Ma trận tỷ lệ (Payoff matrix)

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 03:31

Ma trận tỷ lệ (Payoff matrix) Là xác định giá trị mong đợi hai nhiều phương án m ỗi phương án định vị với ước đoán xác suất Ma tr ận ch ỉ có giá trị khả xuất xác suất kết có th ể đ ược ước đoán Xác suất biểu thị tỷ lệ phần trăm (%), đo lường mức độ kiện xảy khơng xảy Nếu có m ột kiện chắn xảy có xác suất 1, kiện chắn khơng xảy xác suất Nếu khả x ảy theo mức độ 50:50 xác suất 0,5 +Gía trị mong đợi (hay gọi kỳ vọng) phương án tổng cộng tất kết xảy nhân với xác suất tương ứng c Chẳng hạn như: có 50% hội đầu tư kiếm $100.000, 25% c hội kiếm đươc $10.000 25% hội $50.000 Gía tr ị mong đợi (expected value – EV) đầu tư tính nh sau: EV = 0,50($100.000) + 0,25($50.000) = $50.000 + $2.500 - $12.500 = $40.000 Ví dụ sau nhằm giúp cho người đọc hiểu rộng thêm định đầu tư có liên quan đến sử dụng ma trận tỷ lệ Gỉa sử xem xét để mua kinh doanh máy tính kinh doanh thuyền buồm Chúng ta xác định rằng, thành công hoạt động kinh doanh phụ thu ộc vào tỷ giá hối đoái Nếu tỷ giá hối đoái tăng, thu đ ược triệu $ từ kinh doanh máy tính triệu $ từ kinh doanh thuy ền bu ồm; tỷ giá hối đối giảm, triệu $ từ kinh doanh máy tính hay triệu $ từ kinh doanh thuyền buồm Chúng ta ước đoán rằng, có 70% hội tỷ giá hối đối tăng 30% hội tỷ giá h ối đoái giảm Giải pháp: *Kinh doanh máy tính: EV = 0,7 ($3.000.000) + 0,3 ($ -4.000.000) =$3.500.000 -$1.200.000 EV = $2.300.000 *Kinh doanh thuyền buồm: EV = 0,7 ($3.000.000) + 0,3 ($-2.000.000) = $2.100.000 - $600.000 EV = $1.500.000 Qua kết giá trị mong đợi (EV) ngành, ta th đ ầu tư mua máy tính để kinh doanh thu lợi nhuận cao h ơn mua thuy ền bu ồm Kết tổng hợp trình bày ma trận Payoff:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận tỷ lệ (Payoff matrix), Ma trận tỷ lệ (Payoff matrix)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay