Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tt

27 22 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THÚY HẰNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã sớ: 38 01 08 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nơng Quốc Bình TS Đỗ Ngân Bình Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi… ngày… tháng… năm Có thể tìm hiểu Luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Hang Tran Thuy (2017), “Report on Vietnam’s Rules Regulating Foreign Workers”, Japan Labor Issues, Volume Number November-December 2-17, page 77-83 Trần Thúy Hằng (2018), “Chính sách thu hút người lao động nước ngồi hoạt động khoa học cơng nghệ Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 5/2018, tr 38-54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam có chủ trương tiếp nhận người lao động nước từ năm 1985 để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nước (Điều 16 Luật Đầu tư nước Việt Nam 1987) Quy định điều chỉnh hoạt động tuyển dụng, thuê mướn NLĐ nước xây dựng Bộ luật lao động 1994 đến kế thừa bổ sung Bộ luật lao động năm 2012, có hiệu lực từ 1/1/2013, có quy định riêng điều chỉnh hoạt động lao động NLĐ nước Việt Nam Mục Chương XI, từ Điều 169 đến 175 kèm theo Nghị định Thông tư quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật lao động lao động nước Việt Nam Ngoài ra, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam kết hàng loạt hiệp định hợp tác lao động, hiệp định thương mại tự do, gia nhập 21 công ước Tổ chức Lao động giới Theo đó, vấn đề bảo vệ quyền lợi điều kiện lao động ngày quan tâm Từ năm 2016, Việt Nam tiếp tục thực cam kết Hiệp định khung ASEAN dịch vụ nhằm thực mục tiêu tự lưu chuyển lao động có tay nghề Các điều ước quốc tế tạo sở phápquốc tế điều chỉnh quan hệ lao động (QHLĐ) người lao động (NLĐ) Việt Nam NLĐ nước làm việc Việt Nam Trải qua trình phát triển, pháp luật điều chỉnh hoạt động lao động NLĐ nước ngày hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế ngày đa dạng đất nước Các quy định pháp luật chi tiết, tập trung chủ yếu vào vấn đề điều kiện tuyển dụng cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước làm việc Việt Nam Tuy nhiên, số lượng quy định pháp luật Việt Nam ít, nội dung đơn giản, chồng chéo, hiệu lực thi hành thấp Trong bối cảnh, nhu cầu lao động kỹ thuật gia tăng tác động cách mạng công nghệ 4.0, tiếp nhận NLĐ nước giải pháp hiệu bù đắp thiếu hụt lao động nước Nhưng để có hệ thống quy phạm pháp luật phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế cần phải có nghiên cứu tồn diện đầy đủ vấn đề pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi Việt Nam Chính vậy, việc nghiên cứu pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam cần thiết giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hành, quy định điều ước quốc tếViệt Nam thành viên, án Tòa án Việt Nam giải tranh chấp lao động cá nhân QHLĐ NLĐ nước Phạm vi nghiên cứu luận án bao gồm: Những vấn đề lý luận QHLĐ pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngoài; Thực trạng pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia giới điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngoài; Thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục tiêu nghiên cứu luận án tiếp tục làm rõ vấn đề lý luận pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi; phân tích, đánh giá cách toàn diện thực trạng quy định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước làm việc Việt Nam, đề xuất số kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLD nước Để đạt mục đích nêu trên, luận án phải thực nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như: (i) Xây dựng khái niệm NLĐ nước Việt Nam (ii) Xây dựng khái niệm QHLĐ (iii) Làm rõ vấn đề lý luận pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước (iv) Đánh giá toàn diện thực trạng sở phápđiều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam (v) Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực hiện, tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho việc phát triển QHLĐ có yếu tố nước ngồi, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NLĐ nước làm việc Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Nghiên cứu pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam, luận án sử dụng sở lý thuyết là: Học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, hệ thống tri thức, quan điểm pháp luật thi hành pháp luật Đảng Nhà nước Việt Nam Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, phương pháp so sánh luật học, phương pháp phân tích chứng minh, phương pháp tổng hợp, phương pháp dự báo khoa học Những đóng góp luận án Luận án có đóng góp khoa học sau: Thứ nhất, luận án xây dựng khái niệm QHLĐ NLĐ nước ngồi, qua đó, đặc trưng QHLĐ NLĐ nước Việt Nam Thứ hai, luận án phân tích toàn diện vấn đề phápđiều chỉnh QHLĐ NLĐ nước theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tếViệt Nam thành viên, bình luận án Tòa án Việt Nam giải tranh chấp lao động cá nhân phát sinh QHLĐ NLĐ nước để làm rõ bất cập trình áp dụng, giải thích quy định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam Thứ ba, luận án kinh nghiệm quảnđiều chỉnh QHLĐ NLĐ nước số quốc gia phát triển giới, tạo sở tham khảo hữu ích để đánh giá pháp luật hành Việt Nam Trên sở đó, luận án đề giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam phù hợp với điều kiện kinh tếhội Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện sở lý luận hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đồng thời thông tin khoa học có giá trị giúp nhà hoạch định sách, nhà lập pháp nhà quản lý tham khảo việc ban hành áp dụng qui định cụ thể pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi Việt Nam Luận án tài liệu tham khảo công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật lao động, tư pháp quốc tế Khoa, Trường đào tạo luật công tác lao độnghội Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kế luận, luận án kết cấu thành 04 chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Những vấn đề lý luận quan hệ lao động pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Chương 3: Thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam Chương 4: Hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Các nghiên cứu pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động (QHLĐ) người lao động (NLĐ) nước đa dạng, thực nhiều giác độ nghiên cứu khác Với đối tượng nghiên cứu NLĐ nước ngoài, có nhiều tác giả tiến hành nghiên cứu, với nhiều cơng trình từ nhiều góc độ khác Các cơng trình nghiên cứu trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận chung hoạt động quảnlao động nước khoa học, pháp lý thực tiễn lao động nước phát triển kinh tế-xã hội nước ta Với đối tượng nghiên cứu pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngoài, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu, tồn diện pháp luật điều chỉnh QHLĐ người nước Việt Nam Các cơng trình nghiên cứu tập trung vào số vấn đề riêng lẻ, nhiều góc độ khác quản lý NLĐ nước ngoài, bảo vệ quyền NLĐ nước ngoài, hợp đồng lao động NLĐ nước ngồi… Các phân tích bất cập pháp luật kiến nghị hoàn thiện pháp luật chung chung, chưa có so sánh, tiếp thu kinh nghiệm quốc gia giới vấn đề Trên sở kết nghiên cứu cơng trình thực mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án, phạm vi nghiên cứu mình, luận án tập trung làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, vấn đề lý luận Kế thừa nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, luận án làm rõ số vấn đề sở lý luận pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Thứ hai, vấn đề thực trạng pháp luật Sự hình thành phát triển quy định pháp luật NLĐ nước làm việc Việt Nam nhiều cơng trình, viết trình bày, phân tích, nhận xét với tính tổng quan Luận án tiếp thu kiến thức để làm rõ khung pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam Thứ ba, vấn đề thực tiễn thực hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Việt Nam Luận án tham khảo, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cách giải vấn đề quốc gia, đặc biệt quốc gia có thị trường lao động phát triển, sử dụng hiệu nguồn nhân lực nước ngồi, từ đưa giải pháp phù hợp, cụ thể Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀIPHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 2.1 Khái niệm người lao động nước quan hệ lao động người lao động nước 2.1.1 Khái niệm người lao động nước 2.1.1.1 Định nghĩa người lao động nước Tác giả luận án đề xuất xây dựng khái niệm NLĐ nước Việt Nam sau: “người lao động nước người nước đến Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lý, điều hành người sử dụng lao động.” 2.1.1.2 Phân loại người lao động nước ngồi Thứ nhất, vào trình độ, NLĐ nước chia thành hai loại: lao động kỹ (skilled workers) lao động phổ thông (unskilled workers) Thứ hai, vào quy chế pháp lý, NLĐ nước chia thành hai loại NLĐ nước hợp pháp NLĐ nước bất hợp pháp Thứ ba, vào quốc tịch, NLĐ nước chia thành nhiều loại khác phụ thuộc vào pháp luật quốc gia điều ước quốc tếquốc gia thành viên liên quan đến cho phép tiếp nhận NLĐ nước Thứ tư, vào thời gian phép cư trú quốc gia sở tại, NLĐ nước chia thành hai loại NLĐ nước thường trú NLĐ nước tạm trú 2.1.2 Khái niệm quan hệ lao động người lao động nước 2.1.2.1 Định nghĩa quan hệ lao động người lao động nước ngồi Từ phân tích luật thực định lý luận QHLĐ, tác giả luận án đề xuất xây dựng khái niệm QHLĐ NLĐ nước Việt Nam “quan hệ lao động phát sinh người lao động nước người sử dụng lao động Trong đó, NLĐ nước ngồi th mướn, thực công việc quản lý, điều hành người sử dụng lao động để trả lương.” 2.1.2.2 Đặc trưng quan hệ lao động người lao động nước Đặc trưng phân biệt QHLĐ NLĐ nước ngồi với QHLĐ thơng thường dấu hiệu chủ thể có yếu tố nước ngồi, bên chủ thể người nước Đặc điểm làm cho QHLĐ NLĐ nước đối tượng điều chỉnh ngành luật Lao động ngành luậtpháp quốc tế 2.2 Những vấn đề lý luận pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước ngồi 2.2.1 Vai trò pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Thứ nhất, pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động 10 mà pháp luật quy định cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) thực mà không bị chủ thể khác xâm hại NSDLĐ bên thiếu để hình thành trì QHLĐ Thơng qua việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ, QHLĐ phát triển bền vững 2.2.4 Nội dung pháppháp luật điều chỉnh quan hệ lao động với người lao động nước quốc gia giới 2.2.4.1 Thiết lập quan hệ lao động người lao động nước Khác với hoạt động thiết lập QHLĐ với NLĐ địa, việc tuyển dụng NLĐ nước hoạt động giới hạn điều kiện tuyển dụng, yêu cầu đặt nhằm hạn chế số lượng NLĐ nước ngồi làm việc quốc gia Nhìn chung có hai cách để quốc gia giới kiểm sốt việc tiếp nhận dòng NLĐ nước ngồi tới làm việc (i) hạn ngạch (Hoa kỳ, Hàn Quốc, Singapore) (ii) điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng 2.2.4.2 Thực quan hệ lao động người lao động nước Khi NLĐ nước đáp ứng đủ điều kiện làm việc họ tham gia vào QHLĐ trở thành NLĐ với đầy đủ quyền nghĩa vụ mà pháp luật quy định Do đó, QHLĐ thực sở bên thỏa thuận quyền nghĩa vụ lao động thể thông qua hợp đồng lao động NLĐ nước ngoài, đồng thời phải tuân thủ quy định riêng pháp luật nước 2.2.4.3 Chấm dứt quan hệ lao động người lao động nước Pháp luật quốc gia giới khơng có phân biệt trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động NLĐ nước NLĐ địa NLĐ người nước nên pháp luật số quốc gia có quy định thêm số nghĩa vụ dành cho NSDLĐ NLĐ nước đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn 11 2.2.4.4 Quản lý nhà nước quan hệ lao động người lao động nước Biện pháp quản lý phổ biến NLĐ nước ngồi thơng qua giấy phép lao động, số quốc gia có quy định nghĩa vụ NSDLĐ việc quản lý NLĐ nước 2.2.5 Xung đột pháp luật phương pháp giải xung đột pháp luật quan hệ lao động người lao động nước 2.2.5.1 Hiện tượng xung đột pháp luật quan hệ lao động người lao động nước Xuất phát từ đặc điểm QHLĐ NLĐ nước đặc điểm tượng xung đột pháp luật, tượng xung đột pháp luật QHLĐ người lao động nước ngồi định nghĩa sau: xung đột pháp luật quan hệ lao động người lao động nước tượng pháp lý xảy quan hệ lao động người lao động nước ngồi áp dụng điều chỉnh hai hay nhiều hệ thống pháp luật nước khác 2.2.5.2 Phương pháp giải xung đột pháp luật quan hệ lao động người lao động nước Phương pháp xung đột Phương pháp xung đột phương phápquốc gia xây dựng sử dụng quy phạm xung đột để điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Quy phạm xung đột loại quy phạm pháp luật đặc biệt, không chứa đựng quyền nghĩa vụ chủ thể mà chứa đựng nguyên tắc lựa chọn pháp luật áp dụng cho QHLĐ NLĐ nước phát sinh Phương pháp thực chất Phương pháp thực chất phương phápquốc gia xây dựng sử dụng quy phạm thực chất để điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước 12 Quy phạm thực chất loại quy phạm pháp luật thông thường, chứa đựng quyền nghĩa vụ chủ thể Quy phạm thực chất lĩnh vực QHLĐ NLĐ nước thường sử dụng để quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quyền nghĩa vụ NLĐ nước NSDLĐ QHLĐ Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3.1 Quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 3.1.1 Quy định quyền lao động bảo vệ người lao động nước Quy định quyền lao động điều ước quốc tếViệt Nam thành viên điều chỉnh Công ước Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), văn pháp lý khuôn khổ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp định thương mại tự hệ (FTAs) Theo đó, quyền lao động NLĐ nước áp dụng giống quyền lao động NLĐ Việt Nam Nói chung có quyền lao động sau: quyền chống lại lao động cưỡng bức, quyền không bị phân biệt đối xử việc làm nghề nghiệp, quyền trả công bình đẳng 3.1.2 Quy định xác định pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động Hiệp định Tương trợ tư pháp Các quy phạm xung đột Hiệp định Tương trợ tư phápViệt Nam thành viên cho phép bên hợp đồng lao động lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng lao động, luật nước bên thực công việc không cấm 13 3.1.3 Quy định hình thức làm việc người lao động nước Theo Nghị định thư gia nhập WTO Việt Nam, cam kết thương mại dịch vụ, có hai phương thức cung cấp dịch vụ mà NLĐ nước ngồi đến Việt Nam làm việc diện thương mại diện thể nhân Đối với NLĐ nước đến Việt Nam làm việc theo hình thức làm việc di chuyển nội doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với WTO bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, mơi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí, vận tải NLĐ nước ngồi khơng phải xin cấp phép lao động 3.1.4 Quy định quyền cơng nhận văn trình độ chun mơn người lao động nước ngồi mang quốc tịch quốc gia ASEAN Hiện nay, ASEAN tiến hành kết 08 Thỏa thuận thừa nhận lẫn dịch vụ kế toán kiểm toán, y tế, nha khoa, kỹ thuật, điều dưỡng, kiến trúc, đo đạc, du lịch Theo MRA du lịch, NLĐ nước ngồi có chứng nhận tay nghề công nhận đủ tiêu chuẩn để hành nghề du lịch Việt Nam mà không cần phải đáp ứng thêm yêu cầu Theo MRA lĩnh vực lại, NLĐ nước mang quốc tịch quốc gia ASEAN đến Việt Nam làm việc muốn công nhận văn để hành nghề với tư cách “chuyên gia ASEAN” phải tuân thủ quy định, yêu cầu bổ sung pháp luật Việt Nam 3.1.5 Quy định điều chỉnh quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động người lao động nước hiệp định hợp tác lao động Nội dung hiệp định hợp tác lao động đa dạng, thường bao gồm nội dung cam kết việc tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ Việt Nam sang làm việc quốc gia kết hiệp định NLĐ nước 14 vào làm việc Việt Nam, xác định chế pháp lý đảm bảo cho việc tuyển dụng thực theo quy định hai nước kết, từ giai đoạn tuyển dụng, thực hợp đồng lao động việc chấm dứt, hồi hương lao động nước 3.2 Quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước 3.2.1 Quy định điều chỉnh thiết lập quan hệ lao động người lao động nước 3.2.1.1 Điều kiện người lao động nước NLĐ nước làm việc Việt Nam trước hết cơng dân nước ngồi, đáp ứng điều kiện pháp luật quy định để phép làm việc Việt Nam cho tổ chức, cá nhân Việt Nam nước Việt Nam Điều kiện NLĐ nước làm việc Việt Nam quy định Khoản Điều 169 Bộ luật lao động 2012 3.2.1.2 Điều kiện người sử dụng người lao động nước Chủ thể phép tuyển dụng lao động nước theo hợp đồng lao động chủ thể có giới hạn (chủ thể có điều kiện) áp dụng theo quy định khoản điều Nghị định 11/2016/NĐ-CP 3.2.1.3 Hình thức làm việc người lao động nước Điều kiện hình thức làm việc điều chỉnh Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016, quy định chung cho hình thức người nước ngồi làm việc Việt Nam bao gồm NLĐ nước chủ thể khác tình nguyện viện, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (thực công việc theo hợp đồng dịch vụ), … 3.2.1.4 Thủ tục tuyển dụng người lao động nước Thủ tục tuyển dụng NLĐ nước theo quy định Bộ luật lao động 2012, Nghị định 11/2016/NĐ-CP Thông tư 40/2016/TT- 15 BLĐTBXH bao gồm có ba giai đoạn: Bước 1, NSDLĐ nước xác định nhu cầu sử dụng NLĐ nước Bước 2, NSDLĐ xin cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước Bước 3, NLĐ nước NSDLĐ nước kết hợp đồng lao động 3.2.2 Quy định điều chỉnh thực quan hệ lao động người lao động nước 3.2.2.1 Hiệu lực hợp đồng lao động người lao động nước ngồi Pháp luật Việt Nam khơng có quy định riêng hiệu lực hợp đồng lao động NLĐ nước nên theo quy định chung pháp luật lao động hiệu lực hợp đồng lao động, thời điểm xác định làm phát sinh hiệu lực hợp đồng lao động là: (i) hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày bên tiến hành giao kết hợp đồng; (ii) hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày bên thỏa thuận; (iii) hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày NLĐ bắt đầu làm việc 3.2.2.2 Hợp đồng lao động người lao động nước ngồi vơ hiệu Hợp đồng lao động NLĐ nước ngồi vơ hiệu tồn thuộc bốn trường hợp sau: Toàn nội dung hợp đồng lao động trái pháp luật; người kết hợp đồng lao động không thẩm quyền; công việc mà hai bên giao kết hợp đồng lao động công việc bị pháp luật cấm; nội dung hợp đồng lao động hạn chế ngăn cản quyền thành lập, gia nhập hoạt động cơng đồn NLĐ Hợp đồng lao động NLĐ nước ngồi vơ hiệu phần khi nội dung phần vi phạm pháp luật không ảnh hưởng đến phần lại hợp đồng 3.2.2.3 Quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ lao động người lao động nước Quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ lao động người 16 lao động nước xác định theo nội dung hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Các bên thỏa thuận nội dung điều khoản không trái pháp luật, trái thỏa ước lao động tập thể Hợp đồng lao động với NLĐ nước phải đảm bảo nội dung chủ yếu theo quy định Điều 23 Bộ luật lao động 2012 Điều Nghị định 05/2015/NĐ-CP 3.2.2.4 Hình thức ngơn ngữ hợp đồng lao động với người lao động nước Hợp đồng lao động NLĐ nước ngoài, dù thỏa thuận hợp đồng lao động thời vụ hay ngắn hạn NLĐ nước ngồi NSDLĐ phải lựa chọn hình thức văn 3.2.3 Quy định điều chỉnh thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt quan hệ lao động người lao động nước 3.2.3.1 Thay đổi quan hệ lao động người lao động nước (i) Trường hợp thay đổi chủ thể hợp đồng lao động: việc thay đổi chủ thể NLĐ nước NSDLĐ nước coi hợp đồng lao động (ii) Ttrường hợp thay đổi nội dung hợp đồng lao động: thay đổi nội dung hợp đồng lao động NLĐ nước ngồi khơng trái với nội dung quy định giấy phép lao động 3.2.3.2 Tạm hoãn thực hợp đồng lao động với người lao động nước Trong trường hợp, hợp đồng lao động áp dụng pháp luật lao động Việt Nam trường hợp tạm hỗn hợp đồng lao động với NLĐ nước ngồi áp dụng giống hợp đồng lao động thông thường 3.2.2.3 Chấm dứt quan hệ lao động người lao động nước ngồi Pháp luật Việt Nam khơng có quy định riêng chấm dứt QHLĐ NLĐ nước nên việc chấm dứt QHLĐ NLĐ nước thực theo thủ tục chung Bộ luật lao động 2012 trường hợp chấm dứt hợp đồng 17 lao động (Bộ luật lao động 2012 khơng có quy định chấm dứt QHLĐ) 3.2.4 Quy định xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ lao động người lao động nước 3.2.4.1 Xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ lao động người lao động nước theo thỏa thuận bên hợp đồng lao động Theo quy định khoản Điều 683 Bộ luật Dân 2015 NLĐ NSDLĐ có quyền thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật áp dụng hợp đồng lao động bên 3.2.4.2 Xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ lao động người lao động nước ngồi khơng có thỏa thuận bên hợp đồng lao động Theo khoản Điều 683 Bộ luật Dân năm 2015, trường hợp bên khơng có thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng lao động áp dụng pháp luật nước có mối quan hệ gắn bó hợp đồng lao động 3.2.4.3 Hạn chế thỏa thuận bên lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ lao động người lao động nước để bảo vệ người lao động Theo khoản Điều 683 Bộ luật Dân năm 2015 hạn chế tự ý chí đặt trường hợp bên hợp đồng lao động lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngồi mà luật nước ngồi có ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu NLĐ theo quy định pháp luật Việt Nam pháp luật Việt Nam áp dụng 3.2.5 Giải tranh chấp lao động cá nhân quan hệ lao động 18 người lao động nước 3.2.5.1 Thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân quan hệ lao động người lao động nước i) Hoà giải viên lao động Hòa giải viên lao động chủ thể có thẩm quyền giải quyêt tranh chấp quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện đề cử Các loại tranh chấp mà Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải tất tranh chấp lao động tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề ii) Toà án nhân dân Tranh chấp quan hệ lao động cá nhân NLĐ nước ngồi thuộc trường hợp tranh chấp lao động có yếu tố nước ngồi nên thẩm quyền Tòa án xác định theo hai bước: Bước 1: xác định thẩm quyền chung tòa án Việt Nam tranh chấp lao động theo quy định Chương 38 Bộ luật Tố tụng dân Bước 2: xác định thẩm quyền Tòa án cụ thể theo quy định Chương Bộ luật Tố tụng dân (khoản Điều 469 Bộ luật Tố tụng dân 2015) 3.2.5.2 Thủ tục giải tranh chấp lao động cá nhân quan hệ lao động người lao động nước Đối với tranh chấp lao động cá nhân trình tự giải tranh chấp lao động NLĐ nước bao gồm thủ tục sau: (i) Thương lượng, (ii) Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân Hòa giải viên lao động, (iii) Giải tranh chấp lao động cá nhân Tòa án nhân dân 3.2.5 Quy định quảnquan hệ lao động người lao động nước 3.2.5.1 Giấy phép lao động Trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước trách nhiệm NSDLĐ Để xin cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài, 19 NSDLĐ cần thực thủ tục theo quy định Nghị định số 11/2016/NĐCP hướng dẫn Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH: 3.2.5.2 Trách nhiệm quan nhà nước việc quảnngười lao động nước ngồi Các quan có thẩm quyền hoạt động quảnquan hệ lao động NLĐ nước bao gồm: Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Cơng Thương, Bộ Cơng An, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh… Chương HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 4.2 Tình hình thực pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam 4.2.1 Nhận xét số bất cập quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Thứ nhất, số quy định pháp luật Việt Nam chưa tương thích với quy định điều ước quốc tếViệt Nam thành viên Thứ hai, định nghĩa, thuật ngữ sử dụng chưa có thống Thứ ba, quy định thiết lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt QHLĐ NLĐ nước chung chung, số quy định khơng phù hợp với thực tiễn sử dụng NLĐ nước Việt Nam Thứ tư, quy định xác định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Bộ luật Dân 2015 xác định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi chung chung, thiếu hướng dẫn áp dụng Quy định xác định pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước Bộ luật lao động 2012 hiểu mâu thuẫn với quy định Bộ luật Dân 2015 4.1.2 Thực tiễn thực quy định pháp luật điều chỉnh quan 20 hệ lao động người lao động nước Việt Nam 4.1.2.1 Về việc cấp giấy phép lao động Theo số liệu tổng hợp địa phương tháng 1/2017 Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh Xã hội: nước có tổng số 79.786 NLĐ nước ngồi làm việc, đó: số người cấp giấy phép lao động 69.378 người (chiếm 94,6% số người thuộc diện cấp giấy phép lao động); số lại 3.942 người (chiếm 5,4%) bao gồm số NLĐ nộp hồ sơ chờ cấp giấy phép lao động, số NLĐ hoàn thiện giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động Tại Việt Nam tồn số lượng lớn NLĐ nước ngồi khơng có giấy phép lao động NLĐ bất hợp pháp Để xảy tượng việc thực quy định pháp luật quản lý NLĐ nước địa phương chưa nghiêm túc; việc kiểm tra, tra xử lý vi phạm hạn chế 4.1.2.2 Về số lượng, chất lượng người lao động nước làm việc Việt Nam NLĐ nước đến Việt Nam từ 110 quốc gia, có số lượng nhiều NLĐ mang quốc tịch Trung Quốc 25.274 người (chiếm 30,9%); NLĐ mang quốc tịch Hàn Quốc 14.968 người (chiếm 18,3%); NLĐ mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) 10.551 người (chiếm 12,9%); NLĐ mang quốc tịch Nhật Bản 7.770 người (chiếm 9,5%); lại NLĐ đến từ quốc gia khác 23.229 người (chiếm 28,4%) Về trình độ NLĐ nước ngồi, NLĐ nước ngồi thường làm việc vị trí đòi hỏi trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao: 38% tuyển chuyên môn kỹ thuật; 26% thiếu hụt ứng viên địa phương cho vị trí cần tuyển, lại lý khác đáng tin cậy, phát triển sản phẩm v.v 21 4.1.2.3 Về việc kết thực hợp đồng lao động với NLĐ nước Đa số NSDLĐ thực nghiêm túc việc hợp đồng lao động với NLĐ nước ngoài, phần lớn có hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng (61,6%), số NLĐ có hợp đồng lao động tháng (3,2%) 4.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam nâng cao hiệu thực 4.2.1 Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật 4.2.1.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật Thứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước phải phù hợp với chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước Việt Nam Thứ hai, việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước phải phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện quy định điều ước quốc tế lao động 4.2.1.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Thứ nhất, số kiến nghị nghiên cứu lý luận Học tập kinh nghiệm quốc gia giới việc xây dựng sách, pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi, nghiên cứu mơ hình chọn lọc tiếp nhận NLĐ nước ngồi vào Việt Nam, nghiên cứu mơ hình hạn chế lao động phổ thông bất hợp pháp vào Việt Nam làm việc Thứ hai, số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam quan hệ lao động người lao động nước Một là, thống khái niệm có liên quan đến hợp đồng lao động NLĐ nước Hai là, bổ sung quy định điều kiện NLĐ nước ngồi phù hợp với sách thu hút NLĐ nước ngồi có chun mơn cao 22 Việt Nam Ba là, bổ sung quy định xác định hợp đồng lao động vô hiệu hợp đồng lao động với NLĐ nước Bốn là, bổ sung quy định pháp luật NLĐ nước ngồi làm việc số cơng việc đặc thù Năm là, thống quy định xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng lao động Bộ luật Dân 2015 Bộ luật lao động 2012 Sáu là, sửa đổi bổ sung quy định thủ tục cấp giấy phép lao động NLĐ nước Bảy là, xem xét quy định quyền gia nhập tổ chức cơng đồn/hoặc quyền thành lập tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ nước Tám là, hoàn thiện quy định việc xử lý vi phạm tuyển dụng sử dụng NLĐ nước bất hợp pháp 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật quan hệ lao động người lao động nước Việt Nam Thứ nhất, nâng cao hiệu công tác xây dựng, ban hành văn pháp luật phù hợp với quy định điều ước quốc tế lao động di trú Thứ hai, nâng cao lực quản lý nhà nước NLĐ nước ngồi Thứ ba, nâng cao hiệu cơng tác tun truyền, phổ biến quy định pháp luật KẾT LUẬN QHLĐ NLĐ nước quan hệhội hình thành trình sử dụng lao động theo thỏa thuận NLĐ nước với NSDLĐ Theo đó, bên NLĐ nước ngồi cam kết hồn thành loại công việc, thực đầy đủ nội quy lao động quy định khác trình lao động bên NSDLĐ, có nghĩa vụ giao việc cho NLĐ nước cam kết, trả lương theo suất, chất lượng, hiệu làm việc Pháp luật quốc gia giới tương đồng đặc trưng mức độ quản lý NSDLĐ NLĐ mức độ phụ thuộc NLĐ NSDLĐ Ngoài ra, với mục đích quản lý NLĐ nước ngồi, pháp luật số quốc gia quy định điều kiện riêng để chọn lọc điều tiết số lượng NLĐ nước 23 điều kiện cấp, giấy phép lao động Nếu NLĐ nước thỏa mãn đầy đủ điều kiện để phép nhập cảnh, cư trú tham gia làm việc cho cá nhân, tổ chức quốc gia sở coi NLĐ nước làm việc hợp pháp Nếu NLĐ nước ngồi khơng thỏa mãn điều kiện gọi NLĐ nước làm việc bất hợp pháp Tuy nhiên, việc đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện để cấp phép lao động dấu hiệu để xác định có hay khơng có tồn QHLĐ bên Trong trường hợp NLĐ nước làm việc bất hợp pháp quan hệ bên quan hệ bán sức lao động để nhằm hưởng lương coi QHLĐ Việc giải hệ QHLĐ bất hợp pháp khác nhau, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật quốc gia Hội nhập kinh tế hợp tác quốc tế lĩnh vực lao động quốc gia đóng vai trò quan trọng việc xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước hoạt động có hiệu quả, có tác động tích cực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngồi Sự khó khăn nhà hoạch định sách xây dựng pháp luật bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế để kiểm soát xây dựng pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi phù hợp khơng làm ảnh hưởng đến đầu tư, thương mại quốc tế quốc gia Pháp luật QHLĐ NLĐ nước có vai trò quan trọng điều chỉnh QHLĐ NLĐ NSDLĐ, tạo sở pháp lý cho việc thực quyền nghĩa vụ bên, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NLĐ nước Pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước quốc gia phức tạp, liên quan đến nhiều ngành luật, nhiều quan quản lý, đối tượng điều chỉnh đa dạng bao gồm NLĐ nước hợp pháp NLĐ nước bất hợp pháp, NSDLĐ mang quốc tịch nước NSDLĐ mang quốc tịch nước sở 24 Tại Việt Nam, pháp luật hành QHLĐ NLĐ nước bước hoàn thiện, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện để NSDLĐ tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh NLĐ nước ngồi có thêm hội làm việc hợp pháp Việt Nam Những thay đổi pháp luật theo hướng tiệm cận quy định công ước ILO, UN vấn đề NLĐ nước pháp luật đối xử theo nguyên tắc, tiêu chuẩn lao động tối thiểu giống NLĐ Việt Nam Bên cạnh điểm tiến bộ, tích cực pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi khơng tránh khỏi bất cập, hạn chế hệ thống văn chưa đồng bộ, quy định chưa thống Các bất cập mức độ khác làm ảnh hưởng đến lợi ích bên QHLĐ Ngồi có quy định lại khơng phù hợp với thực tiễn thị trường lao động phát triển kinh tế thị trường, chưa tương thích với cam kết Việt Nam điều ước quốc tếViệt Nam kết tham gia Với vấn đề nêu hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước sở phải đảm bảo yêu cầu lý luận yêu cầu thực tiễn nhu cầu cấp bách Trước hết cần khắc phục bất cập pháp luật hành, đảm bảo tính khả thi áp dụng văn quy phạm pháp luật Tiếp tục cải cách thủ tục hành để đảm bảo quản lý hiệu từ phía quan nhà nước hiệu thu hút NLĐ nước ngồi có chun mơn cao đến Việt Nam hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ Sửa đổi đồng quy định pháp luật tiến tới xây dựng đạo luật NLĐ nước làm việc Việt Nam theo hợp đồng lao động Trong trình ban hành thực thi pháp luật điều chỉnh QHLĐ NLĐ nước ngồi, ln rút kinh nghiệm quốc gia phát triển giới đồng thời ý tiếp thu quy định điều ước quốc tế lao động di trú ... pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước 2.2.1 Vai trò pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Thứ nhất, pháp luật điều chỉnh. .. THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 4.2 Tình hình thực pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động. .. điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước tạo sở pháp lý để bên thiết lập thực quan hệ lao động hợp pháp Thứ hai, pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động người lao động nước tạo sở pháp lý để
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tt , Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay