Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 22:01

Người thực hiện: VNT Ngày thực hiện: 10/03/2017 Đề tài: HẬU QUẢ PHÁP CỦA VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT Chấm dứt hợp đồng lao động Khái niệm: “Chấm dứt hợp đồng lao động kiện người lao động chấm dứt làm việc cho người sử dụng lao động hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt, người lao động bị sa thải, hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.” Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, đó: -Trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt: Quy định từ khoản đến khoản -Do người lao động bị sa thải: Quy định khoản 8, điều 36 -Do bên đơn phương chấm dứt hợp đồng: Quy định khoản khoản 10 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn dựa ý chí bên chủ thể nhằm chấm dứt quan hệ lao động với bên kia.” 2.1 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động: Điều 37 Bộ luật Lao động quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động Cụ thể sau:  Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng: Người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải có quy định Khoản Điều 37 Bộ luật Lao động, bao gồm: Thứ nhất, khơng bố trí theo cơng việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng lao động (Điểm a Khoản 1) Thứ hai, không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động (điểm b Khoản 1) Thứ ba, bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động (điểm c khoản 1) Thứ tư, thân gia đình có hồn cảnh khó khăn khơng thể tiếp tục thực hợp đồng lao động (điểm d khoản 1) Thứ năm, bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy nhà nước Ví dụ: bầu vào làm chuyên trách Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm làm cán bộ, công chức quan Nhà nước theo Luật Cán bộ, công chức Thứ sáu, lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, thành lập hoạt động hợp pháp theo quy định Thứ bảy, người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 90 ngày liên tục người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn phần tư thời hạn hợp đồng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động: Theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật Lao động, trước đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động Thời gian báo trước quy định tùy thuộc chấm dứt hợp đồng loại hợp đồng lao động mà người lao động chấm dứt: + ngày làm việc trường hợp quy định điểm a, b, c g khoản Điều 37 Bộ luật Lao động; + 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn (hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng); + 03 ngày làm việc hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng trường hợp quy định điểm d điểm đ khoản Điều 37 Bộ luật Lao động Riêng trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn sở khám bệnh, chữa bệnh định (Điều 156 Bộ luật Lao động)  Đối với hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần đưa (lý do) chấm dứt, phải báo cho người sử dụng lao động biết trước 45 ngày Riêng trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn sở khám bệnh, chữa bệnh định (Điều 156 Bộ luật Lao động) 2.2 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động quy định điều 38 Bộ luật Lao động Theo đó, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: Thứ nhất, người lao động thường xun khơng hồn thành công việc theo hợp đồng lao động; Thứ hai, người lao động bị ốm đau, tai nạn có thời gian điều trị: + Đã điều trị 12 tháng liên tục người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, + Đã điều trị 06 tháng liên tục, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn + Đã điều trị nửa thời hạn hợp đồng lao động người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Thứ 3, thiên tai, hỏa hoạn bất khả kháng khác theo quy định pháp luật, mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; Thứ 4, người lao động khơng có mặt nơi làm việc sau thời hạn quy định Điều 33 Bộ luật Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động: Theo quy định khoản Điều 38 Bộ luật Lao động, trước đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động: + Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn; + Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn; + Ít 03 ngày làm việc trường hợp quy định điểm b khoản Điều hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng Để bảo vệ quyền lợi đáng người lao động, tránh hậu đáng tiếc xảy ảnh hưởng tới việc làm, đời sống họ, Nhà nước quy định số trường hợp định, người sử dụng lao động không thực quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 Bộ luật Lao động Các trường hợp bao gồm: Một là, người lao động ốm đau bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị, điều dưỡng theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp: + Bị ốm đau, tai nạn điều trị 12 tháng liên tục người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn + Đã điều trị 06 tháng liên tục người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn + Đã điều trị nửa thời hạn hợp đồng lao động người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Hai là, người lao động nghỉ năm, nghỉ việc riêng trường hợp nghỉ khác người sử dụng lao động đồng ý Ba là, lao động nữ quy định khoản Điều 155 Bộ luật Lao động (Người sử dụng lao động không sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động) Bốn là, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Theo quy định Điều 41 Bộ luật lao động 2012 đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không quy định điều 37, 38 39 Bộ luật này.” Như vậy, đưa khái niệm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sau: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hiểu việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn người sử dụng lao động người lao động trái với quy định pháp luật cứ, thủ tục chấm dứt…” Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật xác định sau: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:  Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn (có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng, phân tích mục 2.1, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: (1) Có (lý do) chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật Lao động; (2) Báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật Lao động Vì vậy, việc đơn phương chấm hợp đồng lao động bị coi trái pháp luật vi phạm hai điều kiện kể  Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, phân tích mục 2.1, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động cần báo trước cho người lao động theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật Lao động (không cần nêu chấm dứt) Vì vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn người lao động bị coi trái pháp luật không thực việc báo trước theo quy định khoản Điều 37 Bộ luật Lao động Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Theo quy định Điều 38, 39, 192 số điều khoản có liên quan Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải đáp ứng đồng thời điều kiện: (1) Có (lý do) chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều 38 Bộ luật Lao động; (2) Báo trước cho người lao động theo quy định khoản Điều 38 Bộ luật Lao động; (3) Không vi phạm quy định trường hợp không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định Điều 39 Bộ luật Lao động Riêng trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động cán Cơng đồn kiêm nhiệm (từ Tổ phó Tổ cơng đồn trở lên) phải đáp ứng thêm điều kiện thứ phải có thỏa thuận với tổ chức đại diện tập thể lao động sở Vì vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động bị coi trái pháp luật vi phạm (không thỏa mãn) điều kiện (vi phạm các điều kiện nói trên) Hậu pháp Nghĩa vụ người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Điều 43, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Không trợ cấp việc phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày khơng báo trước Phải hồn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định Điều 62 Bộ luật Như vậy, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật không hưởng trợ cấp việc thỏa mãn điều kiện làm đủ thường xuyên từ 12 tháng trở lên Đồng thời, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Trường hợp người lao động vi phạm thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước Trường hợp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm vi phạm hợp đồng đào tạo nghề ký kết trước đó, người lao động phải chịu trách nhiệm hồn trả lại chi phí đào tạo theo quy định pháp luật Nghĩa vụ người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định pháp luật người sử dụng lao động dẫn đến hậu tất yếu người lao động việc làm thu nhập Và để bảo vệ người lao động ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 quy định hậu pháp mà người sử dụng lao động phải gánh chịu từ hành vi trái pháp luật mình: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người lao động không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều người sử dụng lao động phải trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động người lao động đồng ý, ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm phải 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động Trường hợp khơng vị trí, cơng việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động muốn làm việc ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Trường hợp vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho người lao động khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước Như vậy, người sử dụng lao động thực hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật dẫn việc quan hệ lao động bị chấm dứt trái pháp luậtchấm dứt trái pháp luật nên hậu pháp hành vi quan hệ lao động phải khôi phục lại, tức người sử dụng lao động phải tiếp tục hợp đồng lao động với người lao động Ngồi việc khơi phục lại quan hệ lao động, người sử dụng lao động phải gánh chịu hậu pháp bất lợi vật chất hành vi trái pháp luật mình, bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần người lao động, bao gồm: - Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người lao động khơng làm việc, thiệt hại thực tế người lao động xuất phát từ hành vi trái pháp luật người sử dụng lao động Ngoài ra, người sử dụng lao động vi phạm thời hạn thơng báo phải bồi thường cho người lao động khoản tiền lương họ ngày khơng báo trước - Ít tháng tiền lương theo hợp đồng, khoản tiền bồi thường mặt tinh thần người lao động Tuy bắt buộc người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc quan hệ lao động mối quan hệ cần có hợp tác từ hai bên chủ thể, việc bên quan hệ thể ý chí muốn chấm dứt quan hệ việc tiếp tục quan hệ khó để thực Vì pháp luật đưa lựa chọn cho người lao động việc tiếp tục thực quan hệ lao động hay không người sử dụng lao động bắt buộc phải chấp nhận hậu pháp trường hợp người lao động lựa chọn, cụ thể:  Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động, lúc này, người sử dụng lao động phải bồi thường chi phí quy định khoản Điều 42 Bộ luật Lao động phải trả thêm trợ cấp việc cho người lao động theo quy định điều 48  Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động người lao động đồng ý: Nếu người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động người lao động khơng đồng ý người sử dụng lao động bắt buộc phải nhận lại người lao động bồi thường khoản Điều 42, người lao động đồng ý quan hệ lao động chấm dứt người sử dụng lao động trả khoản quy định khoản Điều 42 phải trả thêm khoản tiền tháng lương cho người lao động để chấm dứt hợp đồng  Trường hợp khơng vị trí, cơng việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động muốn làm việc: trường hợp này, dù khơng có cơng việc hợp đồng lao động cho người lao động làm nữa, người sử dụng lao động bắt buộc phải nhận lại người lao động Đây thể quyền lựa chọn người lao động Người sử dụng lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động để nhận lại người lao động vào làm việc phải trả khoản bồi thường quy định khoản Điều 42 Tóm lại, thực hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải gánh chịu hậu pháp bất lợi từ hành vi việc quan hệ lao độngchấm dứt hay không phụ thuộc vào định người lao động Thời gian thực trách nhiệm pháp lý: Căn theo quy định Bộ luật Lao động, thời hạn ngày làm việc kể từ chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm tốn đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi ích bên Trong số trường hợp đặc biệt gặp kiện bất khả kháng hai bên muốn thương lượng kéo dài thời gian, thời hạn thực trách nhiệm pháp kéo dài khơng q 30 ngày (Khoản 2, Điều 47 Bộ luật Lao động) Kết luận Dựa chất hợp đồng dân sự, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quyền chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động pháp luật ghi nhận Tuy nhiên, không tuân thủ đầy đủ điều kiện luật định chấm dứt hợp đồng bên phải gánh chịu rủi ro pháp không mong muốn Việc đơn phương chấm dứt trái pháp luật vi phạm chấm dứt, thủ tục chấm dứt thủ tục khác theo quy định pháp luật Nhưng dù chủ thể vi phạm hay việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực lợi ích người lao động, người sử dụng lao động, từ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước tồn xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Bộ luật Lao động năm 2012 2, “Bình luận quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động”http://tongdaituvanluat.vn/binh-luan-ve-quy-dinh-don-phuong-cham-dut-hopdong-trai-phap-luat/ 3, “Chấm dứt hợp đồng lao động luật lao động” http://www.dankinhte.vn/chamdut-hop-dong-lao-dong-trong-bo-luat-lao-dong/ 4, Công ty luật PLF, “Hậu pháp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” http://www.plf.vn/vi/bai-viet-phap-ly/Hau-qua-phap-ly-khi-don-phuongcham-dut-hop-dong-lao-dong-trai-phap-luat 5, “Hậu pháp việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người lao động” https://luatduonggia.vn/hau-qua-phap-lycua-viec-nsdld-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-trai-phap-luat-doi-voi-nld 6, Nguyễn Thị Thanh Huyền, “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Một số vấn đề luận thực tiễn”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội ... dụng lao động thực hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật dẫn việc quan hệ lao động bị chấm dứt trái pháp luật Và chấm dứt trái pháp luật nên hậu pháp lý hành vi quan hệ lao. .. dứt ” Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật xác định sau: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:  Đối với hợp đồng lao động xác định... phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hiểu việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn người sử dụng lao động người lao động trái với quy định pháp luật cứ, thủ tục chấm dứt ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay