Báo cáo biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHAKHACH

30 4 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:44

Lời nói đầu Trong năm qua thực đờng lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trờng , theo định híng XHCN nỊn kinh tÕ níc ta ®· cã biến đổi sâu sắc phát triển mạnh mẽ Trong bối cảnh số doanh nghiệp gặp khó khăn việc huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng số vốn định để đầu t, mua sắm yếu tố cần thiết cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh nh tài sản cố định (TSCĐ), trang thiết bị Vốn gọi vốn kinh doanh doanh nghiệp (DN) Vì vốnlà điều kiện sở vật chất thiếu đợc doanh nghiƯp Vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp bao gåm vèn cố định (VCĐ) vốn lu động, việc khai thác sử dụng VCĐ kỳ kinh doanh trớc, doanh nghiệp đặt biện pháp, sách sử dơng cho c¸c kú kinh doanh tíi cho cã lợi để đạt đợc hiệu cao nhằm đem lại hiệu kinh doanh cho DN Xuất phát từ vai trò tầm quan trọng hiệu sử dụng VCĐ DN , trình học tập trờng thời gian kiến tập, tìm hiểu, nghiên cứu nhà khách Tổng liên ®oµn lao ®éng ViƯt Nam Cïng víi híng dÉn nhiệt tình thầy cô giáo cán nhân viên phòng tài kế toán em mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" Với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé vào công cải tiến nâng cao hiệu sử dụng VCĐ nhà khách Đây thực vấn đề phức tạp mà giải phải có kiến thức, lực mà phải có kinh nghiệm thực tế Mặt khác hạn chế định mặt trình độ, thời gian kiến tập ngắn nên chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đợc góp ý thầy cô giáo môn Kết cấu đề tài lời mở đầu kết luận có phần sau: Chơng I: Những vấn đề lý luận vốn cố định tài sản cố định doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng quản trị vốn cố định nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Chơng III : Một số giải pháp kiến nghị nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Chơng I Những vấn đề lý luận VCĐ TSCĐ doanh nghiệp 1.1 Khái quát chung tài sản cố định vốn cố định 1.1.1 Tài sản cố định 1.1.1.1 Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) phải có yếu tố: sức lao động , t liệu lao động, đối tợng lao động Khác với đối tợng lao động (nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dở dang, bán thành phẩm ) t liệu lao động (nh máy móc thiết bị, nhà xởng, phơng tiện vận tải ) phơng tiện vật chất mà ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, biến đổi theo mục đích Bé phËn quan träng nhÊt c¸c t liƯu lao động sử dụng trình sản xuất kinh doanh DN TSCĐ Đó t liệu lao động chủ yếu đợc sử dụng cách trực tiếp hay gián tiếp trình sản xuất kinh doanh nh máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, nhà xởng, công trình kiến trúc, khoản chi phí đầu t mua sắm TSCĐ vô hình Thông thờng t liệu lao động đợc coi TSCĐ phải đồng thời thoả mãn hai tiêu chuẩn : - Một phải có thời gian sử dụng tối thiểu, thờng năm trở lên - Hai phải đạt giá trị tối thiểu mức quy định Tiêu chuẩn đợc quy định riêng nớc đợc điều chỉnh cho phù hợp với mức giá thời kỳ Những t liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định đợc coi công cụ lao động nhỏ, đợc mua sắm nguồn vốn lu động DN Từ nội dung trình bầy trên, rút định nghĩa TSCĐ DN nh sau : "Tài sản cố định (TSCĐ) DN tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị đợc chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm chu kỳ sản xuất" 1.1.1.2 Đặc điểm : Đặc điểm TSCĐ doanh nghiệp tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò công cụ lao động Trong trình hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban đầu TSCĐ không thay đổi Song giá trị lại đợc chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm sản xuất Bộ phận giá trị chuyển dịch cấu thành yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh DN đợc bù đắp sản phẩm đợc tiêu thụ 1.1.1.3 Phân loại TSCĐ DN Phân loại TSCĐ việc phân chia toàn TSCĐ DN theo tiêu thức định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý DN Thông thờng có cách phân loại chủ yếu sau : 1.1.1.3.1 Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu Theo phơng pháp TSCĐ DN đợc chia thành hai loại : TSCĐ có hình thái vật chất (TSCĐ hữu hình) TSCĐ hình thái vật chất (TSCĐ vô hình) TSCĐ hữu hình : t liệu lao động chủ yếu đợc biểu hình thái vật chất cụ thẻ nh nhà xởng, máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải, vật kiến trúc Những TSCĐ đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều phận tài sản liên kết với để thực hay số chức định trình sản xuất kinh doanh TSCĐ vô hình : TSCĐ hình thái vật chất cụ thể, thể lợng giá trị đợc đầu t có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kú kinh doanh cđa DN nh chi phÝ thµnh lËp DN, chi phÝ vỊ ®Êt dơng, chi phÝ mua sắm sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thơng mại, giá trị lợi thơng mại Cách phân loại giúp cho DN thấy đợc cấu đầu t vào TSCĐ hữu hình vô hình Từ lựa chọn định đầu t điều chỉnh cấu đầu t cho phù hợp có hiệu 1.1.1.3.2 Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng Theo tiêu thức toàn TSCĐ DN đợc chia thành loại : * TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh : TSCĐ dùng hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh phụ doanh nghiệp * TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, nghiệp, an ninh, quốc phòng Đó TSCĐ DN quản lý sử dụng cho hoạt động phúc lợi, nghiệp (nh công trình phúc lợi) Các TSCĐ sử dụng cho hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng doanh nghiệp * Các TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nớc Đó TSCĐ DN bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác cho Nhà nớc theo định quan Nhà nớc có thẩm quyền Cách phân loại giúp cho DN thấy đợc cấu TSCĐ theo mục đích sử dụng Từ có biện pháp quản lý TSCĐ theo mục đích sử dụng cho có hiệu 1.1.1.3.3 Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế Căn vào công dụng kinh tế TSCĐ, toàn TSCĐ DN chia thành loại sau : * Nhà cửa, vật kiến trúc : TSCĐ DN đợc hình thành sau trình thi công xây dùng nh nhµ xëng, trơ së lµm viƯc nhµ kho, tháp nớc, hàng rào, sân bay, đờng xá, cầu cảng * Máy móc thiết bị : toàn loại máy móc thiết bị dùng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) DN nh máy móc thiết bị động lực, máy móc công tác, thiết bị chuyên dùng * Phơng tiện vận tải , thiết bị truyền dẫn : loại phơng tiện vận tải nh phơng tiện đờng sắt, đờng thuỷ, đờng bộ, đờng không, hệ thống thông tin, đờng ống dẫn nớc * Thiết bị dụng cụ quản lý : thiết bị, dụng cụ dùng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nh máy vi tính, thiết bị điện tử, thiết bị khác, dụng cụ đo lờng máy hút bụi, hút ẩm * Vờn lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm : loại vờn lâu năm nh vờn chè, vờn cà phê, vờn cao su, vờn ăn quả, súc vật làm việc cho sản phẩm nh đàn voi, đàn bò, đàn ngựa * Các loại TSCĐ khác : toàn loại TSCĐ khác cha liệt kê vào loại nh tác phẩm nghệ thuật, tranh thảm Cách phân loại cho thấy công dụng cụ thể loại TSCĐ DN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng TSCĐ tính toán khấu hao TSCĐ xác 1.1.1.3.4 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng : Căn vào tình hình sử dụng TSCĐ ngời ta chia TSCĐ DN thành loại : * TSCĐ sử dụng : Đó TSCĐ DN sử dụng cho hoạt động SXKD hoạt ®éng lỵi, nghiƯp hay an ninh , qc phòng DN * TSCĐ cha cần dùng: TSCĐ cần thiết cho hoạt động SXKD hay hoạt động khác DN, song cha cần dùng, đợc dự trữ để sử dụng sau * TSCĐ không cần dùng chờ lý : TSCĐ không cần thiết hay không phù hợp với nhiệm vụ SXKD DN, cần đợc lý, nhợng bán ®Ĩ thu håi vèn ®Çu t ®· bá ban đầu Cách phân loại cho thấy mức độ sử dụnghiệu TSCĐ DN nh nào, từ đó, có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chúng 1.1.1.3.5 Phân loại TSCĐ vào quyền sở hữu đợc chia thành loại : * TSCĐ tự có : TSCĐ đợc mua sắm, đầu t nguồn vốn tự có (ngân sách cấp, coi nhu ngân sách cấp trích quỹ đầu t phát triển doanh nghiệp) để phục vụ cho mục đích SXkD DN * TSCĐ thuê tài : TSCĐ DN thuê công ty cho thuê tài * TSCĐ thuê sử dụng : TSCĐ DN thuê DN khác để dơng mét thêi gian cã tÝnh chÊt thêi vụ để phục vụ nhiệm vụ SXKD DN Mỗi cách phân loại cho phép đánh giá , xem xét kết cấu TSCĐ DN theo tiêu thức khác Kết cấu TSCĐ tỷ trọng nguyên giá loại TSCĐ so với tổng nguyên giá loại TSCĐ DN thời điểm định 1.1.1.4 Vai trò ý nghĩa TSCĐ hoạt động DN TSCĐ sở vật chất kỹ thuật yếu tố chủ yếu thể lực sản xuất kinh doanh DN Nói cách khác TSCĐ "hệ thống xơng" bắp thịt trình kinh doanh Vì trang thiết bị hợp lý, bảo quản sử dụng tốt TSCĐ có ý nghĩa định đến việc tăng suất lao động, tăng chất lợng kinh doanh, tăng thu nhập lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong trình hoạt động kinh doanh , TSCĐ có vai trò lớn lao hoạt động kinh doanh muốn diễn phải có TSCĐ Nh nói TSCĐ "hệ thống xơng" "bắp thịt" trình kinh doanh Thật DN muốn chấp hành kinh doanh phải có TSCĐ , TSCĐ DN, TSCĐ thuê Tỉ trọng TSCĐ tỉng sè vèn kinh doanh cđa DN cao hay thấp phụ thuộc vào tính chất kinh doanh loại hình Các đơn vị kinh doanh có loại hàng giá trị lớn tỉ trọng TSCĐ thấp so với đơn vị kinh doanh mặt hàng có giá trị nhỏ Tỷ trọng TSCĐ lớn (nhng phải nằm khuôn khổ nhu cầu sử dụng TSCĐ) chứng tỏ trình độ kinh doanh DN đại với kỹ thuật cao Tuy nhiên DN nằm tình trạng thiếu vốn để phát triển tái sản xuất mở rộng vấn đề phân bổ hợp lý TSCĐ TSLĐ quan trọng Việc đầu t vào TSCĐ phải thoả đáng tránh tình trạng thừa TSCĐ sử dụng không hết lực TSCĐ TSLĐ lại thiếu Cơ cấu loại TSCĐ (TSCĐ hữu hình, vô hình TSCĐ thuê) DN phụ thuộc vào lực kinh doanh , xu hớng đầu t kinh doanh, phụ thuộc vào khả dự đoán tình hình kinh doanh thị trờng lãnh đạo DN Nói chung tỷ trọng TSCĐ DN có tỷ trọng phụ thuộc vào đặc thù ngành Việc sử dụng TSCĐ hợp lý có ý nghĩa quan trọng Nó cho phép khai thác tối đa lực làm việc TSCĐ góp phần làm giảm tỷ suất chi phí tăng doanh lợi cho DN Mặt khác sử dụng TSCĐ hợp lý điều kiện đảm bảo giữ gìn hàng hoá sản phẩm an toàn điều kiện bảo quản TSCĐ 1.1.2 Vốn cố định 1.1.2.1 Khái niệm : Trong điều kiện kinh tế thị trờng , việc mua sắm xây dựng hay lắp đặt TSCĐ DN phải toán, chi trả tiền Số vốn đầu t ứng trớc để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hữu hình vô hình đợc gọi VCĐ DN Đó số vốn đầu t ứng trớc số vốn đợc sử dụnghiệu không đi, DN thu hồi lại đợc sau tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ Nh , khái niệm VCĐ "là giá trị TSCĐ mà DN đầu t vào trình sản xuất kinh doanh phận vốn đầu t ứng trớc TSCĐ mà đặc điểm luân chuyển chuyển dần vào chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn hết thời hạn sử dụng" 1.2.2.2 Đặc điểm : * Vốn cố định (VCĐ) tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều đặc điểm TSCĐ đợc sử dụng lâu dài nhiều chu kỳ sản xuất định * VCĐ đợc luân chuyển phần chu kỳ sản xuất Khi tham gia vào trình sản xuất, phận VCĐ đợc luân chuyển cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dới hình thức chi phí khấu hao) tơng ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ * Sau nhiều chu kỳ sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển Sau chu kỳ sản xuất phần vốn đợc luân chuyển vào giá trị sản phẩm tăng lên, song phần vốn đầu t ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xng cho dÕn TSC§ hÕt thêi gian dơng, giá trị đợc chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển 1.1.2.3 Tính chất: VCĐ số vốn đầu t để mua sắm TSCĐ quy mô VCĐ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào khả tài DN ảnh hởng tới trình độ trang thiết bị dây chuyền công nghệ 1.2 Nội dung quản trị VCĐ : Quản trị VCĐ néi dung quan träng qu¶n lý vèn kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khai thác tạo lập nguồn VCĐ DN Khai thác tạo lập nguồn VCĐ đáp ứng nhu cầu đầu t TSCĐ khâu quản trị VCĐ DN Để định hớng cho việc khai thác tạo lập nguồn VCĐ đáp ứng yêu cầu đầu t DN phải xác định đợc nhu cầu vốn đầu t vào TSCĐ năm trớc mắt lâu dài Căn vào dự án đầu t TSCĐ đợc thẩm định để lựa chọn khai thác nguồn vốn đầu t phù hợp Trong điều kiện kinh tế thị trờng, DN khai thác nguồn vốn đầu t vào TSCĐ từ nhiều nguồn khác nh từ lợi nhuận để lại tái đầu t, từ nguồn vốn liên doanh liên kết, từ ngân sách Nhà nớc, tài trợ, từ vốn vay dài hạn ngân hàng Mỗi nguồn vốn có u điểm, nhợc điểm riêng điều kiƯn thùc hiƯn kh¸c nhau, chi phÝ dơng kh¸c Vì khai thác, tạo lập nguồn VCĐ, DN vừa phải ý đa dạng hoá nguồn tài trợ, cân nhắc kỹ u nhợc ®iĨm tõng ngn vèn ®Ĩ lùa chän c¬ cÊu ngn tài trợ VCĐ hợp lý có lợi cho DN Những định hớng cho việc khai thác, tạo lập nguồn VCĐ cho DN phải đảm bảo khả tự chủ DN SXKD, hạn chế phân tán rủi ro, phát huy tối đa u điểm nguồn vốn đợc huy động Điều đòi hỏi không động, nhạy bén DN mà việc đổi sách, chế tài Nhà nớc tầm vĩ mô để tạo điều kiện cho DN khai thác, huy động nguồn vốn cần thiết Để dự báo nguồn vốn đầu t vào TSCĐ DN dựa vào sau : - Quy mô khả sử dụng quỹ đầu t phát triển quỹ khấu hao đầu t mua sắm TSCĐ năm Khả ký kết hợp đồng liên doanh với DN khác để huy động nguồn vốn góp liên doanh Khả huy động vốn vay dài hạn từ ngân hàng thơng mại phát hành trái phiếu DN thị trờng vốn Các dự án đầu t TSCĐ tiền khả thi khả thi đợc cấp thẩm quyền phê duyệt 1.2.2 Bảo toàn phát triển VCĐ Bảo toàn vốn sản xuất nói chung, VCĐ nói riêng nghĩa vụ DN, để bảo vệ lợi ích Nhà nớc vốn đầu t, điều kiện để DN tồn phát triển , tăng thu nhập cho ngời lao động làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nớc Thời điểm bảo toàn VCĐ DN thờng đợc tiến hành vào cuối kỳ kế hoạch Căn để tính toán bảo toàn vốn thông báo Nhà nớc thời điểm tính toán tỉ lệ % trợt giá đồng Việt Nam tỷ giá hối đoái đồng ngoại tệ Nội dung bảo toàn VCĐ bao gồm mặt vật giá trị * Bảo toàn VCĐ mặt vật phải trì thờng xuyên lực sản xuất ban đầu TSCĐ Điều có nghĩa trình sử dụng DN phải theo dõi quản lý chặt chẽ không để mát, không để h hỏng trớc thời hạn quy định * Bảo toàn VCĐ mặt giá trị phải trì đợc sức mua VCĐ ë mäi thêi ®iĨm, so víi thêi ®iĨm bá vèn đầu t ban đầu kể biến động giá cả, tỷ giá hối đoái, ảnh hởng tiến khoa học kỹ thuật Ngoài trách nhiệm bảo toàn vốn DN có trách nhiệm phát triển VCĐ sở quỹ đầu t phát triển sản xuất trích từ lợi nhuận để đầu t xây dựng mua sắm, đổi nâng cấp TSCĐ 10 1.3.2: Hàm lợng VCĐ (HLVCĐ) Công thức: VCĐ HLVCĐ = Doanh thu (doanh thu thuần) 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận VCĐ (TSLN VCĐ) LN trớc thuế (LN ròng) TSLN VCĐ = X 100% VCĐ 1.3.4 Hệ số hao mòn TSCĐ: (HSHM TSCĐ) Khấu hao luỹ kế HSHM TSCĐ Nguyên giá TSCĐ hội đồng = đánh giá 1.3.5 Hiệu suất sử dụng TSCĐ: (HSSD TSCĐ) Doanh thu (doanh thu thuân) HSSDTSCDĐ = NG TSCĐ 1.3.6 Hệ số trang bị TSCĐ : (HSTB TSCĐ) Khấu hao luỹ kế HSTBS TSCĐ Nguyên giá TSCĐ hội đồng = đánh giá 1.3.7 Tỷ suất đầu t TSCĐ: (HSĐT TSCĐ) Giá trị lại TSCĐ TSĐTTSCĐ = x 100% Tổng tài sản 1.3.8 Kết cấu TSCĐ doanh nghiệp: Phản ánh quan hệ tỷ lệ giá trị nhóm, loại TSCĐ tổng số giá trị TSCĐ doanh nghiệp thời điểm đánh giá 16 Chơng II Thực trạng quản trị VCĐ Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 2.1 Khái quát nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN) (Trích hiến pháp nớc CHXHCNVN 1992 - Điều 10) * Công đoàn tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân ngời lao động với quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức ngời lao động khác, tham gia quản lý Nhà nớc xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế giáo dục cán bộ, công nhân viên chức ngời lao động khác xây dựng bảo vệ tổ quốc " Chính lý Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đợc thành lập với tên ban đầu Trạm trung chuyển Tổng Liên đoàn vào ngày 21/1/1997 theo định số 648 QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 đoàn chủ tịch T LĐ thông báo số 3864 ngày 23/12/1994 Chính phủ Uỷ ban kế hoạch Nhà nớc - Trụ sở chính: số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Trạm có nhiệm vụ: phục vụ cán Công đoàn CNVC hệ thống Công đoàn làm việc với quan TLĐ - Phục vụ hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn hàng năm hội nghị Ban chuyên đề TLĐ - Phục vụ khách quốc tế TLĐ - Tận dụng công suất Trạm đón nhận khách nghỉ có thu tiền để bù đắp chi phí trạm Sau hai năm hoạt động trạm trung chuyển TLĐ đổi tên thành NKTLĐLĐVN vào ngày 5/3/1999 Căn theo định số 648/QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 đoàn chủ tịch TLĐLĐVN số 187-QĐ-TLĐ ngày 21/1/1997 - Chuyển trụ sở về: số 95 Trần Quốc Toản Hà Nội - Điện thoại liên hệ" 04.8222 521 17 - Có chức năng, nhiệm vụ giống định số 187/QĐTLĐ ngày 21/11/1997 văn số 1298/CP-KTTH ngày 1/11/1998 Chính phủ * Cơ cấu tổ chức quản lý: NKTLĐLĐViệt Nam đơn vị hạch toán độc lập có thu chi Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý NKTLĐLĐViệt Nam Ban giám đốc Phòn g tổ chức hành chín Phòn g kế toán tài vụ Phòn g lễ tân Phòn g nhà ăn Ban giám đốc: Là ngời có quyền cao chịu trách nhiệm hoạt động nhà khác theo pháp luật Bảo toàn phát triển vốn, thực theo phơng án kinh doanh đợc TLĐ phê duyệt Trình TLĐ vè hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh nhà khách trớc TLĐ * Phòng tổ chức hành chính: Có chức giúp việc giám đốc ban lãnh đạo nhà khách thực tốt công tác quản lý nhân Tuyển dụng, đào tạo, xếp lơng, thi đua khen thởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ, xếp công tác đời sống, vị trí làm việc, quan hệ đối chiếu, chăm lo sức khoẻ cho cán công nhân viên Đảm bảo công tác văn th, bí mật tài liệu, hồ sơ, quản lý lao động, an toàn lao động BHXH theo chế độ sách Nhà nớc * Phòng kế toán: 18 - Chức năng: Phản ánh với giám đốc tất hoạt động kinh tế toàn nhà khách Phòng kế toán tài phòng giữ vị trí quan trọng việc điều hành quản lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ mäi lÜnh vực kinh doanh, vận tải, xuất nhập dịch vụ khác Phục vụ trực tiếp cho nhà khách điều hành đạo sản xuất - Nhiệm vụ: Tổ chức xếp hợp lý, khoa học tập trung phận kế hoạch thống kê phòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao công tác kế toán tài + Giúp đỡ giám đốc đề kế hoạch sản xuất kinh doanh nh doanh thu, tiền lơng, thuế ) + Ghi chép phản ánh số liệu có tình hình vận động toàn tài sản nhà khách, giám sát việc bảo quản, sử dụng tài sản nhà khách + Thống kê hàng tháng định kỳ cho ban lãnh đạo nắm tình hình để đề phơng hớng phát triển + Lập kế hoạch vốn, sử dụng vốn, biện pháp tạo nguồn vốn phục vụ trình SXKD, dùng chế tài doanh nghiệp tác động lại trình SXKD + Thực chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh thay đổi để lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời + Phản ánh xác tổng hợp số vốn có nguồn hình thác, xác định hiệu sử dụng đồng vốn đa vào sản xuất kinh doanh, toán bóc tách nguồn thu tổng hợp chi phí tất lĩnh vực kinh doanh tính toán hiệu kinh tế, đem lại cho nhà khách + Phát ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp luật, tham ô, lãng phí làm thất thoát tài sản, vi phạm chế độ kế toán tài (KTTC) + Thực đầy đủ nội đung quy định pháp lệnh kế toán tống kê, chế độ KTTC Nhà nớc trích nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nớc - Phòng lễ tân: Trởng phòng có trách nhiệm xây dựng nội quy công tác phòng, quy định rõ trách nhiệm ngời, nhân viên lễ tân có trách nhiệm đón tiếp phục vụ khách 19 theo yêu cầu có chơng trình nhà khách Họ phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nhà khách - Phòng nhà ăn: Họ đợc coi phận sản xuất nhà khách Họ ngời chuyên nấu nớng để phục vụ khách hàng hội nghị Họ có trách nhiệm phục vụ khách hàng họ có yêu cầu, đòi hỏi họ phải có nghiệp vụ thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nhà khách quy định 2.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức kế toán cấu vốn, cấu nguồn 2.1.2.1 Đặc điểm cấu tổ chức kế toán: Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh sở, điều kiện tổ chức công tác kế toán mà NKTLĐLĐVN tổ chức máy công tác kế toán theo hình thức tập trung áp dụng phơng thức kê khai thờng xuyên Với hình thức toàn công việc kế toán nhà khách đợc tiến hành xử lý phòng kế toán nhà khách Từ thu nhập kiểm tra chứng từ, ghi số kế toán, lập báo cáo tài chính, phận doanh nghiệp Các phòng ban lập chứng từ phát sinh gửi phòng kế toán nhà khách Do đảm bảo lãnh đạo tập trung thông công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý thông tin kế toán đợc kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động chuyên môn hoá nâng cao suất lao động nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kế toán trởng có nhân viên kế toán họ có trình độ chuyên môn Do ngời đảm nhiệm phần việc nặng nề đòi hỏi phải có cố gắng tinh thần trách nhiệm cao Bộ máy kế toán Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức theo hình thức tập trung đợc chia thành phận sau: Sơ đồ tổ chức máy công tác kế toán Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 20 Kế toán trởng Kế toán tiền lơng Kế toán vốn tiền Kế toán TSCĐ Thủ quỹ * Kế toán trởng: ngời tổ chức đạo toàn diện công tác kế toán nhà khách + Nhiệm vụ kế to¸n trëng: Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhĐ, khoa học, hợp lý phù hợp với qui mô phát triển nhà khách theo yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế + Phân công lao động kế toán phù hợp, hớng dẫn toàn công việc kế toán phòng kế toán, đảm bảo cho phận kế toán, nhân viên kết hợp chặt chẽ phận kế toán có liên quan, góp phần thực tốt chức nhiệm vụ kế toán, cung cấp thông tin xác, kịp thời để phục vụ cho việc đạo hoạt động + Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật t tiền vốn xác định giá trị tài sản theo mặt thị trờng + Chịu trách nhiệm lập nộp hạn báo cáo toán thống kê với chất lợng cao, tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật số liệu thuộc quy định Nhà nớc * Kế toán tiền lơng BHXH: Có nhiệm vụ chủ yếu tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập báo cáo tài nhà khách, giúp kế toán trởng tổ chức bảo quản lu trữ hồ sơ tài liệu kế toán Tổ chức kế toán tổng hợp chi tiết nội dung hạch toán lại nh, nguồn vốn kinh doanh, quỹ doanh nghiệp Mặt khác kế toán tổng hợp kiêm nhiệm vụ kế toán tiền lơng BHXH 21 + Kế toán TSCĐ toán: có nhiệm vụ chủ yếu phản ánh số liệu có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng trang thiết bị TSCĐ khác nhà khách, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa, lý, nhợng bán TSCĐ nhiệm vụ toán công nợ, toán với Nhà nớc + Kế toán vốn tiền toán công nợ Theo dõi hạch toán kế toán vốn tiền, TSCĐ, TSLĐ , nguồn gốc quĩ xí nghiệp theo dõi chi phí khoản công nợ nội bộ, toán với ngân sách Nhà nớc phân phối lợi nhuận * Thủ quỹ: - Bảo quản tiền mặt, thu tiền toán chi trả đối tợng theo chứng từ đợc duyệt - Hàng tháng vào sổ quỹ, làm báo cáo quỹ kiểm kê số tiền thực tế két phải khớp với số d tr ên báo cáo quỹ, thủ quỹ phải có trách nhiệm bồi thờng để xảy thất thoát tiền mặt chủ quan gây phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Nhà nớc quản lý tiền mặt - Hàng tháng tổ chức thu tiền tổ chức hay cá nhân thiếu rút tiền mặt tài khoản ngân hàng nhập quỹ 2.1.2.2 Đặc điểm cấu vốn nguồn: * Cơ cấu vốn: Trong nguồn vốn nhà khách VCĐ chiếm tỷ trọng lớn so với VLĐ Thực trạng TSCĐ quý 4/2002 Sè TT Chøng tõ SH NT 382 17/10 385 18/10 436 30/10 490 520 553 597 18/11 26/11 3/12 17/12 Tªn TSCĐ Tủ bảo quản thực phẩm Tivi (LG) Hệ thống cung cấp nớc Bộ đèn chiếu Bộ âm li, đài Sửa chữa lớn TSCĐ Nồi giữ nhiệt NG TSCĐ 46.110.000 78.500.000 27.000.000 22.997.700 167.085.600 119.580.000 27.947.400 Qua sè liÖu VCĐ chiếm 65,67% so với tổng số vốn có thời điểm quý * Hiệu suất sử dơng VC§ cđa q 22 - Doanh thu íc tính đạt đợc là: 512.479.000 đồng - VCĐ bình quân: 489.220.700 đồng HSSDVCD = 512.479.000 = 1,0475 489.220.700 * Cơ cÊu ngn: - Ngn vèn huy ®éng chđ u cđa nhà khách thờng đợc cấp cấp xuống để mua sắm trang thiết bị , đợc biếu tặng nguồn vốn khác Thờng doanh nghiệp cấu vốn nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp, công ty cụ thể nh Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về nguyên tắc VCĐ doanh nghiệp đợc sử dụng cho hoạt động đầu t dài hạn, đầu t chiều sâu (mua sắm, xây dựng, nâng cấp TSCĐ hữu hình vô hình) Và hoạt động đầu t tài khác Nguồn gốcài vốn nhàn rỗ cha có nhu cÇu dơng doanh nghiƯp cã thĨ dơng VCĐ nh loại vốn, quỹ tiền tệ khác doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu SXKD có hiệu theo nguyên tắc hoàn trả Qua số liệu thực tế nhà khách, em thấy cấu vốn chiếm tỷ lệ cao Đây loại hình Du lịch thơng mại nhng cấu vốn nguồn vốn chiÕm tíi mét phÇn ba tỉng sè vèn hiƯn cã Cơ thĨ nh, míi chØ q VC§ chiÕm tíi 65,67% Việc VCĐ chiếm tỷ lệ cao điều quan trọng không giúp cho nhà khách trang trải chi phí, nâng cấp TSCĐ, mua sắm thiết bị mới, giúp nhà khách tạo đợc lực cạnh tranh Nhất có nhiều Khách sạn đợc xây dựng Việc VCĐ chiếm tỷ trọng cao nên giảm bớt gánh nặng cho việc huy động vốn Nhng nhà khách huy động vốn thêm để tránh rủi ro không ngờ đến 2.2 Nội dung quản trị VCĐ nhà khách Tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc áp dụng phơng pháp quản trị VCĐ theo dõi 23 nguồn vốnqua nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Việc theo dõi đa phơng pháp quản trị VCĐ vào nâng cao hiệu sử dụng VCĐ chủ yếu diễn phòng kế toán tài vụ Phòng kế toán dùng phơng pháp quản trị VCĐ nh khai thác tạo lập nguồn vốn cố định, bảo toàn phát triển VCĐ, phơng pháp khấu hao tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ Ngoài phơng pháp phòng dùng biện pháp khác để nhằm mục đích bảo toàn phát triển nguồn VCĐ Cụ thể phơng pháp Nh phơng pháp bảo toàn phát triển VCĐ, phòng đánh giá tình trạng, nguyên nhân việc không bảo toàn đợc vốn, để có biện pháp xử lý thờng đánh giá theo hai cách, đánh giá TSCĐ theo giá trị khôi phục (còn gọi giá đánh lại) theo giá trị lại Việc áp dụng hai cách phần hạn chế thất thoát nguồn vốn trình sử dụng TSCĐ Lựa chọn phơng pháp khấu hao xác định mức khấu hao thích hợp, không để vốn hạn chế tối đa ảnh hởng bất lợi cho hao mòn vô hình đợc phòng áp dụng Chú trọng đổi trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa TSCĐ kịp thời lý TSCĐ không cần dùng h hỏng, không dự trữ mức TSCĐ không cần dùng điểm mấu chốt Nhà khách Việc đổi trang thiết bị sửa chữa TSCĐ đợc Nhà khách trọng có nâng cấp, sửa chữa không lợi giá trị sản phẩm tạo máy tính cá nhân tránh đợc tai nạn lao động không ngờ đến Việc dùng biện pháp phần thất thoát nguồn vốn giúp cho nhà khách quản lý tốt nguồn vốn đợc giao, quản lý tốt giúp doanh nghiệp bảo toàn phát triển nguồn vốn Đồng thời tạo điều kiện tài thuận lợi cho nhập có quyền chủ động việc quản lý sử dụng vốn cố điịnh cách có hiệu 2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách 24 - Kiểm tra, phân tích tài đánh giá hiệu sử dụng VCĐ nội dung quan trọng hoạt động tài doanh nghiệp nói chung Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nói riêng Thông qua kiểm tra phân tích giúp cho doanh nghiệp có đợc định tài đắn nh việc điều chỉnh qui mô, cấu vốn đầu t, biện pháp quản lý để khai thác sử dụng lực TSCĐ VCĐ đạt hiệu kinh tế cao Tại nhà khách việc dùng tiêu để đánh giá hiệu sử dụng VCĐ vấn đề quan trọng cần thiết Để xem xét cấi vốn biết đợc nguồn vốn có đạt hiệu cao hay không thỉ phòng kế toán dùng tiêu hai nhóm (Nhóm tiêu tổng hợp tiêu phân tích VCĐ) Cụ thể nh tiêu hiệu suất sử dụng VCĐ qua tiêu Nhà khách biêt đợc đồng VCĐ bỏ kỳ tạo máy đồng doanh thu (doanh thu thuần) Chỉ tiêu hàm lợng VCĐ tỷ suất lợi nhuận VCĐ qua hai tiêu biết đợc đồng doanh thu (Doanh thu thuần) cần đồng VCĐ xem xét lợi nhuận trớc thuế (sau thuế) số VCĐ bảo quản sử dụng kỳ phần trăm Nhóm thứ hai tiêu phân tích VCĐ thỉ Nhà khách thờng sử dụng tiêu hệ số hao mòn TSCĐ hệ số trang thiết bị TSCĐ Qua tiêu Nhà khách biết đợc mức độ hao mòn TSCĐ thời điểm so với vốn đầu t ban đầu, đồng thời qua thấy đợc trạng lực sản xuất TSCĐ Nhà khách 25 Chơng III Một số giải pháp kiến nghị Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 2.1 Đánh giá hiệu sử dụng VCĐ 3.1.1 Những u điểm bật công tác quản lý VCĐ Tổ chức công tác kế toán Nhà khách phù hợp với qui mô đặc điểm hình thức sản xuất Bộ máy kế toán gọn nhẹ Với việc phân công lao ®éng thĨ, tr¸ch nhiƯm, nhiƯm vơ cho tõng c¸n kế toán Mọi phần hành công tác kế toán có ngời theo dõi, tổ chức đầy đủ nội quy - Nhà khách tính đến qui mô tính chất sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, phân cách ghi sổ, công việc phận cách rõ ràng để kế toán viên phụ trách hai phận - Sổ sách kế toán sử dụng thực theo quy định Bộ tài chính, tập hợp chứng từ gốc vào sổ chi tiết TSCĐ thẻ TSCĐ, sau ghi vào chứng tõ ghi sỉ mét c¸ch thĨ Sè liƯu chøng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào trực tiếp sổ để tiến hành lập bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách rõ ràng đầy đủ - Trong năm qua nhà khách mạnh dạn đầu t đổi trang thiết bị, nâng cấp TSCĐ để đáp ứng nhu cầu SXKD Đồng thời nâng cao chất lợng sản phẩm không ngừng tăng doanh thu lợi nhuận cho đơn vị - Về kế toán theo dõi đợc tình hình tăng giảm nguồn VCĐ Khấu hao kiểm kê TSCĐ theo qui trình đảm bảo việc phản ánh nguyên giá TSCĐ có nh mức trích khấu hao - Nhà khách có đội ngũ cán có đầy đủ kinh nghiệm lực để điều hành vững Nhà khách năm qua Cùng với thành viên có tinh thần trách nhiệm cao công việc 26 Bộ phận kế toán cung cấp đầy đủ kịp thời, xác số liệu cho đối tợng cần quan tâm đến bên quản lý nh giám đốc Để đề phơng hớng biện pháp kịp thời nhằm tạo cải vật chất xã hội đáp ứng nhu cầu đảm bảo đời sống cho ngời lao động Ngoài u điểm nêu Nhà khách tồn số thiếu sót công tác quản lý phát triển VCĐ 3.1.2 Một số tồn công tác quản lý VCĐ - VCĐ Nhà khách chiếm tỷ träng rÊt lín tỉng sè vèn TÊt c¶ sè vốn đợc mua sắm, nâng cấp TSCĐ nhng từ trình đa vào sử dụng Nhà khách cha ®a a møc trÝch khÊu hao thĨ nªn rÊt gây thất thoát vốn gây khó khăn việc quản lý VCĐ Nếu không đa mức trích khấu hao phải nâng cấp TSCĐ để bảo toàn phát triển VCĐ - TSCĐ Nhà khách cha đề tổ chức đánh số TSCĐ theo dõi chi tiết đối tợng công tác thể TSCĐ Việc đánh só phản ánh nhóm, loại cho đợc chặt chẽ - Việc lý TSCĐ diễn chậm chạp hệ thống thủ tục rờm rà nên gây thất thoát vốn trình lý Mỗi lý hay nhợng bán Nhà khách phải lập phiếu xác định tình trạng kinh tế tình trạng kỹ thuật cho TSCĐ Lập tờ trình xin lý gửi cho giám đốc có định cho phép Nhà khách đợc lý Vì vËy thêng mÊt rÊt nhiỊu thêi gian cho c«ng viƯc làm ảnh hởng đến việc quản lý nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Nhà khách Trên mặt tồn công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Việc tìm phơng hớng giải tồn tạ giúp cho công tác quản lý VCĐ Nhà khách đợc tốt đồng thời nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách 3.2 Giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý phát triển VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 27 Qua thời gian kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam" Tuy thời gian tìm hiểu nghiên cứu thực tế Nhà khách thân em nhiều mặt hạn chế kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tế Song vào số tồn công tác quản lý VCĐ Nhà khách Em mạnh dạn nói lên suy nghĩ chủ quan mình, đề xuất đóng góp vài ý kiến giải pháp công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng VCĐ mong muốn góp phần hoàn thiện công tác kế toán Nhà khách *Giải pháp: - Để giảm bớt chi phí quản lý TSCĐ, khấu hao TSCĐ tránh lãng phí nguồn VCĐ TSCĐ hiệu không đợc sử dụng Nhà khách nên kiểm tra, xem xét TSCĐ hiệu quả, cũ, lạc hậu, không sử dụng đợc Sau tìm đối tác thuê lý TSCĐ để thu hồi lại nguồn vốn ban đầu Do thiếu vốn nên Nhà khách cha giám mạnh dạn đổi trang thiết bị Nên Nhà khách huy động từ bên nh vay vốn ngân hàng thơng mại, nhận tài trợ nhằm tăng hiệu sử dụng VCĐ tạo sức cạnh tranh cho Nhà khách - Việc sử dụng TSCĐ có hiệu hay không phụ thuộc vào trình độ ngời sử dụng, ý thức trách nhiệm công việc nói chung trách nhiệm việc quản lý sử dụng TSCĐ nói riêng Vì Nhà khách cần chọn nhân viên có trình độ kỹ thuật, thờng xuyên đào tạo nhân viên đợc giao quản lý TSCĐ để việc sử dụng TSCĐ có hiệu - áp dụng biện pháp khấu hao TSCĐ hợp lý biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Vì Nhà khách cần xem xét lại cách tính khấu hao csc để tránh việc tính khấu hao nhanh làm ảnh hởng đến chi phí, làm giảm lợi nhuận trình kinh doanh khấu hao thấp làm cho việc thu hồi vốn bị chậm gây ảnh hởng xấu đến kết kinh doanh * Kiến nghị: 28 + Về phía Nhà khách: Nhà khách huy động vốn qua Ngân hàng với lãi suất thấp, nhận góp vốn liên doanh thuê TSCĐ công ty cho thuê tài Qua nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ tránh tai nạn lao động, vừa làm tăng suất lao động đem lại nhiều lợi nhuận cho Nhà khách + Về phía Nhà nớc: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn cách thuận tiện giảm luật lệ không cần thiết lãi suất giảm qua doanh nghiệp tạo cho lợng vốn định nhằm tng suất tăng lợi nhuận Nên đóng thuế cho Nhà nớc cách nghiêm chỉnh + Về phía kế toán tài vụ: Công tác quản lý TSCĐ việc khó khăn phải theo dõi nhiều công đoạn nên trang thiết bị phòng xuống cấp Nên phòng đề nghị mua trang thiết bị nh máy vi tính số vận dụng khác; Việc trang bị thiết bị làm giảm tối thiểu công việc làm tay, số liệu đợc đảm bảo đầy đủ xác Ngoài phòng nên có sách thởng phạt cho làm tốt làm kém, qua nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán phòng Trên đề xuất ý kiến em Nhà khách, ý kiến đề xuất nông cạn, cha sâu sắc nhng em hy vọng giúp Nhà khách lang lại hiệu cao em tin khó khăn tồn Nhà khách vợt qua Với đội ngũ cán công nhân viên nhiệt tình nổ vợt qua thử thách, vững vàng sản xuất kinh doanh có đợc vị trí xứng đáng ngành du lịch thơng mại Kết luận Quản lý VCĐ vấn đề khó khăn, phức tạp Dù doanh nghiệp có qui mô lớn hay nhỏ quản lý VCĐ vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu kinh doanh, 29 doanh nghiệp du lịch tầm quan trọng VCĐ rõ nét Sau tuần kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, em thấy đợc tầm quan trọng công tác quản lý VCĐ hoạt động kinh doanh Nhà khách Công tác quản lý VCĐ số tồn nhng nhìn chung đem lại hiệu định Nhà khách cần có nhìn xâu công tác quản lý VCĐ để từ hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung công tác quản lý VCĐ nói riêng 30 ... động Việt Nam việc áp dụng phơng pháp quản trị VCĐ theo dõi 23 nguồn vốn mà qua nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Việc theo dõi đa phơng pháp quản trị VCĐ vào nâng cao hiệu sử dụng VCĐ chủ yếu diễn phòng... thờng xuyên đào tạo nhân viên đợc giao quản lý TSCĐ để việc sử dụng TSCĐ có hiệu - áp dụng biện pháp khấu hao TSCĐ hợp lý biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Vì Nhà khách cần xem xét lại... cấu vốn đầu t, biện pháp quản lý để khai thác sử dụng lực TSCĐ VCĐ đạt hiệu kinh tế cao Tại nhà khách việc dùng tiêu để đánh giá hiệu sử dụng VCĐ vấn đề quan trọng cần thiết Để xem xét cấi vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHAKHACH , Báo cáo biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại NHAKHACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay