tảo doanh thu âọ ca doanh nghiãûp Trong phán têch CVP, xạc âënh låüi nhûn s âỉåüc lỉûa chn dỉûa vo mủc âêch nghiãn cỉïu củ thãø: + Âãø kinh doanh khäng bë thua läù, låüi nhuáûn âỉåüc xạc âënh bàòng + Âãø láûp dỉû toạn låüi nhûn, cáưn xạc âënh mỉïc li mong mún Nhỉ váûy, låüi nhûn âỉåüc xạc âënh bàòng mäüt mỉïc li mong mún Säú dỉ âm phê (SDÂP): Säú dỉ âm phê l chãnh lãûch giỉỵa doanh thu v biãún phê Säú dỉ âm phê trỉåïc hãút âỉåüc dng âãø b âàõp âënh phê, säú cn lải sau b âàõp chênh l låüi nhûn Säú dỉ âm phê cọ thãø cho mäüt âån vë sn pháøm, mäüt loải sn pháøm hay táút c cạc loải sn pháøm Gi: Q l sn lỉåüng, VC l biãún phê âån vë sn pháøm, TFC l âënh phê, P l âån giạ bạn Ta cọ cạc cäng thỉïc sau: Täøng SDÂP = P.Q - VC.Q SDÂP âån vë saín pháøm = P - VC SDÂP cuía saín pháøm i = (P i - VCi).Qi SDÂP ca táút c cạc sn pháøm =  (Pi - VCi).Qi Trang 96 Låìi Måí Âáưu Trong cå chãú thë trỉåìng cảnh tranh gay gàõt, ngỉåìi qun l phi âäúi màût våïi ráút nhiãưu váún âãư ca thë trỉåìng Mäüt nhỉỵng mäúi quan tám låïn âọ ca nh qun l l chi phê, båíi låüi nhûn âảt âỉåüc cao hay tháúp chëu nh hỉåíng trỉûc tiãúp ca nhỉỵng chi phê â b Do âọ váún âãư âỉåüc âàût l lm kiãøm soạt âỉåüc cạc khon chi phê, tỉì âọ cọ nhỉỵng quút âënh âụng âàõn hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp Phán têch mäúi quan hãû giỉỵa chi phê doanh thu - låüi nhuáûn laì mäüt cäng củ cọ nghéa vä cng quan trng, khäng chố giuùp doanh nghióỷp õaùnh giaù tọứng quaùt quaù trỗnh kinh doanh v cạc nhán täú â nh hỉåíng âãún tỗnh hỗnh thổỷc hióỷn lồỹi nhuỏỷn maỡ coỡn laỡ phổồng phạp phán têch nhàòm cung cáúp nhỉỵng dỉỵ liãûu mang tờnh dổỷ baùo phuỷc vuỷ cho quaù trỗnh quyóỳt âënh ca nh qun trë doanh nghiãûp Nọ cn l cå såí âãø âỉa cạc quút âënh lỉûa chn nhỉ: lỉûa chn dáy chuưn sn xút, chiãún lỉåüc sn xút, âënh giạ sn pháøm, cung cáúp dëch vủ mäüt caùch tọỳt nhỏỳt cho khaùch haỡng Vỗ vỏỷy coù thóứ nọi phán têch mäúi quan hãû CVP chênh l phán têch cå cáúu chi phê hay nọi cạch khạc l nhàòm phán têch ri ro tỉì cå cáúu chi phê ny Dỉûa trãn nhỉỵng dỉû bạo vãư khäúi lỉåüng (säú lỉåüng) hoảt âäüng âãø cäng ty âỉa cå cáúu chi phê cho ph håüp âãø âảt âỉåüc låüi nhûn cao nháút Trang 97 Háưu hãút cạc doanh nghiãûp sn xút cọ thãø phán têch mäúi quan hãû CVP v ỉïng dủng viãûc phán têch ny viãûc cạc quút âënh kinh doanh Tuy nhiãn lénh vỉûc kinh doanh dëch vủ, váún âãư phán têch CVP chỉa õổồỹc caùc nhaỡ quaớn lyù chuù yù õóỳn Chờnh vỗ váûy, thåìi gian thỉûc táûp tải cäng ty cäø pháưn Phỉång Âäng, em â nghiãn cỉïu v thỉûc hiãûn âãư ti: ”Phán têch mäúi quan hãû chi phê - doanh thu - låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø pháưn Phỉång Âäng” Näüi dung âãư ti gäưm pháưn chênh sau: Pháưn I:Cå såí l luáûn vãö phán têch mäúi quan hãû chi phê - doanh thu - låüi nhuáûn doanh nghiãûp Pháön II:Phán têch mäúi quan hãû vãö chi phê - doanh thu - låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø pháưn Phỉång Âäng Pháưn III: ỈÏng dủng phán têch mäúi quan hãû chi phê doanh thu - låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty cäø pháưn Phỉång Âäng Do kiãún thỉïc cn hản chãú nãn âãư ti ca em chàõc chàõn cn ráút nhiãưu thiãúu sọt, mong cä giạo hỉåïng dáùn gọp âãø âãư ti em âỉåüc hon thiãûn hån Em chán thnh cm ån Sinh viãn thỉûc hiãûn MỦC LỦC Trang 98 LÅÌI MÅÍ ÂÁƯU PHÁƯN I CÅ SÅÍ L LÛN VÃƯ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ-DOANH THU-LÅÜI NHUÁÛN TRONG DOANH NGHIÃÛP I MÄÜT SÄÚ KHẠI NIÃÛM CÅ BN VÃƯ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHUÁÛN 1 Chi phê: 1.1 Khại niãûm vãư chi phê: 1.2 Phán loaûi chi phê theo cạch ỉïng xỉí: 1.2.1 Biãún phê (Chi phê khaí biãún) 1.2.2 Âënh phê (Chi phê báút biãún) 1.2.3 Chi phê häùn håüp: 1.3 YÏ nghéa cuía viãûc phán biãût chi phê thaình biãún phê, âënh phê vaì chi phê häùn håüp: Saín læåüng: Låüi nhuáûn: Säú dỉ âm phê (SDÂP): .7 Tyí lãû säú dỉ âm phê: Kãút cáúu chi phê: II YÏ NGHÉA V CẠC GI THIÃÚT SỈÍ DỦNG KHI PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH NGHIÃÛP YÏ nghéa cuía viãûc phán têch mäúi quan hãû CVP doanh nghiãûp: Cạc gi thiãút sỉí dủng phán têch mäúi quan hãû CVP: III NÄÜI DUNG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH NGHIÃÛP Trang 99 Phán têch âiãøm hoìa väún: 1.1 Khại niãûm âiãøm väún: 1.2 nghéa ca viãûc phán têch âiãøm ho väún: .9 1.3 Phỉång phạp xạc âënh âiãøm väún: 1.3.1 Xạc âënh âiãøm väún bũng phổồng trỗnh hoỡa vọỳn: .9 1.3.2 Xaïc âënh âiãøm ho väún bàòng t lãû säú dỉ âm phê: 10 1.3.3 Xạc âënh âiãøm väún bàòng âäư thë: 10 1.4 Phán têch âiãøm hoaì väún mäúi quan hãû våïi giaï baïn: .11 1.5 Phán têch âiãøm hoaì väún mäúi quan hãû våïi kãút cáúu hng bạn: 11 Xaïc âënh doanh thu an ton v t lãû doanh thu an toaìn: 12 Phán têch âoìn báøy kinh doanh: 12 3.1 Khại niãûm ân báøy kinh doanh: 12 3.2 ỈÏng dủng ca ân báøy kinh doanh: 13 3.3 nghéa ca ân báøy kinh doanh: 13 IV MÄÜT SÄÚ ỈÏNG DỦNG CA PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP .13 Phán têch sn lỉåüng tiãu thủ cáưn thiãút âãø âảt mỉïc li mong muäún: 13 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh cạc yãúu täú thay âäøi: 14 2.1 Læûa choün phæång ạn kinh doanh biãún phê v sn lỉåüng thay âäøi: 14 2.2 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh âënh phê v sn lỉåüng thay âäøi: 14 Trang 100 2.3 Læûa choün phæång ạn kinh doanh âënh phê, giạ bạn v sn læåüng thay âäøi: .15 2.4 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh âënh phê, biãún phê, giạ bạn, sn lỉåüng thay âäøi: 15 Âënh giạ bạn sn pháøm: 16 V ÂÀÛC ÂIÃØM CA HOẢT ÂÄÜNG KINH DOANH DU LËCH NH HỈÅÍNG ÂÃÚN PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP 16 PHÁÖN II PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU LÅÜI NHÛN CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG PHẦN A 19 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 19 I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 19 II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 20 Chức năng: 20 Nhiệm vụ: 20 III ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 20 cấu tổ chức sản xuất kinh doanh công ty: 20 Những thuận lợi khó khăn kinh doanh công ty: 22 2.1 Thuận lợi: .22 2.2 Khó khăn: 22 IV ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢNTẠI CÔNG TY 22 Trang 101 cấu tổ chức máy quản lý: .22 Chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ phận: 23 V ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY .24 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty: .24 1.1 Mô hình tổ chức công tác kế toán: 24 1.2 Nhiệm vụ thành viên phòng kế toán: 25 Hình thức kế toán áp dụng công ty: .26 PHÁƯN B 28 PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHÛN CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG 28 I ÂÀÛC ÂIÃØM DËCH VỦ LỈU TRỤ CA CÄNG TY 28 II TÄØ CHỈÏC XỈÍ L THÄNG TIN PHỦC VỦ CHO PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY .29 Ngưn ti liãûu sỉí dủng âãø phán têch mäúi quan hãû CVP ca dëch vủ lỉu trụ: 29 1.1 Ngưn ti liãûu vãư chi phê ca dëch vủ lỉu trụ: 29 1.2 Ngưn ti liãûu vãư doanh thu ca dëch vủ lỉu trụ: 34 Xỉí l thäng tin chi phê phuûc vuû cho phán têch mäúi quan hãû CVP ca dëch vủ lỉu trụ tải cäng ty: 34 2.1 Nguyãn váût liãûu âàût phoìng: .34 2.2 Chi phê hoa quaí âàût phoìng: 35 2.3 Chi phê nhán cäng træûc tiãúp: .35 2.4 Phủ tng thay thãú: .36 2.5 Chi phê nhiãn liãûu: 36 2.6 Kháúu hao TSCÂ: 36 2.7 Chi phê sỉía chỉỵa ti sn: 37 Trang 102 2.8 Chi phê âiãûn, næåïc: .37 2.9 Chi phê âiãûn thoaûi: 37 2.10 Giàût laì: .37 2.11 Chi phê vãû sinh: 37 2.12 Chi phê khaïc: .37 2.13 Chi phê bạn hng v qun l doanh nghiãûp: 37 Phán bäø âënh phê vaì biãún phê cho cạc loải phng: .39 III PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY 40 Xem xẹt cạc gi thiãút phán têch mäúi quan hãû CVP ca dëch vủ lỉu trụ: .40 Xaïc âënh SDÂP, t lãû SDÂP, låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ: 40 Phán têch âiãøm hoìa väún ca dëch vủ lỉu trụ: .42 3.1 Phán têch doanh thu ho väún chung ca dëch vủ lỉu trụ: 42 3.2 Phán têch doanh thu v sn lỉåüng ho väún cho tỉìng loải phng: 42 Phán têch âoìn báøy kinh doanh ca dëch vủ lỉu trụ: .44 PHÁƯN III MÄÜT SÄÚ ỈÏNG DỦNG TRONG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHUÁÛN CUÍA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG I NHÁÛN XẸT CHUNG VÃƯ TÇNH HÇNH DOANH THU - CHI PHÊ LÅÜI NHÛN CA DËCH VỦ LỈU TRỤ THÄNG QUA PHÁN TÊCH CVP 45 Trang 103 Nhỏỷn xeùt chung vóử tỗnh hỗnh doanh thu - chi phê - låüi nhûn ca dëch vủ lỉu trụ: 45 Nháûn xẹt vãư cäng tạc phán têch mäúi quan hãû CVP ca cäng ty: .46 II MÄÜT SÄÚ ỈÏNG DỦNG TRONG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY 46 Láûp baïo caïo kãút qu kinh doanh theo säú dỉ âm phê: 46 Phán têch säú lỉåüt phng sỉí dủng cáưn thiãút âãø âảt mỉïc li mong mún: 47 Quút âënh vãư khung giạ bạn phng ng: 48 Xạc âënh kãút cáúu doanh thu phng ng håüp l: 49 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh cạc úu täú thay âäøi: 50 5.1 Lỉûa phỉång ạn kinh doanh giạ bạn thay âäøi: 51 5.2 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh biãún phê v säú lỉåüt phng sỉí dủng thay âäøi: .52 5.3 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh âënh phê v säú lỉåüt phng sỉí dủng thay âäøi: .53 5.4 Lỉûa chn phỉång ạn kinh doanh âënh phê, giạ bạn v säú lỉåüt phng sỉí dủng thay âäøi: 54 KÃÚT LUÁÛN TAÌI LIÃÛU THAM KHO Trang 104 PHÁƯN I CÅ SÅÍ L LÛN VÃƯ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHUÁÛN TRONG DOANH NGHIÃÛP Trang 105 PHÁÖN II PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ DOANH THU - LÅÜI NHÛN CA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI Trang 106 CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG Trang 107 PHÁƯN III MÄÜT SÄÚ ỈÏNG DỦNG TRONG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHUÁÛN CUÍA DËCH VỦ LỈU TRỤ TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN PHỈÅNG ÂÄNG Trang 108 NHÁÛN XẸT CA GIẠO VIÃN HỈÅÏNG DÁÙN Trang 109 NHÁÛN XẸT CA CÅ QUAN THỈÛC TÁÛP Trang 110 NHÁÛN XẸT CA GIẠO VIÃN PHN BIÃÛN ... CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY Trước đây, công ty cổ phần Phương Đông đơn vò hạch toán nội thu c công ty du lòch Quảng Nam Đà Nẵng Ngành nghề kinh doanh lưu trú, ... 1/10/1999 khách sạn Phương Đông chuyển thành công ty cổ phần Phương Đông cổ đông đóng góp vốn, thực chức năng, nhiệm vụ đón tiếp khách quốc tế nội đòa với dòch vụ lưu trú, ăn uống dòch vụ bổ sung khác... tiãu doanh thu an ton ngỉåìi ta cn sỉí dủng chè tiãu t lãû doanh thu an ton, âọ l t lãû pháưn tràm giỉỵa doanh thu an ton v doanh thu âảt âỉåüc Doanh thu an T lãû doanh thu an ton = ton Doanh thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ chi phí doanh thu lợi nhuận của dịch vụ lưu trú tại công ty cổ phần phương đông , Phân tích mối quan hệ chi phí doanh thu lợi nhuận của dịch vụ lưu trú tại công ty cổ phần phương đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay