KT 1 TIẾT TOÁN HÌNH CHƯƠNG III lớp 9

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:57

KIỂM TRA TIẾT TỐN HÌNH CHƯƠNG III LỚP I TRẮC NGHIỆM O; R  tính theo cơng thức Câu 1: Chu vi C đường tròn  B C  2 R A C   R D C  2 d C C   R Câu 2: Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối A 90 B 360 C 180 0 D 270 Câu 3: Chọn phát biểu sai? A Hai cung căng hai dây B Dây lớn căng cung lớn C Cung lớn căng dây lớn D Cung lớn căng dây bé Câu 4: Góc BDC góc ( hình bên) A Góc tâm B Góc có đỉnh đường tròn C Góc nội tiếp D Góc có đỉnh ngồi đường tròn Câu 5: Biết số đo cung nhỏ NP 120 Số đo góc NMP A 120 C 60 B 90 D 180 Câu 6: Cho  O, R  tiếp tuyến Nx Chọn phát biểu nhất? �  MPN � MEN A �  MEN �  1300 MPN B Câu 7: Cho  O, R  , biết diện tích hình tròn S  314 cm2 Tính bán kính R , lấy   3,14 A 100 cm Câu 8: Cho � C MEN  130 � � D MEN  MPN  65  O, R  , B 10 cm C 1000 cm D 314 cm 0 � � biết sđ IK  130 MHN  40 , chọn phát biểu sai? A Tứ giác JMNK nội tiếp đường tròn   B Góc MHN góc có đỉnh ngồi đường tròn O C Số đo cung nhỏ MN 50 D Số đo cung lớn MN 270 Câu 9: Quỹ tích điểm nhìn đoạn thẳng AB cho trước góc vng A Hình tròn đường kính AB B Đường tròn đường kính AB Câu 10: Cho đường tròn C Hình tròn bán kính AB D Đường tròn bán kính AB �  400 , JHK �  300  O  , biết KQN Số đo góc tứ giác KJMN � � � � A JKN  85 , KJM  125 , JMN  95 , MNK  65 � � � � B JKN  65 , KJM  95 , JMN  125 , MNK  85 � � � � C JKN  75 , KJM  115 , JMN  95 , MNK  65 � � � � D JKN  65 , KJM  85 , JMN  125 , MNK  95 Câu 11: Chọn phát biểu nhất? A Số đo góc nội tiếp số đo cung bị chắn B Trong đường tròn, góc nội tiếp chắn cung có tổng 180 C Trong đường tròn, góc nội tiếp chắn cung D Tâm đường tròn nội tiếp tam giác giao điểm ba đường trung trực Câu 12: Cho hình bên, diện tích miền gạch sọc tính theo công thức A B   OR  OQ    OR  OQ  C D   OR  OQ    OR  OQ  II.TỰ LUẬN Câu 13: Cho đường tròn  O,R  , biết chu vi C đường tròn  O,R  94,2 cm  a) Tính diện tích hình tròn  b) Tính độ dài cung nhỏ BD , biết góc BCD  45 O,R c) Tính diện tích hình quạt tròn OBD  O  Kẻ AH  BC H Gọi I , K O hình chiếu vng góc A lên tiếp tuyến B, C đường tròn   Câu 14: Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn a) Chứng minh tứ giác AHCK nội tiếp đường tròn; � � b) Chứng minh AHK  ABC ; c) Chứng minh AH  AI AK ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM 1B 7A 2C II TỰ LUẬN 3D 4C 5C 6D 7A 8D 9B 10B 11C 12A Câu 13: C  94,2 � 2 R  94,2 � R  a) Ta có 94,2 94,2   15 2 2.3,14 cm 2 Suy diện tích hình tròn S   R  3,14.15  706,5 cm2 0 � b) Số đo cung BD gấp đơi góc BCD , suy sđ BD  2.45  90 Ta có độ dài cung nhỏ BD lBD �   Rn 3,14.15.90   23,55 180 180 cm c) Diện tích hình quạt tròn OBD SOBD  lR 23,55.15   176,625 2 cm2 Câu 14: a) Ta có AH  BC � � AHC  900 AK  CK � � AKC  900 �� AHC  � AKC  1800 Vậy tứ giác AHCK nội tiếp đường tròn; b) Ta có tứ giác AHCK nội tiếp đường tròn �� AHK  � ACK � � � � Mặt khác ABC  ACK � AHK  ABC 0 � � � � c) Ta có AHB  AIB  90 � AHB  AIB  180 nên tứ giác AHBI nội tiếp đường tròn � � � � � � Suy ABH  AIH hay ABC  AIH � AHK  AIH � � Chứng minh tương tự, ta có AHI  AKH Suy AIH ~ AHK � AI AH  � AH  AI AK AH AK ... II TỰ LUẬN 3D 4C 5C 6D 7A 8D 9B 10 B 11 C 12 A Câu 13 : C  94 ,2 � 2 R  94 ,2 � R  a) Ta có 94 ,2 94 ,2   15 2 2.3 ,14 cm 2 Suy diện tích hình tròn S   R  3 ,14 .15  706,5 cm2 0 � b) Số đo cung... 2.45  90 Ta có độ dài cung nhỏ BD lBD �   Rn 3 ,14 .15 .90   23,55 18 0 18 0 cm c) Diện tích hình quạt tròn OBD SOBD  lR 23,55 .15   17 6,625 2 cm2 Câu 14 : a) Ta có AH  BC � � AHC  90 0 AK... KJM  12 5 , JMN  95 , MNK  65 � � � � B JKN  65 , KJM  95 , JMN  12 5 , MNK  85 � � � � C JKN  75 , KJM  11 5 , JMN  95 , MNK  65 � � � � D JKN  65 , KJM  85 , JMN  12 5 , MNK  95
- Xem thêm -

Xem thêm: KT 1 TIẾT TOÁN HÌNH CHƯƠNG III lớp 9, KT 1 TIẾT TOÁN HÌNH CHƯƠNG III lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay