Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai

127 9 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGU QU N N VI T H NG NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI ` LU N V N TH C S QU N L C NG ĐĂK ĂK - NĂM 2017 i BỘ NỘI VỤ ……/…… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGU QU N N VI T H NG NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI LU N V N TH C S QU N L C NG Chuy g h: Qu c g Mã số: 60.34.04.03 NG ỜI H ỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TR N THỊ DIỆU OANH ĐĂK ĂK - NĂM 2017 ii T i xi châ th ỜI C M ƠN h b y tỏ ò g biết sâu sắc đế Ba Giám đốc Học việ H h chí h Quốc gia, Ba Giám đốc Phâ thầy c giáo Khoa sau đại học v việ tham gia qu tập, ghi , gi việ H phò g, khoa Học việ g dạy v giúp đỡ t cứu Đặc biệt, t i xi c m th Phân i tro g suốt trì h học TS Trầ Thị Diệu Oa h, khoa Nhà ƣớc v Pháp uật, Học việ H h chí h quốc gia tậ đỡ t i ho h chí h Tây Nguy , tì h hƣớ g dẫ , giúp huậ vă Xi c m cá bộ, c g chức Sở Nội vụ tỉ h Gia Lai, Phò g Nội vụ Huyệ thuộc tỉ h Gia Lai hiệt tì h thu thập, cu g cấp t i iệu, số iệu giúp t i ho th Luậ vă h hiệm vụ ghi cứu y đƣợc ho th h với hiểu t i iệu thực tế để tổ g hợp, đá cò hạ chế, ki h thiếu sót, hạ Xi y ỗ ực b h giá, dù cố gắ g ghiệm thực tế chƣa hiều kh thâ hƣ g hiểu biết g trá h khỏi chế Rất mo g hậ đƣợc góp thầy c giáo v châ th h c m ! Tác giả luận văn Nguyễn Viết Hùng i tro g tìm hữ g độc gi ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GI Nguyễn Viết Hùng ii DANH MỤC B NG Trang Bảng Cơ cấu tha h i so với tổ g dâ số tỉ h Gia Lai từ 45 2011-2015 Bảng 2 Trì h độ học vấ phổ th g tha h i tham gia ực 48 ƣợ g ao độ g ăm 2011-2015 Bảng Số vụ tha h i (16-30 tuổi) phạm pháp hì h 51 tỉ h Gia Lai, từ 2011-2015 Bảng Kết qu thực hiệ ti u c 2013, 2014 Tỉ h đo g tác tro g 02 ăm 52 Gia Lai iii DANH MỤC TỪ VI T TẮT Từ viết tắt Nội dung ATGT An tồn giao thơng CLB Câu ạc ĐVTN Đo GTNT Giao thông nông thôn HĐND Hội đồ g hâ dâ HIV/AIDS vi tha h i Virus gây hội g suy gi m miễ dịch mắc ph i gƣời KHKT Khoa học kỹ thuật LHTN Li hiệp tha h i SKSS/SKTD Sức khỏe si h s / Sức khỏe tì h dục TBXH Thƣơ g bi h xã hội THPT Trung học phổ th TNTN Tha h i UBND Ủy ba g tì h guyệ hâ dâ UNICEF Quỹ hi đồ g Li hợp quốc UNFPA Quỹ Dâ số Li hợp quốc iv MỤC ỤC LỜI C M ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC B NG .iii DANH MỤC TỪ VI T TẮT iv 1Tn c p t iết c t i 2Tn n ng i n c u li n qu n 3M c c v n iệm v ng i n c u 4Đit ng v p 5P l luận v Kết c u c C t i m vị ng i n c u ng p áp luận v p ng ến ng p áp ng i n c u ng t c tiễn c luận văn luận văn ng 1: CƠ SỞ U N QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NIÊN 11T n ni n v c ng tác t 1.1.1 Tha h i n ni n v vai trò tha h i 1.1.2 C g tác tha h i 12 Quản l n n ớc v c ng tác t 1.2.1 Khái iệm v đặc điểm qu 1.2.2 Nội du g qu h n ni n 15 h ƣớc c g tác tha h niên 15 ƣớc c g tác tha h 1.2.3 Hì h thức v phƣơ g pháp qu h 1.3 Các yếu t tác ộng ến quản l n C ng 2: TH C TRẠNG C i 20 ƣớc c g tác tha h i .29 n ớc v công tác niên 31 NG TÁC THANH NI N VÀ QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI 38 2.1 K quát v tỉn Gi iv t c tr ng t n ni n tr n ị n tỉnh .38 2.1.1 Đặc điểm tự hi , tì h hì h ki h tế-xã hội tỉ h Gia Lai 38 2.1.2 Thực trạ g tha h i 2.1.3 C g tác tha h i tr địa b tỉ h Gia Lai 42 tỉ h Gia Lai qua hoạt độ g Đo Tha h i cộ g s Hồ Chí Mi h tỉ h Gia Lai 51 v 2 T c tr ng quản l n n ớc v c ng tác t n ni n t i tỉn Gi i 55 2.2.1 Công tác xây dự g, ba h h v tổ chức thực hiệ chí h sách, pháp uật chiế ƣợc, chƣơ g trì h phát triể tha h i tr địa b 2.2.2 Công tác xây dự g tổ chức máy qu h tỉ h Gia Lai 55 ƣớc c g tác tha h i 64 2.2.3 C g tác đ o tạo, bồi dƣỡ g v xây dự g đội g cá bộ, c g chức mc g tác niên 68 2.2.4 Cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật niên công tác niên 69 71 2.2.5 Hợp tác quốc tế công tác niên 2.2.6 Tha h tra, kiểm tra v gi i khiếu ại, tố cáo v x thực hiệ chí h sách pháp uật tha h i vi phạm tro g việc v c g tác tha h i 71 2.2.7 Công tác thống kê, thông tin báo cáo công tác niên 72 Đán giá c ung quản l n n ớc v c ng tác t 2.3.1 Nhữ g kết qu đạt đƣợc công tác qu n ni n t i Gi h i 73 ƣớc công tác niên 2.3.2 Nhữ g hạ tác qu C 73 chế, vƣớng mắc v guy hâ hữ g hạ chế tro g c ƣớc công tác niên h 75 ng 3: PH ƠNG H ỚNG VÀ GI I PHÁP TĂNG C NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA 31 P ng ớng tăng c ờng quản l n n ỜNG QU N AI 81 ớc v c ng tác t n ni n t i i tỉn Gi 81 Các giải p áp tăng c ờng quản l n n ớc v c ng tác t n ni n t i tỉn Gia Lai 84 3.2.1 Tă g cƣờ g c g tác giáo dục, tha h niên i g tr địa b tỉ h â g cao truyề , phổ biế chí hậ thức tha h i h sách, pháp uật v c g tác tha h 87 vi 3.2.2 Ho thiệ hệ thố g chí h sách, pháp uật tha h i v c g tác niên, xây dự g chế phối hợp liên ngành xây dựng thực sách, pháp luật niên 89 3.2.3 Kiệ to tổ chức máy, tă g cƣờ g tổ chức đ o tạo, bồi dƣỡ g, xây dự g đội g cá m c g tác tha h i 95 3.2.4 Nâng cao chất ƣợng nguồn ao động phù hợp với chiế ƣợc, tầm nhìn phát triển kinh tế-xã hội đặc thù tỉnh Gia Lai 96 3.2.5 Gi i việc m, tă g thu hập v c i thiệ đời số g cho tha h 3.2.6 Vậ độ g tham gia cộ g đồ g v guồ ực xã hội tro g v i 98 trách hiệm tổ chức, go i tỉ h hoạt độ g qu h ƣớc c g tác tha h i 100 3.2.7 Phát huy vai trò Đo 3.2.8 Tă g cƣờ g c c g tác tha h Tha h i cộ g s Hồ Chí Mi h 101 g tác tha h tra, kiểm tra hoạt độ g qu h ƣớc i 103 K T U N 106 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KH O 108 PHỤ ỤC 112 vii MỞ Đ U 1Tn c p t iết c Tha h i ƣớc v t i u g vai trò qua trọ g tro g ịch s đấu tra giữ ƣớc dâ h dự g tộc ta Chủ tịch Hồ Chí Mi h kh g đị h: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên” [21]; ph i đị h hƣớ g, độ g vi đú g cách tha h i say sƣa với tƣở g số g cao đ p, phát huy t i ă g, tí h sá g tạo, sẵ s g hy si h đại ghĩa Tro g suốt trì h đặt iềm ti v o tha h kiệ để tha h i va g m Đ gv i gyc ã h đạo đất v ƣớc, Đ g Cộ g s Việt Nam u tâm bồi dƣỡ g, giáo dục, tạo điều g phát triể , xứ g đá g với sứ mệ h ịch s vẻ hâ dâ trao cho Nghị Đại hội Đ g to quốc ầ thứ XI rõ: “Làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng, truyền thống, tưởng, đạo đức lối sống, tao điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực cho hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ niên ni dưỡng ước mơ, hồi bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, cơng nghệ đại; hình thành lớp niên ưu tú lĩnh vực, kế tục trung thành xuất sắc nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc” Việt Nam đa g tro g thời kỳ “cơ cấu dâ số v g” với tỷ i cao hất tro g ịch s hóm dâ số từ 10-29 tuổi chiếm kho dâ số v dự kiế thời kỳ y kéo d i cho đế để Việt Nam phát triể ki ăm 2040 [4] Đây g tác tha h i từ y u cầu giá trị co g 33% hội h tế - xã hội v phát huy tối đa tiềm ực đất ƣớc bằ g đẩy mạ h vai trò ực ƣợ g tha h ƣớc c ệ tha h thiếu có ghĩa qua i Qu trọ g, kh ghiệp c g ghiệp hóa, hiệ đại hóa m cò gƣời cầ hƣớ g tới tro g thời kỳ đổi h g xuất phát đòi hỏi 3.2.8 ă Xuất phát từ chức ă g qu h , ă g qua g B độ g kiểm soát quyề ực h h ƣớc c g tác tha h b qu h m g hoạt độ g pháp uật đƣợc ba h h có hiệu ực tha h tra h ƣớc có trách hiệm pháp uật tha h pháp uật tha h i chƣa đƣợc khai thực hiệ có hiệu qu Đối với tỉ h Gia Lai, vă đồ g v ho i quy địh pháp uật, đặc biệt niên để đ m b o việc triể hoạt ƣớc C g tác tha h tra, kiểm tra hoạt thực tế chí h qua truyề , phổ biế ại, tố cáo v thâ hoạt độ g tha h tra, kiểm tra chí h ngành tra, vậy, sau vă tr ƣớc có chức ƣớc c g tác tha h tra, gi i khiếu phò g chố g tham h độ g qu tha h tra o h b thiệ , tă g cƣờ g c ƣớc c g tác tha h i g tác tha h tra hoạt độ g cầ tập tru g v o số ội du g sau: Tha h tra đ m b o việc thực thi chí h sách tha h thố g hất, hất tro g hệ thố gh i h pháp: Kiểm tra c cách g tác tuyên truyề , tổ chức thực hiệ chí h sách pháp uật tha h i Thông qua công tác tha h tra qua thah tra giúp Sở ba g h, qua h cấp huyệ , xã có trách hiệm tổ chức thực hiệ chí h sách pháp niên hậ thức đú g chủ trƣơ g, chí h sách, giúp qua hậ thức chƣa đú g đ m b o việc thực thi chí xuố g, đ m b o quyề , m chƣa đú g s h sách đƣợc th ợi ích c h uật tha h , tổ chức, cá hâ a chữa, khắc phục để từ g suốt, đồ g bộ, thố g g dâ từ đ m b o guy hất từ tr tắc chế xã hội chủ ghĩa Tha h tra đ m b o tuâ thủ đạo điều h h qua với qua cấp dƣới tro g việc tổ chức thực hiệ pháp uật v qu chí h h ƣớc 103 cấp tr h h Tha h tra hạ qua h chế ạm dụ g quyề gừa vi phạm pháp uật ƣớc, cá bộ, c g chức tro g máy h Tha h tra đ m b o cu g cấp th hiệ chí h sách pháp uật v sách, pháp uật tha h h ực, phò g kiế i g ti ph hồi i qua đế việc thực ghị việc s a đổi, bổ su g ho phù hợp với thực tiễ ƣớc có hiệu ực, hiệu qu 104 ƣớc thiệ chí h hằm s dụ g quyề ực Qu h Tiểu kết c g tác tha h ƣớc c đƣợc thể chế hóa tro g chí h sách pháp hi đội g qu h i ội du g qu uật Nh ƣớc ta từ ăm 2005, h ƣớc cấp sở cò Do vậy, việc tă g cƣờ g qu Gia Lai ng h ƣớc c g tác tha h ội du g i tỉ h thực cầ thiết để đạt đƣợc hiệu ực, hiệu qu hoạt độ g qu ƣớc nói chung Tr sở uậ chu g qu h ƣớc c g tác tha h i v phâ tích thực trạ g qu h ƣớc c g tác tha h i tỉ h Gia Lai hiệ ay, uậ vă đề xuất qua điểm có tí h đị h hƣớ gi i pháp tă g cƣờ g qu h đƣa gi i pháp b tha h i phổ biế g tác tha h Luậ vă hằm tă g cƣờ g qu tỉ h Gia Lai, : tă g cƣờ chí h sách, pháp uật tha h pháp uật tha h i , kiệ to đ o tạo bồi dƣỡ g xây dự g đội i ƣớc c , â g cao chất ƣợ g i h , ho Nhữ g gi i pháp tr ao độ g phù hợp chiế Thực hiệ điều quyề v b thâ m cho tha h i Tha h i h cá , vậ độ g cộ g s H g thố g k , báo ƣớc c , thực hiệ hóa tốt góp phầ g tác tha h i y đòi hỏi ph i có tâm, mạ h mẽ từ phía xã hội, ƣợc tầm hì phát ƣớc c g tác niên ma g tí h b cho hoạt độ g qu truyề , m c g tác tha h g tác tha h tra, kiểm tra v hoạt độ h g tác thiệ hệ thống sách g chức tham gia cộ g đồ g, phát huy vai trò Đo cáo hoạt độ g qu c g tổ chức máy, tă g cƣờ g tổ chức triể ki h tế xã hội tỉ h, gi i việc Chí Mi h, tă g cƣờ g c ƣớc c g c g tác giáo dục g cá bộ, c guồ g cho việc đề xuất bộ, c gƣời dâ v ỗ tỉ h Gia Lai ực cấp ủy đ g chức, đồ g thời ph i tạo ủ hất 105 tha h i g, chí h g hộ K T U N sa g thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạ h c Nƣớc ta đa g chuyể hoá, hiệ g ghiệp đại hoá với mục ti u sớm đƣa đất ƣớc khỏi tì h trạ g phát triể , phấ đấu đế ăm 2020 ƣớc ta b hƣớ g hiệ đại Mục ti u v ao hệ trẻ h m va g Đ g v dâ đua ao độ g v r h ƣớc c g ghiệp theo đa g đặt hữ g y u cầu, trọ ay Để kế tục xứ g đá g tộc ta, tha h sức học tập, trau dồi trở th i g trách ghiệp cách mạ g vẻ Việt Nam có quyề v ghĩa vụ tƣở g độc ập dâ tộc v chủ ghĩa xã hội; sức thi uyệ để hì h th h hệ tha h i tâ tiế , xứ g tầm đòi hỏi đất ƣớc v thời đại Tỉ h Gia Lai Tây Nguy i r tỉ h miề Tro g trì h thực hiệ tro g giai đoạ uyệ v g dâ cầ qu h có kết hợp huầ giáo dục Tí tộc (c tỉnh với hữ g đặc trƣ g b vùng ƣớc c huyể hơ g tác tha h ữa yếu tố h chất phức tạp địa b tỉ h Gia Lai tí h đa 38 dân tộc anh em c ng sinh sống-trong đ 45% dân số ia Lai người đ ng bào dân tộc thiểu số), đa t thức tôn giáo hoạt động), ại địa b chiế giáo (có ƣợc a i h quốc phòng Tr sở phâ niên, uậ vă tích thực trạ g qu h g tác tha h “ uản nhà nước công tác niên tỉnh ia Lai” đề xuất số phƣơ g hƣớ g v gi i pháp b hiệu qu v tă g cƣờ g hoạt độ g qu i ƣớc c góp phầ h â g cao hiệu ực, ƣớc c g tác tha h tỉ h Gia Lai Tiếp cậ Nh đƣờ g ối, chủ trƣơ g, chí h sách v pháp uật Đ ƣớc tha h i h ƣớc tha h tâm Đ g v Nh v c i g tác tha h i kh ƣớc tha h thực hƣ tro g thời kỳ đổi v chủ yếu từ khía cạ h qu g đị h rằ g: Chƣa qua i ại mạ h mẽ, to hội hập quốc tế hiệ 106 gv diệ v thiết ay Tuy hi , chủ trƣơ g chí h sách, pháp uật tha h i vẫ cò đa g trình ho thiệ Do vậy, với vai trò chủ thể qu h ƣớc ói chu g, qu h ƣớc tha h i chủ độ g đẩy mạ pháp luật tha h Đồ g thời, tiêu chiế ói ri h thực hiệ i g tỉ h Gia Lai, chí h quyề cấp tỉ việc sâu rộ g hơ truyề v hậ thức chí h sách ữa tro g đội g cá bộ, c g chức g ghép mục ti u chiế ƣợc phát triể ki h cầ ƣợc phát triể tha h i với mục h tế-xã hội tỉh ói ri g v đất ƣớc ói chu g, tro g cầ đẩy mạ h thực hiệ số ội du g sau: Đa g hóa hì pháp uật tha h h thức v ội du g truyề , phổ biế sách, i Lập kế hoạch giáo dục, cấu đ o tạo phát triể ki h tế-xã hội tỉ ghề theo chiế ƣợc, tầm h Gia Lai, sẵ s g đáp ứ g cho hì hu cầu hội hập quốc tế Có kế hoạch đ m b o tha h i guồ kinh phí cho hoạt độ g qu v hoạt độ g thuộc chƣơ g trì h phát triể tha Xây dự g hệ thố g sở iệu tha h i v o hệ thố g sở iệu quốc gia 107 h ƣớc hi tỉ h Gia Lai, g góp DANH MỤC TÀI IỆU THAM KH O Ba chấp h h Tru g ƣơ g Đ g khóa X (2008), Nghị 25-NQ/TW ngày 27/5/2008 “Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đ y mạnh công nghiệp h a, đại h a”, Hà Nội Bộ Nội vụ (2011), uyết định số 1923/ Đ-BNV ngày 28/11/2011 phê duyệt đề án đào tạo, b i dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước công tác niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác niên cấp, ngành giai đoạn 2011-2015, Hà Nội Bộ Nội vụ (2014), Th g tƣ số 15/2014/TT-BNV, ngày 31-10-2014, Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, h ng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh Bộ Nội vụ (2015), với hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Dâ số Li hợp quốc (UNFPA) Việt Nam), Báo cáo uốc gia niên Việt Nam , Hà Nội Chí h phủ (2007), Nghị định 120/2007/NĐ-C ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh niên, Hà Nội Chí h phủ (2011), Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, ngày 30-1-2011, tổ chức sách niên xung phong, H Nội Quốc hội (2005), Luật Thanh niên năm 2005, H Nội Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức 2008, H Nội Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 10 Tỉ h đo Gia Lai (2012), Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS H tỉnh ia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 108 Chí Minh 11 Tỉ h đo Gia Lai (2015), Báo cáo Đánh giá nhiệm kỳ triển khai thực Nghị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 12 Tỉ h ủy Gia Lai (2010), Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh i a Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 13 Tỉ h ủy Gia Lai (2015), Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh i a Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 14.UBND tỉ h Gia Lai (2012), Kế hoạch số 2360/KH-UBND ngày 30/7/2012, Thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Gia Lai 15 UNICEF Việt Nam, (2015), Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh 16 UBND tỉ h Gia Lai (2012), Quyết đị h số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012, việc ban hành Chương trình phát triển niên ia Lai đến năm 2020, Gia Lai 17.UBND tỉ h Gia Lai (2015), Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 14/01/2015, thực công tác quản nhà nước niên, Gia Lai 18 UBND tỉ h Gia Lai (2016), Báo cáo Chương trình phát triển niên ết triển khai thực ia Lai giai đoạn 2012-2015, Gia Lai 19 UBND tỉ h Gia Lai (2016), Quyết đị h số 766/QĐ-UBND , uyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh ia Lai giai đoạn 2016-2018 20 Học việ H h chí h (2010), luận hành nhà nước (Giáo trình đại học), H Nội 21 C.Mác – gghe (1993), Tuyể tập, Nh H Nội 109 xuất b chí h trị quốc gia 22 Hồ Chí Mi h (2000), Hồ Chí Mi h to tập, tập 5, Nh xuất b Chí h trị Quốc gia, H Nội 23 V Đă g Mi h (2016), uản nhà nước niên thời kỳ công nghiệp h a, đại h a, Bộ Nội vụ – Nh xuất b Chí h trị quốc gia 24 Mang Viên Tân (2015), uản nhà nước công tác niên thị xã n hê, tỉnh ia Lai, Luậ vă Thạc sĩ Qu c g, Học việ H h chí h Quốc gia, H Nội 25 Nguyễ Đă g Th h (2012), hát triển ngu n nhân lực v ng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đ y mạnh công nghiệp h a, đại h a đất nước, Nh xuất b Chí h trị quốc gia 26 Phạm Vƣơ g Quốc Tru g (2013), Chính sách việc làm cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông, Luậ vă Thạc sĩ Qu c g, Học việ H h chí h Quốc gia, H Nội 27 Phạm Hồ g Tu g (2011), Thanh niên lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế, Nh xuất b Chí h trị quốc gia-sự thật 28 Lâm Quốc Tuấ - ThS Phạm Tất Thắ g (Đồ g chủ bi ) (2011), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác niên giai đoạn nay, Nh xuất b Chí h trị quốc gia - Sự thật 29 Từ điể Bách khoa, H Nội, 2002, t.2, tr.289 30 Từ điể Tiế g Việt, NXB Từ điể , H Nội, 2000, tr 440 31 Thủ tƣớ g Chí h phủ (2011), uyết định số 2474/ Đ-TTg ngày 30/12/2011 việc phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, H Nội 32 Thủ tƣớ g Chí h phủ: Quyết đị h số 158/QĐ-TTg, ngày 25-01-2016 Thủ tƣớ g Chí h phủ việc ban hành Bộ tiêu thống kê niên Việt Nam 110 33.http://baogialai.com.vn/channel/8301/201611/gia-lai-khac-phuc-ton-taiphan-dau-thuc-hien-tot-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2017-2461964/ 34.http://baogialai.com.vn/channel/581/201612/nang-cao-chat-luong-baocao-vien-trong-to-chuc-doan-5512583/ 35.http://baogialai.com.vn/channel/721/201606/nhuc-nhoi-tinh-trang-taohon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-2439483/ 36 http://dangcongsan.vn/preview/newid/130548.html 37.http://vtv.vn/giao-duc/gia-lai-hoc-sinh-phai-di-hoc-xa-vi-co-so-vatchat-kem-an-toan-20160829111015776.htm 38.http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Tieu-diem/2008/666/Tangcuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-thanh.aspx 111 PHỤ ỤC P l c1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁ QU N NHÀ N ỚC V THANH NI N HIỆN NA Tru g ƣơ g Đo tha h i CHÍNH PHỦ Thố g hất qu h ƣớc cơng tác niên Cộ g s Hồ Chí Mi h Ủy ba quốc gia niên Việt Nam BỘ NỘI VỤ (Vụ C g tác tha h niên) CẤP TỈNH Sở Nội vụ (Phòng cơng tác niên) (Bố trí c CẤP HUYỆN Phò g Nội vụ g chức chuy C ú trực tuyế chức ă g phối hợp thực hiệ 112 trách) BỘ, NGÀNH TRUNG ƢƠNG - Ban Công tác niên - Vụ Tổ chức cá (có c g chức chuyên trách) P l c2 Bản tỉn Gi (Nguồ : Cục thố g k i Tỉ h Gia Lai-2015) 113 P l c3 C u trúc dân tộc tỉn (Nguồ : Cục thố g k 114 Gi i tỉ h Gia Lai-2015) P Đặc iểm c Nguồ : Cục thố g k l c4 p ân vùng t eo n óm uyện Gi tỉ h Gia Lai ăm 2014 (Ni 2013) 115 i giám thố g k tỉ h Gia Lai C ỉ ti u kin tế v sử d ng tc n óm uyện t eo p ân vùng 116 ... ghi niên hiều cò có đồ g ay tro g vă b pháp uật hiệ h h, cứu khoa học tha h i v c g tác hất cách hiểu khái iệm quản lý nhà nước công tác niên với quản lý nhà nước niên Trong Luậ vă y, tác. .. uản lý nhà nước công tác niên từ thực tiễn tỉnh on Tum, Ths han Thị Thủy, 2014; Hỗ trợ giải việc làm niên từ thực tiễn huyện im Động, tỉnh Hưng Yên, Ths Đ o Thị Tỉ h, 2015 - uản lý nhà nước công. .. biệt rõ khái iệm thanh niên với công tác niên , hƣ g tiếp tục s dụ g cách trình bày thố g hất theo Luật tha h i ăm 2005 v vă b có i lý nhà nước cơng tác niên đồ g nước niên ; đồ g thời c
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai , Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay