Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – hđh ở đất nước việt nam hiện nay

15 2 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:46

MỤC LỤC .1 DANH MỤC VIẾT TẮT .2 A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG .4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TRI THỨC 1.1 Khái niệm tri thức 1.2 Vai trò tri thức đời sơng-xã hội 1.2.1 Vai trò tri thức Kinh tế - Kinh tế tri thức 1.2.2 Vai trò tri thức trị 1.2.3 Vai trò tri thức văn hoá - giáo dục CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Quan điểm Đảng phát triển kinh tế tri thức 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế tri thức năm qua .7 2.3 Những mặt hạn chế CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH HĐH ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 11 3.1 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực 11 3.2 Phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh 11 3.3 Phát triển mạnh ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh .12 3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi toàn diện phát triển nhanh giáo dục đào tạo .12 3.5 Tập trung phát triển KH&CN, đảm bảo thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững 13 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 DANH MỤC VIẾT TẮT CNH HĐH: Công nghiệp hóa đại hóa KH & CN: Khoa học công nghệ KTTT: Kinh tế tri thức CNTT: Công nghệ thông tin CNXH: Chủ nghĩa xã hội A LỜI MỞ ĐẦU Loài người trải qua hai văn minh ngày nay, đứng trước ngưỡng cửa văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ Trong văn minh này, phận quan trọng kinh tế tri thức - nói thời đại thông tin.Đặc biệt thập niên 90 thành tựu công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo, thương mại tin học Cùng với thành tựu công nghệ sinh học: công nghệ gen, nhân vơ tính tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn kinh tế giới toàn xã hội loài người đưa người vào thời đại kinh tế tri thức.Rất nhiều nước giới có tăng trưởng kinh tế từ tri thức.Việt Nam nước nghèo phát triển so với khu vực giới.Do phát triển kinh tế chiến lược cấp bách hàng đầu.Hơn đường tiến hành công nghiệp hố,hiện đại hố đất nước nên khơng thể khơng đặt vào tri thức, phát triển tri thức để đưa kinh tế nước nhà bắt kịp phát triển giới Góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế,tiến nhanh đường công nghiệp hoa,hiện đại hố cần phải nghiên cứu tri thức,tìm hướng đắn cho kinh tế tri thức,phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh đất nước,phù hợp với khu vực,với giới thời đại tổng thể mối liên hệ,trong phát triển vận động không ngừng kinh tế tri thức Vì em định chọn đề tài “ Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước Việt Nam nay” để làm đề tài nghiên cứu Do hiểu biết hạn chế nên đề tài thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy , để đề tài hoàn thiện B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TRI THỨC 1.1 Khái niệm tri thức Tri thức có từ lâu lịch sử, nói từ người bắt đầu có tư lúc có tri thức.Trải qua thời gian dài phát triển lịch sử, thập kỷ gần tri thức vai trò phát triển kinh tế-xã hội đề cặp nhiều.Vậy tri thức gì? Có nhiều cách định nghĩa tri thức hiểu “Tri thức hiểu biết, sáng tạo khả năng, kỹ để ứng dụng nó(hiểu biết sáng tạo) vào việc tạo nhằm mục đích phát triển kinh tế -xã hội Tri thức bao gồm tất thông tin,số liệu,bản vẽ,tưởng tượng(sáng tạo),khả năng,kỹ quan niệm giá trị sản phẩm mang tính tượng trưng xã hội khác.Tri thức có vai trò lớn đời sống –xã hội 1.2 Vai trò tri thức đời sông-xã hội Tri thức ngày trở lên quan trọng đời sống xã hội Nó tác động trực tiếp đến lĩnh vực xã hội :kinh tế,chính trị,văn hố giáo dục 1.2.1 Vai trò tri thức Kinh tế - Kinh tế tri thức Nền kỉnh tế tri thức kinh tế q trình thu nhận truyền bá, sử dụng, khai thác,sáng tạo tri thức trở thành thành phần chủ đạo trình tạo cải Kinh tế tri thức có nhiều đặc điểm khác biệt so với kinh tế trước đó: - Tri thức khoa học-cơng nghệ với lao động kỹ cao sỏ chủ yếu phát triển mạnh - Nguồn vốn quan trọng nhất,quý tri thức,nguồn vốn trí tuệ - Sáng tạo đổi thướng xuyên động lực chủ yếu thúc đảy sụ phát triển - Nền kinh tế mang tính học tập - Nền kinh tế lấy thị trường tồn cầu mơi trường hoạt động - Nền kinh tế phát triển bền vững nuôi dưỡng nguồn lượng vô tận động tri thức Thực tiễn hai thập niên qua khẳng định,dưới tác động cách mạng khoa học –cơng nghệ tồn cầu hố,kinh tế tri thức hình thành nhiều nước phát triển trở thành xu quốc tế lớn một,hai thập niên tới 1.2.2 Vai trò tri thức trị Tri thức đem lại cho người hiểu biết, kiến thức.Người có tri thức có khả tư lý luận,khả phân tích tiếp cận vấn đề cách sát thực,đúng đắn.Điều quan trọng,một đất nước cần người vây để điều hành cơng việc trị.Nó định đến vận mệnh quốc gia.Đại hội VI Đảng đánh dấu chuyển hướng mạnh mẽ nhận thức nguồn lực ngươì.Đại hội nhấn mạnh:”Phát huy yếu tố người lấy việc phục vụ người làm mục đích cao hoạt đông”chiến lược phát triển người chiến lược cấp bách.Chúng ta cần có giải pháp việc đào tạo cán hệ thống tổ chức : Tuyển chọn người học rộng tài cao,đức độ trung thành với mục tiêu xã hội chủ nghĩa,thuộc lĩnh vực,tập trung đào tạo,bồi dưỡng cho họ tri thức thiếu yếu để bố trí vào quan tham mưu hoạch định đường lối sách Đảng pháp luật nhà nước với qui định cụ thể chế độ trách nhiệm quyền hạn lợi ích 1.2.3 Vai trò tri thức văn hoá - giáo dục Tri thức có vai trò lớn đến văn hố -giáo dục quốc gia Nó giúp người có khả tiếp cận,lĩnh hội kiến thứcthức người nâng cao.Và văn hố ngày lành mạnh.Có hiểu biết tầm quan trọng giáo dục.Từ xây dựng đất nước ngày lớn mạnh,phồn vinh CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Quan điểm Đảng phát triển kinh tế tri thức Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lần Đảng ta ghi vào văn kiện luận điểm quan trọng phát triển kinh tế tri thức (KTTT) với tư cách yếu tố cấu thành đường lối CNH,HĐH đất nước Đến Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước gắn với phát triển KTTT ” Điều thể quán, tầm nhìn xa tính nhạy bén Đảng ta vấn đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung phát triển 2011) xác định: “Từ đến kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng XHCN” Để thực thành công mục tiêu trên, Cương lĩnh rõ: toàn Đảng, toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến cơng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tiềm trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quán triệt thực tốt tám phương hướng bản; đó, “Đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước gắn với phát triển KTTT, bảo vệ tài nguyên, môi trường” phương hướng Đây không tiếp tục đường lối chiến lược CNH,HĐH xác định kỳ đại hội trước, mà thể nhạy bén phát triển sáng tạo Đảng ta việc nhận thức vận dụng học thuyết kinh tế Mác Lê-nin vào điều kiện cụ thể đất nước thời kỳ Tuy nhiên, thay đổi nhanh chóng điều kiện phát triển, nước giới, đòi hỏi phải có nhận thức nội dung phương thức thực CNH,HĐH 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế tri thức năm qua Hiện nay, xu tồn cầu hóa kinh tế phát triển KTTT làm thay đổi mạnh mẽ nội dung bước trình CNH,HĐH nước phát triển Nó đòi hỏi CNH,HĐH nước sau (như Việt Nam) phải đồng thời thực hai trình: - Một là, xây dựng công nghiệp theo hướng đại - Hai là, phát triển KTTT bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đây hai nội dung trình diễn song hành phải thực đồng thời Đảng ta xác định: CNH,HĐH nước ta phải dựa vào tri thức, theo đường tắt, rút ngắn CNH,HĐH phải thực đồng thời hai nhiệm vụ: chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp từ kinh tế công nghiệp sang KTTT Từ trình độ thấp kinh tế kỹ thuật, muốn nhanh phát triển theo hướng đại cần kết hợp phát triển với phát triển nhảy vọt Theo đó, kinh tế nước ta phải phát triển theo mơ hình “lồng ghép”: mặt, phải phát triển nông nghiệp ngành công nghiệp bản; mặt khác, phải phát triển ngành kinh tế dựa vào tri thức công nghệ cao Vì thế, mạnh dạn vào phát triển KTTT có khả thay đổi phương thức đẩy nhanh tốc độ CNH,HĐH, thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 mà Đảng ta đề Do vậy, gắn liền CNH,HĐH với phát triển KTTT đường để giải vấn đề Bởi, KTTT vừa đảm bảo cho phát triển bền vững khơng dựa chủ yếu vào việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa đảm bảo cho phát triển nhanh tạo bùng nổ thơng tin sức sáng tạo nguồn nhân lực Trong 25 năm đổi vừa qua, Việt Nam đạt thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng: kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao 8%/năm nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh giới Trong 10 năm qua, GDP bình quân đầu người tăng gấp ba lần (năm 2000 390 USD, năm 2010 1.168 USD); đời sống nhân dân cải thiện đáng kể; kinh tế chuyển mạnh sang kinh tế thị trường; thể chế kinh tế thị trường bắt đầu hình thành q trình hồn thiện Nước ta nước đứng hàng đầu giới xuất gạo, cà phê, cao su… nước giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội, tổ chức quốc tế thừa nhận có thành tích xóa đói, giảm nghèo nhanh Trong lĩnh vực KH&CN, trình độ cơng nghệ số lĩnh vực nâng cao theo kịp trình độ chung nước khu vực; là, CNTT truyền thông, điện tử… (năm 1996 nước ta bắt đầu sử dụng internet; đến nay, số người sử dụng internet so với số dân đạt 31%, mức bình qn giới) Nền khoa học cơng nghệ nước ta đạt tiến định: tỷ lệ đầu tư cho KH&CN tổng chi ngân sách nhà nước từ mức 0,78% năm (1996), đến tăng lên 2%; CNTT ứng dụng rộng rãi ngành kinh tế quốc dân, như: tài chính, thống kê, điện lực, hàng khơng, y tế, giáo dục, quản lý doanh nghiệp… để cải tiến tổ chức quản lý, mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, bước đầu đạt kết tốt Trong năm đổi mới, bước tạo tảng sở vật chất nguồn nhân lực, đủ điều kiện để thực thành công đường lối phát triển KTTT 2.3 Những mặt hạn chế Mặc dù đạt thành tựu đáng khích lệ, song kinh tế nước ta nhiều mặt yếu kém, chất lượng tăng trưởng thấp, phát triển chưa bền vững Báo cáo trị Đại hội XI Đảng nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế kém; cấu kinh tế chuyển dịch chậm” Nền kinh tế nước ta dựa chủ yếu vào tài nguyên lao động, giá trị tri thức tạo chưa đáng kể Cơ cấu kinh tế nặng nơng nghiệp khai thác tài ngun Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chủ yếu vốn (chiếm 52,7%) Giá trị xuất cao, hiệu kém: sản phẩm xuất chủ yếu nơng sản ngun liệu qua chế biến Năng suất lao động nước ta thấp từ đến 15 lần so với số nước ASEAN… Nguyên nhân yếu do: Cơng tác đào tạo nguồn nhân lực bất cập trước yêu cầu phát triển KTTT (lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ qua đào tạo thấp, cấu đào tạo lại bất hợp lý, chất lượng đào tạo thấp) - Năng lực khoa học cơng nghệ quốc gia yếu, kết ứng dụng cơng trình, sáng chế phát minh khoa học thấp so với nước, thị trường KH&CN chậm hình thành; gắn kết hoạt động KH&CN với giáo dục - đào tạo sản xuất, kinh doanh yếu (tỷ lệ sử dụng cơng nghệ cao công nghiệp Việt Nam khoảng 20%, Thái Lan 31%, Ma-lai-xi-a 51%, Xin-ga-po 73% ); đầu tư cho đổi thiết bị - công nghệ doanh nghiệp Việt Nam thấp, khoảng 0,2 - 0,3% doanh thu (trong Ấn Độ 5%, Hàn Quốc 10%); - Năng lực hoạch định sách yếu so với u cầu phát triển CNTT; công tác ứng dụng CNTT nhiều nơi mang tính hình thức, hiệu thấp 10 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH HĐH ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Từ thực tiễn cho thấy, để đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển KTTT, góp phần thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn ninh”, cần thực tốt số giải pháp sau: 3.1 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực Để thực tốt vấn đề đó, cần tiếp tục đổi việc xây dựng thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế; đổi công tác quy hoạch, kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo chế thị trường; đồng thời, thực tốt sách xã hội Cùng với đó, cần có hệ thống chế sách phù hợp, đặc biệt chế, sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh kinh tế; bảo đảm quyền tự kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế; tạo lập đồng vận hành thông suốt loại thị trường 3.2 Phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh Trong q trình đó, phải đặc biệt coi trọng việc phát triển KTTT, bảo đảm tăng hàm lượng khoa học công nghệ tỷ trọng giá trị nội địa sản phẩm; phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, cơng nghiệp lượng, khai khống, luyện kim, hố chất, cơng nghiệp quốc phòng Cùng với đó, cần ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh, sản phẩm có khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; bước phát triển công nghiệp sinh học công nghiệp môi trường Đồng thời, cần ý phát huy hiệu khu, cụm công nghiệp (Khu cơng nghệ cao Hồ Lạc - Hà Nội, Khu công nghệ phần mềm Quang Trung - thành phố Hồ Chí Minh ) đẩy 11 mạnh phát triển cơng nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành tổ hợp công nghiệp quy mô lớn hiệu cao 3.3 Phát triển mạnh ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh Phát triển khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao khu vực sản xuất cao tốc độ tăng GDP hướng quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế Cần tập trung phát triển số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức công nghệ cao, như: du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế ; hình thành số trung tâm dịch vụ, du lịch có tầm cỡ khu vực quốc tế Hiện đại hóa mở rộng dịch vụ có giá trị gia tăng cao, như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn, lơgi-stíc dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; phát triển mạnh dịch vụ KH&CN, giáo dục đào tạo, văn hóa, thơng tin, thể thao, dịch vụ việc làm an sinh xã hội 3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi toàn diện phát triển nhanh giáo dục đào tạo Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá chiến lược, yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng KH&CN, cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng lợi cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu bền vững Trong q trình đó, cần đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề cán khoa học, công nghệ đầu đàn Chú ý đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng công nghệ trình độ phát triển lĩnh vực, ngành nghề; thực liên kết chặt chẽ doanh nghiệp, sở sử dụng lao động, sở đào tạo Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội Đồng thời, thực tốt chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn; trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển KTTT Theo đó, Nhà nước phải có chế, sách đồng thực Nghị số 27, ngày 06-8-2008 12 Hội nghị Trung ương 7, khoá X xây dựng đội ngũ tri thức thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước 3.5 Tập trung phát triển KH&CN, đảm bảo thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững Theo đó, cần hướng trọng tâm hoạt động KH&CN vào phục vụ CNH,HĐH, CNTT, bảo đảm phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh suất, chất lượng, hiệu nâng cao sức cạnh tranh kinh tế; thực đồng nhiệm vụ: nâng cao lực, đổi chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, tăng cường hội nhập quốc tế khoa học, công nghệ 13 KẾT LUẬN Xu hướng xây dựng phát triển tri thức xu hướng tất yếu lịch sử, khơng riêng CNTB Vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng dân chủ, văn minh" Việt nam ngược xu hướng Nước ta nắm bắt nhiều hội từ phát triển tri thức, theo kịp kinh tế nước phát triển Tuy nhiên bên cạnh khó khăn mà phải vượt qua Nước ta phải vận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy lùi kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tăng cường mở rộng mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu kinh nghiệm nước tiên tiến Và điều quan trọng phải chăm lo đến cải cách giáo dục người vật chất nước nhà 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí kinh tế phát triển - (Tháng 08/2011) Giáo trình đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Các website http://ajc.edu.vn/ - Học viện báo chí tuyên truyền http://www.hanhchinhvn.com/ - Diễn đàn sinh viên học viện hành 15 ... 10 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH – HĐH ĐẤT NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Từ thực tiễn cho thấy, để đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát tri n KTTT, góp... điều kiện phát tri n, nước giới, đòi hỏi phải có nhận thức nội dung phương thức thực CNH, HĐH 2.2 Thực trạng phát tri n kinh tế tri thức năm qua Hiện nay, xu tồn cầu hóa kinh tế phát tri n KTTT... cảnh đất nước, phù hợp với khu vực,với giới thời đại tổng thể mối liên hệ ,trong phát tri n vận động không ngừng kinh tế tri thức Vì em định chọn đề tài “ Giải pháp để phát tri n kinh tế tri thức thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – hđh ở đất nước việt nam hiện nay , Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – hđh ở đất nước việt nam hiện nay , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TRI THỨC, 2 Vai trò của tri thức trong đời sông-xã hội, CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG NHỮNG NĂM QUA, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH – HĐH ĐẤT NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay