Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

173 7 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ TRẦN XUẤT THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành : Kinh tế học Mã số : 31 01 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Bùi Đức Hùng TS Hồ Văn Nhàn HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Ngô Trần Xuất ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những cơng trình liên quan đến đầutrực tiếp nƣớc 1.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 22 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 24 2.1 Khái quát thu hút đầutrực tiếp nƣớc 24 2.2 Nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc 37 2.3 Kinh nghiệm số nƣớc thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc 60 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 76 3.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung .76 3.2 Thực trạng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2005 - 2015 88 3.3 Đánh giá tổng quát thực trạng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2005 - 2015 102 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 117 4.1 Thời cơ, thách thức định hƣớng thu hút vốn đầutrực tiếp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 117 4.2 Các giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 135 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 164 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCKT Cơ cấu kinh tế CCN Cụm công nghiệp CNH Cơng nghiệp hóa CMCN 4.0 Cách mạng cơng nghiệp lần thứ CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu tƣ nƣớc EU Liên minh Châu Âu (European Union) FDI Đầutrực tiếp nƣớc (Foreign Direct Investment) HĐH Hiện đại hóa GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KTTĐ Kinh tế trọng điểm KT-XH Kinh tế - Xã hội MNE Công ty đa quốc gia (Multinational enterprises) OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Coperation and Development) SXKD Sản xuất kinh doanh TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TTP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (Trans-Pacific Partnership Agreement TNC Cơng ty xun quốc gia (Transational Corporations) iv UNCTAD WTO XTĐT Hội nghị Liên hiệp quốc Thƣơng mại Phát triển (United Nation Conference on Trade and Development) Tổ chức thƣơng mại giới (World Trade Organization) Xúc tiến đầu tƣ v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 84 Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế Vùng KTTĐ miền Trung 2007 - 2015 Bảng 3.2 Tăng trƣởng giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản toàn 86 Bảng 3.3 vùng 2013-2015 Giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế 87 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất công nghiệp theo ngành 87 Bảng 3.5 Số dự án FDI đƣợc cấp phép lũy năm 2015 93 Bảng 3.6 tỉnh vùng KTTĐ miền Trung Số dự án FDI đƣợc cấp phép qua năm từ năm 2005 đến 94 Bảng 3.7 2015 tỉnh vùng KTTĐ miền Trung Doanh thu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 96 Bảng 3.8 FDI từ năm 2005 đến 2015 phân theo loại hình doanh nghiệp FDI theo ngành kinh tế vùng KTTĐ miền Trung 98 Bảng 3.9 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh 100 Bảng 3.10 nghiệp FDI Cơ cấu theo ngành nghề dự án FDI vùng KTTĐ miền 104 Bảng 3.11 Trung Giá trị sản xuất công nghiệp vùng KTTĐ miền Trung 106 Bảng 3.12 (2005-2015) Số lao động làm việc doanh nghiệp FDI qua 109 Bảng 3.13 năm từ 2005 đến 2015 tỉnh vùng KTTĐ miền Trung Thu nhập ngƣời lao động phân theo loại hình doanh 110 Bảng 3.14 nghiệp Thu ngân sách từ doanh nghiệp FDI vùng KTTĐ miền 111 Trung từ 2005 -2013 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầutrực tiếp nƣớc (FDI) nguồn vốn bổ sung quan trọng tổng vốn đầu tƣ tồn xã hội, góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng lực sản xuất, đổi công nghệ, gia tăng kim ngạch, cải thiện cán cân tốn quốc tế, đóng góp ngân sách nhà nƣớc, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao tạo thêm việc làm Sau gần 30 năm mở cửa thu hút đầutrực tiếp nƣớc ngoài, nguồn vốn FDI đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trƣởng phát triển Việt Nam Tính đến ngày 20/12/2016, nƣớc có 22.509 dự án FDI hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 293,25 tỉ USD, vốn thực ƣớc đạt 154,54 tỉ USD Đầu tƣ nƣớc (ĐTNN) khu vực phát triển động với tỷ lệ đóng góp khu vực FDI GDP năm sau cao năm trƣớc; năm 1992 tỷ lệ 2% đến năm 2005 đạt khoảng 15%, năm 2015 17% Trong xu hƣớng tồn cầu hóa diễn ngày mạnh mẽ, với việc trở thành thành viên tổ chức WTO tạo nhiều hội cho Việt Nam việc huy động vốn nƣớc để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung vùng KTTĐ nƣớc, đƣợc xây dựng phát triển nhằm hƣớng tới mục tiêu phát huy tối đa lợi so sánh vùng, tạo vùng kinh tế có tính chất động lực, có tác động lan tỏa, phá lơi đến tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên nƣớc Vùng KTTĐ miền Trung có đơn vị hành gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định với thành phố Đà Nẵng trung tâm thu hút địa bàn Khu vực có nhiều tiềm lợi để thu hút dự án FDI để trở thành vùng phát triển công nghiệp lớn nƣớc tƣơng lai với trung tâm dịch vụ, du lịch chất lƣợng cao, đóng vai trò quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Mạng lƣới giao thơng đƣờng hồn chỉnh nối theo hai trục Bắc - Nam Đông - Tây; hệ thống cảng biển, hệ thống sân bay bƣớc đƣợc nâng cấp phục vụ giao thông quốc tế nƣớc đến tỉnh, thành phố khác Hầu hết cảng biển vùng cảng nƣớc sâu, có khả tiếp nhận tàu trọng tải lớn, nằm không xa hải phận quốc tế… tạo cho vùng KTTĐ miền Trung dễ trở thành đầu mối giao lƣu kinh tế quốc tế quan trọng với nƣớc khu vực giới Lũy kế dự án hiệu lực đến hết năm 2015, toàn vùng thu hút đƣợc 725 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 14 tỷ USD Với lợi so sánh nêu trên, vùng KTTĐ miền Trung địa bàn có nhiều tiềm để trở thành vùng thu hút vốn FDI lớn nƣớc tƣơng lai, tạo tiền đề cho việc thực đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, phát triển kinh tếhội Tuy nhiên, so với mạnh tiềm vùng, kết thu hút vốn FDI nhiều hạn chế chƣa tƣơng xứng, thu hút vốn FDI vùng đứng thứ vùng nƣớc, số lƣợng dự án tổng quy mô vốn đăng ký nhỏ so với vùng KTTĐ Bắc Bộ vùng KTTĐ Nam Bộ Vốn FDI địa bàn vùng KTTĐ Miền trung ngày tăng nhƣng việc triển khai dự án chậm Số dự án đầu tƣ có hàm lƣợng cơng nghệ cao, cơng nghệ nguồn vào vùng Tình trạng số nhà đầu tƣ đăng ký để chiếm giữ vị trí, mặt mà chậm triển khai hoạt động Vậy, làm để huy động sử dụng nguồn vốn FDI hiệu quả? Đây tốn đặt cho quyền quan hữu quan xây dựng chiến lƣợc trƣớc mắt lâu dài Hạn chế vùng KTTĐ miền Trung tăng trƣởng chủ yếu nhờ tăng quy mô, phát triển theo chiều rộng Trong công nghiệp, tỷ trọng giá trị sản phẩm gia công, lắp ráp lớn nhiều so với giá trị sản phẩm chế tác; số kinh tế tri thức thấp Với 70% dân số sống dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tài nguyên thiên nhiên dƣới dạng thô, giá trị gia tăng từ đơn vị tài nguyên đạt thấp, hàm lƣợng khoa học - cơng nghệ sản phẩm hàng hóa dịch vụ hạn chế, suất lao động khơng cao Ngồi ra, hiệu việc liên kết vùng thu hút FDI thấp, tính cục địa phƣơng vùng nặng nề, địa phƣơng ban hành hàng loạt sách ƣu đãi đầu tƣ FDI, tính đồng sách thấp khiến ĐTNN dễ bối rối lựa chọn địa điểm đầuvùng Xuất phát từ vấn đề thực tiễn đây, việc làm rõ sở lý luận thu hút FDI bối cảnh kinh tế quốc tế nay; đánh giá đắn thực trạng thu hút FDI vùng KTTĐ miền Trung tìm kiếm giải pháp để thu hút FDI cho vùng KTTĐ miền Trung hiệu Nhằm hƣớng đến việc đáp ứng yêu cầu đó, đề tài “Thu hút đầu trực tiếp nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” đƣợc tác giả lựa chọn để nghiên cứu ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂u࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿∲䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ 䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿7$䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿'䍂☍࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿(䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿)䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿*䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿+䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿.䍂⌏࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿/䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿0䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿1䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿2⌄䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿3䍂䍂 ࿿࿿5࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿6⢸䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿7䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿8࿿䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿9䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿:䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿=䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿>䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿?䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿@䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿A䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿D䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿E䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿F䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿G䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿H䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿K䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿L䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿M䍂䷯࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿N䍂℣࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿O䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿R䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿S䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿TЀⓦ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿U䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿V䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Y䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Z䍂⇺࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿[䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿\䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿]æ䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿`䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿a䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿b䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿c╪䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿d䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿e䍂䍂 ࿿࿿g࿿䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿h䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿i䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿j䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿k䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿l䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿o䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿p䍂±࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿q䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿rᚐ䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿s䍂▗࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿t ࿿࿿࿿࿿࿿v䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿w䍂‫ي‬࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿x䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿y䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿z䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿{䍂䍂 ࿿࿿}䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿~䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂ಾ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂⚠࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂䍂 ࿿࿿࿿䍂䍂მ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂‫ڗ‬࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂 ĂÂÊÔƠ Đăâêôơ ảãáạằ Mc đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 5888 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa làm rõ sở lý luận FDI; đánh giá đắn thực trạng FDI vùng KTTĐ miền Trung; luận án đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầutrực tiếp nƣớc vùng KTTĐ miền Trung thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu trên, luận án thực nhiệm vụ sau đây: 5888 Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận đầutrực tiếp nƣớc ngồi 5889 vùng KTTĐ Chính phủ (2013), Nghị số 103/NQ-CP, ngày 29/8/2013 định hướng nâng cao hiệu thu hút, sử dụng quản lý đầu trực tiếp nước thời gian tới Cục xúc tiến thƣơng mại (2013), Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: tiềm lợi thế, trang: http://www.vietrade.gov.vn/vung-kinh-te-trongdiem-mien-trung/3555-vung-kinh-t-trng-im-min-trung-tim-nng-va-lith.html Đặng Thành Cƣơng (2012), Tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Vũ Hoàng Dƣơng (2014), Quan hệ hai chiều FDI tăng trưởng Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam Hoàng Sỹ Động (2014), ―Tái cấu trúc kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (22) Nguyễn Ngọc Định (2002), Xây dựng lộ trình thu hút vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2003 -2010, Đề tài cấp trƣờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Dƣơng Đình Giám (2017), ―Phát huy vai trò đầu tàu Đà Nẵng liên kết phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung‖, Tạp chí Kinh tếhội Đà Nẵng, (84) Nguyễn Trọng Hải (2008), Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hiệu kinh tế đầu trực tiếp nước Việt Nam , Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Đào Văn Hiệp (2001) Đầu trực tiếp nước ngồi ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Hải Phòng, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Thƣơng mại, Hà Nội 152 TS Bùi Đức Hùng (2008), Giải pháp nâng cao hiệu đầu phát triển công nghiệp thành phố Đà Nẵng”, NXB Khoa học xã hội TS Bùi Đức Hùng (2013), Phát triển bền vững kinh tế vùng Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, NXB Từ điển bách khoa Nguyễn Thị Hƣờng (2001), Giáo trình quản trị dự án doanh nghiệp có vốn đầu nước - tập 1, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Hƣờng (2002), Giáo trình quản trị dự án doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi - tập 2, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Hƣờng (2011), ―Chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (9) Phạm Thanh Khiết (2007), ―Đầu trực tiếp nước Đà Nẵng, thực trạng giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, (4) Lê Khoa (2007), ―Vài suy nghĩ sách thu hút đầu giai đoạn nay”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (5) Trần Quang Lâm, An Nhƣ Hải (2006), Kinh tế có vốn đầu nước ngồi Việt Nam nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Thị Tuyết Lan (2014), Đầu trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng KTTĐ Bắc Bộ, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (2013), Báo cáo tình hình đình cơng giải đình cơng từ 1997 đến nay, Đà Nẵng Hồng Thị Bích Loan (2008), Thu hút đầu trực tiếp công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đỗ Hoàng Long (2007), ―Quan hệ xúc tiến đầu nguồn nhân lực việc thu hút FDI”, Tạp chí Lý luận Chính trị, (3) 153 Nguyễn Hoài Long (2008), ―Các nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh địa phương việc thu hút đầu tư”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (9) Nguyễn Thị Kim Mã (2005), Giải pháp tăng cường thu hút FDI Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Dƣơng Thị Bình Minh (2009) ‗Thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc số nƣớc châu Á học kinh nghiệm cho TPHCM‘, Tạp chí phát triển kinh tế, tháng 7/20 Nguyễn Văn Nam (2010), Chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, NXB Thông tin Truyển thông, Hà Nội Trần Văn Nam (2005), Quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Lê Hữu Nghĩa (chủ nhiệm) (2013), Đánh giá tác động đầu trực tiếp nước ngồi đến suất lao động trình độ cơng nghệ công ty Việt Nam, Dự án điều tra nguồn vốn nghiệp kinh tế, Hội đồng lý luận trung ƣơng Phan Công Nghĩa (2000), Giáo trình thống kê kinh tế, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Vũ Thị Bích Ngọc (2014), ―Sớm “gỡ” vướng mắc thu hút FDI”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (03) Trần Nguyễn (2015), Nguồn vốn FDI xu chuyển dịch, trang: http://review.siu.edu.vn/kinh-te/nguon-von-fdi-va-xu-the-chuyendich/247/2856 Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quang Phƣơng (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 154 Bùi Huy Nhƣợng (2006), Một số biện pháp thúc đẩy việc triển khai thực dự án đầu trực tiếp nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Nhã (2005), Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Văn Lƣu (2000), Nghiên cứu giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI đầu vào Hà Nội giai đoạn 2001-2005, Sở Kế hoạch Đầu tƣ Hà Nội Trƣơng Thái Phiên (2000), Chiến lược đổi sách huy động nguồn vốn nước phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010, Đề tài cấp Bộ Vụ tài đối ngoại, Bộ Tài Lê Du Phong (1999), Chuyển dịch cấu kinh tế trọng điều kiện hội nhập với khu vực giới, NXB Chính trị quốc gia Nguyễn Minh Phong (2008), ―Các TNCs chi phối mạnh luồng FDI giới”, Tạp chí Doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngồi, (25) Nguyễn Duy Quang (2007), Đầu trực tiếp Liên minh Châu Âu vào Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội PGS.TS Chu Tiến Quang - Đầu trực tiếp nước ngồi q trình thực tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 20132020, trang http://www.vnep.org.vn/Upload/Dau%20tu%20truc%20tiep %20nuoc%20ngo ai%20doi%20voi%20qua%20trinh%20tai%20co %20cau.pdf Anh Quân (2016), FDI vào Việt Nam: Xu hướng đầu đổi, trang http://vics.vn/TinTuc/TinKinhTe/54242/fdi-vao-viet-nam-xu-huong-dau- 155 tu-da-doi.aspx Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Đà Nẵng (2013), Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước năm 2013 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Bình Định (2013), Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Định Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Quảng Nam (2013), Báo cáo tình hình đầu nước ngồi năm 2013 kế hoạch năm 2014 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Quảng Ngãi (2013), Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước ngồi năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước ngồi năm 2013 kế hoạch năm 2014 Lê Ngọc Sơn (2012), ―Tăng cường thu hút FDI vào vùng kinh tế”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (09) Phan Văn Tâm (2006), ―Cơng tác xúc tiến đầu trực tiếp nước ngồi Đà Nẵng- thực trạng giải pháp”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (6) Phan Văn Tâm (2011) Đầu trực tiếp Nhật Bản vào Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội Ngô Công Thành (2005), Định hướng phát triển hình thức đầu trực tiếp nước Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện trị quốc gia, Hồ Chí Minh Vũ Thị Thoa (2005), ―Vai trò kinh tế có vốn đầu nước ngồi q trình phát triển kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (94) Nguyễn Xuân Thu (2005), Phát triển kinh tế vùng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Đề tài khoa học cấp nhà nƣớc, Hà Nội Thủ tƣớng Chính phủ (2014), Quyết định số 1874/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 13/10/2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng 156 kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Phú Tụ, Huỳnh Công Minh (2010), “Mối quan hệ đầu trực tiếp nước với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (239) Nguyễn Minh Tiến (2014), Đầu trực tiếp nước tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Toàn (2010), ―Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào địa phương Việt Nam”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 5(40) Tổng cục Thống kê (2008), Niên giám thống kê 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội Tổng cục Thống kê (2015), Niên giám thống kê 2016, Nxb Thống kê, Hà Nội Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám thống kê 2017, Nxb Thống kê, Hà Nội Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Đầu công ty xuyên quốc gia (TNCs) Việt Nam, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Lê Thị Hải Vân (2010), Đánh giá tác động việc gia nhập WTO tới đầu trực tiếp nước vào Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Hà Nội Hà Thanh Việt (2007), Thu hút sử dụng vốn đầu trực tiếp nước địa bàn duyên hải miền trung, luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Tấn Vinh (2017), Nhìn lại giá trị FDI Việt Nam sau gần 30 năm, trang: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-7662-nhin-lai-gia-tri-cua-fdio-viet-nam-sau-gan-30-nam.html Ngơ Dỗn Vịnh (2005), Bàn phát triển kinh tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trang web Cơ sở liệu thông tin đầu tƣ Việt Nam: http://ipc.mpi.gov.vn/ Trang web Bộ Kế hoạch Đầu tƣ: http://www.mpi.gov.vn 157 Trang web Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài: http://fia.mpi.gov.vn Trang web Trung tâm Xúc tiến đầumiền Trung: http://centralinvest.gov.vn Tài liệu tiếng Anh: Ab Quyoom Khachoo, Mohd Imran Khan (2012) Determinants of FDI inflows to Developing Countries: A Panel Data Analysis, MPRA Paper No 37278 A Agarwal, S and S N R (1992) ‗Choice of foreign market entry mode: Impact of ownership, location and internalization factors‘, Journal of International Business Studies, 23(1), pp 1–27 Akami, F (2008) Foreign Direct Investment in Developing countries: Impact on Distribution and Employment Alfaro L et al (2003) FDI and economic growth: the role of local Financial market Aqeel, A and M Nishat (2005) The determinants of foreign direct investment in Pakistan 20th Annual PSDE Conference to be held on 10-12 January 2005, Islamabad Anh, N.N., and Thang, N (2007), Foreign direct investment in Vietnam: an overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces, mimeo, Development and Policies Research Center Arrow, K J (1972) The value of and demand for information in Mc Guire, C.B and Roy, R., Decision and Organization, Amsterdam-London, North Holland Publishing Company Asta, Z (2010) Negative and positive effects offoreign direct investment Available at: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-65152010- 332.pdf?origin=publication detail 158 Bardhyl, D (2009) Determinants of foreign direct investment in Macedonia: Evidence from time series 1994 – 2008 State University of Tetova, Faculty of Economy, Economics Department, 09 Symposium for Young Researchers, 2009, 41-55 Brainard, S L (1997) ‗An empirical assessment of the proximity concentration trade-off between multinational sales and trade‘, The American Economic Review, 87(4), pp 520–544 Batra, R N and Hadar, J (1979) ‗Theory of the multinational firm: fixed vesus flexible exchange rates‘, Oxford Economic Paper, 31, pp 258–269 Dilip K Das (2007), Foreign Direct Investment in China: Its Impact on the Neighboring Asian Economies, Asian Business & Management, (6), pp 285-301 Du, J (2011) What are the determinants of FDI to Vietnam, Master Thesis, Tilburg University Dunning, J (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy New York, Addison-Wesley Dunning (1996), H.J and R.Narula, FDI and Government: Analysts for Economic Restructuring, London and New York, Routledge Faramarz Akami (2008), Foreign Direct Investment in Developing countries: Impact on Distribution and Employment Foreign Direct Investment in the 90‘s (1990), Martunus Nijhoff Freeman, N.J (2000), Foreign Dierect Investment in Vietnam: An Overview, Paper presented for the DFID workshop on Globalisation and Povety in Vietnam Freeman, N J (2002), Foreign Direct Investment in Cambodia, Laos and Vietnam: an Overview, Paper prepared for the conference on foreign direct 159 investment: Opportunities and challenges for Cambodia, Laos, and VietNam 16-17th August, Hanoi Gorg H., and D G (2004) ‗Much Ado about othing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?‘, The World Bank Research Observer, 19(2), pp 171–197 Graham, E.M and Krugman, P.R (1989), FDI in the United States, Institute for Economic Restructuring, London and New York, Routledge Karikari, J.A (1992) Causality Between Direct Foreign Investment and Economic Output in Ghana Journal of economic development, 1: 7-17 Haddad, M., and Harrison, A , (1993), Are there positive spillovers from direct foreign investment? Evidence from panel data for Morocco, Journal of Development Economics 42,51-74 Harms, P., and P.G Meon, (2011), An FDI is an FDI is an FDI? The growth effects of greenfield investment and mergers and acquisitions in developing countries, Proceedings of the German Development Economics Conference, Berlin, Verein fur Socialpolitik, Research Committee Development Economics Hansen H and Rand J (2004), On the casual link between FDI and growth in developing countries He, C (2002) ‗Information costs, agglomeration economies and the location of foreign direct investment in China‘, Regional Studies, 36(9), pp 1029–1036 Head, K., Ries, J and Swenson, D (1995) ‗Agglomeration benefits and location choice: evidence from Japanese manufacturing investments in the United States‘, Journal of International Economics, 38, pp 223–247 Schaumburg-Muller, H (2003), ―Rise and Fall of FDI in Vietnam and Its 160 Impact on Local Manufacturing Upgrading‖, the European Journal of Development Research, Vol.15, No Hoa, N (2002) Contribution of foreign direct investment to poverty reduction: the case of Vietnam Available at: http://www.zef.de/module/register/media/e086DI%2520and%2520poverty %252 0in%2520Vietnam%2520(Nov.%252002).pdf Hoskisson, R., Eden, L., Lau, C and Wright, M (2000) ‗Strategy in emerging economies‘, Academy of Management Journal, 43(3), p 249267 Hymer, S.H (1976), The International Operation of National Firms: A study of FDI, Cambrige, Mass: MIT Press Imad A Moosa (2002), Foreign Direct Investment Theory, Evidence and Practice, Palgrave Macmillan Jenkins, R (2006), Globalization, FDI and Employment in Vietnam, the Journal of Transnational Corporation, Vol.15, No.1, pp 115-139 Kongruang, C., (2002), An Econometric Analysis of the Macroeconomic Determinants of FDI in Thailand Studies in Regional Science Vol 32 No December 2002 Mai, P H (2001) ‗The Export Performance of Foreign-Invested Enterprises in Vietnam‘, ASEAN Economic Bulletin, 18(3), pp 263–275 Malesky, E (2007), Provincial Governance and Foreign Direct Investment in Vietnam, 20 Years of Foreign Investment: Reviewing and Looking Forward (1987-2007), Knowledge Publishing House Markusen, J R (1984) ‗Multinationals, multi-plant economics, and the gains from trade‘, Journal of International Economics, 16, pp 205–206 Marshall, A (1920) Principles of Economics London: Macmillan 161 Meyer, K E (2001) ‗Institutions, transaction costs, and entry mode choice in Eastern Europe‘, Journal of International Business Studies, 32(2), 357–367 Meyer, K.E and Nguyen, H V (2005) ‗Foreign Investment Strategies and Sub-national Institutions in Emerging Markets: Evidence from Vietnam‘, Journal of Management Studies, 42(1), pp 63–93 Mirza, H and Giroud, A (2004) ‗Regional integration and benefits from foreign direct investment in ASEAN countries: the case of Vietnam‘, Asian Development Economic Review, 21(1), pp 31–40 Mudambi, R and Navarra, P (2002) ‗Institutions and international business: a theoretical overview‘, International Business Review, 11, pp 635–646 North, D (1990) Institutions, Institutional change, and economic performance New York, Norton Lan, N.P (2006), Foreign direct investment and its linkage to economic growth in Vietnam: a provincial level analysis, mimeo, Centre for Regulation and Market Analysis, University of South Australia Li, X and Liu, X (2005), Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship, World Development, Vol 33, No 3, pp 393-407 Parker, S., Quang, P.V., and Anh, N N (2005) ‗Has the U.S.-Vietnam Bilateral Trade Agreement Led to Higher FDI into Vietnam?‘, Development and Policies Research Center Ray P.K (2005), FDI and industrial organization in developing countries: The challenge of globalization in Indian Rogoff K and Rienhart C (2003), FDI to Africa: The role of price and stability and currentcy instabily 162 Thuy, L.(2005) ‗Technological spillovers from foreign direct investment: the case of Vietnam‘, mimeo, Graduate School of Economics, University of Tokyo Saxenian, A (1994a) ‗Regional Advantage‘, Cambridge (MA), Harvard University Press Scott, W R (1995) Institutions and organizations Thousand Oaks, CA: Sage Schaumburg-Muller, H (2003), Rise and Fall of FDI in Vietnam and Its Impact on Local Manufacturing Upgrading, the European Journal of Development Research, Vol.15, No Spar, D L (2001) National political and domestic politics Brewer, T & Rugman, A., Oxford Handbook of International Business, Oxford: Oxford University Press International SRI International, An Assessment of Investment Promotion Activities, Final Report UNCTAD (2014), World Investment Report, New York and Geneva UNCTAD (2015), World Investment Report, New York and Geneva UNCTAD (2016), World Investment Report, New York and Geneva WAIPA (2010), Investment Promotion Agencies and Sustainable FDI: Moving toward the fourth generation of investment promotion Wells, Jr., and Wint (2000), Marketing a country: Promotion as a Tool for Attracting Foreign Direct Investment (Revised Edition), FIAS March 2000 163 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản tồn Vùng (Đơn vị tính: triệu đồng) Tổng số 2012 2013 2014 2015 47,532,914 50,021,355 56,902,781 60,810,608 Nông nghiệp 30,524,811 30,763,641 35,892,914 37,811,435 Trồng trọt 16,247,794 16,377,228 18,563,577 18,759,494 Chăn nuôi 12,846,718 12,858,195 15,695,954 17,310,582 Dịch vụ, khác 1,430,299 1,528,218 1,633,383 1,741,359 Lâm nghiệp 1,547,555 1,867,065 2,401,179 2,931,812 Trồng nuôi rừng 251,362 311,020 429,333 500,776 Khai thác lâm sản 1,144,466 1,397,876 1,752,081 2,268,417 Dịch vụ hoạt động lâm nghiệp khác Thủy sản 151,727 158,169 219,765 162,619 15,460,548 17,390,649 18,608,688 20,067,361 Nuôi trồng thủy sản 6,244,342 6,729,874 7,285,851 8,011,305 Khai thác thủy sản 9,213,556 10,656,511 11,318,695 12,051,472 2,650 4,264 4,142 4,584 Dịch vụ thủy sản Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám Thống kê tỉnh, thành phố 164 PHỤ LỤC Về số lƣợng doanh nghiệp FDI Địa phƣơng TT-Huế DN 100% vốn nước DN liên doanh với nước Đà Nẵng DN 100% vốn nước DN liên doanh với nước Quảng Nam DN 100% vốn nước DN liên doanh với nước Quảng Ngãi DN 100% vốn nước ngồi DN liên doanh với nước ngồi Bình Định DN 100% vốn nước DN liên doanh với nước Tơng số DN 100% vốn nước ngồi DN liên doanh với nước 2011 23 15 102 76 26 48 36 12 15 12 196 144 52 2012 26 16 10 115 90 25 50 39 11 7 16 14 214 164 50 2013 27 20 135 112 23 53 42 11 19 17 242 196 46 2014 30 24 158 131 27 60 47 13 10 21 19 279 228 51 2015 36 30 186 154 32 62 49 13 15 13 25 23 324 269 55 Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám Thống kê tỉnh, thành phố PHỤ LỤC Tăng trƣởng giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế (Đơn vị tính: %) Tồn ngành Kinh tế nhà nƣớc Kinh tế ngồi nhà nƣớc Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc 2013 126.45 135.52 117.07 124.29 2014 107.62 99.282 117.12 118.14 2015 99.711 84.149 116.44 111.35 2013 - 2015 111.59 106.46 116.77 118.16 Nguồn: Tính tốn từ số liệu Niên giám Thống kê tỉnh, thành phố PHỤ LỤC Tăng trƣởng giá trị sản xuất công nghiệp theo ngành ĐVT: % 2013 2014 2015 2013 - 2015 Tồn ngành 134.27 102.19 90.579 109.01 Cơng nghiệp khai khống 105.92 73.931 96.759 92.203 Cơng nghiệp chế biến 135.01 102.28 90.138 109.14 Cơng nghiệp SXPP điện, khí đốt, nƣớc 114.07 115.5 113.2 114.26 Nguồn: Tính tốn từ số liệu Niên giám Thống kê tỉnh, thành phố PHỤ LỤC Doanh thu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp FDI từ năm 2005 đến 2015 phân theo loại hình doanh nghiệp (Đơn vị tính: %) Năm 2005 2010 2013 2014 2015 DN Nhà nƣớc 51,16 39,38 41,62 35,35 28,00 DN Nhà nƣớc 44,37 54,43 51,28 56,28 63,52 DN FDI 4,47 6,19 7,10 8,37 8,48 Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê địa phương vùng KTTĐ miền Trung ... tiếp nước Chương 3: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 4: Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước vùng kinh tế. .. Nhằm hƣớng đến việc đáp ứng yêu cầu đó, đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc tác giả lựa chọn để nghiên cứu ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂u࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿∲䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䍂䍂࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿... 76 3.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung .76 3.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2005 - 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay