DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG

15 40 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:39

DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG tuyển chon lý thuyết phần nâng cao cũng như một số bài tập gặp trong các kì thi Olympic, ôn thi HSG.DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG tuyển chon lý thuyết phần nâng cao cũng như một số bài tập gặp trong các kì thi Olympic, ôn thi HSG.DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG tuyển chon lý thuyết phần nâng cao cũng như một số bài tập gặp trong các kì thi Olympic, ôn thi HSG.DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG tuyển chon lý thuyết phần nâng cao cũng như một số bài tập gặp trong các kì thi Olympic, ôn thi HSG. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 DẪN XUẤT HALOGEN A LÝ THUYẾT NÂNG CAO CẦN NẮM I PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 1.1 Halogen hóa trực tiếp hiđrocacbon 1.1.1 Thế H ankan (cơ chế SR) VD: AS � CH3Cl + HCl CH4 + Cl2 �� 1:1 NOTE + Sản phẩm sản phẩm H cacbon có bậc cao (xem lại ankan tập tỉ lệ % dẫn xuất) VD: + Halogen thường dùng Br2 (có tính chọn lọc cao hơn) Cl2 (tính chọn lọc thấp hơn) + Đối với dẫn xuất flo người ta dùng tác nhân gián tiếp (thường SF 4) � R-CF3 + SÒ2 + HF R-COOH + SF4 �� � R2CF2 + SOF2 R2CO + SF4 �� 1.1.2 Halogen hóa nhân thơm (cơ chế SE) axit Lewis � Ar-X + HX VD: Ar-H + X2 ���� (X Cl, Br) NOTE + Dẫn xuất Ar-I thường tổng hợp từ muối điazoni theo phản ứng Sandmeyer VD: CH3 CH3 CH3 NH2 Cl N2Cl HCl, NaNO2, H2O CuCl, HCl 0 0-5 C 60 C CH3 CH3 CH3 NH2 HCl, NaNO2, H2O KI, H2O 0 60 C 0-5 C NH2 I N2Cl I HCl, NaNO2, H2O KI, H2O + Để điều chế dẫn xuất Ar-F người ta cho muối điazoni tác dụng với HBF NaBF4 tạo kết tủa điazoni floroborat Lọc lấy kết tủa, làm sạch, để khô đung nóng từ từ (phản ứng Schiemann) CH3 CH3 CH3 NH2 N2Cl HCl, NaNO2, H2O CH3 N2BF4 NaBF4 0-5 C F t - (N2, BF3) 1.1.3 Halogen hóa anken, ankin - Halogen hóa theo chế SR tạo dẫn xuất monohalogen (thường dùng điều chế dẫn xuất anllyl) VD: 450 C � CH2=CH-CH2Cl + HCl CH2=CH-CH3 + Cl2 ��� 1:1 - Halogen hóa theo chế AE cho dẫn xuất đihalogenua tetrahalogenua 1.1.4 Halogen hóa dẫn xuất hi đrocacbon có nhóm -I -C - Halogen hóa axit cacboxylic theo chế SR � RCOCl + SO2 + HCl VD: RCOOH + SOCl2 �� - Halogen hóa dẫn xuất RCHO, R2CO theo chế AE thường tạo hỗn hợp mono,đi, tri, … 1.2 Cộng HX vào anken - Phản ứng thuân theo quy tắc Markovnikov theo quy tắc Kharasch (nếu có xúc tác peroxit) � CH3-CHBr-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2Br (spp) VD: CH2=CH-CH3 + HBr �� peroxit � CH3-CH2-CH2Br (spc) CH2=CH-CH3 + HBr ��� THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -1- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 1.3 Thế nhóm –OH ancol halogen - Tác nhân thường dùng PCl5, PBr3, PCl3 (không dùng ancol bậc I tạo ete), SOCl2, … Phản ứng theo chế SN � R-Br + POBr3 + HBr VD: R-OH + PBr5 �� � 3R-Br + H3PO3 3R-OH + PBr3 �� � R-Cl + SO2 + HCl R-OH + SOCl2 �� (dễ tinh chế sản phẩm) � P(O-CH2R)3 + 3HCl 3R-CH2OH + PCl3 �� 1.4 Phản ứng Hundiecker  AgBr � RCOOBr �� � RCOO� + Br � VD: RCOOAg + Br2 ��� RCOO� + Br � �� � R-Br + CO2 1.5 Đi từ muối điazoni (thường dùng điều chế arylhalogenua) CuX, HX � Ar-X + N2 TQ: ArN2X ���� 1.6 Tổng hợp từ NBS (N-bromsucxinimit) Để thực brom vào vị trí anlyl (hoặc benzyl) mà khơng đụng chạm đến nối đôi người ta thường dùng N-bromsucxinimit (NBS) O O NH + Br2 + NaOH N O O O N Br + NaBr + H2O O Br + CH2 CHCH2CH3 as, 80 C CCl4 O N H + CH2 CH CH CH3 O sucxinimit O N Br 3-brombut-1-en Br O Br + as, 80 C CCl4 O N H + O sucxinimit II HÓA TÍNH 2.1 Phản ứng halogen � R-Nu + X  (X bazơ yếu nên bị thay - Phản ứng thuộc phản ứng nucleophin (S N): R-X + Nu ��   bazơ Nu mạnh) Tác nhân Nu  là: OH  (nước, ancol); RCOO  ; RO  ; CN  ; NH (amit); N  (azit); NO (trong dung môi DMF: Đimetylfomamit); NH3; … VD: � R-OH + X  R-X + OH  �� � R-O-R’ + NaX R-X + R’-ONa �� (phản ứng Williamson) � R’COOR + HX R-X + R’COOH �� � R-O-NO2 + HX R-X + HO-NO2 �� � R-NH2 + HX R-X + NH3 �� � R’-NH-R + HX R-X + R’-NH2 �� (phản ứng Hofmann) � R2’NR + HX R-X + R2’-NH ��  R-X + N �� � RN3 + X  � R’COOR + X  R-X + R 'COO  �� NOTE THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -2- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12  Phản ứng nguyên tử Hal dẫn xuất halogen xảy theo chế S N1 SN2, điều phụ thuộc vào cấu tạo gốc hi đrocacbon, tác nhân nucleophin, dung môi, …   Thế SN2: Cả R-X Nu tham gia vào giai đoạn định, tức tạo trạng thái chuyển tiếp (transition state) Phản ứng ln làm quay cấu hình ngun tử cacbon phản ứng Phương trình động học phản ứng: v = k[R-X][ Nu  ] VD: Thế SN1: Phản ứng xảy qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu chậm (vì có thay đổi liên kết cộng hóa trị  phân tử), giai đoạn sau nhanh Nếu hợp chất R-X ban đầu quang hoạt giai đoạn hai phải tạo biến thể raxemic Phương trình động học: : v = k[R-X] VD: Ta xét kĩ ví dụ, thủy phân 1-phenyletyl bromua metanol THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -3- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12  Cấu tạo gốc hi đrocacbon có ảnh hưởng quan trọng đến chế nucleophin Cụ thể: + Ankyl bậc I: Thế SN2 + Ankyl bậc II: Thế SN1 SN2 + Ankyl bậc III: Thế SN1 + Gốc anlyl, benzyl: Thuận lợi cho SN1 SN2 + Gốc vinyl, phenyl: Khó khăn cho SN1 SN2 + Với gốc no, tốc độ nucleophin sau: 2.2 Phản ứng tách VD: e tan ol � CH2=CH2 + NaBr + H2O CH3CH2Br + NaOH ��� t0 t C2H4Br2 + Zn �� � CH2=CH2 + ZnBr2 Phản ứng tách dẫn xuất halogen xảy theo chế tách nucleophin lưỡng phân tử E2    chế tách nucleophin đơn phân tử E1 Dung môi thường dùng: HO  ; CH 3COO ; RO  ; R N ; NH ; phản ứng tách thường kèm với phản ứng VD:  C H ONa, C H OH 5 � CH3CH2OCH2CH3 (90%) + CH2=CH2 (10%) CH3CH2Br ������ 550 C Tách E2 (tạo trạng thái chuyển tiếp) Sơ đồ chung: Phương trình động học: v = k[R-Hal][ Y  ] THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -4- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 VD:  Tách E1 (tạo cacbocation) Sơ đồ chung: Phương trình động học: v = k[R-X] VD: NOTE - Phản ứng tách tuân theo quy tắc Zaixep (Zaitsev): Trong phản ứng tách nucleophin, halogen bị tách với nguyên tử cacbon-  có bậc tương đối caohown, tạo anken có nhiều nhóm VD:  QUAN HỆ GIỮ PHẢN ỨNG TÁCH VÀ PHẢN ỨNG THẾ Phản ứng nucleophin tách xảy song song cạnh tranh Yếu tố ảnh hưởng cấu trúc gốc hiđrocacbon, tác nhân nucleophin, dung môi, nhiệt độ tiến hành phản ứng chất nguyên tử halogen Cụ thể: 1) 2) Tính bazơ Y  mạnh tăng khả tách E2 so với S N2; E1 so với SN1 (mặc dù phản ứng đơn phân tử không phụ thuộc vào Y  tính bazơ Y  mạnh khả tách H  mạnh) 3) Dung môi phân cực phản ứng E2, SN2 khó xảy 2.3 Phản ứng với kim loại - Phản ứng có ý nghĩa tác dụng với Mg ete khan cho hợp chất magie (hợp chất Grignard) dùng nhiều tổng hợp hữu (nghiên cứu nội dung riêng: Hợp chất magie) ete khan VD: CH3CH2Br + Mg ���� CH3CH2MgBr (etyl magie bromua) THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -5- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 -Với Na (xem lại phản ứng Wurtz) B BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu Từ CH4, chất vô điều kiện cần thiết viết phương trình điều chế: a) Florobenzen b) Thuốc trừ sâu hexacloxiclohexan c) Chất diệt cỏ 2,4-D (axit 2,4-điclophenoxiaxetic) d) Chất diệt cỏ 2,4,5-T (axit 2,4,5-triclophenoxiaxetic) e) Thuốc trừ sâu DDT (1,1,1-triclo-2,2-bis(p-clophenyl)etan f) Chất độc Đioxin (2,3,7,8-tetraclođibenzo-p-đioxin) hay gọi TCDD GỢI Ý a) Phản ứng Schiemann (mục 1.1.2) OH OCH2COONa Cl Cl + c) CH2 + 2NaCl + 2H2O COOH + 2NaOH Cl Cl Cl OCH2COONa OCH2COOH Cl Cl + NaCl + HCl Cl Cl d + f) Câu Khi cho iso-butilen vào dung dịch HBr có hòa tan NaCl, CH 3OH tạo thành hợp chất gì? Vì sao? o Câu Cho phản ứng : CH3 – CH = CH2 + Cl2  500 c  Biết tỷ lệ mol n propen : n Cl2 = : 1, hồn thành phương trình phản ứng viết chế phản ứng GỢI Ý Cơ chế gốc tự Câu a) 3-metylbuten-1 tác dụng với axit clohidric tạo sản phẩm, có A 2-clo-3-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan Bằng chế phản ứng, giải thích tạo thành hai sản phẩm A B b) 2-metylbuten-2 phản ứng với axit clohidric Trình bày chế phản ứng, cho biết sản phẩm giải thích? Câu Cho cumene tác dụng với CH3Cl/AlCl3 thu sản phẩm monomethyl hóa có A Khi cho A tác dụng với KMnO4 đun nóng thu chất B có cơng thức C 8H4O4K2 Cho A tác dụng với Br2 (xúc tác bột Fe) thu hai sản phẩm monobrom C D Viết công thức cấu tạo, gọi tên A, B, C, D hoàn thành phương trình phản ứng minh họa GỢI Ý A p-methylcumene Các phản ứng: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -6- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 ANCOL-PHENOL A LÝ THUYẾT NÂNG CAO CẦN NẮM I ANCOL 1.1 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 1.1.1 Hiđrat hóa anken H 3PO4 , 3000 C VD: CH2=CH2 + HOH ����� � C2H5OH Phản ứng tuân theo quy tắc Markovnikov chế cộng AE (xem lại anken) H O, 1000 C CH2=CH2 + H2SO4 (đặc) �� � CH3CH2-OSO3H ���� � C2H5OH + H2SO4 1.1.2 Hiđrobo hóa-oxi hóa anken TQ: BH � R-CH2CH2OH R-CH=CH2 ����� H 2O , NaOH 1.1.3 Oxi thủy ngân hóa-khử anken VD: Hg(OAc) , H O 2 � CH3-CH(OH)-CH3 CH2=CH-CH3 ������ NaBH 1.1.4 Khử hợp chất cacbonyl 1.1.4.1 Khử anđehit xeton - Tác nhân khử H2 (Ni, t0) hay dùng LiAlH4 NaBH4 khử có tính chọn lọc, khơng đựng đến liên kết bội VD: NaBH , e tan ol � CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CHO ������ H 3O  O H LiAlH4, ete + H3O OH (xiclohex-2-en-1-ol) 1.1.4.2 Khử axit dẫn xuất - Tác nhân khử LiAlH4 cho hiệu suất cao mà không ảnh hưởng liên kết đôi C=C VD: LiAlH � CH3CH2CH=CH-CH2OH + CH3OH CH3CH2CH=CH-COOCH3 ���� H 3O  1.1.5 Thủy phân dẫn xuất halogen (xem lại dẫn xuất halogen) 1.1.6 Đi từ hợp chất cơ-Magie - Fomanđehit cho ancol bậc I, anđehit khác cho ancol bậc II, xeton dẫn xuất axit cacboxylic cho ancol bậc III VD: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -7- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 1.2 HÓA TÍNH 1.2.1 Phản ứng phân cắt liên kết –OH 1.2.1.1 Tính axit yếu � 2CH3CH2ONa + H2 VD: 2CH3CH2OH + 2Na �� � CH3CH2ONa + H2 CH3CH2OH + NaH �� NOTE   Các ancolat kim loại kiềm hợp chất ion có tính bazơ mạnh ion OH Cụ thể biến đổi theo     dãy: OH  CH3O  C H 5O  (CH ) CO  Các ancolat kim loại kiềm dễ bị thủy phân tạo ancol kiềm tương ứng 1.2.1.2 Phản ứng tạo thành ete (cơ chế SN2) � CH3CH2OCH3 + HI VD: CH3CH2OH + CH3I �� (chậm) � CH3CH2OCH3 + NaI CH3CH2ONa + CH3I �� (tổng hợp Williamson-nhanh) - Ngồi ete sản xuất cơng nghiệp cách đun ancol với H 2SO4 đặc 1400C 1.2.1.3 Phản ứng tạo thành este axit cacboxylic VD: H 2SO đặ c �� � CH3CH2OH + CH3COOH �� �� �� �� � �CH3COOC2H5 + H2O � CH3COOC2H5 + NaCl (nhanh nhiều so với dùng CH3CH2OH) CH3CH2ONa + CH3COCl �� 1.2.2 Sự phân cắt liên kết C-O- Phản ứng nhóm -OH 1.2.2.1 Phản ứng với axit vô mạnh - Phản ứng xảy theo chế SN2 ancol bậc I chế SN1 ancol bậc II, bậc III (do tạo cacbocation bền) Khả phản ứng theo thứ tự: Ancol bậc III > ancol bậc II > ancol bậc I HI > HBr > HCl - Để tránh phản ứng thủy phân người ta thường dùng HX dạng khí có kèm theo chất hút nước VD: t �� � R-OH + H-Br �� � R-Br + H2O laïnh �� � � R-OH + H2SO4 (đặc) �� � �R-OSO3H + H2O (ankyl hiđrosunfat) NOTE  Thuốc thử Lucas (hỗn hợp ZnCl2 khan + HCl đặc) dùng phân biệt bậc ancol: Ancol bậc III phản ứng nhạy (SN1) tỏa nhiệt; ancol bậc II tương đối chậm ancol bậc I khơng có phản ứng Khả phản ứng với thuốc thử Lucas: C 6H5CH2OH �CH2=CH-CH2OH > (CH3)3C-OH > CH3CH2CH(OH)CH3 >> C2H5OH THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -8- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 1.2.2.2 Phản ứng với photpho halogenua thionyl clorua (xem dẫn xuất halogen) 1.2.3 Phản ứng tách nước (cơ chế E1) - Cho ancol qua Al2O3 nung nóng đun ancol với dung dịch H2SO4 đậm đặc H3PO4 85% Phản ứng tuân theo quy tắc Zaitsev Khả phản ứng: Ancol bậc III > ancol bậc II > ancol bậc I VD: Cơ chế tách nước propan-2-ol (tham khảo) - Ancol bậc II bậc III bị oxi hóa POCl 00C có mặt dung mơi piriđin (phản ứng theo chế E2) VD: NOTE  Ancol có gốc hi đrocacbon phân nhánh, khơng H cacbon bền cạnh nhóm C-OH có chuyển vị tạo anken có nối đơi dịch vào phía mạch VD: 1.2.4 Phản ứng oxi hóa 1.2.4.1 Oxi hóa ancol bậc I - Tác nhân thường dùng KMnO4; CrO3; Na2Cr2O7 + H2SO4 [O] [O] � R-CHO �� � R-COOH TQ: RCH2OH �� - Muốn dừng giai đoạn tạo anđehit cần phải chưng cất anđehit khỏi hỗn hợp kiểm tra nghiêm ngặt thời gian nhiệt độ phản ứng - Thường người ta dùng PCC (piriđin clocromat) dung môi CH 3Cl CH2Cl2 Chất oxi hóa ancol nhẹ nàng cho hiệu suất cao Ví dụ: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG -9- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 ClCrO3 + CrO3 + HCl N N H 1.2.4.2 Oxi hóa ancol bậc II - Có thể dùng SO3 piriđin với DMSO để oxi hóa ancol bậc II Ví dụ oxi hóa cholesterol: DMSO (đimetyl sunfoxit) - Ngồi tác nhân dùng xúc tác Cu có mặt oxi khơng khí để oxi hóa ancol tạo anđehit (ancol bậc I) xeton (ancol bậc II) 1.2.5 Tính chất riêng poliancol - Hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng tạo dung dịch xanh lam Ví dụ: - Phản ứng đóng vòng có tác nhân HIO4 hay Pb(OOCCH3)4 Ví dụ: II PHENOL 2.1 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP - Phenol sản xuất công nghiệp chủ yếu nhờ chưng cất nhựa than đá (có chứa cumen) Ngồi phenol thu axeton nên có lợi THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 10 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 - Ngồi điều chế cách thủy phân dẫn xuất aryl halogenua từ muối điazoni 2.2 HÓA TÍNH - Ngồi tính chất tương tự ancol (phản ứng với kim loại kiềm) phenol có thêm tính chất khác như: 2.2.1 Phản ứng nguyên tử H nhóm OH nhóm OH � C6H5ONa + H2O VD: C6H5OH + NaOH �� Phenol tác dụng với FeCl3 tạo phức màu tím [Fe(OC6H5)6]Cl3 – phản ứng dùng nhận biết CH Cl2 � C6H5OCH2-CH=CH2 + NaCl C6H5ONa + CH2=CH-CH2Cl ��� � C6H5OCH3 + NaI C6H5ONa + CH3I �� � P(OC6H5)3 + 3HCl 3C6H5OH + PCl3 �� 2.2.2 Phản ứng nguyên tử H vòng thơm (cơ chế SEAr) 2.2.2.1 Phản ứng brom hóa VD: - Nếu brom hóa dung mơi phân cực clorofom, cacbon tetraclorua hay cacbon đisunfua tạo sản phẩm monobromphenol VD: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 11 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 2.2.2.2 Phản ứng nitro hóa - Phản ứng nitro hóa phenol xảy điều kiện nhẹ nhàng nitro hóa benzen (do OH hoạt hóa nhân thơm) - Thực tế HNO3 đặc dễ oxi hóa phenol nên muốn nhóm nitro vào phenol người ta sunfo hóa phenol trước sau cho tác dụng với hỗn hợp HNO3 + H2SO4 (đặc) 2.2.2.3 Phản ứng sunfo hóa - Phản ứng sunfo hóa phenol tiến hành dễ dàng, sản phẩm thu phụ thuộc nhiệt độ: Nhiệt độ thường thu đồng phân ortho nhiệt độ cao thu đồng phân para Ví dụ: 2.2.2.4 Phản ứng ankyl hóa - Phản ứng ankyl hóa phenol thực với ancol anken có mặt axit xúc tác (khơng dùng AlCl3 tạo muối ArOAlCl2 khơng hoạt động) THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 12 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 - Nhờ phản ứng mà điều chế chất ổn định chống oxi hóa antioxiđant-2246 cơng nghiệp - Dùng xúc tác nhơm phenolat (ArO) 3Al đưa cation ankyl vào vị trí ortho (kể vị trí para trống) để tạo hỗn hợp mono điankylpenol 2.2.2.5 Phản ứng anxyl hóa fomyl hóa OH OH OH CH3 C Cl O AlCl3 VD: C CH3 + O O C CH3 74%  - Phản ứng fomtyl hóa phenol có nhiều phương pháp Ví dụ: Phương pháp Gattermann HCN + HCl AlCl3 HO  26% HO - Phương pháp thay HCN Zn(CN)2 để đỡ độc (phương pháp Gattermann cải tiến) Phương pháp Vilsmeier OH OH HCO N(CH3)2 POCl3 + (CH3)2NH CHO  CHO (80%) Phương pháp Reimer-Tiemann (Phản ứng có tạo lượng nhỏ đồng phân para) 2.2.3 Một số phản ứng khác  Phản ứng Kolbe-Smith tổng hợp axit salixilic: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 13 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12  Phản ứng với fomanđehit tạo nhựa phenolfomanđehit: Dư phenol dùng xúc tác axit tạo nhựa novolac mạch thẳng; dư fomanđehit dùng xúc tác kiềm tạo nhựa rezol Ví dụ: OH (n + 1) OH + nHCHO OH CH2 n (Nhựa Novolac) 2.2.4 Phản ứng oxi hóa-khử 2.2.4.1 Phản ứng oxi hóa VD: - Trong phản ứng người ta dùng chất oxi hóa nitrozo đikalisunfat (KSO 3)2NO xảy êm dịu mà cho hiệu suất cao (khoảng 80%) 2.2.4.2 Phản ứng khử - Hi đro hóa phenol xiclohexanol dùng điều chế nguyên liệu sản xuất nilon-6,6 theo sơ đồ: B BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu Từ CH4, naphtalen, chất vô điều kiện cần thiết viết phương trình điều chế: a) Axit picric b) Phenolphtalein (dùng làm chất thị) c) Chất diệt cỏ 2,4-D (axit 2,4-điclophenoxiaxetic) d) Chất diệt cỏ 2,4,5-T (axit 2,4,5-triclophenoxiaxetic) Câu Từ eugenol, CH4, chất vô điều kiện cần thiết viết phương trình điều chế vanilin dùng làm hương liệu cho bánh kẹo Cho biết: (Phenolphtalein) Câu Cho sơ đồ chuyển hóa sau: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 14 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 OH H3 C H3 C C CH2 /H2SO4 A H3 C H2, Ni, p B CrO3 C OH + t ,H -H2O D CH3MgBr H2O O3 H2O/Zn E a) Xác định công thức chất A, B, C, D, E b) Cho biết chế phản ứng từ phenol tạo chất A Câu Tìm cơng thức cấu tạo hợp chất thích hợp thay chữ A, B, C, … phản ứng sau: Câu Tìm cơng thức cấu tạo hợp chất thích hợp thiếu Câu Hợp chất hữu A chứa 79,59 % C ; 12,25 % H ; lại O chiếm nguyên tử phân tử Ozone phân A thu HOCH2CH=O ; CH3[CH2]2COCH3 CH3CH2CO[CH2]2CH=O Nếu cho A tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1:1 ozone phân sản phẩm sinh thu hai sản phẩm hữu cơ, có cetone Đun nóng A với dung dịch acid dễ dàng thu sản phẩm B có cơng thức phân tử A, song ozone phân B cho sản phẩm hữu a) Xác định công thức cấu tạo gọi tên A b) Tìm cơng thức cấu tạo B viết chế chuyển A thành B Câu Hợp chất A C4H8O3 quang hoạt, tan tốt nước tạo thành dung dịch phản ứng acid với giấy quỳ Đun mạnh dung dịch, A chuyển thành chất B C4H6O2 không quang hoạt tan vừa phải nước cho phản ứng acid với giấy quỳ B phản ứng với KMnO4 mãnh liệt A Oxygen hóa A dung dịch H2CrO4 loãng thành chất lỏng bay C C3H6O C không phản ứng với KMnO4 cho phản ứng với I2 dung dịch kiềm Viết cơng thức cấu tạo chất phương trình phản ứng xảy Các kiện đủ điều kiện để xác định cấu trúc A chưa? Giải thích THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG - 15 - ... dẫn xuất halogen (xem lại dẫn xuất halogen) 1.1.6 Đi từ hợp chất cơ-Magie - Fomanđehit cho ancol bậc I, anđehit khác cho ancol bậc II, xeton dẫn xuất axit cacboxylic cho ancol bậc III VD: THẦY GIÁO... Khử axit dẫn xuất - Tác nhân khử LiAlH4 cho hiệu suất cao mà không ảnh hưởng liên kết đôi C=C VD: LiAlH � CH3CH2CH=CH-CH2OH + CH3OH CH3CH2CH=CH-COOCH3 ���� H 3O  1.1.5 Thủy phân dẫn xuất halogen. .. 11, 12 1.2.2.2 Phản ứng với photpho halogenua thionyl clorua (xem dẫn xuất halogen) 1.2.3 Phản ứng tách nước (cơ chế E1) - Cho ancol qua Al2O3 nung nóng đun ancol với dung dịch H2SO4 đậm đặc H3PO4
- Xem thêm -

Xem thêm: DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG, DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ôn HSG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay