Đồ án tiêu chu ẩn 20161

53 24 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 21:56

MỤC LỤC Lời cảm ơn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan huyện Ba Vì 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.2 Tổng quan sơng Tích (Tích giang) 10 1.3 Các thông số đánh giá chất lượng nước 10 1.3.1 Các tiêu hóa lý 10 1.3.2 Các tiêu vi sinh 13 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM 13 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 2.2 Phương pháp nghiên cứu 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp thực nghiệm 14 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 17 2.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghỉệm 21 2.3.1 Xác định tổng chất rắn lơ lửng - TSS (TCVN 6625-2000) 21 2.3.2 Xác định COD phương pháp chuẩn độ Đicromat (TCVN 6491:1999) 22 2.3.3 Xác định NO3- phương pháp trắc quang dùng thuốc thử axit sunfosalixylic (TCVN 6180-1996) 23 2.3.4 Xác định Clorua (Cl- )( TCVN 6194:1996) 25 2.3.5 Xác định NH4+ nước phương pháp trắc quang (4500 NH3-F, SMWW, 1995) 26 2.3.6 Xác định NO2- nước phương pháp trắc quang (TCVN 6178 : 1996) 28 2.3.7 Xác định PO43- nước phương pháp trắc quang (TCVN 6202 :2008) 29 2.3.8 Xác định nhu cầu Oxi sinh học BOD5(TCVN 6001-1: 2008) 31 2.3.9 Xác định Coliform phương pháp màng lọc (TCVN 6187- 1: 2009) 32 2.3.10 Xác định kim loại nặng (Fe,Cu,Zn) (ICP MS – 7700) 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Kết đánh giá chất lượng nước sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016 34 3.1.1 Kết thông số đo nhanh 34 3.1.2 Kết thơng số phân tích phòng thí nghiệm 35 3.2 Đánh giá chất lượng mơi trường nước sơng Tích qua số WQI 43 3.2.1 Kết tính WQI 44 3.2.2 Bản đồ phân vùng ô nhiễm 45 3.3 Luận giải nguyên nhân ô nhiễm 46 3.4 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước sơng Tích 46 3.4.1 Giải pháp quản lý 47 3.4.2 Giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng 47 3.4.3 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 50 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN: : Tiêu chuẩn Việt Nam BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường WQI : Chỉ số đánh giá chất lượng nước BOD : Nhu cầu oxy sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Hàm lượng oxy hòa tan TSS : Tổng chất rắn lơ lửng nước DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu 15 Bảng 2.2 Các phương pháp bảo quản mẫu 16 Bảng 2.3 Phương pháp phân tích thơng số phòng thí nghiệm 17 Bảng 2.4 Bảng quy định giá trị qi, BPi 18 Bảng 2.5 Bảng quy định giá trị BPi qi DO% bão hòa 19 Bảng 2.6 Bảng quy định giá trị BPi qi thông số pH 20 Bảng 2.7 Mức đánh giá chất lượng nước 21 Bảng 2.8 Các bước tiến hành xây dựng đường chuẩn NO3- 24 Bảng 2.9 Các bước tiến hành xây dựng đường chuẩn NH4+ 27 Bảng 2.10 Các bước tiến hành xây dựng đường chuẩn NO2- 28 Bảng 2.11 Các bước tiến hành xây dựng đường chuẩn PO43- 30 Bảng 3.1 Kết thông số đo nhanh đợt 34 Bảng 3.2 Kết thông số đo nhanh đợt 35 Bảng 3.3 Kết BOD5 35 Bảng 3.4 Kết COD 36 Bảng 3.5 Kết TSS 37 Bảng 3.6 Kết NH4+ 38 Bảng 3.7 Kết Clo 38 Bảng 3.8 Kết NO3- 39 Bảng 3.9 Kết NO2- 40 Bảng 3.10 Kết PO43- 40 Bảng 3.11 Kết Colifom 41 Bảng 3.12 Kết Fe 42 Bảng 3.13 Kết Cu 42 Bảng 3.14 Kết Zn 43 Bảng 3.15 Kết WQI đợt 44 Bảng 3.16 Kết WQI đợt 44 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Bản đồ hành huyện Ba Vì Hình 2.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu nước sơng Tích 15 Hình 2.2 Đường chuẩn NO3- 24 Hình 2.3 Đường chuẩn NH4+ 27 Hình 2.4 Đường chuẩn NO2- 29 Hình 2.5 Đường chuẩn PO43- 30 Hình 3.1 Kết xác định DO 35 Hình 3.2 Kết xác định BOD5 36 Hình 3.3 Kết xác định COD 37 Hình 3.4 Kết xác định TSS 37 Hình 3.5 Kết xác định NH4+ 38 Hình 3.6 Kết xác định Clo 39 Hình 3.7 Kết xác định NO3- 39 Hình 3.8 Kết xác định NO2- 40 Hình 3.9 Kết xác định PO43 41 Hình 3.10 Kết xác định Colifom 42 Hình 3.11 Kết xác định Fe 42 Hình 3.12 Kết xác định Cu 43 Hình 3.13 Bản đồ phân vùng nhiễm sơng Tích đợt 45 Hình 3.14 Bản đồ phân vùng nhiễm sơng Tích đợt 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài nguyên nước thành phần chủ yếu môi trường sống, định thành công chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia Trước yêu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội cho tỉnh vùng lãnh thổ, vấn đề nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường vấn đề xúc, có ý nghĩa khoa học thực tiễn to lớn Hiện nguồn tài nguyên thiên nhiên quý quan trọng phải đối mặt với nguy ô nhiễm cạn kiệt Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh với mục tiêu lợi nhuận cao, người cố tình bỏ qua tác động đến môi trường cách trực tiếp gián tiếp Nguy thiếu nước, đặc biệt nước nước hiểm họa lớn tồn vong người toàn sống trái đất Nhiều vấn đề môi trường cấp bách diễn phức tạp quy mô địa phương toàn lưu vực cần xem xét xử lý, khắc phục phòng ngừa Do người cần phải nhanh chóng có biện pháp bảo vệ sử dụng hợp lý nguồn tài ngun nước Sơng Tích (Tích Giang) nói chung ngồi chức lũ từ thượng nguồn có vai trò quan trọng cấp nước phục vụ hoạt động kinh tế xã hội cho toàn khu vực huyện thành Hà Nội Tuy nhiên năm gần cho thấy tình trạng nhiễm đoạn sơng ngày tăng, đe dọa nghiêm trọng đến khả cấp thoát nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội Chính việc xem xét, đánh giá chất lượng nước sơng Tích, xác định nguồn ô nhiễm dự báo mức độ ảnh hưởng hoạt động kinh tế - xã hội địa bàn huyện Ba Vì đến mơi trường nước quan trọng Đó lí chúng tơi chọn đề tài: “Đánh giá chất lượng mơi trường nước sơng Tích đoạn chảy qua Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải vấn đề môi trường làm sở để đề biện pháp cải thiện chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu cấp nước địa bàn huyện Ba Vì Mục tiêu đề tài Thơng qua việc tìm hiểu thực tế, lấy mẫu phân tích liên quan đến chất lượng nước sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì Qua đưa kết xác tình hình ngun nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước, dự báo tình trạng nhiễm sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì hoạt động kinh tế xã hội huyện Ba Vì điều kiện phát triển sử dụng nước thượng nguồn sơng Tích Từ đề xuất biện pháp cải thiện ô nhiễm bảo vệ nguồn nước phù hợp cho sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì Nội dung đề tài - Thu thập tài liệu điều kiện tự nhiên hệ thống sơng Tích - Thu thập tài liệu dân sinh, kinh tế, xã hội huyện Ba Vì - Thực đợt quan trắc: lấy mẫu bảo quản mẫu - Phân tích, đánh giá chất lượng nước sơng Tích, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân làm suy giảm chất lượng nước sông - Đánh giá chất lượng môi trường nước số WQI - Lập đồ phân vùng ô nhiễm CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan huyện Ba Vì 1.1.1 Điều kiện tự nhiên [1] 1.1.1.1 Vị trí địa lý [1] Ba Vì huyện thuộc vùng bán sơn địa, với tổng diện tích 424 km2 Nằm phía Tây Bắc cách trung tâm thủ Hà Nội 50km theo đường quốc lộ số 32 Toàn huyện có 31 xã, thị trấn, có xã miền núi, xã sơng Hồng Phía đơng giáp thị xã Sơn Tây Phía nam giáp tỉnh Hòa Bình Phía tây giáp tỉnh Phú Thọ Phía Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc Ba Vì có hệ thống đường giao thông thuỷ thuận lợi nối liền tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc với toàn đồng Bắc Bộ, có thủ Hà Nội Trung tâm kinh tế, trị, văn hố nước Từ Trung tâm huyện lỵ theo quốc lộ 32 Sơn Tây Hà Nội tỉnh đồng Bắc Đồng thời từ trung tâm huyện lỵ theo sông Hồng ngược Trung Hà, theo sông Lô, sông Thao lên Tây Bắc, theo sơng Đà Hồ Bình - cửa ngõ Tây Bắc Tổ quốc Với lợi giao thông đường thủy, đường bộ, Ba Vì có điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế, văn hóa với bên ngồi, tiếp thu tiến khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế với cấu đa dạng: nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hình 1.1.Bản đồ hành huyện Ba Vì 1.1.1.2 Địa hình [1] Địa hình huyện thấp dần từ phía Tây Nam sang phía Đơng Bắc, chia thành tiểu vùng khác nhau: Vùng núi, vùng đồi, vùng đồng ven sơng Hồng 1.1.1.3 Điều kiện khí hậu thời tiết [1] Ba Vì nằm vùng đồng sơng Hồng chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Chia làm hai mùa rõ rệt mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông lạnh khô hanh Mùa mưa tháng kết thúc vào tháng 10 với nhiệt độ trung bình 230C, tháng tháng có nhiệt độ trung bình cao 28,60C Tổng lượng mưa 1832,2mm (chiếm 90,87% lượng mưa năm) Lượng mưa tháng vượt 100 mm với 104 ngày mưa tháng mưa lớn tháng (339,6mm) Mùa khô tháng 11 kết thúc vào tháng với nhiệt độ xấp xỉ 200C, tháng có nhiệt độ thấp 15,80C Lượng mưa tháng biến động từ 15mm đến 64,4mm tháng mưa tháng 12 đạt 15mm Độ ẩm khơng khí trung bình từ 85% đến 87%, tháng có độ ẩm trung bình thấp 81% - 82% vào tháng 11 12, tháng tháng có độ ẩm trung bình cao 89% Hướng gió chủ yếu mùa đông Đông Bắc Đông Nam, mùa hạ hướng gió chủ yếu Đơng Nam Nam Một tượng thời tiết đáng ý bão thường xảy từ tháng đến tháng 10 gây gió mạnh mưa lớn, gây ngập úng vùng đất trũng gây xói mòn vùng đồi gò 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội [1] Với tổng diện tích 424 km2, dân số 265 nghìn người (bao gồm dân tộc Kinh, Mường, Dao) mật độ dân số 625 người km2 Về kinh tế - xã hội (số liệu hết năm 2010): Trong năm qua, quan tâm thành phố, nỗ lực Đảng bộ, nhân dân dân tộc huyện Ba Vì phấn đấu thực thắng lợi Nghị đại hội Đảng huyện lần thứ XX (2005-2010) Các mục tiêu đạt vượt Nghị đề Tổng giá trị sản xuất đạt 9.116 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 4.311 tỷ đồng tăng trưởng kinh tế đạt 16% + Nông nghiệp Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản theo giá trị tăng thêm đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 24,2% so với kỳ Nông nghiệp với hai sản phẩm đặc trưng Ba Vì Chè sản lượng đạt 12.800 tấn/năm sản lượng sữa tươi đạt 9.750 tấn/năm Cơ cấu trồng người dân áp dụng phụ thuộc lớn vào lượng nước tưới sẵn có Nếu nước cung cấp đầy đủ vào thời điểm yêu cầu năm cấu trồng vụ Tập trung đạo thực kế hoạch sản xuất nông nghiệp lịch thời vụ, đưa số giống trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở rộng cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao, quy hoạch diện tích sản xuất rau an tồn, quy hoạch khu chăn nuôi Chăn nuôi gia súc, gia cầm mạnh xã miền núi Bên cạnh trung tâm lớn trung ương thành phố, địa bàn phát triển nhiều mô hình trang trại chăn ni vừa nhỏ Các trang trại chăn ni lợn, trang trại chăn ni gà, bò áp dụng tiến khoa học tác động tích cực vào sản xuất Triển khai mơ hình thâm canh nuôi trồng thủy sản đồng Chiêm Tăng cường cơng tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Tiếp tục tu bổ, nâng cấp số công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương nội đồng, thực việc miễn thuỷ lợi phí cho nơng dân Tăng cường cơng tác phòng chống lụt bão, úng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Thực dự án di dời hộ dân vùng sạt lở khu vực ngồi đê sơng Hồng vào nơi an tồn Nâng cao hiệu hoạt động Hợp tác xã Nông nghiệp, chăn nuôi Tiếp tục thực Nghị số 10 -NQ/TU Huyện uỷ Ba Vì (khóa XVIII) đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 20062010 + Công nghiệp Giá trị tăng thêm đạt 340 tỷ đồng, tăng 34% so với kỳ Huyện có hai cụm cơng nghiệp vừa nhỏ Cam Thượng Đồng Giai xã Vật Lại chủ yếu sản xuất bao bì, đồ may mặc, nhà máy sản xuất gạch cung cấp địa bàn địa phương lân cận Tồn huyện có 12 làng nghề hoạt động hiệu quả: tập chung vào nghề làm nón, chế biến tinh bột, miến dong chế biến chè búp Hình 3.3 Kết xác định COD 3.1.2.3 Kết xác định TSS Bảng 3.5 Kết TSS QCVN08:2008/BTNMT Kết (mg/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt 46,2 53,7 66,5 Đợt 48,6 58,5 62,1 Hình 3.4 Kết xác định TSS 37 50 Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng vị trí quan trắc VT1, VT2, VT3, có xu hướng tăng dần từ phía thượng nguồn phía hạ nguồn Các vị trí VT2 VT3 vượt giới hạn quy định QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 3.1.2.4 Kết xác định NH4+ Bảng 3.6 Kết NH4+ QCVN08:2008/BTNMT Kết (mgN/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt 1,09 1,38 2,99 Đợt 1,2 0,36 0,55 0,5 Hình 3.5 Kết xác định NH4+ Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy nồng độ NH4+ vượt giới hạn quy định QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới hoạt động nông nghiệp cư dân sống bên bờ sông 3.1.2.5 Kết xác định Clo Bảng 3.7 Kết Clo mẫu QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mg/l) Đợt lấy ( B1) VT VT VT Đợt 24 20,4 23,07 Đợt 21,3 21,2 17,75 38 600 Hình 3.6 Kết xác định Clo Nhận xét: kết hàm lượng Clo vị trí quan trắc đạt quy chuẩn cho phép 3.1.2.6 Kết xác định NO3Bảng 3.8 Kết NO3QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mgN/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt 14,04 9,12 5,25 Đợt 12,02 9,7 5,12 Hình 3.7 Kết xác định NO339 10 Nhận xét: Nồng độ NO3- có xu hướng giảm dần từ vị trí quan trắc VT1 tới VT3 Trong vị trí vị trí VT1 cho kết vượt giới hạn quy định QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 3.1.2.7 Kết xác định NO2Bảng 3.9 Kết NO2- mẫu QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mgN/l) Đợt lấy ( B1) VT VT VT Đợt 0,93 0,08 0,625 Đợt 0,16 0,15 0,158 0,04 Hình 3.8 Kết xác định NO2Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ kết ta thấy hàm lượng NO2- vượt giới hạn quy định QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 vị trí quan Điều nguyên nhân hoạt động nông nghiệp người dân ven hai bên bờ sông 3.1.2.8 Kết xác định PO43Bảng 3.10 Kết PO43QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mgP/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt 0,01 0,0025 0,128 Đợt 0,005 0,0075 0,123 40 0,3 Hình 3.9 Kết xác định PO43Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy kết quan trắc vị trí nằm giới hạn quy định QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 Vị trí quan trắc VT3 cao nhiều so với hai vị trí VT1 VT2 3.1.2.9 Kết xác định Coliform Bảng 3.11 Kết Coliform QCVN 08:2008/BTNMT Kết (MPN/100ml) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt 4700 5700 5100 Đợt 4200 5200 5600 41 7500 Hình 3.10 Kết xác định Coliform Nhận xét: Hàm lượng coliform vị trí đạt quy chuẩn cho phép Theo chiều từ vị trí quan trắc VT1 đến VT3 hàm lượng coliform có xu hướng tăng dần 3.1.2.10 Kết xác định Fe, Cu , Zn Bảng 3.12 Kết Fe mẫu QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mg/l) Đợt lấy ( B1) VT VT VT Đợt 0,2 0,5 0,7 Đợt 0,4 0,6 0,6 1,5 Hình 3.11 Kết xác định Fe Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy hàm lượng Fe đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 Từ vị trí quan trắc VT1 đến VT3 hàm lượng Fe có xu hướng tăng dần Bảng 3.13 Kết Cu QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mg/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt ≤0,0001 1,26 ≤0,0001 Đợt ≤0,0001 1,12 ≤0,0001 42 0,5 Hình 3.12 Kết xác định Cu Nhận xét: Vị trí quan trắc VT1 VT3 nằm giới hạn quy chuẩn Vị trí VT2 vượt giới hạn quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1, nguyên nhân xunh quanh có nhà máy gạch bên bờ sơng Bảng 3.14 Kết Zn QCVN 08:2008/BTNMT Kết (mg/l) Đợt lấy ( B1) mẫu VT VT VT Đợt ≤0,0001 ≤0,0001 ≤0,0001 Đợt ≤0,0001 ≤0,0001 ≤0,0001 1,5 Nhận xét : Hàm lượng Zn vị trí quan trắc nằm giới hạn quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT- Cột B1 3.2 Đánh giá chất lượng mơi trường nước sơng Tích qua số WQI [7] Để đánh giá chất lượng nước sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tơi áp dụng phương pháp tính số chất lượng nước WQI theo Quyết định số 879/QĐ – TCMT, ngày 01/07/2011 Tổng Cục Mơi Trường Số liệu tính tốn: Các thơng số tính tốn WQI gồm: pH, DO, COD, BOD5, NH4+, TSS, Coliform, PO43-, độ đục 43 3.2.1 Kết tính WQI Bảng 3.15 Kết WQI đợt WQI thơng số đợt Vị trí WQI pH DO BOD5 COD NH4 + PO4 3- TSS Độ đục Coliform VT 100 60,98 58,33 66,67 24,46 100 54,75 98,16 78 72 VT 100 56,46 55,56 59,17 22,72 100 48,15 99,5 68 67 VT 100 62,08 61,11 58,33 13,06 93 41,75 98 74 67 Bảng 3.16 Kết WQI đợt WQI thông số đợt Vị trí Độ WQI DO BOD5 COD NH4+ PO43- TSS VT 100 61,09 47,5 65 23,8 100 51,75 96,5 83 72 VT 100 57,65 50 58,33 61,67 100 45,75 99,17 73 70 VT 100 59,87 52,78 56,67 47,5 94,25 43,95 96,33 69 67 pH 44 đục Coliform 3.2.2 Bản đồ phân vùng nhiễm Hình 3.13 Bản đồ phân vùng nhiễm sơng Tích đợt Hình 3.14 Bản đồ phân vùng nhiễm sơng Tích đợt 45 3.3 Luận giải nguyên nhân ô nhiễm Giá trị BOD5 lần vị trí lấy mẫu sơng Tích cao nhiên vị trí quan trắc cống Chuốc xã Suối Hai vượt quy chuẩn Nguyên nhân chủ yếu xung quanh vị trí quan trắc có nhiều khu du lịch, gây lượng rác thải nhiều dẫn đến giá trị BOD5 cao vị trí lại Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) nước sơng Tích vị trí quan trắc cao Tuy nhiên vị trí lấy mẫu chân cầu Bã xã Vật Lại chân cầu Tích Giang xã Cam thượng hàm lượng TSS vượt quy chuẩn cho phép Nguyên nhân chủ yếu khu vực người dân đánh bắt cá nhiều, hút nước phục vụ cho tưới tiêu gây nên sáo trộn dòng nước Hàm lượng NH4+ vị trí lấy mẫu lần quan trắc cao Nguyên nhân chủ yếu hai bên bờ sơng có nhiều làng nghề chế biến tinh bột Hàm lượng NH4+ lần quan trắc thấp nguyên nhân trước ngày địa bàn huyện Ba Vì có mưa, nước mưa pha loãng bớt nồng độ NH4+ nên nồng độ đo thấp lần quan trắc Đối với thông số NO3- NO2- nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm chủ yếu ảnh hưởng ngành nông nghiệp, người dân sử dụng chủ yếu loại phân bón hóa học, nước chảy tràn từ ruộng xuống bờ sơng Tích Với thơng số kim loại nặng Fe, Cu, Zn , hàm lượng có nước nhỏ, khơng gây nhiễm nhiều đến dòng sơng Duy thơng số Cu vị trí VT2 lần quan trắc cao nguyên nhân nhà máy gạch bên cạnh khai thác đất xả nước thải xuống dòng sơng Nhìn chung, chất lượng nước sơng Tích chảy qua huyện Ba Vì mức độ nhiễm trung bình, mơi trường nước chủ yếu bị nhiễm chất hữu Nguyên nhân rác thải khu du lịch rác thải sinh hoạt khu dân cư, hoạt động nông nghiệp làm cho chất lượng nước sông ngày suy giảm 3.4 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước sơng Tích Với tình hình ưu tiên phát triển kinh tế xã hội nay, dự báo tương lai khơng xa chất lượng nước sơng Tích ngày bị nhiễm Vì nhà nước cần quan tâm có biện pháp hữu hiệu quản lý nguồn gây ô nhiễm Đứng cương vị người tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm xin để xuất số biện pháp quản lý cụ thể sau: 46 3.4.1 Giải pháp quản lý Tăng cường thêm cán chuyên trách môi trường cấp xã, thôn Mở khóa học ngắn hạn để nâng cao chuyên môn, đảm bảo đủ số lượng, mạnh chất lượng Bảo vệ nguồn nước khu vực sản xuất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, tiến tới sử dụng phân bón thuốc trừ sâu vi sinh để giảm áp lực ô nhiễm nguồn nước hoạt động sản xuất nông nghiệp Tăng cường công tác tranh kiểm tra, giám sát môi trường định kỳ, đột xuất với sở gây ô nhiễm môi trường nước mặt địa bàn huyện, đặc biệt xung quanh khu du lịch làng nghề Quy hoạch tập chung khu du lịch, làng nghề, cụm công nghiêp, dọc theo hệ thống sơng Tích Có quy định cụ thể liên quan tới rác thải nước xả thải chưa qua xử lý tới nhà hàng, khu vui chơi giải trí, làng nghề cụm cơng nghiệp địa bàn huyện Tại địa phương địa bàn huyện, thơn có nơi tập kết rác thải Phòng tài ngun mơi trường huyện Ba Vì ký hợp đồng trực tiếp với bãi chôn lấp sử lý rác thải Xuân Sơn ( Sơn Tây) Trung bình từ đến ngày có tơ chở rác thải tận nơi tập kết rác tất thơn địa bàn Huyện Ba Vì Tại thơn có nhân viên mơi trường trung bình từ đến ngày đẩy xe rác tới ngõ địa bàn thôn đưa nơi tập kết thôn xe chở rác công ty mang xử lý 3.4.2 Giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng Tuyên truyền, giáo dục nhân dân, hỗ trợ công tác hoạt động nghiên cứu bảo vệ môi trường giáo dục nhà trường Đoàn niên xã, thơn phối hợp với đồn thể địa phương khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động làm bảo vệ môi trường dọn dẹp đường phố định kỳ, làm rác bên bờ sông, trồng xanh, Đồng thời cung cấp hộ trợ cần thiết cho hoạt động nguồn tài chính, cơng tác tun truyền, cơng tác chăm sóc bảo vệ người dân trình tham gia Tổ chức họp quần chúng nhân dân năm để lắng nghe ý kiến đóng góp người dân công bảo vệ môi trường vấn đề tồn đọng chưa giải Từ có định hướng phát triển năm 47 Nâng cao nhận thức giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng Phát huy tối đa hiệu phương tiện thông tin đại chúng việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tổ chức biên soạn hệ thống chương trình phát thanh, truyền hình để truyền tải đầy đủ nội dung trách nhiệm bảo vệ môi trường người dân, phổ cập nâng cao hiểu biết môi trường, cung cấp thông tin bảo vệ môi trường, cổ động liên tục cho phong trào toàn dân bảo vệ mơi trường, nêu gương điển hình hoạt động bảo vệ môi trường 3.4.3 Giải pháp kỹ thuật, cơng nghệ Tiến hành nạo vét lòng sơng máy hút bùn đưa lớp bùn, phù sa tích lũy lên hai bờ sông tạo thành khu đất trồng xanh, ăn Biện pháp làm đáy sông, đồng thời làm tăng lưu lượng nước chảy, trữ nước tốt vào mùa khơ lũ vào mùa mưa Hiện ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đạo thực dự án cải tạo dòng sơng Tích cách dẫn nước từ sơng Đà vào sơng Tích Cải tạo khơi phục sơng Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Đến dự án tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bàn giao cho nhà thầu, triển khai thi cơng hạng mục cơng trình thuộc đoạn I, từ xã Thuần Mỹ huyện Ba Vì đến cầu Trắng thuộc xã Đường Lâm Thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội Kế hoạch đến hết 2015 thông dòng đến cống Chuốc thuộc xã Suối Hai huyện Ba Vì thành phố Hà Nội 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau nghiên cứu đề tài “đánh giá chất lượng mơi trường nước sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” tơi thu số kết quả: - Đã tiến hành quan trắc vị trí lấy mẫu nước sơng Tích thời gian tháng 12 năm 2015 tháng năm 2016 - Đánh giá chất lượng mơi trường nước sơng Tích đoạn chảy qua huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Chất lượng nước sơng Tích bị ô nhiễm, thể qua tiêu phân tích BOD5, TSS, NH4+, NO3-, NO2-, Cu số vị trí chạm có giá trị vượt QCVN 08 : 2008/ BTNMT- cột B1 Điều chứng tỏ nguồn gây ô nhiễm chủ yếu từ nước thải nông nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề - Thể phân vùng ô nhiễm đồ - Bước đầu đề xuất biện pháp giảm thiểu nguồn gây nhiễm cho dòng sơng nhằm phục vụ tốt cho mục đích cấp nước nước tưới tiêu địa bàn huyện Kiến nghị Qua trình tìm hiểu chất lượng nguồn nước, ngun nhân gây nhiễm nguồn nước đặc trưng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Tơi xin có số kiến nghị Cụ thể sau: Đối với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, ban quản lý khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, làng nghề Khi quy hoạch cần lồng ghép vấn đề bảo vệ mơi trường vào q trình phát triển, xây dựng hồn thiện hệ thống quan trắc chất lượng môi trường huyện Ba Vì Tăng cường cơng tác truyền thơng, nâng cao nhận thức cộng đồng kiểm tra việc thực công tác bảo vệ môi trường khu sản xuất, khu dân cư Các doanh nghiệp, hộ sản xuất cá thể làng nghề thực sản xuất phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng giao tiếp điện tử - Huyện Ba Vì, http://bavi.hanoi.gov.vn/gioi-thieu-chung Lê Thu Thủy Trịnh Thị Thủy, giáo trình quan trắc phân tích mơi trường nước, 2012 Quyết định số 879 /QĐ-TCMT Sổ tay hướng dẫn tính tốn số chất lượng nước TCVN 6187 - : 2009 Chất lượng nước – Phát đếm Escherichia coli vi khuẩn coliform TCVN 6636 - : 2011 Hướng dẫn lập trương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT tài nguyên môi trường việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa 50 PHỤ LỤC Một số hình ảnh trình quan trắc phân tích chất lượng nước Sơng Tích 51 ... mẫu bẩn cần phải lọc mẫu để loại bỏ cặn +Xây dựng đường chu n - Chu n bị bát sứ loại nhỏ có đánh số từ đến - Chu n bị bình định mức 25ml có đánh số từ đến - Tiến hành xây dựng đường chu n theo... tác chu n bị: - Chu n bị tài liệu, đồ, sơ đồ, thông tin khu vực định lấy mẫu - Theo dõi điều kiện khí hậu, diễn biến thời tiết - Chu n bị dụng cụ, thiết bị cần thiết: kiểm tra, vệ sinh hiệu chu n... đo, thử trước trường - Chu n bị hoá chất, vật tư, dụng cụ phục vụ lấy mẫu bảo quản mẫu - Chu n bị nhãn mẫu - Chu n bị phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu vận chuyển - Chu n bị thiết bị bảo hộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tiêu chu ẩn 20161, Đồ án tiêu chu ẩn 20161

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay