PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12

54 61 2
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:30

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12 giới thiệu các cách giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao thường gặp trong chương trình Hóa 12, các đề thi cao đẳng, đại học.PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12 giới thiệu các cách giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao thường gặp trong chương trình Hóa 12, các đề thi cao đẳng, đại học.PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12 giới thiệu các cách giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao thường gặp trong chương trình Hóa 12, các đề thi cao đẳng, đại học.PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12 giới thiệu các cách giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao thường gặp trong chương trình Hóa 12, các đề thi cao đẳng, đại học. TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ ESTE Dạng Xác định công thức phân tử, tính đồng phân Phương pháp: Chủ yếu chương trình THPT chỉ đề cập đến este đơn no mạch hở có CTTQ: C nH2nO2 (n ≥ 2) Cần nhớ:  Đốt cháy cho: n CO2  n H2 O (hoặc VCO2  VH 2O )   Phân tử khối: C2H4O2 (60); C3H6O2 (74); C4H8O2 (88); C5H10O2 (102) Số đồng phân este: 2n-2 (chưa kể đồng phân axit cacboxylic và đồng phân tạp chức); n ≤ Ví dụ Este X no đơn chức, mạch không phân nhánh, có tỉ khối so với oxi 2,75 Số đồng phân thỏa mãn điều kiện của X là A B C D 4-2 � Hướng dẫn: MX = 2,75.32 = 88 C4H8O2 (có tất = đồng phân loại bớt isopropyl fomat vì có mạch phân nhánh) Ví dụ Este no đơn chức, mạch hở X có phần trăm oxi về khối lượng là 43,2432% Số đồng phân cấu tạo este của X là A B C D 32 100  43, 2432 � M X  74 � C3H6O2 Hướng dẫn: X đơn chức nên có nguyên tử oxi: %O  MX Số đồng phân cấu tạo este của X: 23-2 = Ví dụ Tổng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C 5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH không có phản ứng tráng bạc là A B C D Hướng dẫn: - Phản ứng với dung dịch NaOH � este và axit cacboxylic - Không tham gia phản ứng tráng bạc � este của axit fomic Có đồng phân axit và đồng phân este thỏa mãn nên có tất đồng phân + đồng phân axit: CH3-CH2-CH2-CH2-COOH; (CH3)2CH-CH2COOH; CH3-CH2-CH(CH3)-COOH; CH3C(CH3)2-COOH + đồng phân este: CH3COO-CH2CH2CH3; CH3COO-CH(CH3)2; C2H5COO-C2H5; (CH3)2CHCOO-CH3; CH3CH2CH2COO-CH3 Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp các este đồng phân có công thức phân tử C 3H6O2 cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) Giá trị của V là A 1,68 B 11,76 C 13,44 D 2,52 CO :0,15.3  0, 45(mol) �  O2 : x (mol) H O ����� �� Hướng dẫn: C 143 26432 �H O : 0, 45(mol) 0,15mol Bảo toàn oxi: 0,15.2 + 2x = 0,45.2 + 0,45.1 � x = 0,525 (mol) � VO2 =11,76 (lít) Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp axit acrylic (CH 2=CH-COOH), vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) và metyl metacrylat (CH2=C(CH3)-COOH) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, bình xuất 35,46 gam kết tủa Giá trị của m là A 2,70 B 3,24 C 2,34 D 3,6 CO : na(mol) � Hướng dẫn: Công thức chung của các chất: CnH2n-2O2; số mol là a (mol) � Đốt hỗn hợp thu � �H O : na  a(mol) (14n  30) a  4,02 � na  0,18 � � �� � n H2O  na  a  0,13(mol) � m H2O  0,13.18  2,34(gam) Ta có hệ � 35, 46 a  0,05 na   0,18 � � 197 � BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có đồng phân đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D Hướng dẫn: đồng phân este + đồng phân axit cacboxylic Câu Este X no đơn chức, mạch hở chứa 36,36% oxi về khối lượng Số đồng phân cấu tạo este của X là A B C D Câu Để đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam metyl propionat cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) Giá trị của V là A 16,8 B 11,2 C 13,44 D 8,4 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O Số este đồng phân của X là A B C D Hướng dẫn: Tính n CO2  n H2 O = 0,05 (mol) � X: CnH2nO2: a (mol) = 0,0625(mol) 32 n CO2 0,05  4 Bảo toàn nguyên tố oxi: 2a + 0,0625.2 = 0,05.2 + 0,05.1 � a = 0,0125 (mol) � n  nX 0,0125 � số đồng phân: 24-2 = Câu Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích CO sinh thể tích O2 cần cho phản ứng (đo ở điều kiện nhiệt độ áp suất) Tên gọi của este đem đốt là A etyl fomat B metyl fomat C vinyl axetat D etyl axetat Câu Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm metyl axetat; etyl fomat thu 6,72 lít CO (đktc) và m gam H2O Giá trị của m là A 5,4 B 2,7 C 7,2 D 10,8 Câu (Chuyên KHTN lần 1-2017) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích khí O cần đốt gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo Số lượng công thức cấu tạo của X là A B C D Câu Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol của vinyl axetat X là A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% Dạng Phản ứng xà phòng hóa este Bảo toàn khối lượng: mO2 = mCO2 + m H 2O - meste = 2, + 0,9 - 1,1 = 2(gam) � n O2 = Phương pháp:  Este đơn no, mạch hở có công thức cấu tạo RCOOR’ xà phòng hóa tạo ancol và muối (tỉ lệ mol : 1) Cần nhớ một số trường hợp đặc biệt  Este của phenol xà phòng hóa tạo hỗn hợp muối và nước  Este có cấu tạo dạng RCOOCH=CHR’ xà phòng hóa tạo anđehit  Este vòng (lacton) xà phòng hóa chỉ tạo một sản phẩm Ví dụ:  Nếu este có chứa dẫn xuất halogen thì dẫn xuất halogen cũng bị thủy phân Ví dụ Viết phản ứng xà phòng hóa của các este sau dung dịch NaOH dư, đun nóng a) CH3COOC2H5 b) CH3COOCH=CH2 c) CH3COOC6H5 d) CH3COOCH2-CH2Cl Hướng dẫn t0 a) CH3COOC2H5 + NaOH �� � CH3COONa + C2H5OH t b) CH3COOCH=CH2 + NaOH �� � CH3COONa + CH3CHO (vì ancol CH2=CH-OH không bền) t c) CH3COOC6H5 + 2NaOH �� � CH3COONa + C6H5ONa + H2O (vì phenol có tính axit nên tác dụng tiếp với kiềm dư tạo muối phenolat) CHÚ Ý: Dù là este đơn chức tỉ lệ mol este và NaOH là : t0 d) CH3COOCH2-CH2Cl + 2NaOH �� � CH3COONa + HO-CH2-CH2-OH (etylen glicol) + NaCl Ví dụ Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 gam etyl axetat lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì khối lượng muối thu là A 8,2 gam B 9,6 gam C 4,1 gam D 4,8 gam  NaOH CH COOC H (88) ���� CH 3COONa (82) 1442443 Hướng dẫn: 43 44 42 45 43 0,05mol 0,05 mol mmuối = 0,05.82 = 4,1 (gam) Ví dụ Thuỷ phân 7,4 gam metyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 1,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị của m là A 8,2 B 16,2 C 8,0 D 16,4 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 CH 3COONa (82) � 1442443 � 0,1mol �  NaOH: 0,3mol CH COOCH (74) ����� � phầ n rắ n Hướng dẫn: 43 44 43 43 � NaOH �1 4(dö) 0,1mol � 0,2 mol m chất rắn = 0,1.82 + 0,2.40 = 16,2 (gam) Ví dụ Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm este có công thức CH 3COOCH3 và HCOOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị của V là A 150 B 200 C 300 D 600 Hướng dẫn: CH3COOCH3 và HCOOC2H5 là đồng phân của nên CTPT C3H6O2 (M = 74) 22,  0,3(mol) � VNaOH = 0,3 (lít) = 300 (ml) Este đơn chức nên: n NaOH  n este  74 Ví dụ Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp Công thức của hai este cho là A CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 C HCOOCH3 và HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7  0,025(mol) Hướng dẫn: Bảo toàn khối lượng tính được: m NaOH  2,05  0,94  1,99  1,0(gam) � n NaOH  40 Do xà phòng hóa hai este chỉ thu muối nên este có chung gốc axit Đặt công thức chung của este: RCOOR ' thì muối và ancol thu là RCOONa và R 'OH Ta có: CH 3OH (32) � 2,05 0,94 R  67   82 � R  15(CH ) ; M R 'OH   37,6 � Hai ancol � C2 H 5OH (46) 0,025 0,025 � (Để ý các đáp án đều là este no đơn chức nên số mol axit ancol mol NaOH) Ví dụ Chất hữu A có công thức C 4H6O2 (M = 86) Cho 8,6 gam A tác dụng với dung dịch chứa 0,135 mol NaOH đun nóng, chưng cất hỗn hợp sau phản ứng phần chất rắn khan nặng 10,8 gam Công thức cấu tạo của A là A HCOOCH2-CH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH3CH=CH-COOH RCOONa (82) � 44 43 � 0,1mol �  NaOH: 0,135mol '(74) ������ � phầ nrắ n Hướng dẫn: RCOOR 44 43 14 43 �NaOH (dö) �1 4 0,1mol 10,8gam � 0,035mol 10,8  0,035.40 R  67   94 � R  27(C2 H ) � Chọn C 0,1 Ví dụ Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu thu là 29,7 gam Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất là A B C D Hướng dẫn: Tính được: nNaOH = 0,3 (mol) Este đơn chức mà xà phòng hóa lại có neste : nNaOH = : nên X là este của phenol có dạng: RCOO-C6H4-R’ (R’ có thể là H) Do xà phòng hóa este phenol thu hỗn hợp muối và nước ( n H2 O  n este ) nên bảo toàn khối lượng ta có: 20, m X  18.0,15  29,7  12  20, 4(gam) � M X   136(C8 H 8O ) 0,15 Vậy có đồng phân thỏa mãn là: HCOO-C6H4-CH3 (-o; -m; -p) và CH3COOC6H5 Ví dụ (THPTQG 2015) Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ một ancol Y với axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối và m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu CO2 và 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng của este không no X là A 38,76% B 40,82% C 34,01% D 29,25% Hướng dẫn: Hỗn hợp X gồm các este đơn chức nên Y cũng là ancol đơn chức Đặt Y là ROH 2ROH + 2Na �� � 2RONa + H2 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Từ phương trình thấy: mbình tăng = mR-O mà n  OR  n  OH  2n H2  0,08 (mol) � R + 16 = 2, 48  31 � R = 15 (-CH3) 0,08 Vậy ancol là CH3OH : 0,08 (mol) Este tạo từ axit đơn chức và ancol đơn chức: n este = nancol = 0,08 (mol) � M este  5,88  73,5 � phải có HCOOCH3 (60) 0,08 nên este tạo bởi axit no còn lại là CH3COOCH3 �x  y  0,08 �x  0,06 � C m H 2mO : x (mol) 3,96 � � y � �y  0,02 Đặt lại X ta có hệ �mx  ny  18 C n H 2n 2 O : y (mol) � � 6m  2n  24 � � 14(mx  ny)  32x  30y  5,88 � Vì < m < nên < n < � n = hoặc n = 100.0,02 100  34,01% Do axit không no có đồng phân hình học nên chọn n = 5; C5H8O2 có %C5H8O2  5.88 Ví dụ (THPTQG 2017-Mã 203) Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat Thuỷ phân hoàn toàn 36,9 gam X dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu 2,24 lít khí H (đktc) Giá trị của m là A 40,2 B 49,3 C 42,0 D 38,4 Hướng dẫn: CH3COOC6 H5 : x (mol) CH3COONa � � CH 3OH :y(mol) � � � C6 H5COOCH3 : y(mol) C6 H5 ONa � � �  NaOH:0,4 mol Hỗ nhợpX ������ muố  hỗ n hợp Y C H CH OH :z (mol)  H O { i� { 43 � 43 � HCOOCH C6 H : z (mol) HCOONa m gam � � � x  t (mol) 10,9 gam 36,9 gam C H OH :t (mol) �2 � � (COONa) C2 H5OOC  COOC6 H5 :t (mol) � � 2x  y  z  3t  n NaOH  0, � 0,  0, � n H2O  x  t   0,1(mol) Ta có hệ: � �y  z  t  2n H2  0, Bảo toàn khối lượng: m = 36,9 + 0,4.40 – 10,9 – 0,1.18 = 40,2 (gam) Ví dụ 10 (Chuyên KHTN lần 5-2017) X, Y, Z là este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có liên kết đôi C=C phân tử) Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH) dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu hỗn hợp F chỉ chứa muối và hỗn hợp ancol kế tiếp thuộc một dãy đồng đẳng Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng của X gần với giá trị nào sau đây? A 69,04% B 62,77% C 31,38% D 47,07% Hướng dẫn: NHỚ: Hấp thụ CO2, H2O vào dung dịch nước vôi dư hoặc dung dịch Ba(OH)2 dư thì: m ddtaêng  m kếttủa  (mCO2  m H2 O ) Đặt X: CnH2nO2 còn CTC của Y, Z là CmH2m-2O2 Vì các este không có phản ứng tráng bạc nên n ≥ 3; m > 4; từ đề C H O :x (mol) CO : nx  my (mol) � � Đố t Hỗ n hợp E � n 2n ��� � 4 C m H 2m  O2 :y (mol) � �H O :nx  my  y 23,58gam nx  my  1,01 �x  y  n NaOH  0,3 � n 3 � � � (14n  32)x  (14m  30)y  23,58 �� x  0, 22 � 22n  8m  101 � � Ta có hệ: � m  4,375 � � 44(nx  my)  18(nx  my  y)  197(nx  my)  137,79 � y  0,08 � � 74.0, 22 100  69,042% 23,58 BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Este đơn chức X mạch hở có tỉ khối so với H 44 Xà phòng hóa X dung dịch NaOH thu ancol etylic Vậy tên gọi của X là A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl fomat Vậy: %C3H6O2  THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu (Đề minh họa THPTQG lần 1-2017) Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị của m là A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Câu Xà phòng hóa hoàn toàn 9,0 gam este có công thức C 2H4O2 400 ml dung dịch NaOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng thì thu chất rắn có khối lượng là A 10,2 gam B 12,3 gam C 20,2 gam D 22,3 gam Câu (THPTQG 2015) Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 một lượng dung dịch NaOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị của m là A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu Để xà phòng hóa hết m gam hỗn hợp gồm hai este đồng phân có công thức phân tử C 3H6O2 cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng thu 7,36 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng mỗi este hỗn hợp là A 50% và 50% B 20% và 80% C 25% và 75% D 60% và 40% Câu Xà phòng hóa hoàn toàn 4,85 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M Sau phản ứng cạn thu hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp và 5,1 gam một muối Công thức cấu tạo của este là A HCOOCH3; HCOOC2H5 B HCOOC2H5; HCOOCH2CH2CH3 C CH3COOCH3; CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5; CH3COOCH2CH2CH3 Câu Cho 21,5 gam este E có công thức C 4H6O2 vào 400 ml dung dịch NaOH 1,25M cạn tới khô 30,5 gam chất rắn khan Tên gọi của E là A metyl acrylat B vinyl axetat C etyl axetat D metyl propionat Câu (Sở GD-ĐT Hải Dương lần 2-2017) Cho 17,6 gam một este đơn chức phản ứng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng thu 16,4 gam muối khan Tên gọi của este đó là A metyl fomat B metyl axetat C etyl axetat D propyl fomat Câu (Chuyên ĐH Vinh lần 4-2017) Cho hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và C6H5COOCH3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa m gam ancol Giá trị của m là A 9,2 B 6,4 C 4,6 D 3,2 Câu 10 Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C 3H6O2 dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc ở 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp các ete Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z là A 42,2 gam B 40,0 gam C 34,2 gam D 38,2 gam Câu 11 (THPTQG 2017-Mã 203) Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm) cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y, thu M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2 Tên gọi của X là A metyl axetat B etyl axetat C etyl fomat D metyl fomat Câu 12 (THPTQG 2017-Mã 203) Este X có công thức phân tử C 8H8O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm có hai muối Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất là A B C D Câu 13 (THPTQG 2017-Mã đề 201) Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở) Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử cacbon Đốt cháy toàn bộ T, thu 16,128 lít khí CO (đktc) và 19,44 gam H2O Giá trị của a gần với giá trị nào sau đây? A 43,0 B 37,0 C 40,5 D 13,5 Câu 14 (Đề minh họa lần 3-2017) Hỗn hợp T gồm este đơn chức X, Y (MX < MY) Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam hỗn hợp Z gồm ancol (có phân tử khối 14u) và hỗn hợp hai muối Đốt cháy m gam Z, thu 9,408 lít CO (đktc) và 10,8 gam H2O Phần trăm khối lượng của X T là A 59,2% B 40,8% C 70,4% D 29,6% Câu 15 (Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh lần 1-2017) Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ thu a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối O2 vừa đủ thu hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na2CO3 Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 1400C thu 6,51 gam hỗn hợp các ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 19,35 gam B 11,64 gam C 17,46 gam D 25,86 gam Câu 16 (THPTQG 2018) Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C 8H8O2 và có vòng benzen Cho m gam e tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 hỗn hợp muối Cho toàn bộ THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 X vào bình đựng Na dư, sau phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn bình tăng 6,9 gam so với ban đầu Giá trị của m là A 16,32 B 8,16 C 20,40 D 13,60 Câu 17 (Đề minh họa 2018) Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị của m là A 6,7 B 10,7 C 11,2 D 7,2 Câu 18 (Đề minh họa 2018) Cho các chất hữu mạch hở: X là axit không no có hai liên kết π phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng của T M có giá trị gần với giá trị nào sau đây? A 68,1 B 68,7 C 52,3 D 51,3 Câu 19 Cho 0,05 mol hỗn hợp este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp các chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,12 mol CO và 0,03 mol Na 2CO3 Nếu làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn khan Giá trị của m là A 3,48 B 2,34 C 4,56 D 5,64 Câu 20 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O 2, thu 4,032 lít CO2 và 3,24 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng thì thu 7,98 gam chất rắn khan, đó có a mol muốn Y và b mol muối Z (MY > MZ ) Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn Tỉ lệ a : b là A : B : C : D : Dạng Bài tập hiệu suất, điều chế este Phương pháp: H 2SO4 đặ c, t ����� � RCOOR’ + H2O Phương trình điều chế: RCOOH + H-OR’ ����� � Tính hiệu suất theo công thức sau (tính theo chất thiếu): khố i lượng este thực tếthu H 100% khố i lượng este tính theo lýthuyế t (tính theo phương trình) Ví dụ Từ CH4, các chất vô và điều kiện cần thiết viết phương trình điều chế etyl axetat Hướng dẫn: Có thể tiến hành theo sơ đồ: (1) (2) (3) (4) (5) CH4 �� � HC≡CH �� � CH2=CH2 �� � C2H5OH �� � CH3COOH �� � CH3COOC2H5 mlạnhnhanh � HC≡CH + 3H2 (1) 2CH4 ����� 15000 C (2) (3) Pd/ PbCO3 HC≡CH + H2 ���� � CH2=CH2 H , t0 CH2=CH2 + H2O ���� C2H5OH (4) leâ n men giaá m � CH3COOH + H2O C2H5OH + O2 ����� H 2SO4 đặ c, t (5) CH3COOH + C2H5OH �� �� � � �� �� �� �� � �CH3COOC2H5 + H2O Ví dụ (THPTQG 2015) Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Hướng dẫn:  0,05(mol) � meste(LT)  88.0,05  4, 4(gam) Theo lý thuyết (theo phương trình) tính được: n CH3COOC2 H5  n CH3COOH  60 m este(TT) 2, 100%  100%  50% Hiệu suất phản ứng este hóa: H  m este(LT) 4, Ví dụ Hỗn hợp X gồm axit HCOOH (46) và axit CH3COOH (60) (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều 80%) Giá trị của m là A 10,12 B 16,20 C 8,10 D 6,48 Hướng dẫn: Đặt công thức chung của hỗn hợp X: RCOOH THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 5,3 � nX   0,1(mol) 46  60 �  53 � � 53 Ta có: R + 45 = � R 8 � 5,75 0,1.(44  29  8).80 n C2 H5OH   0,125(mol) > nX nên tính theo axit: m RCOOC2 H5   6, 48(gam) 46 100 Ví dụ Hỗn hợp Z gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y có số nguyên tử C phân tử) Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O , thu 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O Mặt khác, nếu đun nóng 0,4 mol Z với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu m gam este Giá trị của m là A 10,40 B 36,72 C 10,32 D 12,34 Hướng dẫn: 31,36 26,88 25,92  1, 4(mol) ; n CO2   1, 2(mol) ; n H2O   1, 44(mol) Tính được: n O2  22, 22, 18 Vì đốt axit no, đơn hở (CTTQ CnH2nO2) thu n CO2  n H 2O nên tính được: nancol = 1,44 – 1,2 = 0,24 (mol) Số C mỗi chất: C  n CO2 nZ  1,  ; ancol no có CTTQ dạng: CnH2n+2Oz nên đặt lại hỗn hợp 0, C3 H6 O2 : a (mol) � � C3 H8 Oz :b (mol) � a  b  0, � a  0,16 � �� Ta có hệ � 3a  4b  n H2 O  1, 44 � b  0, 24 � Bảo toàn nguyên tố oxi: 0,16.2 + 0,24.z + 1,4.2 = 1,2.2 + 1,44 � z = � X là ancol chức C3H8O3 (M = 92) xt, t Tổng quát: X + 3Y �� �� � � �� � �este + 3H2O với Meste = 92 + 74.3 – 18.3 = 260 Tính toán theo mol của axit với hiệu suất 75% ta có: meste = 260 .0,16.0,75  10, 40(gam) BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu (Chuyên ĐH Vinh lần 2-2017) Đun nóng 36 gam CH3COOH với 46 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu 31,68 gam este Hiệu suất của phản ứng este hóa là A 50,0% B 60,0% C 40,0% D 75,0% Câu Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H 2SO4 đặc xúc tác) đến phản ứng đạt cân thu 11 gam este Hiệu suất của phản ứng este hóa là A 50,0% B 66,67% C 62,5% D 75,0% Câu Đun nóng 7,2 gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4) thì thu 7,04 gam este Hiệu suất của phản ứng este hoá là A 62,5% B 50,0% C 53,33% D 66,67% Câu Đun nóng 4,8 gam CH3OH với CH3COOH dư (xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam CH3COOCH3 Biết hiệu suất phản ứng este hóa tính theo ancol là 60% Giá trị của m là A 6,66 B 15,80 C 7,92 D 11,10 Câu Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O Thực phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu m gam este Giá trị của m là A 15,30 B 12,24 C 10,80 D 9,18 Câu Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon phân tử khác nhau) thu 0,3 mol CO và 0,4 mol H2O Thực phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp với hiệu suất 80% thu m gam este Giá trị của m là A 4,08 B 6,12 C 8,16 D 2,04 Câu Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức và mạch hở có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 25,62 gam X thu 25,872 lít khí CO (đktc) Đun nóng 25,62 gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa 60%) Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 20,9 B 23,8 C 12,55 D 14,25 Câu Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có số nguyên tử cacbon, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn số mol của X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu là A 34,20 B 18,24 C 22,80 D 27,36 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO Dạng Xác định số đồng phân chất béo, công thức phân tử chất béo Phương pháp:  Số đồng phân trieste tối đa thu đun hỗn hợp gồm glixerol với n axit béo khác là  �tristearin : (C17 H 35COO)3 C3 H (M  890) � Phân tử khối của các chất béo thông dụng: �triolein : (C17 H 33COO)3 C3 H (M  884) �tripanmitin : (C H COO) C H (M  806) 15 31 3 � n (n  1) Ví dụ Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là A B C D Hướng dẫn: n (n  1) 22 (2  1) Số đồng phân là:  6 2 Ví dụ Đun hỗn hợp gồm glixerol với axit stearic (có xúc tác H 2SO4 đậm đặc), số chất chứa chức este tối đa tạo là A B C D Hướng dẫn: Có đồng phân trieste; đồng phân đieste và đồng phân monoeste C17H35COO CH2 C17H35COO CH2 C17H35COO CH C17H35COO CH C17H35COO CH2 C17H35COO C17H35COO CH OH CH2 OH C17H35COO CH2 CH2 OH CH2 CH OH CH2 C17H35COO CH2 OH CH CH2 OH BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Đun glixerol với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH, C17H33COOH và C15H31COOH (có xúc tác thích hợp) thì số loại trieste tạo tối đa là A B 18 C 27 D 36 Câu Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo A dung dịch NaOH thu glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri stearat Số đồng phân chất béo của A là A B C D Câu Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là A 18 B C D Dạng Phản ứng cháy của chất béo Phương pháp:  Công thức tổng quát của chất béo là: CnH2n-4-2kO6 (k là tổng số liên kết π ở gốc các axit béo) hoặc CxHyO6  Cũng có thể sử dụng công thức: n CO2  n H2 O  (k  1)n cb (k là tổng số liên kết π ở gốc các axit béo và nhóm  -COO-) Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn chất béo rắn (tạo bởi axit béo no) thu 250,8 gam CO và 99 gam H2O Khối lượng glixerol thu xà phòng hóa hoàn toàn lượng chất béo cho là A 18,4 gam B 4,6 gam C 9,2 gam D 11,5 gam Hướng dẫn: CO : na (mol) � Cách Chất béo no thì k = nên đặt chất béo là CnH2n-4O6: a (mol) � Đốt chất béo thu được: � �H O : (n  2) a (mol) THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 250,8 99   0, 2(mol) � a  0,1(mol) 44 18 Khi xà phòng hóa chất béo lại có: nglixerol = nc.béo = 0,1 (mol) � mglixerol = 0,1.92 = 9,2 (gam) 250,8 99   (3  1)n cb � nglixerol = nc.béo = 0,1 (mol) � Chọn C Cách Từ công thức: n CO2  n H2O  (k  1)n cb ta có: 44 18 Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO và H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị của a là A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 Hướng dẫn: n 0,6 Cách ADCT: n CO2  n H O  (k  1)n cb � k = � tổng số liên kết π ở gốc axit béo là � a  Br2   0,15(mol) 4 CO :n (mol) � Cách Đặt công thức chất béo: CnH2n-4-2kO6: (mol) � Khi đốt thu � �H O :n   k (mol) n 0,6 mà n CO2  n H2 O  � k = � a  Br2   0,15(mol) 4 BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Thuỷ phân triglixerit X NaOH người ta thu hỗn hợp hai muối gồm natrioleat và natristearat theo tỉ lệ mol lần lựơt là : Khi đốt cháy a mol X thu b mol CO và c mol H2O Liên hệ a, b, c là A b - c = 4a B b = c - a C b - c = 2a D b - c = 3a Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo thì thu CO và H2O 0,6 mol Còn nếu cho 0,2 mol chất béo này phản ứng với dung dịch brom dư thì số mol brom phản ứng tối đa là x mol Giá trị của x là A 0,4 B 0,6 C 0,8 D 1,2 Câu Thủy phân axit béo X thu glixerol và ba axit béo là axit stearic, axit panmitic và axit oleic Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu V lít (đktc) CO2 và m gam nước Biểu thức liên hệ a, V và m là V m V m V m V m     A 4a  B 3a  C a  D 3a  22, 18 22, 18 22, 18 22, 18 Câu Khi thủy phân một triglixerit X, thu các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic và axit stearic Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là A 17,472 lít B 20,160 lít C 15,680 lít D 16,128 lít Câu (Sở GD-ĐT Phú Yên lần 1-2017) Thủy phân triglixerit X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối gồm: Natri oleat, natri stearat và natri linoleat Khi đốt cháy hoàn toàn a mol X, thu b mol CO và c mol H2O Mối liên hệ a, b, c là A b – c = 5a B b – c = 6a C b = c – a D b – c = 4a Câu E là một chất béo tạo bởi glixerol và hai axit béo X, Y, đó số mol Y nhỏ số mol X (biết X, Y có số C, phân tử mỗi chất có không quá ba liên kết p, M X < MY) Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E thu 0,51 mol khí CO2 và 0,45 mol nước Khi đốt cháy hoàn toàn mol X thu số mol H 2O là A 16 B 17 C 14 D 18 Câu (Chuyên Bắc Ninh lần 1-2017) Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O 2, sau phản ứng thu CO2 và y mol H2O Biết m = 78x – 103y Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol Giá trị của a là A 0,20 B 0,05 C 0,15 D 0,10 Ta có: n CO2  n H2 O  na  (na  2a)  2a  Dạng Phản ứng xà phòng hóa chất béo Phương pháp: Khi xà phòng hóa chất béo ta có � �n cb  n glixerol  � �n OH   3n cb  3n glixerol  BTKL: mcb + mkiềm = mmuối + mglixerol Ví dụ Thủy phân hoàn toàn một lượng chất béo E dung dịch NaOH thu 1,84 gam glixerol và 18,24 gam muối của axit béo Chất béo đó có công thức cấu tạo thu gọn là A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C15H31COO)3C3H5 D (C17H31COO)3C3H5 Hướng dẫn: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Ta có: n E  n glixerol  NĂM HỌC 2018-2019 1,84  0,02(mol);n NaOH  3.n glixerol  0,06(mol) 92 17,68  884 0,02 Ví dụ Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng xà phòng thu là A 18,38 gam B 16,68 gam C 17,80 gam D 18,24 gam Hướng dẫn: Ta có: n glixerol  n NaOH  0,02(mol) � Bảo toàn khối lượng: mxp = 17,24 + 40.0,06 – 92.0,02 = 17,80 (gam) Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O 2, sinh 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là A 18,28 gam B 23,00 gam C 23,28 gam D 16,68 gam Hướng dẫn:  BTKL: m chấtbéo  mO2  mCO2  m H2O � m chấtbéo  1,14.44  1,06.18  1,61.32  17,72(gam) Bảo toàn khối lượng: mE = 1,84 + 18,24 – 40.0,06 = 17,68 (gam) � M E   BTNT oxi: 6n chấtbéo  1,61.2  1,14.2  1,06 � n chấtbéo  0,02(mol) (Chất béo là trieste nên có nhóm -COO-; vì vậy có chứa nguyên tử oxi) �n glixerol  n chấtbéo  0,02(mol) Xà phòng hóa m gam chất béo NaOH thì � �n NaOH  3n chấtbéo  0,06(mol) BTKL: m chấtbéo  m NaOH  m muoái  mglixerol � m muoái  17,72  0,06.40  0,02.92  18,28(gam) BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Thực phản ứng thủy phân hoàn toàn 0,05 mol triolein cần dùng vừa đủ a mol NaOH Phản ứng kết thúc, thu b mol glixerol Giá trị của a, b lần lượt là A 0,05 ; 0,05 B 0,15 ; 0,05 C 0,05 ; 0,15 D 0,15 ; 0,15 Câu Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch KOH cho đến phản ứng hoàn toàn thu 0,92 gam glixerol và 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic Giá trị của a là A 8,82 B 9,91 C 10,90 D 8,92 Câu Thủy phân a gam một este X thu 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C 17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa Giá trị của m là A 3,04 B 6,08 C 8,82 D 6,12 Câu Xà phòng hóa hoàn toàn 32,24 gam tripanmitin một lượng vừa đủ dung dịch KOH đun nóng thì sau phản ứng thu khối lượng muối là A 36,48 gam B 36,24 gam C 35,28 gam D 33,36 gam Câu Xà phòng hóa 16,12 gam một triglixerit một lượng vừa đủ dung dịch chứa 1,2 gam NaOH và 1,68 gam KOH thì sau phản ứng thu hỗn hợp hai muối và glixerol Công thức của axit béo là A C18H34O2 B C16H32O2 C C16H30O2 D C18H36O2 Câu Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 2,445 mol O 2, sinh 1,71 mol CO2 và 1,65 mol H2O Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là A 27,54 gam B 24,88 gam C 25,02 gam D 26,89 gam Câu Cho m gam chất béo tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp muối Biết 1/2 dung dịch X làm màu vừa đủ với 0,075 mol Br CCl4 Giá trị của m là A 128,70 B 64,35 C 124,80 D 132,90 Câu Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự đó) Sau phản ứng thu 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam nước Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất H = 90%) thì thu khối lượng glixerol là A 0,414 gam B 1,242 gam C 0,828 gam D 0,46 gam Câu Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo rắn (tạo bởi glixerol và các axit béo no) thu 250,8 gam CO và 99 gam H2O Khối lượng glixerol thu xà phòng hóa hoàn toàn lượng chất béo cho là A 9,2 gam B 4,6 gam C 18,4 gam D 11,5 gam Câu 10 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ axit panmitic, oleic, linoleic thu 24,2 gam CO2 và gam H2O Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X dung dịch KOH vừa đủ thì khối lượng xà phòng thu là A 11,90 B 18,64 C 21,40 D 19,60 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 10 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 a  0,06 �4a  5b  0, 44 � �� Gọi a, b lần lượt là mol A, B hỗn hợp có hệ � a  b  0,1 b  0,04 � � �m  Gọi m, n là số gốc Ala có A, B thì: 0,06m + 0,04n = 0,18 � � nên A là Gly3Ala: 0,06 (mol) �n  0,06(75.3  89  18.3) 100  53,06% 0, 44.57  0,18.14  0,1.18 Cách Sử dụng kĩ thuật tam phân peptit: COOH � �Na 2CO3 : 0, 22(mol) COONa: 0, 44 (mol) � �NH � � �  NaOH CO2 : 0, 22  x (mol) ���� � � �NH : 0, 44(mol) �  O2 Quy hỗn hợp X � muối � CH ��� �� H 2O: 0, 44  x (mol) CH : x (mol) � � � 144 44 4 43 H O: t (mol) � � m 15,8(gam) 4 43 �N :0, 22(mol) %Gly3 Ala  m (gam) Khối lượng muối tăng: 22.0,44 – 18t = 15,8 � t = -0,34 (mol) � nX = 0,44 – 0,34 = 0,1 (mol) Khối lượng bình tăng: 44(0,22 + x) + 18(0,44 + x) = 56,04 � x = 0,62 a  0,06 �4a  5b  0, 44 � �� Gọi a, b lần lượt là mol của A và B X ta có hệ � a  b  0,1 b  0,04 � � Gọi m, n là số gốc Ala có A, B thì: 0,06m + 0,04n = 0,62 – 0,44 = 0,18 (BT gốc CH2) �m  �� nên A là Gly3Ala: 0,06 (mol) �n  0,06(75.3  89  18.3) 100  53,06% 0, 44.57  0,18.14  0,1.18 Ví dụ X là tetrapeptit mạch hở; 0,1 mol X phản ứng tối đa với 0,5 mol NaOH hoặc 0,4 mol HCl Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) dư thì thu 177,3 gam kết tủa Phần trăm khối lượng oxi X là A 27,59% B 38,62% C 35,22% D 25,16% Hướng dẫn:  Vì X là tetrapeptit nên phải có nhóm -CO-NH, mặt khác X lại tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : nên X phải có thêm nhóm -COOH phân tử Vậy X có tất nguyên tử O  X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ : nên X có chứa nguyên tử N 177,3  O2  Ba (OH) dö X � CO ����� � n BaCO3   0,9(mol) � X có chứa nguyên tử C  { ��� 197 0,1 (mol) KẾT LUẬN: X chứa nguyên tử C, nguyên tử N, nguyên tử O nên X phải tạo từ α-amino axit giống (cùng có nhóm -NH2 và nhóm -COOH) và α-amino axit chứa nhóm -NH và nhóm -COOH � X chứa 14 16.7 100  38,62% nguyên tử H � Công thức: C9H14O7N4 � %O  12.9  14  16.7  14.4 Ví dụ X là tetrapeptit mạch hở cấu tạo từ các α-aminoaxit no, mạch hở; 0,1 mol X phản ứng tối đa với 0,6 mol NaOH hoặc 0,4 mol HCl Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch giảm 194,4 gam Phần trăm khối lượng oxi X là A 36,92% B 38,30% C 35,64% D 39,78% Hướng dẫn:  Vì X là tetrapeptit nên phải có nhóm -CO-NH, mặt khác X lại tác dụng tối đa với NaOH theo tỉ lệ : nên X phải có thêm nhóm -COOH phân tử Vậy X có tất nguyên tử O  X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ : nên X có chứa nguyên tử N  Đặt công thức của X là C xHyO9N4, X tạo từ các α-amino axit no, có nhóm -CO-NH- và nhóm -COOH  2x  y   � 2x  y  hay y  2x  � X : C x H 2x 6 O9 N nên có tổng cộng liên kết  �  O2 C H O N ��� � xCO2  (x  3)H O  2N { 43 Đốt X: x442x264 9434 %Gly3 Ala  0,1(mol) 0,1x (mol) 0,1x  0,3(mol) Vì mdung dịch giảm = m BaCO3  (m CO2  m H 2O ) � 194,4 = 197.0,1x – [44.0,1x + 18(0,1x – 0,3)] � x = 14 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 40 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 16.9 100  36,923% 12.14  22  16.9  14.4 Ví dụ (THPTQG 2018-Mã đề 203) Cho X; Y; Z là peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8; 9; 11; Z có nhiều Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z; T thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu a mol CO và (a – 0,11) mol H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol etylic và 133,18 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly; Ala; Val và axit cacboxylic) Đốt cháy hoàn toàn G cần vừa đủ 3,385 mol O Phần trăm khối lượng của Y E là A 1,61% B 4,17% C 2,08% D 3,21% Hướng dẫn: Khối lượng mỗi phần là 124,78 gam, gồm peptit (tổng p mol) và este (e mol) Quy đổi E thành C2H3ON (u), CH2 (v), H2O (p), O2 (e) ⇒ mE = 57u + 14v + 18p + 32e = 124,78 (1) n CO2 – n H2O = (2u + v) – (1,5u + v + p) = 0,11 (2) %O  n C2 H5OH  e nên mmuối = 57u + 14v + 40(u + e) + 32e – 46e = 133,18 (3) Để đốt cháy e mol C2H5OH cần 3e mol O2 nên đốt E cần n O2 = 2,25u + 1,5v = 3,385 + e + 3e (4) Từ (1), (2), (3), (4) ⇒ u = 0,42; v = 4,56; p = 0,1; e = 1,1 Số C trung bình của peptit là n và số C của este là m ⇒ nC = 0,1n + 1,1m = 2u + v ⇒ n + 11m = 54 Do < n < 11 và m ≥ nên n = 10 và m = là nghiệm Vậy este là CH3COOC2H5 (1,1 mol) Số N = u/p = 4,2 ⇒ Z là (Gly)4(Ala) (z mol); Y là (Gly)3(Ala) (y mol); X là Gly-Val (x mol) � n Peptit  x  y  z  p �x  0,02 � � n N  2x  4y  5z  u � � y  0,02 Từ đó tính %Y = 4,17% � � � n C  8x  9y  11z  10p � z  0,06 � Ví dụ Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val Đốt cháy hoàn toàn Q một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 Hướng dẫn: 0,84 n N2   0,0375(mol) 22, C H 3ON : 0,075(mol) � C H O NNa : 0,075(mol) � � � hỗn hợp Q gồm � CH : x (mol) Quy đổi hỗn hợp M thành � CH : x (mol) � �H O : 0,03(mol) �2 �Na CO3 : 0,0375(mol) � CO : 0,075.2  x  0,0375  0,1125  x (mol) Khi đốt Q thu � �H O : 0,15  x (mol) �2 Từ đề có: 44(0,1125 + x) + 18(0,15 + x) = 13,23 � x = 0,09 (mol) � m = 57.0,075 + 14.0,09 + 18.0,03 = 6,075 (gam) Ví dụ 10 Hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y tạo bởi các amino axit no mạch hở, phân tử chứa nhóm -COOH, nhóm -NH2, biết tổng số nguyên tử O phân tử X, Y là 13 Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ Đun nóng 0,7 mol A KOH thì thấy 3,9 mol KOH phản ứng và thu m gam muối Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình chứa Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam Giá trị của m là A 520,2 B 490,6 C 560,1 D 470,1 Hướng dẫn: C H 3ON : 3,9 (mol) � � CH : x (mol) � Quy đổi hỗn hợp A thành Giả sử mA = 66,075k thì từ để bài ta có hệ � H 2O : 0,7 (mol) � 4 42 4 43 m 57.3,918.0,7 14x  234,914x (gam) THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 41 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 234,9  14x  66,075k k4 � � �� � m A  66,075.4  264,3(gam) � 44(x  7,8)  18(x  3,9.1,5  0,7)  147,825k � x  2,1 � Bảo toàn khối lượng: 264,3 + 56.3,9 = mmuối + 18.0,7 � mmuối = 470,1 (gam) BÀI TẬP TỰ GIẢI Câu Oligopeptit X tạo nên từ -amino axit Y, Y có công thức phân tử là C 3H7NO2 Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu 15,3 gam nước Vậy X là A đipeptit B tripeptit C tetrapeptit D pentapeptit Câu Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu tổng khối lượng H 2O và CO2 54,9 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi (dư) tạo m gam kết tủa Giá trị của m là A 120 B 60 C 30 D 45 Câu Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo một amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH Đốt cháy 0,05 mol Y oxi dư, thu N và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O Đốt cháy 0,01 mol X oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) dư, thu m gam kết tủa Biết các phản ứng đều xảy hoàn toàn Giá trị của m là A 29,55 B 17,73 C 23,64 D 11,82 Câu X là một tripeptit tạo thành từ aminoaxit no, mạch hở có nhóm -COOH và nhóm -NH Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu đươc sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 Tên của amino axit tạo nên X là A glyxin B alanin C valin D leuxin Câu Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2 (đktc) Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu m gam muối khan Giá trị của m là A 25,08 B 99,15 C 54,62 D 114,35 Câu (Khối A-2013) Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X + 2H 2O  2Y + Z (trong đó Y và Z là các amino axit) Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu m gam Z Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu 2,64 gam CO 2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc) Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Tên gọi của Y là A glyxin B lysin C axit glutamic D alanin Câu (THPTQG 2017-Mã đề 201) Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là : : Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14 Giá trị của m là A 16,78 B 25,08 C 20,17 D 22,64 Câu Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối của glyxin, alanin và valin Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng của X hỗn hợp E là A 4,64% B 6,97% C 9,29% D 13,93% Câu (THPTQG 2017-Mã đề 206) Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hơt T 1, T2 (T1 ít T2 liên kết peptit, đều tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H 2N-CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2 Phân tử khối của T1 là A 387 B 359 C 303 D 402 Câu 10 (Chuyên Đại học Vinh lần 4-2017) X là este của amino axit, Y là peptit mạch hở Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,5 mol muối của glyxin) Đốt cháy hoàn toàn T O2, thu Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2 Cho toàn bộ lượng Z tác dụng hết với Na, sinh 0,15 mol H2 Phần trăm khối lượng của Y M là A 58,37% B 98,85% C 40,10% D 49,43% Câu 11 (Đề minh họa lần 3-2017) Hỗn hợp E gồm chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, một nguyên tử nitơ (đều chứa ít hai loại gốc amino axit, M Y < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O dư, thu CO2, N2 và 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng của Y E là A 18,39% B 20,72% C 27,58% D 43,33% THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 42 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu 12 (THPTQG 2016) Hỗn hợp X gồm peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là : 3: Tổng số liên kết peptit phân tử Y, Z, T 12 Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu 0,11 mol X1, 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3 Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc) Giá trị m gần với giá trị nào sau A 26 B 28 C 31 D 30 Câu 13 (Chuyên KHTN lần 1-2017) Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và tạo từ amino axit no, mạch hở phân tử có nhóm –NH và nhóm –COOH Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 22,3 gam chất rắn Vậy đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thì cần ít mol O2 nếu sản phẩm cháy thu gồm CO2, H2O, N2? A 1,25 mol B 1,35 mol C 0,975 mol D 2,25 mol Câu 14 (Chuyên KHTN Hà Nội lần 1-2017) Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val Đốt cháy hoàn toàn Q một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 Câu 15 X, Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, một liên kết peptit Đun nóng 73,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y và este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu 4,6 gam ancol etylic và hỗn hợp chứa muối của α-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng kế tiếp Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 71,232 lit O2 ở đktc, thu CO2, H2O, N2 và 53 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng của X hỗn hợp E gần với giá trị nào sau đây? A 45% B 57% C 16% D 27% Câu 16 Hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở và đều tạo bởi Gly và Ala) Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cạn dung dịch sau phản ứng thu (m + 7,9) gam muối khan Đốt cháy hết hỗn hợp muối, thu Na2CO3 và hỗn hợp B gồm khí và Cho hết lượng B hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 28,02 gam và có 2,464 lít khí thoát (đktc) Phần trăm khối lượng của X hỗn hợp A gần với A 46% B 53% C 50% D 57% Câu 17 Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly và Lys-Lys-Ala-Gly-Lys Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chiếm 21,302% về khối lượng Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp gồm ba muối Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 68,00 B 69,00 C 70,00 D 72,00 Câu 18 (THPTQG 2018-Mã đề 223) Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8,9,11 ; Z có nhiều Y một liên kết peptit) ; T là este no, đơn chức, mạch hở Chia 179,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu amol CO và (a - 0,09) mol H 2O Thủy phân hoàn toàn phần hai dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol metylic và 109,14 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic) Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 2,75 mol O Phần trăm khối lượng của Y E là A 4,19% B 14,14% C 10,60% D 8,70% Câu 19 Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 và 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị của m là A 21,32 B 24,20 C 24,92 D 19,88 Câu 20 (THPTQG 2018-Mã đề 214) Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no, đơn chức, mạch hở Chia 234,72 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một cần dùng vừa đủ 5,37 mol O Thủy phân hoàn toàn phần hau dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol metylic và hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic) Đốt cháy hoàn toàn G, thu Na2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O Phần trăm khối lượng của Y E là A 1,48% B 20,18% C 2,97% D 2,22% Câu 21 Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở A và B có số nguyên tử cacbon và phân tử mỗi peptit đều chứa glyxin, alanin và valin Thủy phân hết 88,9 gam hỗn hợp X một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cạn thu hỗn hợp muối Y Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp Y cần vừa 4,8 mol O thu 7,5 mol hỗn hợp CO2, H2O và N2 Tỉ lệ mol muối natri của glyxin và valin hỗn hợp Y là A : B : C : D : Câu 22 Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo từ amino axit có công thức H 2N-CnH2n-COOH) và este đơn chức Y Cho 0,2 mol E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu 0,64 mol CO2, 0,40 mol H2O và THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 43 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 0,896 lít (đktc) khí N2 Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 35 B 42 C 39 D 45 Câu 23 Hỗn hợp E chứa peptit đều mạch hở gồm peptit X (C 4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 14,21 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối của glyxin, analin và valin Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 18,48 gam O 2, thu CO2, H2O, N2 và 0,11 mol K2CO3 Phần trăm khối lượng của X hỗn hợp E có giá trị gần với A 9,0% B 6,0% C 5,0% D 14,0% Câu 24 Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch chứa (m + 18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri của glyxin, valin và alanin Đốt cháy hoàn toàn Z thu N 2, CO2, H2O và 26,5 gam Na2CO3 Cho a gam X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu dung dịch T Cho toàn bộ lượng T phản ứng tối đa với 520 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối Kết luận nào sau sai? A Khối lượng muối của gly 27,05 gam Z là 29,1 gam B Giá trị của a là 71,8 C Trong phân tử X có chứa gốc Ala D Phần trăm khối lượng oxi X là 26,74% Câu 25 X là este của amino axit, Y là peptit mạch hở Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,5 mol muối của glyxin) Đốt cháy hoàn toàn T O2, thu Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2 Cho toàn bộ lượng Z tác dụng hết với Na, sinh 0,15 mol H Phần trăm khối lượng của Y M là A 58,37% B 98,85% C 40,10% D 49,43% Câu 26 X là một peptit có 16 mắt xích tạo từ các -amino axit dãy đồng đẳng với glyxin Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2 Nếu cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cạn cẩn thận thì thu hỗn hợp rắn Y Đốt cháy Y bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy ngưng tụ nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z Biết các phản ứng xảy hoàn toàn, các khí đo ở đktc, không khí có 1/5 thể tích O2 còn lại là N2 Giá trị gần của m là A 46 gam B 41 gam C 43 gam D 38 gam Câu 27 Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở, thu hỗn hợp X gồm hai α- amino axit X 1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử có một nhóm -NH và một nhóm -COOH) Ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,268 lít O2 (đktc), chỉ thu H2O, N2 và 1,792 lít CO2 (đktc) Giá trị của m là A 2,295 B 1,935 C 2,806 D 1,806 Câu 28 X là amino axit có công thức H 2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O (đktc), thu N 2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO và H2O Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ Z là A 14,55 gam B 12,30 gam C 26,10 gam D 29,10 gam Câu 29 Hỗn hợp E gồm chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, một nguyên tử nitơ (đều chứa ít hai loại gốc amino axit, M Y < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O dư, thu CO2, N2 và 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng của Y E là A 18,39% B 20,72% C 27,58% D 43,33% Câu 30 Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo từ amino axit có công thức H 2N-CnH2n-COOH) và este đơn chức Y Cho 0,2 mol E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu 0,64 mol CO2, 0,40 mol H2O và 0,896 lít (đktc) khí N2 Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây? A 42 B 45 C 35 D 39 Câu 31 Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala) Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cạn cẩn thận dung dịch thu (m + 7,9) gam muối khan Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi) Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam và có 2,464 lít khí bay (đktc) Phần trăm khối lượng của Y A là A 46,94% B 64,63% C 69,05% D 44,08% Câu 32 Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thu m1 gam hỗn hợp Y gồm các đipeptit mạch hở Nếu đun nóng 2m gam X thu m2 gam hỗn hợp Z gồm các tetrapeptit mạch hở Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu 0,76 mol H2O; nếu đốt cháy hoàn toàn m2 gam Z thì thu 1,37 mol H2O Giá trị của m là A 24,18 gam B 24,46 gam C 24,60 gam D 24,74 gam THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 44 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu 33 Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều tạo thành từ các amino axit có dạng H 2N-CnH2n-COOH Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 8,19 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc) Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO 2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam Giá trị của m gần giá trị nào sau đây? A 35 B 30 C 32 D 28 Câu 34 Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin Mặt khác, đốt cháy lượng E ở oxi vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O, N2, đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 115,18 gam Công thức phân tử của Y là A C14H26N4O5 B C17H32N4O5 C C11H20N4O5 D C18H32N4O5 Câu 35 Hỗn hợp Q gồm peptit X, Y và Z đều mạch hở và tạo bởi alanin và glyxin; X và Y là đồng phân; M Y < MZ; Q có tỉ lệ khối lượng m O : mN = 52 : 35 Đun nóng hết 0,3 mol Q dung dịch KOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu 120 gam chất rắn khan T Đốt cháy hết T, thu 71,76 gam K 2CO3 Biết tổng số nguyên tử oxi peptit 17 Phần trăm khối lượng của Z Q gần với giá trị nào sau đây? A 16,25% B 33,71% C 15,45% D 16,35% Câu 36 Thủy phân hoàn toàn m gam peptit X (gồm các amino axit no, chứa nhóm -COOH và nhóm -NH2, số liên kết peptit là 11) dung dịch NaOH vừa đủ, cạn cẩn thận thu chất rắn A Đốt A O vừa đủ thu hỗn hợp khí và B, đưa B về đktc thấy có thể tích là 82,432 lít Biết lượng oxi dùng để đốt cháy A là 107,52 lít và các thể tích đo ở đktc, giá trị của m là A 80,8 gam B 117,76 gam C 96,64 gam D 79,36 gam Câu 37 Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và M X > MY > MZ Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y cũng 0,16 mol peptit Z đều thu CO có số mol nhiều số mol của H 2O là 0,16 mol Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chỉ chứa muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam Phần trăm khối lượng của X có hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất? A 12% B 95% C 54% D 10% Câu 38 Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằnglượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 0,4 mol muối của glyxin và 0,5 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin Mặt khác đốt cháy m gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O và N2, đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 80,76 gam Giá trị m gần với A 33,5 B 34,0 C 30,5 D 33,0 Câu 39 Hỗn hợp E gồm một tripeptit X (có dạng M-M-Gly, tạo từ các α-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z số nguyên tử cacbon phân tử) Đun nóng m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cạn dung dịch thu chất rắn A gồm muối và 0,08 mol hỗn hợp T (gồm chất hữu cơ) có tỉ khối so với H2 24,75 Đốt cháy toàn bộ A cần dùng vừa đủ 21,92 gam khí O thu N2, 15,18 gam K2CO3 và 30,4 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O Khối lượng chất Y có m gam hỗn hợp E gần với giá trị nào sau đây? A 2,10 B 2,50 C 2,00 D 1,80 Câu 40 Đun nóng 0,09 mol hỗn hợp A chứa hai peptit X, Y (có số liên kết peptit liên kết) cần vừa đủ 240 ml NaOH 1M, thu hỗn hợp Z chứa muối của Gly, Ala, Val đó muối của Ala chiếm 50,8008% về khối lượng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,52 gam A cần dùng 21,546 lít khí O (đktc) thu hỗn hợp khí và đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,52 gam Phần trăm khối lượng muối của Gly Z gần với giá trị nào sau nhất? A 50% B 27% C 33% D 19% Câu 41 Hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y đều tạo từ Gly và Ala; X có ít Y một liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn m gam E dung dịch NaOH thu 59,07 gam hỗn hợp muối Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E ở cần dùng 37,8 lít khí O2 (đktc) thu 22,05 gam H2O Phần trăm khối lượng của X E gần với A 24% B 18% C 26% D 34% Câu 42 Hỗn hợp A gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi chất cấu tạo từ loại aminoaxit, tổng số nhóm -CONH- loại phân tử là 5) với tỉ lệ số mol n X : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 5,625 gam glyxin và 10,86 gam tyrosin Gía trị của m là A 14,885 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,865 gam Câu 43 Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X (được tạo từ aminoaxit no, mạch hở phân tử có nhóm -NH2 và nhóm -COOH) thu b mol CO2 và c mol H2O và d mol N2 (b - c = a) Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) rồi cạn dung dịch sau phản ứng thì thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá trị của m là A 60,4 B 76,4 C 30,2 D 28,4 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 45 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu 44 X, Y là peptit đuợc tạo từ các α-aminio axit no,mạch hở chứa nhớm-NH2 và nhóm -COOH Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y dung dịch NaOH (vừa đủ), cạn dung dịch sau phản ứng thu đuợc m gam muối khan.đốt cháy toàn bộ luợng muối này thu đuợc 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp CO2, H2O, N2 đó tổng khối luợng của CO2, H2O là 65,6 gam Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O 2, thu CO2, H2O, N2 Giá trị của a gần với A 2,5 B 1,5 C 3,5 D 3,3 Câu 45 Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X cũng Y đều thu Gly và Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lit O (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát khỏi bình có thể tích 2,464 lit (đktc) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu a mol Gly và b mol Val Tỉ lệ a : b là A : B : C : D : Câu 46 Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo từ phản ứng este hóa axit cacboxylic no đơn chức và metanol) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O (đktc) Mặt khác thủy phân m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hớn số mol muối natri của Ala) Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối cần 20 gam O thu H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2 Tỉ lệ mol Gly : Ala X là A : B : C : D : Câu 47 Cho 56,28 gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm X (a mol), Y (b mol) và Z (c mol); tổng số nguyên tử oxi ba phân tử peptit là 13 Đốt cháy hoàn toàn a mol X hoặc b mol Y hoặc c mol Z đều thu CO2 có số mol nhiều H2O là c mol Đun nóng 56,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 85,155 gam hỗn hợp gồm ba muối của glyxin, alanin và valin Khối lượng của Z hỗn hợp E là A 15,120 gam B 19,845 gam C 13,605 gam D 21,315 gam Câu 48 Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit Trong X cũng Y chỉ tạo nên từ Gly và Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng : cần dùng 22,176 lít oxi (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO 2, H2O và N2 Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát khỏi bình có thể tích là 2,464 lít (đktc) Khối lượng X đem dùng gần với giá trị A 3,23 gam B 3,28 gam C 4,24 gam D 14,48 gam Câu 49 (Đề minh họa THPTQG 2015) Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (C xHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O và N2, đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam Giá trị a : b gần với A 0,756 B 0,810 C 0,730 D 0,962 Câu 50 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hơt T 1, T2 (T1 ít T2 liên kết peptit, đều tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H 2N-CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O Phân tử khối của T1 là A 359 B 387 C 303 D 402 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 46 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 CHỦ ĐỀ POLIME-VẬT LIỆU POLIME A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG Khái niệm polime Polime là các hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với tạo nên - Số mắt xích (n) phân tử polime gọi là hệ số polime hoá hay độ polime hoá - Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên, polime tổng hợp, polime nhân tạo (bán tổng hợp) - Theo phản ứng polime hoá, ta phân biệt polime trùng hợp và polime trùng ngưng Cấu trúc - Phân tử polime có thể tồn tại ở dạng mạch không phân nhánh, dạng mạch phân nhánh và dạng mạch không gian - Phân tử polime có thể có cấu tạo điều hoà (nếu các mắt xích nối với theo một trật tự xác định) và không điều hoà (nếu các mắt xích nối với không theo một trật tự nào cả) Tính chất a) Tính chất vật lí Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt nóng chảy xác định, một số tan các dung môi hữu Đa số polime có tính dẻo; một số polime có tính đàn hồi, một số có tính dai, bền, có thể kéo thành sợi b) Tính chất hoá học: có loại phản ứng - Phản ứng cắt mạch polime: Polime bị giải trùng ở nhiệt độ thích hợp Polime có nhóm chức mạch –CO-NH, -COOCH2- dễ bị thuỷ phân có mặt axit hay bazơ - Phản ứng giữ nguyên mạch polime: Phản ứng cộng vào liên kết đôi hoặc thay thế các nhóm chức ngoại mạch Ví dụ to CH2 CH n + nCH3COONa OH CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 - Phản ứng khâu mạch polime: Phản ứng tạo cầu nối các mạch (cầu -S-S- hay -CH 2-) thành polime mạng không gian hoặc phản ứng kéo dài thêm mạch polime Khái niệm các vật liệu polime - Chất dẻo: vật liệu polime có tính dẻo - Tơ: vật liệu polime hình sợi, dài và mảnh - Cao su: vật liệu có tính đàn hồi - Keo dán hữu cơ: vật liệu polime có khả kết nối chắn hai mảnh vật liệu khác - Vật liệu compozit: vật liệu tổ hợp gồm polime làm nhựa nền và các vật liệu vô cơ, hữu khác Phương pháp điều chế polime Phản ứng trùng hợp - Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống hoặc tương tự thành phân tử lớn (polime)  Điều kiện: Monome tham gia phản ứng có liên kết bội hoặc vòng bền Ví dụ nCH2 xt, t , p CH CH2 n Cl poli(vinyl clorua) (PVC) Cl nCH2 CH2 CH2 C O CH2 CH2 NH CH xt, t NH [CH2]5 CO n tô capron caprolactam Phản ứng đồng trùng hợp nCH2 CH CH CH2 + nCH2 CH C6H5 xt, t , p CH2 CH CH CH2 CH2 poli(butañien-stiren) CH C6H5 n Phản ứng trùng ngưng - Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (như H2O, …)  Điều kiện: Các monome tham gia phản ứng có ít hai nhóm chức có khả phản ứng tạo liên kết với Ví dụ THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 47 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) nH2N (CH2)5 t COOH N NĂM HỌC 2018-2019 (CH2)5 H Axit -aminocaproic tơ nilon-6 n H2N (CH2)6 C O n policaproamit t COOH N (CH2)6 H Axit -aminoenantoic C O n tơ nilon-7 B - MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC ĐIỀU CHẾ CÁC POLIME THƯỜNG GẶP Chất dẻo a) Nhựa PE xt, to, p nCH2 CH2 CH2 n polietilen(PE) CH2 etilen b) Nhựa PVC nCH2 xt, to, p CH CH2 Cl CH n Cl poli(vinyl clorua) (PVC) vinyl clorua c) Nhựa PS (polistiren) nCH xt, to, p CH2 C 6H CH CH2 n C 6H d) Nhựa PVA (poli(vinyl axetat) nCH2 xt, to, p CH OCOCH3 CH CH2 n OCOCH3 Thuỷ phân PVA môi trường kiềm: to CH CH2 n + nNaOH OCOCH3 CH2 CH n + nCH3COONa OH e) Thuỷ tinh hữu plexiglas CH3 nCH2 C COOCH3 metyl metacrylat CH3 p, t , xt CH2 C n COOCH3 poli(metyl metacrylat) hay PMM f) Nhựa PPF Poli(phenol - fomanđehit) (PPF) có dạng: Nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit + Nhựa novolac: Nếu dư phenol và xúc tác axit OH OH n + nHCHO H+, to CH2 n + nH2O + Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ OH CH2 CH2 CH2 OH CH2 CH2OH + Nhựa rezit (nhựa bakelít): Đun rezol nóng chảy (150oC) và để nguội thu nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 48 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 CH2 OH OH H2 C CH2 CH2 CH2 CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 H2C CH2 OH OH CH2 Cao su a) Cao su buna nCH2=CHCH=CH2 Na, t ��� �  buta-1,3-đien (butađien) n CH CH  CH CH polibutađien (cao su buna) b) Cao su isopren (cao su thiên nhiên) xt, to, p nCH2 CH2 C CH CH2 n CH3 poliisopren (cao su isopren) C CH CH2 CH3 2-metylbuta-1,3-dien (isopren) c) Cao su buna – S nCH2 CH CH o CH2 t , p, xt CH2 + nCH CH2 CH CH CH2 C6 H CH CH2 n CH CH2 C H5 d) Cao su buna – N nCH2 CH CH CH2 + nCH o CH2 t , p, xt CH2 CH CN CH CH2 n CN e) Cao su clopren nCH2 CH to, p, xt C CH2 Cl CH2 CH C CH2 Cl n f) Cao su flopren nCH2 C F CH xt, to, p CH2 CH2 C CH F CH2 n Tơ a) Tơ capron (nilon – 6) nH2N[CH2]5COOH n CH2 CH2 CH2 CH2 xt, to, p CH2 C=O NH Caprolactam NH[CH2]5CO n + nH2O xt, to, p NH[CH2]5CO n Tơ Caproamit (nilon-6) b) Tơ enang (nilon – 7) nH2N[CH2]6COOH xt, to, p HN[CH2]6CO n + nH2O c) Tơ nilon – 6,6 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 49 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) xt, to, p nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH NĂM HỌC 2018-2019 NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O d) Tơ clorin CH2 CH CH2 CH Cl Cl n + n xt, to, p Cl2 CH2 CH CH CH Cl Cl Cl n n + HCl 2 e) Tơ dacron (lapsan) nHOOC C6H4 COOH + nHO CH2 CH2 axit terephtalic etylen glicol OH xt, to, p CO C6H4 CO O CH2 CH2 O n + 2nH2O poli(etylen terephtalat) (lapsan) f) Tơ nitron (olon) nCH2 CH t , p, xt CH2 CH CN acrilonitrin n CN C MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP Dạng 1: Xác định số mắt xích có đoạn mạch polime Số mắt xích (hệ số trùng hợp) = Khố i lượng đoạn mạch polime Khố i lượng mộ t mắ t xích Ví dụ 1: Một đoạn polietilen có phân tử khối là 126000u Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là A 4500 B 2010 C 5000 D 3500 Hướng dẫn Polietilen : CH2 Hệ số trùng hợp n = CH2 n 126000  4500 Chọn A 28 Ví dụ 2: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu lần lượt là A 121 và 114 B 113 và 114 C 113 và 152 D 121 và 152 Hướng dẫn Một mắt xích tơ nilon-6,6: -NH-[CH2]6NH-CO-[CH2]4CO- (M = 226) Một mắt xích tơ capron (nilon-6) -NH-[CH2]5-CO- (M = 113) � Số mắt xích: � Số mắt xích: 27346  121 226 17176  152 Chọn D 113 Ví dụ 3: Một loại cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh Hỏi cứ khoảng mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- (giả thiết S thay thế cho H ở nhóm metylen mạch cao su) ? A 32 B 48 C 64 D 46 Hướng dẫn S Gọi k là số mắt xích isopren có chứa một cầu nối đisunfua –S-S- Ta có: C5kH8k �� � C5kH8k-2S2 Theo đề %S  32.2 100  � k  46 Chọn D 68k  32.2  Dạng 2: Bài tập hiệu suất Ví dụ 1: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 về thể tích) theo sơ đồ sau CH4 H = 15% HC CH H = 95% CH2 CH H = 90% PVC Cl Từ 22,4 m khí thiên nhiên có thể điều chế kilogam PVC ? A 4,230 B 4,221 C 3,807 Hướng dẫn VCH4  22, D 3,620 95 15 95 90 12,825  21, 28(m3 ) H chung  H1.H H   100 100 100 100 100 ; Để giải nhanh bài này ta sử dụng sơ đồ tổng quát: THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 50 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 H 12,825% ���� � (C2H3Cl)n 2n.22,4 (m ) �� � 62,5n (kg) 21, 28.62,5n 12,825 H 12,825%  3,807 (kg) Chọn C 21,28 (m3) ���� � mPVC 22, 4.2n 100 2nCH4 Ví dụ 2: Người ta tiến hành trùng hợp 70 gam etilen để điều chế polietilen Sản phẩm thu sau phản ứng làm màu vừa đủ 80 gam Br2/CCl4 Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là A 60% B 80% C 75% D 90% Hướng dẫn n etilen không trùng hợp = nBr2  80 70  28.0,5  0,5(mol ) � H  100  80% Chọn B 160 70 Dạng 3: Xác định tỉ lệ số mắt xích phản ứng đồng trùng hợp Ví dụ 1: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu một loại cao su buna-N chứa 17,5% nitơ về khối lượng T ỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin cao su là A 2:1 B 2:3 C 1:2 D 3:2 Hướng dẫn Phương trình điều chế cao su buna-N t , p, xt mCH2 CH CH CH2 + n CH2 CH CH2 CH CH CH2 CN (buta-1,3-đien) (acrilonitrin) Ta có thể viết gọn là (C4H6)m(C3H3N)n Theo đề: %N  m CH2 CH n CN (cao su buna-N) 14n m 100  17,5 �  Chọn C 54m  53n n Ví dụ 2: Tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu cao su buna-N Đố t chá y hoà n toà n mộ t lượ ng cao su nà y thu đượ c hỗ n hợ p X gồ m khí và hơi, đó CO chiế m 58,62% về thể tí ch Tỉ lệ số mắ t xí ch giữ a buta-1,3-đien và acrilonitrin loại cao su là A 2:1 B 2:3 C 1:2 D 3:2 Hướng dẫn Gọi m, n là tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin cao su buna-N Ta có (C4H6)m(C3H3N)n Theo đề %VCO2  đố t �� � (4m  3n)CO2  6m  3n n H 2O  N 2 4m  3n m 100  58,62 �  (6m  3n) n n Chọn B (4m  3n)   2 Ví dụ 3: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp stiren và buta-1,3-đien thu polime A Cứ 5,668 gam polime A tác dụng vừa hết với 3,462 gam Br2/CCl4 Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và stiren polime là A 2/3 B 3/2 C 1/3 D 1/2 Hướng dẫn Phương trình điều chế cao su buna-S t , p, xt mCH2 CH CH CH2 + n CH2 CH C6H5 (buta-1,3-đien) (stiren) Cho cao su buna-S tác dụng với Br2/CCl4 (C4H6)m(C8H8)n + mBr2 54m + 104n �� � 160m 5,668 �� � CH2 CH CH CH2 m CH2 CH C6H5 n (cao su buna-S) �� � (C4H6Br2)m(C8H8)n 3,462 3, 462(54m  104n)  5, 668.160m � m  Chọn D n Ví dụ 4: Clo hóa PVC thu tơ clorin chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị của k là A B C D Hướng dẫn THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 51 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 �� � C2kH3k-1Clk+1 + HCl 35,5(k  1) 100  63,96 � k  Chọn A Theo đề : %Cl  62,5k   35,5 Ta có: C2kH3kClk + Cl2 D BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu Polime nào sau không thể điều chế phản ứng trùng hợp? A Polietilen B Polistiren C Poli(vinyl clorua) D Nilon-6,6 Câu Cho các polime sau: Tơ tằm (1), sợi (2), sợi đay (3), nilon-6 (4), tơ visco (5), nilon-6,6 (6), tơ axetat (7) Những polime nhân tạo là A (5), (6), (7) B (5), (7) C (3), (5), (7) D (4), (6) Câu Polime nào dưới không sử dụng làm chất dẻo? A Poli (vinyl clorua) B Poli (metyl metacrylat) C Poli (phenol fomanđehit) D Poliacrilonitrin Câu Loại cao su nào dưới là kết của phản ứng đồng trùng hợp? A Cao su Buna B Cao su clopren C Cao su Buna-N D Cao su tự nhiên Câu Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat) Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là A (1), (3), (5) B (1), (3), (6) C (1), (2), (3) D (3), (4), (5) Câu Loại tơ nào sau chỉ có thể điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nitron (olon) B Tơ capron C Tơ nilon-6,6 D Tơ lapsan Câu Trên bề mặt chảo chống dính phủ một lớp mỏng polime nào sau đây? A Poli (vinyl clorua) B Poli(tetrafloetilen) C Poli (vinyl axetat) D Polietilen Câu Trong các phản ứng sau (có điều kiện thích hợp), phản ứng nào làm giảm mạch polime? A Poli (vinyl clorua) + Cl2  B Tinh bột + H2O  C Cao su thiên nhiên + HCl  D Poli (vinyl axetat) + NaOH  Câu Polime nào sau có cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit ? A Amilozơ B Cao su lưu hóa C Cao su thiên nhiên D Xenlulozơ Câu 10 Poli(vinyl ancol) tạo thành phản ứng nào sau đây? A Trùng hợp ancol vinylic B Xà phòng hóa poli(vinyl axetat) C Hiđrat hóa axetilen rồi trùng hợp D Trùng hợp metyl acrylat Câu 11 Nhóm vật liệu chế tạo từ polime trùng ngưng là A nilon-6,6; tơ lapsan; thủy tinh plexiglat B nilon-6,6; tơ lapsan; polietilen C nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6 D cao su; nilon-6,6; tơ nitron Câu 12 Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime? A Lưu hóa cao su B Thủy phân PVA môi trường bazơ C Thủy phân tinh bột D Thủy phân tơ capron Câu 13 Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào làm tăng mạch polime? A Lưu hóa cao su B Thủy phân tơ nilon-6,6 C Đề polime hóa stiren D Thủy phân xenlulozơ Câu 14 Dãy polime nào sau có cấu trúc mạch không phân nhánh? A Cao su lưu hóa, polietilen, poli(vinyl clorua) B Polietilen, poli(vinyl clorua), cao su buna C Amilopectin, polistiren, polietilen D Glicogen, polistiren, poli(vinyl clorua) Câu 15 Một đoạn mạch thủy tinh plexiglas có phân tử khối là 350000u Hệ số trùng hợp của thủy tinh đó là A 4500 B 2010 C 5000 D 3500 Câu 16 Tơ nilon-6,6 điều chế từ A Axit ađipic và hexametylenđiamin B Axit ω-aminoenantoic C Axit -aminocaproic D Acrilonitrin và buta-1,3-đien Câu 17 Đốt cháy một polime A chỉ thu CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1 về số mol A thuộc loại nào số các polime sau A Tinh bột B Cao su buna C Poli(vinyl clorua) D Polietilen Câu 18 Tơ nilon-6,6 thuộc loại A Tơ axetat B Tơ polieste C Tơ poliamit D Tơ nhân tạo Câu 19 Dãy gồm các chất không bị thủy phân dung dịch H2SO4 loãng nóng là A Tơ capron; nilon-6,6; polietilen B Poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna C Nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D Cao su buna polistiren; poli(vinyl clorua) Câu 20 Cho các loại: Bông; tơ xenlulozơ axetat; tơ capron; tơ tằm; nilon-6,6; tơ nitron Số tơ tổng hợp là A B C D Câu 21 Loại polime có chứa nguyên tố N là A poli(vinyl clorua) B poli(etylen-terephtalat) C poliacrilonitrin D polietilen Câu 22 Tiến hành phản ứng trùng hợp 41,6 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng làm màu vừa đủ 16 gam Br2/CCl4 Khối lượng polime sinh là A 31,2 gam B 10,4 gam C 41,6 gam D 24,96 gam Câu 23 Cho sơ đờ sau THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 52 TÀI LIỆU ƠN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CH̉N) CH2CH2OH H2SO4 đặ c 170 C X t0, p, xt NĂM HỌC 2018-2019 Y (polime) Tên gọi của Y là A Poli(phenol-fomanđehit) B Nhựa rezol C Cao su Buna-S D Polistiren Câu 24 Cho các loại tơ: Nilon-6,6 (1); tơ xenlulozơ axetat (2); tơ capron (3); tơ enang (4) Tơ thuộc loại poliamit là A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 25 Polime X có hệ số trùng hợp là 3600 và phân tử khối là 225000 X là polime nào số các polime sau A Cao su isopren B PE (polietilen) C PVA (poli(vinyl axetat)) D PVC (poli (vinyl clorua) Câu 26 Chất nào dưới trực tiếp tổng hợp cao su? A Đivinyl B Isopren C Clopren D But-2-en Câu 28 Khi clo hóa PVC ta thu một loại tơ clorin chứa 67,18% clo về khối lượng Hỏi trung bình phân tử clo tác dụng với mắt xích PVC (trong các số cho dưới đây) ? A B C D Câu 29 Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 về thể tích) theo sơ đồ sau CH4 H = 15% HC CH H = 95% CH2 CH H = 90% PVC Cl Để tổng hợp PVC thì thể tích khí thiên nhiên tính theo m3 (ở đktc) là A 5883 B 5589 C 2941 D 5880 Câu 30 Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng? A Đất sét nhào nước dẻo, có thể ép thành gạch, ngói; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo B Thạch cao nhào nước dẻo, có thể nặn thành tượng; vậy đó là một chất dẻo C Thủy tinh hữu (plexiglas) cứng và bền với nhiệt; vậy đó là chất dẻo D Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể điều kiện định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo Câu 32 Nhận xét nào dưới không đúng? A Một số chất dẻo là polime nguyên chất B Đa số chất dẻo, ngoài thành phần là polime còn có các thành phần khác C Một số vật liệu compozit chỉ là polime D Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác Câu 33 Phân tử khối trung bình của poli(hexamtylen-ađipamit) để chế tạo tơ nilon-6,6 là 33.900, của cao su tự nhiên là 81.600 Số mắt xích trung bình của mỗi loại polime lần lượt là A 150 và 1200 B 120 và 1500 C 300 và 1200 D 300 và 628 Câu 34 Cho sơ đồ phản ứng: trù ng hợp  HCN đồ ng trù ng hợp HC≡CH ��� � polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 ����� � X; X ���� � polime Z Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây? A.Tơ capron và cao su buna B Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren C Tơ olon và cao su buna-N D Tơ nitron và cao su buna-S Câu 35 Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6 Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân dung dịch axit và dung dịch kiềm là A (2), (3), (6) B (2), (5), (6) C (1), (4), (5) D (1), (2), (5) Câu 36 Polistiren không tham gia phản ứng nào sau đây? A Tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng B Đề polime hóa (giải trùng) C Tác dụng với clo (có ánh sáng) D Tác dụng với Br2 (Fe, t0) Câu 37 Dãy gồm các chất đều có khả tham gia phản ứng trùng hợp là A buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en B stiren; clobenzen; isopren; but-1-en C 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua Câu 38 Phát biểu nào sau là đúng? A Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) B Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng C Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N D Tơ visco là tơ tổng hợp Câu 39 Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime điều chế phản ứng trùng hợp A CH3COO-CH=CH2 B C2H5COO-CH=CH2 C CH2=CH-COO-C2H5 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 40 Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp A CH3COOCH=CH2 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH2 =CHCOOCH3 Câu 41 Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren thu polime A Cứ 7,875 gam polime A tác dụng vừa hết với 6,00 gam Br2/CCl4 Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và stiren polime A là A 2:3 B 1:2 C 1:3 D 2:1 THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 53 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 Câu 42 Người ta có thể sản xuất polibutađien (polime A) từ ancol etylic theo phương trình 2C2H5OH nCH2 ZnO,Al O3 ���� � CH2=CH-CH=CH2 + H2 + 2H2O 400 5000 C CH CH CH2 t , p, xt CH2 CH CH CH2 n Từ 100 lít ancol etylic 400 có thể sản xuất kg A theo sơ đồ ? Biết hiệu suất chung của quá trình là 75% và DC2H5OH  0,8(g / cm ) A 25,044 B 14,087 C 12,522 D 28,174 Câu 43 Có các chất sau: Keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac Trong các chất trên, có chất mà phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-? A B C D Câu 44 Hợp chất X có công thức C8H14O4 Từ X thực các phản ứng (theo tỉ lệ mol) (a) X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4  nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3  X5 + 2H2O Phân tử khối của X5 là A 198 B 202 C 216 D 174 Câu 45 Một loại cao su lưu hóa chứa 2,3% lưu huỳnh Hỏi cứ khoảng mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S(giả thiết S thay thế cho H ở nhóm metylen mạch cao su) ? A 32 B 46 C 40 D 36 Câu 46 Khi trùng ngưng 13,1 gam axit -aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu m gam polime và 1,44 gam nước Giá trị của m là A 10,41 B 9,04 C 11,02 D 8,43 Câu 47 Phát biểu nào sau là ? A Trùng ngưng acrilonitrin thu tơ olon (nitron) B Nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng hợp các monome tương ứng C Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren có xúc tác thích hợp cao su buna-S D Tơ axetat là tơ tổng hợp Câu 48 Khối lượng của một đoạn mạch tơ nitron là 9116 đvC và của một đoạn mạch tơ nilon-7 là 14605 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch tơ nitron và tơ nilon-7 nêu lần lượt là A 127 và 115 B 172 và 129 C 172 và 115 D 127 và 115 Câu 50 Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu một loại cao su buna-N chứa 17,5% nitơ về khối lượng T ỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin cao su là A 2:1 B 2:3 C 1:2 D 3:2 -CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG - THẦY GIÁO TRƯỜNG LÀNG 54 ... TRƯỜNG LÀNG 12 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỮU CƠ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CACBOHIĐRAT Dạng Phản ứng tráng bạc Phương pháp:  Glucozơ,... GIA HÓA HỮU CƠ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) NĂM HỌC 2018-2019 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO Dạng Xác định số đồng phân chất béo, công thức phân tử chất béo Phương pháp:  Số... x(mol) � � � C6H10O :3x(mol) C18H 30O12 : x(mol) � � � �� � �C6H12O � Cn (H 2O) m Phân tích hỗn hợp X: � C6H12O6 C6H12O � � � C12H 22O11 � � � C12H 22O11 C12H 22O11 � � m  168, 44  16, 56 �
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12, PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT hóa hữu cơ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay