Bài 15 giáo an thi gvg

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:04

Giáo án lịch sử 12 Năm học 2018 - 2019 Tiết 22 - Tuần 11 Ngày soạn: 20/10/2018 Ngày dạy: 25/10/2018 Bài 15 PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức: Hiểu được: - Thời kì thứ hai đấu tranh giành quyền Đảng ta lãnh đạo (1936 – 1939) - Phong trào dân chủ 1936 – 1939 diễn với tác động yếu tố khách quan lớn, Nghị Đại hội lấn thứ VII Quốc tế Cong sản(7 – 1935) Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp - Đặc biệt có hình thức đấu tranh, phong trào đấu tranh mẻ, lần Đảng tiến hành đấu tranh công khai - Kết học kinh nghiệm phong trào dân chủ 1936 – 1939 Về thái độ ,tình cảm ,tư tưởng: - Bồi dưỡng niềm tin vào lãnh đạo sáng suốt , đường lối ,chủ trương đắn Đảng - Nâng cao nhiệt tình cách mạng, hăng hái tham gia phong trào cách mạng lãnh đạo Đảng lợi ích đất nước, nhân dân Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện, tượng lịch sử II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC - Các tác phẩm lịch sử viết thời kì 1936 - 1939 - Các tác phẩm hồi kí, văn học thời kì 1936 – 1939 III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC 1.Kiểm tra cũ Câu hỏi : - Tại quyền Xơ viết Nghệ –Tĩnh quyền cơng nơng sơ khai nước ta lãnh đạo Đảng? -Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930)? 2.Bài mới: Nêu khái quát phong trào dân chủ 1936 – 1939, sau trình bày mục cụ thể 3.Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm Hoạt động : Cả lớp cá nhân I Tình hình giới nước GV dùng đồ giới khái quát Tình hình trị: hình thành phát triển chủ a/ Tình hình giới Hà Thị Vân Anh Giáo án lịch sử 12 Năm học 2018 - 2019 nghĩa phát xít khu vực giới, sau đónêu câu hỏi: Trong năm 1936-1939 tình hình trị giới có chuyển biến thê nào? HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý: - Từ đầu năm 30 tk XX, xuất chủ nghĩa Phát xít, đe doạ hồ bình an ninh giới - 7/1935 Đại hội quốc tế cộng sản đề chủ trương thành lập Mặt trận ND chống Phát xít nguy chiến tranh - 6/1936 Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử, phủ ban hành nhiều sách tiến bộ, áp dụng cho thuộc địa GV hỏi tiếp : Tình hình tác động đến kinh tế –xã hội Việt Nam nào? HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý ,với ý sau: - Thời kỳ 1936-1939 kinh tế bước đầu phục hồi pt , nhiên tập trung nhiều vào ngành phục vụ chiến tranh - Nền kt VN lạc hậu , lệ thuộc vào kt Pháp -Cơng nhân thất nghiệp nhiều, lương -Nông dân đất, sưu cao thuế nặng , nợ nần -Các tầng lớp , giai cấp khác ,đời sống gặp nhiều khó khăn - Phần lớn nhân dân sống cảnh khó khăn, cực khổ , tạo động lực lớn cho pt đấu tranh đòi dân sinh dân chủ Hoạt động : cá nhân Hà Thị Vân Anh - CNPX xuất nắm quyền Đức, Ý, Nhật riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị CTTG - Tháng 7.1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII Đưa nhiều sách quan trọng: + Xác định kẻ thù chủ nghĩa Phát xít nhiệm vụ trước mắt chống chủ nghĩa phát xít + Mục tiêu đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hồ bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng - Tháng 6.1936, Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền Pháp cho thực số sách tiến thuộc địa Tình hình nước a trị - Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình, cử Tồn quyền mới, nới rộng quyền tự dân chủ - Có nhiều đảng phái hoạt động tranh giành ảnh hưởng quần chúng có ĐCSĐD mạnh b Kinh tế: Pháp tập trung đầu tư khai thác để bù đắp thiếu hụt cho kinh tế “chính quốc” - Về nơng nghiệp: Chiếm đoạt ruộng đất 2/3 nơng dân khơng có ruộng;độc canh lúa Các đồn điền trồng cao su, cà phê, chè, đay, gai - Về công nghiệp:ngành khai mỏ đẩy mạnh, sản lượng ngành dệt , xi măng tăng - Về thương nghiệp: Pháp độc quyền bn bán thuốc phiện, rượu, muối, nhập máy móc hàng tiêu dùng , xuất khống sản, nơng sản  Nhìn chung, kinh tế phục hồi phát Giáo án lịch sử 12 Năm học 2018 - 2019 GV dùng đồ rõ địa điểm diễn hội nghị trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 7/1939 Thượng Hải (TQ), sau nêu cau hỏi: Trình bày hồn cảnh nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 7/1936? HS suy nghĩ trả lời, HS khác bổ sung, GV nhận xét: Hoàn cảnh : Tháng 7/1939 HN BCH TW Đảng Cộng Sản ĐD họp Thượng Hải (TQ) đề chủ trương Nội dung: - Xác định nhiệm vụ trước mắt đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít chiến tranh đế quốc, đòi dân sinh dân chủ… -Phương pháp đấu tranh: kết hợp hình thức cơng khai bí mật, hợp pháp nửa hợp pháp - Chủ trương thành lập thành lập MTDCĐD HS nghe ghi chép Hoạt động : Cả lớp cá nhân GV yêu cầu HS theo dõi SGK , tóm tắt phong trào đấu tranh tiêu biểu cao trào dân chủ 19361939 vào vở, theo hướng dẫn GV, nội dung sau: + Đấu tranh đòi quyền tự dân sinh dân chủ - Tháng 8/1936 diễn phong trào Đông Dương đại hội - Đầu năm 1937 phong trào đón phái viên GơĐa đưa dân nguyện tồn quyền Brêviê Hà Thị Vân Anh triển tập trung số ngành đáp ứng nhu cầu chiến tranh Kinh tế VN kinh tế lạc hậu lệ thuộc Pháp c Xã hội : đời sống tầng lớp nhân dân chưa đựoc cải thiện nhiều; thất nghiệp, nợ nần, đói diến thành thị nông thôn II Phong trào dân chủ 1936-1939 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương 7/1936 + Hồn cảnh : Tháng 7/1936 HN BCH TW Đảng Cộng Sản ĐD họp Thượng Hải (TQ) đề chủ trương + Nội dung: - Xác định nhiệm chiến lược cách mạng chống đế quốc phong kiến -Nhiệm vụ trước mắt chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít , chống chiến tranh , đòi dân sinh dân chủ, cơm áo ,hòa bình -Phương pháp đấu tranh: kết hợp hình thức cơng khai bí mật, hợp pháp nửa hợp pháp - Chủ trương thành lập thành lập Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương, (3/1938 đổi thành MTDCĐD) Những phong trào đấu tranh tiêu biểu a Đấu tranh đòi quyền tự dân sinh dân chủ - Tháng 8/1936 diễn phong trào Đông Dương đại hội - Đầu năm 1937 phong trào đón phái viên GơĐa đưa dân nguyện Toàn quyền Brêviê - Ngày 01/5/1938 lần ngày QTLĐ, mít tinh tổ chức Giáo án lịch sử 12 Năm học 2018 - 2019 - Phong trào quần chúng phát công khai HN nhiều nơi thu hút triển rộng khắp với hình thức: đơng đảo quần chúng tham gia Bãi cơng, bãi khố, bãi thị … HN, b.Đấu tranh nghị trường Hướng dẫn HP, Cẩm Phả, Vinh … nơng dân đòi HS đọc thêm chia ruộng, giảm tô c.Đấu tranh lĩnh vực báo chí: - Ngày 01/5/1938 có mít tinh Hướng dẫn HS đọc thêm lớn nhà Đầu xảo Hà Nội với Ý nghĩa học kinh nghiệm 25.000 người tham gia phong trào dân chủ 1936-1939 +Đấu tranh nghị trường -Đây pt quần chúng rộng lớn, có tổ - Hình thức đưa người Đảng chức lãnh đạo Đảng ; buộc ứng cử vào quan Pháp phải nhượng số yêu sách quyền thực dân nhân dân - Mở rộng lực lượng mặt trận, -Quần chúng giác ngộ , trở thành vạch trần sách phản động đội quân trị hùng hậu thực dân - Đảng trưởng thành tích luỹ +Đấu tranh lĩnh vực báo trí nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, - Các tờ báo công khai lưu - Cao trào 36 – 39 tổng diễn tập hành: Dân chúng, tin tức, bạn dân lần thứ chuẩn bị cho thành công … sách người dân cày, thơ CM T8 ca cách mạng -Giác ngộ cho tầng lớp nhân dân đường lối cách mạng Đảng HS theo dõi ghi chép ý nghĩa học kinh nghiệm pt dân chủ 1939-1939 vào Củng cố : -Tình hình Việt Nam năm 1936-1939 nào? - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 7/1936? - Những phong trào đấu tranh tiêu biểu pt dân chủ 1936-1939? - Ý nghĩa học kinh nghiệm phong trào dân chủ 1936-1939? Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK đọc nhà? Duyệt: Lê Thị Mỹ Phương Hà Thị Vân Anh ... đe doạ hồ bình an ninh giới - 7/1935 Đại hội quốc tế cộng sản đề chủ trương thành lập Mặt trận ND chống Phát xít nguy chiến tranh - 6/1936 Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử, phủ ban hành nhiều sách... cực khổ , tạo động lực lớn cho pt đấu tranh đòi dân sinh dân chủ Hoạt động : cá nhân Hà Thị Vân Anh - CNPX xuất nắm quyền Đức, Ý, Nhật riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị CTTG - Tháng 7.1935, Quốc... dung: - Xác định nhiệm vụ trước mắt đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít chiến tranh đế quốc, đòi dân sinh dân chủ… -Phương pháp đấu tranh: kết hợp hình thức cơng khai bí mật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15 giáo an thi gvg, Bài 15 giáo an thi gvg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay