Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:45

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trách nhiệm hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ chí Minh ĐỀ TÀI: GVHD: Nguyễn Thị Tuyên Truyền Nhóm thực hiện:10 TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2011 BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM - - DANH SACH SINH VIÊN THỰC HIỆN Đặng Thị Lanh Nguyễn Thị Diễm Võ Thị Ngọc Dung Bùi Thị Ngọc Huyền Lê Thị Ngọc Phạm Ngọc Xuyên 09186401(19%) 09191831(16%) 09199011(16%) 09171131(16%) 09192751(16%) 09235281(17%) CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI 1.1 Lịch sử hình thành khái niệm trách nhiệm hội 1.2 Các nghiên cứu trách nhiệm hội: 1.2.1 Một số nghiên cứu giới trách nhiệm hội: 1.2.2 Một số nghiên cứu Việt nam trách nhiệm hội: 1.3 Khái niệm trách nhiệm hội .2 1.4 Các khía cạnh trách nhiệm hội 1.5 2.2.1 2.2.2 Tác động trách nhiệm hội việc phát triển doanh nghiệp hội thời kỳ hội nhập kinh tế giới 1.6 Đánh giá trách nhiệm hội doanh nghiệp 1.7 Lý luận giả thiết mơ hình nghiên cứu lý thuyết Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÀY 2.1 Tổng quan ngành chế biến thực phẩm Ngành chế biến thực phẩm giới Ngành chế biến thực phẩm Việt Nam 2.2 Tổng quan doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .14 2.3 Thực trạng giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp chế biến thực phẩm áp dụng 16 Tóm tắt chương CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Thiết kế nghiên cứu giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngành 3.2 Nghiên cứu sơ 3.3 Nghiên cứu thức 3.4 Kết nghiên cứu 22 Tóm tắt chương KẾT LUẬN .25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.1 Giới thiệu đề tài a Lý chọn đề tài - Ngành chế biến thực phẩm vấn đề nhạy cảm ngành mà mặt hàng trực tiếp ảnh hưởng đế sức khỏe người tiêu dùng Tuy nhiên khơng trường hợp có liên quan như: vụ nhiễm sữa có Melamin, thức ăn ướp nhiều hóa chất cơng nghiệp độc hại làm ảnh hưởng đế sức khỏe, tính mạng người sử dụng, Cơng ty Vedan hàng loạt doanh nghiệp khác xả trộn chất thải phá hoại môi trường vấn đề trách nhiệm hội, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp hội đặt lên bàn cân - Những qui định nghiêm ngặt an toàn thực phẩm, bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo phát triển nhân viên phát triển cộng đồng thể quy tắc ứng xử (Code of conduct-COC) Liên hiệp Quốc, qui định pháp luật - Doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững phải tuân thủ chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an tồn lao động, quyền lợi lao động, trả lương cơng bằng, đào tạo phát triển nhân viên phát triển cộng đồng Trách nhiệm hội nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hộitrách nhiệm hội tăng đến mức tối đa tác dụng tích cực giảm tới tối thiểu hậu tiêu cực hội Bằng chứng họ thực trách nhiệm đạt tới chứng quốc tế áp dụng quy tắc ứng xử (Code of conduct-COC) Đó nguyên nhân góp phần cho kinh tế phát triển - Trách nhiệm hội giữ gìn phát triển sắc văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi người lao động, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động, thu hẹp khoảng cách nhân viên lãnh đạo, góp phần phát triển hội lợi ích cộng đồng Vì lợi ích trên, nhóm … chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ chí Minh” b Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu khía cạnh, vai trò trách nhiệm hội nói chung - Nghiên cứu khía cạnh trách nhiệm hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh - Nghiên cứu, đánh giá giải pháp trách nhiệm hộidoanh nghiệp SXCB thủy hải sản đông lạnh áp dụng - Tìm vấn đề giải pháp mà doanh nghiệp bỏ qua hay chưa áp dụng mà cần thiết cho doanh nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế giới - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp c Nội dung nghiên cứu - Đề tài tìm hiểu nghiên cứu trách nhiệm hội chuyên gia giới Việt Nam, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước liên quan đến trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm - Từ đề xuất số mơ hình nghiên cứu trách nhiệm hội để chọn mơ hình nghiên cứu trách nhiệm hội thiết thực với doanh nghiệp làm sở lý thuyết đề tài - Nghiên cứu số giải pháp doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm giới thực hiện, chủ yếu nước tiên tiến mặt tốt, mặt chưa tốt giải pháp so với tình hình Việt nam - Nghiên cứu thực trạng ngành chế biến thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng giải pháp doanh nghiệp thực liên quan đến trách nhiệm hội thông qua trao đổi với chuyên gia, lập điều tra qua bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, sau phân tích, đánh giá mặt tốt, mặt chưa tốt giải pháp so với mơ hình lý thuyết - Thiết kế nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có tham khảo ý kiến chuyên gia bảng câu hỏi điều tra để đánh giá mức độ tin cậy giải pháp tác giả đề xuất d Đối tượng nghiên cứu: - Cơ sở lý luận trách nhiệm hội - Giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp e Phạm vi nghiên cứu đề tài - Các doanh nghiệp ngành chế biến thủy hải sản đông lạnh 1.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp định tính: Thu thập ý kiến chủ sở hữu lãnh đạo doanh nghiệp ngành chế biến thủy hải sản đông lạnh - Thu thập ý kiến người tiêu dùng - Thu thập ý kiến người lao động - Phương pháp chuyên gia - Các ý kiến sở để lập bảng câu hỏi điều tra giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Phương pháp định lượng: - Đối tượng thu thập thông tin: Doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ - Đối tượng điều tra trực tiếp: - Chủ doanh nghiệp - Người lao động - Nhà cung ứng - Người tiêu dùng Cụ thể: - Lập bảng câu hỏi điều tra giải pháp mà doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản đông lạnh thực nhằm phân tích đánh giá hiệu đạt chưa - Lập bảng câu hỏi điều tra giải pháp nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản đông lạnh mà tác giả đề xuất để kiểm chứng độ tin cậy 1.3 Bố cục luận văn Ngoài chương mở đầu chương kết luận, đề tài bao gồm chương chủ yếu sau: Chương 1: Cơ sở lý luận Trách nhiệm hội, Chương 2: Tổng quan doanh nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp Chương 3: Thiết kế nghiên cứu kết nghiên cứu thực trạng giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Nghiên cứu giải pháp nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp chế biến thủy sản động lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI 1.1 Lịch sử hình thành khái niệm trách nhiệm hội Trách nhiệm hội ngày quay trở lại ngày đầu chủ nghĩa tư người Titus Salt chứng minh hội cai trị lực lượng thị trường Nhiều kiện ảnh hưởng lớn việc định hình chương trình trách nhiệm hội:  1848: Yorkshire len trùm Titus Salt Saltaire tạo ra, mơ hình cộng đồng bên ngồi Bradford cho nhân viên mình, nơi mà nhà có nước máy  1911: David Lloyd George giới thiệu Đạo luật Bảo hiểm Quốc gia Nó đòi hỏi doanh nghiệp để đóng góp cho bảo hiểm thất nghiệp bệnh tật cho tất nhân viên  1969:Ralph Nader sáng lập Trung tâm Luật Trách nhiệm Mỹ để lộ lạm dụng công ty thiếu quy định thi hành  1971: Anita Roddick mở chi nhánh Body Shop Brighton Công ty hoạt động theo sách đạo đức mơi trường nghiêm ngặt  1982: Kinh doanh cộng đồng thiết lập để giả mạo liên kết phủ kinh doanh thương mại,, đoàn thể cộng đồng  1992: Phát triển bền vững Liên Hợp Quốc thống trị hội nghị Rio Môi trường Phát triển, giải thiệt hại mơi trường nghèo đói giới  1995: Greenpeace kêu gọi tẩy chay Shell kế hoạch để lưu trữ tảng chìm dầu Brent Spar Shell doanh số bán hàng, đặc biệt Đức, giảm mạnh xuống lưng  1999: Báo cáo Turnbull, khuyến cáo công ty Hội đồng cần tập trung quản lý đầy đủ rủi ro bao gồm sức khỏe, mơi trường, an tồn danh tiếng  2001: Sự sụp đổ Enron, thiếu trách nhiệm minh bạch, gây khủng hoảng kinh tế  2004: Đó thơng báo từ năm 2005 tất công ty niêm yết phải cung cấp đánh giá hoạt động tài với báo cáo hàng năm họ, có tính, hội họ tác động môi trường kinh tế  Như trách nhiệm khơng phải hình thành từ ngày, tác giả mà hình thành từ phát triển hội, từ việc làm doanh nghiệp trình nhằm đem lại lợi ích cho họ 1.2 Các nghiên cứu trách nhiệm hội: 1.2.1 Một số nghiên cứu giới trách nhiệm hội: Đề tài phân tích số nghiên cứu giới CSR (Arthaud-Day, 2005 [11]; Carroll, 1979 [12]; Clarkson, 1995 [13]; Friedman, 1970 [15]; Jones & Goldberg, 1982 [16]) Ví dụ, Manakkalathil Rudolf (1995) [17] định nghĩa CSR “trách nhiệm tổ chức việc định hướng, đạo, kiểm soát việc kinh doanh theo hướng tôn trọng quyền cá nhân thúc đẩy hạnh phúc người” Nghiên cứu Carroll năm 1979 [12] mở rộng mơ hình CSR theo bốn loại trách nhiệm tổ chức: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tuỳ ý Nghiên cứu phân tích số khái niệm gần hay tương đương với CSR: Hiệu hội doanh nghiệp (Corporate Social Performance – CSP); “Tư cách công dân” doanh nghiệp (Corporate Citizenship – CC); Sự đáp ứng hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsiveness); Lòng bác doanh nghiệp (Corporate Philanthropy – CP); Đạo đức doanh nghiệp (Business Ethics) Từ đó, nghiên cứu thống với định nghĩa hồn chỉnh Nhóm Phát triển Kinh tế Tư nhân Ngân hàng Thế giới, “Trách nhiệm hội doanh nghiệp cam kết doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc làm nâng cao chất lượng đời sống người lao động thành viên gia đình họ, cho cộng đồng tồn hội, theo cách có lợi cho doanh nghiệp phát triển chung hội" 1.2.2 Một số nghiên cứu Việt nam trách nhiệm hội: Trong ngày 9-10/3, Đại sứ quán Canada Tổng Lãnh quán tổ chức hai hội thảo thường niên lần thứ hai Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSR) với chủ đề "CSR Sức mạnh tổng hợp: Phối hợp Nhà nước, Doanh nghiệp Tổ chức phi phủ" Năm nay, hội thảo diễn nửa ngày thu hút tham gia 95 đại biểu từ Chính phủ, tổ chức phi phủ (NGO), doanh nghiệp giới học giả trao đổi lĩnh vực hợp tác trách nhiệm hội doanh nghiệp Trên thực tế vấn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp khơng q mới, khơng q khơng có nghĩa cũ Từ năm 2005, nước ta có giải thưởng "CSR hướng tới phát triển bền vững" tổ chức Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh hội, Bộ Công Thương hiệp hội Da giày, Dệt may tổ chức, nhằm tôn vinh doanh nghiệp thực tốt công tác CSR bối cảnh hội nhập Năm 2006 có 50 doanh nghiệp ngành dệt may da giày tham dự Theo tiến sỹ Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, "CSR trở thành yêu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp không tuân thủ CSR tiếp cận với thị trường giới." Dù quan trọng Việt Nam việc thực CSR tương đối khó khăn, trước khơng có nhiều doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề Trách nhiệm hội Doanh nghiệpdoanh nghiệp Việt Nam có đóng góp đáng kể hoạt động từ thiện phần nhiều xuất phát từ lòng thiện tâm lãnh đạo doanh nghiệp chưa đưa vào triết lý, chiến lược kinh doanh lâu bền Trước hết hiểu biết doanh nghiệp CSR chưa đầy đủ, doanh nghiệp hiểu đơn làm từ thiện mà chưa hiểu việc thực CSR từ DN Việc làm thứ hai tác động đến việc thực CSR DN thiếu nguồn tài chính, kỹ thuật để thực chuẩn mực CSR đặc biệt DN vừa nhỏ, mà phần lớn DN Việt Nam DN nhỏ vừa Việc đánh giá thực CSR quy định quy tắc Bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct hay Code of Ethics) tiêu chuẩn SA8000, WRAP, ISO 14000, GRI , nhiên tiêu chuẩn thoả thuận phủ hay quy định cơng ước quốc tế, vậy, ràng buộc nhà xuất nhập DN tự đặt Chúng ta có doanh nghiệp sản xuất sạch: sản xuất rau sạch, nuôi trồng thủy sản sạch, sản xuất than Nhưng việc làm mang nhiều tính bắt buộc tự phát việc làm tự nguyện gắn liền với hoạt động kinh doanh hình ảnh doanh nghiệp Như vậy, trách nhiệm hội doanh nghiệp vấn đề tất yếu liền với kinh doanh nước phát triển, Việt Nam , doanh nghiệp phần lớn thực mang tính bắt buộc hay từ thiện tâm người đứng đầu doanh nghiệp Đó hai quan niệm kinh doanh hoàn toàn khác Vậy thực CRS có lợi doanh nghiệp? Và doanh nghiệp Việt Nam có cần tự nguyện thực CRS giống nước phát triển 1.3 Khái niệm trách nhiệm hội Trách nhiệm hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility hay CSR) đuợc hiểu "sự cam kết doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc làm nâng cao chất lượng đời sống người lao động thành viên gia đình họ, cho cộng đồng tồn hội, theo cách có lợi cho doanh nghiệp phát triển chung hội" Đối với nước ta, khái niệm mẻ thực tế người ta dễ hiểu lầm khái niệm Trách nhiệm hội theo nghĩa "truyền thống" Tức doanh nghiệp thực Trách nhiệm hội hoạt động tham gia giải vấn đề hội mang tính nhân đạo, từ thiện Theo chuyên gia Ngân hàng giới :"Trách nhiệm hội doanh nghiệp cam kết doanh nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, hợp tác người lao động, gia đình họ, cộng đồng hội nói chung dể cải thiện chất lượng sống cho họ, cho vừa tốt cho doanh nghiệp vừa ích lợi cho phát triển ".(Mr NiGel Twose WB Washington DC USA - Hội thảo quốc gia Trách nhiệm hội doanh nghiệp khả cạnh tranh quốc gia, Hà Nội, 16-17/12/2002 ) Vấn đề cốt lõi doanh nghiệp tự định cách tự nguyện thực Trách nhiệm hội doanh nghiệp có lợi ích kinh doanh thơng qua hoạt động 1.4 Các khía cạnh trách nhiệm hội: Trách nhiệm hội bao gồm khía cạnh: kinh tế, pháp lý, đạo đức lòng bác  Khía cạnh kinh tế Khía cạnh kinh tế trách nhiệm hội doanh nghiệp phải sản xuất hàng hóa dịch vụ mà hội cần muốn với mức giá trì doanh nghiệp làm thỏa mãn nghĩa vụ doanh nghiệp với nhà đầu tư; tìm kiếm nguồn cung ứng lao động, phát nguồn tài nguyên mới, thúc đẩy tiến công nghệ, phát triển sản phẩm; phân phối nguồn sản xuất hàng hoá dịch vụ hệ thống hội Trong thực công việc này, doanh nghiệp thực góp phần vào tăng thêm phúc lợi cho hội, đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Đối với người lao động, khía cạnh kinh tế doanh nghiệp tạo công ăn việc làm với mức thù lao xứng đáng hội việc làm nhau, hội phát triển nghề chuyên môn, hưởng thù lao tương xứng, hưởng môi trường lao động an toàn, vệ sinh đảm bảo quyền riêng tư, cá nhân nơi làm việc Đối với người tiêu dùng, trách nhiệm kinh tế doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ, trách nhiệm kinh tế doanh nghiệp liên quan đến vấn đề chất lượng, an tồn sản phẩm, định giá, thơng tin sản phẩm (quảng cáo), phân phối, bán hàng cạnh tranh Khía cạnh kinh tế trách nhiệm hội doanh nghiệp sở cho hoạt động doanh nghiệp Phần lớn nghĩa vụ kinh tế kinh doanh thể chế hoá thành nghĩa vụ pháp lý  Khía cạnh pháp lý Khía cạnh pháp lý trách nhiệm hội doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực đầy đủ quy định pháp lý thức bên hữu quan Những điều luật điều tiết cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công an toàn cung cấp sáng kiến chống lại hành vi sai trái Các nghĩa vụ pháp lý thể luật dân hình Về bản, nghĩa vụ pháp lý bao gồm năm khía cạnh: (1) Điều tiết cạnh tranh (2) Bảo vệ người tiêu dùng (3) Bảo vệ môi trường (4) An tồn bình đẳng (5) Khuyến khích phát ngăn chặn hành vi sai trái Thông qua trách nhiệm pháp lý, hội buộc thành viên phải thực thi hành vi chấp nhận Các tổ chức tồn lâu dài họ khơng thực trách nhiệm pháp lý  Khía cạnh đạo đức Khía cạnh đạo đức trách nhiệm hội doanh nghiệp hành vi hoạt động hội mong đợi doanh nghiệp không quy định hệ thống luật pháp, khơng thể chế hóa thành luật Khía cạnh liên quan tới cơng ty định đúng, công vượt qua yêu cầu pháp lý khắc nghiệt, hành vi hoạt độngthành viên tổ chức, cộng đồng hội mong đợi từ phía doanh nghiệp chúng không viết thành luật Khía cạnh đạo đức doanh nghiệp thường thể thông qua nguyên tắc, giá trị đạo đức tơn trọng trình bày sứ mệnh chiến lược công ty Thông qua công bố này, nguyên tắc giá trị đạo đức trở thành kim nam cho phối hợp hành động thành viên công ty với bên hữu quan Những doanh nghiệp (DN) mong muốn phát triển bền vững phải tuân thủ chuẩn mực bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng  Khía cạnh nhân văn: thể khía cạnh như: - Là đóng góp DN cho hội, chia sẻ gánh nặng cho nhà nước - Nâng cao chất lượng sống thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm - Đào tạo nhân viên, nâng cao lực quản lý nhân viên Mục tiêu doanh nghiệp lợi nhuận Khơng có lợi nhuận lấy đâu mà làm từ thiện Lợi nhuận phải từ hoạt động hợp pháp, làm ăn phi pháp bị pháp luật trừng trị lâu bền Các tiêu chuẩn khác không mâu thuẫn với mục tiêu lợi nhuận Giữ chữ tín với khách hàng, bạn hàng, nhân viên, cộng đồng nhà nước tạo nhiều hội kinh doanh cho doanh nghiệp, giữ mối làm ăn, bạn hàng, nhân viên điều lại tạo cho doanh nghiệp hội tạo nhiều lợi nhuận Tạo công ăn việc làm việc làm cao bậc doanh nhân Nhiều người làm chi phí tăng lên, chi phí tăng lợi nhuận giảm, cách suy nghĩ hợp lý Và tạo nhiều cơng ăn việc làm mâu thuẫn với mục tiêu lợi nhuận, song suy ngẫm kỹ chưa phải Nếu làm khéo, việc tăng số người làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận Đây vấn đề khó, song khơng thiết gây mâu thuẫn Tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt cho người lao động làm tăng chi phí, ngược với mục tiêu lợi nhuận, xét dài hạn cách đầu tư thơng minh để thu lợi nhuận nhiều người lao động phát huy hết tài năng, yên tâm làm việc Đóng góp lớn cho cộng đồng việc doanh nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế đất nước, địa phương, thuế mà doanh nghiệp nộp, công ăn việc làm mà doanh nghiệp tạo ra, khoản "từ thiện" đáng quý, đáng trân trọng, song "chính", "thường xuyên" Như thế, nhà nước có khung khổ pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, thu nhiều lợi nhuận nhất, cách để doanh nhân có “chữ tâm” lớn, lâu, bền Tác động trách nhiệm hội việc phát triển doanh nghiệp hội thời kỳ hội nhập kinh tế giới Trong bối cảnh tồn cầu hố, doanh nghiệp phải quan tâm đến môi trường hội công việc sản xuất kinh doanh Ngày xu hướng tồn giới người ta ngày ý nhiều tới nhân tố khuyến khích doanh nghiệp đối xử có trách nhiệm, trách nhiệm cải thiện quan hệ hội, mơi trường đạo đức, văn hố doanh nghiệp • Đối với bên mua: Các nhà đầu tư nước (bên mua ) thường quan tâm tới yếu tố kinh tế vĩ mô, quản trị đất nước uy tín doanh nghiệp họ thị trường với tiêu chuẩn cao Từ thực trách nhiệm hội doanh nghiệp với động lực thị trường sở nâng cao tiêu chuẩn lao động mang lại lợi ích kinh tế, cân hài hồ mục tiêu kinh tế hội nâng cao thương hiệu Sau lợi ích doanh nghiệp: + Bảo vệ thương hiệu khơng bị hội trích + Nâng cao uy tín sản phẩm cách bền vững; mở rộng thị trường; ưu giá + Được tham gia chương trình đầu tư Trách nhiệm hội • Đối với bên bán: Đối với nhà cung cấp (bên bán ) lợi ích thực trách nhiệm hội trì hợp đồng thu hút thêm hợp đồng Sau lợi ích doanh nghiệp: + Tăng suất chất lượng sản phẩm + Giảm số công nhân bỏ việc + Tăng uy tín hội để dễ dàng hoạt động 1.5 Trách nhiệm hội doanh nghiệp lĩnh vực lao động chủ yếu thông qua Bộ Quy tắc ứng xử Trách nhiệm hội Các Quy tắc quy định hội, môi trường đạo đức giúp doanh nghiệp thực tiêu chuẩn cao luật pháp quốc gia nhà cung ứng (bên bán) phải giám sát việc thực kiểm tra độc lập thường xuyên chẳng hạn SA8000 có quy định Trách nhiệm hội sau : Lao động trẻ em; Lao động cưỡng bức; An toàn vệ sinh lao động; Tự hiệp hội quyền thoả ước lao động tập thể; Phân biệt đối xử; Xử phạt; Giờ làm việc; Trả công Tất khoa học thực nghiệm, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật hay khoa học hội, cần có giả thuyết Kết luận kết tranh luận diễn vào nửa cuối kỷ XIX, có mặt nhà khoa học tự nhiên nhà khoa học hội Tuy kết luận mang tính giả định đặt để chứng minh, giả thuyết đặt cách tùy tiện, mà phải dựa sở quan sát sơ quy luật diễn biến đối tượng mà nghiên cứu Có kiện diễn cách phổ biến, giúp đưa giả thuyết phổ biến Trong giới nghiên cứu nước ta nay, số người cho rằng, giả thuyết cần thiết với nghiên cứu giải thích nghiên cứu giải pháp, nghiên cứu mơ tả việc “thấy nói vậy”, khơng cần phải đặt giả thuyết Có lẽ bạn đồng nghiệp tưởng thơi, thực tế hồn tồn khơng phải Có thể lấy ví dụ, mơ tả trạng kinh tế, hồn tồn có hai quan điểm trái ngược nhau: Một quan điểm cho kinh tế phát triển tốt đẹp; quan điểm cho rằng, có biểu khủng hoảng Ví dụ khác, triều đại lịch sử, chẳng hạn, nhà Mạc, mơ tả ngụy triều; song góc nhìn khác, lại mơ tả triều TĨM TẮT CHƯƠNG I Như trách nhiệm khơng phải hình thành từ ngày, tác giả mà hình thành từ phát triển hội, từ việc làm doanh nghiệp trình nhằm đem lại lợi ích cho họ Trên giới nước doanh nghiệp tập chung việc thực trách nhiệm hội, thời kỳ phát triển người quan tâm nhiều đến lợi ích tinh thần lợi ích hội nhiều Sẽ khơng có người mua chịu mua sản phẩm xuất sứ không tốt, nơi sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo vệ sinh Một doanh nghiệptrách nhiệm hội phải thực đầy đủ khía cạnh : pháp lý, đạo đức, hội, nhân văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÀY 2.1 Tổng quan ngành chế biến thuỷ hải sản đông lạnh Gần đây, siêu thị, cửa hàng xuất nhiều loại thủy hải sản đông lạnh (cả hàng nội lẫn hàng ngoại nhập) Đa số mặt hàng người tiêu dùng ưa chuộng tính tiện ích cao Trên 10 sản phẩm mới/tuần Bộ phận đơng lạnh Maximark cho biết: Hiện có khoảng 60 nhà sản xuất, phân phối cung cấp thủy hải sản đông lạnh cho siêu thị Thời gian gần đây, nhà cung cấp liên tục chào sản phẩm mới, trung bình 10 sản phẩm mới/tuần nên chủng loại mặt hàng đa dạng Đại diện Co.opMart cho biết: Tuy có nhiều mặt hàng, nhiều sản phẩm loại, sản phẩm nhà sản xuất, nhà phân phối có hương vị riêng vị riêng, khơng giống ai, nên khách hàng tự chọn lựa Sẽ có thêm nhiều hàng mới, giá cạnh tranh Theo chị Ngọc Diệu, Trưởng phận đông lạnh Maximark Tháng 2, mức tiêu thụ thủy hải sản đông lạnh tăng nhanh Khách hàng siêu thị thích tìm hiểu, sử dụng sản phẩm nên loại thủy hải sản đông lạnh bán chạy Cán công ty chế biến thủy hải sản phân tích: Thị trường có nhiều mặt hàng, nhiều nhà sản xuất người tiêu dùng lợi Vì có nhiều người kinh doanh chủng loại hàng, đơn vị phải có chiến lược đầu tư nâng cấp sản phẩm, cạnh tranh chất lượng, giá đa dạng sản phẩm để lôi kéo khách Cho nên, người tiêu dùng ngày có nhiều hội lựa chọn mua hàng với giá phải Chẳng hạn, công ty sản xuất chả giò hàng đơn vị ngon hơn, rẻ bán nhiều Nối tiếp thành công Agifish, thời gian gần đây, nhiều công ty chuyên sản xuất thủy hải sản đông lạnh xuất có chiến lược nghiên cứu thâm nhập thị trường nội địahội chợ thủy hải sản tổ chức Trung tâm Triển lãm Hoàng Văn Thụ - TPHCM vừa qua, nhiều công ty quảng bá nhiều mặt hàng cho biết tung thị trường nội địa mai 2.2.1 Ngành chế biến thủy hải sản đông lạnh giới Nigiêria thị trường lớn cho thủy sản với khả tiêu thụ 2,6 triệu Năm 2009, nhu cầu thủy sản nước đạt gần triệu (trên 1,8 tỷ USD) Tổng quan thị trường Nigiêria thị trường lớn vùng cận Sahara Châu Phi với số dân 150 triệu người tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm ước tính 3% XK dầu mỏ chiếm 20% GDP, 95% tổng doanh thu XK gần 85% thu nhập Nigiêria Sản xuất nước yếu với việc sử dụng cơng suất trung bình 40% năm 2009, chủ yếu chi phí cao, nguồn điện khơng ổn định sở hạ tầng phát triển Những người thu nhập thấp chiếm ưu thị trường Nigiêria nước NK nhiều thực phẩm (trên tỷ USD) ngành nơng nghiệp có tăng trưởng vài năm qua Nigiêria thị trường lớn cho thủy sản với khả tiêu thụ 2,6 triệu Năm 2009, nhu cầu thủy sản nước đạt gần triệu (trên 1,8 tỷ USD) Trong đó, thủy sản tươi đơng lạnh NK (phần lớn cá sòng, cá tuyết cá đù đơng lạnh) 800.000 tấn, trị giá khoảng 900 triệu USD Dự kiến NK thủy sản nước năm 2010 vượt triệu sản lượng thủy sản nội địa thấp, giá gia cầm cao thu nhập ngày tăng Các nguồn cung cấp EU, Nam Mỹ, khu vực Nam Thái Bình Dương, số nước Châu Á Châu Phi Ngoài thủy sản tươi đông lạnh, nước NK cá khô không muối từ Xcăngđinavơ năm khoảng 160.000 tấn, trị giá 400 triệu USD Động đất sóng thần Pêru Chilê năm 2010 gây thiệt hại nặng cho nghề cá ven bờ, với nguồn cung thủy sản toàn cầu sụt giảm khiến nguồn cung thủy sản cho Nigiêria giảm đáng kể góp phần làm thiếu hụt thủy sản Nigiêria Với khuyến khích phủ, đầu tư tư nhân tổ chức phát triển nông nghiệp quốc tế Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngành khai thác nuôi trồng thủy sản, sản lượng thủy sản nội địa (gồm thủy sản nuôi) tăng khoảng 0,5 triệu Cơ cấu thị trường Thủy sản sản phẩm thủy sản đông lạnh NK Cục Thủy sản Liên bang (FDF) thuộc Bộ Nông nghiệp Thủy lợi Liên bang NAFDAC (cơ quan kiểm sốt thực phẩm Chính phủ) kiểm tra đối tượng kiểm tra, đánh giá cấp phép hải quan Sau thông quan, sản phẩm vận chuyển xe tải cấp đông tới kho lạnh Lago trung tâm đô thị khác Thủy sản Hà Lan chiếm tỷ trọng NK lớn Nigiêria Các nhà phân phối nội địa cho biết, việc đóng gói sản phẩm thủy sản đơng lạnh nước tiện dụng, số sản phẩm thủy sản đóng gói NK từ Hà Lan đóng gói nước khác Các nhà XK thủy sản lớn Hà Lan đầu tư nhiều vào hoạt động khai thác thủy sản lưới rê nước khác, đặc biệt nước Châu Phi Tiếp cận thị trường Quy định: Cục Thủy sản Liên bang (FDF) thuộc Bộ Nông nghiệp Thủy lợi Nigiêria Liên bang NAFDAC ban hành quy định NK cấp phép NK cho công ty nước NAFDAC kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản sau cho phép xuất hàng Yêu cầu chứng nhận: Chứng nhận Xuất xứ vệ sinh; Chứng nhận Sở hữu kho lạnh phương tiện vận tải Yêu cầu ghi nhãn: Dấu chủ hàng dấu cảng; Các container phải ghi số để đối chiếu với số ghi hóa đơn 2.2.2 Ngành chế biến thủy hải sản đông lạnh Việt Nam Đất nước Việt Nam có lợi có bờ biển dài, nhiều sơng ngòi, ao hồ nên việc khai thác ni trồng thủy sản mở triển vọng lớn việc cung cấp thủy sản cho nhu cầu đời sống nhân dân, cho xuất phục vụ cho việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc Nhưng gần đây, ngành thuỷ sản nước liên tiếp gặp nhiều khó khăn ĐBSCL tôm nuôi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân; Nhật Bản tăng cường tần suất kiểm tra dư lượng Enrofloxacin từ 30% lên mức 100% lô tôm Việt Nam Thiếu nguyên liệu tôm Vụ Nuôi trồng thuỷ sản (Tổng cục Thuỷ sản) cho biết, tính đến tháng 6/2011, 50.000 tơm bị thiệt hại tỉnh ĐBSCL, diện tích ni tơm sú khoảng 40.000ha, lại tôm chân trắng Nhiều tỉnh tôm bị chết hàng loạt Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Hiện tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng Năm 2011, dự kiến xuất tôm Việt Nam đạt 1,8 – 1,9 tỷ USD, tơm sú 50%, tơm thẻ chân trắng xấp xỉ 50% Tôm thẻ chân trắng tiếp tục phát huy mạnh bù đắp phần thiếu hụt lớn năm Nhưng việc tăng mạnh tôm thẻ chân trắng tốn khó doanh nghiệp chưa có chuẩn bị nguồn giống khơng có bệnh nhu cầu đột biến tăng cao Hiện ĐBSCL vào vụ thu hoạch tôm, nhiên nguồn nguyên liệu tiếp tục khan dù cố gắng doanh nghiệp vận hành khoảng 30% công suất không bù đắp chi phí kiểm hàng, nhiều doanh nghiệp hạn chế ký hợp đồng với đối tác Trước tình trạng tơm chết hàng loạt ảnh hưởng đến hoạt động chế biến xuất tôm, doanh nghiệp hy vọng vụ tơm thứ (vụ phụ năm) Đây sức ép đẩy giá tôm lên cao Hiện giá tôm sú nguyên liệu Cà Mau lên tới 260.000 đồng/kg (tôm cỡ 20 con/kg), tăng 50.000 đồng/kg so với đầu năm 70.000 đồng/kg so với kỳ năm 2010 Tôm chân trắng liên tục tăng giá, tôm cỡ 40 con/kg có giá 138.000 đồng/kg, tăng 70% so với kỳ năm ngoái Mặc dù giá cao nguồn cung khơng đủ dẫn đến tình trạng tranh giành mua tôm nguyên liệu làm đảo lộn sản xuất Dự báo, tình hình thiếu tơm ngun liệu khơng kéo dài năm mà năm tới Xuất bị kiểm soát gắt gao Hiện doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn lô hàng Việt Nam liên tục bị thị trường Mỹ, EU Nhật cảnh báo dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép Tại thị trường Nhật, từ đầu năm đến có 33 lơ tơm Việt Nam liên tục bị phát có dư lượng kháng sinh chủ yếu chloramphenicol enrofloxacin vượt mức cho phép Chỉ tính tháng có lơ tơm bị cảnh báo, tháng có lơ đầu tháng 6-2011 có lơ Vì vậy, Nhật Bản thức tăng cường tần suất kiểm tra dư lượng enrofloxacin từ 30% lô tơm lên mức 100% Theo quy định kiểm sốt xuất Nhật Bản, quy định giới hạn phát enrofloxacin sản phẩm thuỷ sản 0,01 ppm Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn lại cho phép hàm lượng giới hạn 0,1 ppm Do vậy, số doanh nghiệp thuỷ sản kiến nghị, quan chức nên có biện pháp để bảo vệ sản phẩm thuỷ sản Việt Nam, đặc biệt, cần phải làm việc với nước mà Việt Nam xuất tơm nói riêng thuỷ sản nói chung quy định mức dư lượng cho phép sản phẩm thuỷ sản Trước khó khăn trên, Hiệp hội thuỷ sản Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp cần kiểm tra nghiêm ngặt lơ hàng thuỷ sản trước xuất nhằm tránh bị tổn thất tài hình ảnh ngành thuỷ sản Việt Nam Khai thác thu hoạch tốt nguồn thủy sản phục vụ cho loài người vấn đề quan trọng, kỹ thuật chế biến nhiều hạn chế, chưa sử dụng triệt để nguồn lợi quý giá Trong 10 năm vừa qua, xuất thủy sản Việt Nam có bước phát triển nhanh, đầy ấn tượng Từ chỗ khơng có tên nước xuất thủy sản, đến Việt Nam đứng vào hàng 10 nước có giá trị kim ngạch lớn giới Trong thành tích đó, nhà máy chế biến thủy sản đơng lạnhđóng góp quan trọng Đến theo thống kê chưa đầy đủ, nước có 296 doanh nghiệp với 362 sở chế biến đông lạnh có quy mơ sản xuất cơng nghiệp.Hệ thống sở chế biến phân bố chủ yếu tỉnh, thành phố ven biển Nơi có ítnhất nơi nhiều 74 Các địa phương khơng có biển có nhà máy chế biến thủy sản đơng lạnh Hà Nội, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, HậuGiang Bình Dương.Cơng suất cấp đơng nhà máy phân bố theo vùng miền Bắc 8,5%; miềnTrung 25,8%; miền Đông 23,3%; đồng sông Cửu Long 42,3% Do nguồn nguyên liệu phân bố không mật độ nhà máy chế biến khu vực khác nên mức khai thác công suất thiết bị khác nhau.Vấn đề thứ hai nguồn nguyên liệu cho chế biến không đảm bảo độ tươi không đạtyêu cầu Điều bắt nguồn từ trình độ hiểu biết người sản xuất nguyên liệu bảo quản, ý thức tôn trọng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sử dụng hóa chất, kháng sinh.Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa tình trạng việc tổ chức quản lý sản xuất thủy sản khó khăn Việc phát triển nuôi ạt đối tượng tôm, cá tra, cá ba sa dẫn đến tình trạng khơng kiểm sốt giống, thức ăn, mơi trường sử dụngcác hố chất Và tình trạng nước mua hàng đưa cảnh báo chất lượng hàng thủy sản Việt Nam thơng tin có số lô hàng bị trả, huỷ tín hiệu xấu,cần sớm có giải pháp loại trừ.Bất ổn thứ khả thu hút lao động Hiện nhiều địa phương việc thu hút lao động làm việc sở chế biến thủy sản lao động phổ thông lẫn lao động kỹthuật – quản lý khơng dễ dàng năm 1980 – 1990 kỷ trước Lao động có tay nghề bị phân tán có nhiều nhà máy đời.Bất ổn thứ tổ chức tiếp thị bán hàng Nhiều doanh nghiệp có quy mơ sản xuất nhỏ,chủng loại hàng hóa nhiều thứ lại không đáng tôm chủ lực Theo chuyên gia TTTVQHPTTS dự báo, giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng xuất thủy sản Việt Nam chậm so với 10 năm trước, nhiên tốc độ tăng giá trị nhanh tốc độ tăng khối lượng sản phẩm xuất Tôm mặt hàng xuất có giá trị kim ngạch lớn nhất, cá nhóm sản phẩm có giá trị kim ngạch xuất lớn thứ có xu hướng nhích dần lên Các nước khu vực thị trường xuất chủ yếu là: Nhật Bản, Mỹ, EU, Trung Quốc… Giá trị kim ngạch xuất thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5-6%/năm giai đoạn 2011-2020, đồng thời nhu cầu nhập Việt Nam tăng từ 810%/năm, nguồn nhập từ nước khu vực Nam Á tăng mạnh Cùng với gia tăng dân số mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo đầu người Việt Nam tăng, dự báo đến năm 2020, mức tiêu dùng thủy sản bình qn đầu người có khả tăng khoảng 40-45% so với mức năm 2007 (22kg) Tập quán tiêu dùng thủy sản thô người dân giảm, tỷ lệ tiêu dùng thủy sản qua chế biến, làm sẵn, ăn liền tăng lên Trong năm tới tôm, cá hồi, cá rô phi cá da trơn mặt hàng tiêu thụ thị trường Mỹ Ngoài thị trường Mỹ tăng cường nhập tơm Việt Nam có lợi cạnh tranh sản xuất tôm sú chiếm ưu Thị trường EU dự báo có mức tăng trưởng cao chủ yếu tập trung vào đối tượng tôm sú, tôm chân trắng, cá nước (trong có cá tra), cá biển nhuyễn thể đông lạnh EU tăng cường nhập thủy sản sản lượng đánh bắt bị cắt giảm, loài cá thịt trắng Các thị trường khác Trung Quốc, Nga, Trung Đông, Nam Mỹ… thị trường tiềm dân số lớn, kinh tế phát triển nhanh, yêu cầu chất lượng sản phẩm mức trung bình Theo tính tốn, đến sau năm 2020, thị trường dần thay thị trường tiêu thụ truyền thống giới động lực cho phát triển thủy sản tương lai Các phân tích cho thấy nhu cầu thị trường xuất hàng thủy sản Việt Nam vài chục năm tới có tiềm lớn 2.2 Tổng quan doanh nghiệp ngành chế biến hải sản đông lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Giá bán thủy hải sản khơng đủ trì việc khơi đánh bắt khiến tàu ngư dân tỉnh miền Tây, miền Đông Nam nằm bờ mùa vào vụ đánh bắt Trong đó, người tiêu dùng TP.HCM phải mua thủy hải sản với giá ngày cao nhiều nguyên nhân Theo ghi nhận từ chợ đầu mối TP.HCM, nguồn hàng chợ dồi dào, nhiên chênh lệch giá bán sỉ bán lẻ lên 25-35%, trước tỉ lệ 15-20% Tăng nóng Nghịch lý tàu bè có xu hướng nằm bờ sợ thua lỗ lượng hàng chợ đầu mối thủy hải sản địa bàn TP.HCM không giảm Chưa kể gần thị trường xuất thêm số loại cá biển nhập từ Malaysia, Indonesia cá nục, cá thu đao khiến nguồn cung dồi Tuy nhiên với thịt heo, thủy hải sản mặt hàng có tốc độ tăng giá cao thời gian gần Theo ơng Nguyễn Dỗn Phú phó giám đốc Công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền (Q.8), thủy hải sản chợ chủ yếu từ tỉnh miền Tây Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, số cung cấp từ Phan Thiết tỉnh miền Đông Nam Hơn tháng nay, lượng cá chợ ổn định Bình quân lượng hàng thủy hải sản chợ đêm 680-700 tấn, cá biển chiếm 300 tấn, cá đồng loại 300 tấn, lại hải sản phụ nghêu, sò, ốc Trong nhóm, có hải sản phụ có biến động giá mạnh, mặt hàng hải sản cá loại, tôm mực tăng nhẹ Việc tăng giá có nhiều nguyên nhân, có nhu cầu mặt hàng có xu hướng tăng giá thịt heo tăng nóng Trong giá bán loại cá ngư dân cảng hay chợ đầu mối tăng không đáng kể so với đầu năm giá bán lẻ thị trường liên tục điều chỉnh Tại chợ lẻ TP.HCM, loại cá nhiều người sử dụng bữa ăn ngày cá nục, cá bạc má, cá ngân với mức tăng từ 20-30% so với tháng trước Các loại cá có giá trị cao cá thu, cá chim hay mực, cua tăng mức 5-15% Có loại cho nguồn cung khơng đủ cầu nên tăng đột biến, mức 40-50% mực ống Ông Phú cho biết trước chênh lệch giá bán mặt hàng thủy hải sản chợ sỉ chợ lẻ 10-15% tỉ lệ vọt lên 25-35% Cá biệt, cần có thơng tin bất lợi nguồn hàng hay sức mua tăng vọt, đặc biệt ngày lễ mức chênh lệch nhảy lên 40-50% Theo đầu nậu gom cá, ngư dân mang cá không đủ, đại lý thu gom đưa nhiều lý để không tăng giá Giá cá từ cảng đến chợ lẻ (Đơn vị tính: đồng/kg) Giá tăng chi phí cao? Tại làng cá Phước Tỉnh, đa số ngư dân đánh cá giã cào khơi xa, số khác đánh lưới gần bờ Khi tàu cá bến chủ tàu thường nhờ đầu nậu bán giùm cá cho đại lý thu mua Các đầu nậu thường lấy chênh lệch khoảng 1.000 đồng/kg cá Các đại lý thu gom phân loại cá theo chủng loại, phẩm chất bán cho sở chế biến xuất chuyển lên chợ đầu mối, đại lý TP.HCM Chờ sách hỗ trợ Theo chủ tàu cá, với chuyến khơi kéo dài tháng, cặp tàu (450-460 mã lực/tàu) tốn chi phí khoảng 800 triệu đồng, tiền mua dầu chiếm 70% Với mức giá cá nay, doanh thu trung bình chuyến biển 500-550 triệu đồng, người biển cầm lỗ Nhiều chủ tàu cho biết khơng có sách hỗ trợ Nhà nước khó để ngư dân bám biển, vượt khó Hiện tâm lý ngư dân chờ giá cá tăng để tiếp tục khơi đánh bắt, mưu sinh chưa có động thái từ hiệp hội, sở ngành Co.op phụ trách khối thu mua Siêu thị Co.op Mart, cho biết mặt hàng thủy hải sản mang tính thời vụ cao nên giá thay đổi thường xuyên Để có nguồn cung ổn định, siêu thị ký hợp đồng trực tiếp với đầu nậu, giảm bớt khâu trung gian, việc tăng giá đột biến so với chợ Ngồi ra, siêu thị xác định nhóm hàng gia tăng giá trị cộng thêm, thu hút người nội trợ vào mua sắm nên lợi nhuận từ ngành hàng không đề cao 2.3 Thực trạng giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp chế biến thực phẩm áp dụng (VOH) - “Mô hình sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội cho doanh nghiệp", thực Việt Nam tổ chức Anpheda (tổ chức cơng đồn Úc) tài trợ giai đoạn 2006-2009 Đây dự án lần thực Việt Nam lĩnh vực ngành nghề: chế biến thủy sản, đồ gỗ, may mặc, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng Mục đích góp phần cải thiện tiêu chuẩn hội doanh nghiệp cung ứng sản phẩm Việt Nam Trong yếu tố quan trọng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, quan hệ lao động, suất lao động, kết kinh doanh chất lượng hội sản phẩm Từ năm 2006 nay, bắt đầu tham gia vào dự án: “Mô hình sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội cho doanh nghiệp” Liên đoàn lao động TP phối hợp tổ chức cơng đồn nước ngồi thực Việt Nam, mối quan hệ lao động công ty may Garmex Sài Gòn có nhiều thay đổi cơng ty có quan tâm nhiều đến người lao động Cụ thể công ty có thay đổi phương pháp điều hành với tiêu chí:“Xem người lao động vốn quý Garmex” Qua đó, nhà máy sản xuất Bình Tiên, An Phú, An Nhơn, công ty đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo sửa chữa nhà xưởng, trang bị máy móc thiết bị tăng suất nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhà ăn, nhà nghỉ, nhà vệ sinh, chỗ vui chơi giải trí cho cơng nhân trồng thêm xanh, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động Bên cạnh đó, cơng ty thực giảm tăng ca lại tăng thu nhập người lao động lên 20% /năm, tăng khen thưởng hàng tháng, nâng tiền ăn cho công nhân, riêng tiền thưởng tết tương đương tháng lương hỗ trợ vé xe cho công nhân quê ăn tết Thật ra, chi phí mà cơng ty bỏ để chăm lo cho người lao động nhiều với chăm lo này, công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tránh tình trạng thiếu hụt lao động vào mùa sản xuất cao điểm Mặc khác, với việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp với người lao động giúp cơng ty đạt tiêu chuẩn đòi hỏi khách hàng lớn thị trường xuất khó tính EU Mỹ Nhờ vậy, kim ngạch xuất tăng, lợi nhuận tăng theo năm vị Garmex thị trường quốc tế ngày khẳng định Bà Đỗ Thị Kim Nhàn-phó tổng giám đốc điều hành Garmex Sài Gòn cho biết thêm Còn cơng ty Highland Drago, hoạt động lĩnh vực chế biến thủy hải sản sau năm thực tiêu chí trách nhiệm hội doanh nghiệp, công ty không xảy vụ ngừng việc hay lãng công Số lượng công nhân doanh nghiệp không bị hao hụt bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải chạy đôn chạy đáo tuyển lao động, dàn xếp vụ tranh chấp lao động Điều cho thấy, dự án có tác động tích cực đến tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Đại diện công ty cho biết, lợi làm thay đổi lớn nhận thức lãnh đạo doanh nghiệp công tác chăm lo đời sống cho người lao động tốt Từ đó, chế độ, sách người lao động thực tốt sở minh bạch, công khai, đảm bảo người lao động sống đồng lương, môi trường làm việc thân thiện Sự chăm lo rõ tiền lương , thưởng bữa ăn Ơng Ngơ Văn Bình - Trưởng phòng nhân cơng ty cho rằng: Theo thống kê Liên đồn lao động TP, từ năm 2006 nay, hàng loạt vụ tranh chấp , ngừng việc tập thể doanh nghiệp xảy mà nguyên nhân lãnh đạo doanh nghiệp không chăm lo tốt đời sống tinh thần cho người lao động Có trường hợp cơng nhân ngừng việc để đòi công ty phải cải thiện chất lượng bữa ăn ca, hay giảm sức nóng nhà máy, chí ngừng việc phải tăng ca nhiều mà lương không thỏa đáng Bà Mai Thị Thúy Hằng, chuyên gia tư vấn khảo sát thực trách nhiệm hội doanh nghiệp cho rằng, cần việc làm nhỏ thể quan tâm doanh nghiệp người lao động lắp đặt hệ thống làm mát nơi họ làm việc, hay xây thêm nhà vệ sinh cho công nhân, trang bị nước uống họ hài lòng doanh nghiệp họ yên tâm làm việc Từ suất lao động tăng thêm lợi nhuận doanh nghiệp theo đà mà tăng theo Chính vậy, đến lúc, doanh nghiệp nên xem người lao động tài sản quý thực tốt trách nhiệm hội Bà Hằng nói: Bà Hoàng Thị Lệ Hằng, ban điều hành dự án: “Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp” Việt Nam cho rằng, bên cạnh lợi đảm bảo tính ổn định có mối quan hệ lao động hài hòa , thực trách nhiệm hội thước đo đánh giá sản phẩm “sạch” doanh nghiệp Sạch sản phẩm làm điều kiện làm việc tốt người lao động, khơng bóc lột sức lao động Và tiêu chuẩn bắt buộc để sản phẩm xuất thị trường khó tính Và cơng ty Garmex ví dụ điển hình Bà Hồng Thị Lệ Hằng khẳng định :Rõ ràng, thời buổi hội nhập nay, tiêu chí trách nhiệm hội doanh nghiệp xem lợi cạnh tranh vé thông hành sản phẩm để đến với thị trường xuấtdoanh nghiệp tiên phong thực trách nhiệm hội mục tiêu phát triển bền vững dễ thực Tập đoàn Bureau Veritas Việt Nam tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận liên quan đến đánh giá hệ thống, quy trình sản phẩm đơn vị, doanh nghiệp như: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm: HACCP, ISO 22000, GlobalGap, BRC, IFS; sức khỏe an toàn: OHSAS 18001, TAPA; trách nhiệm hội: SA 8000 Nhằm giúp doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL nắm bắt cập nhật thêm thông tin việc áp dụng Global GAP, Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification Việt Nam (Tập đoàn Bureau Veritas Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Global GAP - Hướng phát triển bền vững cho ngành thủy sản” TP Cần Thơ Tại hội thảo, chuyên gia đến từ Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification Việt Nam cho rằng, bối cảnh nhiều nước giới thực rào cản kỹ thuật để hạn chế mặt hàng nơng sản (có khả mang đến rủi ro cho người tiêu dùng) nhập vào nước họ việc áp dụng tiêu chuẩn Global Gap vào nuôi trồng, chế biến xuất thủy sản cấp thiết muốn sản phẩm dễ tiêu thụ Mặt khác, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap hướng phát triển bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam Hiện nay, Global GAP dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc hầu hết khách hàng (nhà bán lẻ, thương nhân, nhà nhập khẩu) yêu cầu mua- bán hàng hóa Ngồi ra, Global GAP gia tăng hiệu hoạt động sức cạnh tranh, tạo tin cậy người tiêu dùng, giá bán tăng 20% so với sản phẩm chưa chứng nhận Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Tổng giám đốc Phát triển kinh doanh tập đoàn Bureau Veritas Việt Nam, cho rằng: “Gia nhập WTO, nhiều quốc gia giới khơng sử dụng hàng rào thuế quan để hạn chế hàng nông sản nhập vào nước họ Tuy nhiên, xu hướng sử dụng hàng rào kỹ thuật để hạn chế hàng nhập ngày nhiều, nhằm bảo vệ người tiêu dùng nước họ tránh rủi ro sử dụng hàng nông sản Dù nước đưa hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn khác cho hàng nông sản nhập khẩu, Global GAP trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, nhiều nước giới công nhận Do vậy, để sản phẩm thủy sản Việt Nam làm dễ thâm nhập vào thị trường giới việc sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP yêu cầu cấp thiết” Theo Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification Việt Nam, để sản phẩm thủy sản doanh nghiệp làm đạt tiêu chuẩn Global GAP, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng u cầu q trình ni chế biến thủy sản mà phải sử dụng giống, thức ăn sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP Thực tế cho thấy, việc áp dụng Global GAP vào nuôi thủy sản nhiều đơn vị, doanh nghiệp ĐBSCL quan tâm Tuy nhiên, thiếu phối hợp đồng khâu chuỗi sản xuất, nên việc triển khai thực Global GAP gặp khó khăn, vướng mắc Bởi đòi hỏi doanh nghiệp người nuôi thủy sản phải sử dụng thức ăn chăn nuôi, giống đạt chuẩn yêu cầu Global GAP Do đó, người ni thủy sản khó đạt chứng nhận Global GAP sử dụng loại thức ăn thô, tự chế Theo nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản, loại thức ăn cơng nghiệp có thị trường thiếu loại thức ăn thủy sản chuyên cung cấp cho giống bố mẹ, sức tiêu thụ khơng cao Ngồi ra, nhiều sở sản xuất giống chưa chứng nhận sản xuất giống đạt theo Global GAP, doanh nghiệp người nuôi cá tra thương phẩm muốn nuôi cá theo quy trình Global GAP khó thực Theo thạc sĩ Đỗ Thị Lan Nhi, Giám đốc đào tạo, Chuyên gia ngành thực phẩm - Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification Việt Nam, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nước giới quan tâm người tiêu dùng ý Trước đây, nhiều nước giới yêu cầu tổ chức, cá nhân (sản xuất cung cấp loại nông sản, thực phẩm ) phải phân tích mối nguy tự kiểm sốt mối nguy rủi ro xảy cho người tiêu dùng Còn áp dụng tiêu chuẩn Global GAP có nhiều u cầu, nên đòi hỏi cần phải phối hợp tốt người sản xuất doanh nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chuỗi khép kín * Cơ hội giúp doanh nghiệp chuyển đổi Trên giới có tiến công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm sóng radio với cảm biến phần mềm truy xuất Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp chế biến, xuất nhập thuỷ sản nắm rõ thơng tin quan trọng lô hàng sản phẩm nguồn gốc, ngày đánh bắt, nhiệt độ vận chuyển… Việc áp dụng công nghệ giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đảm bảo chất lượng thủy sản độ tươi, ngon… để xuất sang thị trường quốc tế, qua tạo chuỗi cung ứng thực phẩm an tồn cho người tiêu dùng tồn cầu Ơng Tạ Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ cho biết: “Yêu cầu hệ thống truy xuất sản phẩm thủy sản không đơn rào cản kỹ thuật mà quốc gia nhập đưa mà giúp doanh nghiệp thủy sản tiết kiệm chi phí sản xuất chủ động theo dõi quản lý tốt chất lượng sản phẩm, dễ dàng phát xử lý cố xảy chế biến thủy sản để nhanh chóng thu hồi” Trong khn khổ chương trình hợp tác khoa học công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Thái Lan, Cục Ứng dụng Phát triển công nghệ giao hợp tác với đối tác Thái Lan Công ty IBM triển khai dự án ứng dụng công nghệ thơng tin cơng nghệ nhận dạng sóng vô tuyến vào việc truy xuất nguồn gốc thuỷ sản cho doanh nghiệp Việt Nam Do “Cục Ứng dụng Phát triển công nghệ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội thủy sản tập đoàn công nghệ hàng đầu để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc ngành chế biến thủy sản”, ông Dũng khẳng định * Công nghệ tạo chuỗi cung ứng thủy sản an toàn Tại Việt Nam , số doanh nghiệp thủy sản tiếp cận khung giải pháp truy xuất thực phẩm cách ứng dụng công nghệ thông tin tạo chuỗi cung ứng thủy sản an toàn Khung giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận cách tổng thể với chuỗi cung ứng thực phẩm dựa cơng nghệ số, thành tố chuỗi cung ứng gắn thiết bị theo dõi Đó thẻ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) gắn với cá, mã vạch gán cho bao bì sản phẩm, hay số hiệu đặt riêng cho ao tôm Sản phẩm thủy sản sau đưa vào máy quét chuyển liệu cho đơn vị yêu cầu thông tin, từ nhà phân phối người nhập người tiêu dùng Giải pháp giúp sở hạ tầng chuỗi cung ứng kết nối chặt chẽ với nhờ có trao đổi thơng tin thông suốt người cung cấp dịch vụ người yêu cầu dịch vụ Đồng thời, khung giải pháp mang lại hệ thống quản lý thông minh, với dịch vụ bảng điều khiển trung tâm công cụ báo cáo hiệu nhằm sử dụng cách xác liệu phân tích theo thời gian thực từ cảm biến Khung giải pháp truy xuất thực phẩm có ý nghĩa quan trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản đảm bảo nguồn cung thuỷ sản đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tuân thủ tốt quy định khắt khe quan quản lý quốc gia nhập khẩu, chủ động theo dõi công đoạn chuỗi cung ứng sản xuất phức tạp, từ quản lý tốt chất lượng sản phẩm Đồng thời, doanh nghiệp dễ dàng phát xử lý có cố xảy ra, biết cố phát sinh từ khâu để nhanh chóng thu hồi sản phẩm Nhờ giúp khách hàng tin tưởng vào chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, doanh nghiệp thủy sản xây dựng uy tín thương hiệu trách nhiệm hội công dân Việt Nam công dân nước nhập thuỷ sản toàn cầu Hiện nay, dự án áp dụng thí điểm Cơng ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Bình An (Bianfishco) thành cơng mang lại hiệu cho doanh nghiệp Nhờ áp dụng công nghệ truy xuất thực phẩm thông qua dự án hỗ trợ Cục Ứng dụng Phát triển công nghệ, Hiệp hội Chế biến Xuất Thuỷ sản Việt Nam Tập đoàn FXA (nhà cung cấp giải pháp truy xuất ngành công nghiệp thực phẩm Thái Lan), sản lượng xuất Bình An tăng từ 10-15% Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng Giám đốc Bianfishco cho biết: “Với khối lượng chế biến khoảng 200 cá có hơm lên tới 300 cá ngày Bianfishco khiến cho việc sử dụng phương pháp truy xuất kiểu thủ công khó khăn Một mẻ nguyên liệu bị hỏng làm năm lợi nhuận Công nghệ OpsSmart and Infosphere Traceability Server IBM giải khó khăn giúp Bianfishco trở thành nhà sản xuất dẫn đầu chất lượng so với đối thủ cạnh tranh “Các giải pháp IBM giúp nhà xuất thuỷ sản Việt Nam tăng cường tính hiệu tính cạnh tranh thị trường quốc tế Sự hợp tác Cục Ứng dụng Phát triển Công nghệ, Hiệp hội Chế biến Xuất Thuỷ sản Việt Nam đối tác kinh doanh IBM, mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam công nghệ tiên tiến kinh nghiệm toàn cầu IBM để giúp ngành thuỷ sản Việt Nam vận hành thông minh hơn, nâng cao thứ bậc Việt Nam danh sách 10 quốc gia xuất thuỷ sản lớn giới ”, ông Thiều Phương Nam, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty IBM Việt Nam chia sẻ Việc xây dựng hệ thống nguồn gốc truy xuất thực phẩm thủy sản nhiều nước phát triển phát triển quan tâm Tuy chi phí trang bị đắt cơng nghệ giúp sản phẩm có giá trị hơn, tạo thương hiệu sản phẩm, tăng tỉ trọng hàng hố có giá trị gia tăng, giữ uy tín với khách hàng để tăng sức cạnh tranh thị trường quốc tế Thành công ban đầu Bianfishco động lực giúp doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao lực cạnh tranh thị trường xuất Thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam công việc bỏ qua đường hội nhập, vừa lợi ích cho doanh nghiệp, vừa lợi ích cho hội, đặc biệt nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, quốc gia hỗ trợ thực tốt Luật pháp Lao động Việt Nam, nội dung quan trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp kinh tế đại Để định hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm hội mình, cần phải thực số giải pháp sau đây:  Thứ nhất, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để người hiểu chất vấn đề “trách nhiệm hội” quy tắc ứng xử, doanh nghiệp, nhà quản lý, hoạch định sách vĩ mơ  Thứ hai, cần có nghiên cứu bản, khảo sát thực tế doanh nghiệp thực thực quy tắc ứng xử, để phát thuận lợi rào cản, khó khăn, thách thức, từ khuyến nghị giải pháp xúc tiến thực thời gian tới Có thể thấy, q trình thực trách nhiệm hội quy tắc ứng xử, doanh nghiệp phí lớn cho đầu tư để cải thiện điều kiện vệ sinh lao động môi trường Trong điều kiện cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trang trải khoản chi này, nhà nước phải hỗ trợ cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ xúc tiến thương mại… với sách ưu tiên, ưu đãi  Thứ ba, hình thành kênh thơng tin trách nhiệm hội cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin cập nhật quy tắc ứng xử; tư vấn cho doanh nghiệp trình thực trách nhiệm hội Bộ quy tắc ứng xử… Ở vai trò hiệp hội nghề nghiệp (Hội dệt may, Hội giày da, Hội xuất thuỷ sản…) Hội Công Thương, Văn phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Bộ, ngành lớn Việc thực trách nhiệm hội công việc bỏ qua đường hội nhập doanh nghiệp Việt Nam, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho hội, đặc biệt nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, quốc gia hỗ trợ thực tốt pháp luật lao động Việt Nam Công việc doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu, song vấn đề mang tính chất lâu dài Do vậy, từ thời điểm phải có hành động định hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm hội TĨM TẮT CHƯƠNG II Ngành thủy sản năm trở lại coi ngành “hot” VN giới Những sản phẩm thủy sản cung cấp nguồn dinh dưỡng lớn cho người, nước Mỹ,Nhật, EU…đã thị trường hấp dẫn DN VN, đặc biệt tháng gần tỷ trọng xuất qua thị trường Nhật tăng nhanh, DN VN nhận nhiều đon đặt hàng từ phía Nhật điều đáng mừng biết thị tường Nhật thị trường khó tính, u cầu khắt khe chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Chỉ cần sản phẩm bị nhiễm vi sinh đơn hàng bị trả bị thiệt hại lớn mặt danh tiếng tiền Vì DN VN cần phái cố gắng để giữ thị trường lớn ngành chế biến ta phát triển CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.5 Thiết kế nghiên cứu giải pháp trách nhiệm hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngành 3.6 Nghiên cứu sơ 3.7 Nghiên cứu thức 3.3.1 Đối tượng khảo sát - Doanh nghiệp chế biến thủy hải sản đông lạnh: cty cổ phần Thủy Sản Số 1, cty Cholimex 3.3.2 Bảng câu hỏi - Bảng khảo sát doanh ngiệp - Bảng khảo sát người tiêu dùng 3.3.3 Các bước phân tích liệu 3.3.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo 3.3.5 Phân tích nhân tố khám phá Kết nghiên cứu Biểu đồ 1: mức độ quan tâm đến nội dung TNXH Qua biểu đồ ta thấy rằng: Người tiêu dùng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phực phẩm chất lượng sản phẩm với tỉ lệ 35% Vấn đề an toàn lao động lợi ích người lao động, phúc lợi hội người tiêu dùng quan tâm với tỉ lệ 25%-26% Vấn đề tuân thủ quy định pháp luật người tiêu dùng quan tâm chiếm 24% Cuối vấn đề bảo vệ môi trường, đào tạo phát triển nhân chiếm 19%-20% người tiêu dùng quan tâm Biểu đồ 2: mức độ quan tâm đến nội dung thực TCCL Qua biểu đồ ta thấy doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích thực hiện(26%), sau chi phí thực hiện(22%), nội dung thực hiện(11%), cuối cung thời gian thực (7,5%) mức độ quan tâm doanh nghiệp trọng đến thời gian thực hiện(31%), tiếp đến nội dung thực hiện(29%), lại vấn đề chi phí lợi ích thực doanh nghiệp quan tâm (16-17%) mức độ bình thường vấn đề nội dung, chi phí thực doanh nghiệp quan tâm chiếm 8%, cuối lợi ích thực chiếm 4% mức độ không quan tâm chiếm tỉ lệ thấp, gần không có, hầu hết doanh nghiệp trọng đến lợi ích, chi phí, thời gian nội dung thực Biểu đồ 3: công ty thủy sản Qua biểu đồ ta thấy công ty thủy sản số gặp khó khăn sở vật chất chưa bảo đảm bảo điều kiện chiếm tỉ lệ cao khoảng 46% Tiếp theo vấn đề chi phí thực cao chiếm 19% Về vấn đề TCCL đòi hỏi nhà sản xuất chịu nhiều trách nhiệm chiếm 16% Vấn đề cần thời gian cho công tác đào taọ nhân công ty chiếm 15% Cuối vấn đề thủ tục rườm rà chiếm 4% Biểu đồ Qua biểu đồ ta thấy cty cholimex gặp khó khăn vấn đề TCCL đòi hỏi nhà sản xuất chịu nhiều trách nhiệm vấn đề chi phí thực cao chiếm 27% Vấn đề sở vật chất chưa đảm bảo điều kiện chiếm 23% Tiếp đến vấn đề thủ tục rườm rà cty quan tâm chiếm 14% Cuối vấn đề cần thời gian cho công tác đào tạo nhân chiếm 9% Nhận xét chung: Qua cty thủy sản số cty cholimex ta thấy cty quan tâm đến vấn đề TNXH Đối với cty thủy sản số họ đẩy mạnh vấn đề sở vật chất chi phí thực Nhưng cty cholimex họ đẩy mạnh vấn đề tiêu chuẩn chất lượng chi phí thực Biểu đồ Qua biểu đồ ta thấy mức độ quan tâm đến chất lượng sản phẩm chiếm tỉ lệ nhiều nhất, tiếp đến quan tâm đến thông tin sản phẩm nhiều người quan tâm Việc tham gia phúc lợi hội doanh nghiệp quan tâm KẾT LUẬN Như thấy nghành thủy sản đông lạnh ngày ưa chuộng phần thiếu bữa ăn hàng ngày gia đình Hiểu vấn đề doanh nghiệp không ngừng phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm tốt để đến tay người tiêu dùng Có thể nói nghành thủy sản đơng lạnh ngày khẳng định thị trường nước nhiều doanh nghiệp cạnh tranh cách lành mạnh, đưa mục tiêu để phấn đấu, bên cạnh họ phải thể trách nhiệm doanh nghiệp người tiêu dùng môi trường thực tốt vấn đề pháp luật doanh nghiệp áp dụng điều đó, lợi nhuận mà họ quên bền vững lâu dài Họ bất chấp tất để đạt họ muốn điển vụ nhiễm sữa có Melamin, thức ăn ướp nhiều hóa chất cơng nghiệp độc hại làm ảnh hưởng đế sức khỏe, tính mạng người sử dụng, Cơng ty Vedan hàng loạt doanh nghiệp khác xả trộn chất thải phá hoại môi trường vấn đề trách nhiệm hội, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp hội đặt lên bàn cân Điều quan trọng mà doanh nghiệp qn có thương hiệu uy tính khẳng định mình, khơng phải lợi trước mắt mà quên tồn lâu dài Hãy doanh nghiệp sáng suốt, đặt mục tiêu để phấn đấu, trì mạnh cố thiếu sót Hãy tạo niềm tin cho người tiêu dùng lợi nhuận “vơ giá” lâu dài mà doanh nghiệp muốn có TÀI LIỆU THAM KHẢO GOOLE: TỔNG CỤC THỦY SẢN VN, CÁC TRANG THÔNG TIN VỀ NGÀNH THỦY SẢN DANH MỤC BẢNG TRANG BẢNG BẢNG BẢNG BẢNG BẢNG ... trách nhiệm xã hội doanh nghiệp chế biến thủy sản đơng lạnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Nghiên cứu giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp chế biến thủy sản động lạnh địa. .. VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.5 Thiết kế nghiên cứu giải pháp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm địa. .. NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Thiết kế nghiên cứu giải pháp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay