BÀI tập LUẬT THƯƠNG mại QUỐC tế

7 28 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:42

Vấn đề thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi An toàn lao động vệ sinh lao động.Vấn đề thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi An toàn lao động vệ sinh lao động.Vấn đề thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi An toàn lao động vệ sinh lao động.Vấn đề thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi An toàn lao động vệ sinh lao động.Vấn đề thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi An toàn lao động vệ sinh lao động. BÀI TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.Hai công ty, công ty Anh(công ty X) công ty Đức(công ty Y) ký kết với hợp đồng mua bán hàng hóa.Hợp đồng thiết lập nước Pháp, hàng hóa xếp xuống tàu cảng Achentina vận chuyển đến cảng Đan mạch, tàu Hà lan Nguồn luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng nêu trường hợp xảy nhừng tranh chấp vấn đề mà bên không dự liệu trước hợp đồng? 2.Khi bên tham gia ký kết hợp đồng không rõ khơng có ngụ ý việc họ dự định chọn nguồn luật để áp dụng hợp đồng họ giải tranh chấp, Tòa án áp dụng nguồn luật nào? Cho đáp án cụ thể trường hợp sau đây: Một Công ty Tây Ban Nha ký hợp đồng xây dựng giếng khoan dầu cho Công ty Việt nam, việc toán thực thông qua ngân hàng Hoa kỳ, Hợp đồng ký kết nước Pháp 3.Các kiện như:Nơi ký kết hợp đồng,Nơi thực hợp đồng, Nơi hợp đồng bị vi phạm… có ý nghĩa thương mại quốc tế? 4.Trong trường hợp Cơng ước Viên 1980 áp dụng? cho ví dụ? 5.Cơng ty M có trụ sở Việt nam gửi đề nghị giao kết hợp đồng cho Công ty N có trụ sở Hoa kỳ để chào bán 500 gạo theo điều kiện CIF Cảng A INCOTERMS 2000.Công ty N gửi chấp nhận hợp đồng thư hàng không Công ty M không nhận chấp nhận Công ty N phát đơn kiện Công ty M Trung tâm Trọng tài quốc tế Hồng kông, khiếu nại Công ty M không thực hợp đồng mua bán nêu Theo Cơng ước Viên 1980 Cơng ty M có vi phạm hợp đồng hay không? 6.Công ty A Việt nam gửi đề nghị giao kết hợp đồng cho Công ty B Pháp Trong đề nghị hợp đồng có quy định:Lời đề nghị có hiệu lực đến hết ngày 20/7/2001.Công ty B thông báo chấp nhận thư hàng không vào ngày 20/7/2001 thư đến Công ty A vào ngày 23/7/2001 Theo Công ước Viên 1980 chấp nhận nêu có hiệu lực pháp luật hay khơng ? sao? Nếu thơng báo chấp nhận nêu có ghi thêm: “Chung tơi chấp nhận đề nghị q Ơng đề nghị giảm giá 10% để làm hoa hồng cho phía chúng tơi”,Thơng báo có coi đề nghị hay không? Ngày 30/6/2010 thời hạn cuối mà bên dề nghị quy định đề nghị giao kết hợp đồng mình, ngày 25/6/2010 bên đề nghị gửi chấp nhận họ có sở để tinh rằng, theo điều kiện thơng thường chấp nhận họ đến tay người nhận trước ngày 30/6/2010.Tuy nhiên,vì lý mà đến ngày 30/6 bên đề nghị không nhận chấp nhận.Vào ngày 30/6, tin bên đề nghị nhận chấp nhận cho hợp đồng ký kết,bên đề nghị chuyển tiền vào tài khoản người bán ,đồng thời thuê phương tiện đến kho người bán để nhận hàng Ngày2/7 người mua đến kho người bán biết rằng, hàng hóa người bán bán cho người khác.Theo quy định công ước Viên 1980 thiệt hại bên mua có bù đắp hay khơng?Vì sao? 8.Người bán đồng ý bán cho người mua 10.000 bao bột mì.Tại thời điểm giao hàng,có 100 bao bị hư hại hồn tồn, khơng thể sử dụng được.Nêu phương án xử lý người mua theo quy định Công ước viên 1980? 9.Một người bán Hoa kỳ đồng ý giao hàng cho người mua nhà máy người mua Pakistan với tổng giá trị hợp đồng 500.000 USD.Trên đường vận chuyển, chiến tranh xảy tàu hàng bị ba nước tham chiến lại ba tháng.Sau tàu đến nơi hàng hóa bị ẩm mốc, chất lượng giảm xuống tương đương với hàng loại ba.Nêu phương án xử lý bên mua theo quy định Công ước Viên 1980? 10.Hiện tại, Việt nam quốc gia chưa tham gia vào Công ước Viên 1980 Vậy, trường hợp Cơng ước viên 1980 áp dụng hợp đồng thương mại quốc tế mà bên tham gia thương nhân Việt nam?Nêu lợi ích mà Cơng ước Viên 1980 mang lại cho thươngg nhân Việt nam, Việt nam gia nhập Công ước này? 11.Phân biệt chào hàng với mời thương lượng hợp đồng, với quảng cáo hàng…? 12.Trong trường hợp người bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng người mua không tuyên bố hủy hợp đồng thời hạn pháp luật quy định người mua sử dụng biện pháp bảo hộ pháp lý gì? 13.Nêu trường hợp mà người mua quyền tuyên bố hủy bỏ hợp đồng theo quy dịnh Công ước Viên 1980?Nêu biện pháp bảo hộ pháp lý khác mà người mua sử dụng trường hợp này? 14.Trường hợp người bán giao hàng theo điều kiện CIF cảng hạn theo quy đinh hợp đồng hàng đến cảng chậm so với thời hạn quy định, làm thiệt hại đến quyền lợi người mua bên mua có quyền khiếu nại bên bán đòi bồi thường thiệt hại khơng?vì sao? 15 Phân loại điều kiên giao hàng INCOTERMS 2000 theo tiêu chí phương thức vận tải(dùng cho vận tải đường biển dùng cho phương thức vận tải khác)? 16.Với điều kiện INCOTERMS 2000 người nhập chắn bảo hiểm hàng hóa? 17.Điều kiện sau INCOTERMS 2000 chuyển giao rủi ro hàng hóa từ người xuất sang người nhập sớm hơn:FOB, CFR,CIF? 18.Hãy điều kiện giao hàng vận tải hàng không tương ứng với FOB, CFR,CIF? 19.Một người nhập cần nhập 10.000 hàng hóa để tung thị trường khan hiếm, giá tăng cao Vậy, tìm thương gia nước ngồi thích hợp, người nhập nên chọn điều kiện giao hàng INCOTERMS 2000 thích hợp ?vì sao? 20.Một lơ hàng nhập theo giá CFR 2000 Trên đường vận chuyển, tránh bão phải vòng nhiều ngày nên hàng bị giảm sút chát lượng Người mua từ chối nhận hàng khơng? Vì sao? 21.Sau nhà nhập ký chấp nhận toán hối phiếu kỳ hạn phương thức nhờ thu kèm chứng từ sau nhà nhập bị nhà xuất kiện tòa lý khơng toán hối phiếu đến hạn Trong trường hợp này, nhà nhập viện dẫn lý thực tế như: nhà nhà nhập chưa nhận hàng thời hạn giao hàng theo hợp đồng kết thúc nhận hàng hàng khơng phù hợp với hợp đồng để thối thác trách nhiệm tốn khơng? Vì sao? 22.Trong phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ người trả tiền khơng chịu trả tiền lý chứng từ không đầy đủ theo quy định hợp đồng ký kết ngân hàng có phải chịu trách nhiệm không kiểm tra chứng từ trước nhận hay khơng sao? 23.Trường hợp ngân hàng thu hộ nhận điện trực tiếp từ nhà xuất yêu cầu trao chứng từ cho nhà nhập để nhận hàng ngân hàng có thực khơng ? sao? 24.Ngân hàng A nhận chứng từ từ ngân hàng đại lý B nước gửi đến với điều kiện trao chứng từ D/A Nhà nhập có văn chấp thuận toán ngân hàng A giao chứng từ cho khách hàng lấy hàng Đến hạn toán, nhà nhập khơng tốn.Trách nhiệm ngân hàng A trường hợp nào? 25.Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn, ngân hàng nhờ thu có kiểm sốt chứng từ gửi hàng khơng? Vì sao? 26.Trong phương thức nhờ thu D/P loại hối phiếu thường sử dụng( đích danh, theo lệnh, ký hậu để trống)? 27.Nhà xuất ký phất hối phiếu đòi tiền người nhập thuộc phương thức tốn nào( tín dụng chứng từ, nhờ thu, chuyển tiền)? 28.Ai người ký hậu hối phiếu đầu tiên?( người xuất khẩu, người thụ hưởng ghi mặt trước hối phiếu, người ký phát hối phiếu)? 29.Người ký phát hối phiếu đòi nợ thương mại quốc tế ai( người nhập khẩu, người xuất khẩu, ngân hàng)? 30.Người trả tiền phương thức nhờ thu ai?( người xk, người nk, ngân hàng thu hộ) 31 Người thụ hưởng ghi mặt trước hối phiếu ai( ngân hàng phát hành L/C, người xk, ngân hàng phục vụ người xk)? 32.Trong phương thức toán L/C người ký chấp nhận hối phiếu( người XK, người NK,NH mở L/C, NH chiết khấu)? 33 Trong phương thức rhanh toán L/C Vận đơn thường ký theo lệnh ai( người XK, NH mở L/C, NH chiết khấu) 34 Để ứng trước tiền cho người XK người NK thường yêu cầu NH phát hành loại L/C nào?Người bán nên yêu cầu người mua mở L/C loại có lợi cho họ? 35.Một L/C khơng ghi rõ loại coi L/C khơng thể hủy ngang hay L/C hủy ngang theo quy định UCP 600? 36.Thời hạn hiệu lực L/C tính từ ngày nào( ngày giao hàng, ngày phát hành L/C, ngày người XK nhận thông báo)? 37.Ngân hàng phát hành phải toán cho người thụ hưởng L/C với điều kiện nào( Bộ chứng từ xuất trinh phù hợp với hợp đồng thương mại, hàng hóa nhận cảng phù hợp với L/C, Bộ chứng từ xuất trình phù hợp)? 38.Người xin mở L/C khơng phải hồn trả tiền cho ngân hàng trường hợp nào( hàng không với yêu cầu hợp đồng,các chứng từ nhận không cho phép nhận hàng, chứng từ bề mặt phù hợp với điều kiện cua L/C)? 39.Một ngân hàng định định chứng từ phù hợp không chiết khấu Trên đường gửi đến cho ngân hàng phát hành chứng từ bị thất lạc Trong trường hợp này, ngân hàng phát hành có phải tốn cho người thụ hưởng L/C hay khơng? Vì sao? 40.Phân biệt chứng từ tài với chứng từ thương mại? 41.Ai người ký hậu hối phiếu đầu tiên( người XK,người thụ hưởng ghi mặt trước hối phiếu,người ký phát hối phiếu)? 42.L/C hợp đồng bên nào( người XK người NK; người XK, người NK ngân hàng phát hành; ngân hàng phát hành người hưởng lợi)? 43.Người XK ký phát hối phiếu đòi tiền người NK thuộc phương thức toán ( L/C, chuyển tiền, nhờ thu kèm chứng từ, ghi sổ)? 44.Một L/C không dẫn chiếu áp dụng UCP cụ thể thực khơng ?vì sao? 45.Người thụ hưởng xuất trình chứng từ phù hợp cho ngân hàng phát hành, người nhập có chứng việc giao hàng thiếu yêu cầu ngân hàng phát hành dừng tốn Ngân hàng phát hành có quyền dưng tốn hay khơng? Vì sao? Nếu có “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” từ phía Tòa án theo u cầu người nhập ngân hàng phát hành có phải dừng tốn theo yêu cầu định nêu hay không ? sao? 46.Một Cơng ty xuất Việt nam bán hàng cho nhà nhập Pháp, toán L/C ngân hàng Pháp phát hành NHPH nhận chứng từ hoàn hảo điện chấp nhận toán Trước toán cho người thụ hưởng, NHPH lệnh Tòa án găm giữ tồn số tiền L/C để giải nợ Công ty XK Việt nam với khách hàng khác Pháp thương vụ trước đó.NHPH có phải dừng tốn hay khơng?Ví sao? 47.Tàu A chơ cà phê từ Colombo Luân Đôn, dỡ hàng có bao cà phê bị ướt Biên giám định dỡ hàng ghi nguyên nhân hàng bị ướt nước nhỏ từ đoạn ống nước qua hầm hàng Sau bồi thường cho chủ hàng, Công ty bảo hiểm kiện chủ tàu với lý tàu khơng đủ khả biển Tòa án bác đơn chứng cảng chứng minh tàu có khả biển Theo anh, (chị) trường hợp Cơng ty bảo hiểm nên khởi kiện chủ tàu với lý bảo vệ? 48.Công ty A Hoa kỳ thuê hãng tàu B Colombo chở 12.000T đường từ Hawaid Vịnh Mếch xích Sau tàu rời Pânama ngày mắc cạn vùng biển aribee số hàng bị tổn thất Theo anh (chị) Hãng tàu B có phải chịu trách nhiệm bồi thường hay khơng?Vì sao? 49.Tháng 3/2003 Cơng ty B nhập lơ hàng điện máy từ Công ty A theo điều kiện CIF Cảng thành phố Hồ Chí Minh Số hàng xếp lên tàu hãng tàu phát hành Vận đơn(B/L) số 14 ngày 10/5/2003 Bộ chứng từ hàng hóa hợp lệ chuyển Cơng ty B Cơng ty B tốn xong tiền mua hàng Ngày 12/6/2003 Công ty B mang vận đơn gốc đến hãng tàu để nhận hàng bị từ chối giao hàng với lý bên thuê tàu chưa hoàn tất nghĩa vụ trả tiền cước vận chuyển cho hãng tàu(còn nợ 10.000USD) Ngày23/6 /2003 Cơng ty B kiện lên tòa án đòi hãng tàu phải giao hàng bồi thường thiệt hại.Anh (chị) cho biết quan điểm vụ việc nêu trên? 50 Cơng ty A có trụ sở Hà nội bán 30.000 thùng cotton cho cơng ty B theo điều kiện CFR Cảng Ơsaka Nhật bản-INCOTERMS 2000 Người bán vận chuyển hàng hóa tới cảng Hải phòng lên tầu C người mua định Do có sai sót q trình đếm hàng, có 25.000 thùng cotton xếp xuống tàu.Tuy nhiên, vận đơn đường biển(B/L) lại ghi tổng số hàng 30.000 thùng.Người bán sau ký B/L cho người mua để tốn tồn giá trị lơ hàng cotton.Khi tàu A đến Cảng Ơsaka lỗi số lượng nêu bị phát Hãy cho biết người mua nên kiện đòi bồi thường thiệt hại sao? 51.Cơng ty may mặc M có trụ sở thương mại Hà nội ký hợp đồng với Cơng ty vận tải N có trụ sở Singapo để vận chuyển 200 thùng quần áo cảng Hà lan Để tận dụng trọng tải, người vận tải chở số hàng hóa nói với tinh dầu tỏi container Khi nhận hàng, người mua phát lô quần áo bị nhiễm mùi tỏi nghiêm trọng sử dụng được.Cơng ty N có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay khơng? Vì sao? 52.Cơng ty A Việt nam ký hợp đồng bán lượng ngũ cốc cho Công ty B Nga theo điều kiện FOB-Cảng Hải phòng Tồn số ngũ cốc bị tổn thất chưa bốc lên tàu.Công ty b Nga có quyền khiếu kiện Cơng ty bảo hiểm hay khơng? Vì sao? 53.Trong trường hợp chủ hàng có quyền từ bỏ tồn hàng hóa u cầu Cơng ty bảo hiểm bồi thường? 54.Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường trường hợp đây: - Một tàu chở hoa va vào đá ngầm làm cho nước rò vào tàu, thuyền trưởng buộc phải lệnh lái tàu vào chỗ cạn, hàng hóa bị hư hỏng nhiều; - Một tàu bị mắc cạn,hàng không hỏng sau tàu gặp thời tiết xấu, hàng hóa bị hư hỏng nhiều - Thủy thư hút thuốc vứt xuống sàn làm cho hàng hóa bị cháy; - Đốt hàng hóa tàu để tránh khỏi bị bắt để tiêu diệt số thứ bệnh truyền nhiễm; - Hàng hóa bị bốc cháy tự phát; - Hàng hóa bị hư hỏng tàu chệch hướng dẫn đến chạm trễ; 55 Công ty A đặt mua xe ô tô 12 chỗ ngồi xe ô tô chỗ ngồi(đều qua sử dụng, chất lượng lại 80%) cơng ty B theo điều kiện CFR-Cảng Hải phòng, ngày giao hàng 2/7/2003 Đúng hạn, Công ty A nhận đủ số xe Khi kiểm tra hàng Hải phòng, Cơng ty A phát thấy xe 12 chỗ ngồi bị đục số máy, xe chỗ ngồi bị bẹp đầu không chằng buộc, chèn lót kỹ q trình vận chuyển.Qua kết giám định VINACONTROL,chất lượng lại xe 12 chỗ ngồi xe chỗ ngồi nói đạt 50% Ngày 5/7/2003 Cơng ty A đòi Cơng ty bảo hiểm C(cơng ty bảo hiểm cho lô hàng trên)bồi thường tổn thát nêu Với tư cách đại diện của công ty bảo hiểm, anh, chị có chấp nhận yêu cầu bồi thường cơng ty A hay khơng?vì sao? ... Viên 1980? 10.Hiện tại, Việt nam quốc gia chưa tham gia vào Công ước Viên 1980 Vậy, trường hợp Cơng ước viên 1980 áp dụng hợp đồng thương mại quốc tế mà bên tham gia thương nhân Việt nam?Nêu lợi... hưởng ghi mặt trước hối phiếu, người ký phát hối phiếu)? 29.Người ký phát hối phiếu đòi nợ thương mại quốc tế ai( người nhập khẩu, người xuất khẩu, ngân hàng)? 30.Người trả tiền phương thức nhờ thu... Việt nam?Nêu lợi ích mà Cơng ước Viên 1980 mang lại cho thươngg nhân Việt nam, Việt nam gia nhập Công ước này? 11.Phân biệt chào hàng với mời thương lượng hợp đồng, với quảng cáo hàng…? 12.Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập LUẬT THƯƠNG mại QUỐC tế, BÀI tập LUẬT THƯƠNG mại QUỐC tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay