Phân tích hoạt động phân phối sỉ tại metro cash and carry việt nam

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận .3 1/ Khái niệm phân phối 2/ Tầm quan trọng phân phối doanh nghiệp 3/ Chức hệ thống phân phối .4 4/ Vai trò trung gian hệ thống phân phối 5/ Cấu trúc kênh phân phối 6/ Cách thức tổ chức hệ thống phân phối 14 6.1 Hoạt động kênh phân phối .14 6.2 Mâu thuẫn phát sinh hệ thống phân phối 22 CHƯƠNG II: Phân tích hoạt động phân phối sỉ Metro Cash and Carry Việt Nam 27 1/ Giới thiệu công ty TNHH Metro Cash and Carry Việt Nam 27 2/ Lịch sử hình thành phát triển Metro cash anh cary Việt Nam 27 3/ Phương châm hoạt động công ty 30 4/ Cơ cấu tổ chức công ty 32 5/ Phân tích hoạt động kinh doanh công ty .34 6/ Metro Cash & Carry: Chiến lược mở rộng toàn diện Việt Nam 43 CHƯƠNG 3: Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống phân phối kết luận nhóm 52 1.Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống phân phối công ty 52 2.Kết luận 53 KẾT LUẬN Chương I: Cơ sở lý luận 1/ Khái niệm phân phối a/ Khái niệm phân phối Phân phối tiến trình chuyền đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối thông qua thành viên trung gian nhiều phương thức hoạt động khác Cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối tài sản doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cung cấp sản phẩm công ty đến khách hàng cách nhanh nhất, ổn định hiệu Hay nói cách khác, “bản chất” phân phối “nghệ thuật” đưa sản phẩm thị trường 2/ Tầm quan trọng phân phối doanh nghiệp Người ta ví doanh nghiệp giống thân cây, hệ thống phân phối rễ nuôi sống phát triển doanh nghiệp Điều cho thấy việc trì phát triển hệ thống phân phối cho hiệu vấn đề cốt lõi Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp không quan tâm đến việc đưa thị trường sản phẩm gì, với đưa sản phẩm thị trường ? Đây chức kênh phân phối, chức thực thông qua mạng lưới kênh tiêu thụ doanh nghiệp Các kênh phân phối tạo lên lợi cạnh tranh phân biệt doanh nghiệp Phát triển chiến lược phân phối thành công môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày công việc khó khan, phức tạp Việc đạt lợi ưu việt sản phẩm ngày trở lên khó khăn Các chiến lược cắt giảm giá khơng nhanh chóng dễ dàng bị chép đối thủ cạnh tranh mà dẫn đến giảm sút bị khả có lợi nhuận Các chiến lược quảng cáo xúc tiến sang tạo thường có tác dụng ngắn hạn khả dài hạn Vì tập trung ý nhiều vào kênh phân phối sở cho cạnh tranh có hiệu thị trường Hàng ngàn công ty thấy để cạnh tranh thành công họ cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt đối thủ cạnh tranh mà phải làm cho chúng có địa điểm , thời gian phương thức mà người tiêu ùng mong muốn Chỉ có qua việc tổ chức quản lý kênh phân phối khoa học khả thực 3/ Chức hệ thống phân phối Hệ thống phân phối giúp hàng hóa lưu thơng từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng Nhờ khắc phục khoảng cách thời gian, không gian quyền sở hữu người tiêu dùng với sản phẩm (hay dịch vụ) Những thành viên hệ thống phân phối thực số chức chủ yếu sau:  Thông tin : Thu thập thông tin cần thiết để họach định marketing tạo thuận tiện cho trao đổi sản phẩm dịch vụ  Cổ động : Triển khai phổ biến thơng tin có sức thuyết phục sản phẩm nhằm thu hút khách hàng  Tiếp xúc : Tìm truyền thơng đến khách hàng tương lai  Cân đối : Định dạng nhu cầu phân phối sản phẩm thích ứng với nhu cầu khách hàng Việc bao gồm họat động sản xuất, xếp hàng, tập hợp đóng gói  Thương lượng : Cố gắng để đạt thỏa thuận cuối giá điều kiện khác liên quan để thực việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm  Phân phối vật phẩm : Vận chuyển tồn kho hàng hóa  Tài trợ : Huy động phân bổ nguồn vốn cần thiết để dự trữ, vận chuyển, bán hàng toán chi phí hoạt động kênh phân phối  Chia sẻ rủi ro : Chấp nhận rủi ro liên quan tới việc điều hành hoạt động kênh phân phối 4/ Vai trò trung gian hệ thống phân phối Có nhiều lý để người sản xuất sản chuyển giao phần công việc tiêu thụ cho người trung gian phân phối Việc chuyển giao có nghĩa từ bỏ số quyền kiểm soát sản phẩm bán bán cho ai? Tuy nhiên, việc bán sản phẩm qua trung gian đem lại cho nhà sản xuất nhiều lợi Nhiều nhà sản xuất khơng có đủ nguồn lực tài để phân phối trực tiếp sản phẩm đến tận người tiêu dùng cuối cùng, việc phân phối trực tiếp đòi hỏi đầu tư nhiều tiền bạc nhân lực  Khi sử dụng trung gian phân phối, khối lượng bán tăng đảm bảo việc phân phối rộng khắp đưa sản phẩm đến thị trường mục tiêu cách nhanh chóng  Việc marketing trực tiếp đòi hỏi nhiều nhà sản xuất trở thành người trung gian bán sản phẩm bổ sung nhà sản xuất khác để đạt việc tiết kiệm nhờ phân phối đại trà Ngay người sản xuất có đủ điều kiện để thiết lập riêng kênh phân phối mình, có khả đạt nhiều lợi nhuận cách tăng thêm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh mình, họ lựa chọn cách phân phối sản phẩm thông qua trung gian Nếu doanh nghiệp đạt tỉ suất lợi nhuận 20% từ việc sản xuất, đạt tỉ suất lợi nhuận 10% từ việc phân phối, họ không đảm nhận việc bán lẻ sản phẩm  Nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm việc chuyên mơn hóa quy mơ hoạt động, trung gian phân phối làm lợi cho nhà sản xuất nhiều người sản xuất tự đảm nhận việc phân phối sản phẩm  Sự xuất trung gian làm giảm bớt giao dịch trao đổi xét phạm vi toàn xã hội Qua sơ đồ ta nhận thấy số lần tiếp xúc nhà sản xuất với khách hàng giảm từ lần xuống lần có tham gia trung gian thương mại Hình 1: Trung gian phân phối giúp nhà sản xuất tiết kiệm công sức Trên quan điểm hệ thống kinh tế, vai trò trung gian phân phối biến nguồn cung ứng khác thực tế thành loại sản phẩm mà người mua muốn mua Sở dĩ có khác biệt người sản xuất thường tạo chủng loại sản phẩm định với số lượng lớn, người tiêu dùng thường lại mong muốn có số lượng định sản phẩm với chủng loại thật phong phú 5/ Cấu trúc kênh phân phối Hệ thống phân phối doanh nghiệp có cấu trúc giống hệ thống mạng lưới, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân độc lập phụ thuộc lẫn Các thành viên hệ thống phân phối có quan hệ mật thiết với trình hoạt động Có yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc hệ thống phân phối: + Chiều dài kênh : xác định bửi số cấp trung gian có mặt hệ thống phân phối + Chiều rộng kênh: biểu số lượng trung gian cấp độ trung gian + Các loại trung gian cấp độ hệ thống phân phối a Chiều dài kênh phân phối Chiều dài kênh phân phối xác định số cấp độ trung gian có mặt kênh Khi số cấp độ kênh tăng lên, kênh xem tăng lên chiều dài Trong thực tế, người ta thường phân loại kênh phân phối theo chiều dài kênh Chiều dài kênh :  Kênh zero cấp  Kênh cấp  Kênh cấp  Kênh cấp Kênh phân phối hàng tiêu dùng  Kênh trực tiếp (Kênh A/Kênh 0): Là kênh khơng có thành viên trung gian, nhà sản xuất sản phẩm trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối Khi nhà sản xuất thực tất chức kênh Ví dụ: bán hàng đến tận hộ gia đình, bán qua thư đặt hàng, bán qua hệ thống viễn thông bán qua cửa hàng nhà sản xuất  Ưu điểm:  Tốc độ lưu thông hàng hóa đẩy nhanh, đảm bảo tính chủ động doanh nghiệp hoạt động phân phối  Đảm bảo mối quan hệ trực tiếp doanh nghiệp sản xuất với khách hàng, thông tin truyền đạt trực tiếp từ người sản xuất tới người tiêu dùng xác, kịp thời  Lợi nhuận mà người sản xuất thu cao  Nhược điểm:  Không tận dụng công việc chức mà trung gian thực  Việc quản lý phức tạp vừa phải quản lý sản xuất vừa phải quản lý phân phối trực tiếp, phải đầu tư vốn nhân lực  Khối lượng hàng hóa tiêu thụ phụ thuộc vào trình độ lực lượng bán hàng Do đó, kênh phân phối phù hợp với người sản xuất có quy mơ nhỏ thị trường hẹp phù hợp với hàng hóa dễ hư hỏng  Kênh cấp (kênh B): Kênh gián tiếp, kênh ngắn hay gọi kênh phân phối gián tiếp cấp một, bao gồm hoạt động bán hàng thơng qua loại trung gian Ví dụ qua người bán lẻ, thông thường sử dụng mặt hàng chuyên doanh hay cá sản phẩm hàng tươi sống dễ hỏng…  Ưu điểm:  Doanh nghiệp có khả phát huy ưu điểm kênh phân phối trực tiếp  Doanh nghiệp giải phóng phần chức lưu thơng để tăng cường hoạt động chun mơn hóa, sản xuất giảm bớt số lượng vốn nhân lực đầu tư cho hoạt động phân phối Vì vậy, kênh thường sử dụng người bán lẻ có quy mơ lớn, mua khối lượng lớn từ người sản xuất chi phí lưu kho đắt phải sử dụng nhà bán buôn  Kênh cấp (Kênh C): Trong kênh có thêm người bán bn  Ưu điểm: Tận dụng lợi nhà bán buôn nhà bán lẻ Do vậy, kênh thường áp dụng cho loại hàng hóa có giá trị thấp, tiêu dùng thường xuyên : bánh kẹo, thuốc lá…  Kênh dài (Kênh D): Là kênh dài gọi kênh cấp  Áp dụng cho chủng loại hàng phong phú, có thị trường rộng đặc biệt thị trường vùng địa lý khác  Đây loại kênh phân phối hàng hóa phổ biến hoạt động phân phối hàng hóa Loại kênh phân phối thường nhà sản xuất có quy mơ lớn sử dụng  Ưu điểm  Mang tính chuyên mơn hóa cao  Hoạt động lưu thơng hàng hóa thị trường linh hoạt, dự trữ hàng hóa điều chỉnh lưu lượng hàng hóa lưu thơng hợp lý  Khả thỏa mãn nhu cầu thị trường lớn chun mơn hóa cao nhà sản xuất nhà phân phối  Nhược điểm: Nhà sản xuất mối quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng, thơng tin thu thường thông tin thứ cấp không kịp thời thiếu xác Tóm lại: Việc lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hay gián tiếp, kênh dài hay kênh ngắn, kênh gồm cấp phụ thuộc vào đặc điểm hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất, phụ thuộc vào quy mơ kinh doanh trình độ lực lượng bán hàng Một kênh phân phối ngắn thơng tin phản hồi kịp thời, xác, độ an tồn cao; kênh phân phối dài thơng tin thu thập khó khăn, hoạt động quản lý phức tạp, lượng dự trữ hàng hóa kênh phân phối lớn, độ rủi ro gia tăng Kênh phân phối hàng công nghiệp  Kênh A: kênh trực tiếp Các công ty sử dụng kênh trì lượng bán để bán hàng cho người tiêu dùng Kiểu kênh sử dụng người mua lớn xác định rõ, nỗ lực bán đòi hỏi đàm phán mạnh mẽ, sản phẩm có giá trị đơn vị cao yêu cầu trợ giúp lắp đặt hướng dẫn sử dụng  Kênh B: Nhà phân phối công nghiệp thực nhiều chức kênh khác bao gồm bán, lưu kho, phân phối tín dụng  Kênh C: có thêm đại lý Đại lý hoạt động người bán hàng độc lập nhà sản xuất giới thiệu nhà sản xuất cho người tiêu dùng công nghiệp  Kênh D: kênh dài nhất, bao gồm đại lý nhà phân phối b/ Chiều rộng kênh phân phối Chiều rộng kênh biểu số lượng trung gian cấp độ kênh Mà số lượng trung gian kênh lại phụ thuộc vào phương thức phân phối mà doanh nghiệp lựa chọn Có phương thức:  Phân phối rộng rãi: Doanh nghiệp bán sản phẩm qua nhiều trung gian thương mại cấp độ phân phối , cố gắng đưa sản phẩm dịch vụ tới nhiều người bán lẻ tốt  Phân phối chọn lọc: Doanh nghiệp bán sản phẩm qua số trung gian thương mại lựa chọn theo tiêu chuẩn định cấp độ phân phốiPhân phối độc quyền: Doanh nghiệp cần bán sản phẩm qua trung 10 33 34 b/ Dịch vụ chất lượng - Quản lý dây chuyền cung ứng & dịch vụ kho vận Là phận chức chủ chốt METRO CASH & CARRY VIETNAM – nhà phân phối sỉ hàng đầu Việt Nam, phòng Cung Ứng phòng chức lớn Cơng ty, với khoảng 25 nhân viên thức tồn thời gian khoảng 25 nhân viên dịch vụ thuê ngoài, chịu trách nhiệm toàn hoạt động quản lý dây chuyền cung ứng kho vận Công ty Cùng với hỗ trợ 20 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kho Vận (NCCDV), mạng lưới phân phối Metro đảm bảo kết nối chặt chẽ 1000 Nhà Cung Cấp Hàng Hoá (NCCHH) với Trung Tâm Thương Mại (TTTM) Metro tỉnh thành toàn quốc thơng qua Trung Tâm Phân Phối (TTPP) với hàng chục chuyến giao hàng ngày Bên cạnh đó, thơng qua việc hợp tác với Nhà dịch vụ vận tải địa phương, Metro thực hàng 35 trăm chuyến giao hàng miễn phí tận nơi từ TTTM tới khách hàng chuyên nghiệp ngồi thành phố ngày - Dịch Vụ Hậu Mãi Bộ phận Hậu Mãi hỗ trợ Quý Khách Hàng việc giải đáp thắc mắc dịch vụ hàng hóa mua METRO, phát quà tặng khuyến mãi, phiếu bảo hành, đồng thời giải hàng hóa bị đổi trả - Giải đáp thắc mắc hàng hóa dịch vụ mua METRO - Phát quà tặng khuyến + Bảo hành: Những mặt hàng điện tử mua Trung Tâm METRO bảo hành nhà sản xuất, địa điểm bảo hành nhà sản xuất ủy quyền ghi rõ phiếu bảo hành + Đổi/Trả hàng: Đối với mặt hàng phi thực phẩm, công ty nhận đổi/trả hàng vòng ngày (kèm với hóa đơn METRO), sản phẩm phải kèm theo bao bì gốc, lỗi kỹ thuật nhà sản xuất - Đảm bảo chất lượng 36 HỆ THƠNG HACCP Để đảm bảo an tồn thực phẩm Trung tâm thương mại, METRO áp dụng hệ thống HACCP HACCP có nghĩa phân tích mối nguy điểm kiểm sốt tới hạn, hệ thống để đảm bảo an toàn thực phẩm trì tiêu chuẩn vệ sinh HACCP trở thành phương pháp công nhận chấp thuận toàn giới để đảm bảo an toàn thực phẩm vòng 30 năm.Tại METRO, chúng tơi áp dụng HACCP cách: -Xác định mối nguy nhận diện chúng xảy -Xác định biện pháp phòng ngừa -Thực việc kiểm sốt hàng ngày -Thực bước để phòng chống mối nguy tiềm ẩn hữu -Kiểm tra xem kế hoạch HACCP có hiệu khơng -Xây dựng hệ thống tài liệu để ghi lại mối nguy xảy -Phân loại ghi chép thông tin - Phương tiện vận chuyển xe lạnh: Hệ thống vận chuyển nội địa đại xe lạnh nhiều ngăn tải trọng lớn cải tiến quan trọng Metro Việt Nam., cải tiến góp phần quan trọng cho thành công Công ty vấn đề đảm bảo chất lượng ổn định tươi sản phẩm suốt trình bảo quản vận chuyển 6/ Metro Cash & Carry: Chiến lược mở rộng toàn diện Việt Nam Metro Cash & Carry đưa vào hoạt động 17 trung tâm bán sỉ Việt Nam Với mơ hình bán sỉ từ kinh doanh đến kinh doanh B2B (busness to business) độc đáo, Metro Cash & Carry đề chiến lược mở rộng kinh doanh toàn diện thị trường Việt Nam, với mục tiêu vòng từ đến năm tới có tổng cộng 30 - 35 trung tâm bán khắp nước 37 Nhìn thấy Việt Nam kinh tế có tốc độ phát triển nhanh khu vực châu Á, Metro Cash & Carry - công ty dẫn đầu giới ngành bán sỉ tự -phục- vụ đầu tư trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry TP.HCM vào năm 2002 (Metro Bình Phú, quận 6, TP.HCM) Từ đến nay, Metro Cash & Carry đưa vào hoạt động 17 trung tâm án sỉ Việt Nam, gồm trung tâm TP.HCM, Hà Nội, trung tâm thành phố Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, Long Xuyên, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Hạ Long, gần Nha Trang Bn Ma Thuột Bên cạnh đó, Metro Cash & Carry lập trạm trung chuyển phân phối kho trung tâm Việt Nam, bao gồm trạm trung chuyển rau Đà Lạt (Lâm Đồng), trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống Bình Dương, kho trung tâm hàng phi thực phẩm sản phẩm khô Hà Nội, TP.HCM Hiện tại, hệ thống phân phối bán sỉ Metro Cash & Carry có 3.500 lao động, trở thành đơn vị tuyển dụng số lượng lao động lớn Việt Nam Theo chiến lược kinh doanh, Metro Cash & Carry tập trung chủ yếu vào đối tượng khách hàng chuyên nghiệp nhà hàng, khách sạn, căng tin, cửa hàng bán lẻ có quy mô vừa nhỏ, công ty dịch vụ văn phòng Ơng Rany Guery, Tổng Giám đốc Metro Cash & Carry Việt Nam cho biết: "Công việc kinh doanh bán sỉ nên tất khách hàng Metro Cash & Carry Việt Nam chủ doanh nghiệp chuyên nghiệp người làm việc công ty mua hàng cho cơng ty Nhìn chung, khách hàng chúng tơi chủ nhà hàng, khách sạn, chủ doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng kinh doanh theo hộ gia đình, bác sĩ, luật sư, nông dân Họ người có làm ăn kinh doanh lượng khách hàng chủ yếu chúng tôi" Theo ông Randy Guttery, năm 2011, khách hàng Metro Cash & Carry Việt Nam để ý đến vấn đề chi phí Điều đồng nghĩa với việc họ tìm mua hàng có chất lượng tốt giá phải tốt Ngồi ra, số lần khách hàng đến Metro để tiết kiệm thời gian tiền bạc, giá trị lần mua lại nhiều "Họ tìm mua hàng thay có giá tốt Do đó, phương thức kinh doanh linh hoạt cung cấp cho khách hàng dịch vụ giúp họ điều hành công việc kinh doanh làm ăn hiệu quả, lại tốn chi phí hơn", ơng Randy Guttery nói Metro Cash & Carrry đem lại cho nhóm khách hàng mục tiêu hiệu hoạt động lớn so với chuỗi cung ứng đa tầng, đồng thời giúp nhóm khách hàng nâng cao hiệu công việc kinh doanh Metro Cash & Carry cung cấp cho 38 khách hàng giải pháp "đến nơi mua nhiều loại hàng hóa" (one stop shopping), giúp họ phân loại hàng, cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá tốt với nguồn cung ổn định Có thể khẳng định, bí thành cơng Metro Cash & Carry nằm triết lý kinh doanh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu khách đặc thù nước, nơi Metro Cash & Carry hoạt động Đây chiến lược kinh doanh Tập đoàn Metro, nhà bán lẻ hàng đầu giới có mặt 33 vùng lãnh thổ, với 700 trung tâm bán sỉ tự - phục - vụ Metro Cash & Carry có cách kinh doanh độc đáo khách hàng tự đến trung tâm Metro mua vận chuyển hàng hóa thay đặt hàng qua nhà cung ứng Trong chiến lược kinh doanh mình, Metro Cash & Carry có yêu cầu nhà cung cấp chất lượng, nhãn hàng hóa, chuỗi cung ứng đại, tính an tồn vệ sinh Đặc biệt, hệ thống vận chuyển hàng hóa đại, khép kín bao gồm xe lạnh nhiều ngăn có trọng tải lớn kho lạnh trung chuyển ưu khác biệt hệ thống cung ứng Metro Cash & Carry Việt Nam, góp phần đảm bảo chất lượng ổn định tươi sản phẩm trình bảo quản, vận chuyển Ở nhiều tỉnh thành, Metro Cash & Carry thành công việc xây dựng nguồn cung cấp hàng hóa trực tiếp, giảm hao hụt giúp nông dân bán với giá tốt; đồng thời cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng Ơng Randy Guttery nhận định: "Mơ hình bán sỉ B2B (từ kinh doanh đến kinh doanh) Metro Cash & Carry chứng minh tính ưu việt kinh tế Việt Nam Chúng mở rộng đầu tư để tiếp cận khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh mình, giúp doanh nghiệp nội địa tăng trưởng nắm bắt hội kinh doanh từ khách hàng tiềm này" Về công ty nhắm đến thành phố có đủ số người kinh doanh quy mơ lớn nhỏ tiềm năng, đồng thời đáp ứng số lượng khách hàng cần thiết cho trung tâm Để trung tâm kinh doanh thành công, cần từ 60.000 đến 80.000 khách hàng Vì thế, cần đặt trung tâm Metro Cash & Carry thành phố đáp ứng đủ lượng khàng hàng mà công ty cần Ông Randy Guttery cho biết: "Chúng cảm thấy tin tưởng lạc quan triển vọng Việt Nam, thị trường lớn thứ hai Metro Cash & Cary châu Á - khu vực phát triển động trọng điểm đầu tư Tập đồn Chúng tơi muốn đến để đầu tư mở thêm nhiều trung tâm Metro Cash & Cary" 39 Về bản, vào khoảng cuối năm sau, Metro Cash & Carry Việt Nam có chuỗi cung ứng gần khép kín bao gồm hàng phi thực phẩm, sản phẩm khô, thực phẩm tươi sống, thịt cá tươi, sống Cơng ty có chuỗi cung ứng trữ lạnh khép kín cho cá tươi cá chế biến có đủ cơng suất để đáp ứng cho tất trung tâm Metro Cash & Carry "Những năm qua, nỗ lực xây đại hóa hệ thống trung tâm nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng mua hàng Metro Cash & Carry Trước hết, nâng cấp trang thiết bị cấp thẻ mua hàng Giờ đây, người kinh doanh bạn chưa đầy 10 phút để cấp thẻ mua hàng Metro Cash & Carry Số lượng thẻ tùy thuộc vào quy mô công ty bạn Các doanh nghiệp nhỏ thường cấp thẻ doanh nghiệp lớn cấp 14 thẻ tùy vào số lượng văn phòng chi nhánh văn phòng mua hàng doanh nghiệp đó"- ơng Randy Guttery cho biết Vẫn theo ông Randy Guttery, trung tâm, Metro Cash & Carry đầu tư thêm phương tiện xếp lại khu vực bán hàng để khách hàng mang trẻ em theo vào mua hàng Tiếp nữa, Metro Cash & Carry có bước tiến quan trọng việc nâng cấp chuỗi cung ứng Giờ đây, Metro Cash & Carry dự trữ gần 99% mặt hàng thủy hải sản Do đến Metro Cash & Carry, khơng có lý mà khách hàng khơng thể tìm thấy mặt hàng cần mua Bên cạnh đó, Metro Cash & Carry đầu tư hàng triệu USD nâng cấp tồn hệ thống tiền sảnh tốn cách trang bị máy tính tiền đại máy in tốc độ nhanh Giờ đây, thứ trở nên nhanh chóng Điều phụ thuộc vào lượng hàng mua Khách hàng Metro Cash & Carry có xu hướng đặt mua đơn hàng lớn cho cơng ty để bán lẻ Vì đơn hàng Metro Cash & Carry thường lớn gấp đến 10 lần đơn hàng trung bình cửa hàng bán lẻ Điều có nghĩa lượng khách hàng Metro Cash & Carry hơn, khối lượng đơn hàng lại lớn nhiều Nhiệm vụ mục đích phòng Cung Ứng là: Cải thiện cách hiệu hoạt động quản lý dây chuyền cung ứng kho vận nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng nội bên ngồi Cơng ty thơng qua việc đạt mục tiêu sau đây:  Đúng sản phẩm  Đúng số lượng  Đúng thời gian 40  Đúng nơi  Đúng giá  Đúng điều kiện  Đúng thông tin Hợp tác hỗ trợ môt cách hữu hiệu với phận, phòng ban chức Cơng ty đối tác bên ngồi để hồn thành chiến lược, dự án công việc giao mục đích chung Liên tục học hỏi đào tạo để phát triển đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, kinh nghiệm lực, khuyến khích tinh thần thái độ làm việc trung thực, công bằng, tin cậy tôn trọng người, tăng cường tính đồng đội tinh thần đồn kết đội ngũ nhân viên, nhân viên Cơng ty Các trung tâm phân phối metro Trung Tâm Phân Phối Rau Quả Đà Lạt Tọa lạc tỉnh Lâm Đồng, nơi sản xuất rau củ ơn đới miền Nam, TTPP Đà Lạt nhận đầu tư hỗ trợ đặc biệt từ phía Tập Đồn Metro tổ chức quốc tế (trực thuộc phủ Hà Lan) nhằm: Tăng cường hiểu biết hợp tác tất đối tác chuỗi cung ứng hàng hóa.´ Trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, phương pháp nuôi trồng thu hoạch tiên tiến nông dân với nhau, với trợ giúp chuyên gia Giới thiệu giống trồng sản phẩm 41 Phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng dành cho khách hàng chuyên nghiệp xuất Xây dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá chất lượng sản phẩm Cải thiện vật liệu qui cách đóng gói sản phẩm Thực giải pháp kiểm soát nhiệt độ sản phẩm tuơi sống từ thu hoạch nông trại tiêu thụ Cải thiện điều kiện phương tiện bảo quản sản phẩm Áp dụng nguyên tắc thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn HACCP (kiểm soát điểm tới hạn) Trung Tâm Phân Phối hàng tươi sống Bình Dương Nằm khu Cơng Nghiệp Việt Nam – Singapore, Trung Tâm Phân Phối Bình Dương TTPP dành riêng cho mặt hàng tươi sống lớn Metro Việt Nam Các chủng lọai sản phẩm bao gồm: rau củ quả, cá, thịt, hàng đông lạnh hàng tươi sống nhập Từ TTPP hàng hóa kiểm nhận, phân lọai, đóng gói, dán nhãn chuyển giao cho TTTM Metro tòan quốc Cùng với TTPP Đà Lạt, mục đích TTPP Bình Dương nhằm: Phối hợp nỗ lực tất thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng thông qua việc cải thiện quy trình làm việc, chia sẻ trang thiết bị, sở vật chất thông tin tổng hợp lợi kinh tế nhờ sản lượng lớn Kiểm soát chặt chẽ điều kiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển theo nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu cung ứng tới tiêu thụ Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng hàng hóa trước giao tới TTTM Metro 42 Hỗ trợ nhà sản xuất nhỏ, nông dân, ngư dân người không đủ điều kiện đảm báo phương tiện kho bãi, vận chuyển kiểm sóat nhiệt độ phù hợp cho hàng tươi sống Trung Tâm Phân Phối hàng thực phẩm khô hàng phi thực phẩm TP.HCM: Được xây dựng khu văn phòng Q.2, TP.HCM, TTPP An Phú dành cho việc bảo quản trung chuyển hàng thực phẩm khô phi thực phẩm nước nhập Từ TTPP hàng hóa kiểm nhận, phân loại, đóng gói, dán nhãn chuyển giao cho TTTM Metro tòan quốc Thơng quan TTPP An Phú, Metro hướng đến việc: Tối ưu hóa điều kiện giao nhận vận chuyển hàng thực phẩm khô phi thực phẩm Hỗ trợ NCCHH nhỏ vừa cò thể giao hàng đến tất TTTM Metro toàn quốc thời gian ngắn với mức chi phí thấp Cải thiện tình trạng đứt hàng TTTM Metro Trung Tâm Phân Phối Hà Nội: Nằm khu công nghiệp Quang Minh, TTPP Hà Nội chịu trách nhiệm bảo quản trung chuyển cho tất loại hàng hóa từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm khô phi thực phẩm Tại hàng hóa kiểm nhận, phân loại, đóng gói, dán nhãn chuyển giao cho TTPP Metro khu vực phía Bắc lượng nhỏ cho khu vực phía Nam Cùng với tất TTPP khác, TTPP Hà Nội giúp Metro: 43 Hoàn chỉnh mạng lưới kho bãi hệ thống kho vận toàn quốc Cải thiện điều kiện hoạt động, bảo quản, vận chuyển mạng lưới cung ứng khu vực phía Bắc Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng hàng hóa trước giao TTTM Hỗ trợ nhà sản xuất nhỏ, nông dân, ngư dân việc đảm bảo phương tiện kho bãi, vận chuyển kiểm soát nhiệt độ phù hợp cho chủng loại hàng hóa Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện hệ thống phân phối kết luận nhóm Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cơng ty - Hồn thiện quản lý kênh Một hệ thống kênh thiết kế tốt có khả hoạt động tốt cơng tác quản lý hiệu Do việc quản lý kênh phân phối phải đề cập đến + Thiết lập mối quan hệ thành viên kênh: Để có thành viên kênh có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu dặt công ty, đồng thời thỏa mãn nhu cầu thị trường cơng ty phải sử dụng biện pháp làm tăng lợi ích, ràng buộc trung gian phân phối cơng ty Làm cho lwoij ích họ công ty đồng nhất, thiệt hại mà họ gây cho công ty gây cho họ, hoạt động kinh doanh đem lại hiệu cao Thêm vào cơng ty quản lý họ tốt thơng qua dòng chuyển đổi kênh, đặc biệt dòng thơng tin 44 + Hoàn thiện quản lý phân phối vật chất: Tiếp tục hoàn thiện việc lưu kho, vận chuyển hàng hóa, thực giao hàng tận nơi , đảm bảo thời gian, đứng chất lượng sản phẩm thỏa thuận - Giải mâu thuẫn tiềm tàng kênh Mâu thuẫn phát sinh kênh không nhiều phần ảnh hưởng tới hoạt động phân phối cơng ty, khơng có biện pháp xử lý dễ dàng phát sinh mâu thuẫn khác Khi mâu thuẫn nảy sinh nhân viên quản lý phải có báo cáo kịp thời để xử lý - Phối hợp đồng sách marketing mix Nếu nói đến sách phân phối sản phẩm mà khơng có kết hợp với sách khác giá cả, sản phẩm, việc đạt mục tiêu đặt đạt Bởi công ty cần phải có kết hợp đồng giwuax sách marketing mĩ để nâng cao uy tín khả cạnh tranh cơng ty thị trường + Hồn thiện sách giá + Hồn thiện sách sản phẩm + Hồn thiện sách xúc tiến Kết luận Sự lựa chọn hệ thống phân phối định quan trọng công ty Những mối quan hệ chặt chẽ trung gian cần có thời gian để phát triển Nếu thành viên phân phối có ràng buộc chặt chẽ, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn xâm nhập Khi xây dựng liên minh phân phối, sản phẩm dễ dàng tung thị trường Những thành viên phân phối cần hoạt động hợp tác Những nhà phân phối mạnh tăng cường khả Marketing công ty Như vậy, chiến lược phân phối hợp lý, thuận tiện cho người mua góp phần làm cho sản phẩm lưu thơng suốt, nhanh chóng dễ xâm nhập thị trường · Mức độ chiếm lĩnh thị trường sản phẩm thường chịu ảnh hưởng số lượng, vị trí, khả thâm nhập thị trường, hình ảnh, dịch vụ kế hoạch Marketing · Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhận 45 tầm quan trọng mối quan hệ hệ xây dựng tốt thông qua hệ thống phân phối “Việt Nam kinh tế tăng trưởng tốt giới Sau 10 năm hoạt động Việt Nam, mơ hình bán sỉ tự - phục -vụ METRO Cash & Carry cho thấy tính ưu việt khả thích nghi với thị trường này” Công ty xây dựng mở rộng thành cơng hoạt động kinh doanh đồng thời đóng góp tích cực cho kinh tế đất nước người dân METRO Cash & Carry áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng từ nông trại đến bàn ăn để cung cấp cho khách hàng chuyên nghiệp sản phẩm có chất lượng tốt Cơng ty thiết lập chuỗi cung ứng đại, tiêu chuẩn cao cho chất lượng sản phẩm, tính an tồn vệ sinh, cho quy trình làm lạnh vận chuyển Xây dựng nguồn cung cấp trực tiếp đóng góp lớn METRO Cash & Carry nhà cung cấp địa phương Nông dân địa phương giảm tỷ lệ hao hụt bán giá tốt cho sản phẩm chất lượng tốt đồng thời METRO cung cấp cho khách hàng chun nghiệp sản phẩm an tồn, chất lượng có nguồn gốc đáng tin cậy Từ năm 2002, METRO Cash & Carry tập huấn 18.000 nông dân ngư dân Việt Nam phương pháp kỹ thuật ni trồng đại; ví dụ áp dụng tiêu chuẩn chất lượng để sản phẩm chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng GlobalGAP Nhiều loại trái Việt Nam bưởi, vú sữa, xồi, long tìm thị trường xuất sang Châu Âu nhờ đạt chứng nhận GlobalGAP Mong công ty Metro Cash and Carry Việt Nam ngày xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối để góp phần hồn thiện hệ thống phân phối thị trường Việt Nam Đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dung 46 KẾT LUẬN Người ta ví doanh nghiệp giống thân cây, hệ thống phân phối rễ nuôi sống phát triển doanh nghiệp Điều cho thấy việc trì phát triển hệ thống phân phối cho hiệu vấn đề cốt lõi Để xây dựng phát triển hệ thống phân phối thành cơng, đòi hỏi doanh nghiệp phải dày cơng nghiên cứu tâm lý hành vi, thói quen mua sắm người tiêu dùng để từ tìm phương án tối ưu phù hợp với doanh nghiệp Qua nghiên cứu đề tài “ Hệ thống phân phối sỉ”nhóm chúng em thấy rõ tầm quan trọng phân phối doanh nghiệp Chính , doanh nghiệp cần phải vào nhiều yếu tố bên bên ngoai, để từ làm lựa chọn phát triển kênh phân phối cho phù hợp Góp phần hồn thiện hệ thống phân phối thị trường Việt Nam Với không gian nhỏ hẹp tiểu luận, có nhiều cố gắng, trình độ thân,kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khơng thể tránh khỏi sai sót q trình viết Chúng em mong nhận góp ý thầy bạn để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn! 47 ... Chương II: Phân tích hoạt động phân phối sỉ Metro Cash and CarryViệt Nam 1/ Giới thiệu công ty TNHH Metro Cash and Carry Việt Nam Tên công ty: Công ty TNHH Metro Cash and Carry Việt Nam Văn phòng... bán sỉ Metro Cash & Carry Việt Nam Bộ Kế hoạch đầu tư cấp phép hoạt động ngày 14.3.2001 với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD Ngày 28.3.2002, công ty Metro Cash & Carry Việt Nam khai trương hoạt động. .. METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 12 tình Bình Dương - Khu vực Đơng Nam Bộ: METRO Bình Dương 24 Ngày 23/12/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động phân phối sỉ tại metro cash and carry việt nam , Phân tích hoạt động phân phối sỉ tại metro cash and carry việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay