Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương tây trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty microsoft

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước biến động mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tính chất khớc liệt cạnh tranh nhu cầu đòi hỏi đáp ứng ngày cao nhân viên, tất vấn đề sức ép lớn đối với doanh nghiệp Trong đó, vấn đề quản trị ng̀n nhân lực mợt ́u tớ mang tính chất sớng Từ nhu cầu - Mợt doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh cách tở chức một hệ thống quản trị nguồn nhân lực tồn diện: xây dựng sơ đờ tở chức rõ ràng, có hệ thớng kiểm tra hiện đại, xác, sử dụng người lao động một cách hiệu quả, giải quyết sách, chế đợ kịp thời, tiêu chí đánh giá cơng việc ch̉n hóa, sách lương thưởng cơng bằng, hoạch định nguồn nhân lực đảm bảo người, việc Xuất phát từ giả thiết về tính người, việc áp dụng thuyết quản trị nhân lực trở thành nền tảng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp hiện Tuy nhiên để áp dụng thành công hoạt động quảnnhân lực vào doanh nghiệp khơng phải điều đơn giản, mà q trình nỗ lực tất thành viên tổ chức Đặc biệt doanh nghiệp phương Tây, cải tiến về phương thức quản lý doanh nghiệp, quan tâm nhất lĩnh vực quản trị nhân lực có bước phát triển vượt bậc Có thể nói việc áp dụng lý thuyết quản trị nhân lực doanh nghiệp phương Tây mang lại thành công không nhỏ doanh nghiệp muốn quảnnhân lực Thuyết quản trị nhân lực phương Tây đời truyền bá giới nghiên cứu không nước phương Tây mà phạm vi toàn cầu Để hiểu rõ về vấn đề hơn, nhóm chúng tơi xin trình bày về đề tài : “Liên hệ thực tiễn việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft” Phần 1: Khái niệm quản trị nhân lực học thuyết quản trị nhân lực phương Tây I Khái niệm về quản trị nhân lực Quản trị nhân lực tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra,duy trì,phát triển sử dụng có hiệu ́u tớ người tở chức nhằm đạt mục tiêu chung doanh nghiệp II Các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây Trong khoảng thời gian không dài doanh nghiệp phương Tây có bước phát triển vượt bậc Mợt ngun nhân thành cơng cải tiến về phương thức quản trị xí nghiệp, có lĩnh vực quản trị nhân lực Douglas Mc Gregor mợt nhà nghiên cứu có cơng tổng hợp lý thuyết quản trị nhân lực áp dụng xí nghiệp phương Tây Ơng chia lý thuyết thành hai trường phái với tên gọi là: Học thuyết X, Học thuyết Y Nghiên cứu về tính đợng làm việc người,bên cạnh học thuyết X, Y nổi tiếng Mc Gregor, Học thuyết Z W Ouchi, một kiều dân Nhật Mỹ nghiên cứu phương thức quản lý doanh nghiệp Nhật Bản đưa Sau nội dung học thuyết a Học thuyết X Giới thiệu chung Học thuyết X Douglas Mc Gregor đưa vào năm 1960, kết việc tởng hợp lý thuyết quản trị nhân lực áp dụng xí nghiệp phương Tây lúc bấy b Quan điểm về người học thuyết X Học thuyết X đưa giả thiết có thiên hướng tiêu cực về người sau: - Lười biếng tính người bình thường, họ ḿn làm việc - Họ thiếu chí tiến thủ, không dám gánh vác trách nhiệm, cam chịu để người khác lãnh đạo - Từ sinh ra, người tự coi trung tâm, khơng quan tâm đến nhu cầu tở chức - Bản tính người chống lại đổi - Họ không lanh lợi, dễ bị kẻ khác lừa đảo kẻ có dã tâm đánh lừa c Phương pháp quản trị nhân lực học thuyết X Từ giả thiết về tính người nói trên, học thuyết X cung cấp phương pháp lý luận truyền thống là: “Quản lý nghiêm khắc” dựa vào trừng phạt; “Quản lý ơn hòa” dựa vào khen thưởng; “Quản lý ngiêm khắc công bằng” dựa vào trừng phạt khen thưởng Học thuyết X khái quát theo ba điểm sau: - Nhà quản trị phải chịu trách nhiệm tổ chức doanh nghiệp hoạt động nhằm đạt mục tiêu về kinh tế sở yếu tố như: tiền, vật tư, thiết bị, người - Đối với nhân viên, cần huy họ, kiểm tra, điều chỉnh hành vi họ để đáp ứng nhu cầu tổ chức - Dùng biện pháp thuyết phục, khen thưởng, trừng phạt để tránh biểu hiện chống đối người lao động đối với tổ chức Khi nhận xét về học thuyết X ta thấy học thuyết có nhìn mang thiên hướng tiêu cực về người mợt lý thút máy móc Theo học thuyết nhà quản trị lúc bấy chưa hiểu hết về mức nhu cầu người nên hiểu đơn giản người lao động có nhu cầu về tiền hay nhìn phiến diện chưa đầy đủ về người lao đợng nói riêng chất người nói chung Chính điều mà nhà quản trị theo học thuyết X thường không tin tưởng vào bất kỳ Họ tin vào hệ thống quy định tổ chức sức mạnh kỷ luật Khi có mợt vấn để xảy ra, họ thường cớ quy trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể để kỷ luật khen thưởng Tuy có hạn chế kết luận học thút X học thút sai hồn tồn thiếu sót học thuyết X xuất phát từ thực tế lúc bấy - hiểu biết về quản trị q trình hồn chỉnh Như vậy, việc nhìn thiếu sót học thuyết X lại tiền đề đời lý thuyết quản trị tiến bộ Từ xuất hiện cho đến học thuyết X có ý nghĩa ứng dụng nhiều nhất ngành sản xuất dịch vụ Học thuyết X giúp nhà quản trị nhìn nhận lại thân để chỉnh sửa hành vi cho phù hợp trở thành học thuyết quản trị nhân lực kinh điển bỏ qua để giảng dậy khối kinh tế a Học thuyết Y Giới thiệu chung Học thuyết Y Douglas Mc Gregor đưa vào năm 1960, coi học thuyết Y “sửa sai” hay tiến bộ về lý thuyết quản trị nhân lực b Quan điểm về người học thuyết Y Xuất phát từ việc nhìn nhận chỗ sai lầm học thuyết X, học thuyết Y đưa giả thiết tích cực về chất người, là: - Lười nhác khơng phải tính bẩm sinh người nói chung Lao đợng trí óc, lao đợng chân tay nghỉ ngơi, giải trí đều hiện tượng người - Điều khiển đe dọa biện pháp nhất thúc đẩy người thực hiện mục tiêu tổ chức - Tài người tiềm ẩn vấn đề để khơi gợi dậy tiềm - Con người làm việc tớt nếu đạt thỏa mãn cá nhân Khi họ bỏ sức để thực hiện một mục tiêu mà họ tham gia, họ mong muốn nhận điều mà việc hoàn thành mục tiêu ấy tạo ra, diều quan trọng nhất khơng phải tiền mà quyền tự chủ, quyền đực tôn trọng, quyền tự thực hiện cơng việc thảo mãn qùn thúc đẩy người cớ gắng hồn thành mục tiêu tở chức - Thiếu chí tiến thủ, né tránh trách nhiệm cầu an mức tính người mà kinh nghiệm q khứ tạo Trong mơi trường thích hợp, gười dám gánh vác trách nhiệm mà chủ đợng gánh vác trách nhiệm - Con người đa phần đều có khả suy nghĩ, tinh thần lực sang tạo, có mợt sớ người khơng có khả ấy c Phương pháp quản trị nhân lực học thuyết Y Từ cách nhìn nhận về người trên, học thuyết Y đưa phương thức quản trị nhân lực như: - Thực hiện nguyên tắc thống nhất mục tiêu tổ chức mục tiêu cá nhân Các biện pháp quản trị áp dụng đối với người lao đợng phải có tác dụng mang lại "thu hoạch nợi tại” Áp dụng phương thức hấp dẫn để có hứa hẹn chắn thành viên tở chức Khún khích tập thể nhân viên tự điều khiển việc thực hiện mục tiêu họ, làm cho nhân viên tự đánh giá thành tích họ Nhà quản trị nhân viên phải có ảnh hưởng lẫn Như từ nội dung học thuyết Y ta thấy học thút có tích cực tiến bợ học thút X chỗ nhìn chất người Nó phát hiện rằng, người cỗ máy, khích lệ đới với người nằm thân họ Nhà quản trị cần cung cấp cho họ mợt mơi trường làm việc tớt nhà quản trị phải khéo léo kết hợp mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức Tức làm cho nhân viên hiểu để thỏa mãn mục tiêu cần phải thực hiện tớt mục tiêu tổ chức Việc đánh giá nhân viên theo học thuyết Y hết sức linh động, nhà quản trị nhân viên tự đặt mục tiêu, tự đánh giá thành tích cơng việc mình, khiến cho nhân viên cảm thấy cảm thấy họ thưc tham gia vào hoạt đợng tở chức từ họ có trách nhiệm nhiệt tình Tuy có điểm tiến bộ trên, học thuyết Y có hạn chế việc tuân theo học thút Y dẫn đến bng lỏng q quản lý trình đợ tở chức chưa phù hợp để áp dụng học thuyết a Học thuyết Z Giới thiệu chung Học thuyết Z tiến sỹ W Ouchi đưa vào năm 70 thế kỷ trước, học thuyết xây dựng dựa thực tiễn lý luận Học thuyết Z có mợt tên khác “Quản lý kiểu Nhật” học thuyết kết việc nghiên cứu phương thức quản lý doanh nghiệp Nhật Bản từ năm 1973 Sau học thuyết Z phổ biến khắp thế giới vào thời kỳ bùng nổ kinh tế nước châu Á vào thập niên 1980 b Quan điểm về người học thút Z Nếu thút X có cách nhìn tiêu cực về người lao đợng thút Z lại trọng vào việc gia tăng trung thành người lao động với công ty cách tạo an tâm, mãn nguyện; tôn trọng người lao động ngồi cơng việc Cớt lõi thút làm thỏa mãn gia tăng tinh thần người lao đợng để từ họ đạt śt chất lượng công việc c Phương pháp quản trị nhân lực học thuyết Z Xuất phát từ nhận xét về người lao đợng trên, thút Z có nội dung sau: - Thể chế quản lý phải đảm bảo cho cấp nắm bắt tình hình cấp mợt cách đầy đủ Duy trì việc quyết định nâng cao trách nhiệm tập thể cách tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào quyết sách, kịp thời phản ánh tình hình cho cấp Để nhân viên đưa lời để nghị họ rời sau cấp quyết định - Nhà quản lý cấp trung gian phải thực hiện vai trò thớng nhất tư tưởng, thớng nhất chỉnh lý hồn thiện ý kiến cấp sở, kịp thời báo cáo tình hình với cấp đưa kiến nghị - Đảm bảo chế đợ làm việc lâu dài để nhân viên phát huy tính tích cực, khuyến khích họ đưa phương án để nghị - Nhà quản lý cấp trung gian phải thực hiện vai trà thống nhất tư tưởng, thống nhất chỉnh lý hoàn thiện ý kiến cấp sở, kịp thời báo cáo tình hình với cấp đưa kiến nghị - Đảm bảo chế độ làm việc lâu dài để nhân viên yên tâm tăng thêm tinh thần trách nhiệm, doanh nghiệp chia sẻ vinh quang khó khăn, gắn bó vận mệnh họ vào vận mệnh họ vào vận mệnh doanh nghiệp - Nhà quản lý phải thường xuyên quan tâm đến tất vấn đề người lao đợng, kể gia đình họ Từ tạo thành hòa hợp, thân ái, khơng cách biệt cấp cấp - Làm cho công việc hấp dẫn thu hút nhân viên vào công việc - Chú ý đào tạo phát triển nhân viên - Đánh giá nhân viên phải toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng có biện pháp kiểm soát tế nhị, mềm dẻo, giữ thể diện cho người lao động Qua nội dung học thuyết Z ta thấy mợt học thút hiện đại học thút phương Tây dựa quản lý doanh nghiệp Nhật Bản nên có đặc điểm tư phương Đơng Đầu tiên phải nói đến người Nhật nói riêng người phương Đơng nói chung rất coi trọng trung thành lòng tự trọng hay “tơi” cá nhân Họ coi trọng điều tiền bạc nhiều trường hợp Người Nhật vận dụng điều để đưa vào phương pháp quản trị Bên cạnh người phương Đơng thường ln cớ gắng hướng đến hòa hợp, học thút Z ta thấy hòa hợp ba ́u tớ śt lao đợng, tin cậy khôn khéo quan hệ người với người Đó điểm làm nên khác biệt thành công học thuyết Z.Tuy nhiên hai học thuyết X, Y học thuyết Z có nhược điểm tạo sức ỳ lớn nhân viên Khi so sánh ba học thuyết X, Y, Z ta thấy chúng không hề phủ nhận mà đời thuyết sau khắc phục mặt yếu thuyết trước Thuyết X nhìn theo thiên hướng tiêu cực về người đưa phương pháp quản lý chặt chẽ Thuyết Y nhìn nhận người lạc quan đưa cách quản lý linh đợng phù hợp với mợt sớ lĩnh vực có tri thức cao đòi hỏi sáng tạo nhân viên Thút Z có nhược điểm tạo sức ỳ nhân viên đưa phương pháp quản lý hiệu dẫn đến thành công cho nhiều công ty trở thành thuyết quản trị nhân lực kinh điển mà đến áp dụng nhiều doanh nghiệp Và nếu nhìn tởng quan ta thấy từ học thuyết X đến học thuyết Z, mợt q trình tự hồn chỉnh về tri thức khoa học quản trị mà cụ thể quản trị nhân lực Điều thể hiện ước ḿn người đạt tới mợt trình đợ quảnnhân ưu việt nhằm đem lại lợ ích thiết thực cho người lao động; cho doanh nghiệp cho xã hội Khi so sánh học thuyết quản trị phương Đông quản trị phương Tây ta thấy chúng giống chỗ: học thuyết đều xoay quanh việc điều chỉnh hành vi người, lấy người trọng tâm lý thuyết Mỗi học thút đều cớ gắng phân tích để “nhìn rõ” chất người để đưa phương pháp điều chỉnh phù hợp Các học thút giớng điểm cố gắng tạo công đánh giá, xử phạt, hệ thống sách khen, thưởng, kỷ luật Sự khác biệt học thuyết quản trị phương Đông phương Tây chỗ: Phương Tây lấy hiệu công việc làm mục tiêu, học thút phương Đơng đề cao “Đức” “Tâm” người Qua phân tích học thuyết phương tây X, Y, Z ta thêm hiểu về trị thức quản trị nhân Mỗi học thuyết đều có chỗ hay chỗ thiếu sót, nhiên quản trị một nghệ thuật, không cứng nhắc nên việc kết hợp học thút hồn tồnh hiệu đến đâu tùy tḥc vào nhà quản trị Việc tìm hiểu phong cách quản trị cho nhà quản trị biết cách chọn cho quan điểm quản trị phù hợp với khu vực quản trị, điều quan trọng với nhà quản trị toàn cầu Phần 2: Liên hệ thực tiễn áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft I a Giới thiệu chung về công ty Microsoft Lịch sử hình thành phát triển Giới thiệu về tập đoàn Microsoft Microsoft Tập đoàn sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới Khởi đầu (năm 1975), Microsoft thành lập cộng tác hai người bạn Bill Gates Paul Allen với mục tiêu hướng Tập đồn tới thớng trị nền cơng nghiệp phần mềm Gates chẳng có mợt trình thơng dịch mợt hệ thớng Altair Ơng Paul phải tranh thủ làm việc tuần máy tính trường để hồn thành demo BASIC – ngơn ngữ lập trình đầu tiên viết cho máy tính cá nhân Kết demo chạy tớt MIST chấp nhận Sau đó, Paul Allen gia nhập MIST, trở thành giám đốc phần mềm; Bill nhận giá trị to lớn ngành phát triển phần mềm từ thành cơng ban đầu đó, anh hiểu thời đến Bill quyết định bỏ học ngày 04-04-1975, Micro-soft (tên viết tắt Microcomputer software - Phần mềm cho máy tính cá nhân) đời Albuquerque, New Mexico Khơng bạn bè người thân trích việc bỏ học Bill, bây giờ, thực tế chứng minh Bill Ngày 29-10-1975, tên Microsoft lần đầu tiên xuất hiện xuất hiện một thư Bill Gates gửi cho Paul Allen Ngày 26-10-1976, Microsoft thức đăng ký thương hiệu biết ngày Trong śt 20 năm qua, Tập đồn Microsoft tăng trưởng không ngừng với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhận ý ngưỡng mợ cơng chúng Nhiều niên Mỹ tìm cách bắt chước đường Bill Gates đi, kể việc bỏ học chừng! Năm 1979, với tổng số 25 nhân công, một vài sản phẩm ngôn ngữ máy tính doanh thu hàng năm đạt khoảng 2,5 triệu USD, Microsoft xin giấy phép sử dụng hệ điều hành UNIX phát triển hệ XENIX – Hệ điều hành cho máy tính thu nhỏ Lúc này, Microsoft thực phát triển rất mạnh Năm 1980, Microsoft phát triển chương trình DOS cho máy tính cá nhân IBM đầu tiên Đây bước đột phá cho thành công Microsoft thế giới công nghệ thông tin Hệ điều hành Microsoft sớm trở thành tiêu chuẩn nền công nghiệp Thị phần Microsoft liên tục mở rộng Năm 1981 lại một bước đột phá khác cho Microsoft Microsoft tái tở chức lại mợt tập đồn cở phần Mỗi nhân cơng có qùn mua cở phần Microsoft Đây coi một năm đầy may mắn Microsoft gặt hái nhiều thành công, máy tính cá nhân IBM cơng bớ phát hành phần mềm đầu tiên về MS-DOS Năm 1986, Microsoft phát triển đội ngũ nhân viên lên tới 1.200 người doanh thu đạt tới 197 triệu USD, trở thành Tập đoàn thương mại lớn Bill Gates trở thành nhà tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới Nhân công sẵn sàng mua cổ phiếu Microsoft, họ chưa biết mua chúng mang lại lợi nhuận hay khơng Chỉ vòng chưa đầy năm, rất nhiều người số họ trở nên giầu có Vì vậy, đợi ngũ nhân viên rất trung thành với Microsoft Năm 1988, tên tuổi Microsoft thế giới biết đến Đây Tập đoàn phần mềm đầu tiên thế giới đạt doanh thu hàng năm hàng trăm triệu USD, Bill Gates trở thành người giầu nhất nước Mỹ Đầu năm 90 thế kỷ XX, tổng doanh thu Microsoft đạt 500 triệu USD/năm Microsoft vượt qua đại gia: General Electric, IBM…(là công ty có thị trường nhận cở phiếu xanh từ rất lâu trước Microsoft) để trở thành Tập đoàn lớn nhất về công nghệ cao thế giới, đến mức mà thực tế, Hệ thống Tư pháp Mỹ bắt buộc phải nhảy vào điều tra về phi vụ cạnh tranh độc quyền Từ lúc Microsoft mợt Cơng ty ngơn ngữ máy tính, 10 năm sau, Microsoft tung hệ điều hành, một số phiên Word Window 2.0, tham gia vào dự án IBM để phát triển hệ điều hành cho máy PC, thiết kế phiên cho máy PC Excel, tạo nhãn CDROM, bán tới hàng ngàn chuột người làm việc trở nên giầu có nhờ cổ phiếu b Công ty Microsoft Việt Nam Công ty : TNHH Microsoft Việt Nam Loại công ty:100% Vốn Nước Ngồi Ngành nghề hoạt đợng:Máy Vi Tính-Phát Triển Phần Mềm & Trọn Gói , Vi Tính & Tin Học  Văn phòng Tp Hờ Chí Minh Địa doanh nghiệp: Tầng19, Tòa Nhà Petro Vietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Q 1, Tp Hờ Chí Minh Điện thoại:(84-8) 39111188, 39107675 Fax:(84-8) 39111199 Email: msviet@microsoft.com Website:www.microsoft.com/vietnam  Văn phòng Hà Nợi Địa doanh nghiệp : Tầng 16, Tòa nhà Capital Tower ,109 Trần Hưng Đạo, Hà nội, Việt Nam Điện thoại: +844-926-3000 Fax : +844-826-1222 Email : msviet@microsoft.com Website:www.microsoft.com/vietnam Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh Trong ngành công nghệ thông tin phát triển vũ bão, yếu tố người yếu tố quyết định tới thành cơng doanh nghiệp Hiểu điều đó, Microsoft trọng vào việc thu hút giữ chân nhân viên tài giỏi nhất Microsoft cố gắng thuê người thông minh, một lẽ làm lĩnh vực phần mềm lập trình thơng minh hay khôn ngoan rất cần thiết cho tồn phát triển công ty Tiêu chuẩn nói mợt cách ước lệ là: người nằm số 5% thông minh nhất hành tinh lĩnh vực chuyên môn họ Người thông minh người có khả khởi đợng sớm bợ não để suy nghĩ Họ có vai trò quan trọng chủ chớt, người nắm bắt lỗi lầm sớm nhất bắt kịp với cách làm việc hiệu công việc, tiết kiệm thời gian hoạt đợng tiết kiệm thời gian, tiền bạc cơng ty Tại Microsoft phải thật thơng minh thành công Những người thông minh mong làm việc với người thông minh Các nhân viên Microsoft phải người thật giỏi rồi họ phải làm việc với người rất thông minh Một điều thú vị làm việc Microsoft cho dù người thơng minh đến mức họ ln phải cố gắng hàng ngày tương xứng với công việc Để tuyển nhân tài cho hãng, bợ phận nhân David Pritchard làm giám đốc đặt nhiệm vụ áp dụng biện pháp hữu hiệu nhất để tuyển đào tạo siêu nhân Việc lựa chọn người tiến hành nhiều hình thức Hàng chục nhân viên làm việc theo kiểu săn đầu người chuyên theo dõi chuyên gia giỏi nhất hãng nổi trội công việc mà lĩnh tài thừa nhận Các nhân viên Microsoft tiếp xúc cơng khai bí mật với họ; lôi kéo, mua chuộc ưu thế vật chất tinh thần Microsoft, biết riêng tên Microsoft có sức lơi kéo rất lớn đối với đa số chuyên gia tin học Mỹ nước Những nhân tài tiềm ẩn sớ sinh viên trường đại học, thông qua bảng điểm khả sáng tạo qua kỳ thi hay hợi chợ lớn Nhưng việc lựa chọn khơng bó hẹp ngành chuyên môn tin học Là một công ty hàng đầu, đợng, Microsoft nhắm vào đợi ngũ chun gia tài chính, marketing, tở chức mạng lưới thương mại Điều bắt ḅc người giỏi Sau lọc lựa hàng nghìn hờ sơ để chọn mợt, nhờ có hệ thớng xử lý thông tin tin học đánh giá một cách tổng hợp, ứng cử viên phải qua một đợt vấn Mợt nhóm 4-5 người bợ phận nhân tiến hành vấn đối với người dự tuyển Mỗi người vấn một người vấn lần lượt Tất nhiên câu hỏi rất khó, làm nản lòng người tự tin nhất Song giám khảo không cho câu trả lời hay sai quan trọng Cái họ quan tâm lực tư để xác định cách ứng xử thông minh nhanh nhạy ứng cử viên trước tình h́ng khó cần giải qút Đới với c̣c vấn kỹ thuật có câu hỏi về lập trình, câu hỏi nới tiếp câu hỏi kia, lúc ứng cử viên phải viết mợt chương trình ngắn để trả lời Đới với vị trí người quản lý phần mềm thí sinh trao cho tình h́ng cách họ giải qút tình h́ng thế Nếu câu trả lời chung chung ứng cử viên đẩy vào tình h́ng đặc biệt chứng tỏ ứng cử viên không biết rõ chủ đề Trong trình vấn, nhân viên tuyển nhân Microsoft thường bí mật trao đởi ý kiến với thông qua thư điện tử cách khác mà họ quy ước với Các đánh giá, nhận xét về ứng viên thường tuân theo một nguyên tắc nhất định: có phương án – “nhận” “không nhận” vào làm việc Và đánh giá mã hóa hai sớ Microsoft tuyển dụng nhân viên, đánh giá người không dựa vào cấp họ chứng họ tuyển người chưa tớt nghiệp trung học ngành tin học Nhưng người lại trả lương người có cấp Khơng có lý bất kỳ mợt ngành cơng nghiệp mà lại khơng th mợt người có phẩm chất đơn th̀n họ khơng có cấp cả, tất vấn đề người ấy thực hiện cơng việc tớt đến đâu Như vậy, nhà quản trị Microsoft nhận thức làm lĩnh vực phần mềm, lập trình tuyển dụng người thông minh, khôn ngoan rất quan trọng Nó ln ln mợt vấn đề sớng đới với cơng ty Giám đớc bợ phận nhân Microsoft Pritchard nói: Khi tuyển nhầm người có khả trung bình chuẩn bị cho ngày tàn Microsoft! Bố trí sử dụng nhân lực Xuất phát từ nhận thức về người học thuyết Y: - Con người đa phần đều có khả suy nghĩ, tinh thần lực sáng tạo, có mợt sớ người khơng có khả ấy - Con người làm việc tốt nếu đạt thỏa mãn cá nhân Khi họ bỏ sức để thực hiện một mục tiêu mà họ tham gia, họ mong ḿn nhận điều mà việc hồn thành mục tiêu ấy tạo ra, diều quan trọng nhất tiền mà quyền tự chủ, qùn tơn trọng, qùn tự thực hiện cơng việc, thỗ mãn qùn thúc đẩy người cớ gắng hồn thành mục tiêu tở chức - Lười nhác khơng phải tính bẩm sinh người nói chung Lao đợng trí óc, lao động chân tay nghỉ ngơi, giải trí đều hiện tượng người Các nhà quản trị Microsoft áp dụng phương thức quản trị nhân lực thực hiện ngun tắc thớng nhất mục tiêu tổ chức mục tiêu cá nhân Điều thể hiện rõ cơng tác bớ trí sử dụng nhân lực Sau tuyển dụng, bộ phận nhân tiến hành đặt nhân lực vào vị trí phù hợp nhằm khai thác phát huy tối đa lực làm việc nhân viên Với nhân viên hiện tại, tháng một lần, người phải trải qua cuộc đánh giá hiệu làm việc Thông qua kết đánh giá, cơng ty biết người có làm cơng ty tụt hậu hay khơng Nếu kết tớt ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng tiến nghề nghiệp người đó, mức lương, sớ cở phiếu phân phới Khi nhân viên cảm thấy tơn trọng, làm việc theo theo trình đợ chun mơn, kinh nghiệm, khơng thấy nhàm chán, kích thích lòng say mê sáng tạo Mợt điều Microsoft bớ trí nhân lực liên kết nhóm nhỏ đợng Người ta thường nói đến Microsoft mợt công ty độc quyền khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng gặp phải đường tiến Tuy nhiên, quy mô lớn, công ty loại thường đợng chậm thay đởi để thích nghi với thị trường công ty nhỏ, dẫn tới việc cơng ty lớn thường trì trệ, tăng trưởng chậm Còn Microsoft lại ngoại lệ, có quy mô lớn công ty lại tăng trưởng cơng ty nhỏ Vậy bí qút nằm đâu? Rõ ràng nếu coi hiệu suất công việc quan trọng nhóm làm việc nhỏ cách tở chức tớt nhất Các nhóm làm việc nhỏ thường có rất nhiều sáng tạo cơng việc, đởi công nghệ, cải tiến để làm tăng hiệu suất chung Cấu trúc tở chức thiết kế theo nhóm dự án hợp lý, vừa sát với công việc lại rất dễ dàng đởi cần thiết Vì vậy, Microsoft tở chức tập hợp nhóm làm việc nhỏ gọn Công ty dành ưu tiên tối đa về thời gian nguồn lực, phương tiện cho nhóm Trong cơng ty có vài bợ phận bợ phận làm nhiệm vụ thư tínđiện thoại, thông tin quản lý hay trung tâm quảng cáo, luật để đảm bảo hiện diện công ty một tranh thống nhất Các bộ phận quản lý một trung tâm điều hành, theo dõi phới hợp nhóm cơng ty mẹ Các nhà quản lý nhóm lập trình đều lập trình viên có trình đợ tḥc loại đến xuất sắc Công ty lớn hoạt động linh hoạt mợt cơng ty nhỏ, mợt bí qút tăng trưởng nhanh chóng Microsoft Một phương thức quản trị nhân lực Microsoft khuyến khích tập thể nhân viên tự điều khiển thực hiện mục tiêu họ, làm cho nhân viên tự đánh giá thành tích họ Để gắn kết người với cơng ty, Microsoft có mợt sách để tất nhân viên đều sở hữu mợt phần dự án Hiển nhiên tất người đều phải làm việc với người sở hữu riêng một phần kết cơng việc Đào tạo phát triển nhân lực Nhận thức về người học thuyết Y, điều kiện xã hội hiện đại, tiềm trí ṭ người nói chung phát huy phần nhiệm vụ nhà quản lý phát huy tồn bợ tiềm trí ṭ ấy Trong học thuyết Z W.Ouchi có nói cần phải ý đào tạo nhân viên, nâng cao lực công tác thực tế về mặt họ Nắm điều đó, Microsoft cũnh rất trọng tới công tác đào đạo phát triển nhân lực Nó thể hiện điểm sau: Cơng ty mở lớp học đào tạo nhân viên để họ nắm kiến thức về chuyên môn kỹ thuật Microsoft Press cung cấp rất nhiều sách nghiên cứu, tham khảo giúp nhân viên khai thác tính năng, tiện ích về kỹ thuật sản phẩm Microsoft Sách Microsoft Press viết thành viên Microsoft – người có hiểu biết chuyên sâu thông tin nhất , người trả lời câu hỏi bạn giúp bạn đạt trình đợ cao Microsoft tở chức thành mợt tập hợp nhóm làm việc nhỏ gọn.Mọi người nhóm làm việc, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.Những người thiếu kinh nghiệm hay thiếu chuyên mơn kỹ thuật người khác nhóm hỗ trợ thêm Hằng năm, tập đồn Microsoft đều đăng tải thông tin tuyển dụng sinh viên tập tồn thế giới thơng qua website http://careers.microsoft.com/ Tuy nhiên, để có mợt śt thực tập tập đồn khởng lờ chưa chụn dễ dàng Nội dung thi tuyển Microsoft thay đổi liên tục qua năm trọng nhiều vào tiềm lãnh đạo (thay khả chun mơn kỹ mềm), trình đợ ngoại ngữ đặc biệt là… tính trung thực ứng cử viên Từ cuộc thực tập này, Microsoft đào tạo họ khả họ trở thành nhân viên công ty rất lớn Cứ tháng một lần,mọi người phải trải qua cuộc đánh giá hiệu làm việc Những cuộc đánh giá tiến hành nhằm xem xét trình làm việc nỗ lực hoàn thiện thân Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng tiến nghề nghiệp nhân viên, mức lương, số cổ phiếu phân phối Chính sách đãi ngộ Chính sách đãi ngợ Microsoft thể hiện rất rõ việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây Các nhà quản trị công ty nhận thức rằng: - Điều khiển đe doạ trừng phạt biện pháp nhất để thúc đẩy người thực hiện mục tiêu chung tở chức - Thiếu chí tiến thủ, né tránh trách nhiệm cầu an mức khơng phải tính người mà kinh nghiệm khứ tạo Trong mơi trường thích hợp, người khơng dám gánh vác trách nhiệm mà chủ đợng gánh vác trách nhiệm - Nhà quản lý phải thường xuyên quan tâm đến phúc lợi nhân viên, tìm cách để nhân viên cảm thấy thoải mái, tạo thành hồ hợp, thân ái, khơng cách biệt cấp cấp - Nhà quản lý không quan tâm đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà phải làm cho nhân viên công việc họ không khơ khan, khơng đơn điệu Từ đó, cơng ty thực hiện phương thức quản trị khuyến khích tập thể nhân viên tự điều khiển việc thực hiện mục tiêu họ, làm cho nhân viên tự đánh giá thành tích họ, nhà quản trị nhân viên phải có ảnh hưởng lẫn  Đãi ngợ tài Khơng có nhiều phần thưởng trao Microsoft Phần thưởng trường hợp cổ phiếu Microsoft bổ sung Việc mua bán cổ phiếu mục tiêu chủ chớt để xây dựng nên tinh thần tồn cơng ty, cách hiệu nhất dễ dàng thực hiện nhất Việc mua bán cổ phiếu quan trọng tương đương việc giữ người lại cơng ty Có mợt thực tế 5000 nhân viên Microsoft trở thành triệu phú thông qua hoạt động cổ phiếu ưu đãi (stock-option) - một điều chưa có bất kỳ mợt cơng ty thế giới Lương điều hấp dẫn nhất Microsoft Bill Gates nói: “Tơi khơng trả lương cao cho nhân viên, nấy đều thấy khoan khối có cảm giác người thay đổi thế giới” Thực tế, tiền lương Microsoft trả cho nhân viên công ty khác đến 15% Nhưng không sao, quan trọng thu nhập từ stock-option mà tổng trị giá lên đến 25 tỷ Vốn đầu tư Microsoft tăng lên liên tục, giá cổ phiếu - công ty ăn nên làm tăng không ngừng Trong không đầy năm, giá cổ phiếu tăng từ 23,4 USD lên khoảng 140 USD hiện Các phân phối stock-option Microsoft làm nhân viên tồn tâm, tồn ý với cơng ty dớc lòng, dớc sức đưa cơng ty lên Nhìn chung, cách quản trị nhân Microsoft từ quy trình tuyển dụng khắt khe cho đến phong cách quảnnhân viên làm việc đều nhằm hướng đến mục tiêu tuyển chọn sử dụng nhân tài, người có tài thực Đây người thơng minh nhất lĩnh vực cách thức quản lý họ phải phù hợp để giữ họ phục vụ cho cơng ty Mỗi người công ty làm việc, trở thành đờng nghiệp nhau, khơng trở thành gánh nặng cho người khác Microsoft cho chất lượng nhân quan trọng nhất, qút định đến śt cơng ty Khơng có hệ thớng quản lý dù tớt đến đâu bù đắp thiếu thốn lực lượng nhân viên giỏi, ngược lại  Đãi ngợ phi tài  Đến với Microsoft, bạn thấy nơi làm việc nhà bạn Bởi mối quan tâm hàng đầu cơng việc mà khơng phải thứ khác Từ ngày đầu thành lập công ty, Bill Gates Paul Allen đưa tác phong làm việc thành “ch̉n mực” Microsoft Họ muốn làm cho nhân viên thật thoải mái, đạt hiệu suất sung sướng nhất cơng việc “Ch̉n mực” vậy? Câu trả lời tìm đâu? Bạn nhìn về gia đình Mọi người thiết kế gia đình để thành mợt nơi cảm thấy thoải mái thích thú nhất Họ thiết kế văn phòng gia đình để mợt nơi có thuận tiện, dễ dàng làm việc, dễ đạt hiệu suất cao Microsoft tạo cho tất nhân viên làm việc thức có văn phòng riêng mình, người làm việc hay thực tập nợi trú dùng chung mợt văn phòng thay cho phòng riêng cho người Trong đó, tất người đều có khơng gian riêng tư Đó họ Họ đóng cửa lại, bật nhạc lên, điều chỉnh ánh sáng làm việc Tại Microsoft, nhân viên có qùn tạo mơi trường làm việc ưa thích riêng mình, họ bày biện văn phòng để ứng với nhu cầu đặc biệt họ Bạn treo lên tranh ảnh, kim loại nặng lên tường, đèn lên bàn làm việc mình, rời tranh, đờ hoạ lên cửa nếu bạn quyết chọn Nhiều văn phòng Microsoft đều có cửa sở Mợt lần điều lại tuân theo hướng dẫn về việc tưởng tượng mợt văn phòng gia đình thực tế khơng có mợt văn phòng gia đình lại khơng có mợt cửa sở Theo quan điểm đó, gần Microsoft xây thêm tồ nhà nhỏ chứa khoảng 200 văn phòng thiết kế để mợt nửa văn phòng có cửa sở Kích cỡ tồ nhà nhỏ giúp cho trì mơi trường thân thiện Tồn bợ tở dự án Windows 95 có mợt tồ nhà riêng, vận hành về mặt vật lý một đơn vị tách biệt Trong một số công ty lớn chẳng hạn IBM nhân viên phải tuân theo quy tắc ăn mặc rất nghiêm ngặt sử dụng loại xe vừa phải Microsoft khơng có luật quy định về ăn mặc Microsoft Thay cho bộ comlê carvat mà ta thấy công ty khác, Microsoft, mùa hè, lại thấy kiểu áo cộc, áo phông thứ khác Cũng vậy, tin MicroNewws công ty có đưa mợt lời thơng báo chân đất nơi đều chấp nhận được, chí vào qn cafe Tóm lại, làm việc nhà bạn mặc nhân viên mặc theo cách thế chỗ làm việc Ở Microsoft có mợt phòng cung cấp ln mở Bất kỳ thứ thơng dụng đều có sẵn người lấy dùng Máy photocopy nếu bạn cần tới Với bất kỳ sử dụng thường xuyên nhận viên gửi e-mail tới chỗ cung cấp thứ yêu cầu giao vào ngày hơm sau Ở Microsoft khơng có việc quy định làm việc với nhà lập trình điều hành Tuy nhiên, mợt sớ vị trí cần làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, nhân viên tiếp tân nhà Các nhân viên chọn làm việc phải có khoảng thời gian xác định hàng ngày Mọi người bắt đầu vào thời gian khác làm việc theo khác ngày Liệu điều có dẫn đến người làm việc khơng? Ngược lại phần lớn người đều làm nhất 10 mợt ngày Khơng có hệ thống ghi hay kiểm tra giấc nhân viên Nhân viên đánh giá dựa công việc họ phải hồn thành Khơng cần đòi hỏi nhiều khơng Khn viên Microsoft có nhiều cửa hiệu bán lẻ, sân chơi thể thao, 11 nhà hàng, 33 quán cafe 37 trạm bán cafe expresso lưu đợng Ngồi ra, người làm việc cho Microsoft hưởng chế đợ chăm sóc sức khoẻ 100%.Điều quan trọng chúng giúp nhân viên khơng cần phải rời khỏi chỗ để ăn Trong quán có đặc sản, cafe mợt tồ nhà ăn chay,nơi khác phục vụ người sành ăn bánh pizza, hay ăn dân tợc Tất nhiên có quán cafe cung cấp bánh mỳ kẹp thịt, xa lát ăn chỗ giúp ích cho cơng việc Mợt lợi ích phụ x́t hiện nhóm làm việc mợt dự án có c̣c họp mở rợng kéo tới mợt qn cafe để thảo luận đó, khơng có gián đoạn l̀ng suy nghĩ nhóm, với cafe, thức ăn ngon lành, khơng khí thoải mái họ khơng có đặc điểm khách sạn bốn phục vụ tớt nhiều Giớng nước ́ng cung cấp miễn phí, cafe dùng thoải mái môi trường tốt nhà với nhiều thứ dễ chọn Bill ăn quán cafe hay phòng làm việc Khơng có phòng ăn cho khách đặc biệt chế đợ đặc biệt cho nhân viên cao cấp không phù hợp với văn hố cơng ty Vì Bill khơng xe sang trọng, máy bay ngồi ghế thường thay ngời ghế hạng nhất Phòng làm việc Bill nhỏ khiêm tớn, chí thời gian dài Bill không chấp nhận bãi đỗ xe dành riêng cho mình, cho đến đầu thập niên 90 Cách tổ chức nơi làm công ty nhằm mợt mục đích làm tăng thêm tinh thần làm việc nhân viên tăng thêm suất thành viên Chế độ trả lương trực tiếp giúp cho họ tập trung vào công việc Thực tế nhân viên hãng dành nhiều cho cơng việc họ, đó, Microsoft nhận ích lợi tới đa từ nhân viên Ngồi ra, người làm việc cho Microsoft hưởng chế đợ chăm sóc sức khoẻ 100%  Sẵn sàng chịu thất bại Những nhân viên Microsoft không bị khiển trách không may gặp sai lầm, hay thất bại trình làm việc (trừ trường hợp mức); thưởng xứng đáng thành công Do đó, người ln cớ gắng, mà khơng phải lo lắng về thất bại xảy Với Microsoft, thất bại điều bình thường! Khơng thành công mà không thất bại  Khơng nên phổ biến hóa sai phạm Khơng công ty khác, thường đề qui định kỹ lưỡng để bảo đảm người (kể nhất) làm cơng ty ḿn Microsoft chủ trương: tất nhân viên đều người thơng minh xử khơn ngoan hơn, ví nếu có khơng hành đợng ý ḿn cơng ty, công ty xử lý riêng cá nhân này, khơng cần đề qui định dài dòng, khơng cần thiết đối với nhiều người khác  Tổ chức phong tào văn hố, văn nghệ Trong cơng ty thường tổ chức buổi họp, sinh hoạt chung với mục đích nhất giải trí, diễn nhiều trò chơi c̣c đấu gươm người quản lý cấp cấp chẳng hạn Mọi người đều cười vui với nhau, người đều có điều để nói về ngày tới, tham dự vào kiện chung một phần chủ chốt để xây dựng nên tinh thần tồn cơng ty bên tở chức Phần lớn cuộc chơi đều kết thúc với một bữa tiệc với thức ăn tươi, ngon Điều làm cho người một hội phụ để nói chuyện với xây dựng nên tinh thần nhóm Chạy quanh bắn bóng hay súng phun nước phòng làm mợt rất thú vị chụn bình thường cơng ty Mọi người làm việc đều cảm thấy vui vẻ Vấn đề họ quyết định làm theo cách riêng nên họ làm nói chung khơng thể tìm thấy làm đâu khác Phần 3: Đánh giá thực trạng áp dụng đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây công ty Microsoft I Đánh giá thực trạng việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft Đánh giá thực trạng áp dụng học thuyết quản trị nhân lực Phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft I.1 Ưu điểm -Mơi trường làm việc bớ trí cẩn thận, có tính tốn kỹ lưỡng nhằm giúp nhân viên thoải mái công việc, hạn chế stress, giảm bớt áp lực ngành công nghệ thông tin kích thích tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu làm việc nhân viên Trong nhóm hoạt đợng, người đồn kết giúp đỡ nhau, làm việc để đạt mục tiêu đề Có thể nói đồn kết sức mạnh, một ưu thế cạnh tranh lớn Microsoft Khi cần tham gia mợt trận đánh lớn lúc tinh thần tồn cơng ty gờm 30.000 người bộc lộ mãnh liệt nhất, thể hiện việc cho đời phần mềm Internet Explorer một thời lượng kỷ lục tháng để đ̉i kịp vượt Netscape Navigator Với tinh thần đồn kết đó, tất đều cớ gắng để hồn thành bất kỳ việc gì, đều tập trung để đạt đến một mục tiêu Điều chủ chốt tượng trưng cho tinh thần tồn cơng ty tập trung tối đa vào một đề án người Sự tập trung tạo cho nhân viên một để sớng chết Các nhân viên sống, ăn, ngủ thở theo dự án họ họ làm Điều nói Mọi người Microsoft vào lúc làm mợt chút khác việc ngủ làm việc Họ thường làm việc ngồi mà đấy tình ngụn họ khơng phải họ u cầu phải làm Cách làm việc tập trung cho phép nhân viên đạt hiệu suất một môi trường hiệu śt giúp tái tạo tinh thần tồn cơng ty người hạnh phúc hơn, sung sướng - Microsoft hấp dẫn nhân viên mơi trường làm việc thân thiện, sơi đợng, khún khích tạo điều kiện cho tiến bộ mặt nhất thành công người Ða số người làm Microsoft đều học sinh thông minh nhất, học giỏi nhất trường phổ thông hay trường đại học Khi rơi vào mơi trường sơi đợng Microsoft, xung quanh tồn người giỏi hơn, thông minh hơn, người đều cảm thấy thoả mãn học tập nhiều mơi trường cạnh tranh chất lượng giúp cho họ phấn đấu vươn lên - Microsoft hoạt đợng dựa cách nhóm làm việc mà thành viên học hỏi lẫn học hỏi nhóm khác Các nhóm chia sẻ với kiến thức về quản lý, giám sát chất lượng, phát triển sản phẩm công cụ dùng chung khác Chia sẻ chuẩn hóa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng thử nghiệm.Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tận dụng tối đa tài nguyên nguồn lực để phát triển - Với chế độ thưởng quyền mua cổ phiếu công ty Trong một ngành nhiều biến động về nhân lực dễ xảy việc thất ng̀n lực chất xám, sách Microsoft tỏ rất hiệu Nhân viên cảm thấy Microsoft có mợt phần mình, gắn liền với phát triển Microsoft Do đợng viên nhân viên hết làm việc cho cơng ty thu hút, giữ chân nhân tài cho Microsoft 1.2 Hạn chế Bất kể tổ chức kinh doanh trình quảnnhân lực kể từ lúc vào hoạt động cho đến một thời gian nảy sinh tờn tại, vấn đề bất cập cần giải quyết Microsoft mợt tập đồn lớn mang tính tồn cầu ngoại lệ Bên cạnh thành đạt Microsoft mắc phải vấn đề trình quảnnhân lực - Công việc mà nhân viên hãng "gánh vác" rất nhiều họ ln đòi hỏi nhân viên phải rất tham vọng - Nếu bạn thắc mắc liệu công ty doanh nghiệp nơi mà nạn chảy máu chất xám hoành hành dợi nhất, khơng cần phải tìm kiếm đâu xa Đó Microsoft Nếu tiếp tục tình trạng chảy máu chất xám nhiều năm tới, liệu Microsoft trụ vững ngai vàng cạnh tranh ngày trở nên gay gắt với đới thủ đáng gờm Facebook, Google? Có lẽ đến lúc Microsoft nên tự nhìn lại vấn đề quản trị nhân lực thỏa thuận lao đợng tập đồn khơng đủ cạnh tranh Những vụ sa thải hàng loạt năm 2009 khiến khơng nhân viên Microsoft cảm thấy ngạc nhiên đờng thời có nhiều người đặt câu hỏi: Microsoft sa thải có “đúng đới tượng” có khơng người sau bị Microsoft sa thải hãng công nghệ khổng lồ khác săn đón Don Dodge mợt ví dụ chưa đầy tuần sau bước chân khỏi Microsoft, ông Google mời về làm việc Nhìn vào số 5800 người bị sa thải năm 2009 khơng q khó để người ta nhận thấy có “đới tượng” là: - Những - Đã - Đã - người “nhiều Đã có mức Microsoft tuổi” một (đa số vị lương từ độ trí t̉i năm ći 30 cao trở lên “quá đầu 40) lâu” - Những vị trí Microsoft tìm người thay thế trẻ có mức lương thấp - Những người phụ trách vị tríMicrosoft tìm mợt người về hưu sẵn sàng “làm thêm” Trong số tiêu chí này, nhiều người nhận mợt tác đợng rất cụ thể cuộc khủng hoảng kinh tế mục tiêu: Cắt giảm chi phí ưu tiên mợt cách cao đợ Nhưng chuyên gia về quản trị nhân lực lại cảm thấy rất khó hiểu với việc Microsoft sa thải người “ở mợt vị trí q lâu” “chun gia” thực thụ người rất giàu kinh nghiệm thực tế lại khơng thích “thăng tiến” làm “sếp” Ở tận mợt vấn đền, khơng có mợt c̣c tái cấu trúc hồn hảo có nhiều người sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân họ lên trước lợi ích cơng ty với mợt “gã khởng lờ” Microsoft, sai lầm khiến họ phải trả giá đắt một tương lai gần 1.3 Thành cơng đạt - Tập đồn Microsoft trở thành tập đồn về phần mềm nởi tiếng nhất thế giới với chất lượng, công nghệ đảm bảo, uy tín Để trì vị trí thớng trị mình, Microsoft ln tìm cách làm cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn thị trường cho lỗi thời trước đới thủ kịp làm Microsoft luôn đặt long tin váo người dung coi họ người trọng tài, người phán quyết nhất cuối đối với số phận sản phẩm Nhu cầu khách hàng nghiên cứu thường xuyên để nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm Các báo cáo đúc rút kinh nghiệm đưa sau sản phẩm Đồng thời, Microsoft tạo một phạm vi thử nghiệm rộng rãi sản phẩm với đơng đảo người dung để hồn thiện sản phẩm Là tập đồn có sớ lượng nhân viên chuyên nghiệp, thông minh tài giỏi nhất mà cơng ty khác mong ḿn có Microsoft tuyển dụng nhân rất khắt khe, kiên quyết thuê nhận vào làm việc người giỏi, thựclực Bởi người tuyển dụng đồng nghiệp, đồng sự, làm việc; không trở thành gánh nặng cho người khác Microsoft cho rằng, chất lượng nhân quan trọng nhất, quyết định đến suất cơng ty Khơng có hệ thớng quản lý dù tớt đến đâu bù đắp thiếu thớn lực lượng nhân viên giỏi, có thễ ngược lại Vốn đầu tư Microsoft tăng liên tục, giá cổ phiếu công ty ăn nên làm tăng không ngừng Trong không đầy năm, giá cổ phiếu tăng từ 23,4 USD lên khoảng 140 USD cho thành công Nguyên nhân tăng giá có lẽ đến từ việc Microsoft ch̉n bị khởi đợng một chu kỳ bán phần mềm cho đối tác lớn Hiện rất nhiều công ty lớn phủ mua quyền phần mềm Microsoft theo hợp đồng thời hạn năm (được gọi Enterprise Agreements hay EAs) Có 5000 nhân viên Microsoft trở thành triệu phú thông qua hoạt động cổ phiếu ưu đãi Đưa điều kiện cần để áp dụng học thuyết quản trị Phương Tây vào hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft Học thuyết quản trị nhân lực phương tây coi trọng về cá nhân người, nhấn mạnh đến tính tự chủ khả tự điều khiển nhân viên Vì thế để lựa chọn học thuyết làm tâm điểm cho việc đào tạo ng̀n nhân lực Microsoft cần đảm bảo điều kiện: Các nhân viên phải tuyển chọn mợt cách phù hợp với cá học thút, có tính tự chủ, tự qút, cá tính, đợng… Người lãnh đạo hiểu rõ học thuyết vạch đường cho hoạt động, áp dụng học thuyết một cách thành công Doanh nghiệp phải đặt mục tiêu tuyển dụng lâu dài đối với nhân viên, để họ yên tâm tăng thêm tinh thần trách nhiệm, doanh nghiệp chia sẻ vinh quang khó khăn, gắn bọ vận mệnh doanh nghiệp thỏa mãn với học thuyết Y áp dụng Có đủ tiềm lực để thỏa mãn tớt nhất u cầu đáng nhân viên, ngồi đảm bảo tớt sách đãi ngợ tớt nhất nhằm mục đích giữ chân nhân viên sau tuyển chọn Có mợt đợi ngũ quản trị tài giỏi, đảm bảo vạch kế hoạch hoàn hảo nhằm quản lý tớt nhân viên Có mơi trường làm việc đợng, phù hợp đề cao tính tự chủ, tự quyết thành viên, tạo một sân chơi bình đẳng, có hiệu Ln có đởi cơng việc, hoạt đợng để kích thích tinh thần sáng tạo cho tất thành viên công ty II Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Mcrosoft Với mợt doanh nghiệp kinh doanh có quy mơ lớn tồn cầu Microsoft để mắc vào sai lầm dù rất nhó q trình quản lý dẫn đến hậu khó khăn nhất định mà họ phải đới mặt Vì thế ln cần có biện pháp khắc phục dự phòng cho rủi ro, vấn đề đó, vừa phòng ngừa tránh phát sinh hay rủi ro xảy , vừa tạo dự phòng rủi ro hay vấn đề nảy sinh Quan tâm đến người lao động Ở Microsoft, kĩ thuật viên phải đảm nhiệm một khối lượng công việc khổng lồ lại phải chịu rất nhiều sức ép từ phía cấp quản lý Sức ép lớn, làm việc quần quật dường trở thành nét văn hóa Microsoft Việc phải gánh vác rất nhiều công việc ln đòi hỏi nhân viên phải tham vọng, Microsoft vơ tình làm cho họ phải chịu sức ép rất lớn Bên cạnh phát huy tối đa khả làm việc nhân viên điều dường lại phản tác dụng Việc giảm khối lượng công việc, thời gian làm việc cách trực tiếp làm giảm áp lực công việc cho nhân viên Đờng thời Microsoft cần xây dựng chương trình hoạt đợng tập thể, giúp nhân viên thoải mái công việc phát huy tối đa khả Xây dựng mơi trường làm việc “thống” Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mơi trường làm việc thân thiện ngày đóng vai trò quan trọng đới với nhà quản trị nhân Nhân viên Microsoft rời bỏ công ty để đến với Google Google họ phép xe đạp phòng làm việc mà mơi trường làm việc rất "thống" khún khích sáng tạo Mơi trường làm việc thơng thống cơng ty nởi Facebook, Google thực trở thành một ́u tớ khiến Microsoft nói riêng doanh nghiệp "già" nói chung "khớn đớn" việc giữ chân nhân tài Các nhân viên thơng minh ngày nhận diện một cách rõ rang tầm quan trọng cân môi trường làm việc với yếu tố thư giãn vui vẻ Đối với họ, chuyện doanh nghiệp trả lương bổng nhiều chưa yếu tố quan trọng nhất để giữ chân gắn bó lâu dài, mà mơi trường văn hóa doanh nghiệp yếu tó quyết định tác động tới việc họ hay Bài học trọng dụng nhân tài Nếu bạn thắc mắc liệu công ty doanh nghiệp nơi mà nạn chảy máu chất xám hồnh hành dợi nhất, khơng cần phải tìm kiếm đâu xa Đó Microsoft Và việc chảy máu chất xám Microsoft không diễn nhân viên trẻ tuổi, cựu binh già dặn rất nhiều người phải rời bỏ Microsoft sau thời gian dài cống hiến Lý bỏ việc rất đa dạng, khơng chịu sức ép cơng việc, tìm cơng việc khác phù hợp hơn, chí bị "cho thơi viêc" mợt cách thầm lặng khơng hồn thành phần việc Microsoft cần có tiêu chí định tính định lượng giúp doanh nghiệp nhận diện nhân viên giỏi cần giữ Đó việc ln hồn thành x́t sắc cơng việc, đảm trách cơng việc đòi hỏi kỹ năng, kiến thức hiếm thị trường lao động, tâm huyết với phát triển doanh nghiệp …Microsoft phải tìm yếu tố quyết định để giữ nhân viên giỏi Nếu muốn nhân viên giỏi hài lòng lại lâu dài với doanh nghiệp cần giảm yếu tố bất mãn bao gồm lương bổng chế độ làm việc, yếu tố tạo nguồn, bao gồm thu hút tuyển dụng… Bộ máy quản lý linh hoạt Microsoft sở hữu bộ máy cờng kềnh chưa có Mỗi nhóm có mợt quản lí riêng, vị quản lí q cao cấp để nhúng tay vào công tác hậu cần, có mợt đợi qn “hỗ trợ giám đớc”, “trợ lí quản trị” giúp đỡ Các chức danh quản lí vơ phong phú: quản lí nhóm, quản lí chương trình, quản lí chung, chức vụ “cấp cao” cho giám đốc, cổ đông, sở hữu kinh doanh, lãnh đạo Việc tổ chức bộ máy quản lý điều cần thiết cho việc quản trị nhân lực Kết luận Vói chiến lược đắn, tuyển dụng cẩn thận đợng viên khún khích nhân viên hợp lý, tở chức làm việc theo nhóm hiệu giúp Microsoft có bước tiến nhanh vững so với đối thủ ngành Microsoft một công ty thành công về mặt quản lý nhờ việc áp dụng sang tạo có cải tiến học thuyết quản trị phương Tây Những cải tiến học thuyết phù hợp với ngành công nghiệp phần mềm Việc nghiên cứu thành cơng Microsoft đưới góc đợ quản lý rất hữu ích cho cơng ty Việt Nam, đặc biệt công ty tin học giai đoạn hợi nhập tồn cầu cạnh tranh ngày khắc nhiệt ngày ... pháp để nâng cao hiệu áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây công ty Microsoft I Đánh giá thực trạng việc áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực. ..Phần 1: Khái niệm quản trị nhân lực học thuyết quản trị nhân lực phương Tây I Khái niệm về quản trị nhân lực Quản trị nhân lực tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo... cầu Phần 2: Liên hệ thực tiễn áp dụng học thuyết quản trị nhân lực phương Tây hoạt động quản trị nhân lực công ty Microsoft I a Giới thiệu chung về cơng ty Microsoft Lịch sử hình thành phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương tây trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty microsoft , Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương tây trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty microsoft

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay