Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nội bộ tại công ty cp sợi phú bài

73 4 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Ngày nhiều tổ chức nhận thấy nhân viên tổ chức phải xem khách hàng bên nhu cầu họ phải tổ chức làm hài lòng trước thõa mãn khách hàng bên ngồi Thơng thường nói đến truyền thơng, doanh nghiệp nước thường tập trung cho truyền thông tiếp thị nhắm đến việc xây dựng thương hiệu cho đới tượng bên ngồi (bao gờm khách hàng, đới tác, nhà đầu tư hay phương tiện truyền thông) mà ít quan tâm đến truyền thông nhân viên nội bộ Rõ ràng, nếu trọng đến hoạt đợng truyền thơng tiếp thị bên ngồi mà bỏ qua việc truyền thơng thương hiệu cho nhân viên, hiệu truyền thông chung sẽ hạn chế Theo số liệu nghiên cứu nhân sự (công ty tư vấn DG&A Mỹ) hiện có 37% nhân viên hiểu rõ mục đích mà tổ chức theo đuổi lý tại sao: 20% nhân viên hiểu vai trò cơng việc thân có ý nghĩa thế đối với mục đích tổ chức, khoảng 1/3 nhân viên mong ḿn đóng góp cho tổ chức Nghiên cứu cho thấy tổ chức có giao tiếp truyền thơng nợi bợ hiệu có khả trì nhân viên cao gấp lần so với tổ chức giao tiếp kém hiệu Theo quan điểm quản trị mới, nhân viên chính một loại khách hàng quan trọng mà doanh nghiệp cần làm hài lòng trước tiên để đảm bảo "đối tác nội bộ" tích cực tham gia đóng góp cho cơng ty, gắn lâu dài nỡ lực phục vụ khách hàng tớt Như vậy, mợt tổ chức có cơng tác truyền thông nội bộ tốt nhắm đến việc thông báo hay truyền đạt thơng điệp mà nhắm đến mục tiêu cao kết nối chiến lược kinh doanh với vai trò hiệu từng nhân viên Doanh nghiệp truyền thông nội bộ tốt sẽ tạo sự khác biệt, gia tăng suất sử dụng hiệu nguồn lực tốt Công ty Cổ phần sợi Phú Bài một công ty có mặt lâu địa bàn Tỉnh, năm vừa qua cơng ty ln giữ mức tăng trưởng đáng kể giai đoạn suy thoái kinh tế Được biết cơng ty có nhiều chính sách tạo điều kiện cho nhân viên làm việc, giao lưu học hỏi hiệu Chính điều tạo sự liên kết vững chắc cho toàn tập thể cơng ty để vượt qua khó khăn, thử thách mà tổ chức gặp phải Với tất lý nêu trên, chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI” Thông qua việc phân tích yếu tớ ảnh hưởng đến q trình truyền thơng nợi bợ ảnh hưởng đến nhận thức mỗi nhân viên để đưa SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân chiến lược quan trọng nhằm trì cải thiện mối quan hệ tổ chức công ty 2.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng qt: Hệ thớng hố vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu Tìm hiểu đánh giá nhân tớ tác đợng đến hiệu công tác truyền thông nội bộ một tổ chức qua đưa đề xuất nhằm trì cải thiện hiệu cơng tác truyền thông nội bộ tại công ty Mục tiêu cụ thể:  Tìm hiểu thực trạng cơng tác truyền thơng nợi bợ tại cơng ty  Tìm hiểu nhân tớ ảnh hưởng đến q trình truyền thơng nợi bợ công ty  Đánh giá hiệu công tác truyền thông nội bộ công ty đến mỗi nhân viên phòng ban  Sử dụng kết nghiên cứu để có đề xuất, kiến nghị làm ý kiến tham khảo cho công ty 3.Đối tượng nghiên cứu:  Các hoạt động truyền thông nội bộ tại công tyCác nhân viên làm việc tại phòng ban cơng ty Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: nghiên cứu thực hiện tại trụ sở công ty + Phạm vi thời gian:  Thu thập liệu thứ cấp hoạt động truyền thông nội bộ công ty sợi Phú Bài từ trước đến  Thông tin sơ cấp thu thập việc vấn trực tiếp bảng hỏi với nhân viên làm việc tại cơng ty Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Tiến trình nghiên cứu: Quy trình nghiên cứu, bước thực hiện: Thiết kế bảng hỏi, điều tra thử tiến hành điều chỉnh bảng câu hỏi cho thật rõ ràng nhằm thu kết để đạt mục tiêu nghiên cứu Sử dụng phương pháp định tính nhằm thiết lập thang đo lường thuộc tính yếu tố tạo nên tính hiệu cho truyền thông nội bộ doanh nghiệp Phỏng vấn chính thức: dùng vấn trực tiếp, người vấn phải giải thích nội dung bảng hỏi để người trả lời hiểu câu hỏi trả lời chính xác theo đánh giá họ SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân Bước Phương pháp Kỹ thuật Mẫu Thời gian Địa điểm Sơ bợ Định tính Phỏng vấn nhóm 10 3/2012 Công ty Chính thức Định lượng Phỏng vấn trực tiếp 150 3/2012 Công ty 5.1.1 Nghiên cứu sơ Chia làm giai đoạn  Giai đoạn 1: lấy ý kiến nhận xét cho bảng điều tra phòng kinh doanh Mục đích giai đoạn nhằm hiệu chỉnh bảng hỏi  Giai đoạn 2: tiến hành khảo sát nhóm (lấy đại diện khoảng 8-10 nhân viên mỗi cấp độ quản lí để tiến hành điều tra thử) sau có quyết định thêm hay bớt câu hỏi bảng vấn 5.1.2 Nghiên cứu thức Được thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng nghiên cứu định lượng thực hiện thông qua phương pháp vấn trực tiếp vấn theo nhóm nhận thức Kết nghiên cứu chính thức dùng để kiểm định lại mơ hình lý thút Phỏng vấn trực tiếp Sớ thứ tự nhóm Phòng/ban Sản xuất Kinh doanh Tài chính, kế toán 4… …… Chuẩn bị kế hoạch vấn: soạn thảo một danh sách phòng, ban để vấn SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xn Sơ đờ 1:QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thút Thang đo dựa mơ hình lí thuyết Thảo luận nhóm, sự tư vấn chuyên gia Điều chỉnh Bảng hỏi Thang đo Chính thức Nghiên cứu định lượng Đề xuất giải pháp để phát triển mơ hình quản lí truyền thơng nợi bợ theo giai đoạn mơ hình lí thút Phân tích hời quy: -Xây dựng mơ hình nghiên cứu -Kiểm định giả thuyết SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Phát triển xử lý thang đo: -nghiên cứu mô tả -sử dụng kiểm định thống kê để phân tích đánh giá - Hệ số cronbach anpha để kiểm tra mức độ chặt chẽ mục hỏi -Loại biến có cronbach alpha nhỏ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 5.2 Phương pháp thu thập số liệu 5.2.1 Đối với thông tin thứ cấp  Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến công ty Sợi Phú Bài trình phát triển hình thành, quy mơ, cấu lao động, công tác xây dựng nội bộ từ trước đến thời gian thực tập tại công ty  Thu thập tài liệu liên quan từ báo chí, Internet, khóa luận tớt nghiệp đại học cao học, tài liệ nước 5.2.2 Đối với thông tin sơ cấp  Phương pháp vấn: vấn trực tiếp nhân viên tại Sợi Phú Bài-TP Huế thời gian 26-3-2012 đến 31-3-2012  Phương pháp lấy mẫu: sử dụng phương pháp chọn mẫu theo hệ thống  Số lượng mẫu điều tra: 150  Kết điều tra: 144 ( loại phiếu điều tra không hợp lệ) 5.3 Phương pháp xử lý số liệu phân tích số liệu Kết thu thập ý kiến đánh giá nhân viên bộ phận công ty thông qua bảng hỏi xử lý phần mềm SPSS 16.0 Đối với vấn đề định tinh nghiên cứu đề tài sử dụng thang đo mức độ (thang điểm Likert, từ 1: Rất không đồng ý đến 5: đồng ý) để lượng hóa mức đợ đánh giá đới tượng nghiên cứu để trở thành biến định lượng Bằng phần mềm SPSS, đề tài sử dụng phương pháp phân tích đây: 5.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua đại lượng Cronbach Alpha Nguyên tắc kết luận, theo nhiều nhà nghiên cứu khi:  0,8≤ Cronbach Alpha ≤ 1: Thang đo lường tốt  0,7≤ Cronbach Alpha ≤ 0,8 :Thang đo lường sử dụng  0,6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,7 : Có thể sử dụng trường hợp khái niệm nghiên cứu mới đối với người trả lời bối cảnh nghiên cứu SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 5.3.2 Thống lê tần suất, tính tốn giá trị trung bình Phương pháp thống kê mô tả: Thống kê lấy giá trị Frequency(tần suất), valid percent(%) Mean (giá trị trung bình) bảng thớng kê 5.3.3 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá Với đề tài này, sử dụng phương pháp nhân tố khám phá (EFA) với mục đích rút gọn tập biến nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn thành một tập biến( gọi yếu tố) ít để chúng có ý nghĩa chứa đựng hầu hết thông tin biến nguyên thủy ( biến quan sát hay cá thuộc tính đo lường) Cách trích nhân tố mà sử dụng phương pháp trích thành phần chính(Principal components) với phép quay vng góc (Varimax) Hai yêu cầu chính sử dụng phân tích nhân tớ khám phá phương sai trích( nói lên yếu tố trích phần trăm phương sai biến quan sát) trọng số nhân tố ( biểu thị mối quan hệ biến quan sát yếu tố) Yêu cầu phương sai trích phải đạt từ 50% trở lên trọng số 0,5 trở lên Ngồi trị sớ KMO (Kasiser-Meyer-Olkin: sớ dùng để xem xét sự thích hợp phân tích nhân tớ) phải có giá trị khoảng 0,5-1 phân tích thích hợp, nếu trị sớ nhỏ 0,5 phân tích nhân tớ có khả khơng thích hợp với liệu Ngồi ra, phân tích nhân tớ dựa vào Eigenvalue để xác định sớ lượng nhân tớ Chỉ nhân tớ có Eigenvalue lớn giữ lại mơ hình Đại lượng Eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên giải thích nhân tố Những nhân tố có Eigenvalue nhở sẽ khơng có tác dụng tóm tắt thơng tin tớt biến gớc 5.3.4 Phương pháp hồi quy tuyến tính bội Sau rút trích nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA, dò tìm vi phạm giả định cần thiết mơ hình hời quy tún tính bợi như: Kiểm tra hệ sớ phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor) Và hệ số R điều chỉnh( Adjusted R square) cho biết mơ hình hồi quy xây dựng phù hợp đến mức Nếu giả định khơng bị vi phạm, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 5.3.5 Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (one-sample T-Test) Để khẳng định xem giá trị kiểm định có ý ngĩa vè mặt thống kê hay không với độ tin cậy 95% Giả thuyết đối thuyết: Ho: μ =Giá trị kiểm định (Test value) H1: μ ≠ Giá trị kiểm định (Test value) Mức ý nghĩa: α=0,05 Nếu mức ý nghĩa Sig >=0,05 chưa đủ sở bác bỏ Ho Nếu mức ý nghĩa Sig< 0,05 chưa có sở chấp nhận H1 5.4 Phương pháp chọn mẫu Áp dụng công thức chọn mẫu, mẫu dự kiến điều tra là: Để tính kích cỡ mẫu, sử dụng công thức sau: Z α/22 * p * q n ư=ư e2 (p,q tỉ lệ nam nữ tổng thể) Do tỉ lệ nam nữ tổng thể gần p  q  0,5 nên p.q  0, 25 Ta tính cỡ mẫu với độ tinh cậy 95% sai sớ cho phép e=8% Lúc mẫu ta cần chọn sẽ có kích cỡ mẫu lớn nhất: n=150 mẫu Ta chọn kích cỡ mẫu 150 nhân viên Phương pháp chọn mẫu dự kiến áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng tỉ lệ Ta dựa danh sách có từ phòng tổ chức hành chính cơng ty từ tính cấu mẫu SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân Như ta có bảng cấu mẫu điều tra: Bảng 1.1: cấu mẫu điều tra STT BỘ PHẬN TỔNG SỐ (người) Kinh doanh Kế toán Điều hành sản xuất Tổ chức hành chính Bảo vệ Nhà ăn + y tế Công nhân 134 Tổng cộng 150 (Nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1 Lí thuyết truyền thông nội 1.1.1.1 Khái niệm Giao tiếp hiệu xem tảng hiện đại tổ chức Các tổ chức bị ảnh hưởng mạnh mẽ môi trường họ, để tồn tại, thương hiệu hiện tại chính cơng ty liên phải liên tục truyền cảm hứng cho nhân viên với giá trị thương hiệu nhằm thúc đẩy cho cá nhân lại có kết tạo nên lợi ích chung cho tổ chức (Overman 2006) Theo Smit Cronjè (2002), một số thách thức phải đối mặt với hiện đại tổ chức bao gờm tồn cầu hóa, cơng nghệ tiến bợ; xây dựng mối quan hệ với bên liên quan bên bên ngồi, lực lượng lao đợng nhu cầu gia tăng khách hàng, tầm quan trọng mong đợi người lao động Thay đổi trở thành một phần cố hữu doanh nghiệp để tồn tại tổ chức cần phải dự đoán thay đổi sau đáp ứng với Theo Lee (2005), phương tiện qua mợt tổ chức ứng phó với mơi trường bên ngồi thơng qua chiến lược Cá nhân nhóm mợt tổ chức tìm kiếm để thực hiện chiến lược Chỉ có một hệ thống liên lạc nội bộ công ty cung cấp thông tin một cách hiệu Thông tin liên lạc nội bộ mộtz cấu trúc đa chiều Nhân viên không đơn hài lòng hay khơng hài lòng với truyền thơng nói chung, họ mức đợ khác khía cạnh truyền thông (Clampitt & Downs 1993) Trong sớ phân biệt nhiều loại thông tin liên lạc nội bộ, một truyền thông theo chiều ngang chiều dọc ngang đề cập đến cá nhân chính thức tương tác với đồng nghiệp gần gũi cấp Ngược lại, theo chiều dọc truyền thông đề cập đến làm việc liên quan đến thông tin liên lạc lên xuống hệ thớng phân cấp tổ chức từ nhân viên nhận thông tin chiến lược tổ chức để khả cho thông tin phản hồi từ lên Mặc dù định nghĩa thông tin nội bộ khác nhiều: Truyền thông nội q trình chia sẻ thơng tin với cá nhân khác Quá trình liên quan đến việc thu thập, xử lý, phổ biến lưu trữ thông tin(ARGENTI 1996) Truyền thông nội không kênh truyền thông tổ chức bạn, chẳng hạn tin nội bộ, bảng thông báo cuộc họp nhân viên Nó khơng phải mợt q trình diễn từ đầu Thay vào đó, truyền thơng nợi bộ đề cập SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân đến sự tương tác gần không đổi tổ chức bạn Vì vậy, truyền thơng nợi bộ bao gồm thông tin liên lạc công khai c̣c họp, ghi nhớ, hình thức nhiều bình thường truyền thơng.(Civicus toolkit) Nội thông tin liên lạc chức chịu trách nhiệm thông tin liên lạc hiệu thành viên mợt tổ chức (Wikipedia) Nói chung tất định nghĩa xoay quanh vấn đề là:  Truyền thơng nợi bợ liên quan đến thông điệp, mục đích, đạo phương tiện truyền thông  Hoạt động truyền thông nội bộ liên quan đến người, thái độ, cảm xúc,mối quan hệ kỹ  Thông tin liên lạc nội bộ xảy một hệ thống mở phức tạp ảnh hưởng đến mơi trường 1.1.1.2 Tầm quan trọng truyền thông nội tổ chức  Truyền thơng nợi bợ có ý nghĩa quan trọng tổ chức xây dựng văn hóa tổ chức Văn hóa tổ chức môi trường tổ chức dựa giá trị, nhiệm vụ quy trình làm việc Khi tất thành viên tổ chức nắm giữ giá trị tương tự, hiểu chính sách công việc thủ tục một cách, tập trung mợt nhiệm vụ, văn hóa tổ chức thúc đẩy sử dụng hiệu nguồn lực  Có mợt sớ lý tại tổ chức cần quan tâm đến thông tin nội bộ Quan trọng hơn, thường có mợt u cầu pháp lý cho tổ chức để giao tiếp với công nhân họ Tại châu Âu có quy định cụ thể quyền lợi người lao động thông báo tham khảo ý kiến  Thông tin liên lạc nội bộ hiệu một động lực chính sự tham gia nhân viên thêm giá trị đáng kể cho tổ  Nếu khơng có quy trình thơng tin phản hời nhân viên khó tiếp cận có đề xuất ý kiến lên quản lí cấp  Khi chức truyền thơng nợi bợ phát triển lớn mạnh tổ chức, đóng mợt vai trò rợng lớn việc tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm thoại "trên", "x́ng" "qua" tổ chức, Tổ chức ngày nhìn thấy truyền thơng nợi bợ đóng mợt vai trò quan trọng quản lý tiếng nói bên ngồi cho tổ chức 1.1.1.3 Một số lợi ích truyền thơng nội hiệu Khi tổ chức bạn giao tiếp hiệu với bên liên quan nội bộ mình, cho dù họ nhân viên, quản lý tình ngụn viên, phát triển mợt văn hóa gắn kết tất người tập trung vào mục tiêu giớng có mục SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 10 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân chuẩn đặt chồng lên biểu đồ tần số Như vậy, phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn, nên kết luận giả thuyết phân phối chuẩn không bị vi phạm Biểu đồ 3.10: Biểu đồ P-P plot Biểu đồ P-P plot cho thấy điểm quan sát không phân tán xa đường thẳng kỳ vọng nên kết luận giả thuyết phân phối chuẩn không bị vi phạm Khơng có tượng tương quan phần dư Nguyên nhân hiện tượng biến có ảnh hưởng khơng đưa hết vào mơ hình giới hạn mục tiêu nghiên cứu, chọn mối liên hệ tuyến tính mà lẽ phi tuyến, sai số đo lường biến lý dẫn đến vấn đề tương quan chuỗi sai số tương quan chuỗi gây tác động sai lệch nghiêm trọng đến mơ hình hời quy tún tính hiện tượng phương sai thay đổi Đại lượng thống kê Durbin- Watson dùng để kiểm định tương quan Chúng ta tra bảng thớng kê Durbin- Watson để tìm giới hạn dU dL với N số quan sát mẫu k sớ biến đợc lập mơ hình để kiểm định theo quy tắc sau: Có tự tương quan dương Miền khơng có kết luận dL Chấp nhận giả thút khơng có tự tương quan dU Miền khơng có kết luận 4- dU Có tự tương quan âm 4- dL Bảng 3.12:Kiểm định Durbin- Watson Mơ hình R 805 R a 649 R hiệu chỉnh Sai số chuẩn ước lượng 633 24145 DurbinWatson 1.970 a dự báo: (Constant), X6, X1, X3, X5, X4, X2 b biến phụ thuộc: y SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 59 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân (nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) Bảng cho kết giá trị d 1.953, với giá trị dL= 1,651, dU= 1.817, giá trị d nằm miền chấp nhận giá thuyết sự tương quan - Phân tích hồi quy tương quan bội: Phân tích hồi quy thực hiện với sáu biến độc lập bao gồm: Phân tích thực hiện phương pháp Enter biến đưa vào một lúc Kết phân tích sau: Bảng 3.13: Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Mô hình Tổng bình phương Bình phương trung bình df Hồi quy 14.747 2.458 Phần dư 7.987 137 058 22.734 143 Tổng F Mức ý nghĩa 42.160 000a a Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X5, X4, X2 b Dependent Variable: Y (nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) Bảng cung cấp cho thông số kiểm định ý nghĩa tổng qt mơ hình (kiểm định F) Mức ý nghĩa tính nhỏ, gần sát với nhỏ 0.05 kết luận có mới liên hệ sự hiệu TTNB đối với ít một biến số giải thích mơ hình xây dựng Với giả thiết ban đầu cho mơ hình lý thút, ta có phương trình hồi quy tuyến tính: Y = β0 + β1 * F1 + β2 * F2 + β3 * F3 + β4* F4 + β5*F5 + β6*F6 + ε Bảng 3.14: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter Mơ hình R 805a R 649 R hiệu chỉnh Sai số chuẩn ước lượng 633 DurbinWatson 24145 1.970 a dự báo: (Constant), X6, X1, X3, X5, X4, X2 b biến phụ thuộc: y (nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) Với hệ số R hiệu chỉnh 0,633 có nghĩa khoảng 63,3% phương sai hiệu TTNB giải thích bới biến độc lập SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 60 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân Bảng 3.15: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter Hệ sớ chưa chuẩn hóa Hệ sớ chuẩn hóa Mơ hình Đợ lệch chuẩn B Thớng kê đa cợng tuyến t Beta Mức ý nghĩa Tolerance VIF Constant 249 235 1.057 292 X1 111 048 143 2.322 022 675 1.480 X2 146 048 186 3.064 003 698 1.433 X3 101 049 118 2.055 042 780 1.282 X4 189 047 240 4.048 000 728 1.374 X5 311 045 395 6.848 000 772 1.296 X6 087 035 130 2.503 013 944 1.059 a Dependent Variable: Y (nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) Kết mơ hình biểu diễn lại dạng phương trình hời quy tún tính sau: TTNB= 0,249 + 0,111*X1 + 0,146*X2 + 0,101*X3 + 0,189*X4 + 0,311*X5 + 0,087*X6 - Kiểm định giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hiệu TTNB Dựa kết phân tích hồi quy sẽ giải thích, kiểm định giả thuyết từ H đến H6  Kết hời quy cho thấy ““DUY TRÌ CÁC BÊN LIÊN QUAN” ́u tớ có ảnh hưởng lớn đến mức độ hiệu TTNB đối với công ty tại cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài( có hệ số hồi quy lớn nhất) Hệ số beta lớn cho thấy mối quan hệ yếu tố “DUY TRÌ CÁC BÊN LIÊN QUAN” “hiệu TTNB” mối quan hệ chiều Nghĩa người lao động, đối tác, khách hàng công ty cảm thấy cơng ty có sự chăm sóc trì nhiều hình thức chăm sóc khách hàng, nhân viên nhiều hình thức như: thường xun thăm hỏi, đợng viên, chia sẻ với bên liên quan sẽ tạo hiệu cao cho hiệu công tác TTNB cơng ty Kết hời quy có hệ sớ B yếu tố đãi ngộ 0,311 với mức ý nghĩa thấp (thấp 0,05), nghĩa tăng mức đợ thỏa mãn ““DUY TRÌ CÁC BÊN LIÊN QUAN” lên một đơn vi (theo thang đo likert) mức đợ hiệu TTNB cơng ty tăng thêm 0,311 đơn vị Vậy giả thuyết H5 chấp nhận SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 61 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân  ́u tớ thứ hai có ảnh hưởng lớn đến hiệu TTNB công ty yếu tố “CƠ SỞ HẠ TẦNG” Kết hời quy có hệ sớ B yếu tố công việc 0,189 mức ý nghĩa nhỏ 0,05, dấu dương hệ số Beta có ý nghĩa mới quan hệ ́u tớ “CƠ SỞ HẠ TẦNG” “hiệu TTNB” mối quan hệ thuận chiều Điều có nghĩa CƠ SỞ HẠ TẦNG công ty đáp ứng đầy đủ đảm bảo lực cao cho việc truyền tải thơng tin tỏng tổ chức tớt làm tăng mức độ hiệu đối với TTNB công ty Vậy giả thuyết H4 chấp nhận  Yếu tố “SỰ LIÊN KẾT CÁC CHIẾN LƯỢC” có hệ sớ B 0.146, mức ý nghĩa nhỏ 0,05 có nghĩa ́u tớ “SỰ LIÊN KẾT CÁC CHIẾN LƯỢC” có ảnh hưởng thuận chiều với hiệu TTNB Nghĩa giá trị yếu tố “SỰ LIÊN KẾT CÁC CHIẾN LƯỢC” tăng lên hiệu TTNB cơng ty tăng lên ngược lại Vậy giả thuyết H2 chấp nhận  Yếu tố “SỰ PHỐI HỢP CÁC NỖ LỰC TRUYỀN THƠNG VÀ HÀNH ĐỘNG” có hệ sớ B 0,111, mức ý nghĩa nhỏ 0,05 có nghĩa yếu tố “SỰ PHỐI HỢP CÁC NỖ LỰC TRUYỀN THƠNG VÀ HÀNH ĐỘNG” có ảnh hưởng thuận chiều vớihiệu TTNB Nghĩa giá trị yếu tớ “SỰ PHỐI HỢP CÁC NỖ LỰC TRUYỀN THƠNG VÀ HÀNH ĐỘNG” tăng lên hiệu TTNB cơng ty tăng lên ngược lại Vậy giả thuyết H chấp nhận  Yếu tố “CHIA SẺ THƠNG TIN” có hệ sớ B 0,101, mức ý nghĩa nhỏ 0,05 có nghĩa ́u tớ “CHIA SẺ THƠNG TIN” tăng lên hiệu TTNB tăng lên ngược lại Vậy giả thuyết H3 chấp nhận  Riêng yếu tố “SỰ NHẤT QUÁN TRONG TRUYỀN THƠNG” có hệ sớ B nhỏ 0,087 , mức ý nghĩa bé 0,05 có nghĩa ́u tớ “SỰ NHẤT QN TRONG TRUYỀN THƠNG” có ảnh hưởng với mức đợ hài lòng người lao động không đáng kể Điều dễ hiểu đơi mợt thơng điệp truyền thơng phát nhiều lí dó làm cho khơng tới tồn bợ nhân viên trọn vẹn: nhiễu thông tin, người đưa tin bị sai, chưa có chế tiếp nhận thơng tin tớt, người tiếp nhận thông tin chưa đủ độ tương thích với thơng điệp truyền thơng Tóm lại mơ hình có ́u tớ tác đợng chiều đến hiệu TTNB công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thành phần: ”SỰ PHỐI HỢP CÁC NỖ LỰC TRUYỀN THÔNG VÀ HÀNH ĐỘNG”,”SỰ LIÊN KẾT CÁC CHIẾN LƯỢC”,”CHIA SẺ THƠNG TIN”, “CƠ SỞ HẠ TẦNG”,“DUY TRÌ CÁC BÊN LIÊN QUAN”,”SỰ NHẤT QN TRONG TRUYỀN THƠNG” nhìn chung tất biến có tác đợng dù ít hay nhiều đến hiệu TTNB công ty SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 62 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 2.2.4 Kiểm định One sample T- Test Giá trị cần Test giá trị Kết chạy SPSS cho kết sau: Bảng 3.16: kết kiểm định one-sample T-Test Test Value = T Y -7.210 Df 143 Sig (2tailed) 000 Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.23958 -.3053 -.1739 (nguồn: Số liệu điều tra 3/2012) Ta nhận thấy sig< 0,05 nên bác bỏ giả thiết H0 hay giá trị trung bình khác Điểm đánh giá bình quân 3,76 Đây điểm số tương đối cao Đa số người hỏi đưa ý kiến đờng tình cao hiệu TTNB Điều nói lên mợt thực tế cơng ty chưa có bộ phận chuyên trách làm TTNB chuyên nghiệp hành đợng, nhiều chương trình, cơng cụ mà công ty sử dụng mang lại cho nhân viên sự hiệu định 2.2.5.Nhận xét chung Qua q trình điều tra phân tích tơi nhận thấy tại công ty CP Sợi Phú Bài chưa có nhiều hình thức rõ ràng công tác xây dựng khâu TTNB công ty có hành đợng sử dụng biện pháp cụ thể để làm việc truyền tải thông tin công ty hiệu quả, linh hoạt TTNB ln xoay quanh vấn đề chính là: người, sở hạ tầng, trình thực hiện chiến lược chung công ty Đối với người: chính mới quan hệ lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên, lãnh đạo với lãnh đạo Ở mối quan hệ khác họ có mợt phong cách làm việc chun nghiệp, kỉ luật cao mỗi gương cho mỗi người kế tiếp noi theo Các cấp lãnh đạo quan tâm đến chế độ chính sách người lao đợng Còn nhân viên họ có mới quan hệ với ban lãnh đạo đồng nghiệp tốt họ ln thể hiện lòng tơn trọng, sự ngưỡng mợ sự hài lòng với tác phong làm việc, cách cư xử lãnh đạo Với đờng nghiệp có sự chia sẻ, quan tâm lúc làm việc đến c̣c sớng đời thường tảng để xây dựng tình bạn, tình đờng nghiệp tớt đẹp Cơ sở hạ tầng: chế, hình thức cho thành viên cơng ty chia sẻ thơng tin tìm hiểu thông tin mở công ty Điều ví phần “xương sớng” TTNB điều kiện tiên quyết cho tất luồng thông tin DN đến phòng ban mợt cách hiệu SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 63 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xn Q trình thực hiện chiến lược: yếu tố định hướng bên liên quan, sự liên kết chiến lược từ chiến lược truyền thông đến chiến lược chung cho cơng ty sự phối hợp nỗ lực truyền thông hành động Muốn thực hiện tốt tất chiến lược điêu là phải thực hiện tốt chiến lược TTNB công ty SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 64 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TTNB CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty CP Sợi Phú Bài Phương châm công ty "Chất lượng tốt Dịch vụ tốt dành cho Khách hàng", công ty mong ḿn ngày hồn thiện để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Do mục tiêu hàng đầu phát triển bền vững, lâu dài cợng đờng xã hợi Mục tiêu dài hạn: Trở thành một công ty đứng đầu lĩnh vực sản xuất Sợi loại kinh doanh nguyên phụ liệu, thiết bị ngành kéo Sợi nước nước Mục tiêu ngắn hạn:  Tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh cơng ty đới với khách hàng ngồi nước Đặc biệt khách hàng thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mã-lai, In-đô-nê-xi-a, Phillipines, I-ran, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ Canada  Liên kết, hợp tác mạnh mẽ với cơng ty tập đồn Dệt May công ty lĩnh vực sản xuất nước để có ng̀n khách hàng thường xun cho cơng ty  Là mợt doanh nghiệp có sớ lượng nhân viên lớn nên công tác hoạch định tài chính, tạo nguồn vốn lưu động để chủ động hoạt động phải trọng  Tăng cường công tác quản trị, điều hành  Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo xây dựng bộ máy quản lí nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao cơng việc  Quan trọng việc tăng cường cơng tác xây dựng, dần hình thành giá trị hiệu vơ hình chức việc xây dựng mợt hệ thớng TTNB chính thức công ty 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu TTNB công ty CP Sợi Phú Bài 3.2.1 Các giải pháp chung 3.2.1.1 Hoàn thiện mục tiêu công ty Hệ thống giá trị tuyện bố bao gồm: chiến lược, mục tiêu, phương châm, triết lí, cam kết Những giá trị hữu hình tất người nhận biết diễn đạt chúng một cách rõ ràng, chính xác Chúng thực hiện chức hướng dẫn, định hướng điều thực hiện ngày hành động cụ thể treo khu làm việc nhân viên nhằm khẳng định nhắc nhở người ghi nhớ mục tiêu công ty 3.2.1.2 Hình thành chiến lược TTNB SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 65 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân Những yếu tố cần thiết để thực chiến lược :  Chỉ đạo nhân viên hiệu thông tin liên lạc phải dẫn dắt từ đầu : Thơng tin liên lạc hiệu đòi hỏi sự cam kết tích cực chứng thực nhà quản lý cấp cao Nó khơng đơn giản đủ để phát triển mợt 'tầm nhìn' hay xây dựng một cách chung chung giá trị mà theo cơng ty sớng Quản lý phải nhìn thấy để hành xử theo mợt cách phù hợp với đặc tính mà họ truyền đạt  Thông tin liên lạc tốt quán, lập kế hoạch cẩn thận, ý đến chi tiết: Sự thống thông điệp phương tiện truyền thông sẽ đo lường thông qua một phân tích nội dung tất thông báo kế hoạch chuẩn hóa hình ảnh cơng ty nhận dạng hướng dẫn Phân tích nội dung sẽ đánh giá tất ấn phẩm tiêu chuẩn hóa hướng dẫn nhận dạng hình ảnh trang web cơng ty lên kế hoạch Điều sẽ xác định xem thông điệp quán giao nhận một cách quán tất thành viên tổ chức  Thông tin liên lạc thông qua quản lý trực tiếp hiệu nhất: “Dòng quản lý để giao tiếp nhân viên"là một hội để người hỏi câu hỏi kiểm tra họ hiểu rõ vấn đề một cách chính xác Thông tin liên lạc nhân viên tính bổ sung tùy chọn, họ mợt phần doanh nghiệp bình thường nên lên kế hoạch Một kế hoạch nhân viên truyền thông - chủ đề chính, mục tiêu, mục tiêu nguồn lực cung cấp một bối cảnh để cung cấp sáng kiến phát sinh thời gian ngắn  Có tích hợp truyền thơng nội bên ngồi: Có phải mợt sự phù hợp cơng ty phát biểu với bạn bạn nói với khách hàng, cổ đông công chúng Tương tự vậy, có mợt sự phù hợp bạn nói với người bạn, bên ngồi phương tiện truyền thơng nói với họ  Giao tiếp trình hai chiều: Các thông tin liên lạc nhân việc nắm bắt thơng tin phản hời có tầm quan trọng quan trọng lớn  Thiết lập tiêu chuẩn để gắn kết người: Xác định kênh nên bắt buộc cần tùy chọn, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho tất kênh xem xét ít mỗi năm Khi bạn phù hợp với tâm lý người tiêu dùng với phong cách giao tiếp hiệu bạn nhận một sự kết hợp mạnh mẽ 3.2.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu TTNB công ty CP Sợi Phú Bài SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 66 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 3.2.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “DUY TRÌ CÁC BÊN LIÊN QUAN” Như ta biết: “Các bên liên quan nhóm hay cá nhân ảnh hưởng đến bị ảnh hưởng việc đạt mục tiêu tổ chức " Điều có nghĩa tất tổ chức phải xây dựng mối quan hệ thực sự với bên liên quan thực sự Phương pháp mà tổ chức nên theo để đảm bảo tính tương tác với bên liên quan tích hợp truyền thông Bồi dưỡng tốt mối quan hệ bên liên quan một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng một doanh nghiệp tích cực Theo kết nghiên cứu Cơng ty CP Sợi Phú Bài làm tớt điều này, cơng ty có chế đợ chăm sóc cơng nhân viên, có nhiều chính sách để trì mới quan hệ khách hàng tớt Và giải pháp cụ thể trường hợp là:  Công ty phát triển thêm nhiều kênh trực tiếp cho cuộc đối thoại diễn với bên liên quan  Công ty quản lý thường xuyên tương tác với tất nhóm liên quan  Tới đa hóa chế phản hời mà tổ chức sử dụng thông tin phản hồi từ bên liên quan  Điểm liên lạc với bên liên quan tới ưu hóa  Các bên liên quan hiện tại trì, ni dưỡng tích cực 3.2.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “SỰ LIÊN KẾT CÁC CHIẾN LƯỢC” Chiến lược truyền thông việc thực hành liên kết truyền thông với mục tiêu kinh doanh tổ chức chiến lược Truyền thông mô tả làm thế để truyền thơng đạt mục tiêu quan trọng kế hoạch truyền thông liên kết với chiến lược doanh nghiệp mục tiêu kinh doanh mục tiêu cụ thể Các bên liên quan, đặc biệt nhân viên, muốn biết nơicông ty họ hướng tới, họ muốn biết làm thế hành vi vai trò họ góp phần hướng tới việc đạt tầm nhìn Tóm lại để có điều phải kích thích sự liên kết nhân viên để tạo sáng kiến chiến lược cho tổ chức trở nên ngày quan trọngtrong năm gần Một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết thông qua thông tin liên lạc nhân viên Công ty CP Sợi Phú Bài chưa làm cho nhân viên hiểu tầm nhìn, sứ mệnh công ty Vẫn biết một doanh nghiệp vấn đề doanh thu, lợi nhuận vấn đề hàng đầu nếu DN muốn phát triển lâu dài, bền vững thị trường hiện điều cơng ty cần phải lưu tâm nhiều Các giải pháp cụ thể:  Nhiệm vụ công ty kết hợp vào tất hoạt động từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến khâu sản xuất, bán sản phẩm thị trường SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 67 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân  Vị trí thương hiệu tổ chức chiến lược tích hợp vào tất thông điệp thương hiệu( slogan, logo trang web nội bộ, ấn phẩm nội bộ )  Mục tiêu chiến lược ngắn hạn, dài hạn tổ chức phải rõ ràng thông báo thường xuyên cho tất nhân viên  Mục tiêu chiến lược tổ chức xây dựng theo mợt cách mà tất nhân viên liên quan đến họ 3.2.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “SỰ NHẤT QUÁN TRONG TRUYỀN THƠNG” Đới với mợt tổ chức để nhận thực sự tích hợp thơng tin liên lạc, phải tạo q trình tồn cầu nợi bợ bên ngồi tiêu chuẩn hóa hoạt đợng giao tiếp Lý cho sự tiêu chuẩn hóa để đảm bảo tính thống tất thông điệp Trong trường hợp Công ty CP Sợi Phú Bài chưa có mợt chế, bợ phận chuyên trách mảng TTNB nên chưa kiểm sốt tớt sự qn việc phát thông điệp truyền thông Các giải pháp trường hợp này:  Thường xuyên lồng ghép thông điệp công ty vào hoạt động: tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng  Phải có sự nghiên cứu, cân nhắc hợp lí việc thay đổi hay đưa thành phần thương hiệu như: logo, Web nội bộ, slogan, tạp chí nội bộ  Cân nhắc việc đầu tư việc thành lập mợt phòng ban chun hoạt động TTNB để tạo nên một sự phát triển bền vững cho cơng ty sau 3.2.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “SỰ PHỐI HỢP CÁC NỖ LỰC TRUYỀN THÔNG VÀ HÀNH ĐỘNG” Khi môi trường trở nên động hơn, không ổn định tổ chức trở nên phức tạp, việc phối hợp phòng ban trở nên quan trọng Mục đích q trình phới hợp tất thông điệp tổ chức tới bên liên quan Điều tại công ty CP Sợi Phú Bài thực hiện tốt luồng thông tin theo chiều ngang luân chuyển trao đổi hiệu Các nhân viên, phòng ban thường xuyên trao dổi với nhiều trình làm việc điều dễ hiểu đặc thù cơng ty sản xuất nên việc trao đổi thường xuyên diễn chủ yếu là: giao ban, phân công công việc, vấn đề sản phẩm sản xuất Các giải pháp:  Chức lập kế hoạch giám sát chéo bợ phận phải ln trì thường xun, tích cực  Có nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu trao đổi thông tin phòng ban với hoạt đợng: hợi thi tay nghề công ty, cuộc thi SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 68 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân mang tính bình chọn Internet nhằm kích thích nhân viên truy cập trang Web nợi bợ để giao lưu với nhiều người phòng ban khác  Cần có nhiều hình thức việc liên lạc thành viên đơn vị nợi bợ 3.2.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “CƠ SỞ HẠ TẦNG” Các hệ thớng lập kế hoạch, kiểm sốt chất lượng quản lý thông tin quan trọng đến hiệu suất một tổ chức hoạt động chính Cơ sở hạ tầng thơng tin liên lạc mợt tổ chức đóng mợt vai trò quan trọng cách giao tiếp diễn ra, cung cấp khn khổ bản, thơng tin liên lạc diễn Mợt quy trình quản lý đa chức để lập kế hoạch giám sát mối quan hệ cung cấp một cách để liên kết đặc biệt phòng ban chức năng, cho phép họ trì chun mơn họ, có khả loại bỏ sự cô lập họ Công ty CP Sợi Phú Bài phát triển tốt chế tiếp nhận phản hồi thông tin kịp thời cho nhân viên bên cạnh ng̀n thơng tin mở cơng ty hạn chế Trang web cơng ty ít thơng tin hoạt động như: thông tin nhân viên, thông tin hoạt động tổ chức công ty, thông tin dự định, mục tiêu công ty giai đoạn tới Các giải pháp:  Phương pháp nâng cao việc truyền tải sử dụng cho truyền thông nhân viên với người: e-mail, thư thoại, website, vv  Cần nhiều sự đầu tư nội dung trang Web bội bộ công ty  Trong nội bộ, thông tin liên lạc hỡ trợ hợp tác nhân viên dễ dàng cho họ để làm việc  Cơng ty cần tạo nhiều hình thức truyền tải thơng tin đến với nhân viên ngồi công cụ truyền thống bảng thông báo, cuộc họp như: mạng xã hội, ấn phẩm nội bộ, hoạt đợng vui chơi giả trí 3.2.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu TTNB nhóm “CHIA SẺ THƠNG TIN” Chia sẻ thông tin nhằm cải thiện cảm giác phụ thuộc nhân viên, chia sẻ thông tin làm tăng môi trường truyền thông tổ chức Ngược lại truyền thơng kém dẫn đến không hiệu chia sẻ thông tin Tổ chức để hoạt động hiệu quả, thông tin phải tự theo nhiều kênh tổ chức Dòng thơng tin liên lạc phòng ban ảnh hưởng đến sự liên quan đến vấn đề chiến lược tổ chức Công ty CP Sợi Phú Bài lựa chọn hình thức truyền thớng: c̣c họp, hội nghị, bảng thông báo mà chưa lưu ý lắm đến việc sử SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 69 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân dụng hình thức hiệu như: diễn đàn Web nội bộ, mạng xã hội, ấn phẩm nội bộ… Các giải pháp:  Có nhiều c̣c đới thoại trực tiếp cấp quản lý nhân viên  Các cơng đồn tham gia diễn đàn chiến lược đưa hội để ảnh hưởng đến kế hoạch chiến lược giúp thiết lập hướng tổ chức cần phải đạt thời gian tới  Tương tác hợp tác tồn tại tổ chức quản lý cơng đồn lãnh đạo cấp, mà hiện diện tồn bợ tổ chức  Có l̀ng thông tin công khai từ đầu tổ chức xuống phòng ban SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 70 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Trong q trình nghiên cứu đề tài, tơi khơng tránh sai sót hạn chế định Trên sở nghiên cứu” Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông nội cơng ty CP Sợi Phú Bài”, tơi xin có một số kết luận sau: Thành phố Huế thành phớ phát triển khơng lâu sẽ thành phố trực thuộc Trung Ương Do với một tiềm phát triển kinh tế việc sử dụng hiệu ng̀n lực có sẵn tổ chức mợt bước khơn ngoan vững chắc Đặc biệt nguồn lực một yếu tố hết sức quan trọng hoạt động kinh doanh DN Nhân viên người tham gia trình tạo sản phẩm nhân tố chính để tạo nên sự thành cơng sản phẩm cho thị trường Để thu hút giữ chân đợi ngũ lao đợng có đủ tay nghề phẩm chất ngồi vấn đề chế đợ, chính sách việc TTNB hiệu góp một phần lớn chiến lược phát triển chung tổ chức Số lượng mẫu điều tra 150 người, theo phương pháp hệ thớng Mặc dù khơng có đủ thời gian điều kiện để tiến hành điều tra tổng thể thể hiện tương đới đánh giá chung người hiệu TTNB công ty CP Sợi Phú Bài Ta nhận thấy số người hỏi theo kết điều tra gần 70% người cho hiệu TTNB chính sách, tin tức cơng ty truyền tải kịp thời, 68% cho hiệu TTNB công ty sẽ tạo nên mợt nét văn hóa giao tiếp cho cơng ty mình, lại đến 70% ḿn gắn kết lâu dài với công ty Điều cho ta thấy đại đa số nhân viên công ty công nhân lao động phổ thông họ nhận thức tầm quan trọng việc TTNB Đề tài:” Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông nội công ty CP Sợi Phú Bài” với mục tiêu tìm hiểu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc TTNB công ty qua đánh giá nhân viên người quản lý làm việc vấn bảng hỏi đạt mục tiêu đề 3.2 Hạn chế đề tài  Đề tài thực hiện khoảng thời gian ngắn nên chưa có mợt nhìn sâu sắc hoạt động TTNB công ty  Sự hạn chế tài liệu tham khảo TTNB kiến thức thân để sâu phân tích kĩ hoạt động TTNB công ty  Người thực hiện đề tài chưa có kiến thức thực tiễn một số giải pháp đưa chưa mang tính ứng dụng cao tầm vĩ mơ SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 71 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xn  Mặc dù có nhiều cớ gắng q trình làm thực hiện đề tài khơng tránh nhiều sai sót hạn chế Vì vậy, tơi mong muốn quý thầy, cô giáo, bạn đóng góp ý kiến cho đề tìa tớt hơn, mang tính thực tiễn cao 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ban quản lí, lãnh đạo  Cần xây dựng hồn thiện mợt hệ thớng TTNB cho công ty bao gồm từ việc định hướng bên liên quan, sự quán phương tiện truyền thông, sự liên kết chiến lược, sở hạ tầng cho truyền thông đến việc tạo chế chia sẻ thông tin tổ chức  Giữa cấp quản lí cần tạo cho mới quan hệ tốt nội bộ Và họ cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ với nhân viên  Xây dựng mơi trường làm việc có tính đợng, cạnh tranh song không yêu cầu sự trao đổi hợp tác trình làm việc với  Cần tạo dịp vui chơi hợi để người cơng ty có điều kiện tiếp xúc với nhiều Tham gia cuộc họp mặt nhân viên quyền, dịp để người thắt chặt tình đồn kết, tạo sự vui vẻ, yêu mến mà nhân viên quyền dành cho lãnh đạo SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 72 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Trương Thị Hương Xuân 3.3.2 Đối với nhân viên công ty  Xây dựng hệ thống truyền thông DN thực sự tốt Ở phương thức truyền thông thông tin qua lại phản hồi, dòng thơng tin thực sự phát huy hiệu có hệ thớng truyền đạt tớt  Cần có nhiều chế hỡ trợ ban đầu cho đồng nghiệp dành cho nhân viên Sự quan tâm sẽ giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc  Biết cách xử lí nhiều tình h́ng phát sinh căng thẳng mợt cách có hiệu Đơi có bất đờng quan điểm hay lời ăn tiếng nói nảy sinh mâu thuẫn tình h́ng mỡi nhân viên cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân mà giải quyết thấu đáo SVTH: Nguyễn Thanh Đức- K42 Marketing 73 ... trạng cơng tác truyền thơng nợi bợ tại cơng ty  Tìm hiểu nhân tớ ảnh hưởng đến q trình truyền thơng nội bộ công ty  Đánh giá hiệu công tác truyền thông nội bộ công ty đến mỡi nhân viên... nhân viên tại cơng ty CP sợi Phú Bài để có yếu tố cụ thể mỗi biến bảng sau: Sơ đồ 2.3: Các số đánh giá hiệu truyền thông nội Các yếu tố Biến Công ty có sự tiếp xúc thường xuyên với nhân. .. cơng ty Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: nghiên cứu thực hiện tại trụ sở công ty + Phạm vi thời gian:  Thu thập liệu thứ cấp hoạt động truyền thông nội bộ công ty sợi Phú Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nội bộ tại công ty cp sợi phú bài , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nội bộ tại công ty cp sợi phú bài , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, 1 Tiến trình nghiên cứu:, 3 Phương pháp xử lý số liệu và phân tích số liệu, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN, Hai vấn đề thách thức cơ bản của doanh nghiệp trong nước là nhận thức và cam kết phù hợp của ban lãnh đạo đối với công tác xây dựng thương hiệu nội bộ và làm thế nào để truyền thông nội bộ hiệu quả. Thông thường nói đê, CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, 1 Giói thiệu về công ty Sợi Phú Bài Huế, Bảng 3.1: Cơ cấu mẫu điều tra, 95% Confidence Interval of the Difference, 1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty CP Sợi Phú Bài

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay