VẤN đề bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ ở TỈNH lào CAI TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH 1.1 Một số khái niệm 1.2 Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh bình đẳng 15 Chương BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ LÀO CAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 24 2.1 Thực trạng bạo lực phụ nữ gia đình 24 2.2 Nguyên nhân tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Lào Cai 39 2.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm xố bỏ tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ tình Lào Cai 47 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 MỞ ĐẦU Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT Lí chọn đề tài Gia đình tế bào xã hội, gia đình có vững xã hội mạnh Nhưng tình trạng bạo lực gia đình ngày gia tăng, tình trạng bạo lực gia đình chống lại phụ nữ xảy khắp nơi với nhiều hình thức tinh vi khơng phân biệt dân tộc, màu da, tầng lớp, địa vị, trình độ văn hố phổ biến nước có kinh tế phát triển Tây Phi, Thái Lan, Việt Nam…, kể số nước châu Âu, châu Mĩ có trình độ phát triển kinh tế cao, chị em phụ nữ bị tình trạng ngược đãi Nước ta thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề gia đình Đảng coi trọng: “Nêu cao trách nhiệm gia đình việc xây dựng bồi dưỡng thành viên gia đình có lối sống văn hố, làm cho gia đình thực tổ ấm người tế bào lành mạnh xã hội” [5, tr.414] Đảng Nhà nước ta quan tâm vấn đề bình đẳng nam nữ Quyền bình đẳng cơng dân lĩnh vực đời sống xã hội khẳng định Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: “Tất công dân Việt Nam ngang quyền phương diện: trị, kinh tế, văn hóa” Và tiếp tục ghi nhận Hiến pháp 1959, 1980 1992 [33, tr.32] Các sách, đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước cụ thể hóa Hiến pháp, luật pháp, văn luật… nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng người phụ nữ gia đình Tuy nhiên nước ta, gần nhất, Hội thảo công bố nghiên cứu Quốc gia bạo lực gia đình phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 25 tháng 11 năm 2010, cho biết có 58% số phụ nữ Việt Nam nạn nhân bạo lực gia đình Ngân hàng giới Việt Nam (1999) nghiên cứu vấn đề cơng bố tình trạng phụ nữ nạn nhân bạo lực Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT gia đình nhiều hình thức khác chiếm 40% đến 80% Bạo lực gia đình để lại nhiều hậu nặng nề thể chất tinh thần cho nạn nhân tỉnh Lào Cai năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình ngày tăng xảy phổ biến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Tình trạng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, làm tổn hại kinh tế gia đình phát triển xã hội Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài: “Vấn đề bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn nay” làm khoá luận tốt nghiệp Với mong muốn nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân giải pháp tình trạng bạo lực gia đình địa phương Lào Cai Qua góp phần cơng sức nhỏ bé vào nỗ lực tồn xã hội nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng với vấn đề giải phóng phụ nữ mặt lí luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề gia đình C.Mác- Ph.Ăngghen nghiên cứu sớm tác phẩm Điển hình tác phẩm “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước” Trong tác phẩm này, Ăngghen đề cập rõ đến nguyên nhân xuất gia đình, loại hình gia đình lịch sử, nguyên nhân tình trạng bất bình đẳng giới, đồng thời phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng Vận dụng lí luận chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện nước ta, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều chủ trương, đường lối, sách nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ Nhất Hiến pháp, luật pháp nhiều văn kiện Đảng nhiều quy định liên quan đến vấn đề Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT Một số năm gần đây, nhiều Hội thảo vào nhiều góc độ, khía cạnh khác luật dành cho chị em phụ nữ Tại Hội thảo “Đại biểu hội đồng nhân dân khu vực Đồng sông Cửu Long với cơng tác phòng chống bạo lực gia đình” tổ chức Vĩnh Long vào ngày 10/3/2008 bàn thực trạng giải pháp nhằm xoả bỏ tình trạng bạo lực phụ nữ đưa 44 điều khoản trình Quốc hội Và nhiều cơng trình nghiên cứu có liến quan đến phụ nữ như: - Cơng trình “Đánh giá tiến phụ nữ từ 1985- 1995” (1995) PGS.TS Lê Thị Quý - Đánh giá biến đổi gia đình Việt Nam giai đoạn “Gia đình Việt Nam nghiệp đổi đất nước vấn đề xây dựng người” (2005) PGS.TS Lê Thị Q Ngồi có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, luận án, luận văn khác bước đầu nghiên cứu phụ nữ gia đình theo nhiều phương pháp đem lại hiệu Tuy nhiên nước ta nay, vấn đề quan tâm tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình, vấn đềtính chất phức tạp chỗ: Vì vùng miền, địa phương có khác Những nghiên cứu mang tính chất địa phương ít, nghiên cứu chưa sâu, chưa mang tính khả thi tỉnh Lào Cai Hội Liên Hiệp Phụ nữ đưa nguyên nhân giải pháp ngăn chăn bạo lực gia đình Nhưng tình trạng bạo lực gia đình xảy ngày tăng gây nhiều đau khổ cho người phụ nữ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên sở quan điểm lý luận vấn đề giải phóng phụ nữ Chủ nghĩa xã hội khoa học làm rõ thực trạng đưa giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình nhằm giải phóng phụ Kkố luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT nữ, thực bình đẳng nam nữ, xây dựng Lào Cai nói riêng, Việt Nam nói chung thêm giàu đẹp, văn minh * Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích, khố luận tập trung giải nhiệm vụ sau: - Trình bày hệ thống sở lý luận bình đẳng, bạo lực, giải phóng phụ nữ - Làm rõ thực trạng vấn đề bạo lực phụ nữ gia đình địa bàn tỉnh Lào Cai - Phân tích giải pháp chủ yếu nhằm xố bỏ tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình địa bàn Lào Cai, thực bình đẳng nam nữ Đối tượng giới hạn nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu giai đoạn từ thực công đổi đất nước, tập trung chủ yếu từ năm 2005 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài Sử dụng phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử Ngồi sử dụng phương pháp cụ thể như: phân tích - tổng hợp, khảo sát thực tế, điều tra, so sánh, vấn Đóng góp khóa luận Khố luận tốt nghiệp góp phần làm rõ thực trạng bạo lực phụ nữ Lào Cai giai đoạn Từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục, xố bỏ tình trạng Ngồi khố luận tài liệu dùng cho sinh viên tham khảo cho việc nghiên cứu Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khố luận có kết cấu gồm: Chương Một số quan điểm bạo lực phụ nữ gia đình Chương Bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 10 Chương MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH Quan hệ gia đình quan hệ chồng với vợ, cha mẹ cái, anh chị em với nhau, tình cảm thiêng liêng, ấm áp, che chở cho Gia đình tổ ấm, nơi thoả mãn nhu cầu tình cảm vật chất thành viên, bảo vệ họ trước căng thẳng sống Gia đình trở thành “thiên đường giới khơng tim” (Chữ dùng theo nhan đề số sách tác giả Mĩ Ch.Lash) Thế có phải gia đình thiên đường mà bạo lực gia đình vấn đề mang tính tồn cầu, xảy hầu hết quốc gia giới Bạo lực gia đình tác động xấu tới đạo đức xã hội, cản trở phát triển xã hội Tình trạng tồn nhiều nước giới, có Việt Nam 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Bình đẳng Quan điểm gia đình nói chung hay phụ nữ nói riêng nhà tư tưởng trước Mác nghiên cứu đề cập sớm Tomat Morơ nhà xã hội khơng tưởng đề cập đến bình đẳng nam nữ, đặc biệt lĩnh vực hôn nhân gia đình Ơng quy định: “Tuổi thành nam 20, nữ 18, hôn nhân tự người có quyền lợi chọn vợ chồng” [35, tr.76] Đây tư tưởng tiến việc củng cố tình yêu vợ chồng, bảo vệ phụ nữ Vào kỷ XVII, XVIII nhiều nhà tư tưởng cho phụ nữ nô lệ đàn ơng, phụ nữ khơng có quyền tham gia hoạt động trị, xã hội, phụ nữ sinh để phục vụ đàn ông Điều cho thấy xem phụ nữgiá trị thấp so với đàn ông Các nhà khai sáng Điđơrô sau Phuriê phê phán gay gắt “chế định hôn nhân tư sản bị biến dạng thành giao kèo bn bán hợp thức hóa sa đọa làm cho phụ nữ bị vơ Kkố luận tốt nghiệp Chun ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 11 quyền” [35, tr.176] ơng coi “giải phóng phụ nữ thước đo mức độ tự xã hội” [35, tr.176] Theo nhà tư tưởng chuyên quyền độc đoán bạc nhược giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản, với hủ tục xã hội nguyên nhân đẩy phụ nữ vào vị trí thấp hèn xã hội Và ơng cho cần phải xóa bỏ hay cải biến xã hội xã hội tốt Phụ nữ giải phóng, bình đẳng, nhiên ơng đặt vấn đề, chưa có phương pháp rõ ràng làm gì, để giải phóng phụ nữ Như quan điểm bình đẳng nam nữ nhà tư tưởng trước Mác nghiên cứu đưa giải pháp không tưởng cho việc giải phóng phụ nữ Theo từ điển Hán Việt định nghĩa: “Bình đẳng ngang hàng địa vị quyền lợi” [11, tr.61] Theo từ điển Tiếng Việt: “Bình đẳng ngang quyền lợi địa vị” [23, tr.65] Theo Từ điển Chủ nghĩa cộng sản khoa học: “Bình đẳng điều kiện khả việc tự phát triển lực thỏa mãn nhu cầu tất thành viên xã hội, địa vị người xã hội Bình đẳng hiểu khác thời đại lịch sử khác nhau” [1, tr.10] Các nghĩa bình đẳng theo hay nói bình đẳng nam nữ, mục tiêu quốc gia trình phát triển Trong lịch sử đấu tranh dân tộc, họ đấu tranh cho bình đẳng họ, góp phần vào độc lập dân tộc, quê hương, đất nước Tuy nhiên, lịch sử phụ nữ bị giới hạn quyền bình đẳng nhiều họ đứng dậy đấu tranh, hi sinh thân độc lập, tự tổ quốc Lịch sử dân tộc Việt Nam có nhiều phụ nữ đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm, đấu tranh cho Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 12 quyền lợi ích chị em phụ nữ Tiêu biểu như: hai Bà Trưng, Bà Triệu, chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai Còn gia đình, họ ln ln người vợ, người mẹ đảm đang, chịu thương, chịu khó, yêu thương chồng con, đem lại hạnh phúc lớn lao đến gia đình, góp cơng sức vào phát triển xã hội Hiện nay, đất nước bước vào trình cơng nghiệp hố, đại hố, đất nước đổi mới, sống đại phận nhân dân ấm no, hạnh phúc Mặc dù vậy, thực tế, phụ nữ chưa thực hồn tồn bình đẳng, chị em phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới, nhiều nơi, chị em phụ nữ bị áp bóc lột nặng nề mặt thể chất tinh thần, chí kéo dài đời Tình trạng xảy miền đất nước dù thành thị hay nông thôn Đặc biệt chị em phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa chịu nhiều hủ tục lạc hậu, suốt đời phải chịu khổ cực Giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng với phụ nữ ước mơ, ước vọng, mục tiêu đấu tranh bao hệ chị em phụ nữ Để thực nguyện vọng đó, ngày 10-12-1948, Liên hợp quốc đưa Tun ngơn tồn giới quyền người khẳng định quyền bản, phẩm giá người hàng loạt văn điều khoản quy định quyền bình đẳng người Đánh dấu mốc son lịch sử người cộng đồng nhân loại quyền người sau: “Quyền người quyền cá nhân đương nhiên có từ sinh trọn đời mà Nhà nước phải ghi nhận bảo đảm Đó quyền người như: quyền sống, quyền tự bản, quyền bình đẳng, quyền lao động, quyền có sống ấm no hạnh phúc…” [33, tr.113] Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 13 Khi nói tới bình đẳng ta thường nhắc tới khái niệm bất bình đẳng Bất bình đẳng là: “Khơng ngang hàng nhau, khơng đối xử nhau” [11, tr 42] Bất bình đẳng có nguồn gốc sâu lịch sử xã hội loài người, chế độ mẫu hệ chuyển sang phụ hệ sau quyền tư hữu đời Chế độ tư hữu đời với xác lập quyền lực người, bất bình đẳng diễn chị em phụ nữ không phản kháng chịu nhiều khổ đau Khi nói tới bất bình đẳng nói tới tình trạng bất bình đẳng giới, chế độ tư hữu sản sinh, có phân cơng lao động, trước hết phân chia lao động nam nữ Sự phân chia vật chất tinh thần nam nữ xã hội quan hệ quyền lực thường thể quan hệ nhân với cá nhân, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt gia đình, cộng đồng xã hội Những quan hệ ảnh hưởng tới thời đại lịch sử tuỳ theo điều kiện lịch sử đặc điểm dân cư, quốc gia, khu vực, tôn giáo, văn hố, giai cấp, đặc điểm lứa tuổi… Rơbert Owen người nêu lên tư tưởng xóa bỏ chế độ tư hữu để thực bình đẳng nhân gia đình Ơng phê phán chế độ hôn nhân tư sản tổ chức giáo hội: “Hôn nhân tư dựa tính tốn theo lối trục lợi kinh tế mang tính chất đồ trụy đạo đức” [35, tr.191] Ông xem chế độ tư hữu, hôn nhân tư sản tôn giáo ba ác nhân biến giới trở thành sân khấu cạnh tranh nhằm chiếm đoạt cải quyền lực Đó “ba trở lực” mà ông tuyên bố cần gạt bỏ đường thực lý tưởng mặt xã hội Theo ơng để thực bình đẳng, cần xây dựng xã hội mới, nghĩa là: “Phải thay chế độ tư hữu chế độ công hữu” [35, tr.192] Như bình đẳng tình trạng bất bình đẳng bắt nguồn từ xã hội Những quan điểm, quan niệm quốc gia, dân tộc có khác Kkố luận tốt nghiệp Chun ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 14 hàng ngày, hàng thay đổi kinh tế thị trường mang tính tồn cầu hố 1.1.2 Bạo lực Theo từ điển Tiếng Việt: “Bạo lực giai cấp (một nhóm trị xã hội) áp dụng hình thức cưỡng tước đoạt” [23, tr.41] Theo từ điển Hán Việt thì: “Bạo lực dùng sức mạnh để trấn áp kẻ địch để lật đổ quyền” [11, tr.42] Còn theo từ điển Chủ nghĩa cộng sản khoa học: “Bạo lực giai cấp (các nhóm trị xã hội) áp dụng hình thức cưỡng khác nhau, kể tác động vũ trang giai cấp khác (các nhóm trị xã hội) nhằm mục đích giành lấy trì thống trị kinh tế, trị, quyền hay đặc quyền, đặc lợi khác ” [1, tr.8] Bạo lực theo lăng kính Tâm lí học Phật giáo, người vốn sẵn có hạt giống nghiệp thiện (thiện nghiệp chủng tử) hạt giống nghiệp ác (ác nghiệp chủng tử) Những hạt giống huân tập (gieo trồng, xông ướp, tưới tẩm vào tâm thức) lưu trữ tàng thức (Alaya) từ vô lượng kiếp trước Nghiệp thiện suy nghĩ, hành động, lời nói thói quen tốt Ngược lại nghiệp ác suy nghĩ, hành động, lời nói thói quen xấu ác có hại cho người Sở dĩ gọi chủng tử nghiệp nghiệp thiện ác làm nhân, làm duyên đưa đến kết quả, giống hạt giống có khả sinh trái Như nói bạo lực việc dùng sức mạnh để làm hại người khác Bạo lực việc xấu cần phải đấu tranh chống lại Vì bạo lực tước đoạt quyền lợi ích người khác Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 15 1.1.3 Baọ lực gia đình * Khái niệm Trước nhắc tới khái niệm bạo lực gia đình ta xét khái niệm gia đình: “Gia đình hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, hình thành, trì củng cố chủ yếu dựa sở hôn nhân huyết thống” [5, tr.415] Như vậy, gia đình tập hợp người nhỏ, tế bào xã hội Gia đình nơi người yêu thương chia sẻ yêu thương với nhau, làm ăn chung sống suốt đời Vậy bạo lực gia đình gì? Bạo lực gia đìnhtính chất nào? Theo luật phòng, chống bạo lực gia đình: “Bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình” [25, điều khoản 2] Theo luật phòng, chống bạo lực gia đình xác định hành vi bạo lực gia đình sau: “a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hành vi cố ý khác xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng b) Lăng mạ hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm c) Cô lập, xua đuổi gây áp lực thường xuyên tâm lý gây hậu nghiêm trọng d) Ngăn cản việc thực quyền, nghĩa vụ quan hệ gia đình ơng, bà cháu; cha, mẹ con; vợ chồng; anh, chị, em với đ) Cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, ly hôn cản trở hôn nhân tự nguyện tiến e) Cưỡng ép quan hệ tình dục Kkố luận tốt nghiệp Chun ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 16 f) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng thành viên khác gia đình tài sản chung thành viên gia đình g) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động q sức, đóng góp tài q khả họ, kiểm soát thu nhập thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng phụ thuộc tài h) Có hành vi trái pháp luật bảo thành viên gia đình rời khỏi chỗ ở” [25, điều khoản 1] Như vậy, bạo lực gia đình tất hành vi gây hại đến mặt thể chất tinh thần thành viên khác Theo tạp chí khoa học phụ nữ: “Bạo lực gia đình tệ nạn ngược đãi phụ nữ trẻ em, tượng có tính phổ biến tầng lớp dân cư, xảy vùng miền” [15, tr.3] Theo tạp chí gia đình: “Bạo lực gia đình hành vi bạo lực xảy phạm vi gia đình, bao gồm xâm phạm ngược đãi thân thể hay tình cảm thành viên gia đình Bạo lực gia đình lạm dụng quyền lực, hành động sử dụng vũ lực nhằm hăm doạ đánh đập người thân gia đình để điều khiển hay kiểm sốt người đó” [8, tr.5] Cần lưu ý bạo lực gia đình dựa sở giới khái niệm hẹp, khái niệm bạo lực chống lại phụ nữ Theo định nghĩa nêu Tuyên ngôn loại trừ nạn bạo lực chống lại phụ nữ Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 1993: “Bạo lực chống lại phụ nữ hành động bạo lực dựa sở giới dẫn đến có khả dẫn đến tổn thất thân thể, tình dục hay tâm lý đau khổ phụ nữ, bao gồm đe doạ, có hành động vây, cưỡng hay tước đoạt cách tuỳ tiện tự do, dù xảy nơi cộng đồng hay sống riêng tư (bạo lực gia đình)” [15, tr.3] Một đặc điểm bạo Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 17 lực gia đình bạo lực giới, có nghĩa bạo lực thực phần lớn nam giới phụ nữ (bao gồm em gái) Như bạo lực gia đình trở ngại đặc biệt quan trọng hạnh phúc gia đình, khơng gây tổn thương đến sức khoẻ, đến sống danh dự thành viên gia đình mà vi phạm tới chuẩn mực đạo đức xã hội, tiếp tay cho gia tăng tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, người lang thang nhỡ, buôn bán, bắt cóc trẻ em Qua đó, cho thấy bạo lực khơng việc nội tự giải gia đình mà trở thành tệ nạn cần có quan tâm tồn xã hội Bạo lực gia đình xảy quốc gia, khơng phân biệt màu da, trình độ văn hố, tơn giáo Theo Famili Violence Frevetion Fund 2004 điều tra Mỹ (2001) nửa triệu phụ nữ bị bạo hành nam giới Đó nước có kinh tế phát triển cao, coi văn minh mà tình trạng phụ nữ bị ngược đãi đánh đập Vậy nước ta q trình q độ lên chủ nghĩa xã hội, lại hội nhập kinh tế tồn cầu, biến đổi gia đình truyền thống sang gia đình đại gây xung đột, bạo lực gia đình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình điều khơng tránh khỏi * Các hình thức bạo lực gia đình Nạn bạo lực gia đình lan rộng ngày gia tăng xã hội, trở thành vấn đề xã hội vô quan tâm Theo nhà nghiên cứu có hai dạng: bạo lực nhìn thấy bạo lực khơng nhìn thấy (hay gọi bạo lực trực tiếp bạo lực gián tiếp) - Bạo lực nhìn thấy hay gọi bạo lực thể xác như: tát, đấm, cấu, véo, giật tóc, bóp cổ, ném đồ vật vào người, nhốt phòng trói, lột quần áo, xô đẩy, đánh đấm, dùng roi đe doạ, cơng vũ khí vật khác, chí có tính hành gây thương tích cho nạn nhân Đây hình thức bạo lực chủ yếu dùng sức mạnh bắp để Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 18 dạy bảo thành viên gia đình Hình thức nam giới sử dụng chủ yếu - Bạo lực khơng nhìn thấy hay gọi bạo lực tinh thần, diễn cách âm thầm, chủ yếu dùng ngôn ngữ tệ dày vò tinh thần, sỉ nhục chửi bới, thờ ơ, lãnh đạm Đây hình thức bạo lực gây sa sút nghiêm trọng tinh thần cho chị em phụ nữ, hình thức bạo lực tinh vi đặc biệt loại bạo lực có xu hướng ngày gia tăng năm gần Ngồi có nhiều kiểu phân chia bạo lực gia đình khác như: bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục hay dạng bạo lực tình cảm, lời nói, tâm lý đến ngược đãi thân thể Thường bạo lực gia đình người chồng gây chủ yếu vợ Nhiều gia đình nhà chồng, họ hàng nhà chồng tham gia hành hạ người vợ đến đau khổ Dù bạo lực theo cách nào, hình thức nào, đến mức độ gây hậu nghiêm trọng đến người phụ nữ tăng nguy tự tử, gây thương tích, tàn tật, lạm dụng rượu, trầm cảm Như thấy tệ nạn bạo lực gia đình tượng xấu, không hay, không phù hợp cho phát triển xã hội, lứa tuổi trẻ thơ, làm trẻ khơng tâm hồn sáng mà bị hăm dọa hay bị bỏ rơi bố mẹ cãi Bạo lực suy thoái đạo đức nhiều người nên dù có luật phòng, chống bạo lực gia đình tình trạng ngày gia tăng Một lý lớn tầng lớp nhân dân chưa nhận thức vấn đề này, cho cần thiết trì nề nếp gia phong Kkố luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 19 1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh bình đẳng 1.2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tế cho thấy gia đình biến đổi tương ứng với giai đoạn phát triển xã hội khác Theo Ăngghen xã hội cơng xã ngun thủy, trình độ lực lượng sản xuất thấp, cá nhân không tách rời tập thể, sống cộng đồng nhiều mặt tạo nên hình thức gia đình tập thể Đây giai đoạn đầu xã hội cộng đồng nguyên thủy “Có gia đình dòng máu” [5, tr.416], “Các tập đồn nhân theo hệ, cuối giai đoạn bước sang chế độ nơ lệ, xã hội nảy sinh hình thức gia đình cá thể vợ chồng, kết trực tiếp việc hình thành chế độ sở hữu tư nhân phân hóa giai cấp” [, tr.417] Ăngghen nguồn gốc gia đình chế độ tư hữu tư nhân làm xuất hôn nhân cá thể tạo áp phụ nữ gia đình Gia đình vợ chồng: “Chế độ vợ chồng hình thức gia đình không dựa điều kiện tự nhiên, mà dựa điều kiện kinh tế- tức dựa thắng lợi sở hữu tư nhân sở hữu cơng cộng” [14, tr.104] Đây hình thức gia đình hình thành chi phối điều kiện kinh tế đồng thời nô dịch kinh tế người nam giới với nữ giới: “Chế độ hôn nhân cá thể xuất lịch sử khơng phải hòa giải đàn ơng với đàn bà mà trái lại, nô dịch giới với giới Là việc tuyên bố xung đột hai giới, xung đột mà người ta chưa thấy có suốt thời kì tiền sử” [14, tr.104] Như vậy, Ông cho người phụ nữ bị tách khỏi sản xuất trở thành người phụ nữ phục vụ gia đình, người đàn ơng kiểm sốt người vợ với nguồn cải tay C.Mác viết: “Sự phân công lao động phân công lao động đàn ông đàn bà Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 20 việc sinh đẻ Sự đối lập giai cấp lịch sử trùng với phát triển đối kháng chồng vợ hôn nhân cá thể áp giai cấp trùng với nô dịch đàn ông với đàn bà” [14, tr.104] Theo Ăngghen cho bước tiến lịch sử, song nhân lại có hạn chế nô dịch đàn ông với đàn bà vì: “Người vợ bị phụ thuộc kinh tế nên người vợ buộc phải phục tùng quyền lực tuyệt đối người chồng, nên người chồng có quyền giết vợ thực quyền mình” [14, tr.95] Chủ nghĩa Mác khơng tìm nguồn gốc, nguyên nhân tình trạng áp phụ nữ gia đình mà có bước tiến so với nhà lý luận trước đề cách giải phóng phụ nữ khỏi tình trạng áp Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin cần làm cách mạng xã hội chủ nghĩa xóa bỏ chế độ tư hữu, bình đẳng phụ nữ thực hiện, phụ nữ giải phóng Vì bất bình đẳng nam nữ sinh từ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, cần có cách mạng xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa tư khơng giải phóng phụ nữ mà tăng thêm bóc lột tha hóa họ Do muốn giải phóng phụ nữ thì: “Điều kiện tiên để giải phóng phụ nữ làm cho tồn nữ giới trở lại tham gia vào sản xuất xã hội” [14, tr.116] Chủ nghĩa Mác đưa luận điểm quan trọng tìm nguyên nhân áp phụ nữ tìm giải pháp là: giải phóng phụ nữ khỏi chế độ tư hữu tư liệu sản xuất giải phóng họ khỏi ràng buộc vào việc nội trợ gia đình, quan trọng phải thủ tiêu chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, xác lập bình đẳng tư liệu sản xuất, cần xây dựng chủ nghĩa xã hội điều kiện cần thiết tạo gia đình Việc thủ tiêu chế độ bóc lột, bước cải tạo chủ nghĩa xã hội kinh tế quốc dân yếu tố quan trọng để xóa bỏ mục đích nhân cũ sở tình Kkố luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 21 trạng bất bình đẳng gia đình Nên “Xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội định nghiệp giải phóng phụ nữ, nâng cao đời sống vật chất giữ gìn hạnh phúc gia đình” [5, tr.428] Từ lý luận áp nguồn gốc áp phụ nữ nhà kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin thực q trình giải phóng phụ nữ thơng qua hàng loạt sách cụ thể ban hành sau thành lập quyền Xơ Viết Nga Lênin cho chế độ trước đấu tranh cho bình đẳng, chưa thực đưa đạo luật nhằm thực bình đẳng nam nữ: “Nó đụng đến đạo luật cũ đặt phụ nữ vào địa vị khơng bình đẳng với nam giới” [12, tr.227] Nhũng đạo luật lỗi thời đó, đòi nam nữ bình đẳng trước pháp luật chưa có nhà nước dân chủ châu Âu, chưa có nước số nước cộng hòa tiến lại thực điều vì: “Ở đâu chủ nghĩa tư bản, chế độ tư hữu ruộng đất, chế độ công xưởng nhà máy, đâu chủ nghĩa tư nam giới có đặc quyền” [12, tr.228] Chúng ta thấy nước cộng hòa dân chủ tiến tuyên bố quyền bình đẳng, dân luật, đạo luật quy định quyền lợi phụ nữ gia đình quyền li phụ nữ, nơi phụ nữ có “vào địa vị bất bình đẳng, vào địa vị bị khinh miệt” [12, tr 230] Cho nên quyền Xơ Viết thực triệt để tất nước khác, tiến nhất: “Trong đạo luật quyền Xơ Viết người ta khơng thấy chút dấu vết phụ nữ bị đỗi đãi cách bình đẳng” [12, tr.230] Để thực bình đẳng Lênin đưa ba giải pháp: - Một là, xây dựng ban hành hệ thống pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng phụ nữ - Hai là, đưa phụ nữ tham gia vào quản lí quyền, xây dựng quyền Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 22 - Ba là, giảm nhẹ gánh nặng phụ nữ việc: “Thành lập số quan kiểu mẫu nhà ăn, nhà giữ trẻ, để giúp cho phụ nữ khỏi cơng việc gia đình, phụ nữ đảm nhiệm” [12, tr.231] Dựa vào thực tiễn xã hội nước Nga, Lênin đưa luận điểm quan trọng trình giải phóng phụ nữ, làm để giải phóng phụ nữ Ơng cho rằng: “Hễ phụ nữ bận việc gia đình địa vị họ khơng khỏi bị hạn chế Muốn triệt để giải phóng phụ nữ, muốn làm cho họ thực bình đẳng với nam giới phải có kinh tế chung xã hội, phải để phụ nữ tham gia lao động sản xuất chung” [12, tr.230] Lênin phân tích thêm, phụ nữ bị tách khỏi sản xuất xã hội phải làm nội trợ nhiều nên phụ nữ bị cản trở việc phát triển tiến phụ nữ: “Công việc gia đình phụ nữ gánh vác, loại lao động không sản xuất, thứ lao động nguyên thủy, nặng nhọc Đó thứ lao động vụn vặt mà lại khơng giúp ích cho tiến phụ nữ” [12, tr.231] Lênin khẳng định: “Ngay điều kiện hồn tồn bình đẳng thật phụ nữ bị trói buộc, tồn cơng việc gia đình trút hết lên vai phụ nữ” [12, tr.231] Vì để thực giải phóng phụ nữ cần giảm nhẹ cơng việc gia đình, đưa phụ nữ vào tham gia sản xuất Chủ nghĩa Mác- Lênin cho thấy để thực nghiệp giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ đòi hỏi phải có biện pháp đồng tất lĩnh vực, phải xóa bỏ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất sở, điều kiện xóa bỏ tình trạng bạo lực giải phóng phụ nữ Đó xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ, đưa người phụ nữ tham gia vào sản xuất quản lí xã hội giải pháp hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng cơng việc gia đình 1.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh bình đẳng phụ nữ Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, vấn đề giải phóng Kkố luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 23 dân tộc giải phóng phụ nữ Đảng ta trọng từ đầu thành lập Trong văn kiện thành lập Đảng tháng 2- 1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nêu: “Nam, nữ bình đẳng” [17, tr.433] nhiệm vụ cách mạng Đông Dương Đây bốn điểm cương đề Điều chứng tỏ, từ đầu thành lập Đảng, vấn đề giải phóng phụ nữ Bác Hồ Đảng ta coi trọng xây dựng đường lối cách mạng, nội dung cách mạng giải phóng dân tộc Xuyên suốt quan điểm Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề phụ nữ vị trí, vai trò, nhiệm vụ phụ nữ cách mạng Việt Nam biện pháp tiến tới làm cho phụ nữ giải phóng, nam nữ bình đẳng Người nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam quan tâm đến bình đẳng Người khẳng định: “Phụ nữ Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gia đình” [20, tr.225] Như từ sớm Người thấy vị trí vai trò phụ nữ giới nói chung phụ nữ Việt Nam nói riêng việc bảo vệ xây dựng đất nước Người nhận định rằng: “Non sơng gấm vóc Việt Nam phụ nữ ta, trẻ già, sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ” [17, tr.432] Vậy Người nhìn thấy phụ nữ lực lượng lao động to lớn để xây dựng chủ nghĩa xã hội Do Người khẳng định nhiệm vụ cách mạng Việt nam giải phóng phụ nữ Người nhấn mạnh: “Phụ nữ chiếm nửa tổng số dân Để xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thật giải phóng phụ nữ tôn trọng quyền lợi phụ nữ Hiến pháp pháp luật nước ta quy định điều đó” [20, tr.225] Theo Người muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành cơng việc giải phóng phụ nữ việc quan trọng Bác nói: “Nếu khơng giải phóng phụ nữ khơng giải phóng nửa lồi người Nếu khơng giải phóng phụ nữ xây dựng chủ nghĩa xã hội Kkoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 24 nửa” [18, tr.523] Và Bác nhấn mạnh cơng việc khó khăn vì: “Tập quán cũ ăn sâu lâu đời nhân dân” [18, tr.524] Mục tiêu thực nam nữ bình quyền, giải phóng phụ nữ Hồ Chí Minh đưa vào chương trình Mặt trận Việt Minh Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần tuyên bố với giới quốc dân Phụ nữ Việt Nam đứng lên ngang hàng với đàn ông để hưởng chung quyền tự cơng dân Đánh giá cao vai trò phụ nữ nhìn nhận họ lực lượng lao động chiếm đơng đảo xã hội, Người thấy rõ khả làm việc không thua nam giới phụ nữ Người nêu gương tiêu biểu phụ nữ như: Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu… Vì vậy, theo Người “phải kính trọng phụ nữ, phải thật đảm bảo quyền lợi phụ nữ” [16, tr.6] Người không quan tâm vấn đề bình đẳng nam nữ mà có biện pháp xây dựng mối quan hệ bình đẳng nam nữ gia đình xã hội Người nhấn mạnh: “Để xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thật giải phóng phụ nữ tơn trọng quyền làm chủ phụ nữ” [20, tr.225] Người rõ rằng: “Chúng ta làm cách mạng để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái ngang quyền nhau” [16, tr.6] Quan tâm tới vị trí phụ nữ xã hội, đồng thời Hồ Chí Minh ln nhắc nhở cán bộ, Đảng viên nhiệm vụ phụ nữ chế độ ta phải hăng hái tham gia quyền Người nói cán lãnh đạo nữ mà ít, thiếu sót Đảng Về nguyên nhân tình trạng phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lí, theo Hồ Chí Minh vì: “Nhiều người đánh giá khơng khả phụ nữ, hay thành kiến, hẹp hòi, sai lầm” [21, tr.195] Thực nam, nữ bình quyền, theo Hồ Chí Minh: “Đó cách mạng to khó” [17, tr.435], “nhiều người lầm tưởng Kkố luận tốt nghiệp Chun ngành: CNXHKH Lý Văn Sỹ K33A GDCD- GDCT 25 việc dễ, hôm anh nấu cơm, rửa bát quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát, bình đẳng, bình quyền Lầm to! Vì trọng nam, khinh nữ thói quen nghìn năm để lại, ăn sâu đầu óc người, gia đình, tầng lớp xã hội” [17, tr.433] Để thực 100% bình quyền, bình đẳng nam nữ, Hồ Chí Minh nhắc nhở “chị em phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập phấn đấu, phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti, phải có phương pháp đào tạo giúp đỡ để nâng cao địa vị phụ nữ” [18, tr.259] Theo Bác, đấu tranh giành quyền bình quyền, bình đẳng cho phụ nữ trước hết phải đấu tranh nhận thức, đấu tranh chống lại thói quen xấu lâu đời Người nêu đối tượng đấu tranh là: “ Phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản người đàn ông” [18, tr.523] Quan tâm đến quyền bình đẳng nữ giới quan hệ gia đình, xã hội mà Bác Hồ lo cho hạnh phúc nữ giới quan hệ vợ chồng Bác khuyên chị em ý thức quyền lợi trách nhiệm cuả để tự đấu tranh giải phóng khỏi ràng buộc phi lý kiểu “chồng chúa vợ tơi” Bác phê phán tình trạng chồng đánh vợ khẳng định tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật vì: “Đàn ơng người công dân, đàn bà người công dân, dù vợ chồng, người công dân đánh người công dân khác tức vi phạm pháp luật” [19, tr.451] Về phương pháp đấu tranh giành bình quyền, bình đẳng, theo Bác tránh tình trạng dùng vũ lực Bác nói: “Hội phụ nữ đồn niên cần phải phụ trách tuyên truyền giáo dục cách rộng khắp cho gia đình hiểu rõ pháp luật Nhà nước thấm nhuần đạo đức chủ nghĩa xã hội; Bà xóm làng hàng phố cần phải có trách nhiệm ngăn ngừa, khơng để việc phạm pháp xảy ra” [20, tr.226] Bác rõ nên dùng vũ lực: “Đối với người ... phúc gia đình, làm tổn hại kinh tế gia đình phát triển xã hội Xuất phát từ thực trạng trên, tơi chọn đề tài: Vấn đề bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn nay làm khoá luận tốt nghiệp Với. .. thống sở lý luận bình đẳng, bạo lực, giải phóng phụ nữ - Làm rõ thực trạng vấn đề bạo lực phụ nữ gia đình địa bàn tỉnh Lào Cai - Phân tích giải pháp chủ yếu nhằm xố bỏ tình trạng bạo lực phụ nữ gia. .. luận Ngồi phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khố luận có kết cấu gồm: Chương Một số quan điểm bạo lực phụ nữ gia đình Chương Bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn Kkoá luận
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN đề bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ ở TỈNH lào CAI TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY , VẤN đề bạo lực GIA ĐÌNH đối với PHỤ nữ ở TỈNH lào CAI TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay